Leica CM1950. Kryostat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica CM1950. Kryostat"

Transkript

1 Leica CM1950 Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1950, Rev B, dansk, 1v2 01/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 1. OBS! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder ejes af Leica Biosystems Nussloch GmbH. Al reproduktion af tekst og illustrationer (også dele derefter) gennem udskrivning, fotokopiering, mikrofilm, webcam eller andet inklusive alle elektroniske systemer og medier er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Telefax: Internet: Leica CM1950 Kryostat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed og design Generelle sikkerhedsforskrifter Udpakning og opstilling Sikkerhedsanordninger Sikring/låsning af håndhjul Rengøring, desinfektion - Genstart af apparat Omgangen med prøvemateriale afrimning Afmontering af mikrotom Vedligeholdelse Tekniske data Standardleveringens omfang Samlet oversigt Betjeningspanel og kryostatkammer Opstilling af apparatet Placeringsforskrifter Transport til opstillingssted Montering af håndhjulet Låsning/løsning af håndhjul Montering af fodpedal-dummy (ved apparatvarianter med skæremotor) Elektrisk tilslutning Montering af tilbehør/kammertilbehør Montering af fodhviler (valgfri) Montering af lagersystem (valgfrit) Hylde, bevægelig (valgfri) Indlægning af opsamlingskar Montering af varmelederblok, stationær (valgfri) Montering af knivholder/klingeholder og indstilling af frivinkel Montering/skift af bakteriefilter Montering af filterposen Montering af snitudsugning (valgfri) - Anvend kun med klingeholder CE Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

5 Indholdsfortegnelse 7. Apparatets betjeningselementer Betjeningspaneler på CM betjeningspanel Betjeningsfelt 2 elektrisk grov tilspænding, snit- og trimtykkelsesangivelse Betjeningsfelt 3 motorisk skæring (valgfri) Arbejde med apparatet Forberedelse af skæreværktøj, objektplader og hjælpemidler til forberedelse Tilkobling af apparatet Indstilling af parameter Arbejde med forkølede kryostater Forberedelse Trimning med udsugning Snitstrækker monteret Skæring med udsugning Snitstrækker monteret Fejlfunktioner og afhjælpning af disse Problemer under arbejdet Temperaturtabel (- C) Ekstra tilbehør Bestillingsoplysninger Vedligeholdelse og rengøring Generelle vedligeholdelsesanvisninger Skift af sikringer Skift af UVC-lampe Skift af lysstoflampe Dekontamineringserklæring (master) Declaration of Conformity Ansvar for mangler og service Leica CM1950 Kryostat 5

6 1. Vigtige anvisninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning. (5) (Fig. 5). Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Nyttige tips, vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med et. Advarsel mod UVC-stråling! Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. 1.3 Formålsmæssig anvendelse CM1950 er en højtydende kryostat med indkapslet mikrotom og separat objektkøling. Den råder over et UV-desinfektionssystem, samt (valgfrit) over et integreret udsugningssystem til snitaffald og en motor (valgfri) til motorisk skæring. Kryostaten er udviklet til fremstilling af frosne stykker til biologisk, medicinsk og industriel anvendelse. CM1950 er egnet til brug inden for in-vitro-diagnose (IVD). Apparatet må kun anvendes til sit ovenfor beskrevne formål og efter retningslinjerne i den foreliggende betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. 1.2 Brugergruppe Leica CM1950 må kun betjenes af trænet laboratoriepersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. Kemisk desinfektion, samt UV-stråling, erstatter under ingen omstændigheder personlige beskyttelsesforanstaltninger iht. laboratoriebestemmelser (som f.eks. brugen af beskyttelsesbriller, handsker, laboratoriekittel og åndedrætsværn). Disse desinfektioner medfører en reduktion af kimtallene med mindst 99,99 %. 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Fig. 1 6 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

7 2. Sikkerhed og design 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter CM1950 er en kryostat med indkapslet mikrotom og separat objektkøling. Den anvendes især til arbejde inden for hurtig diagnostik af snit. Apparatets displays og betjeningselementer er nemme at betjene takket være deres selvforklarende symboler. LED-indikatorer sørger for stor tydelighed. Frysekammeret er fremstillet af sømløst svejset højkvalitets rustfrit stål, uden sværttilgængelige hjørner, og er derfor nem at rengøre og desinficere. Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater. For at bevare denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. Aktuelle oplysninger om gældende normer findes i CE-konformitetserklæring på Internettet: Udpakning og opstilling Apparatets problemfrie funktion kan kun sikres, hvis man overholder alle sidernes mindsteafstand til vægge og indretningsgenstande (se "Placeringsforskrifter", side 20). Apparatet må kun transporteres opretstående eller med en let hældning. Til sikker transport med løftevogn kræves der 3 personer, hvor en person trækker løftevognen, og de to andre personer holder apparatet fast fra hver sin side, så det sikres, at apparatet ikke rutsjer. Læs "Tekniske data", inden apparatet tilsluttes elnettet! Tilslut kun apparatet til stikdåser med jording! Lysnetkablet længde: Op til 3,5 m Forlængerledning mulig: Nej Efter transport skal apparatet stå i 4 timer, før det tilsluttes. Denne ventetid er nødvendig, for at kompressorolie, som evt. har flyttet sig under transporten, kan flyde tilbage til udgangspositionen. Det kondensvand, der er dannet på elektriske komponenter pga. temperaturforskellene under transporten, skal være helt fordampet. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Leica CM1950 Kryostat 7

8 2. Sikkerhed og design Fig. 2 Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne og undersøg apparatet for eventuelle skader Åbning af pakning 9 1. Fjern de 3 skruer (1) på begge sider af kassen (7) foroven. 2. Løsn de 2 skruer på hver af de 4 hængsler (2) på kassens for- og bagside. Løsn IKKE skruerne i hængslerne foroven på låget! Låg = Rampe 3. Fjern 1 skrue (3) mellem de to hængsler på kassens forog bagside. 4. Fjern 3 skruer (4) forneden på alle fire sider af kassen. 5. Fra de to lodrette skruerækker (5) skal der fjernes en hel skruerække på en side (lige meget hvilken). Fig. 3 8 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

9 2. Sikkerhed og design Fjern emballagen Fig. 4 Montering af rampe Fig Tag låget (17) af og læg det med skumplastdelene nedad på gulvet. - Låget bruges senere som rampe. 2. De 4 skumplastdele (6) trækkes opad og ud. 3. Fold kassen (7) sammen som en foldevæg og fjern den. 4. Fjern tilbehørskarton (8) og betjeningsvejledning på forsiden af apparatet. 5. Træk støvdækslet (9) opad og væk. 6. Fjern skumplastlisten (10) forneden på bagsiden. 1. Når skumplastlisten (10) er fjernet, vil der kunne ses 2 skruer (12) på bundpladen. 2. Klap det forreste og bagerste låghængsel (2) ud. 3. Sæt låget (17) bagfra på transportpallen (11). Udsparingerne (13) på hængslet (2) skal pege ind mod apparatet. 4. Skub låget mod venstre, så hængslets udsparinger (13) glider ind under skruehovederne (12). Transport til opstillingssted Apparatet må kun transporteres stående. Låget (17) danner nu en rampe, hvorpå apparatet kan rulles ned fra transportpallen Når apparatet skubbes, må der ikke holdes fast i kappen (16)! Overhold transportholdepunkterne (15 )! Rullerne (14) skal løbe bagved og foran over låghængslet (2). Vælterisiko! Fig Rul forsigtigt apparatet baglæns fra pallen over rampen. 2. Skub apparatet på rullerne (14) hen til opstillingsstedet. Leica CM1950 Kryostat 9

10 2. Sikkerhed og design 2.3 Sikkerhedsanordninger Mikrotomknive Betjeningsvejledningen indeholder vigtige anvisninger og oplysninger til driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Det er en vigtig del af apparatet og skal læses grundigt igennem, før opstart og anvendelse, og skal altid holdes i nærheden af apparatet. Denne betjeningsvejledning skal suppleres med passende instruktioner, hvis der er yderligere gældende nationale forskrifter til forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse i landet, hvor apparatet skal bruges, for at sikre at disse forskrifter overholdes. Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Nødstop (kun på apparater med motor), håndhjullås og -centrering (kun på apparater med motor), fingerbeskyttelse på klinge- og knivholder og klingeudskydning. For at undgå sundhedsmæssige skader fra UV-stråler, kan desinfektionen først startes, når glaspladen er lukket korrekt og de pågældende sikkerhedsanordninger derved er aktiveret. Når sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i den foreliggende betjeningsvejledning overholdes nøje, er brugeren i høj grad beskyttet mod uheld og skader. Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive/engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Lad ikke knive og afmonterede knivholdere med monteret kniv/klinge ligge frit fremme! Læg aldrig knive fra dig med skæret opad! Det anbefales stærkt, at man bærer de beskyttelseshandsker, der medfølger som standard ved leveringen! Prøv aldrig at gribe en kniv, der falder! Før hver manipulation af kniven eller objektet, samt før hvert objektskift, skal håndhjulet låses, og ægget dækkes med fingerbeskyttelsen! Længere tids kontakt med kolde dele på apparatet kan medføre forfrysninger Brug de medfølgende beskyttelseshandsker! 10 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

11 2. Sikkerhed og design Fingerbeskyttelse Før hver manipulation af kniven eller objektet, samt før hvert objektskift og i arbejdspauserne, skal ægget dækkes med fingerbeskyttelsen! Knivholderne CE, CN og CN-Z er udstyret med en fingerbeskyttelse. På knivholder CE fungerer glassnitstrækkerpladen også som fingerbeskyttelsen. 2.4 Sikring/låsning af håndhjul Kl. 12-position Kl. 6-position Fig. 7 Før hver manipulation af kniv og objekt, samt før hvert objektskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses! For at låse håndhjulet skal håndtaget (1) trykkes udad. Drej langsomt håndhjulet, indtil grebet befinder sig i øverste eller nederste position og håndhjulet låses. Tryk håndtaget helt ud. Bevæg eventuelt håndhjulet lidt frem og tilbage, indtil låsemekanismen klikker synligt på plads. For at løsne håndhjulet igen skal håndtaget (2) på håndhjulet trykkes i retning af kryostathuset. 1 2 Fig. 8 Centrering af håndhjul (kun på apparater med motor) Træk grebet på håndhjulet udad og anbring det i midten af håndhjulet. Grebet klikker automatisk på plads i denne position. En vigtig sikkerhedsanordning på kryostater er centrering af håndhjulet på apparater med motor. Fig. 9 Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt. Leica CM1950 Kryostat 11

12 2. Sikkerhed og design 2.5 Rengøring, desinfektion - Genstart af apparat Mikrotomen skal ikke tages ud ved desinfektion. Apparatet er konstrueret til UV-desinfektion! På grund af mikrotomens specielle tætning er den også velegnet til spraydesinfektion med Leica Cryofect. (Leica Cryofect fås ikke i alle lande!) Fjern snitaffald efter HVERT skæreforløb eller FØR prøveskift (brug en papirklud fugtet med Cryofect (eller alkohol/ desinfektionsmiddel) eller opsugningsdysen (valgfri) til at fjerne snitaffald). Klap snitstrækkeren til side, før desinfektionen startes! Hver ny prøve kan medføre en kontamination. Brug personligt sikkerhedsudstyr ved desinfektion af udstyr (handsker, åndedrætsværn, laboratoriekittel osv.) Ved omgangen med rengørings- og desinfektionsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter overholdes! Den integrerede glas-snitstrækker i knivholderen CE, CN og CE-Z kan enten rengøres med acetone eller sprit. Bortskaf rensevæske i henhold til den gældende laboratorieklassificering! Det er ikke tilladt tørre kammeret med varmeapparater, da dette kan medføre fejl i kølesystemet! Tænd først apparatet igen, efter at frysekammeret er blevet helt tørt! Rimdannelse! Alle dele, der tages ud af den kolde kryostat, skal tørres grundigt, inden de sættes tilbage i kammeret! Mikrotom-frontblænderen og slidsafdækningen skal være helt tørre, inden apparatet tændes! Yderligere detaljerede oplysninger om desinfektion findes på Leica Biosystems hjemmeside: 12 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

13 2. Sikkerhed og design 2.6 Omgangen med prøvemateriale afrimning Følg de generelle laboratorieretningslinjer for omgangen med kontamineret eller infektiøst materiale! Fjern altid alt prøvemateriale fra kammeret før kammerafrimningen! Fjern altid prøven fra objekthovedet før afrimningen af objekthovedet! Tag aldrig prøvemateriale tilbage i kammeret! Apparatet er ikke egnet til lagring af frosset prøvemateriale, da prøverne dehydreres under køling! Under afrimning kan hurtigfrysepanelet blive meget varmt! Det må derfor ikke berøres! 2.7 Afmontering af mikrotom 2.8 Vedligeholdelse Skift af sikringer Afmontering af mikrotom er ikke nødvendig, da der er tale om en indkapslet mikrotom. Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før sikringerne skiftes! Der må under ingen omstændigheder anvendes andre sikringstyper end de, der er angivet i kapitel 3 "Tekniske da"! Anvendes andre sikringer, kan det medføre beskadigelse af apparatet! Udskiftning af lysstoflampen/uvc-lampen Sluk apparatet, og træk lysnetstikket ud af stikdåsen, før lamperne skiftes! Ved udskiftning af UVC-lampen kan denne blive beskadiget. Skulle dette ske, skal du lade den tekniske serviceorganisation udskifte lampen! Sørg altid for, at metallisk kviksølv opsamles og bortskaffes efter reglerne. Hvis begge desinfektionsindikatorer blinker skiftevis, er det nødvendigt at udskifte UV-røret! Leica CM1950 Kryostat 13

14 3. Tekniske data Apparattype Mærkespænding (±10 %) Mærkefrekvens Optagen effekt Maks. opstartsstrøm i 5 sek. Beskyttelsesklasse Miniafbryder: (MDA Fa. Schurter) Tilsmudsningsgrad 2 Overspændingskategori Afgivet varmemængde (maks.) Tilladelse 2 if. IEC-1010; UL 3101 Alle temperaturangivelser relaterer til en omgivelsestemperatur på 18 C til 35 C og en relativ luftfugtighed på maksimalt 60%! Mikrotom Type: Rotationsmikrotom, indkapslet Skæretykkelsesområde 1 til 100 μm Trimområde: Klinik μm 3 Forskning μm 3 Objektfremføring 25 mm + 1 mm Lodret løft 59 mm ±0,5 mm Objekttilbageføring 20 μm (deaktiverbar) maksimal objektstørrelse 50 x 80 mm Skærehastighed langsom:0-50 slag/min hurtig: 0-85 slag/min Vmax: slag/min Objektretning 8 (x-, y-akse) 3 yderligere oplysninger se side 32 elektrisk grov tilspænding langsom 300 μm/s hurtig 900 μm/s Overhold "Placeringsforskrifter i punkt 6.1 (side 20)! Lampe 50/60 Hz-version: Osram DULUX L 18 W/ V AC 120 V AC 230 V AC 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 1900 VA 1900 VA 1900 VA 35 A eff. 35 A eff. 25 A eff. I I I 15A M3 15A T1 10A T II II II 1900 J/s 1900 J/s 1900 J/s CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us Kryostat Dimensioner: Bredde (uden håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde (rent kabinetmål) Højde (total) Arbejdshøjde (armhvile) Vægt: Vægt (med motor og udsugning) Vægt (med motor uden udsugning) Vægt (uden motor med udsugning) Vægt (uden motor uden udsugning) Vægt (med objekthovedkøleapp.) Vægt (uden objekthovedkøleapp.) Generelle oplysninger 700 mm 835 mm 850 mm 1215 mm 1025 mm 193 kg 185 kg 183 kg 175 kg 165 kg 145 kg Driftstemperaturområde: 18 C til 35 C Temperaturområde ved opbevaring: +5 C til +55 C relativ luftfugtighed: maks. 60 %, ikke kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 60 % 14 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

15 Køleanlæg Kryokammer Temperaturområde Nedkølingstid til -25 C Nedkølingstid til -35 C Kuldeeffekt 1 Afbrydelsestryk Sikkerhedsfaktor Kuldemiddel* Kompressorolie* Kammerafrimning Automatisk afrimning programmerbar: Afrimningsintervaller Afrimningstid: autom. slukning Afrimning: Hurtigfrysepanel minimal temperatur: Antal frysestationer: Afrimning Peltier-element Antal frysestationer: maks. temperaturforskel: Objektkøling Temperaturområde CM1950, 50 Hz 0 C til -35 C ± 5 K, justerbar i 1K-trin, ved omgivelsestemperatur på 20 C ca. 5 tim. ca. 8 tim. 690 W 25 bar 3 300g (± 5 g), Kuldemiddel R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* ja (varmgasafrimning), valgbart tidspunkt 1 afrimning pr. 24 tim. eller manuel varmgasafrimning 12 minutter ved -5 C kammertemperatur - 42 C (+ 5 K), ved kammertemp manuel varmgasafrimning 2 17 K, ved kammertemp. på -35 C -10 til -50 C ± 3 K CM1950, 60 Hz 3. Tekniske data 0 C til -35 C ± 5 K, justerbar i 1K-trin, Omgivelsestemperatur på 20 C ca. 5 tim. ca. 8 tim. 690 W 25 bar 3 300g (± 5 g), Kuldemiddel R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* ja (varmgasafrimning), valgbart tidspunkt 1 afrimning pr. 24 tim. eller manuel varmgasafrimning 12 minutter ved -5 C kammertemperatur - 42 C (+ 5 K), ved kammertemp manuel varmgasafrimning 2 17 K, ved kammertemp. på -35 C -10 til -50 C ± 3 K Kuldeeffekt 1 Afbrydelsestryk Sikkerhedsfaktor Kølemiddel og -påfyldningsmængde 320 W 320 W 25 bar 25 bar 3 3 ved 230V/50 Hz 130 g (± 5 g), kølemiddel R-404A* ved 120V/60 Hz 140 g (± 5 g), kølemiddel R-404A* ved 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), kølemiddel R-404A* Kompressorolie* Afrimningen af objekthovedet Automatisk afrimning: Manuel afrimning: Afrimningstid 0,4 l alpha 22, Kyodo* nej 15 min. 0,4 l alpha 22, Kyodo* nej 15 min. *) Udskiftningen af kuldemiddel og kompressorolie må kun udføres af autoriseret service-personale! 1 if. CECOMAF: Væsketemperatur 45 C, fordampningstemperatur: -25 C Leica CM1950 Kryostat 15

16 4. Standardleveringens omfang Grundapparat UDEN motor/uden udsugning, i den pågældende spændingsvariant 1 håndhjul, manuelt objektplader, 30 mm opsamlingskar positionsholder til frysepanel afdækning til frysepanel værktøjssæt pensel, fin Leica-pensel med magnet unbrakonøgle, SW 1, unbrakonøgle, SW 2, unbrakonøgle, SW 3, unbrakonøgle, SW4, unbrakonøgle med kuglehoved, SW 4, unbrakonøgle, SW 5, indstiksnøgle med greb, SW 5, unbrakonøgle, SW 6, fastnøgle, SW fastnøgle, SW netkabel... 1 Kuldeolie, type 407, 50 ml flaske OCT frysemiddel 125 ml par beskyttelseshandsker Gr. M *, til kryoskæring betjeningsvejledning DE, EN + sprog-cd * Bemærkning til den japanske version: 100V, 50/60 Hz vedlægges 1 par beskyttelseshandsker størrelse S ( ). Grundapparat UDEN motor og MED udsugning, Standardleveringens omfang som herover i tillæg: 1 tilbehørssæt (udsugning) Slangeadapter Slangeadapter Sugedyse Silikoneslange Silikonepropper Sugedyse kammer Filter (5 stk.) Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. Til CM1950 findes forskellige knivholdere. 16 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

17 4. Standardleveringens omfang Grundapparat MED motor/uden udsugning, i den pågældende spændingsvariant 1 håndhjul, motordrevet objektplader, 30 mm opsamlingskar positionsholder til frysepanel afdækning til frysepanel værktøjssæt pensel, fin Leica-pensel med magnet unbrakonøgle, SW 1, unbrakonøgle, SW 2, unbrakonøgle, SW 3, unbrakonøgle, SW4, unbrakonøgle med kuglehoved, SW 4, unbrakonøgle, SW 5, indstiksnøgle med greb, SW 5, unbrakonøgle, SW 6, fastnøgle, SW fastnøgle, SW netkabel... 1 flaske kuldeolie, type 407, 50 ml fodpedal-dummy flaske OCT frysemiddel 125 ml par beskyttelseshandsker Gr. M *, til kryoskæring betjeningsvejledning DE, EN + sprog-cd * Bemærkning til den japanske version: 100V/50/60 Hz vedlægges 1 par beskyttelseshandsker størrelse S ( ). Grundapparat MED motor og MED udsugning, i den pågældende spændingsvariant Standardleveringens omfang som herover i tillæg: 1 tilbehørssæt (udsugning) Slangeadapter Slangeadapter Sugedyse Silikoneslange Silikonepropper Sugedyse kammer Filter (5 stk.) Sammenlign de leverede dele med delfortegnelsen og din bestilling. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. Til CM1950 findes forskellige knivholdere. Leica CM1950 Kryostat 17

18 5. Samlet oversigt Nødstop (kun på apparater med motor) Tænd/sluk-knap, også miniafbryder Kryostatkammer (med aktiveret UV-desinfektion) Fodpedal-Dummy (kun på apparater med motor) Håndhjul i kl. 12-position Bakteriefilter (valgfrit, kun til apparater med filter) Kondensator Efter transport skal indstillingsfødderne skrues ud og justeres Rullefødder til sikker transport på korte strækninger Fig. 10 Opsamlingsbeholder til kondensvand Justér indstillingsfødderne for stabilitet 18 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

19 5. Samlet oversigt 5.1 Betjeningspanel og kryostatkammer 1 - Betjeningsfelt 1: Udsugning, temperatur- og tidsindstilling, belysning, UV-desinfektion 2 - Betjeningsfelt 2: Elektrisk grov tilspænding (indstilling af snit- og trimtykkelse) 3 - Betjeningsfelt 3: Motorisk skæring, valgfri (indstilling af slagtype, skærehastighed,...) a b c Varmeafledningsblok, stationær (valgfri) 5 - Peltier-element (med 2 stationer) 6 - Frysepanel, 15 positioner 7 - Positionsholder på frysepanel 8 - Varme- og kuldeafledningsblok, mobil (valgfri) 9 - Hylde, bevægelig (valgfri) 10 - Klingeholder CE med klingeudskydning (a) 10b- Fingerhvile på klingeholder CE Leica CM1950 Kryostat 10c- Fingerbeskyttelse på klingeholder CE 11 - Udsugningsdyse på udsugningsslange 12 - Udsugningsslange til snitaffald 13 - Penselhylde (valgfri) 14 - Slangestudser til udsugningsslange (bagved disse findes et grovfilter) 15 - Objekthoved, bevægelig 16 - Opsamlingskar Fig

20 6. Opstilling af apparatet 6.1 Placeringsforskrifter Apparatets opstillingssted skal opfylde følgende betingelser: Intet direkte solindfald. Stikdåse til strømforsyning inden for en omkreds på ca. 3 m. Ingen træk (f.eks. fra klimaanlæg o.lign.) Plan gulvbelægning. Svingningsfrit gulv. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Håndhjulet skal være frit og let tilgængeligt. Strømafbryderen/miniafbryderen skal være frit og let tilgængelige. Kammertemperaturen skal konstant ligge på omkring 22 C. Den relative luftfugtighed må ikke ligge over 60 %. Apparatets problemfrie funktion kan kun sikres, hvis man overholder alle sidernes mindsteafstand til vægge og indretningsgenstande! Minimumsafstande til væg og indretningsgenstande beregnet fra kabinettet: - bagside: 15 cm - højre side: 30 cm - venstre side: 15 cm Ingen varmeudstrålende apparater i umiddelbar nærhed. Høj rumtemperatur og for høj luftfugtighed påvirker apparatets køleeffekt og medfører isdannelse i apparatet! Tilslut kun til lysnetstik med jordterminal. Lysnetkablets længde: Op til 3,5 m Forlængerledning mulig: Nej 20 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

21 6.2 Transport til opstillingssted 6. Opstilling af apparatet Kontrollér, om opstillingsstedet opfylder de krav, der er nævnt under Placeringsforskrifter. Flyt apparatet til det ønskede opstillingssted. Følg under flytningen følgende anvisninger: Apparatet må kun transporteres opretstående eller med en let hældning (maks. 30 ). Når apparatet tippes, skal der altid holdes imod forfra (2 personer), da apparatet ellers kan vælte, hvad der kan medføre alvorlige skader på apparatet og på de personer, som arbejder med transporten! Ved transport på rullerne (2) skal man holde fast i apparatet på de viste steder ( ) på kabinettet. Skru først de indstillelige ben ud med gaffelnøglen SW 13 (skru dem ind igen til anslaget ved efterfølgende videretransport på ruller). For at sikre, at apparatet står fast på bestemmelsesstedet, skal begge indstillingsben (1) justeres. Fig Før transport eller skift af opstillingssted skal filterposen fjernes fra kammeret! I modsat fald vil filterposen tø op, og efterfølgende fryse fast til apparatet, når det tilsluttes igen. Ved senere udtagning vil filteret gå i stykker, og snitaffald vil lande i bakteriefilteret. (se også side 26) (skjult) Hvis udsugningen ikke anvendes i længere tid, skal åbningen til udsugningsslangen lukkes til med den i standardleveringsomfangets medfølgende silikoneprop (5, side 28)! Leica CM1950 Kryostat 21

22 6. Opstilling af apparatet Transport med løftevogn Det er muligt at transportere apparatet med en løftevogn. Til sikker transport med løftevogn kræves der 3 personer, hvor en person trækker løftevognen, og de to andre personer holder apparatet fast fra hver sin side, så det sikres, at apparatet ikke rutsjer. Skru på opstillingsstedet de indstillelige ben (1) (se fig. 12) ud med gaffelnøglen (str. 13). Det er absolut nødvendigt, for at apparatet kan stå stabilt. Fig. 13, håndhjulets samlede bredde 6.3 Montering af håndhjulet Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt Sæt håndhjulsaksens tap (1) ind i boringen (2) på håndhjulet. Spænd skruen (4) med unbrakonøglen SW 6. Sæt beskyttelseshætten på skruen (4). Fig. 14 Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. 22 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

23 6. Opstilling af apparatet Låsning/løsning af håndhjul 1 2 Kl. 12- position Kl. 6- position Fig. 15 Drej kun håndhjulet, når kryostaten er kølet ned, og kryokammeret er koldt! Før hver manipulation af kniv og objekt, samt før hvert objektskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses! For at låse håndhjulet skal håndhjulets greb sættes i kl. 12- eller 6-position. Tryk håndtaget (1) helt ud. Bevæg eventuelt håndhjulet lidt frem og tilbage, indtil låsemekanismen klikker synligt på plads. For at løsne håndhjulet igen skal håndtaget (2) på håndhjulet trykkes i retning af kryostathuset. Fig. 16 Centrering af håndhjul (valgfrit) En vigtig sikkerhedsanordning på kryostater er centrering af håndhjulet i motordrevet skærefunktion. Træk dertil grebet på håndhjulet udad og anbring det i midten af håndhjulet. Grebet klikker automatisk på plads i denne position. Fig Montering af fodpedal-dummy (ved apparatvarianter med skæremotor) Fig. 18 Fodpedal-dummy en skal monteres i højre yderside af apparatet (se side 16, Samlet oversigt), hvis der ikke anvendes nogen fodkontakt (valgfri). Hvis den røde LED lyser i betjeningsfelt 3 i feltet E-STOP, betyder det enten: Nødstopfunktionen er aktiv eller Fodpedal-dummy en (valgfri fodkontakt) ikke er tilsluttet eller er tilsluttet forkert. Leica CM1950 Kryostat 23

24 6. Opstilling af apparatet 6.4 Elektrisk tilslutning Efter transport skal apparatet stå i 4 timer, før det tilsluttes. Denne ventetid er nødvendig, for at kompressorolie, som evt. har flyttet sig under transporten, kan flyde tilbage til udgangspositionen. Desuden skal kondensvand, der er dannet pga. temperatursvingninger, tørre fuldstændigt i løbet af denne tid. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader på apparatet! Ved kuldeanlæggets opstart må minimumsmærkespændingen ikke underskrides - se "Tekniske data"! Vær opmærksom på, at kompressoren skal bruge en startstrøm mellem 25 og 35 A. Lad en fagmand kontrollere, at de lokale elinstallationer opfylder forudsætningerne for, at apparatet fungerer korrekt. Hvis dette ikke overholdes, medfører det skader på apparatet. Kontrollér, at netspændingen og netfrekvensen er i overensstemmelse med apparatets specifikationer på typeskiltet. Tilslut ikke andre forbrugere til strømkredsen. Tilslut kun apparatet til stikdåser med jording! Kun til apparater, der anvendes i Japan Valg af frekvens 1 Når apparatet er pakket ud og sat op på opstillingsstedet, skal man med håndtaget (1) vælge den pågældende frekvens iht. det aktuelle lysnet. Lysnetstik Fig Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

25 6. Opstilling af apparatet 6.5 Montering af tilbehør/kammertilbehør Montering af fodhviler (valgfri) For at montere de valgfrie fodhviler skal man løsne skruerne (1) med den medfølgende unbrakonøgle SW 3. 1 Ved montering af holderen (2) skal man sørge for, at udsparingen vender nedad for at kunne hænge hvilerne (3) på. 2 3 Holderen (2) til fodhvilerne monteres i venstre og højre side udefra på den forreste væg. Anvend dertil skruerne med indvendig sekskant, der tidligere blev løsnet. Sørg for at skruerne sidder korrekt! Fodhvilerne (3) skal hænges ind i den monterede holder iht. de individuelle krav (højde). De monterede fodhviler kan til enhver til tilpasses i højden ved at sætte hvilerne (3) over i holderne (2) på hver side i den ønskede højde. Fig. 20 Leica CM1950 Kryostat 25

26 6. Opstilling af apparatet Montering af lagersystem (valgfrit) 1 På grund af tilgængelighed skal lagersystemet (valgfrit) monteres først. 2 Fig. 21 Fjern dertil indsatsen (1), opstil rammen (2) til boring og skru skruerne/underlagspladen fast til kryostathuset med unbrakonøglen SW4. Sæt derefter indsatsen (1) ind i rammen og klap den op Hylde, bevægelig (valgfri) Skru stangen til hylden fast på indersiden af kryostathuset med de medfølgende skruer (1) og unbrakonøglen SW 3, og sæt beskyttelseshætterne (3). (På bagsiden af den bevægelige hylde er der anbragt nogle hvide plastikskruer (2), der forhindrer ridsning af kammerets indre.) Fastgør nu den bevægelige hylde på styrestangen. 2 3 Fig Indlægning af opsamlingskar a Snitopsamlingskarret lægges ind før montering af kniv- og klingeholder med udsparingen (a) i kryostatkammeret. Fig Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

27 6. Opstilling af apparatet Montering af varmelederblok, stationær (valgfri) Holderen (1, fig. 24) til varmeafledningsblokken skrues fast til den venstre væg med den medfølgende unbrakonøgle SW 4. (Det anbefales at starte med den nederste skrue. Drej derefter holde- 1 ren op (se pilen) og sæt den øverste skrue ind og spænd. Fig Montering af knivholder/klingeholder og indstilling af frivinkel Montér nu afdækningen til hurtigfrysepanelet, for at forhindre rimdannelse på panelet. På grund af temperaturen skal kniv- og klingeholderen monteres uden for kammeret på den pågældende base Sæt kniv- eller klingeholderen (1, fig. 25) på basen (2) - indstil frivinklen (til venstre på kniveller klingeholderen) til ca. 2-5 og spænd fast med unbrakonøglen SW 4 i boringen (3) på basen (2). Skub knivholderbasen (2) forfra over på svalehaleføringen (4) og spænd med spændearmen (5). Hvis basen skal forskydes, skal klemmen kun åbnes lidt for at forhindre, at den ikke glider ned i retning af objekthovedet. Hvis der ikke er plads nok til fastspændingen, kan spændearmen (3) flyttes. Træk dertil håndtaget udad og sæt det i næste position. 4 2 a Fig. 25 Når knivholderbasen (2) skal afmonteres fra det kølede kryostatkammer, skal man holde fast i dens holdepunkter (a - foran og bagved) for at undgå forfrysninger på fingrene. Brug beskyttelseshandsker! Leica CM1950 Kryostat 27

28 6. Opstilling af apparatet Montering/skift af bakteriefilter Holderen til bakteriefilteret (valgfrit) er synligt i apparatets forside. Når filteret skal monteres, skal man holde fast i det med en hånd, trykke det over på hvilerne til højre, og derefter føre filteret ind i røret fra venstre Montering af filterposen L 1 A 2 3a 3 Fig. 26 Udskiftning foregår modsat: Filteret trykkes mod højre og trækkes ud af røret mod venstre. Filteret skal skiftes ca. hver 3. måned (vi anbefaler at skrive datoen med en pen på filteret). Filteret skal bortskaffes iht. gældende laboratorieforskrifter. Ved komplet afrimning SKAL bakteriefilter og filterpose fjernes, da smeltet inddækningsmedie stopper udsugningsledningen. Bakteriefilteret opsuger fugten under afrimningen og bliver ubrugeligt! Stil markeringen (A) af udsugningsåbningen på åben (1) og træk den ud. Sæt filteret (3) fast bagved på indsugningsdyserne (3a), indtil det klikker på plads. Skub nu de forbundne dele ind i kryostatkammerets åbning igen (filter foran) og stil på "lukket" (2, fig. 27). Fig. 27 Hvis udsugningen ikke anvendes, skal åbningen til udsugningsslangen lukkes til med den i standardleveringsomfangets medfølgende silikoneprop (E)! E Årsager: 1. Snitaffald må ikke falde ind i åbningen. 2. Kulde må ikke trænge ud af kammeret. 3. Fugt må ikke trænge ind i kammeret. Fig Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

29 6. Opstilling af apparatet Montering af snitudsugning (valgfri) - Anvend kun med klingeholder CE B A c D Når sugedyserne skal skiftes, skal adapteren (hvid) blive i silikoneslangen. Brug lette dreje- og trækkebevægelser til at få dysen af, og sæt den ønskede dyse fast. Fig. 29 G H Silikoneslange (A) med slangeadapter 1 (B, til filter i apparatet), slangeadapter 2 (C, til sugedyse D eller F) og sugedyse (D) formonteret fra fabrikken Silikonepropper (E) Sugedyse kammer (F) Filter (G) Kunststofklips (H), til "parkering" af sugedysen til kammeret Markering til sugedyse Fig. 30 E F Ved isætning skal du sørge for, at slangen med dysen ikke anbringes mod sin naturlige bøjning på klingeholderens antryksplade. Spændingen på slangen kan minimeres ved at dreje den røde ring (fig. 31, øverst til højre) i urets retning, så sugedysen trykkes mod antrykspladen (I, fig. 31). Klap derefter igen snitstrækkeren (K) over på antrykspladen. I leveringsomfanget medfølger 2 kunststofklips (H). Disse muliggør bekvem "parkering" af sugedysen til kammeret (F) under skæring. Klipsen skal påklæbes før aktivering af køling. Fladen skal først fedtes lidt for at sikre fastholdning. Det anbefales, at klipsen anbringes uden for arbejdsområdet, f.eks. på apparatets venstre væg. c K D I B A Fig. 31 Hvis sugedysen (D) ikke anvendes, kan den "parkeres" på en af de to markerede magnetflader inde i apparatet. Ved længere tids brug af udsugningen er det meget vigtigt at rengøre slangen for at sikre maksimal sugeeffekt. Læg dertil slangen i almindeligt tilgængeligt desinfektionsmiddel eller alkohol. Efter flere gange rengøring skal slangen udskiftes (se bestillingsoplysninger side 49)! Leica CM1950 Kryostat 29

30 7. Apparatets betjeningselementer 7.1 Betjeningspaneler på CM betjeningspanel 1 Angivelse af kammerets øjeblikstemperatur og nominel temperatur Angivelse af objekthovedets øjeblikstemperatur og nominel temperatur Angivelse af klokkeslæt, afrimningstid og fejlmeddelelser Fig. 32 Tast til aktivering/ deaktivering af udsugning, sugekraftens intensitet valgbar mellem 1-5 (nærmere oplysninger på følgende side) +/-taster til indstilling af kammertemperaturen +/-taster til indstilling af objekthovedtemperaturen Max-Cool-tast, til direkte valg af objekthovedets maksimale lavtemperatur (-50 C) +/-taster til indstilling af klokkeslættet +/-taster til indstilling af afrimningstiden Tøsnekrystaltasten til aktivering af behovsbestemt afrimning Tænd-/sluktast til kammerbelysningen Tryk på nøgletasten til låsning/oplåsning af hele tastaturet. (Til aktivering af objekthovedet se også næste side) Tast til aktivering/ deaktivering af Peltierelementet UVCdesinfektion, (Korttid 30 min, langtid 180 min) Nødstopkontakten til højre under betjeningsfelt 1 (kun på apparater med motor) Til farlige situationer under motordrevet skæring. Øjeblikkelig afbrydelse af skæreforløbet - Motor stopper - LED i E-stop lyser rødt. Drejning i pilens retning ophæver blokeringen igen - LED et i E-stop slukker igen. Vælg funktionen enkeltslag (Single) eller konstantslag (Cont.) igen. 30 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

31 7. Apparatets betjeningselementer A B Kl. 12 Position Kl. 6 Udsugningen kan aktiveres ved tryk på "VAC"-tasten LED et i "VAC"- tasten er tændt. Tryk igen for at deaktivere. Brug drejeknappen til at justere sugekraftens intensitet. A optimalt område til trimning og skæring Trimning: Håndhjulposition kl. 12-6, ventil åben Håndhjulposition kl. 6-12, ventil lukket Skæring: Håndhjulposition kl. 12-3, ventil helt åben Håndhjulposition kl. 3-6, ventil halvt åben Håndhjulposition kl. 6-12, ventil lukket B optimalt område til udsugning af kammeret Drej drejeknappen over i det røde område for at rengøre kammeret. Den nødvendige sugekraft afhænger af: prøvens størrelse skærehastigheden og den anvendte snittykkelse. Peltier-element tjener til ekstra køling af frysestationerne. Efter aktivering af -tasten skifter displayet fra "PE" til tallet "10" - dette betyder en ekstra køling på 10 minutter.imens vises den resterende køletid konstant i displayet. Når den resterende tid er 4 minutter, vises der yderligere en prik efter tallet "4". Fra dette tidspunkt kan Peltier-elementet slukkes før tiden ved at trykke på -tasten. Pas på: Objekthoved og Peltier aktiveres først, når kammertemperaturen når op på -5 C for at undgå isdannelse! Når kompressoren (hvilefase) er slukket og Peltier aktiveres, blinker tallet 10, indtil kompressoren tændes igen, for at forhindre, at Peltier ikke ødelægges, når kompressoren ikke kører. Når kompressoren er slået til, stopper blinkene, og der tælles ned fra 10 minutter. (Nøjagtige anvisninger til brug af displayfelterne Kammer, Objekthoved og Klokkeslæt findes i kapitel "Arbejde med apparatet" fra side 37 i denne betjeningsvejledning.) Leica CM1950 Kryostat 31

32 7. Apparatets betjeningselementer Betjeningsfelt 2 elektrisk grov tilspænding, snit- og trimtykkelsesangivelse lyser gult, når objektet er i retraktion Skift mellem TRIM og SECT (LED aktiv). Tryk ca. 3 sek., hvorefter der vises "on" eller "off" (for retraktionen). Skift foretages med tasten "+" eller "-" Retraktion: off = 0 on = 20 μm i manuel tilstand. Ved motordrevet skæring er retraktionsværdien fast angivet, og kan ikke ændres (se side 39 - nederste infobox) Ved indstilling af "off" forekommer ingen retraktion i manuel, motordrevet eller Rocking-mode retraktion. 1 2 Fig. 33 LED til angivelse af trim- og snittykkelse Objekthoved hurtigt tilbage til startposition (hvilende) Ved trimværdier over 200 μm snittykkelse blinker angivelser, for at gøre brugeren opmærksom på tykke snit! "Rocking Mode" - kun i manuel tilstand; i bagerste område, dvs. håndhjulet er i ca. kl position (Drej håndhjulet lidt frem og tilbage.) Objekthoved langsomt tilbage - kort tryk kører prøven 20 μm tilbage Objekthoved langsomt fremad - kort tryk indstiller prøven til 20 μm Objekthoved hurtigt fremad Indstilling af snittykkelse/trinsnittykkelse Indstillingen foretages med - tasterne på betjeningsfelt 2. Indstillingsområde snittykkelse: μm Værdi: 1,0 μm - 5,0 μm i 0,5 μm-trin 5,0 μm - 20,0 μm i 1,0 μm-trin 20,0 μm - 60,0 μm i 5,0 μm-trin 60,0 μm -100,0 μm i 10,0 μm-trin Indstillingsområde trimsnittykkelse: μm (anbefales til forskningsarbejde) Værdi: 1,0 μm - 10,0 μm i 1,0 μm-trin 10,0 μm - 20,0 μm i 2,0 μm-trin 20,0 μm - 50,0 μm i 5,0 μm-trin 50,0 μm - 100,0 μm i 10,0 μm-trin 100,0 μm - 600,0 μm i 50,0 μm-trin Indstillingsområde trimsnittykkelse: (anbefales til klinikarbejde) Værdi: 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm. 32 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

33 7. Apparatets betjeningselementer Grovindstillingfunktioner Den elektriske grovindstilling med to hastigheder tjener til hurtig kørsel af prøven hen til kniven og væk fra kniven. Ved tasterne med det dobbelte pilehoved udgør hastigheden 900 μm/s; ved tasterne med en pil er hastigheden 300 μm/s. Tilbagekørsel af objekthovedet fra kniven 1 Tryk en gang for at starte den hurtige tilbagebevægelse til den bagerste slutposition (Homeposition). hurtig LED (1) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den bagerste slutposition (Hp.) er nået, lyser LED et (1). Tilbagebevægelsen kan stoppes med en funktionstast. Start den langsomme tilbagebevægelse indtil den bagerste slutposition (Hp.). Bevægelsen fortsætter, så længe tasten holdes nede. langsom Et kort tryk på tasten medfører en tilbagebevægelse på 20 μm. Fremføring af objektet til kniven Start den langsomme fremadbevægelse til kniven. Fremadbevægelsen fortsætter, så længe der trykkes på tasten. langsom Et kort tryk på tasten medfører en fremadbevægelse på 20 μm. Start den hurtige fremadbevægelse til kniven. 2 LED (2) blinker, så længe objekthovedet er i bevægelse. Når den forreste slutposition er nået, lyser LED et (2). hurtig Manuel skæring Vælg funktionen ROCK (LED aktiv) - Retraktion skal være aktiveret! Ved skæring skal håndhjulet drejes kort (ca. 1/4 omgang) frem og tilbage (Rocking Mode) - kun muligt bagved (i håndhjulets ca. kl position). Hver af håndhjulets retningsændringer registreres elektronisk, og medfører skiftevis frem- og tilbageføring af prøven. Leica CM1950 Kryostat 33

34 7. Apparatets betjeningselementer Betjeningsfelt 3 motorisk skæring (valgfri) Skift af skærefunktionen "CUT MODE" fra konstantslag "CONT" til enkeltslag "SINGLE" (aktiv) Hastighedsregulator til motoren (0-100 %) Blev nødstoppet aktiveret, skal skærefunktionen vælges igen. Når den røde LED i feltet E-STOP lyser, skyldes det enten, at: Nødstopfunktionen er aktiv eller Fodpedal-dummy en (valgfri fodkontakt) ikke er tilsluttet eller er tilsluttet forkert. Hold tasten inde for at skære med maks. hastighed. Hvis tasten slippes, skæres videre med den tidligere indstillede hastighed (se regulator herover). Skift fra langsomt hastighedsområde til hurtigt hastighedsområde: under aktivering skal Vmaxtasten holdes inde! Hastighedsområder langsom: 0-50 slag/min hurtig: 0-85 slag/min Vmax: slag/min Skærefunktioner Fig. 34 Når den gule LED i feltet M-STOP lyser, er den mekaniske håndhjulsblokering aktiv. Ved manipulation af objekthovedet skal håndhjulet låses! Når håndhjulet aktiveres ved tryk (LED tændt, bremses det elektronisk - Objektet holdes i nederste position (kl. 6)! Kan anvendes i alle positioner. 1. Tryk samtidigt på tasterne for at starte motordrevet skæring. 2. Skæreforløbet kan afsluttes med tasten RUN/STOP eller ENABLE eller med BRAKE. - Objekthovedet holdes nede (ved BRAKE bremses autom. elektron.). 3. Skal ved motordrevet skæring ikke låses - fortsæt arbejdet ved at trykke på både tasten RUN/STOP og ENABLE. 4. Hvis man ved manuelt arbejde med håndhjulet har bremset med BRAKE, skal man også låse op med BRAKE! Apparatet kan indstilles til manuel eller motordrevet funktion. Der kan vælges mellem følgende indstillinger: Enkeltslag (SINGLE) eller konstantslag (CONT.) i motordrevet tilstand samt ROCK (skæring med håndhjul) i manuel tilstand. Af sikkerhedsmæssige grunde er ingen funktioner aktive, når apparatet tændes. 34 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

35 Fig. 35 Desinfektion Varighed - 30 min. Varighed min Til at tænde/slukke desinfektionen med hhv. til at kvittere for en afbrydelse med. 7. Apparatets betjeningselementer For at desinfektionen kan startes, skal ruden være helt korrekt lukket. UVC-tast tryk kort 1x, 30 min-tilstand UVC-tast tryk langt 1x lang (ca. 4 sek.), 180 min-tilstand Aktuelle oplysninger om certifikater og anbefalinger finder du under: Histology Systems/Certificates UVC-desinficeringen virker ved desinficering af overflader og luft inden for det bestrålede arbejdsområde for kryostaterne Leica CM1850UV, CM1900UV og CM1950 ved -20 C (tabel 1). Til kraftig desinficering anbefales en bestråling på tre timer (CM1850UV/CM1950) og fire timer CM1900UV). I dette tidsrum dræbes vegetative bakterier som Mycobacterium tuberculosis, bakterielle endosporer (Bacillus sp.) og svampe. Også vira, herunder så resistente typer som Hepatitis-vira, deaktiveres op til mindst 4 Log10-enheder (99,99 %). En middelkraftig desinficering kan opnås ved en korttidsbestråling på 30 minutter (CM1850UV/ CM1950) og 40 minutter (CM1900UV). Den reducerer vegetative bakterier som Mycobacterium tuberculosis og følsomme vira som influenza-a-virus (herunder også den højpatogene virus fugleinfluenza type H5N1) og poliovirus op til mindst 5 Log10-enheder (99,999%). UVC-bestrålingen inden for arbejdsområdet for kryostaten kan give en sikker og effektiv overfladeog luftdesinficering og reducerer infektionsrisikoen betragteligt. Det anbefales at aftørre synlige kontaminationer i kryostaten med es desinficeringsmiddel på spritbasis, før UV-lampen tages i brug. Bestrålingen kimdræbende virkning er begrænset til de direkte bestrålede områder, hvorfor UVC-bestrålingen ikke kan anvendes i stedet for regelmæssig kemisk desinficering af kryostatkamrene. Prøver og snitaffald skal først fjernes fra kammeret (f.eks. udsugning med det integrerede udsugningssystem (valgfrit) eller tørring med en papirklud fugtet med Cryofect* eller desinfektionsmiddel). Før UV-desinfektion skal snitstrækkeren klappes til side for at muliggøre uhindret desinfektion! Hvis ruden åbnes, afbrydes desinfektionen, og skal kvitteres ved, at man trykker på UVC-tasten! Når tastaturlåsen er aktiveret (med nøgletasten) kan den tændte UV-lampe kun slukkes ved at åbne skiven, da UV-tasten er spærret. Kvittering af afbrydning er kun mulig ved deaktiveret tastaturlås. Først da kan UV-lampen tændes igen. * Leica Cryofect fås ikke i alle lande. Leica CM1950 Kryostat 35

36 8. Arbejde med apparatet 8.1 Forberedelse af skæreværktøj, objektplader og hjælpemidler til forberedelse Knivene er ekstremt skarpe! Håndtér derfor knivene forsigtigt! Forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Arbejdsmaterialer, som f.eks. klingeboks eller kniv (i knivkasse), pensel, pincet eller forberedelsesnål, eller i givet fald objektplader lægges i kryostatkammeret. På den bevægelige hylde (valgfri) kan man forkøle det nødvendige værktøj og forberedelseshjælpemidler, og er således altid tilgængelige i en position, der er passende for brugeren. Desuden kan objektplader forkøles og lagres i lagersystemet (se side 26, fig. 21). Fig. 36 For montering af kniv- eller klingeholder og montering i kammeret se valgfrit tilbehør (fra side 53) 8.2 Tilkobling af apparatet Apparatet skal tændes mindst 5 timer før den planlagte anvendelse! Fig. 37 Miniafbryderen til lysnetbeskyttelse fungerer samtidigt som strømafbryder. For at slå miniafbryderne til skal kontakten sættes i øverste position, og i nederste position for at slå dem fra. Kontakten skal være lettilgængelig. Luk vinduet. Sæt altid den tilhørende afdækning på hurtigfrysepanelet for at forhindre rimdannelse. Sæt altid afdækningen på hurtigfrysepanelet om natten og under arbejdspauser. 36 Betjeningsvejledning rev. B, 1v2 01/2009

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning

Leica CM1950. Kryostat. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Leica CM1950 Kryostat Leica CM1950, V 1.5 RevF, dansk 08/2014 Bestillingsnummer: 14 0477 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.5, Dansk 10/2012 Bestil.nr. 14 0471 81103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brugsanvisning Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, dansk SAP: 14 0491 80103 RevE Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere