Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet 1. Indledning Ligestillingsrapporten for Indenrigs- og Sundhedsministeriet indledes med en kort beskrivelse af departements ligestillingspolitik på personaleområdet. Herefter følger en redegørelse for planerne om udarbejdelse af en fælles overordnet personale- og lønpolitik for ministerområdet, og en kort beskrivelse af personalepolitikken på en række af de store institutioner under ministerområdet. Der henvises i øvrigt til de ligestillingsredegørelser, der er udarbejdet til Ligestillingsministeriet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og følgende institutioner under ministerområdet med mere end 50 ansatte: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Beredskabsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). jf. Ligestillingsministeriets brev af 23. maj Ligestillingspolitikken i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement Det fremgår af departementets mål og strategier, at der bl.a. praktiseres en hensigtsmæssig ligestillingspolitik. I departementets overordnede personalepolitik kommer dette bl.a. til udtryk ved, at der indgår et personalepolitisk delmål om, at der er en grundlæggende forståelse for, at sammenhængen mellem familie-/privatliv og arbejdsliv spiller en vigtig rolle for medarbejdernes og ledernes trivsel, arbejdsindsats og fastholdelse.

2 2 Endvidere er der vedtaget personalepolitiske delpolitikker om ligestilling og arbejde og familie-/privatliv, der vil blive nærmere omtalt nedenfor. Delpolitik om ligestilling Delpolitikken om ligestilling omfatter kønsmæssig, etnisk og aldersmæssig ligestilling, som departementet tilstræber at skabe. Målet for ligestillingspolitikken i departementet er at fastholde og videreudvikle departementet som en arbejdsplads, hvor medarbejderne uanset køn, alder og etnisk tilhørsforhold tilbydes lige muligheder med hensyn til attraktive arbejdsopgaver, løn, efteruddannelse, fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og muligheder for at få et udviklende arbejde. Ligestillingshensyn inddrages bl.a. i forhold til stillingsbesættelser, i beslutninger om adgangen til efteruddannelse og jobudvikling, i forhold til lønpolitikken og ved nedsættelse af eksterne og interne udvalg. Det er departementets mål, at der ved stillingsbesættelser skal sigtes mod en mere ligelig kønsfordeling indenfor alle medarbejdergrupperne (herunder også chefgruppen og gruppen af special- og chefkonsulenter), en afbalanceret aldersfordeling samt en andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund, der afspejler befolkningens sammensætning. Der tilbydes i lige høj grad mandlige og kvindelige medarbejdere adgang til at kvalificere sig til selvstændige og udviklende arbejdsfunktioner gennem lige adgang til efteruddannelsestilbud og gennem målrettet jobudvikling. Samme lige adgang gælder grupper med forskelligt etnisk tilhørsforhold og de forskellige aldersgrupper. Departementet tilstræber, at der med udgangspunkt i de lønpolitiske kriterier skal være lige adgang for mænd og kvinder til at få tillæg af departementets centrale og decentrale lønpuljer. Samme lige adgang gælder grupper med forskelligt etnisk tilhørsforhold samt de forskellige aldersgrupper. Ved afslutningen af forhandlingsrunder om fordeling af lønpuljemidler udarbejdes der i Sekretariatet statistik over de aftalte tillæg fordelt på mandlige og kvindelige medarbejdere. Departementet tilstræber, at der i videst muligt omfang er ligelig kønsforde-

3 3 ling i råd, nævn og udvalg, der er nedsat af ministeriet. Ved udpegning af medlemmer til råd, nævn og udvalg gøres de indstillende myndigheder og organisationer opmærksomme på, at der skal indstilles både mænd og kvinder. Kontorcheferne i de kontorer, der står for nedsættelsen af de pågældende råd, nævn og udvalg, skal tilstræbe, at der er en ligelig kønsrepræsentation ved besættelsen af udvalgsposter m.v. Ligeledes tilstræbes en ligelig kønsfordeling i departementets interne udvalg. Ligestillingsudvalget Under Indenrigs- og Sundhedsministeriets samarbejdsudvalg er der nedsat et ligestillingsudvalg med opgaver i forhold til såvel ligestillingen mellem mænd og kvinder som etnisk ligestilling samt den aldersmæssige ligestilling. Ligestillingsudvalget har til opgave at følge udviklingen og drøfte spørgsmål vedrørende den kønsmæssige, etniske og aldersmæssige ligestilling i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, samt eventuelt at udarbejde handlingsplaner for ligestillingsarbejdet i departementet. Ligestillingsudvalget kan herudover på eget initiativ fremsætte forslag til fremme af ligestillingen mellem mænd og kvinder i departementet, forslag til fremme af etnisk ligestilling i departementet og forslag til fremme af aldersmæssig ligestilling i departementet. Ligestillingsudvalget kan herunder foranstalte undersøgelser af forskellige aspekter af den kønsmæssige, etniske og aldersmæssige ligestilling i departementet og udarbejde konkrete mål for departementets ligestillingsarbejde. Da ligestillingsarbejdet indgår som en vigtig og naturlig del af personalepolitikken, vil ligestillingsudvalget endvidere kunne fremsætte forslag til elementer i den generelle personalepolitik, der vedrører den kønsmæssige, etniske ligestilling eller aldersmæssige ligestilling i departementet. Spørgsmål vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder, etnisk ligestilling samt aldersmæssig ligestilling, der skønnes at være af principiel eller

4 4 væsentlig betydning for samarbejdsforholdene, behandles i samarbejdsudvalget efter indstilling fra ligestillingsudvalget. Sådanne spørgsmål behandles ligeledes i samarbejdsudvalget, såfremt der ikke kan opnås enighed i ligestillingsudvalget. Øget integration af etniske minoriteter Der er inden for Indenrigs- og Sundhedsministeriets ministerområde aktuelt ansat 3,6 % medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, svarende til ca. 147 personer fra ikke-europæiske tredjelande. Ministeriet har opnået en del positive resultater på integrationsområdet. Statens Serum Institut, Statens Institut for Folkesundhed, Beredskabsstyrelsen og Patientskadeankenævnet er de institutioner, der bidrager positivt med ansættelse af etniske minoriteter. Desuden har ministeriet haft mange positive erfaringer med elever med anden etnisk baggrund end dansk. Ministeriet mangler ansøgninger fra kvalificerede akademikere med anden etnisk baggrund end dansk, men der er i den anledning ikke forsøgt anvendt alternative rekrutteringskanaler. På nuværende tidspunkt er der meget få nye stillinger, men ministeriet ønsker stadig at være opmærksom på integrationsområdet, specielt ved besættelse af elevstillinger. Ministeriet har fortsat en ambition om at fastholde den nuværende medarbejderandel med anden etnisk baggrund, men finder det vanskeligt at foretage nye initiativer med henblik på at forbedre indsatsen på området på grund af budgetmæssige omprioriteringer. Delpolitik om arbejde og familie-/privatliv Det fremgår bl.a. af delpolitikken om arbejde og familie-/privatliv, at det tilstræbes, at arbejdet i departementet tilrettelægges således, at medarbejderne har mulighed for et normalt familie/privatliv. Flekstidsaftale Endvidere medvirker en aftale om flekstid til at give den enkelte medarbejder en større fleksibilitet med hensyn til individuel tilrettelæggelse af ar-

5 5 bejdstiden, således at bl.a. medarbejderes særlige behov i forhold til familie- og privatliv kan imødekommes inden for aftalens rammer. Der lægges vægt på, at nedsat arbejdstid, barselsorlov, børnepasningsorlov og børnepasningsforpligtelser mv. ikke i sig selv skal virke hæmmende for medarbejdernes karrieremuligheder og i forhold til tildeling af attraktive arbejdsopgaver i departementet. Der skal ligeledes være forståelse for, at såvel mandlige som kvindelige medarbejdere udnytter deres rettigheder og muligheder i forhold til barselsorlov/børnepasningsorlov. 3. Fælles overordnet personale- og lønpolitik for ministerområdet Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for departementet og en række større institutioner under ministerområdet, med opgave at udarbejde en fælles overordnet personale- og lønpolitik for ministerområdet. I den forbindelse skal gruppen beskrive forholdet mellem en fælles overordnet personalepolitik og de lokale personalepolitikker. En fælles overordnet personalepolitik skal bl.a. beskrive personalepolitikkens overordnede formål og målene for så vidt angår rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Endvidere skal målsætningen for samarbejde, ledelse og information beskrives. Endvidere har arbejdsgruppen til opgave af beskrive formålet med og fordele og ulemper ved en fælles overordnet lønpolitik på ministerområdet, samt forholdet mellem en fælles overordnet lønpolitik og de lokale lønpolitikker. Arbejdsgruppens arbejde forventes at være afsluttet i april Det tværministerielle mainstreamingsprojekt Departementet deltager i det tværministerielle mainstreamingsprojekt. 5. Ligestillingsaspekter i personalepolitikken for en række større institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ministerområde A. Statens Serum Institut

6 6 Statens Serum Institut ønsker at være en arbejdsplads med plads til forskellighed. Alle skal kunne trives på arbejdspladsen uanset etnisk og religiøs baggrund. Instituttet har derfor arbejdet målrettet med at rekruttere og integrere medarbejdere med anden etnisk baggrund. Der er i dag ansat 7,2% med anden etnisk baggrund, svarende til ca. 88 personer fra ikke-europæiske tredjelande. Instituttet ønsker, at andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund afspejler andelen i befolkningen. Begrebet Det rummelige arbejdsmarked er en integreret del af Instituttets personalepolitik. Det er målet, at skabe de bedste muligheder for at allerede ansatte kan bevare beskæftigelse på Instituttet trods forringet arbejdsevne. Desuden er Statens Serum Institut interesseret i at medvirke til at give ledige fodfæste på arbejdsmarkedet, f.eks. ved forskellige jobtræningsforløb og ved ansættelser i fleksjob. Der har været en klar stigning i antallet af ansættelser under Det rummelige arbejdsmarked, og det er målet, at stigningen fortsætter i Der er flekstid for langt de fleste af Instituttets medarbejdere. Flekstiden giver en daglig fleksibilitet, hvor det er muligt at tilpasse sin arbejdstid til familiens behov. Der er nogenlunde lige mange kvindelige som mandlige ledere på Instituttet. En opgørelse fra april 2002 viser, at 42% af Instituttets ledere er kvinder. B. Sundhedsstyrelsen Det fremgår af den overordnede personalepolitiske målsætning for Sundhedsstyrelsen, at arbejdet, med henblik på at opnå høj fleksibilitet i opgaveløsningen og høj medarbejdertilfredshed, skal planlægges således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til medarbejdernes individuelle og familiemæssige behov. Et andet af elementerne i Sundhedsstyrelsens personalepolitik er at sikre kvinder og mænd lige vilkår og muligheder. Sundhedsstyrelsens ligestillingspolitik må ses dels som en intern politik til løsning af de ligestillingsproblemer, der er i Sundhedsstyrelsen, dels som et

7 7 bidrag til løsning af de ligestillingsproblemer i samfundet, der ønskes løst gennem regeringens handlingsplan for ligestilling. Sundhedsstyrelsen vil bidrage til ligestilling ved at arbejde mod en jævn fordeling af kvinder og mænd på alle niveauer og arbejdsområder i organisationen, idet man især vil være opmærksom på fordelingen på chefniveau. Endvidere vil Styrelsen forbedre såvel kvinders som mænds kvalifikationer gennem jobudvikling og målrettet efteruddannelse m.v. med henblik på udjævning af eventuelle kønsmæssige skævheder og sikre kvinder og mænd lige mulighed for at tage ansvar for familie og arbejde. Et af de vigtigste mål for Styrelsens ligestillingspolitik er at fjerne eventuelle barrierer baseret på køn som bevirker, at de personalepolitiske mål ikke realiseres. Dette kan bl.a. ske ved en målrettet efteruddannelse af såvel kvinder som mænd, at etablere egentlige lederkurser for potentielle ledere af begge køn for forskellige stillingskategorier, at skabe jobudvikling gennem delegering af kompetence, herunder ledelseskompetence, samt at øge specialistfunktioner på alle niveauer, at opkvalificere HK-, kontor- og HK-laborantområdet, hvor ny teknologi sætter helt særlige krav til jobudvikling og en bevidst rekruttering af kvinder til såvel leder- som mellemlederstillinger. C. Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsens ligestillingspolitik må ses dels som en intern politik til løsning af de ligestillingsproblemer, der er i styrelsen og dels som et bidrag til løsning af de ligestillingsproblemer i samfundet, der ønskes løst gennem regeringens arbejde for ligestilling. Det er af betydning for såvel samfundets som den enkelte institutions udvikling, at både mænd og kvinder sikres indflydelse i alle beslutningsmæssige og arbejdsmæssige sammenhænge, og styrelsen vil bidrage til ligestilling ved at arbejde for en jævn fordeling af kvinder og mænd på alle niveauer og arbejdsområder i organisationen, idet man især vil være opmærksom på fordelingen på chefniveau. Endvidere vil styrelsen arbejde for at forbedre såvel kvinders som mænds kvalifikationer gennem jobudvikling og målrettet efteruddannelse med hen-

8 8 blik på udjævning af eventuelle kønsmæssige skævheder og at sikre kvinder og mænd lige mulighed for at tage ansvar for familie og arbejde. D. Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsens personalepolitik er bl.a. baseret på og praktiseres efter et livssyn, der tager højde for det hele menneske, og inddrager øvrige livsforhold, som kan have betydning for den enkelte medarbejders evne til at varetage, trives og udvikles med sine opgaver. Styrelsen har en arbejdstidspolitik, der har til formål at afbalancere hensynet til på den ene side, at medarbejderne har mulighed for at forene et liv uden for arbejdspladsen med arbejdslivet, og på den anden side arbejdspladsens behov for, at medarbejderne er til rådighed. Styrelsens ligestillingspolitik har til formål at sikre, at ansøgere uanset køn og etnisk baggrund har lige vilkår for at opnå ansættelse i det statslige redningsberedskab, og at disse efter ansættelsen har lige muligheder for at få attraktive arbejdsopgaver og gøre karriere. Det er endvidere det statslige redningsberedskabs mål, at der skabes den fornødne opmærksomhed om ligestillingsemner. Ligeledes vil styrelsen ved rekruttering af nye medarbejdere aktivt søge at sikre, at medarbejderstyrken i videst muligt omfang afspejler det danske samfunds etniske sammensætning. Det er endvidere målet, at medarbejdernes muligheder for at få attraktive arbejdsopgaver og gøre karriere i det statslige redningsberedskab sker uden hensyntagen til køn eller etnisk baggrund. Ved rekruttering af nye medarbejdere gøres en aktiv og bevidst indsats for at tiltrække kvalificerede medarbejdere uanset køn, således at der ved opslag af stillinger indgår en vurdering af, om den specifikke stilling foretrækkes besat med en person af et bestemt køn. Denne vurdering skal tage udgangspunkt i, at der tilstræbes en ligelig kønsfordeling indenfor den givne personalekategori. Ved stillingsopslag vil ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk blive opfordret til at søge ansættelse i det statslige redningsberedskab. Ved stillingsbesættelser, hvor der er kvalificerede ansøgere med en anden etnisk baggrund end dansk, skal det vurderes, om stillingen kan bestrides af en person, der eventuelt kan have svagere danskkundskaber.

9 9 Det statslige redningsberedskabs familie- og arbejdslivspolitik er et af de midler, der skal være medvirkende til at virkeliggøre, at medarbejdere uanset køn har mulighed for at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv blandt andet med henblik på, at muligheden for at få attraktive arbejdsopgaver og gøre karriere er tilpasset begge køn.

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet Notat Ligestillingsministeriet, Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. oktober 2003 104 MAJ, lokaltelefon 24321 Personale- og Sekretariatskontoret

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Miljøministeriets Ligestillingsrapport 2003. Personalekontoret. J.nr. D 023-0060 Ref. HJE Den 4.

M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Miljøministeriets Ligestillingsrapport 2003. Personalekontoret. J.nr. D 023-0060 Ref. HJE Den 4. . M I L J Ø M I N I S T E R I E T DEPARTEMENTET Personalekontoret J.nr. D 023-0060 Ref. HJE Den 4. november 2003 Miljøministeriets Ligestillingsrapport 2003 Indledning Miljøministeriet har opgaver inden

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

STATSMINISTERIET. Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: Sagsbeh.: AMR/TSA. Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet

STATSMINISTERIET. Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: Sagsbeh.: AMR/TSA. Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet STATSMINISTERIET Dato: 30. oktober 2003 J.nr.: 5125-5 Sagsbeh.: AMR/TSA Ligestillingsarbejdet i Statsministeriet 1. Indledning Statsministeriet er på flere måder forskellig fra de øvrige ministerier med

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2015 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 1. Indledning Det fremgår af ligestillingslovens

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Ligestillingsredegørelse

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 for Nyborg Kommune Ligestillingsredegørelse for Nyborg Kommune 2009 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik...

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Miljøministeriets Ligestillingsrapport 2005

Miljøministeriets Ligestillingsrapport 2005 Personale og organisation J.nr. 000-00002 Ref. HJE Den 24. november 2005 Miljøministeriets Ligestillingsrapport 2005 Indledning Miljøministeriet har opgaver inden for bl.a. miljø- og naturbeskyttelse,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Rapporten tager udgangspunkt i de ligestillingsredegørelser, der er indberettet fra det tidligere

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Notat. Dato: 8. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-010113-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Dato: 8. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-010113-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte Fax +45 8888 5501 Dato: 8. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-010113-3 Kristina.Norgaard@middelfart.dk Notat

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 IT-Universitetet i København 1 Indhold Status om ligestilling fra IT-Universitetet i København 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for IT-Universitetet i København

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte:

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte: Indledning Det egentlige ligestillingsarbejde inden for Forsvarsministeriets ressort er delegeret til myndigheder og institutioner under departementet. Ca. 93 % af personellet hører under Forsvarskommandoens

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Designskolen Kolding 1 Indhold Status om ligestilling fra Designskolen Kolding 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Designskolen Kolding 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere