C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI."

Transkript

1

2 C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

3

4 ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede i regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner,0 Far Wier med cn samlet Læstedrægtighed af, Com.Læster for Indgaaende og,0 Fartøjer, drægtige, Com. Leester for Udgaaende. Heraf udgjorde de med Ladning ankomne og afgaaede Fartøier henholdsvis,0 og, Com.Læster. I nedenstaaende Tabeluddrag er fremstillet Hovedtrækkene af denne Skibsfart i Aarene.. Ind og udgaaen de Skibsfart:,000.,00. Heraf Seilfartøier,000,00,,000,00 Dampfartøier do. pet.,00 0,00,00. amionionnommonew VIM= istestednegtighed af ladede Partier i Com.Læster. (Tonnage en lasts de commerce des navires chargés.) ;!,, ii 0 i,,, v.,,.0.,00 0,00.,00.,00,00,00.,0,00 i,00,0,00,00,000,00... Indgaaende Skibsfart: Heraf : Seilfartøier Dampfartøier. do. pet.,00,00,00.,00,00,000.o 0,00,00,00 I.,00 0,00,00.0,00,00,000. 0,00,00 0,00.,00,00,00,. Udgaaende Skibsfart:,,00,00,00 Heraf: Seilfartöier 0,00,00,00 Dampfartøier do. pet.,00.c,000,00.o.,00,00,00.,00,00 00,00.,00,00,00.,00,00,00. Blandt de ladte Fartøier er som i en tidligere Aarsberetning forklaret i Overensstemmelse med den i Lande brugelige Klassification opført ogsaa de Dampskibe, hvis Ladninger kun har optaget en ubetydelig Del af Lasterummet. I Tabellerne No 0 og fig er meddelt Opgaver over den bestuvede Del af Dampskibenes Drægtighed. Naar de ovenanførte Opgaver over Læstedrægtigheden reduceres i Overensstemmelse hermed, vil den med Varer bestuvede Del af Læstedrægtigheden blive for Indgaaende 0,00 C.L. og for Udgaaende,00 0.L. Til sidstnævnte Sum bliver endvidere at lægge den i Emigrantfarten optagne Drægtighed af Dampskibe, omtrent,000 Com.Læster, hvoraf ca.,00 eom,læster falder paa den norskamerikanske Linies Dampskibe i Ruten mellem Bergen og Newyork og Resten paa de engelske Dampskibe med Ruter mellem Christiania, Bergen. Throndhjem og Hull. Summen af det bestuvede Læstetal skulde altsaa have udgjort,00,00 Com.Læster (i :,00 Com.Læster). Skibsfarten paa Norge har ogsaa i været i Tiltagende, og falder Forögelsen udelukkende paa Dampskibsfarten, der i udgjorde noget over pet. af de med Ladning ankomne og pet. af de med Ladning afgaaede Fartøjer. Regnet efter Bestuvningen skulde omtrent pet. af de indforte og pet. af de udførte Varer i have været besorget ved Dampskibe, der desuden havde overtaget, pet. af Emigranttransporten eller overhovedet pet. af den udgaaende Bestuvning. Af den samlede med Ladning ind og udga,aende Læstedrægtighed faldt,00 Læster eller pet. paa fremmede Fartøjer, hvoraf pet. ved den indgaaende og pet. ved den udgaaende Skibsfart. I udgjorde de fremmedes Andel

5 ' IV C. No.. pet., i pet., i 0 pet. og i pet. Ved Seilskibsfarten var Forholdet henved pet., (i pet., i 0 og pet.), ved Dampskibsfarten pet. (mod pet. i, pet. i og pct. i 0). Regnet efter Bestuvningen af Varer (altsaa uanseet Passagerfarten) udgjorde det norske Flags Andel i Dampskibsfarten pet. mod, pet. i, 0 pet. i og pet. i 0), det engelske Flags pet. (mod 0, pet. i og pct. i ), det svenskes 0 pet. (mod pet. i og h, pet. i og ) og det danskes pet (samme Forhold i, pet. i og pct. i 0). Nedenstaaende Tabel viser de vigtigste regelmæssige Ruter, som i have været underholdte af Dampskibe mellem Udlandet og Skibene ere henførte til de Toldsteder, hvor Reisen er begyndt eller sluttet, idet dog de i Hamburgerfarten sysselsatte bergenske og throndhjemske Dampfartoier der anlobe de fleste Byer langs Kysten fra Christianssand til Vads0 ere blevne henførte til sine respektive Hjemsteder. Ind gaaencle Rute. Flag. Antal Reiser. Samlet Bestil! Samlet niaf Varer LT gaaende Rute. ) Drægug "* for Indgaaende. Corn.Læder. i Corn. Læster. Samlet Bestuvning af Varer for Udgaae nde. Corn. Læster. Til Fredrikshald fra Strømstad... Svensk. (Passagerfart). Christiania fra Strømstad Svensk. (Passagerfart). Christiania fra KjobenhavnG0 ; MMIIINIMII 0.iNPNIMINIMMINIIIIIIMIO, MIIIM.0. INMINIMMir Mellem de samme Steder som for indgaaende Do. Do., teborg Svensk (Passagerfart). Christiania fra Kjobenhavn... Dansk.,0 0 (Passagerfart). Christiania fra KjøbenhavnFre: derikshavn (Passagerfart). Christiania fra Liverpool Granton Dansk. Norsk Hull Britisk. Lubeck, Kjobenhavn, Goteborg Dansk (Passagerfart). Christiania fra Hamburg Norsk. Bremen Tysk. msterdam Svensk Norsk.,, 0 0,,,00,00,,0,,0,,,,,, Antwerpen Norsk.. Havre Norsk.,0 Bordeaux j Svensk. Christianssand fra Frederikshavn Norsk.), Bergen fra Newcastle Norsk.,0 Hull Britisk.,, Hamburg Norsk.,0,, Rotterdam Hollandsk. :, Throndhjem fra Newcastle. Britisk., Hull Britisk.,0 Stettin via Kjobenhavn Dansk.., Newcastle Svensk 0,,0,,0,, Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. (enkeltvis anløbet norske Byer. Do. Do. (tildels med Anlob af Goteborg). Do. Do. (tildels med Anløb af norske, Byer samt svenske Havne). Mellem de samme Steder som for; indgaaende Do Do. Do. Do. Do Do. (enkeltvis anløbet norske Byer.)! Do. Do. (enkeltvis anløbet norske Byer.) Do. Do. Do. Do. Gang til Frankrige, Gang till Belgien, forøvrigt til Sverige. Mellem de samme Steder som fort indgaaende Do. Do. (enkeltvis til ) Mellem de samme Steder som fork indgaaende Do. Do.,0 Do. Do. Hamburg Norsk. ; i,, Do. Do. Tilsammen I,, Tilsammen ) Befragtet af Postvæsenet. ) Kan ikke overalt angives med Nojagtighed. 0 Do. Do. Do. Do. Do. Do.. (0 0 0,,,0,,0, 0,0 0,,,,00,,0,,, 00

6 Hvor Passagerfarten maa antages at have dannet den vwsentligste Beskjæftigelse, er dette anmærket. Forøvrigt have formentlig samtlige Fartøier tillige overtaget Passagerbefordring. Over Passagerfartens Størrelse ser man sig ikke istand til at meddele nogen Opgave ligesaalidt som over den Trafik mellem norske Havne, der besørges af de i udenrigsk Fart gaaende Dampskibe under deres Anløben af de forskjellige Byer. Med Hensyn til Fordelingen af Bestuvningen mellem de forskjellige Ruter og Byer henvises til Tabellerne No. og. Det var kun i Farten paa Hamburg, at det norske Flag efter ovenstaaende Oversigt spillede en fremtrædende Rolle. De paa Christianiafjorden fra svenske, danske og østersøiske C No.. I Havne beskjæftigede Fartøjer fore derimod alle under fremmed (svensk og dansk) Flag, ligesom ogsaa danske Skibe saavel dette som foregaaende Aar deltoge i Vareförselen. fra Østersøen til det vesten og nordenfjeldske Norge (Rute Stettin Kjøbenhavn Bergen Throndhjem med Anløb af Byer langs Kysten). Norges Handelsflaade talte ved Udgangen af Aaret, Fartøjer med en Drægtighed af, Com.Læster, hvilket udgjør en Tilvæxt af vel,000 Læster eller henved 0 pet. 'Filgangen og Afgangen i de senere Aar sees af følgende Tabel :.,.. tassmeceemesosetieff. NettoTilvEext. Nyby,,,aning i Indkjobfi 't o til Ud ; ifolge Opgaver over Ilan Forliq. Tidlandet, onlityrnina.,., b." landets I ifälge foranstaaende, delsflaadens Størrelse ved. A ar. Opgaver. ; Udgangen af de forskjellige : tar.,..,. C..,, Antal, Corn.. Antal, : Coma. Antal, Corn.. Antal., Corn L Antal.! Corn.. Antal. loom.lester, Antal. Corn Læster ' iitelenral.00# VIVIIHIMMINIMINMAinat :.0MNIM, intoweemaramintes nwessimisememi :atemoisftworsow sumo. I,,0,, 0 + +, +! +, E 0 * ,, ;, + +,0 + +,,.,0 ',0, , + +, i, 0 0,0, ,. +,,, 0,0,, , +! + 0,,,0,0 +, + ; +,..,.....,,, + +, +,0 0,,, 0, + 0, + 0 +,0 ;,0 0 i,, 0 0 ' + +, ,, ,0 0 ', 0,0, + +,0 + : +,0... ;,I, ',0'! :,0 + ; +,0 + i +,,., Antallet af maalte D a m pskibe er steget til og deres Læstedrægtighed til, C.L. Forøgelsen i var saaledes Fartöier med, C.L. Tilgangen og Afgangen siden stiller sig 'som følger: Aar. Hjemmehørende.,..,.,., Nybygning i., Indkjob fra ( landet.. Forlis. Salg til Udlandet. NettoTilvæxt. Dampskibe ved Erd' ' gangen af hos, staaende Aar. ' ' Antal. Corn Læster Antal. Corn Læster Antal. Corn Læster Antal, Com.Laster. Antal. Corn Læster s* a..,...'ft... Antal. Com.Leaster.., ' 0,, )?. ;.,, 00 ta. f + + I,0 0,.,., I 0. +,00 =.... 0, (L) vo ,. '., 0 + +,0 tald WO P. 0,,0,0 ''. c + +,000 `),, 0,,, + 0 +,,, 0,0,.,0 + +,

7 VI C. No.. Af de i Aaret tilkomne Dampskibe var et overgaaet fra Marinen, et havde ikke været medtaget i de forhen indsendte Opgaver. Handelsflaadens Forøgelse i de senere Aar skriver sig ism det af Tabellen sees for en væsentlig Del fra Indkjob af Skibe fra Udlandet. Navnlig er Indkjobet i steget til en overordentlig stor Höide. Den største Del af Indkjobet falder paa Kyststrækningen fra Frederikshald til Mandal. I Tabellerne No. og følgende er der gjort Rede for de Spd. SO. Spd. af norske Fartøjer gjennemsnit. i udenrigs Fart gjorte Reiser og den derved,00,000. indvundne Fragtfortjeneste. Der er i ialt bleven udført, forskjellige Reiser, dels (,) mellem Norge og fremmede Havne eller omvendt, dels 0,00,000.(e),000,00, ,000,00, (,) mellem fremmede Havne indbyrdes. Det tilsvarende Læstetal..,0,000.0,0,000 udgjorde henholdsvis,,00,,,00 og,0,00,0,000.,,000 C.L. I Løbet af samme Aar sysselsattes i udenrigs Fart gjennemsnitlig Dampfartøier, dr., Com.Læster og, Seilskibe, dr.,0 Com.Læster, eller, naar et Dampskib regnes jævngodt med Seilskibe, ialt, beregnede Fartöier, dr., Com.Læster. Paa hvert beregnet Fartøj faldt der altsaa henved. Reise. Da Læstedrægtigheden af de med seilfartoier. Ladning ankomne norske Fartöier var,, Corn.Læster, har hvert Fartøl overhovedet havt. Ladning paa Kjolen. For de foregaaende Aar var Forholdet omtrent Den ved denne Skibsfart optjente Bruttofragt skulde ifølge de i Tabel No. for og tilsvarende Tabeller for de foregaaende Aar have udgjort, som følger: Samlet Bruttofragt. Do. pr. beregnetbruttofragt optjent Oom. Læst.af Dampskibe, Undersøger man Forholdet særskilt for Seilskib en e, bliver Resultatet omtrent det samme, nemlig en Bruttofragt af. Spd. pr. Com.Læst. De af norske Fartoier med Ladning paa Kjolen i gjorte Reiser og den derved optjente Bruttofragt falder i folgende Hovedgrupper: Dampfartoier. : liwomammorgosamior.sm. Antal Reiser. Drzegtighed. Com Amster. Optjent Bruttofragt. Spd. Antal Reiser. Drægtighed. Corn..Læster. Optjent Bruttofragt. Spi.,.0M.MINIPIMMIN, Fra fremmede Havne til Norge,0,0,00,,00 Fra Norge til fremmede Havne,0,0:,0,00,,00 Fragtfart,,,,,00,,00,0,,0,0,00,0,,,000 I udgjorde de tilsvarende Reiser og den derved optjente Bruttofragt,,,0 0,,00 0,,0,00 Forskjel +, +,0,00 +l +, I Ved at ordne Reiserne efter Fartens Beskaffenhed er man i enkelte Tilfælde har været nödsaget til at rubricere Farkommet til nedenstaaende Resultat, hvorved bemærkes, at man töierne efter Skjön.

8 C. No.. VII Seilfartoier. Dam pfartsi er. rartens Beskaffenhed. Antal Reiser. Drzegtighed. Corn. Læster. Optjent ruttofragt. Spd. Procent. Antal Reiser. Drægtighed. Coin. Læster. Optjent Bruttofragt. Procent. Spd..0MIA W.MMINIMINIMIN wartimmotaissimermatattemon.0"it IINANYMISIONO,000 Trælastfart,0,000,0,000, 0,00,,000 Kulfart..,0 0,000,0,000,,00, 0,000 Fiskevarer, Tran og lignende. 0,000 0,000;,,00 0,,000 Korn, Lin, Hamp, Bomuldsfrø,0,000,00,000,,00,,000 Is.... 0,000 0,000,,0 0, Petroleum, Harpix, Nafta. 0,000,0,000, Bomuld fra Nordamerika 0,00 0,000, Ikke ovenfor medtagen Fart for Indgaaende til Norge (Styk,00 gods, Salt etc.) 0,000, Do. Do. fra Norge til Udlandet (væsentlig Malm og Kis samt for Dampfartöiernes Vedkommende tillige diverse Varer).... Fart mellem Asien, Australien og Europa (væsentlig Ris). Fart om Cap Horn til Europa (Guano og Salpeter samt 00,00 0,000 0,,00 0,000,00,000 0,,00 0,000,,00 0,000,, 0,000, Hvede).. A nden Fragtfart mellem fremmede Havne D: Stykgods, Jern, Sukker, Kaffe med mere,0,00,,000,,,000,,0,,00,0,000 00,0,0,00,,000 00,0 Tabel No. giver nærmere Oplysning om de i de forskjellige Ruter optjente Fragtbelöb samt de Fragter, der ligge til Grund for Beregningen. Medens man for de foregaaende i forskjellige Ruter viser en Stigning for de fleste og deriblandt for os vigtigste Ritter i det sidste Aar. Navnlig have Fragterne fra Kanada og de Forenede Stater taget et betydeligt Opsving. Aar ved Ansættelsen af Fragterne næsten udelukkende har Fragter pr. Com.Læst. været henvist til at benytte de paa Markedet til de forskjellige Tider gjwidende Noteringer, har der for dette Aar Spd. Spd. Spd. Spd. 0 Overensstemmelse med Cireulære fra IndreDepartementet af. Trælastfragter: Fra te Februar til de svenske og norske Konsuler for de Norge til Holland.:... fleste Fartöiers Vedkommende været meddelt Opgaver over optjent Belgien.... Bruttofragt, saa at man paa faa Undtagelser mar har kunnet Storbritanien og Irland.... anvende direkte Opgaver. I nogle Tilfælde, hvor den opgivne Frankrige.... Fragt syntes at staa i for stort Misforhold, enten til hvad Fartöier under samme Omstændigheder havde opseilet eller Fra svenske Østershavne til Holland Storbritanien og til de paa Fragtmarkedet Irland gjængse Noteringer, har man foretaget..0.0.o Forandring i de opgivne Fragtbeløb. Frankrige..,..,o Nedenstaaende Sammenligning mellem Fragter for Seilfartoier Fra Kanada til Storbritanien og Irland... 0.

9 VII C. No.. Fragter pr. Com.Læst. 0 Spd. Spd. Spd. Spd. Kul og Jernfragter:. Andre Fragter: Fragter pr. Com.Lmst. 0 Spd. Spd. Spd. Spd. Fra Storbritanien og Maud til Norge...0 M Fra Norge til tydske Østersøhavne...0.., russiske Italien Østersøhavne.... Fra Italien til Norge Italien Fra russiske Sortehavshavne til England.... Ægypten Fra de Forenede Stater (Havne ved At, ' de Forenede lanterhavet) til England Stater..'.. Fra Vestindien til Do 'Vestindien Fra Brasilien til Do Brasilien I Fra Ostindien til Do Hovedfelterne for den norske Skibsfart sees af nedenstaaende Tabel. Bruttofragt (udtrykt i Tusinder af Speeiedalere) optjent af norske Fartoier:. For indgaaende. For udgaaende.. 00MNIMIMPINIII For indgaaende.ifor udgaaende. Sum af Ind og Udgaaende Bruttofragt.,0 Storbritanien. og Irland...,,,,,0 Norge,00,,,, :00 Sverige,,, Rusland og Finland De Forenede Stater Frankrige Nordtydskland Holland Britisk Nordamerika Sydamerika Belgien Spanien Syd og Ostasien,,,, 0,00,, 0,00,0,,, 0,,,,0,,0,, 0,0,0,0,,,0,,,0 0, Vestindien og Centralamerika. Italien og østerrige 0 Danmark med Island. Afrika 0 Tyrkiet, Rumænien og Grækenland Portugal 0 0 Australien. 0 0 Summa, ;,,0,0,0*,0* *) det dobbelte af den optjente Bruttofragt. Ogsaa i har vor Fragtfart paa de Forenede Stater gaaende fra norske eller svenske Havne. ForögelseD stiller sig været i rask Stigen : den ved Farten derfra optjente Brutto saaledes for de enkelte Aar : fragt har endog oversteget, hvad der har været opseilet for Ud

10 c No.. Ix Bruttofragt optjent for indgaaende og udgaaende : samlede Skibsfartsudbytte (Fangstexpeditionerne til Ishavet derunder ikke medregnede) i have stillet sig som fölger,000 Spd. Sejlskibe. Dampskibe.. og gjennemsnitlig.. 0,000 Spd. Spd. Spd. og do.,,000 Udenrigs Fart..,0,000,,000,0,000 0.,,000 Indenrigs Fart..,00,000,0,000,0,000.,,000 Tilsammen,,000,,000,,000.,,000 eller over Millioner Spd, mere end i..,,0,000 Ansætter man Bruttoindtægten ved den indenrigske Skibsfart til samme Belöb pr. Com.Læst som for, skulde det Til Handelsflaadens Bemanding udkræves, Mand, naar alle Fartöier ere i Fart. Disse, Mand vare saaledes fordelte: AtYCSIMOMIMIllie.",./0War Bemanding. Indenrigs Seilfart. Indenrigs Dampfart. Udenrigs Seilfart, Udenrigs Sæl, Hvalros Dampfart. og Hvalfangst. Tilsammen. t I II MIENNINNIONIIMM.=INIMMINIMINISMI., Skibsførere. 0 00,0,, Styrmænd 0,0,,, Maskinister og Fyrbödere. 0 0 Matroser....,,,,,0,,, Skyttere paa de stindenfjeldske Sælfangere..,0,,,0,,,,, Antallet af de i senere Aar ramte samt af hjemkomne norske Sofølk er al Indrulleringscheferne opgivet som følger: Aar. Rømte,Hjemkomne. gjennemsnitlig Det virkelige Antal af Rømninger er noget større, idet Opgaverne afgives paa en Tid, da ikke alle Anmeldelser er indkomne. Antallet af Søfolk rømte fra no rske Far t ô ier udgjorde ifölge Opgave fra de svenske og norske Consuler i,0; heraf var imidlertid et forholdsvis betydeligt Antal Udlændinge samt tidligere rømte Norske, der stadigt opholdt sig i Udlandet*). I følgende Havne foregik det største Antal Rømninger: NewYork,00 (i : ), London, Kvebek (i : ), Liverpool, Pensacola, NewOrleans, Baltimore. Ifølge et af Generalkrigskommissæren meddelt Sammendrag af Styrkelisterne over de værnepligtige Matroser var disses Antal ved Udgangen af, og deraf, eller. pct, fraværende paa Grund al Rømning i var Antallet,0 (, pct.) og i :,0 (, pct.). Gjennem de forenede Rigers Consulater er omstaaende Pengebeløb i bleven hjemsendt for norske Søfolks R, ning. *) Nærmere Oplysninger om dette Forhold haves alene for et Antal af over 00 Romte, af hvilke Fjerdeparten vare Udlændinge Af, der i Kvebek romte fra norske Fartøjer, vare 0 paamonstrede i Udlandet.

11 C. No.. Consulat, hvorigiennem indbetalt. Antal Søfolk. Beløb. Søfolkenes Hjemstedor. Antal Sofolk. Beløb. Spd. Sk. Spd. Sk. Alexandria 0 Christiania. Amsterdam s 0. Smaalenenes Amt.... Antwerpen,. Akershus Amt..... Archangel. Buskeruds Amt Barcelona... Hedemarkens Amt.. 0. Bordeaux 0. Jarlsberg og Laurviks Buenos Ayres Amt,. Constantinopel Bratsbergs Amt.... 0, Havre Nedenæs Amt,. 0 London,. Lister og Mandais Amt,. 0 Marseille, 0 Stavanger Amt...,. NewYork 0 Bergen 0. 0 Petersburg. Søndre Bergenhus Amt. Kvebek. Romsdals A.mt Rio de Janeiro Throndhjem. Tilsammen,00. Nordre Throndhjems Amt. Nordlands Amt.... Tromsø Amt. Tilsammen,00.,.. I hjemsendtes paa, samme Maack af SOmænd et departementet C. J. Olsen, der ogsaa har forestaaet Udarbei Belo]) af,0 Spd., i af 0 Sømænd, Spd. delsen af Tabellerne. Christiania den iste Juni. Til Slutning bemærkes, at nærværende Indledning i alt væsentligt er bleven udarbejdet al const. Fuldmægtig i Indre I A. N. Kixr, Chef for det statistiske Kontor.

12 Den norske Handelsflaade (Situation de la marine marchande) ved Udgangen af Aaret. la fin de l'année.)

13 i

14 C. No., No., Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret. (Situation de la marine marchande à la fin de Panne.) a) Summariske Opgaver. (Données sommaires.) Landsdele. (Districts). I. Rigets samlede Ilandelstlaade (le royaume) heraf Seilfartøier )(S.) Samtlige hjemmehørende Fartoiers Drægtighed Bemanding. Antal. i Com.L. (nombre). (tonnage). l'équipage. Antal. Drægtighed Com.L. I,,, V. Byerne Sondmore,,, amtsvis. Romsdal Dampfartoier )(D.),, Smaalenene S.,,0 Nordmøre, Rigets Bygder (camp). S.,, D. Strinden og Selbu 0 D.,00 Akershus, Orkedal S. Rigets Byer (villes) S,,,0 Christiania S. 0,, D. D, 0, D. 0, Fosen Buskerud II. Bygderne S. 0,, Stor og Værdalen. S stiftsvis. D.. D Christiania Stift 0,, Jarlsberg og Laurvik S.,,0 Inderoen D. 0 D. Namdalen Søndre Christianssands Stift. S.,,00 Bratsberg S.,, Helgeland. S. D. D. 0 D Bergens Stift 0,0, Nedenæs S. 0,, Nordre Helgeland D D. Salten S. Throndhjems Stift. S.,, Lister og Mandal S.,,0 D..D. D. Lofoten S. Tromso Stift,0, Stavanger S.,0,, D. D D.,00 Senjen og Tromso Summa S.,,, Bergen S.,00,0 Alten 0 D.,00 D.,0 Hammerfest. Byerne Nordre Bergenhus 0 Tanen stiftsvis. Romsdal S. 0,0,00 Varanger,0 Christiania Stift, S., D. Summa S.,,0 Sondre Throndhjem S., D. Christianssands Stift, S., D., D. 0, 0 Nordre Throndhjem S.,0 0, Bergens Stift, S. D D, Nordland VII. Bygderne Throndhjems Stift S. 0,0, Tromso S. herreds ell er thing lagsvis., 00 D. Tromso Stift, 0 Finmarken S.,0 0 Smaalenenes Amt. D 0 D., Summa,0 S., Summa S.,',,0 0,, D. 0,, D. IV. Bygderne Vi. Bygderne amtsvis. fogderivis., Smaalenene 0 Ide og Marker D. Mosse Akershus, 0 Buskerud,0 Aker og Follo Jarlsberg og Laurvik S,, Buskerud D Jarlsberg,0 Bratsberg D. D. Laurvik S. Nedences Lister og Mandal 0,, Ovre Telemarken D., Nedre Telemarken S. Stavanger, D. Sondre Bergenhus S.. D. Nordre Bergenhus. S.. D.,, Bamble S. D. Romsdal Sondre Throndhjem S. D. ) navires a vapeur. Landsdele. (Districts). Nordre Throndhjem S. D. Nordland s. D Tromso 0 Finmarken Summa S,,00 D 0 D. navires a, voile.,0,,, 0 Nedenæs Mandal Lister Jæderen og Dalerne Ryfylke,0 Søndhordland Hardanger og Vos,0, Nordhordland S. D, Sogn S. D.,', Sønd og Nordfjord S. Samtlige hjemmehftrende Fartoiers ,,,,0,0, 0,,,,,,,,00 0,0,, 0 Landsdele. (Districts). Id Skjeberg Hvaløerne Borge Glemminge Tune Onsø Raade Rygge Moss Landsogn S. D. Summa S. D. Akershus Amt. Vestby Landdistrikt Fron Næsodden Asker Bærum Summa Buskeruds Amt. Modum Eker Lier Roken Hurum Landdistrikt Summa Samtlige hjemmehørende Fartøiers Antal.. t 0 0 0,,,,00 0 0,,0 0, 0,. Drægtighed i Com.L. 0 0,,,,, Bemanding. Bemanding M Ï,0 0 f,0,

15 C. No.. No.. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret. (Situation de la marine marchande a la fin de l'année.) a. Summariske Opgaver. (Données sommaires.) Land rsdel e. (Districts). Jarlsberg og Laurviks Amt. Skouger Sande Hof Botne Borre Sem Stokke Notero S. D Tjomo Sandeherred Tjolling Hedrum Brunlagnoes.. Frederiksværn Summa S. D. Bratsberg Amt. Hvideso D. Holden D. Solum Eidanger S. D. Gjerpen Bamble Sandokedal Summa S. D. Samtlige hjemmehørende Fartoiers Antal 0 0 Drægtighed i Cern L.,,0,0,,,,0,, 0, 0 Bernasding., 0 Landsdele. (Districts). Stavanger Amt. Soggendal Ekersunds Landdistrikt Høiland Haaland Hetland Renneso Finn()) Hogsfjord. (Hole) Strand Aardal Hjelmeland Jælse Sand Suledal Søvde Vikedal Nærstrand Skjold Tysvær Skudesnæs Landdistrikt Avaldsnws Torvestad Summa = Samtlige hjemmehorende Fartoiers Antal Drægtighed Bemani ComL ding. Landsdele. (Districts). Samtlige hjemmehø ii rende Fartoiers Lærdal Aardal Lyster Solvorn og Marifjæren Sogndal og Norum. Lekanger og Tjugum Nærøen Vik Kleevold Ladvik Utvær Desuden i Sogns Fgd. D. Hyllestad Askevold Ytre Dale Indre Dale Brandso Bremanger Stat Daviken Gloppen Indviken og Stryn Desuden i Sond og Nord, 0, fjords Fogderi. D. 0, Summa S.,0,0 Sondre Bergenhus D. Amt. Romsdals Amt. Nedenms Amt. Skonevik Sondeled Vanelven Dybvaag f 0, Holt 0, Østre Moland.., Øiestad,0 I Vestre Moland... Fjære Landvik Eide Hoivaag, 0 0 Summa,, Etne Volden Fjelberg Hero Stordoen Ulfsten Finnaas 0 Borgund Fjære Skodje Fitje Dale Tysnæs 0 0 Ørskoug Strandebarm Vestnæs 0 0 Kvindherred 0 Sund og Bud ; Ulvik Bolso og Frænen 0 Kinservik (Ullensvang) Romsdal! Vikor Lister og Mandais Thingvold Joni dalen Amt. Kværnees Sund 0 0 Tveit. Edo Fjeld Oddernæs. Aure Aarstad Sogne Stangvik og Halse Fane Halsaa og Hartmark 0 Surendalen 0 Os 0 0 Holme Sandal og Oksendalen Fuse 0, Sondre Undal 0 Summa Hammer 0 Herod Manger Vanse 0 Halls Sgindre Throndhjems Lyngdal 0 Hosanger Amt. Hittero. I D. Kvinesdal 0 Summa S.,, Strinden 0 Summa, D. Børsen ! I , Nordre Bergenhus Amt. Antal 0 0 Drægtighed i CernL Bemanding. 0 ', ; 0 AV' gamiiimme

16 I, C. No.. No.. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret. (Situation de la marine marchande t la fin de l'année.) a. Summariske Opgaver. (Données sommaires.) Samtlige hjemmehorende Fartoiers Landsdele. (Districts). Landsdele. Samtlige hjemmehorende F artoiers Landsdele. (Districts). Samtlige hjemmehorende Fartoiers, I Antal Drrfti ' g hed Boman (Districts). Drægtighed Donauding. i ComL. din g. Antal Antal Drægtighed Benin i ComL. ding, i ComL. i Tønsberg S., I Orkedal S. 0 Flakstad D. 0 D. Buksnes og Hoe] Sandefjord,0 Hevne 0 Gimsø og Valberg Laurvik S. 0,0 Hiteren Borge D. Bjørnen 0 Vaagen 0 Skien S.,0 Aafjorden ' '. D. Orlandet Hadsel Porsgrund S., Stadsbygden og Rissen Sortland D. Summa S., Bø Brevik S., D. Oksnees D. Dverberg 0 Stathelle Nordre Throndhjems Summa S,0, Langesund 0, Amt. D. Kragerø S.,0 Nedre Stordalen....S. 0 D.. D 0 Tromso Amt. Riiseier, Frosten Kvædfjord Tvedestrand 0, I Aasen 0 Trondences 0 0 Arendal S., Skogn Ibestad D. Levanger Landdistrikt. Maalselven 0 0 Grimstad 0, Værdalen Trane Lillesand,0 Leksviken 0 Skjerve Christianssand S.,0 Ytterøen og Mosviken. 0 Tromsesundet D. Værran 0 0 Balsfjorden Mandal S.,0 Inderøen 00 Lyngen 0 D. Sparbo 0 Lenvik Farsund, Beitstaden 0 0 Berg Flekkefjord Namsos LanddFosnaes, Summa 0, Soggendal S. Ottere & Fladanger. Finmarkens Amt, D. Lae og Kolvereid 0 Alten Ekersund S. NEerø og Vigten 00 0 Talvik D. Summa S.,,0 Maase Sandnæs I). 0 Hammerfest og Kvalsund Stavanger S. Kjelvik og Kistrand.. D, Hasvik Skudesnæshavn Nordlands Amt. Lebesby og Kjøllefjord Kopervik Bindalen Tanen Haugesund Brone 0 Sydvaranger Bergen S. i Vegø D. : I S Summa,. VIII. Byer. 0 Frederikshald S.,,0 0 D Vefsen 0 Frederiksstad S,,00 Mo D 00 femnæs Sarpsborg S, Næsne D 0 Lure 0 Moss S,0 0 I Rødø D, Melø 0 Soon,0 Gildeskaal og Ieieren. Hvidsten, Bode Landdistrikt.. S. Drøbak,.. D. Christiania S 0,, Skjerstad. D. 0, Saltdalen 0 Drammen,,0 Folden D. II Stegen S 0 Svelvik, D 0 Holmsbo Lødingen S 0 Holmestrand, Ofoten 0 Horten S, Hammere D Være og Rest Aasgaardstrand,0 II Alstahoug Do. Here Tjøte Flore A alesund S. D. Molde S. D. Christianssund S. D. Throndhjem S. D. Stenkjær S. D. Levanger Namsos. S D. Bodo. Tromso. S D. Hammerfest Vardo Vadsø S. D. Summa S. D. i, 00,,, 0;,0. 0 0,,,,.,00,00,0 0, 0,,, 0 0 0,,0,0 0 0 C, 0,,,0,

17 C. No.. Landsdele. (Districts.) I. Antallet af Fartøjer. a) i det Hele b) fordelt efter Fartens Beskaffenhed. i indenrigsk Fragtfart S. D. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg og Nedenms. 0 0,,,,,, Lister og Mandal saint Stavanger.,, 0 00 i. i udenrigsk Fragtfart S.,,0, 0 I D.. Sæl, Hvalros og Hvalfangst S.* D.* c) efter Fartøiernes Størrelse:. Seilfartøier: under C.L. indenrigsk Fart 00 0 I udenrigsk Sælfangst etc. 0 C. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. 00 C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. 000 C. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. 00 C.L. udenrigsk, Sælfangst etc. 00 (J.L. udenrigsk 00 C.L. ogderover uderirigsk. Dampfartøier: under C.L. indenrigsk 0 C.L. indenrigsk udenrigsk 00 (J. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. 000 C.L. indenrigsk udenrigsk 00 C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. 00 C. L. udenrigsk over 00 C. L. udenrigsk II. Læstedrægtighed., a) i det Hele 0,, b) fordelt efter Fartens Beskaffenhed,0,,0,,,, 0,. i indenrigsk Fragtfart S.,,,00.,, D.,0 0,. i udenrigsk Fragtfart S., 0,,,,0,0, D.,,. Sæl Hvalros og Hvalfangst ' S. D. c) Efter Fartøiernes S t ørr e is e:. Seilfartøier: under 0 C.L. indenrigsk Fart udenrigsk Sælfangst etc. 000 C. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. over 00 C.L. udenrigsk Sælfangst etc. Dam pfartøier: under. 0 C. L. indenrigsk Fart udenrigsk 000 C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. over 00 C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. No.. Den norske Handelsfiaade ved Udgangen af Aaret. b. Detaillerede Opgaver over:. Antal, II. Imstedrntiglied, III. Hestekraft, IV. Bemanding. Riget,,,, 0 0 Rigets Rigets Bygder. Byer., 0 0, ", 0 0,,,, 0,0,, 0,,,,,,,0,, 0,0,,,0 0, 0,,,0,0,0,, Smaalenene, Akershus, Buskerud ,) Man har ikke i alle Tilfælde med Sikkerhed kunnet udsondre de i denne Fart beskjaaftigede Fartøier. Bygderne i Bergens Stift. Throndhjems Stift. Nordland. 0 00,,,,,,,0.,00 I, Tromso og Finmarken ,0, 0 0

18 C. No.. :Situation de la marine marchande à, la fin de l'année.) Données détaillées: I. nombre; II. tonnage; III. force des machines en chevaux; IV. l'équipage.) Byerne i Smaalenene, Lister og Bergens Jarlsberg og Bratsberg Akershus, Chrisliania, Buskerud Stavanger. og Mandal samt Throndhjems Stift Laurvik. Nedenæs.,Stift. 0,00, 0 Enkelte sterre Byer**) , G udenrigsk 0,0,,, I, 0,,0 0,00,,,,,,0,,0,,, ,00,0,, **) Bergen falder væsentlig sammen med Byer i Bergens Stift. Tromsø og Finmarken. Arendal., I I,0,0 I,0,0,0, 0 0,0, , 0,,0,,0,, 0,,,0,,0, 0 Stavanger. Drammen. Christiania. Tönsberg. Landsdele. (Districts.) I. Antallet af Partier. a) i det Hele, b) fordelt efter F ar tens Beskaffenhed :. i indenrigsk Fragtfart S. D.. i udenrigsk Fragtfart S. D.. Hvalros og Hvalfangst S. D. c) efter Fartoiernes S torrelse:. Seilfartoier: under C.L. indenrigsk Far udenrigsk Sælfangst etc. 0 0.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc L. indenrigsk Sælfangst etc. 000 C. L. indenrigsk 0 udenrigsk Sælfangst etc C. L. udenrigsk i Sælfangst etc C. L. udenrigsk 00 C. L. ogderover udenrigsk. Dampfartoier: under C. L. indenrigsk 0 (. L. indenrigsk udenrigsk 00 C. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. 000 C. L. indenrigsk udenrigsk 0000 C. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc C. udenrigsk over 00 C. I,. udenrigsk Nordland. 0,0, 0, 0,, I,,,, 0,, 0,0,,00 I II. Læstedrægtighed. a) i det Hele. b) fordelt efter F artens Beskaffenhed. i indenrigsk Fragtfart S. D.. i udenrigsk Fragtfart S. D.. Sæl, Hvalros og Hvalfangst S. D. c) efter Fartoiernes Størrelse:. Seilfartøier: under 0 0,L. indenrigsk Far udenrigsk Sælfangst etc. 000 C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. over 00 C. L. udenrigsk Sælfangst etc.. Dampfartoier: under 0 C.L. indenrigsk udenrigsk 000 C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc. over 00 C. L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc.

19 Landsdele. (Districts.) C. No.. No.. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret. b. Detaillerede Opgaver over: I. Antal; II. Iastedmegtighed; I. Hestekraft; IV. Bemanding. Bigots Rigets Bygder. Rigets Byer. Smaalenene, Akershus, Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg og Nedems. Bygderne i Lister og Mandal samt Bergens Stavanger. Stift.. Throwlhjems Stift, S III, Nominel Hestekraft a) i det Hele b) fordelt efter Fartens Beskaffenhed,, 0. :. i indenrigsk Fragtfart,,. i udenrigsk Fragtfart,0, 0. Swl,HvalrosogHvalfangst c) efter Fartøiernes S tørr el s e: under C.L. indenrigsk Fart 0 C.L. indenrigsk 0 udenrigsk C.L. indenrigsk.,0 0 udenrigsk 0 0 Sælfangst etc C.L. indenrigsk 0 udenrigsk,0,0 00 C.L. indenrigsk 0 0 udenrigsk, 0, 0 Sælfangst etc. 00 C.L. udenrigsk,0,0 00 C.L. og deroverudenrigsk Iv. Bemanding. a) i det Hele b) fordelt efterfartens B e s k a ffen h e d : Nordland. i 0 Tromso og Finmarken.,,,,,0 0.,,,. indenrigsk Fragtfart S.,0,,,,, D.. udenrigsk Fragtfart S.,,,,, 0 0 D.,,. Seal, Hvalros og Hvalfangst S.,0 0 I D c) Efter Fartedernes Størrelse:. Seilfartoier: under 0 0.L. indenrigsk Fart,,,,00,0 0 0 udenrigsk,0,0 Sælfangst etc. I C.L. indenrigsk,,,00 udenrigsk,,,0 0 0 Sælfangst etc. 0 over 00 C.L. udenrigsk 0,00,,0,, Sælfangst etc Dampfartoier: under 0 C.L. indenrigsk udenrigsk. 000 C.L. indenrigsk 0 0 udenrigsk Sælfangst etc.., i over 00 C.L. indenrigsk I udenrigsk i,0,00 Sælfangst etc. i d) efter Stilling: Skibsførere,,, Styrmænd i indenr. Fart D. 0 i udenrigsk.,,0 D. i Sælfangst etc. S. D. Styrmænd, 0,, 0 Matro s er etc. i indenr. Fart S.,,,,,0, D. i udenrigsk S.,,, 0,,0 0 D. i Sælfangst etc. S. 0 D. Matroser.,,,0 0,,,0,,, Maskinister og Fyrbødere i indenrigsk Fart i udenrigsk 0 i Sælfangst etc. Maskinister og Fyrbødere0 a Skytt ere paa de søndenfjeldske Sælfangere.r. 0

20 i C. No.. (Situation de la marine marchande à, la fin de l'année.) Données détaillées: I. nombre ; II. tonnage; III. force des machines en chevaux ; IV. l'équipage.) Byerne i Enkelte storre Byer. Smaalenene, ikershus, Chritiania, Buskerud Jarlsberg ag og Laud. Brtsb Bratsberg og Nedenazs. Lister og Mandal samt Stavanger. Berens Bergens Stift. Throndhm Stift. Nordland. Tromsø o g Finmarken. Arendal. 0 Stavanger. I, Drammen. Christiania. Tönsberg. Landsdele. (Districts.),0 0,,0,00 III. Nominel Hestekraft. a) i det Hele b) fordelt efter Fartens Beskaffenhed : i indenrigsk Fragtfart., 0 0. i udenrigsk Fragtfart. 0. Sæl,HvalrosogHvalfangst c) efter Fartøiernes S torr el se; t under C.L. indenrigsk Fart C. L. indenrigsk 0 udenrigsk C.L. indenrigsk udenrigsk Sælfangst etc C.L. indenrigsk 0 0 udenrigsk L. indenrigsk 0, 0 udenrigsk Sælfangst etc " 00 C.L. udenriask C.L. og deroverudbenrigsk IV. Bemanding.,, 0,,,0,,,,, a) i det Hele. b) fordelt efter Fartens B e skaffenhed: 0. indenrigsk Fragtfart S D.,,0 0,,,0,,0,00,,00. udenrigsk Fragtfart S. 0 D.. Sæl, Hvalros og Hval fangsts. 0 D c) Efter Fartoiernes Størrelse:. Se*ilfartøier: under 0 C.L. indenrigsk Fart,0 udenrigsk : 0 I Sælfangst etc L. indenrigsk,,, 0 udenrigsk Sælfangst etc.,,,0,,0,,0,,, over 00 C.L. udenrigsk II Sælfangst etc., Dampfartoier: under 0 CL. indenrigsk udenrigsk C.L. indenrigsk 0 0 udenrigsk Sælfangst etc. over 00 C.L. indenrigsk udenrigsk 0 Sælfangst etc. d) efter Stilling: 0,00, 0 0 Skibsførere. Styrmænd i indenr. Fart D.,, i udenrigsk. 0 D. i Sælfangst etc. S. D..,,00 0 Styrmænd M a tr o s er etc. i indenr. Fart S. D.,,,00,,,,0, 0,0 i udenrigsk S. D. i Sælfangst etc. S.. D.,0,,0,,, o,0,,0,, Matroser. Maskinister og Fyrbødere i indenrigsk Fart i udenrigsk i Sælfangst etc Maskinister og Fyrbødere. S k y tt er e paa de sondenfjeldske 0 0 ælfangere

21 0 C. No.. No. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aaret. (Accroissements et extinctions pendant l'année.) Tilgang. Afgang. Landsdele. (Districts). Nybyggede i *) Tilkjøbte. Fra Indlandet samt overflyttede Fra Udlandet. fra Tolddistrikter. Til Indlandet samt overflyttede til Tolddistrikter. Solgte. Til Udlandet. Forliste. Ophugne. Netto Tilgang (+) eller Afgang () Antal. Com.L. Antal. Antal. Com.L. Antal. CoinL. Antal./ Com.L. Antal. Com.L. Antal. Com L, Antal. Com.L. 0 Riget, (le royaume),,,,0,0 Rigets Bygder camp.),,.0,,0 Rigets Byer (villes),,,,,0 0, Heraf Seilfartelier:, Riget (le royaume), 0, 0,00,,,, Rigets Bygder (camp.),, 0,0 Rigets Byer (villes),0 0,0,,0, 0,0 Heraf Dampfartoier: Riget (le royaume) 0,0,,0 Rigets Bygder (camp.) 00 0 Rigets Byer (villes),,0,0 I + ± ' + + +,0 I, +, +,, +, +, I +, Bygderne fogderivis. a) Seilfartøier. Ide og Marker Mosse Aker og Follo Buskerud Jarlsberg Laurvik I 0 0, 0,, I ,. I f F, + Nedre Telemarken Bamble Nedences Mandal Lister Jæderen og Dalerne Ryfylke, 0 0 f 0. ± F F, Sondhordland Hardanger og Vos Nordhordland Sogn Sønd og Nordfjord Søndmøre 0 0 i i Romsdal Nordmøre Strinden og Selbu Ørkedal Fosen Stew og Værdalen Inderøen Namdalen ± ± Søndre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen 0 Senjen og Tromso Alten Hammerfest, Summa I 0,, 0, 0,0 0 ± F +, b) Dampfartøier Moss Øvre Telemarken Nedre Do., Nordhordland II Sogn Salten 0 Lofoten og Vesteraalen Summa *) De i Norge nybyggede Fartøjer ere her ordnede efter deres Hjemsteder, ikke efter deres Bygningssteder; deraf Forskjellen mellem Tabel No. og.. 00MMIL erammorant inummoommenamm

22 C. No.. No.. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aaret. (Accroissements et extinctions pendant l'année. Tilgang. A fgang. Landsdele. (Districts.) Nybyggede i Fra Indlandet samt overflyttede fra Tolddistrikter. Tilkj Ate. Fra Udlandet Solgte. Til Indlandet samt overflyttede til Tolddistrikter. Til Udlandet. Forliste. Ophugne. Netto Tilgang (+) eller Afgang H) Antal. Com.L. Antal. Com.L. Antal. Antal. Com.L. Antal. Com.L. Antal. Corn. L. Antal. Com,L. Antal. Corn. b. I A Byer. a) Seilfartøier. Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Soon Hvidsten Drøbak Christiania Drammen Svelvik Holmsbo Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tönsberg Sandefjord.. Laurvik Skien Porsgründ Brevik Stathelle Langesund Kragerø Osterrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesnwshavn Kopervik Haugesund Bergen..... Flom Aales und. Molde Christianssund Throndhjem... Stenkj ear Levan ger Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardø Summa b) Dampfar Wier. Frederikshald Frederiksstad Christiania Drammen Porsgrund Kragerø Arendal Stavanger Bergen alesund Molde Christi anssund Throndhjem Tromso Summa ,0,,, 0,0 0, 00,0 0 0,0,,,,, ,, 0 0 0,0 0, 0,00, 0,,, 0 0, 0 0,0 0,,0 0 0,, elfroneminiemini s 0 0, 0,0 00 0,0 0,0 0 0 ii,, , 0,0 I 0 0 0,0 li , +, ,0 +,0 + +, 0, 0,,,0,0,,,, +, , ,

23 C. No.. Bygningssteder. Riget (le royaume).... Rigets Bygder (camp). Rigets Byer (villes).. Bygderne fogderivis. Buskerud Jarlsberg Laurvik Bamble. Nedenws Mandal Ryfylke Sondhordland.. Hardanger og Vos Nordhordland... Sogn Bond og Nordfjord Romsdal Nordmøre Strinden og Selbu Fosen Stor og Værdalen Inderoen Namdalen Søndre HeIgeland Salten Senj en og Tromso Byer. Frederikshald Sarpsborg Moss Christiania Drammen Holmestrand Sandefjord Poregrund Brevik Kragerø Tvedestrand II Grimstad Lillesand Christianssand Stavanger Haugesund Bergen A alesund Molde Christi anssund Throndhjem Namsos Bygningssteder. Riget (le royaume).... Rigets Bygder (camp).. Rigets Byer (villes). No. Skibsbyggeriet Aaret. (Construction des navires en ). nybyggede. Heraf Seilfar 'Wier. Heraf. Dam.ar pftoier. Antal. Com. L. Antal. Com.L. Antal. C.L Antal. 0 I ) DampfartOier. ),,,,,, , 0 0, ),,,00,,, , ,0, 0, Fordeling efter Fartoiernes Størrelse 0. I 0 I 0 ) Antal 00 C.L. 0 Særskilte Oplysninger for Dampfartoierne. 000 c.l c.l. i) L. Dreegtighed. under 000 over ,0,. AntalHestekreter for Fartoierpaa Antal Fartoier paa Drægtighed. Nomi nel Hestekraft. c.l. c.l. under 0 s Hestekræfter 0 DampfartOier. C.L.,0, ) 0 C.L. paa, 00 C.L. paa 000 C.L. 0 0 og i paa 0000 C.L C.L. 00 Læster. 0 0 I 0 C.L. 00 C.L. 000 C L under C.L. C.L. 0 L. C.L. I., 0,, 0 0,, 0 0,0 i i 0 0,. over 00 0.L.,,

24 Stedet, hvor Forliset er skeet. (Lieu de la perte.). Antallet at forulykkede Mandskaber, forsaavidt opgivet. (Nombre des personnes perdues données incomplètes.) t 0 i i, Ny Hellesund Langesund Vestkysten af Norge ) Mand. Nordland og Finmarken Spitsbergen,Novaj a Zembla Arkangel )0 ved Forlisl Mand. ) Ved Forlis Mand. ii, Nordsoen De jydske Kyster. ) Md. ) Md. ) ' Md. ) Md. ) Mand. II Kjøgebugt Den danske Kyst Den skaanske Kyst Østersoen og botn. Bugt i)) Mand. Borkum 0 0 ) 0 Mand. Føhr De hollandske Kyster ) Mand. Kanalen ) Mand. Plymouth I Pr. Englands Østkyst Skotlands Kyster Irske Kanal Ouessant Palma Kanada Coudre Island NewBrunswick Labrador Edvards Ø Pennsylvanien Mexiko Vestindien Atlanterhavet Amoy Uopgivet Sted ) 0 ), ) il ) Mand. 0 ) Md. ) Md. ) Md,I )antagelig 0VI ) ) m. )m. 0) ved, I Forlis 0 M. ) ) M. ) ved Forlis M. ' Mand..=MI * o

25

26 Skibsfarten mellem Norge og Udlandet (Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger) i Aaret. (pendant l'année.)

27

28 C. No.. No.. Overs ig t ()ver de til Norge i ankomne og de fra Norge samme Aar afgaaede Fartaiers N atio n al it et (Résumé par pavillon.) Norske Nationalitet. (Pavillon.) svenske Danske Britiske Russiske og Finske Nordtydske Hollandske Belgiske Franske Spanske Nordamerikanske Summa Summa Fremmede No... (total des navires charges et sur lest.) Ant al (nombre Com.L. des (. tons.) navires.),,0,,0 0,0,,,, 0,,0,,0,,,,, Ankomne til Afgaaede fra (Entrée.) (Sortie.) Med Ladnin g. (navires chargés.) Antal. (nombre des navires.), 0 0 0,0, Com.L. (. tons),0, 0,0,0 0,0,,0,00,,0, I Ballast. (navires sur lest.) Antal. (nombre des navires.) Com.L. (. tons.),0,,,,,0.0,,0,,, 0,,.,. (total des navires chargés et sur lest.) Antal (nombre Com.L. des ( tons.) navires.),,,00, 0,,,,0,,,,0,, 0,,0, Med Ladning. (navires chargés.) Antal. (nombre des navires.),,,,, Corn. L. (. tons.) 0, I Ballast. (navires sur lest.) Antal. (nombre des navires.) ii 0 Com.L.. tons 0,,0 0,,0,,,,0,, 0 0,0,,,0,0 00,,0,,, isamii =0 0 v ersi gt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret. (Résumé par pays de provenance et de destination.) Ankomne til (Entrée.) Udenrigske Steder,. hvorfra ankomne og Med Ladning. (total des navires h v o r t i afgaaede. chargés et sur lest.) I Ballast.. (Pays de provenance et de destination.) Antal, À.ntal. Antal. i Antal. Afgaaecle fra (Sortie.) Med Ladning. I Ballast, (navires chargés.) (navires sur lest.) (total des navires (navires chargés ) ) (navires sur lest chargés et BUT les%) Antal. Antal. (nombre Com.L. (nombre Com.L. (nombre Com.L: (nombre Com.L. (nombre Com.L. (nombre Com.L. des (. tons.) des (. tons.) des (. tons.) des ( tons.) des (. tons.) des (. tons.) navires.) navires.) navires.) navires.) navires.) navires.) 0 Sverige : østlige Havne,, vestlige,, 0, } 0 ',,00, 0, Danmark,,,0,,,0,0,0,0 0 Island og Færøerne Storbritanien og Irland...., 0,,,,,,,0,,, Russiske Ilv: v. Nordishavet,0, 00,,,0 Finland,, Russiske Havne ved Ostersoen,0,,,, ved detsorte Hav,,. Tydske Havne : ved Ostersoen 0,,, 0,,, Hamburg,, 0,,0,0 Altona 0 Bremen,,.,,, v. Nordsoen,,,,,0,,0, Holland,,,0 0,0 0,0 Belgien,0,,,, Franske Havne v. Atlanterh.,0 0,0,, do. do. v. Middelhavet 0., 0,,, Portugal,, 0, 0 Spanske Havne v, Atlanterh., ), 0, v. Middelhavet 0,0, 0, 0 0, 0 0 Italien og Østerrig 0,0 0,0,0,0 0 Rumænien Asiatisk Tyrki. Ægypten Algier Mauritius Britiske Besidd. i Nordamerika,,, For. St. : Havne v. Atlanterh ,,, do. v. den mexik. Bugt Mexico I Vestindien. 0 0,0,0 Brasilien Laplatastaterne,0,0 Kina 0 0 Australien,, Summa 0,,0,0, I 0,,0,,,,0,

29 C. No.. No.. Tabel, der giver Oplysning om de forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret. (Navigation par pays et par pavillon.) a. Ant allet af de med Ladning og i Ballast ankomne og,afgaaede Fartoier. (Nombre des entrées et des sorties des navires charges et sur lest. Udenrigske Steder. hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. (Pays de provenance et de destination.) ) Fartøjer ankomne fra: (Entrée.) Svenske. Ladle. Ball. Danske. Ladte. Ball, Britiske. Ladte. Ball. Russiske og Finske. Ladle. Ball, 0 Ladte. Ball. li Nordtydske. Hollandske. Ladte. Ball. Belgiske. Sverige: østlige Havne 0 0 vestlige do. Danmark Island og Færøerne Storbritanien og Irland 0 Russ. Hy. ved Nordish Finland Russ. Hy. v. Østersøen 0 0 Do. do. y. det sorte Hay. Tydske Hy. v. Østersøen 0 Hamburg A ltona Bremen And,tydske Hy. Y. Nords. Holland Belgien Franske Hy. v. Atlanterh, Franske Hy. v. Middelh Portugal Spanske Hy. v. Atlanterb, Do, do. v. Middelh Italien Rumænien Asiatisk Tyrki For. St. : Hy. v. Atlanterh. Do. v. den mex, Bugt Vestindien Brasilien Laplatastaterne Summa Norske. Ladle., Ballastede. (chargés.) (sur lest.) 0,0,,0 Ladle. Ball. Franske. Spanske. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Samlet Antal. (nombre des navires). Ladle. Ballastede ,0, 0,, 0, ,0 ), II. Parteier afgaaede til: (Sortie.),00 Sverige ,0 0 0, HI 0,0 0 0 Danmark Island og Færøerne Storbritanien og Irland Russ. Hy. ved Nordish Finland Russ. Hy. v. østersoen Tydske Hy. v. Østersoen Hamburg Altona Bremen Andre tydske Hy, y, Nords. Holland Belgien Frankrige Portugal Spanien Italien og Østerrig. Ægypten Algier Mauritius De Britiske Besiddelser i Nordamerika Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet Do. ved den mexik. Bugt Mexiko Vestindien Brasilien La platastaterne Kina A ustralien ,,, f t 0 II ),0 Summa l 0T! ) Fra Storbritanien og Irland ankom nordamerikanske Fartflier i Ballast, nemlig til Frederiksstad drægtig C.L. til Christiania dr. 0 C.L., der begge afgik med Ladning til liustralien ' fra tydske Havne ved Nordsøen ankom nordamerikansk Fart0i, dr. i Ballast til Drammen. og afgik med Ladning til Storbritanien og Irland.

30 , C. No.. No.. Tabel, der giver Oplysning om de forskjellige Nationers Deltagelse i Skilmfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret. (Navigation par pays et par pavillon.). Læste drægtigheden ai de med L adn in g ankomne og afgaaede Fartoier. (Tonnage en Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. Contlaster (de. tons) des entrées et sorties des navires chargés.) Norske. Svenske. Danske. = Britiske. Russiske Finske. IIMMIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIII M == Belgiske. Franske. Spanske. TirTaomt ami.)en. Nordtyd.ske. Hollandske. C Com. (Pays de provenance et Læster Lmster Læster Com. laster. de destination). tons.) taster. Loester ' ' * Com ' Læster. laster,, Com.Læster. Com.Lester. Coin. Læster. (. tons.) tons.) (. tons.) (. tons.) (. tons ) (. tons.) ' (. tons.) (. tons.) (. tons.) (. tons.).. I) Fartoier ankomne fra: i 0 (Entrée). Sverige : østlige Havne,,0, vestlige do.,0, 0, Danmark,0,,0, Island og Færøerne Storbritanien og Irland,,,00,,0,00,0, Russiske v. v. Nordish. 0,0, Finland. Russ. Hv. v. Østersøen,00, Do, do. v, det sorte Hav,, Tydske Havne ved Ostersøen,,0,,,, Hamburg,, 0 Altona 0 Bremen,, Andre tydske Havne ved Nordsoen 0 0 Holland,,, Belgien,, Franske Ilv. v. A tl a nterh 0,0,, Do. do. v. Middelhavet,.., Portugal,0 0, Span ske Hv. v. Atlanterh,, Do. do. v. Middelhavet,, Italien,,0 Rumænien. Asiatisk Tyrki. De Forenede Stater : v ved Atlanterhavet 0 Do. ved den mexik. Bugt Vestindien 0 Brasilien Laplatastaterne 0 In Fartoier afgaaede til: (Sortie.) Sverige Danmark Island og Færøerne Storbritanien og Irland Russ. Ilv v. hvide Hav Finland Russiske H. v. Østersøen Tydske Havne ved Ostersøen Hamburg Altona Bremen Andre tydske Havne ved Nordsøen Holland Belgien Frankrige Portugal Spanien Italien og Østerrig Ægypten Algier Mauritius De Britiske Besiddelser i Nordamerika De Forenede Stater : Ilv. ved Atlanterhavet Do. ved. den mexik. Bugt Mexico. Vestindien Brasilien Laplatastaterne Kina Australien Summa. ) Summa,0, i0,0,0 0,0,,0,00,,0,00, 0,,,, 0,,,,, Se Anmærkning pag..,,,0,,0, i 0,0,,0,,0 0,, 0,, 0,,0, 0,0 0,, 0,0 0, ,,0 0,,0,,,,0,, ), 0 0,00 0 0,, ,,00.,,0,,,,,0,,,0,, 0 0,,0,,

31 0 C. NO,. No.. Tabel, der giver Oplysning om de forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder i Aaret. (Navigation par pays et par pavillon.) C. Lmste dr aegtigheden af de i Ballast ankomne og afgaaede Fartoier. (Tonnage en Com.Læster (de.i tons) des entrées et des sorties des navires chargés.) Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og Norske. Svenske. Danske. Britiske. Russiske og Finske. Com.Læster. hvortil Com.Læster. afgaaede. Com.Læster. ComAtester. (Pays de provenance et Corn. Lxster, de destination.) (IA tons) (. tons.) (. tons.) (. tons.) (IA tons.) I) Fartoier ankomne fra: (Entrée.) Sverige : østlige Havne 0 vestlige 'do.,,0 0 Danmark,,0, Island og Færoerne.. Storbritanien og Irland,, 0 Russiskellv. v. Nordish 0 Finland Russ Ilv. v. Østersøen Do. do. v. det sorte Hav Andre tydske Havne ved Nordsoen,0,0,, Holland,, 0 Belgien 0,0, 0,0,, Franske Hv.v. Atlanterh 0,, 0 Do. do. v. Middelhavet Portugal Spanske Hv.v. Atlanterh. Do. do. v. Middelhavet Italien Rumænien Asiatisk Tyrki De Forenede Stater : Hv ved Atlanterhavet.. Do. ved den mexik. Bugt Vestindien Brasilien Laplatastaterne, Summa,,,,0,,0,, Tilsammen. (Total) Corn. Læster. (. tons.) ii,, 0,,, 0,,,0,,, 0 ) 0, II) Fartoler afgaaede til: (Sortie.), Sverige,000 0, Danmark 0 Island og Færøerne.,0 Storbritanien og Irland, Russ., Hv. ved Nordish,,,0, Finland, Russ. Ilv. v. Østersøen,0 00, Tydske Havne ved Ostersoen, 0, Hamburg Altona Bremen I Andre tydske Havne ved Nordsoen Holland Belgien Frankrige I Portugal Spanien 0 0 Italien og Østerrig 0 0 Ægypten Algier Mauritius De Britiske Besiddelser i Nordamerika,, De Forenede Stater: Ilv ved Atlanterhavet,, Do. ved den mexik. Bugt Mexico Vestindien Brasilien Laplatastaterne Kina Australien Summa. 0,,0 00, I,.,0,0 ) Se Anmærkning pag /. Corn, Læster. OA tons.) Tydske Havne ved Ostersoen 0,0, Hamburg,0 `, Altona Bremen,0 Nordtydske. Roilan.dske. Corn.Læster. (hi tons.) 0 0 0, Belgiske. Coln.Læster. (. tons.) : Franske. Spanske. CornLaster. CornLæster. (. tons.) (. tons.) 0 0 0

32 C. No. No. Tabel, der viser Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder (Mouvements des ports norvégiens pendant l'année ). a) Oversigt over den samlede ind og udgaiende Skibsfart. (Résumè.) Aaret, Toldsteder, hvortil ankomne og hvorfra afgaaede. Ankomne til (Entrée.) = k, Afgaaede fra (Sortie.). Med Ladning. I Ballast.. Med Ladning. (total des navires (navires charges.) (navires sur lest.) (total des navires. (navires chargés.) charges et sur lest.) (charges et sur lest.) Antal, (Douanes norvégiennes.) Antal. Antal,Antal, Antal, Antal. (nombre Com.L. (nombre Com.L. (nombre Com.L. (nombre Com.L. (nombre Com.L, (nombre des (. tons.) des (, tons.) des,. (. tons.] des (. tons.) des (, tons.) des navires.) navires.) navires.) navires.) navires.) navires.) I 0 I Ballast, (navires sur lest.) Com (. tons,) Frederikshald,, 0,,,0 Frederiksstad,,0,,,, 0,, Sarpsborg 0, 0,,, Moss, 0,0,, 0 0,0 0 Drøbak, 0 0,0,, Christiania.,,0,0, 0,,,00,0,, Drammen 0,,0 0,0,,0, Holmestrand, 0,,, Horten,,0, 0,00 0, 0 Tønsberg 0,0,00,,0, 0,0 Sandefjord 0 0,,,, Laurvik,,,,,0 0, Skien, 0,0 0,,, Porsgrund,,,,,. Brevik 0, 0, 0 0,0 0,0 0 Langesund 0,,,0, Kragerø 0,0,,,0, 0 sterrisøer,,0 0, 0,0,, Tvedestrand 0,,0,,0 0,00 Ar ndal,,0 0,,,0 :0 e Grimstad 0, 0,,,,0 Lillesand,0,,,,0,0 Christianssand 0 0,,, 0, 0 0, 0,0 Mandal 0,, 0,, Farsund,0 0,0,,, Flekkefjord,0,,0, Soggendal, 0,,, Ekersund 0,,,0,, Sandnæs 0 0 Stavanger,0, 00,,0,, Skudesnmshavn,,0 Kopervik Haugesund 0,0,,, 0,0,0 Bergen,0 0,,,,, Florø Aalesund,,0,00,0, Molde. 0 0 Christianssund,,0,0,0, Throndhj em,0,,,0, Stenkj ær 0 0 Levanger 0 0 Nam sos,,,, Bodo,,0 0, 0,,, Tromsø,,,, 0, Hammerfest,,, 0, 0, Vardø ;0,,,, Vadsø,0 0,,,0 00, Summa,0,,0 I,0, T0,,0,,,,0,

33 C. No.. Toldsteder, hvortil ankomne. (Douanes norvégiennes.) ostlige Havne. Ladte. ) Sverige: vestlige Havne, Danmark. Island og Færeerne. Ballastede') Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Storbritanien og Irland. Ladte. Steder, hvorfra ankomne : Ball. 0 Russiske Havne ved Nordishavet. Ladte. Ball. Finske Russiske Havne. Havne ved Osterson. Ladte, Ball. Ladte Ball,!Russiske Havne ved det sorte Hav. Ladte. ved Östersoen. Ladte, Ball. Tydske Havne: Hamburg. Ladte. Ball. Altona. Bremen. Ladte. Ball. Ladte, Ball. 0 I Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Drøbak Christiania 0 0 Drammen 0 Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord 0 Laurvik Skien 0 Porsgrund Brevik 0 0 Langesund 0 Kragerø 0 Østerrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggend al Ekersund Sandnæs Stavanger Skudesnwshavn Kopervik Haugesund Bergen 0 Florø Aalesund Molde Christianssund Throndhjem Stenkjær Levanger Namsos Bodø Tromsø i Hammerfest / Vardø 0 Vadsø Summa j 0,0, 0,, J j 0 ) Ladte : chargés. ) Ballastede o: sur lest

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling.

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Af A. N. Kiær. (Foredrag holdt i den statsokonomiske forenings mode den 27de februar 1893). Særtryk af.statsøkonomisk titisskrift.. 1894,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

016, 1lltion O UDDRAG AF CONSULATBERETNINGER DEPARTIMENTET FOR DET INDRE, I AARET 1874. C. No. 3 a. CHRISTIAN IA. UDGIVEN 1875.

016, 1lltion O UDDRAG AF CONSULATBERETNINGER DEPARTIMENTET FOR DET INDRE, I AARET 1874. C. No. 3 a. CHRISTIAN IA. UDGIVEN 1875. C. No. 3 a. UDDRAG AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE 016, 1lltion O I AARET 1874. UDGIVEN DEPARTIMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIAN IA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTItYKKERI. 1875. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere