COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning ABB Instrumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation"

Transkript

1 COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning ABB Instrumentation

2 Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning, der gør opmærksom på risikoen for beskadigelse af produktet, processen eller omgivelserne. Bemærk. Forklaring på en vejledning eller yderligere oplysninger. Oplysninger. Henvisning til mere detaljerede oplysninger eller tekniske detaljer. Selvom Advarsel drejer sig om personskader, og Forsigtighed drejer sig om beskadigelse af udstyr eller ejendom, er det klart, at anvendelse af beskadiget udstyr under visse driftsmæssige omstændigheder kan resultere i nedsat ydelse i processystemet, der kan være årsag til kvæstelser eller død. Derfor er det vigtigt, at vejledningen under Advarsel og Forsigtighed følges. Oplysningerne i denne manual er kun beregnet som en hjælp til vore kunder i forbindelse med effektiv driftsmæssig udnyttelse af udstyret. Brug af manualen til et hvilken som helst andet formål er decideret forbudt, og dens indhold må ikke kopieres helt eller delvis uden forudgående tilladelse fra Technical Communications Department, ABB Kent-Taylor. Helbred og sikkerhed De følgende punkter bør bemærkes, så dette produkt kan bruges sikkert og uden helbredsmæssig risiko: 1. De relevante sektioner i vejledningen skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug. 2. Bemærk advarselsmærkater på containere og pakker. 3. Installation, drift, vedligeholdelse og service må kun udføres af uddannet personale og i overensstemmelse med de givne oplysninger. 4. Der skal tages normale sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker under driftsbetingelser, hvor der er involveret højt tryk og/eller temperatur. 5. Kemikalier må ikke udsættes for høje temperaturer, og kemikalier i pulverform skal opbevares tørt. Der skal tages normale sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering. 6. Undgå at kemikalier blandes, når de bortskaffes. Sikkerhedsrådgivning angående brugen af det udstyr, der er beskrevet i denne manual eller på relevante datablade (hvor det er relevant), kan fås på firmaadressen på bagsiden af omslaget sammen med oplysninger om service og reservedele.

3 1 KOMME IGANG Denne manual indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige til installation, ibrugtagning og drift af COMMANDER 50. Den er opdelt i 4 sektioner, der hver er markeret med et symbol: Drift Displays & taster Setpunkt-justering Alarm Status (visning) Auto/Manuel styring Autotuning Sektion 2 Indstillinger 8 Tuning af parametre Setpunktsfunktioner Controllerfunktioner Alarmjusteringer Sektion 3 Konfiguration Hardwaretype Inputområde Outputkonfiguration Alarmkonfiguration Kold forbindelse Sektion 4 Installation Productkode Montering Forbindelser Interne forbindelser: Inputtype Outputtype Sektion 5 Fig. 1.1 viser de sektioner i manualen, der indeholder oplysning om: Daglig drift af controlleren Indstilling af controlleren til processen 8 Komplet installation og ibrugtagning 8 Fig. 1.1 Brug af manualen 1

4 INDHOLD Sektion Side 1 KOMME IGANG OPERATØRFUNKTION Introduktion Startdisplay Visning/justering af stigningstid setpunkt Alarm status display Over-område/Under-område display Sensor afbrydelsesindikation Manuel reguleringsmåde Fortuningsfunktion Selvtuningsfunktion Visning af hardwaredefinitionskode Aktiv outputindikation Display-advarsler

5 INDHOLD Sektion Side 3 INDSTILLINGSFUNKTION Adgang til Indstillingsfunktion Parametre til Indstillingsfunktion Inputfilter tidskonstant Procesvariabel forskydning Udgangseffekt Proportionalbånd Reset (Integral tidskonstant) Hastighed (Afledt tidskonstant) Bias (Manuel reset) ON/OFF differentiel Max. værdi for setpunkt Min. værdi for setpunkt Udgang 1 effektgrænseværdi Udgang 1 cyklustid Proces Høj alarm 1 værdi Proces Lav alarm 1 værdi Bånd alarm 1 værdi Afvigelse (Høj/Lav) alarm 1 værdi Proces Høj alarm 2 værdi Proces Lav alarm 2 værdi Bånd alarm 2 værdi Afvigelse (Høj/Lav) alarm 2 værdi Sløjfealarm aktivering Sløjfealarm tid Skalaområde decimalpunkt Skalaområde maksimum Skalaområde minimum Automatisk fortuning Aktivér/deaktivér Manuel kontrol Aktivér/deaktivér Setpunkt stigning Aktivér/deaktivér Serpunktstrategi Låseværdi Operatørfunktion displays Manuel tuning af controlleren Selvtunings-og fortuningsfunktioner Forlad Indstillingsfunktion

6 INDHOLD Sektion Side 4 KONFIGURATIONFUNKTION Adgang til konfigurationsfunktion Hardwaredefinitionskode Parametre til Konfigurationsfunktion Indgangsinterval Udgang 1 handling Alarm 1 type Alarm 2 type Alarmundertrykkelse Udgang 2 anvendelse Kompensation for kold forbindelse Aktivér/deaktivér Låsekode Forlad Konfigurationsfunktion INSTALLATION Udpakning Kontrol af produktkode Panelmontering af controlleren Tilslutninger og ledningsforbindelser Strømforsyning Termofølerinput Pt100 Indgang Lineær Indgang Relæudgange SSR Udgang Interne forbindelser: Tag controlleren ud af huset Fjernelse/udskiftning af udgang 2 kredsløbskort (ekstra) Sæt controlleren tilbage i huset Vælg indgangssignaltype og udgang 1 type Indgangssignaltype Primær udgangssignaltype (udgang 1)

7 2 OPERATØRFUNKTION 2.1 Introduktion Operatørfunktion er controllerens normale daglige funktion, når den én gang er konfigureret efter behov. Tasterne og indikatorerne på controllerens frontpanel er vist på Fig Selvtuning/ fortuning LED Indstillingsfunktion LED Udgang 1 LED Alarm LED SET AT AL Auto/Manuel tast Ned tast Op tast Siderulning tast Fig. 2.1 Taster og indikatorer på frontpanelet 5

8 2 OPERATØRFUNKTION 2.2 Startdisplay Når controlleren har udført selvtest ved opstart (hvor controllerens aktuelle firmwareversion vises, hvis tasten holdes nede under opstarten), vises operatørfunktionens startdisplays se Fig Disse afhænger af indstillingen af parameteren Setpunktstrategi i Indstillingsfunktion se i sektion Setpunktstrategi = 1 Procesvariabel værdi Setpunktværdi (skrivebeskyttet) Setpunktstrategi = 2 Setpunktværdi (justérbar) SP Procesvariabel værdi Setpunktværdi (justérbar) Setpunktstrategi = 3 *Rampesetpunktsværdi (skrivebeskyttet) SPrP Procesvariabel værdi *Rampesetpunktsværdi (skrivebeskyttet) Setpunktværdi (justérbar) SP Hvis setpunktsstigningen er deaktiveret (se sektion ), Setpunktsværdi (skrivebeskyttet). Setpunktstrategi = 4 Procesvariabel værdi TOM Setpunktstrategi = 5 Setpunktværdi (skrivebeskyttet) TOM Setpunktværdi (justérbar) SP Setpunktværdi (justérbar) SP Nedtrykning af tasten, hvis setpunkt stigning er aktiveret (se i sektion ) og stigningshastigheden er ON (se i sektion 2.3) ændrer displayet som vist. Fig. 2.2 Setpunktstrategier 6

9 2 OPERATØRFUNKTION 2.3 Visning/justering af stigningstid setpunkt Gentagen nedtrykning af tasten gennemløber displays for den valgte setpunktstrategi (se ovenfor) og bevirker (hvis stigningstid setpunkt er aktiveret se i sektion ), at displayet til sidst viser rp (i det nederste display) og den aktuelle stigningstid setpunkt (i det øverste display). Stigningstiden kan justeres (vha. tasterne / ) inden for intervallet 1 til 9999 enheder/time. Ethvert forsøg på at forøge værdien ud over 9999, bevirker, at det øverste display bliver tomt, og at setpunkt stigning slås fra. Setpunkt stigning kan genoptages ved at formindske værdien til 9999 eller mindre. 2.4 Alarm status display Operatøren kan få vist status for controllerens alarmer ved at trykke på tasten, indtil det nederste display viser ALSt. Det øverste display viser alarmstatus i følgende format: L21 Sløjfe alarm status L = aktivt Tomt = inaktivt Alarm 2 status: 2 = aktivt Tomt = inaktivt Alarm 1 status: 1 = aktivt Tomt = inaktivt Displayet er kun tilgængeligt, hvis én eller flere af alarmerne er aktive. 2.5 Over område/under område displays Hvis procesvariablen antager en højere værdi end den maksimale grænseværdi for indgangssignalet (over område) eller en lavere værdi end den minimale grænseværdi for indgangssignalet (under område), viser det øverste display: chh cll c for tilstanden over område og: c for tilstanden under område. 7

10 2 OPERATØRFUNKTION 2.6 Sensor afbrydelsesindikation Hvis der registreres en afbrydelse i sensorkredsløbet, viser det øverste display: OPEN Der registreres en sensorafbrydelse for alle typer indgangssignal, bortset fra lineære DC nulværdier.hvis der registreres en sensorafbrydelse, sættes kontroludgangssignalet til OFF (0% effekt), og der gælder følgende alarmtilstande: Termoføler alarmer fungerer, som om proces variablen er i over området Alle andre typer indgangssignal alarmer fungerer, som om proces variablen er i under området 2.7 Manuel reguleringsmåde Hvis manuel reguleringsmåde aktiveres (se i sektion ), kan manuel reguleringsmåde bruges (via en gnidningsfri overgang) ved at trykke på tasten. Indikatoren SET blinker konstant, så længe controlleren er i manuel reguleringsmåde. Udgangseffekten vises og kan justeres med tasterne /. Bemærk. Så længe controlleren er i manuel reguleringsmåde, er SET indikatormønstret OFF (i operatørtilstand) eller ON (i Indstillingsfunktion). Tilbagevenden til automatisk reguleringsmåde (via en gnidningsløs overgang) sker ved nedtrykning af tasten igen, hvorved det almindelige procesvariabeldisplay vises. 2.8 Fortuningsfunktion Denne funktion kan bruges til at indstille controllerens PID parametre til næsten korrekte værdier som grundlag for selvtuningsfunktionen ved optimering af tuningen. Fortuning kan aktiveres således: 1) Tryk på tasterne og samtidigt, når controllervisningen er i normal Opstartsfunktion, og hold dem nede (det numeriske display begynder at blinke) indtil indikatoren AT blinker én gang. Efter ca. tre sekunder bliver det numeriske display statisk. 8

11 2 OPERATØRFUNKTION 2) Slip tasterne /, og tryk på tasten og hold den nede i tre sekunder (ca.). Hvis procesvariablen er større end 5% af indgangssignalets afstand fra setpunktet, blinker indikatoren AT, for at vise, et fortuningsfunktionen er aktiveret og fungerer. Hvis procesvariablen ligger inden for 5% af indgangssignalets afstand fra setpunktet, eller hvis der bruges en forkert tastsekvens, aktiveres fortuningsfunktionen ikke. Bemærk. Fortuningsfunktionen aktiveres ikke, hvis setpunktet er stigende. Sådan deaktiveres fortuningsfunktionen: 1) Tryk tasterne og ned samtidigt (det numeriske display begynder at blinke), og hold dem nede, indtil indikatoren AT blinker én gang. Efter ca. tre sekunder bliver det numeriske display statisk. 2) Slip tasterne /, og tryk på tasten og hold den nede i tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser herefter konstant OFF, hvilket indikerer, at fortuningsfunktionen er deaktiveret. Bemærk. Da fortuningsfunktionen er en engangsfunktion, deaktiveres den automatisk, når den er udført. 2.9 Selvtuningsfunktion Denne funktion bruges til at optimere tuningen, mens controlleren er i drift. Selvtuning aktiveres således: 1) Tryk på tasterne og samtidigt, mens controlleren viser normal Operatørfunktion displayet, og hold dem nede (det numeriske display begynder at blinke), indtil indikatoren AT blinker én gang. Det numeriske display holder op med at blinke efter ca. tre sekunder. 2) Tryk på tasten, og hold den nede i yderligere tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser derefter konstant ON, hvilket viser, at selvtuningsfunktionen er aktiveret og i drift. Selvtuningsfunktionen aktiveres ikke, hvis der anvendes en forkert tastsekvens. Sådan deaktiveres selvtuningsfunktionen: 1) Tryk tasterne og ned samtidigt (det numeriske display begynder at blinke), og hold dem nede, indtil indikatoren AT blinker én gang. Det numeriske display holder op med at blinke efter ca. tre sekunder. 9

12 2 OPERATØRFUNKTION 2) Tryk på tasten, og hold den nede i yderligere tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser derefter OFF, hvilket indikerer, at selvtuningsfunktionen er deaktiveret Visning af hardwaredefinitionskode Operatøren kan få vist indstillingen af den aktuelle hardwaredefinitionkode (se i sektion 4.2) ved samtidigt at trykke på og (når controlleren har været tændt i mindst 30 sekunder). Tryk på tasterne og samtidigt for at vende tilbage til normal operatørfunktion. Bemærk. Den normale Operatørfunktion vises automatisk efter 30 sekunder Aktiv Udgangindikation Udgang 1 LED indikerer tilstanden af Kontroloutput 1 se Fig. 2.1 på side 5. Når det drejer sig om SSR (solid state relay) og relæudgang, tændes LED i udgang cyklussens aktive periode Display advarsler Bemærk. Hvis det øverste display i en vilkårlig tilstand viser:... Én eller flere af de kritiske konfigurationsparametre (typisk indgangs signalintervallet eller udgang brug/type) er blevet ændret, og derfor er parametrene til Indstillingsfunktion automatisk blevet sat til standardværdierne/indstillingerne. Når displayet skal slettes, skal værdien/indstillingen for en vilkårlig parameter i indstillingsfunktionen ændres se i Sektion 3.2. Når indgangssignaltypen er termoføler, og CJC er deaktiveret, blinker følgende advarsel på det nederste display. Når displayet skal slettes, skal CJC aktiveres i Konfigurationsfunktion se i sektion WWWW 10

13 3 INDSTILLINGSFUNKTION Adgang til Indstillingsfunktion Tryk på tasterne og samtidigt med controlleren i Operatørfunktion og normal visning på displayet for at få adgang til Indstillingsfunktion. Det øverste og nederste display viser: ULOC Sæt det øverste display til værdien Unlock vha. tasterne og. Hvis dette svarer til værdien Lock (en parameter til Indstillingsfunktion) skiftes til Indstillingsfunktion, når tasten trykkes ned ( SET tændes). Hvis den værdi, der angives på det øverste display, ikke er lig med Lock, når tasten trykkes ned, returneres til startdisplayet. Den aktuelle værdi af Lock kan ses i Konfigurationsfunktion se i sektion Standardværdien for Lock er Parametre til Indstillingsfunktion De parametre, der er til rådighed til visning/justering i Indstillingsfunktion er vist i Tabel 3.1. Når Indstillingsfunktion aktiveres, viser det nederste display beskrivelsen af den første parameter (Filtertidskonstant), og filtertidskonstantens værdi vises på det øverste display. Brugeren kan gennemgå parametrene i Indstillingsfunktion ved at trykke på tasten. For hver parameter vises beskrivelsen i det nederste display og værdien/indstillingen i det øverste display. Værdien/indstillingen kan ændres vha. tasterne /. Der er en detaljeret beskrivelse af hver parameter i sektion til Indgangsfilter tidskonstant Controllerens indgangsside er forsynet med et digitalt filter, der bortfiltrerer uvedkommende impulser i procesvariablen. Den filterede PV bruges til alle PV afhængige funktioner (kontrol, alarm etc.). Tidskonstanten for filteret kan justeres i intervallet 0,0 sekunder (filter OFF) til 100,0 sekunder i trin på 0,5 sekunder. Standardindstillingen er 2,0 sekunder. Forsigtighed. Hvis denne parameter sættes til en meget høj værdi, kan styringen blive kraftigt forringet. Den værdi, der vælges, skal være tilstrækkelig stor til at dæmpe uvedkommende støj på procesvariablelsignalet, men heller ikke større. 11

14 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Beskrivelse Parameter Justeringsinterval Standard Filt Digitalfilter tidskonst. OFF, 0,5 til 100,0s i 0,5 sek. trin 2.0s OFFS Out1 Out2 Pb1 Pb2 rset rate OL bias Procesvariabel forskydning Udgangseffekt Ubrugt 5 Proportionalbånd 1 Ubrugt 5 Reset (Integral tidskonst.) 1 Hastighed (Differential tidskonst.) 1 Ubrugt 5 ±inputinterval for controller 0 til 100% 0,0 til 999,9% af inputinterval 1s til 99min. 59s og OFF 00s til 99min. 59s 0 skrivebeskyttet 10,0% 5min. 0,0s 1min.15s F difi dif2 diff SPhi SPLo OPhi Ct1 Ct2 hma1 LMA1 bma1 dma1 hma2 LMA2 bma2 12 Manuel reset (Bias) 1 0% til 100% (kun Udgang 1) 25% 100% til 100% (Udgang 1 & Udgang 2) ON/OFF Differentiel 2 Udgang 1 Ubrugt 5 Ubrugt 5 Max. værdi for setpunkt Setpunkt til max. intervalværdi Max. intervalværdi Min. værdi for setpunkt Min. for intervalværdi til setpunkt Min. intervalværdi Udgang 1 effektgrænse 1 0% til 100% af fuld effekt 100% Udgang 1 cyklustid 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 32s 256 til 512 s Ubrugt 5 Process Høj alarm 1 Værdi 3 Min. intervalværdi til max. Max. intervalværdi intervalværdi Proces Lav alarm 1 værdi 3 Min. intervalværdi til Min. max. intervalværdi intervalværdi Båndalarm 1 værdi 3 0 til afstand fra setpunkt 5 enheder Afvigelsesalarm 1 værdi 3 ±afvigelse fra Setpunkt 5 enheder Process Høj alarm 2 Værdi 3 Min. intervalværdi til max. Max. intervalværdi intervalværdi Proces Lav alarm 2 værdi 3 Min. intervalværdi til Min. max. intervalværdi intervalværdi Båndalarm 2 værdi 3 0 til afstand fra setpunkt 5 enheder Tabel 3.1 Parametre til Indstillingsfunktion

15 3 INDSTILLINGSFUNKTION 8 dma2 LAEn LAt1 rpnt rhi rlo APt PoEn rpen SPSt Loc SP SPrP rp ALSt Afvigelsesalarm 2 værdi 3 ±afstand fra setpunkt 5 enheder Sløjfealarm aktivering 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Sløjfealarm tid 6 1s til 99min 59s 99min. 59s Skaleringsinterval decimalpunkt 4 0, 1, 2 eller 3 1 Skaleringsinterval maksimum til Skaleringsinterval minimum til Automatisk fortuning Aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Manuel regulering aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Setpunkt stigning aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Setpunktstrategi 1, 2, 3, 4 eller 5 1 Låseværdi 0 til Operatørfunktion displays (Stadig adgang i Indstillingsfunktion) Procesvariabel Setpunkt SPhi SPLo SPLo Rampesetpunkts værdi 7 Skrivebeskyttet display Stigningstid setpunkt enheder/time og OFF OFF (tom) Alarm status: Skrivebeskyttet display (se i sektion 2.4) Tabel 3.1 Indstillingsparametre (fortsat) Bemærkninger (til Tabel 3.1) 1. Disse parametre er ikke aktive, hvis proportionalbånd = Skifter differentielt med ON/OFF reguleringsudgang. 3. Disse parametre er valgfrie. Der vises kun én beskrivelse for hver alarm. 4. Gælder kun, hvis der anvendes lineært DC udgangssignal. 5. Ubrugt funktion, der kun vises, hvis Udgang 2 konfigurationen er ugyldig. 6. Gælder kun, hvis proportionalbånd = Vises kun, hvis rampestigning rp ikke er OFF. 8. Vises ikke i Operatørfunktion, med mindre rpen = 1. 13

16 8...3 INDSTILLINGSFUNKTION Procesvariabel forskydning (OFFS) Denne parameter bruges til at ændre værdien af den aktuelle procesvariabel (målt ved controllerens indgangsklemmer) på følgende måde: Forskydning i PV værdi = aktuel PV værdi + værdi af procesvariabelforskydning. Hvis controlleren er forsynet med lineært indgangssignal, begrænses den viste værdi af procesvariablen af Max. skaleringsinterval (se i sektion ) og Min. skaleringsinterval (se i sektion ). Forskydningen i procesvariabelværdi bruges til alle PV afhængige funktioner (kontrol, display, alarm, recorder udgang etc.).standardværdien er 0. Bemærk. Denne parameterværdi skal vælges med omhu. Enhver justering af denne parameter er i virkeligheden en kalibrering, og en for stor justering kan give anledning til, at der vises fejl på procesvariablen. Der er ingen indikation på frontpanelet, når denne parameter har virkning (dvs. når den har en værdi, der er forskellig fra nul) Udgangseffekt (Out1) Denne parameter er det aktuelle Udgang 1 effektniveau. Det er en skrivebeskyttet parameter, der ikke kan justeres Proportionalbånd 1 (Pb1) Denne parameter er den del af controllerens indgangssignalinterval, hvor Udgang 1 effektniveauet er proportionalt med den viste procesvariabel. Det kan justeres i intervallet 0.0% (dvs. kontrol ON/OFF) til 999.9%. Standardværdien for parameteren er 10.0% Reset (Integral tidskonstant) (rset) Parameteren kan justeres i intervallet 1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder og OFF (en værdi større end 99 minutter og 59 sekunder). Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 (se i sektion 3.2.4) er sat til 0 (kontrol ON/OFF) Hastighed (Differential tidskonstsnt) (rate) Parameteren kan justeres i intervallet 00 sekunder til 99 minutter og 59 sekunder. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 (se i sektion 3.2.4) er sat til 0 (ON/OFF regulering). 14

17 3 INDSTILLINGSFUNKTION Bias (Manuel reset) (bias) Bias for udgangseffekten udtrykkes som en procentdel af udgangseffekten og kan justeres i intervallet 0% til 100%. Standardværdien er 25%. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd = ON/OFF Differentiel (F) Dette er et skifte differentiale, der bruges, når Udgang 1 er sat til ON/OFF regulering (dvs. Proportionalbånd 1 = 0). Parameteren kan justeres i intervallet 0,1% til 10,0% af controllerens indgangssignalinterval. Standardværdien er 0,5% Max. værdi for setpunkt (SPhI) Dette er den maksimale værdi for justeringen af setpunktet. Den skal sættes til en værdi, der forhindrer, at setpunket får en værdi, der bevirker, at den proces, der kontrolleres, beskadiges. Max. værdi for setpunkt kan justeres mellem setpunktværdien og max. værdi for indgangssignalinterval (se i sektion 4). Standardværdien er max. indgangssignalinterval Min. værdi for setpunkt (SPLo) Dette er min. værdien for justeringen af setpunktet. Den skal sættes til en værdi, der forhindrer, at setpunket får en værdi, der bevirker, at den proces, der kontrolleres, beskadiges. Min. værdi for setpunkt kan justeres mellem min. værdi for indgangssignal (se i sektion 4) og den aktuelle værdi for setpunktet. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval Udgang 1 effektgrænseværdi (OPhI) Denne parameter bruges til at begrænse effektniveauet for Udgang 1 og til at beskytte den proces, der reguleres. Hvis der ikke kræves beskyttelse, kan parameteren sættes til 100% (standardværdien). Den kan justeres mellem 0% og 100%. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 er sat til

18 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Udgang 1 cyklustid (Ct1) Den cyklustid, der kræves, er afhængig af den proces, der reguleres og af den type udgang, der bruges til Udgang 1. Når det drejer sig om relæudgang, skal cyklustiden være så stor som muligt (samtidig med at den er forenelig med kravene til procesreguleringen), så relæets levetid bliver maksimal. Når det drejer sig om SSR Udgang, kan cyclustiden have en lavere værdi (og således opfylde kravene fra en hurtigt skiftende procesvariabel f.eks. gennemstrømning eller tryk). Det tilladte værdiinterval er: 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 eller 512 sekunder Standardværdien er 32 sekunder. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 er sat til Proces Høj alarm 1 værdi (h_a1) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 1 er valgt til at være Proces Høj alarm, definerer den værdi af procesvariablen (eller højere), hvor Alarm 1 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er max. indgangssignalinterval. Virkningen af Proces Høj alarm vises på Fig Proces Lav alarm 1 værdi (L_A1) Denne parameter, (der kun gælder, når Alarm 1 er valgt som Proces Lav alarm), angiver den værdi af procesvariablen (eller lavere), hvor Alarm 1 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignal interval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval. Virkningen af en Proces Lav alarm vises på Fig Band alarm 1 værdi (b_a1) Denne parameter, (der kun gælder, hvis Alarm 1 er en båndalarm), definerer et bånd af værdier for procesvariablen, der er centreret omkring setpunktværdien. Hvis værdien af procesvariablen ligger uden for båndet, aktiveres alarmen. Parameteren kan justeres inden for ± indgangssignalintervallet fra setpunktet. Standardværdien er fem inputenheder. Virkningen af en båndalarm vises på figur Fig

19 3 INDSTILLINGSFUNKTION Afvigelse (Høj/Lav) alarm 1 værdi (d_a1) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 1 er valgt som Afvigelse (Høj/lav) alarm, definerer en værdi over (positiv værdi Afvigelse Høj alarm) eller under (negativ værdi Afvigelse Lav alarm) setpunktet.hvis procesvariablen afviger fra setpunktet med en margin, der er større, end denne parameter definerer, aktiveres Alarm 1. Parameteren kan justeres i intervallet ± indgangssignalinterval fra setpunktet. Standardværdien er fem indgangsintervalenheder. Virkningen af afvigelsesalarmer vises på Fig Proces Høj alarm 2 værdi (h_a2) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 2 er valgt til at være Proces Høj alarm, definerer den værdi af procesvariablen (eller højere), hvor Alarm 2 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Max. indgangssignalinterval. Virkningen af Proces Høj alarm vises på Fig Proces Lav alarm 2 værdi (L_A2) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 2 er valgt som Proces Lav alarm, angiver den værdi af procesvariablen (eller under), hvor Alarm 2 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval. Virkningen af en Proces Lav alarm vises på Fig Band alarm 2 værdi (b_a2) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 2 er valgt som båndalarm, definerer et bånd af værdier for procesvariablen, der er centreret om setpunktværdien. Hvis værdien af procesvariablen ligger uden for båndet, aktiveres alarmen. Parameteren kan justeres inden for ± indgangssignalintervallet fra setpunktet. Standardværdien er fem inputenheder. Virkningen af en båndalarm vises på figur Fig Afvigelse (Høj/lav) alarm 2 værdi (d_a2) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 2 er valgt som Afvigelse (Høj/lav) alarm, definerer en værdi over (positiv værdi Afvigelse Høj alarm) eller under (negativ værid Afvigelse Lav alarm) setpunktet. Hvis procesvariablen afviger fra setpunktet med en margin, der er større, end denne parameter definerer, aktiveres Alarm 2. Parameteren kan justeres i intervallet ± indgangssignalinterval fra setpunktet. Standardværdien er fem indgangsintervalenheder. Virkningen af afvigelsesalarmer vises på Fig

20 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Aktivering af sløjfealarm (LAEn) Denne parameter gør det muligt for brugeren at aktivere eller deaktivere sløjfealarm. Sløjfealarmen er en speciel alarm, der registrerer fejl i tilbagereguleringssløjfen ved konstant at overvåge procesvariablens reaktion på reguleringsoutput. Sløjfealarmfunktionen kontrollerer jævnligt, når den er aktiveret, om udgang når et mætningspunkt, dvs. om Udgang 1 når den øvre eller nedre grænse. Hvis udgang mættes, starter sløjfealarmfunktionen en timer. Derefter aktiveres sløjfealarmen, hvis mætningen i udgang ikke har bevirket, at procesvariablen er blevet korrigeret med en foruddefineret størrelse V efter, at et tidsrum T er forløbet. Derefter kontrollerer sløjfealarmen jævnligt procesvariablen og reguleringsudgang. Når procesvariablen begynder at ændre værdi i den rigtige retning, eller når det mættede udgang ophører med at være mættet, deaktiveres sløjfealarmen. Når det drejer sig om PID regulering, sættes sløjfealarmtiden T altid til 2 gange værdien af parameteren Reset (Integral tidskonstant). Når det drejer sig om On/ Off regulering, bruges den brugerdefinerede værdi af sløjfealarmtiden (se i sektion ). Værdien af V afhænger af indgangssignaltypen: C intervaller: 2 C eller 2,0 C F intervaller: 3 F eller 3,0 F 1A = Lineære intervaller: 10 mindst betydende displayenheder Mætningsgrænserne er 0% og Out1Max%. Bemærk. 1) Korrekt funktion af sløjfealarmen afhænger af en rimelig nøjagtig justering af PID. 2) Sløjfealarmen deaktiveres automatisk i manuel reguleringsmåde og under fortuning. Når manuel reguleringsmåde afsluttes, eller når fortuningen er udført, aktiveres sløjfealarmen automatisk igen. 18

21 3 INDSTILLINGSFUNKTION Sløjfealarm tid (LAtn) Når fuld ON/OFF regulering er valgt (dvs. Proportionalbånd 1 er sat til 0), og sløjfealarmen er aktiveret, bestemmer denne parameter varigheden af en mætningssituation, før sløjfealarmen aktiveres. Den kan justeres i intervallet mellem 1 sekund og 99 minutter 59 sekunder. Parameteren vises ikke i indstillingssekvensen, hvis ON/OFF regulering ikke er valgt, eller hvis sløjfealarmen er deaktiveret. Standardværdien for indstillingen er 99: Skalaområde decimalpunkt (rpnt) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer decimalpunktets position for værdien af procesvariabel, setpunkt, alarmniveauer og recorder udgang således: Standardværdien er 1. Værdi Decimalposition 0 xxxx 1 xxx.x 2 xx.xx 3 x.xxx Skalaområde maksimum ( rhi) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer værdien af det skalerede indgangssignal, når udstyret, der leverer indgangssignalvariablen, giver maksimal værdi. Parameteren kan justeres mellem 1999 og 9999 (med et decimalpunkt, der er defineret af Skalaområde decimalpunkt). Standardværdien er Parameteren kan sættes til en værdi, der er mindre end (men ikke lig med) Skalaområde minimum, hvorved registreringen af indgangssignalet inverteres Skalaområde minimum ( rlo) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer den skalerede indgangssignalværdi, når udstyret, der leverer procesvariablen giver minimal værdi. Parameteren kan justeres mellem 1999 og 9999 (med et decimalpunkt, der er defineret af Skalaområde decimalpunkt). Standardværdien er 0. Parameteren kan sættes til en større værdi end (men ikke lig med) Skalaområde maksimum, hvorved registreringen af indgangssignalet inverteres. 8 19

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere