COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning ABB Instrumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation"

Transkript

1 COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning ABB Instrumentation

2 Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning, der gør opmærksom på risikoen for beskadigelse af produktet, processen eller omgivelserne. Bemærk. Forklaring på en vejledning eller yderligere oplysninger. Oplysninger. Henvisning til mere detaljerede oplysninger eller tekniske detaljer. Selvom Advarsel drejer sig om personskader, og Forsigtighed drejer sig om beskadigelse af udstyr eller ejendom, er det klart, at anvendelse af beskadiget udstyr under visse driftsmæssige omstændigheder kan resultere i nedsat ydelse i processystemet, der kan være årsag til kvæstelser eller død. Derfor er det vigtigt, at vejledningen under Advarsel og Forsigtighed følges. Oplysningerne i denne manual er kun beregnet som en hjælp til vore kunder i forbindelse med effektiv driftsmæssig udnyttelse af udstyret. Brug af manualen til et hvilken som helst andet formål er decideret forbudt, og dens indhold må ikke kopieres helt eller delvis uden forudgående tilladelse fra Technical Communications Department, ABB Kent-Taylor. Helbred og sikkerhed De følgende punkter bør bemærkes, så dette produkt kan bruges sikkert og uden helbredsmæssig risiko: 1. De relevante sektioner i vejledningen skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug. 2. Bemærk advarselsmærkater på containere og pakker. 3. Installation, drift, vedligeholdelse og service må kun udføres af uddannet personale og i overensstemmelse med de givne oplysninger. 4. Der skal tages normale sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker under driftsbetingelser, hvor der er involveret højt tryk og/eller temperatur. 5. Kemikalier må ikke udsættes for høje temperaturer, og kemikalier i pulverform skal opbevares tørt. Der skal tages normale sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering. 6. Undgå at kemikalier blandes, når de bortskaffes. Sikkerhedsrådgivning angående brugen af det udstyr, der er beskrevet i denne manual eller på relevante datablade (hvor det er relevant), kan fås på firmaadressen på bagsiden af omslaget sammen med oplysninger om service og reservedele.

3 1 KOMME IGANG Denne manual indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige til installation, ibrugtagning og drift af COMMANDER 50. Den er opdelt i 4 sektioner, der hver er markeret med et symbol: Drift Displays & taster Setpunkt-justering Alarm Status (visning) Auto/Manuel styring Autotuning Sektion 2 Indstillinger 8 Tuning af parametre Setpunktsfunktioner Controllerfunktioner Alarmjusteringer Sektion 3 Konfiguration Hardwaretype Inputområde Outputkonfiguration Alarmkonfiguration Kold forbindelse Sektion 4 Installation Productkode Montering Forbindelser Interne forbindelser: Inputtype Outputtype Sektion 5 Fig. 1.1 viser de sektioner i manualen, der indeholder oplysning om: Daglig drift af controlleren Indstilling af controlleren til processen 8 Komplet installation og ibrugtagning 8 Fig. 1.1 Brug af manualen 1

4 INDHOLD Sektion Side 1 KOMME IGANG OPERATØRFUNKTION Introduktion Startdisplay Visning/justering af stigningstid setpunkt Alarm status display Over-område/Under-område display Sensor afbrydelsesindikation Manuel reguleringsmåde Fortuningsfunktion Selvtuningsfunktion Visning af hardwaredefinitionskode Aktiv outputindikation Display-advarsler

5 INDHOLD Sektion Side 3 INDSTILLINGSFUNKTION Adgang til Indstillingsfunktion Parametre til Indstillingsfunktion Inputfilter tidskonstant Procesvariabel forskydning Udgangseffekt Proportionalbånd Reset (Integral tidskonstant) Hastighed (Afledt tidskonstant) Bias (Manuel reset) ON/OFF differentiel Max. værdi for setpunkt Min. værdi for setpunkt Udgang 1 effektgrænseværdi Udgang 1 cyklustid Proces Høj alarm 1 værdi Proces Lav alarm 1 værdi Bånd alarm 1 værdi Afvigelse (Høj/Lav) alarm 1 værdi Proces Høj alarm 2 værdi Proces Lav alarm 2 værdi Bånd alarm 2 værdi Afvigelse (Høj/Lav) alarm 2 værdi Sløjfealarm aktivering Sløjfealarm tid Skalaområde decimalpunkt Skalaområde maksimum Skalaområde minimum Automatisk fortuning Aktivér/deaktivér Manuel kontrol Aktivér/deaktivér Setpunkt stigning Aktivér/deaktivér Serpunktstrategi Låseværdi Operatørfunktion displays Manuel tuning af controlleren Selvtunings-og fortuningsfunktioner Forlad Indstillingsfunktion

6 INDHOLD Sektion Side 4 KONFIGURATIONFUNKTION Adgang til konfigurationsfunktion Hardwaredefinitionskode Parametre til Konfigurationsfunktion Indgangsinterval Udgang 1 handling Alarm 1 type Alarm 2 type Alarmundertrykkelse Udgang 2 anvendelse Kompensation for kold forbindelse Aktivér/deaktivér Låsekode Forlad Konfigurationsfunktion INSTALLATION Udpakning Kontrol af produktkode Panelmontering af controlleren Tilslutninger og ledningsforbindelser Strømforsyning Termofølerinput Pt100 Indgang Lineær Indgang Relæudgange SSR Udgang Interne forbindelser: Tag controlleren ud af huset Fjernelse/udskiftning af udgang 2 kredsløbskort (ekstra) Sæt controlleren tilbage i huset Vælg indgangssignaltype og udgang 1 type Indgangssignaltype Primær udgangssignaltype (udgang 1)

7 2 OPERATØRFUNKTION 2.1 Introduktion Operatørfunktion er controllerens normale daglige funktion, når den én gang er konfigureret efter behov. Tasterne og indikatorerne på controllerens frontpanel er vist på Fig Selvtuning/ fortuning LED Indstillingsfunktion LED Udgang 1 LED Alarm LED SET AT AL Auto/Manuel tast Ned tast Op tast Siderulning tast Fig. 2.1 Taster og indikatorer på frontpanelet 5

8 2 OPERATØRFUNKTION 2.2 Startdisplay Når controlleren har udført selvtest ved opstart (hvor controllerens aktuelle firmwareversion vises, hvis tasten holdes nede under opstarten), vises operatørfunktionens startdisplays se Fig Disse afhænger af indstillingen af parameteren Setpunktstrategi i Indstillingsfunktion se i sektion Setpunktstrategi = 1 Procesvariabel værdi Setpunktværdi (skrivebeskyttet) Setpunktstrategi = 2 Setpunktværdi (justérbar) SP Procesvariabel værdi Setpunktværdi (justérbar) Setpunktstrategi = 3 *Rampesetpunktsværdi (skrivebeskyttet) SPrP Procesvariabel værdi *Rampesetpunktsværdi (skrivebeskyttet) Setpunktværdi (justérbar) SP Hvis setpunktsstigningen er deaktiveret (se sektion ), Setpunktsværdi (skrivebeskyttet). Setpunktstrategi = 4 Procesvariabel værdi TOM Setpunktstrategi = 5 Setpunktværdi (skrivebeskyttet) TOM Setpunktværdi (justérbar) SP Setpunktværdi (justérbar) SP Nedtrykning af tasten, hvis setpunkt stigning er aktiveret (se i sektion ) og stigningshastigheden er ON (se i sektion 2.3) ændrer displayet som vist. Fig. 2.2 Setpunktstrategier 6

9 2 OPERATØRFUNKTION 2.3 Visning/justering af stigningstid setpunkt Gentagen nedtrykning af tasten gennemløber displays for den valgte setpunktstrategi (se ovenfor) og bevirker (hvis stigningstid setpunkt er aktiveret se i sektion ), at displayet til sidst viser rp (i det nederste display) og den aktuelle stigningstid setpunkt (i det øverste display). Stigningstiden kan justeres (vha. tasterne / ) inden for intervallet 1 til 9999 enheder/time. Ethvert forsøg på at forøge værdien ud over 9999, bevirker, at det øverste display bliver tomt, og at setpunkt stigning slås fra. Setpunkt stigning kan genoptages ved at formindske værdien til 9999 eller mindre. 2.4 Alarm status display Operatøren kan få vist status for controllerens alarmer ved at trykke på tasten, indtil det nederste display viser ALSt. Det øverste display viser alarmstatus i følgende format: L21 Sløjfe alarm status L = aktivt Tomt = inaktivt Alarm 2 status: 2 = aktivt Tomt = inaktivt Alarm 1 status: 1 = aktivt Tomt = inaktivt Displayet er kun tilgængeligt, hvis én eller flere af alarmerne er aktive. 2.5 Over område/under område displays Hvis procesvariablen antager en højere værdi end den maksimale grænseværdi for indgangssignalet (over område) eller en lavere værdi end den minimale grænseværdi for indgangssignalet (under område), viser det øverste display: chh cll c for tilstanden over område og: c for tilstanden under område. 7

10 2 OPERATØRFUNKTION 2.6 Sensor afbrydelsesindikation Hvis der registreres en afbrydelse i sensorkredsløbet, viser det øverste display: OPEN Der registreres en sensorafbrydelse for alle typer indgangssignal, bortset fra lineære DC nulværdier.hvis der registreres en sensorafbrydelse, sættes kontroludgangssignalet til OFF (0% effekt), og der gælder følgende alarmtilstande: Termoføler alarmer fungerer, som om proces variablen er i over området Alle andre typer indgangssignal alarmer fungerer, som om proces variablen er i under området 2.7 Manuel reguleringsmåde Hvis manuel reguleringsmåde aktiveres (se i sektion ), kan manuel reguleringsmåde bruges (via en gnidningsfri overgang) ved at trykke på tasten. Indikatoren SET blinker konstant, så længe controlleren er i manuel reguleringsmåde. Udgangseffekten vises og kan justeres med tasterne /. Bemærk. Så længe controlleren er i manuel reguleringsmåde, er SET indikatormønstret OFF (i operatørtilstand) eller ON (i Indstillingsfunktion). Tilbagevenden til automatisk reguleringsmåde (via en gnidningsløs overgang) sker ved nedtrykning af tasten igen, hvorved det almindelige procesvariabeldisplay vises. 2.8 Fortuningsfunktion Denne funktion kan bruges til at indstille controllerens PID parametre til næsten korrekte værdier som grundlag for selvtuningsfunktionen ved optimering af tuningen. Fortuning kan aktiveres således: 1) Tryk på tasterne og samtidigt, når controllervisningen er i normal Opstartsfunktion, og hold dem nede (det numeriske display begynder at blinke) indtil indikatoren AT blinker én gang. Efter ca. tre sekunder bliver det numeriske display statisk. 8

11 2 OPERATØRFUNKTION 2) Slip tasterne /, og tryk på tasten og hold den nede i tre sekunder (ca.). Hvis procesvariablen er større end 5% af indgangssignalets afstand fra setpunktet, blinker indikatoren AT, for at vise, et fortuningsfunktionen er aktiveret og fungerer. Hvis procesvariablen ligger inden for 5% af indgangssignalets afstand fra setpunktet, eller hvis der bruges en forkert tastsekvens, aktiveres fortuningsfunktionen ikke. Bemærk. Fortuningsfunktionen aktiveres ikke, hvis setpunktet er stigende. Sådan deaktiveres fortuningsfunktionen: 1) Tryk tasterne og ned samtidigt (det numeriske display begynder at blinke), og hold dem nede, indtil indikatoren AT blinker én gang. Efter ca. tre sekunder bliver det numeriske display statisk. 2) Slip tasterne /, og tryk på tasten og hold den nede i tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser herefter konstant OFF, hvilket indikerer, at fortuningsfunktionen er deaktiveret. Bemærk. Da fortuningsfunktionen er en engangsfunktion, deaktiveres den automatisk, når den er udført. 2.9 Selvtuningsfunktion Denne funktion bruges til at optimere tuningen, mens controlleren er i drift. Selvtuning aktiveres således: 1) Tryk på tasterne og samtidigt, mens controlleren viser normal Operatørfunktion displayet, og hold dem nede (det numeriske display begynder at blinke), indtil indikatoren AT blinker én gang. Det numeriske display holder op med at blinke efter ca. tre sekunder. 2) Tryk på tasten, og hold den nede i yderligere tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser derefter konstant ON, hvilket viser, at selvtuningsfunktionen er aktiveret og i drift. Selvtuningsfunktionen aktiveres ikke, hvis der anvendes en forkert tastsekvens. Sådan deaktiveres selvtuningsfunktionen: 1) Tryk tasterne og ned samtidigt (det numeriske display begynder at blinke), og hold dem nede, indtil indikatoren AT blinker én gang. Det numeriske display holder op med at blinke efter ca. tre sekunder. 9

12 2 OPERATØRFUNKTION 2) Tryk på tasten, og hold den nede i yderligere tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser derefter OFF, hvilket indikerer, at selvtuningsfunktionen er deaktiveret Visning af hardwaredefinitionskode Operatøren kan få vist indstillingen af den aktuelle hardwaredefinitionkode (se i sektion 4.2) ved samtidigt at trykke på og (når controlleren har været tændt i mindst 30 sekunder). Tryk på tasterne og samtidigt for at vende tilbage til normal operatørfunktion. Bemærk. Den normale Operatørfunktion vises automatisk efter 30 sekunder Aktiv Udgangindikation Udgang 1 LED indikerer tilstanden af Kontroloutput 1 se Fig. 2.1 på side 5. Når det drejer sig om SSR (solid state relay) og relæudgang, tændes LED i udgang cyklussens aktive periode Display advarsler Bemærk. Hvis det øverste display i en vilkårlig tilstand viser:... Én eller flere af de kritiske konfigurationsparametre (typisk indgangs signalintervallet eller udgang brug/type) er blevet ændret, og derfor er parametrene til Indstillingsfunktion automatisk blevet sat til standardværdierne/indstillingerne. Når displayet skal slettes, skal værdien/indstillingen for en vilkårlig parameter i indstillingsfunktionen ændres se i Sektion 3.2. Når indgangssignaltypen er termoføler, og CJC er deaktiveret, blinker følgende advarsel på det nederste display. Når displayet skal slettes, skal CJC aktiveres i Konfigurationsfunktion se i sektion WWWW 10

13 3 INDSTILLINGSFUNKTION Adgang til Indstillingsfunktion Tryk på tasterne og samtidigt med controlleren i Operatørfunktion og normal visning på displayet for at få adgang til Indstillingsfunktion. Det øverste og nederste display viser: ULOC Sæt det øverste display til værdien Unlock vha. tasterne og. Hvis dette svarer til værdien Lock (en parameter til Indstillingsfunktion) skiftes til Indstillingsfunktion, når tasten trykkes ned ( SET tændes). Hvis den værdi, der angives på det øverste display, ikke er lig med Lock, når tasten trykkes ned, returneres til startdisplayet. Den aktuelle værdi af Lock kan ses i Konfigurationsfunktion se i sektion Standardværdien for Lock er Parametre til Indstillingsfunktion De parametre, der er til rådighed til visning/justering i Indstillingsfunktion er vist i Tabel 3.1. Når Indstillingsfunktion aktiveres, viser det nederste display beskrivelsen af den første parameter (Filtertidskonstant), og filtertidskonstantens værdi vises på det øverste display. Brugeren kan gennemgå parametrene i Indstillingsfunktion ved at trykke på tasten. For hver parameter vises beskrivelsen i det nederste display og værdien/indstillingen i det øverste display. Værdien/indstillingen kan ændres vha. tasterne /. Der er en detaljeret beskrivelse af hver parameter i sektion til Indgangsfilter tidskonstant Controllerens indgangsside er forsynet med et digitalt filter, der bortfiltrerer uvedkommende impulser i procesvariablen. Den filterede PV bruges til alle PV afhængige funktioner (kontrol, alarm etc.). Tidskonstanten for filteret kan justeres i intervallet 0,0 sekunder (filter OFF) til 100,0 sekunder i trin på 0,5 sekunder. Standardindstillingen er 2,0 sekunder. Forsigtighed. Hvis denne parameter sættes til en meget høj værdi, kan styringen blive kraftigt forringet. Den værdi, der vælges, skal være tilstrækkelig stor til at dæmpe uvedkommende støj på procesvariablelsignalet, men heller ikke større. 11

14 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Beskrivelse Parameter Justeringsinterval Standard Filt Digitalfilter tidskonst. OFF, 0,5 til 100,0s i 0,5 sek. trin 2.0s OFFS Out1 Out2 Pb1 Pb2 rset rate OL bias Procesvariabel forskydning Udgangseffekt Ubrugt 5 Proportionalbånd 1 Ubrugt 5 Reset (Integral tidskonst.) 1 Hastighed (Differential tidskonst.) 1 Ubrugt 5 ±inputinterval for controller 0 til 100% 0,0 til 999,9% af inputinterval 1s til 99min. 59s og OFF 00s til 99min. 59s 0 skrivebeskyttet 10,0% 5min. 0,0s 1min.15s F difi dif2 diff SPhi SPLo OPhi Ct1 Ct2 hma1 LMA1 bma1 dma1 hma2 LMA2 bma2 12 Manuel reset (Bias) 1 0% til 100% (kun Udgang 1) 25% 100% til 100% (Udgang 1 & Udgang 2) ON/OFF Differentiel 2 Udgang 1 Ubrugt 5 Ubrugt 5 Max. værdi for setpunkt Setpunkt til max. intervalværdi Max. intervalværdi Min. værdi for setpunkt Min. for intervalværdi til setpunkt Min. intervalværdi Udgang 1 effektgrænse 1 0% til 100% af fuld effekt 100% Udgang 1 cyklustid 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 32s 256 til 512 s Ubrugt 5 Process Høj alarm 1 Værdi 3 Min. intervalværdi til max. Max. intervalværdi intervalværdi Proces Lav alarm 1 værdi 3 Min. intervalværdi til Min. max. intervalværdi intervalværdi Båndalarm 1 værdi 3 0 til afstand fra setpunkt 5 enheder Afvigelsesalarm 1 værdi 3 ±afvigelse fra Setpunkt 5 enheder Process Høj alarm 2 Værdi 3 Min. intervalværdi til max. Max. intervalværdi intervalværdi Proces Lav alarm 2 værdi 3 Min. intervalværdi til Min. max. intervalværdi intervalværdi Båndalarm 2 værdi 3 0 til afstand fra setpunkt 5 enheder Tabel 3.1 Parametre til Indstillingsfunktion

15 3 INDSTILLINGSFUNKTION 8 dma2 LAEn LAt1 rpnt rhi rlo APt PoEn rpen SPSt Loc SP SPrP rp ALSt Afvigelsesalarm 2 værdi 3 ±afstand fra setpunkt 5 enheder Sløjfealarm aktivering 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Sløjfealarm tid 6 1s til 99min 59s 99min. 59s Skaleringsinterval decimalpunkt 4 0, 1, 2 eller 3 1 Skaleringsinterval maksimum til Skaleringsinterval minimum til Automatisk fortuning Aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Manuel regulering aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Setpunkt stigning aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Setpunktstrategi 1, 2, 3, 4 eller 5 1 Låseværdi 0 til Operatørfunktion displays (Stadig adgang i Indstillingsfunktion) Procesvariabel Setpunkt SPhi SPLo SPLo Rampesetpunkts værdi 7 Skrivebeskyttet display Stigningstid setpunkt enheder/time og OFF OFF (tom) Alarm status: Skrivebeskyttet display (se i sektion 2.4) Tabel 3.1 Indstillingsparametre (fortsat) Bemærkninger (til Tabel 3.1) 1. Disse parametre er ikke aktive, hvis proportionalbånd = Skifter differentielt med ON/OFF reguleringsudgang. 3. Disse parametre er valgfrie. Der vises kun én beskrivelse for hver alarm. 4. Gælder kun, hvis der anvendes lineært DC udgangssignal. 5. Ubrugt funktion, der kun vises, hvis Udgang 2 konfigurationen er ugyldig. 6. Gælder kun, hvis proportionalbånd = Vises kun, hvis rampestigning rp ikke er OFF. 8. Vises ikke i Operatørfunktion, med mindre rpen = 1. 13

16 8...3 INDSTILLINGSFUNKTION Procesvariabel forskydning (OFFS) Denne parameter bruges til at ændre værdien af den aktuelle procesvariabel (målt ved controllerens indgangsklemmer) på følgende måde: Forskydning i PV værdi = aktuel PV værdi + værdi af procesvariabelforskydning. Hvis controlleren er forsynet med lineært indgangssignal, begrænses den viste værdi af procesvariablen af Max. skaleringsinterval (se i sektion ) og Min. skaleringsinterval (se i sektion ). Forskydningen i procesvariabelværdi bruges til alle PV afhængige funktioner (kontrol, display, alarm, recorder udgang etc.).standardværdien er 0. Bemærk. Denne parameterværdi skal vælges med omhu. Enhver justering af denne parameter er i virkeligheden en kalibrering, og en for stor justering kan give anledning til, at der vises fejl på procesvariablen. Der er ingen indikation på frontpanelet, når denne parameter har virkning (dvs. når den har en værdi, der er forskellig fra nul) Udgangseffekt (Out1) Denne parameter er det aktuelle Udgang 1 effektniveau. Det er en skrivebeskyttet parameter, der ikke kan justeres Proportionalbånd 1 (Pb1) Denne parameter er den del af controllerens indgangssignalinterval, hvor Udgang 1 effektniveauet er proportionalt med den viste procesvariabel. Det kan justeres i intervallet 0.0% (dvs. kontrol ON/OFF) til 999.9%. Standardværdien for parameteren er 10.0% Reset (Integral tidskonstant) (rset) Parameteren kan justeres i intervallet 1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder og OFF (en værdi større end 99 minutter og 59 sekunder). Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 (se i sektion 3.2.4) er sat til 0 (kontrol ON/OFF) Hastighed (Differential tidskonstsnt) (rate) Parameteren kan justeres i intervallet 00 sekunder til 99 minutter og 59 sekunder. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 (se i sektion 3.2.4) er sat til 0 (ON/OFF regulering). 14

17 3 INDSTILLINGSFUNKTION Bias (Manuel reset) (bias) Bias for udgangseffekten udtrykkes som en procentdel af udgangseffekten og kan justeres i intervallet 0% til 100%. Standardværdien er 25%. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd = ON/OFF Differentiel (F) Dette er et skifte differentiale, der bruges, når Udgang 1 er sat til ON/OFF regulering (dvs. Proportionalbånd 1 = 0). Parameteren kan justeres i intervallet 0,1% til 10,0% af controllerens indgangssignalinterval. Standardværdien er 0,5% Max. værdi for setpunkt (SPhI) Dette er den maksimale værdi for justeringen af setpunktet. Den skal sættes til en værdi, der forhindrer, at setpunket får en værdi, der bevirker, at den proces, der kontrolleres, beskadiges. Max. værdi for setpunkt kan justeres mellem setpunktværdien og max. værdi for indgangssignalinterval (se i sektion 4). Standardværdien er max. indgangssignalinterval Min. værdi for setpunkt (SPLo) Dette er min. værdien for justeringen af setpunktet. Den skal sættes til en værdi, der forhindrer, at setpunket får en værdi, der bevirker, at den proces, der kontrolleres, beskadiges. Min. værdi for setpunkt kan justeres mellem min. værdi for indgangssignal (se i sektion 4) og den aktuelle værdi for setpunktet. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval Udgang 1 effektgrænseværdi (OPhI) Denne parameter bruges til at begrænse effektniveauet for Udgang 1 og til at beskytte den proces, der reguleres. Hvis der ikke kræves beskyttelse, kan parameteren sættes til 100% (standardværdien). Den kan justeres mellem 0% og 100%. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 er sat til

18 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Udgang 1 cyklustid (Ct1) Den cyklustid, der kræves, er afhængig af den proces, der reguleres og af den type udgang, der bruges til Udgang 1. Når det drejer sig om relæudgang, skal cyklustiden være så stor som muligt (samtidig med at den er forenelig med kravene til procesreguleringen), så relæets levetid bliver maksimal. Når det drejer sig om SSR Udgang, kan cyclustiden have en lavere værdi (og således opfylde kravene fra en hurtigt skiftende procesvariabel f.eks. gennemstrømning eller tryk). Det tilladte værdiinterval er: 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 eller 512 sekunder Standardværdien er 32 sekunder. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 er sat til Proces Høj alarm 1 værdi (h_a1) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 1 er valgt til at være Proces Høj alarm, definerer den værdi af procesvariablen (eller højere), hvor Alarm 1 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er max. indgangssignalinterval. Virkningen af Proces Høj alarm vises på Fig Proces Lav alarm 1 værdi (L_A1) Denne parameter, (der kun gælder, når Alarm 1 er valgt som Proces Lav alarm), angiver den værdi af procesvariablen (eller lavere), hvor Alarm 1 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignal interval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval. Virkningen af en Proces Lav alarm vises på Fig Band alarm 1 værdi (b_a1) Denne parameter, (der kun gælder, hvis Alarm 1 er en båndalarm), definerer et bånd af værdier for procesvariablen, der er centreret omkring setpunktværdien. Hvis værdien af procesvariablen ligger uden for båndet, aktiveres alarmen. Parameteren kan justeres inden for ± indgangssignalintervallet fra setpunktet. Standardværdien er fem inputenheder. Virkningen af en båndalarm vises på figur Fig

19 3 INDSTILLINGSFUNKTION Afvigelse (Høj/Lav) alarm 1 værdi (d_a1) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 1 er valgt som Afvigelse (Høj/lav) alarm, definerer en værdi over (positiv værdi Afvigelse Høj alarm) eller under (negativ værdi Afvigelse Lav alarm) setpunktet.hvis procesvariablen afviger fra setpunktet med en margin, der er større, end denne parameter definerer, aktiveres Alarm 1. Parameteren kan justeres i intervallet ± indgangssignalinterval fra setpunktet. Standardværdien er fem indgangsintervalenheder. Virkningen af afvigelsesalarmer vises på Fig Proces Høj alarm 2 værdi (h_a2) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 2 er valgt til at være Proces Høj alarm, definerer den værdi af procesvariablen (eller højere), hvor Alarm 2 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Max. indgangssignalinterval. Virkningen af Proces Høj alarm vises på Fig Proces Lav alarm 2 værdi (L_A2) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 2 er valgt som Proces Lav alarm, angiver den værdi af procesvariablen (eller under), hvor Alarm 2 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval. Virkningen af en Proces Lav alarm vises på Fig Band alarm 2 værdi (b_a2) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 2 er valgt som båndalarm, definerer et bånd af værdier for procesvariablen, der er centreret om setpunktværdien. Hvis værdien af procesvariablen ligger uden for båndet, aktiveres alarmen. Parameteren kan justeres inden for ± indgangssignalintervallet fra setpunktet. Standardværdien er fem inputenheder. Virkningen af en båndalarm vises på figur Fig Afvigelse (Høj/lav) alarm 2 værdi (d_a2) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 2 er valgt som Afvigelse (Høj/lav) alarm, definerer en værdi over (positiv værdi Afvigelse Høj alarm) eller under (negativ værid Afvigelse Lav alarm) setpunktet. Hvis procesvariablen afviger fra setpunktet med en margin, der er større, end denne parameter definerer, aktiveres Alarm 2. Parameteren kan justeres i intervallet ± indgangssignalinterval fra setpunktet. Standardværdien er fem indgangsintervalenheder. Virkningen af afvigelsesalarmer vises på Fig

20 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Aktivering af sløjfealarm (LAEn) Denne parameter gør det muligt for brugeren at aktivere eller deaktivere sløjfealarm. Sløjfealarmen er en speciel alarm, der registrerer fejl i tilbagereguleringssløjfen ved konstant at overvåge procesvariablens reaktion på reguleringsoutput. Sløjfealarmfunktionen kontrollerer jævnligt, når den er aktiveret, om udgang når et mætningspunkt, dvs. om Udgang 1 når den øvre eller nedre grænse. Hvis udgang mættes, starter sløjfealarmfunktionen en timer. Derefter aktiveres sløjfealarmen, hvis mætningen i udgang ikke har bevirket, at procesvariablen er blevet korrigeret med en foruddefineret størrelse V efter, at et tidsrum T er forløbet. Derefter kontrollerer sløjfealarmen jævnligt procesvariablen og reguleringsudgang. Når procesvariablen begynder at ændre værdi i den rigtige retning, eller når det mættede udgang ophører med at være mættet, deaktiveres sløjfealarmen. Når det drejer sig om PID regulering, sættes sløjfealarmtiden T altid til 2 gange værdien af parameteren Reset (Integral tidskonstant). Når det drejer sig om On/ Off regulering, bruges den brugerdefinerede værdi af sløjfealarmtiden (se i sektion ). Værdien af V afhænger af indgangssignaltypen: C intervaller: 2 C eller 2,0 C F intervaller: 3 F eller 3,0 F 1A = Lineære intervaller: 10 mindst betydende displayenheder Mætningsgrænserne er 0% og Out1Max%. Bemærk. 1) Korrekt funktion af sløjfealarmen afhænger af en rimelig nøjagtig justering af PID. 2) Sløjfealarmen deaktiveres automatisk i manuel reguleringsmåde og under fortuning. Når manuel reguleringsmåde afsluttes, eller når fortuningen er udført, aktiveres sløjfealarmen automatisk igen. 18

21 3 INDSTILLINGSFUNKTION Sløjfealarm tid (LAtn) Når fuld ON/OFF regulering er valgt (dvs. Proportionalbånd 1 er sat til 0), og sløjfealarmen er aktiveret, bestemmer denne parameter varigheden af en mætningssituation, før sløjfealarmen aktiveres. Den kan justeres i intervallet mellem 1 sekund og 99 minutter 59 sekunder. Parameteren vises ikke i indstillingssekvensen, hvis ON/OFF regulering ikke er valgt, eller hvis sløjfealarmen er deaktiveret. Standardværdien for indstillingen er 99: Skalaområde decimalpunkt (rpnt) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer decimalpunktets position for værdien af procesvariabel, setpunkt, alarmniveauer og recorder udgang således: Standardværdien er 1. Værdi Decimalposition 0 xxxx 1 xxx.x 2 xx.xx 3 x.xxx Skalaområde maksimum ( rhi) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer værdien af det skalerede indgangssignal, når udstyret, der leverer indgangssignalvariablen, giver maksimal værdi. Parameteren kan justeres mellem 1999 og 9999 (med et decimalpunkt, der er defineret af Skalaområde decimalpunkt). Standardværdien er Parameteren kan sættes til en værdi, der er mindre end (men ikke lig med) Skalaområde minimum, hvorved registreringen af indgangssignalet inverteres Skalaområde minimum ( rlo) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer den skalerede indgangssignalværdi, når udstyret, der leverer procesvariablen giver minimal værdi. Parameteren kan justeres mellem 1999 og 9999 (med et decimalpunkt, der er defineret af Skalaområde decimalpunkt). Standardværdien er 0. Parameteren kan sættes til en større værdi end (men ikke lig med) Skalaområde maksimum, hvorved registreringen af indgangssignalet inverteres. 8 19

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line H (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-115DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Kompensation for bryderlukketid Indikation

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere