COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning ABB Instrumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation"

Transkript

1 COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning ABB Instrumentation

2 Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning, der gør opmærksom på risikoen for beskadigelse af produktet, processen eller omgivelserne. Bemærk. Forklaring på en vejledning eller yderligere oplysninger. Oplysninger. Henvisning til mere detaljerede oplysninger eller tekniske detaljer. Selvom Advarsel drejer sig om personskader, og Forsigtighed drejer sig om beskadigelse af udstyr eller ejendom, er det klart, at anvendelse af beskadiget udstyr under visse driftsmæssige omstændigheder kan resultere i nedsat ydelse i processystemet, der kan være årsag til kvæstelser eller død. Derfor er det vigtigt, at vejledningen under Advarsel og Forsigtighed følges. Oplysningerne i denne manual er kun beregnet som en hjælp til vore kunder i forbindelse med effektiv driftsmæssig udnyttelse af udstyret. Brug af manualen til et hvilken som helst andet formål er decideret forbudt, og dens indhold må ikke kopieres helt eller delvis uden forudgående tilladelse fra Technical Communications Department, ABB Kent-Taylor. Helbred og sikkerhed De følgende punkter bør bemærkes, så dette produkt kan bruges sikkert og uden helbredsmæssig risiko: 1. De relevante sektioner i vejledningen skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug. 2. Bemærk advarselsmærkater på containere og pakker. 3. Installation, drift, vedligeholdelse og service må kun udføres af uddannet personale og i overensstemmelse med de givne oplysninger. 4. Der skal tages normale sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker under driftsbetingelser, hvor der er involveret højt tryk og/eller temperatur. 5. Kemikalier må ikke udsættes for høje temperaturer, og kemikalier i pulverform skal opbevares tørt. Der skal tages normale sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering. 6. Undgå at kemikalier blandes, når de bortskaffes. Sikkerhedsrådgivning angående brugen af det udstyr, der er beskrevet i denne manual eller på relevante datablade (hvor det er relevant), kan fås på firmaadressen på bagsiden af omslaget sammen med oplysninger om service og reservedele.

3 1 KOMME IGANG Denne manual indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige til installation, ibrugtagning og drift af COMMANDER 50. Den er opdelt i 4 sektioner, der hver er markeret med et symbol: Drift Displays & taster Setpunkt-justering Alarm Status (visning) Auto/Manuel styring Autotuning Sektion 2 Indstillinger 8 Tuning af parametre Setpunktsfunktioner Controllerfunktioner Alarmjusteringer Sektion 3 Konfiguration Hardwaretype Inputområde Outputkonfiguration Alarmkonfiguration Kold forbindelse Sektion 4 Installation Productkode Montering Forbindelser Interne forbindelser: Inputtype Outputtype Sektion 5 Fig. 1.1 viser de sektioner i manualen, der indeholder oplysning om: Daglig drift af controlleren Indstilling af controlleren til processen 8 Komplet installation og ibrugtagning 8 Fig. 1.1 Brug af manualen 1

4 INDHOLD Sektion Side 1 KOMME IGANG OPERATØRFUNKTION Introduktion Startdisplay Visning/justering af stigningstid setpunkt Alarm status display Over-område/Under-område display Sensor afbrydelsesindikation Manuel reguleringsmåde Fortuningsfunktion Selvtuningsfunktion Visning af hardwaredefinitionskode Aktiv outputindikation Display-advarsler

5 INDHOLD Sektion Side 3 INDSTILLINGSFUNKTION Adgang til Indstillingsfunktion Parametre til Indstillingsfunktion Inputfilter tidskonstant Procesvariabel forskydning Udgangseffekt Proportionalbånd Reset (Integral tidskonstant) Hastighed (Afledt tidskonstant) Bias (Manuel reset) ON/OFF differentiel Max. værdi for setpunkt Min. værdi for setpunkt Udgang 1 effektgrænseværdi Udgang 1 cyklustid Proces Høj alarm 1 værdi Proces Lav alarm 1 værdi Bånd alarm 1 værdi Afvigelse (Høj/Lav) alarm 1 værdi Proces Høj alarm 2 værdi Proces Lav alarm 2 værdi Bånd alarm 2 værdi Afvigelse (Høj/Lav) alarm 2 værdi Sløjfealarm aktivering Sløjfealarm tid Skalaområde decimalpunkt Skalaområde maksimum Skalaområde minimum Automatisk fortuning Aktivér/deaktivér Manuel kontrol Aktivér/deaktivér Setpunkt stigning Aktivér/deaktivér Serpunktstrategi Låseværdi Operatørfunktion displays Manuel tuning af controlleren Selvtunings-og fortuningsfunktioner Forlad Indstillingsfunktion

6 INDHOLD Sektion Side 4 KONFIGURATIONFUNKTION Adgang til konfigurationsfunktion Hardwaredefinitionskode Parametre til Konfigurationsfunktion Indgangsinterval Udgang 1 handling Alarm 1 type Alarm 2 type Alarmundertrykkelse Udgang 2 anvendelse Kompensation for kold forbindelse Aktivér/deaktivér Låsekode Forlad Konfigurationsfunktion INSTALLATION Udpakning Kontrol af produktkode Panelmontering af controlleren Tilslutninger og ledningsforbindelser Strømforsyning Termofølerinput Pt100 Indgang Lineær Indgang Relæudgange SSR Udgang Interne forbindelser: Tag controlleren ud af huset Fjernelse/udskiftning af udgang 2 kredsløbskort (ekstra) Sæt controlleren tilbage i huset Vælg indgangssignaltype og udgang 1 type Indgangssignaltype Primær udgangssignaltype (udgang 1)

7 2 OPERATØRFUNKTION 2.1 Introduktion Operatørfunktion er controllerens normale daglige funktion, når den én gang er konfigureret efter behov. Tasterne og indikatorerne på controllerens frontpanel er vist på Fig Selvtuning/ fortuning LED Indstillingsfunktion LED Udgang 1 LED Alarm LED SET AT AL Auto/Manuel tast Ned tast Op tast Siderulning tast Fig. 2.1 Taster og indikatorer på frontpanelet 5

8 2 OPERATØRFUNKTION 2.2 Startdisplay Når controlleren har udført selvtest ved opstart (hvor controllerens aktuelle firmwareversion vises, hvis tasten holdes nede under opstarten), vises operatørfunktionens startdisplays se Fig Disse afhænger af indstillingen af parameteren Setpunktstrategi i Indstillingsfunktion se i sektion Setpunktstrategi = 1 Procesvariabel værdi Setpunktværdi (skrivebeskyttet) Setpunktstrategi = 2 Setpunktværdi (justérbar) SP Procesvariabel værdi Setpunktværdi (justérbar) Setpunktstrategi = 3 *Rampesetpunktsværdi (skrivebeskyttet) SPrP Procesvariabel værdi *Rampesetpunktsværdi (skrivebeskyttet) Setpunktværdi (justérbar) SP Hvis setpunktsstigningen er deaktiveret (se sektion ), Setpunktsværdi (skrivebeskyttet). Setpunktstrategi = 4 Procesvariabel værdi TOM Setpunktstrategi = 5 Setpunktværdi (skrivebeskyttet) TOM Setpunktværdi (justérbar) SP Setpunktværdi (justérbar) SP Nedtrykning af tasten, hvis setpunkt stigning er aktiveret (se i sektion ) og stigningshastigheden er ON (se i sektion 2.3) ændrer displayet som vist. Fig. 2.2 Setpunktstrategier 6

9 2 OPERATØRFUNKTION 2.3 Visning/justering af stigningstid setpunkt Gentagen nedtrykning af tasten gennemløber displays for den valgte setpunktstrategi (se ovenfor) og bevirker (hvis stigningstid setpunkt er aktiveret se i sektion ), at displayet til sidst viser rp (i det nederste display) og den aktuelle stigningstid setpunkt (i det øverste display). Stigningstiden kan justeres (vha. tasterne / ) inden for intervallet 1 til 9999 enheder/time. Ethvert forsøg på at forøge værdien ud over 9999, bevirker, at det øverste display bliver tomt, og at setpunkt stigning slås fra. Setpunkt stigning kan genoptages ved at formindske værdien til 9999 eller mindre. 2.4 Alarm status display Operatøren kan få vist status for controllerens alarmer ved at trykke på tasten, indtil det nederste display viser ALSt. Det øverste display viser alarmstatus i følgende format: L21 Sløjfe alarm status L = aktivt Tomt = inaktivt Alarm 2 status: 2 = aktivt Tomt = inaktivt Alarm 1 status: 1 = aktivt Tomt = inaktivt Displayet er kun tilgængeligt, hvis én eller flere af alarmerne er aktive. 2.5 Over område/under område displays Hvis procesvariablen antager en højere værdi end den maksimale grænseværdi for indgangssignalet (over område) eller en lavere værdi end den minimale grænseværdi for indgangssignalet (under område), viser det øverste display: chh cll c for tilstanden over område og: c for tilstanden under område. 7

10 2 OPERATØRFUNKTION 2.6 Sensor afbrydelsesindikation Hvis der registreres en afbrydelse i sensorkredsløbet, viser det øverste display: OPEN Der registreres en sensorafbrydelse for alle typer indgangssignal, bortset fra lineære DC nulværdier.hvis der registreres en sensorafbrydelse, sættes kontroludgangssignalet til OFF (0% effekt), og der gælder følgende alarmtilstande: Termoføler alarmer fungerer, som om proces variablen er i over området Alle andre typer indgangssignal alarmer fungerer, som om proces variablen er i under området 2.7 Manuel reguleringsmåde Hvis manuel reguleringsmåde aktiveres (se i sektion ), kan manuel reguleringsmåde bruges (via en gnidningsfri overgang) ved at trykke på tasten. Indikatoren SET blinker konstant, så længe controlleren er i manuel reguleringsmåde. Udgangseffekten vises og kan justeres med tasterne /. Bemærk. Så længe controlleren er i manuel reguleringsmåde, er SET indikatormønstret OFF (i operatørtilstand) eller ON (i Indstillingsfunktion). Tilbagevenden til automatisk reguleringsmåde (via en gnidningsløs overgang) sker ved nedtrykning af tasten igen, hvorved det almindelige procesvariabeldisplay vises. 2.8 Fortuningsfunktion Denne funktion kan bruges til at indstille controllerens PID parametre til næsten korrekte værdier som grundlag for selvtuningsfunktionen ved optimering af tuningen. Fortuning kan aktiveres således: 1) Tryk på tasterne og samtidigt, når controllervisningen er i normal Opstartsfunktion, og hold dem nede (det numeriske display begynder at blinke) indtil indikatoren AT blinker én gang. Efter ca. tre sekunder bliver det numeriske display statisk. 8

11 2 OPERATØRFUNKTION 2) Slip tasterne /, og tryk på tasten og hold den nede i tre sekunder (ca.). Hvis procesvariablen er større end 5% af indgangssignalets afstand fra setpunktet, blinker indikatoren AT, for at vise, et fortuningsfunktionen er aktiveret og fungerer. Hvis procesvariablen ligger inden for 5% af indgangssignalets afstand fra setpunktet, eller hvis der bruges en forkert tastsekvens, aktiveres fortuningsfunktionen ikke. Bemærk. Fortuningsfunktionen aktiveres ikke, hvis setpunktet er stigende. Sådan deaktiveres fortuningsfunktionen: 1) Tryk tasterne og ned samtidigt (det numeriske display begynder at blinke), og hold dem nede, indtil indikatoren AT blinker én gang. Efter ca. tre sekunder bliver det numeriske display statisk. 2) Slip tasterne /, og tryk på tasten og hold den nede i tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser herefter konstant OFF, hvilket indikerer, at fortuningsfunktionen er deaktiveret. Bemærk. Da fortuningsfunktionen er en engangsfunktion, deaktiveres den automatisk, når den er udført. 2.9 Selvtuningsfunktion Denne funktion bruges til at optimere tuningen, mens controlleren er i drift. Selvtuning aktiveres således: 1) Tryk på tasterne og samtidigt, mens controlleren viser normal Operatørfunktion displayet, og hold dem nede (det numeriske display begynder at blinke), indtil indikatoren AT blinker én gang. Det numeriske display holder op med at blinke efter ca. tre sekunder. 2) Tryk på tasten, og hold den nede i yderligere tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser derefter konstant ON, hvilket viser, at selvtuningsfunktionen er aktiveret og i drift. Selvtuningsfunktionen aktiveres ikke, hvis der anvendes en forkert tastsekvens. Sådan deaktiveres selvtuningsfunktionen: 1) Tryk tasterne og ned samtidigt (det numeriske display begynder at blinke), og hold dem nede, indtil indikatoren AT blinker én gang. Det numeriske display holder op med at blinke efter ca. tre sekunder. 9

12 2 OPERATØRFUNKTION 2) Tryk på tasten, og hold den nede i yderligere tre sekunder (ca.). Indikatoren AT viser derefter OFF, hvilket indikerer, at selvtuningsfunktionen er deaktiveret Visning af hardwaredefinitionskode Operatøren kan få vist indstillingen af den aktuelle hardwaredefinitionkode (se i sektion 4.2) ved samtidigt at trykke på og (når controlleren har været tændt i mindst 30 sekunder). Tryk på tasterne og samtidigt for at vende tilbage til normal operatørfunktion. Bemærk. Den normale Operatørfunktion vises automatisk efter 30 sekunder Aktiv Udgangindikation Udgang 1 LED indikerer tilstanden af Kontroloutput 1 se Fig. 2.1 på side 5. Når det drejer sig om SSR (solid state relay) og relæudgang, tændes LED i udgang cyklussens aktive periode Display advarsler Bemærk. Hvis det øverste display i en vilkårlig tilstand viser:... Én eller flere af de kritiske konfigurationsparametre (typisk indgangs signalintervallet eller udgang brug/type) er blevet ændret, og derfor er parametrene til Indstillingsfunktion automatisk blevet sat til standardværdierne/indstillingerne. Når displayet skal slettes, skal værdien/indstillingen for en vilkårlig parameter i indstillingsfunktionen ændres se i Sektion 3.2. Når indgangssignaltypen er termoføler, og CJC er deaktiveret, blinker følgende advarsel på det nederste display. Når displayet skal slettes, skal CJC aktiveres i Konfigurationsfunktion se i sektion WWWW 10

13 3 INDSTILLINGSFUNKTION Adgang til Indstillingsfunktion Tryk på tasterne og samtidigt med controlleren i Operatørfunktion og normal visning på displayet for at få adgang til Indstillingsfunktion. Det øverste og nederste display viser: ULOC Sæt det øverste display til værdien Unlock vha. tasterne og. Hvis dette svarer til værdien Lock (en parameter til Indstillingsfunktion) skiftes til Indstillingsfunktion, når tasten trykkes ned ( SET tændes). Hvis den værdi, der angives på det øverste display, ikke er lig med Lock, når tasten trykkes ned, returneres til startdisplayet. Den aktuelle værdi af Lock kan ses i Konfigurationsfunktion se i sektion Standardværdien for Lock er Parametre til Indstillingsfunktion De parametre, der er til rådighed til visning/justering i Indstillingsfunktion er vist i Tabel 3.1. Når Indstillingsfunktion aktiveres, viser det nederste display beskrivelsen af den første parameter (Filtertidskonstant), og filtertidskonstantens værdi vises på det øverste display. Brugeren kan gennemgå parametrene i Indstillingsfunktion ved at trykke på tasten. For hver parameter vises beskrivelsen i det nederste display og værdien/indstillingen i det øverste display. Værdien/indstillingen kan ændres vha. tasterne /. Der er en detaljeret beskrivelse af hver parameter i sektion til Indgangsfilter tidskonstant Controllerens indgangsside er forsynet med et digitalt filter, der bortfiltrerer uvedkommende impulser i procesvariablen. Den filterede PV bruges til alle PV afhængige funktioner (kontrol, alarm etc.). Tidskonstanten for filteret kan justeres i intervallet 0,0 sekunder (filter OFF) til 100,0 sekunder i trin på 0,5 sekunder. Standardindstillingen er 2,0 sekunder. Forsigtighed. Hvis denne parameter sættes til en meget høj værdi, kan styringen blive kraftigt forringet. Den værdi, der vælges, skal være tilstrækkelig stor til at dæmpe uvedkommende støj på procesvariablelsignalet, men heller ikke større. 11

14 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Beskrivelse Parameter Justeringsinterval Standard Filt Digitalfilter tidskonst. OFF, 0,5 til 100,0s i 0,5 sek. trin 2.0s OFFS Out1 Out2 Pb1 Pb2 rset rate OL bias Procesvariabel forskydning Udgangseffekt Ubrugt 5 Proportionalbånd 1 Ubrugt 5 Reset (Integral tidskonst.) 1 Hastighed (Differential tidskonst.) 1 Ubrugt 5 ±inputinterval for controller 0 til 100% 0,0 til 999,9% af inputinterval 1s til 99min. 59s og OFF 00s til 99min. 59s 0 skrivebeskyttet 10,0% 5min. 0,0s 1min.15s F difi dif2 diff SPhi SPLo OPhi Ct1 Ct2 hma1 LMA1 bma1 dma1 hma2 LMA2 bma2 12 Manuel reset (Bias) 1 0% til 100% (kun Udgang 1) 25% 100% til 100% (Udgang 1 & Udgang 2) ON/OFF Differentiel 2 Udgang 1 Ubrugt 5 Ubrugt 5 Max. værdi for setpunkt Setpunkt til max. intervalværdi Max. intervalværdi Min. værdi for setpunkt Min. for intervalværdi til setpunkt Min. intervalværdi Udgang 1 effektgrænse 1 0% til 100% af fuld effekt 100% Udgang 1 cyklustid 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 32s 256 til 512 s Ubrugt 5 Process Høj alarm 1 Værdi 3 Min. intervalværdi til max. Max. intervalværdi intervalværdi Proces Lav alarm 1 værdi 3 Min. intervalværdi til Min. max. intervalværdi intervalværdi Båndalarm 1 værdi 3 0 til afstand fra setpunkt 5 enheder Afvigelsesalarm 1 værdi 3 ±afvigelse fra Setpunkt 5 enheder Process Høj alarm 2 Værdi 3 Min. intervalværdi til max. Max. intervalværdi intervalværdi Proces Lav alarm 2 værdi 3 Min. intervalværdi til Min. max. intervalværdi intervalværdi Båndalarm 2 værdi 3 0 til afstand fra setpunkt 5 enheder Tabel 3.1 Parametre til Indstillingsfunktion

15 3 INDSTILLINGSFUNKTION 8 dma2 LAEn LAt1 rpnt rhi rlo APt PoEn rpen SPSt Loc SP SPrP rp ALSt Afvigelsesalarm 2 værdi 3 ±afstand fra setpunkt 5 enheder Sløjfealarm aktivering 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Sløjfealarm tid 6 1s til 99min 59s 99min. 59s Skaleringsinterval decimalpunkt 4 0, 1, 2 eller 3 1 Skaleringsinterval maksimum til Skaleringsinterval minimum til Automatisk fortuning Aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Manuel regulering aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Setpunkt stigning aktivér/deaktivér 0 (deaktiveret)/1 (aktiveret) 0 Setpunktstrategi 1, 2, 3, 4 eller 5 1 Låseværdi 0 til Operatørfunktion displays (Stadig adgang i Indstillingsfunktion) Procesvariabel Setpunkt SPhi SPLo SPLo Rampesetpunkts værdi 7 Skrivebeskyttet display Stigningstid setpunkt enheder/time og OFF OFF (tom) Alarm status: Skrivebeskyttet display (se i sektion 2.4) Tabel 3.1 Indstillingsparametre (fortsat) Bemærkninger (til Tabel 3.1) 1. Disse parametre er ikke aktive, hvis proportionalbånd = Skifter differentielt med ON/OFF reguleringsudgang. 3. Disse parametre er valgfrie. Der vises kun én beskrivelse for hver alarm. 4. Gælder kun, hvis der anvendes lineært DC udgangssignal. 5. Ubrugt funktion, der kun vises, hvis Udgang 2 konfigurationen er ugyldig. 6. Gælder kun, hvis proportionalbånd = Vises kun, hvis rampestigning rp ikke er OFF. 8. Vises ikke i Operatørfunktion, med mindre rpen = 1. 13

16 8...3 INDSTILLINGSFUNKTION Procesvariabel forskydning (OFFS) Denne parameter bruges til at ændre værdien af den aktuelle procesvariabel (målt ved controllerens indgangsklemmer) på følgende måde: Forskydning i PV værdi = aktuel PV værdi + værdi af procesvariabelforskydning. Hvis controlleren er forsynet med lineært indgangssignal, begrænses den viste værdi af procesvariablen af Max. skaleringsinterval (se i sektion ) og Min. skaleringsinterval (se i sektion ). Forskydningen i procesvariabelværdi bruges til alle PV afhængige funktioner (kontrol, display, alarm, recorder udgang etc.).standardværdien er 0. Bemærk. Denne parameterværdi skal vælges med omhu. Enhver justering af denne parameter er i virkeligheden en kalibrering, og en for stor justering kan give anledning til, at der vises fejl på procesvariablen. Der er ingen indikation på frontpanelet, når denne parameter har virkning (dvs. når den har en værdi, der er forskellig fra nul) Udgangseffekt (Out1) Denne parameter er det aktuelle Udgang 1 effektniveau. Det er en skrivebeskyttet parameter, der ikke kan justeres Proportionalbånd 1 (Pb1) Denne parameter er den del af controllerens indgangssignalinterval, hvor Udgang 1 effektniveauet er proportionalt med den viste procesvariabel. Det kan justeres i intervallet 0.0% (dvs. kontrol ON/OFF) til 999.9%. Standardværdien for parameteren er 10.0% Reset (Integral tidskonstant) (rset) Parameteren kan justeres i intervallet 1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder og OFF (en værdi større end 99 minutter og 59 sekunder). Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 (se i sektion 3.2.4) er sat til 0 (kontrol ON/OFF) Hastighed (Differential tidskonstsnt) (rate) Parameteren kan justeres i intervallet 00 sekunder til 99 minutter og 59 sekunder. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 (se i sektion 3.2.4) er sat til 0 (ON/OFF regulering). 14

17 3 INDSTILLINGSFUNKTION Bias (Manuel reset) (bias) Bias for udgangseffekten udtrykkes som en procentdel af udgangseffekten og kan justeres i intervallet 0% til 100%. Standardværdien er 25%. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd = ON/OFF Differentiel (F) Dette er et skifte differentiale, der bruges, når Udgang 1 er sat til ON/OFF regulering (dvs. Proportionalbånd 1 = 0). Parameteren kan justeres i intervallet 0,1% til 10,0% af controllerens indgangssignalinterval. Standardværdien er 0,5% Max. værdi for setpunkt (SPhI) Dette er den maksimale værdi for justeringen af setpunktet. Den skal sættes til en værdi, der forhindrer, at setpunket får en værdi, der bevirker, at den proces, der kontrolleres, beskadiges. Max. værdi for setpunkt kan justeres mellem setpunktværdien og max. værdi for indgangssignalinterval (se i sektion 4). Standardværdien er max. indgangssignalinterval Min. værdi for setpunkt (SPLo) Dette er min. værdien for justeringen af setpunktet. Den skal sættes til en værdi, der forhindrer, at setpunket får en værdi, der bevirker, at den proces, der kontrolleres, beskadiges. Min. værdi for setpunkt kan justeres mellem min. værdi for indgangssignal (se i sektion 4) og den aktuelle værdi for setpunktet. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval Udgang 1 effektgrænseværdi (OPhI) Denne parameter bruges til at begrænse effektniveauet for Udgang 1 og til at beskytte den proces, der reguleres. Hvis der ikke kræves beskyttelse, kan parameteren sættes til 100% (standardværdien). Den kan justeres mellem 0% og 100%. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 er sat til

18 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Udgang 1 cyklustid (Ct1) Den cyklustid, der kræves, er afhængig af den proces, der reguleres og af den type udgang, der bruges til Udgang 1. Når det drejer sig om relæudgang, skal cyklustiden være så stor som muligt (samtidig med at den er forenelig med kravene til procesreguleringen), så relæets levetid bliver maksimal. Når det drejer sig om SSR Udgang, kan cyclustiden have en lavere værdi (og således opfylde kravene fra en hurtigt skiftende procesvariabel f.eks. gennemstrømning eller tryk). Det tilladte værdiinterval er: 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 eller 512 sekunder Standardværdien er 32 sekunder. Parameteren gælder ikke, hvis Proportionalbånd 1 er sat til Proces Høj alarm 1 værdi (h_a1) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 1 er valgt til at være Proces Høj alarm, definerer den værdi af procesvariablen (eller højere), hvor Alarm 1 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er max. indgangssignalinterval. Virkningen af Proces Høj alarm vises på Fig Proces Lav alarm 1 værdi (L_A1) Denne parameter, (der kun gælder, når Alarm 1 er valgt som Proces Lav alarm), angiver den værdi af procesvariablen (eller lavere), hvor Alarm 1 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignal interval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval. Virkningen af en Proces Lav alarm vises på Fig Band alarm 1 værdi (b_a1) Denne parameter, (der kun gælder, hvis Alarm 1 er en båndalarm), definerer et bånd af værdier for procesvariablen, der er centreret omkring setpunktværdien. Hvis værdien af procesvariablen ligger uden for båndet, aktiveres alarmen. Parameteren kan justeres inden for ± indgangssignalintervallet fra setpunktet. Standardværdien er fem inputenheder. Virkningen af en båndalarm vises på figur Fig

19 3 INDSTILLINGSFUNKTION Afvigelse (Høj/Lav) alarm 1 værdi (d_a1) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 1 er valgt som Afvigelse (Høj/lav) alarm, definerer en værdi over (positiv værdi Afvigelse Høj alarm) eller under (negativ værdi Afvigelse Lav alarm) setpunktet.hvis procesvariablen afviger fra setpunktet med en margin, der er større, end denne parameter definerer, aktiveres Alarm 1. Parameteren kan justeres i intervallet ± indgangssignalinterval fra setpunktet. Standardværdien er fem indgangsintervalenheder. Virkningen af afvigelsesalarmer vises på Fig Proces Høj alarm 2 værdi (h_a2) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 2 er valgt til at være Proces Høj alarm, definerer den værdi af procesvariablen (eller højere), hvor Alarm 2 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Max. indgangssignalinterval. Virkningen af Proces Høj alarm vises på Fig Proces Lav alarm 2 værdi (L_A2) Denne parameter, der kun gælder, når Alarm 2 er valgt som Proces Lav alarm, angiver den værdi af procesvariablen (eller under), hvor Alarm 2 aktiveres. Værdien kan justeres mellem Max. indgangssignalinterval og Min. indgangssignalinterval. Standardværdien er Min. indgangssignalinterval. Virkningen af en Proces Lav alarm vises på Fig Band alarm 2 værdi (b_a2) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 2 er valgt som båndalarm, definerer et bånd af værdier for procesvariablen, der er centreret om setpunktværdien. Hvis værdien af procesvariablen ligger uden for båndet, aktiveres alarmen. Parameteren kan justeres inden for ± indgangssignalintervallet fra setpunktet. Standardværdien er fem inputenheder. Virkningen af en båndalarm vises på figur Fig Afvigelse (Høj/lav) alarm 2 værdi (d_a2) Denne parameter, der kun gælder, hvis Alarm 2 er valgt som Afvigelse (Høj/lav) alarm, definerer en værdi over (positiv værdi Afvigelse Høj alarm) eller under (negativ værid Afvigelse Lav alarm) setpunktet. Hvis procesvariablen afviger fra setpunktet med en margin, der er større, end denne parameter definerer, aktiveres Alarm 2. Parameteren kan justeres i intervallet ± indgangssignalinterval fra setpunktet. Standardværdien er fem indgangsintervalenheder. Virkningen af afvigelsesalarmer vises på Fig

20 8 3 INDSTILLINGSFUNKTION Aktivering af sløjfealarm (LAEn) Denne parameter gør det muligt for brugeren at aktivere eller deaktivere sløjfealarm. Sløjfealarmen er en speciel alarm, der registrerer fejl i tilbagereguleringssløjfen ved konstant at overvåge procesvariablens reaktion på reguleringsoutput. Sløjfealarmfunktionen kontrollerer jævnligt, når den er aktiveret, om udgang når et mætningspunkt, dvs. om Udgang 1 når den øvre eller nedre grænse. Hvis udgang mættes, starter sløjfealarmfunktionen en timer. Derefter aktiveres sløjfealarmen, hvis mætningen i udgang ikke har bevirket, at procesvariablen er blevet korrigeret med en foruddefineret størrelse V efter, at et tidsrum T er forløbet. Derefter kontrollerer sløjfealarmen jævnligt procesvariablen og reguleringsudgang. Når procesvariablen begynder at ændre værdi i den rigtige retning, eller når det mættede udgang ophører med at være mættet, deaktiveres sløjfealarmen. Når det drejer sig om PID regulering, sættes sløjfealarmtiden T altid til 2 gange værdien af parameteren Reset (Integral tidskonstant). Når det drejer sig om On/ Off regulering, bruges den brugerdefinerede værdi af sløjfealarmtiden (se i sektion ). Værdien af V afhænger af indgangssignaltypen: C intervaller: 2 C eller 2,0 C F intervaller: 3 F eller 3,0 F 1A = Lineære intervaller: 10 mindst betydende displayenheder Mætningsgrænserne er 0% og Out1Max%. Bemærk. 1) Korrekt funktion af sløjfealarmen afhænger af en rimelig nøjagtig justering af PID. 2) Sløjfealarmen deaktiveres automatisk i manuel reguleringsmåde og under fortuning. Når manuel reguleringsmåde afsluttes, eller når fortuningen er udført, aktiveres sløjfealarmen automatisk igen. 18

21 3 INDSTILLINGSFUNKTION Sløjfealarm tid (LAtn) Når fuld ON/OFF regulering er valgt (dvs. Proportionalbånd 1 er sat til 0), og sløjfealarmen er aktiveret, bestemmer denne parameter varigheden af en mætningssituation, før sløjfealarmen aktiveres. Den kan justeres i intervallet mellem 1 sekund og 99 minutter 59 sekunder. Parameteren vises ikke i indstillingssekvensen, hvis ON/OFF regulering ikke er valgt, eller hvis sløjfealarmen er deaktiveret. Standardværdien for indstillingen er 99: Skalaområde decimalpunkt (rpnt) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer decimalpunktets position for værdien af procesvariabel, setpunkt, alarmniveauer og recorder udgang således: Standardværdien er 1. Værdi Decimalposition 0 xxxx 1 xxx.x 2 xx.xx 3 x.xxx Skalaområde maksimum ( rhi) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer værdien af det skalerede indgangssignal, når udstyret, der leverer indgangssignalvariablen, giver maksimal værdi. Parameteren kan justeres mellem 1999 og 9999 (med et decimalpunkt, der er defineret af Skalaområde decimalpunkt). Standardværdien er Parameteren kan sættes til en værdi, der er mindre end (men ikke lig med) Skalaområde minimum, hvorved registreringen af indgangssignalet inverteres Skalaområde minimum ( rlo) Denne parameter, der kun gælder, hvis der anvendes lineært indgangssignal, definerer den skalerede indgangssignalværdi, når udstyret, der leverer procesvariablen giver minimal værdi. Parameteren kan justeres mellem 1999 og 9999 (med et decimalpunkt, der er defineret af Skalaområde decimalpunkt). Standardværdien er 0. Parameteren kan sættes til en større værdi end (men ikke lig med) Skalaområde maksimum, hvorved registreringen af indgangssignalet inverteres. 8 19

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere