Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)"

Transkript

1 Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 1. Име, средње име и презиме кандидата др НИКОЛА (Душан) БОДИРОГА 2. Предложено звање доцент 3. Ужа научна област за коју се наставник бира Грађанскоправна ужа научна област предмет Грађанско процесно право 4. Радни однос са пуним или непуним радним временом пуно радно време 5. До овог избора кандидат је био у звању асистента у које је први пут изабран године за уже научне област Грађанско процесно право II - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање године 2. Датум и место објављивања конкурса публикација Националне службе за запошљавање «Послови» број 330 од и «Службени гласник РС» бр. 86 од године. 3. Звање за које је расписан конкурс доцент

2 III ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА И О РЕФЕРАТУ 1. Назив органа и датум именовања комисије Изборно веће, године. 2. Састав Комисије за припрему реферата: Име и презиме звање Ужа научна, односно уметничка област 1. др Гордана Станковић редовни Грађанско процесно право проф. 2. др Ранко Кеча редовни проф. Организација у којој је запослен Универзитет у Нишу - Правни факултет, у пензији Грађанско процесно право Универзитет у Новом Саду - Правни факултет 3. др Александар Јакшић ванредни проф. Међународноприватна Међународно приватно право Универзитет у Београду - Правни факултет 3. Број пријављених кандидата на конкурс један 4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије није 5. Датум стављања реферата на увид јавности године 6. Начин (место) објављивања реферата огласна табла и Библиотека Факултета 7. Приговори није било IV ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА 21. децембар године Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата др НИКОЛЕ БОДИРОГЕ у звање доцента вођен у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета, Статута факултета и Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА Професор др Мирко Васиљевић Прилози: 1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 2. реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 3. Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62.ст.4. Закона; 5. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично).

3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 02-број: Б е о г р а д На основу члана 65. Закона о високом образовању и члана 27. став 1. тачка 1. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, Изборно веће Правног факултета Универзитета у Београду на II седници од 21. децембра године, разматрало је реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на радном месту једног доцента за Грађанскоправну ужу научну област - предмет Грађанско процесно право на Правном факултету Универзитета у Београду, и утврдило П Р Е Д Л О Г Бира се др НИКОЛА БОДИРОГА, асистент, у звање ДОЦЕНТА за ГРАЂАНСКОПРАВНУ УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ предмет Грађанско процесно право на Правном факултету Универзитета у Београду. Предлог доставити Универзитету у Београду на даље одлучивање. ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА Професор др Мирко Васиљевић

4 Образац 4 С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета:правни факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Грађанско право Број кандидата који се бирају: 1 Број пријављених кандидата: 1 Имена пријављених кандидата: 1. др Никола Бодирога Под 1. 1) - Основни биографски подаци II - О КАНДИДАТИМА - Име, средње име и презиме: Никола (Душан) Бодирога - Датум и место рођења: Београд - Установа где је запослен: Правни факултет Универзитета у Београду - Звање/радно место: асистент - Научна, односно уметничка област: Грађанско право 2) - Стручна биографија, дипломе и звања Основне студије: - Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду - Место и година завршетка: Београд, Магистеријум: - Назив установе:правни факултет Универзитета у Београду - Место и година завршетка: Београд, Ужа научна, односно уметничка област: Грађанско право Докторат: - Назив установе: Правни факултет Универзитета у Београду - Место и година одбране: Београд, Наслов дисертације: Међупресуда - Ужа научна, односно уметничка област: Грађанско право Досадашњи избори у наставна и научна звања: асистент-приправник асистент

5 3) Објављени радови Име и презиме: др Никола Бодирога Научне публикације Звање у које се бира: доцент Број публикација у којима је једини или први аутор пре последњег избора/реизбор а Рад у водећем научном часопису међународног значаја објављен у целини 2 2 Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини Рад у научном часопису националног значаја објављен у целини 5 7 Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен у целини 1 Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен у целини Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора Стручне публикације Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног или општег карактера после последњег избора/реизбор а Ужа научна, односно уметничка област за коју се бира: Грађанско право Број публикација у којима је аутор, а није једини или први пре последњег избора/реизбор а Број публикација у којима је једини или први аутор пре последњег после избора/реизбор последњег а избора/реизбор а после последњег избора/реизбор а Број публикација у којима је аутор, а није једини или први пре последњег после избора/реизбор последњег а избора/реизбор а 2.

6 Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у публикацији те врсте са више аутора 1 Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) Напомене: 1. Навести у ком часопису са SCI, SSCI или AHCI листе су радови објављени; 2. Квантитативно исказати научне резултате за стицање звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука према табелама 1. и 2. који су саставни део Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

7 Квантитативно исказивање научних резултата за стицање звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука 1. Међупресуда, докторска дисертација, необјављено, Београд 2009; М70 6 бодова 2.. Саслушање странака у парничном поступку, Гласник адвокатске коморе Војводине 4/2007; М53 1 бод 3 Нови закон о извршном поступку и заштита инвеститора, Право и привреда 5-8/2007; М52 2бода 4. Члан 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и извршни поступак Србије, Зборник радова Правни капацитет Србије за европске интеграције, Београд 2007; М45 1,5 бод 5. Неблаговремена жалба у извршном поступку, Правни живот 13/2007; М51 3 бода 6. Враћање на пређашње стање у парничном поступку, Гласник адвокатске коморе Војводине 10/2008; М53 1 бод 7. Извршни наслов Европске Уније, Зборник радова Правни капцитет Србије за европске интеграције,београд 2008; М45 1,5 бод 8. Одлагање извршења у извршном поступку, Правни живот 13/2008; М51 3 бода 9. Скраћени извршни поступак, Право и привреда 1-4/2009; М52 2бода 10.. Приватни извршитељ,правни живот 13/2009, М51 3 бода 11. Higher education management in Serbia, University of Tirana, Collected papers, April 2009, М22 2 бода УКУПНО: 26 БОДОВА

8 3. 4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада Ова оцена даје се на основу Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду који ступају на снагу 1. октобра године. Од последњег избора у звање асистента др Никола Бодирога је одбранио докторат са одликом, објавио практикум и 12 чланака у часописима међународног и националног значаја, односно сакупио је 26 бодова. 5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Менторство на магистарским и докторским студијама и учешће у комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације и изборе у звања - 6) - Оцена о резултатима педагошког рада Обавезно приказати и мишљење студената Др Никола Бодирога је високо оцењен у екстерној евалуацији. Просечна оцена на предмету Грађанско процесно право је 4,77, на предмету Породично паво 4,7, а на предмету Грађанско право- Општи део и Стварно право је 4,57. 7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе Др Никола Бодирога је активни учесник у факултетском животу: члан је Комисије за контролу квалитета наставе, Дисциплинске комисије и секретар курса Правна Клиника.

9 Напомена: На исти начин приказати кандидата под 2. и сваког следећег пријављеног кандидата. 4. III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ Узимајући у обзир све наведено, а посебно анализу научних радова кандидата, његово ангажовање у настави и факултетском животу на Правном факултету Универзитета у Београду, узимајући у обзир укупан број бодова (26), Комисија сматра да др Никола Бодирога испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, као и услове прописане општим актима Универзитета у Београду за избор у звање доцента за ужу научну област Грађанско право, за предмет Грађанско процесно право. Место и датум: Београд, ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

10 ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Одлуком Наставно-научног већа од године именовани смо за чланове Комисије за припрему извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на радном месту једног доцента за ужу научну област Грађанско право-предмет Грађанско процесно право на Правном факултету Универзитета у Београду. После пажљивог увида у поднету документацију имамо част да Изборном већу поднесемо следећи И З В Е Ш Т А Ј На конкурс објављен у листу Послови од , у Службеном гласнику Р. Србије бр. 85/2009 од , као и на интернет страници Универзитета у Београду и Правног факултета, у року се пријавио др Никола Бодирога, асистент Правног факултета Универзитета у Београду, као једини кандидат. I Биографски подаци Никола Бодирога је рођен 06. јула у Београду. Правни факултет у Београду уписао је 1998, као редован студент. Дипломирао је 20.септембра 2002, са просечном оценом 10,00. Током студија добио више награда и стипендија: 1) Похвалнице за одличан успех 2000, 2001, 2002, ) Стипендију Министарства просвете, априла ) Стипендију Министарства правде, маја 2002, као један од 10 најбољих студената права у Србији. 4) Стипендију Владе Краљевине Норвешке, септембра 2002, 5) Награду из фонда Ненад Ефтимовски, септембра ) Награду студент генерације Правног факултета у Београду и Београдског Универзитета, 27. јануара Од 01. фебруара 2003 до 31.августа 2003.године радио је у Генералном секретаријату Владе Републике Србије (одбор Владе за правни систем и државне органе), потом у Министарству спољних послова Србије и Црне Горе до 1. децембра 2003, затим у приватној фирми Logos Public Relations до 31. марта Од 01.јуна 2004, запослен на Правном факултету у Београду, као асистентприправник на предмету Грађанско- процесно право. Магистарски рад под називом Приговор у извршном поступку одбранио са одликом 06. октобра Држао вежбе из предмета Грађанско процесно право (оцена 4,77) Увод у грађанско и стварно право (оцена 4,57) и Породично право (4,7). Од запослен на Правном факултету у Београду у звању асистента. Као стипендиста Америчког савета провео летњи семестар на Универзитету у Ајови. Током јула и августа био стипендиста Маx Планк Института за страно и међународно приватно право. Са групом наставника и сарадника Правног факултета у Београду сарадник је на петогодишњем пројекту Правни капацитет Србије за европске интеграције, који финансира Министарство науке. Члан је Комисије за контролу квалитета

11 наставе, Дисциплинске комисије и секретар Правне клинике. Говори енглески, немачки (положен ТЕСТ ДАФ) и француски језик. Досада објавио Практикум за извршење и велики број чланака. II Списак радова а)радови до избора у звање асистента: 1.Приговор у извршном поступку, магистарска теза, Београд 2006, необјављено. 2. Побијање судског поравнања, Бранич 3-4/ Чињенично и правно питање ревизије, Анали Правног факултета у Београду 1/ Пресуда због пропуштања и могућности њеног побијања, Правни живот 12/ Приговор трећег лица у извршном поступку, Анали Правног факултета у Београду 1/ Извршење на основу веродостојне исправе, Право и привреда 5-8/ Понављање парничног поступка због нових чињеница и нових доказа, Правни живот 12/ Закон о медијацији Србије и његова усклађеност са европским стандардима, Зборник радова Правни капацитет Србије за европске интеграције, Београд б) Радови од избора у звање асистента: 1. Међупресуда, докторска дисертација, необјављено, Београд Предмет овог реда јесте међупресуда као специфичан институт парничне процедуре. Анализом законодавства, судских одлука и различитих схватања која су изнета у теорији, ова расправа треба да одговори на питање у којим је случајевима могуће донети међупресуду, али и да расветли питање њене правне природе, правноснажности и утицаја на даљи ток парничног поступка. Аутор полази од места међупресуде у ранијим парничним законима који су важили на територији Србије, као и од поимања међупресуде у правним системима који су представљали узор правилима наше парничне процедуре.

12 Међупресудом се, по иницијативи суда, одлучује о питању које није од странака постављено као предмет спора, без предлога парничних странака у том смеру. Она нема толико значаја сама за себе, већ је у питању процесни инструмент који треба да олакша доношење дефинитивне, коначне пресуде којом ће се мериторно одлучити о предмету спора. Међупресуда је израз тежње за економичним и ефикаснијим остваривањем правне заштите. Са становишта процесне економије биће сврсисходно доношење међупресуде у оним случајевима, када је неизвесно, како ће виши суд да реши питање основаности тужбеног захтева, па нема смисла, да се изводи скуп и дуготрајан поступак око утврђења висине тужбеног захтева, док се не утврди коначно и неспорно да тај захтев постоји. Међупресудом се одступа од правила да се пресуда доноси по захтеву и у границама захтева странака. При том, аутор истиче своју оснвну хипотезу: међупресудом се у интересу економичности поступања, одступа од једног од најважнијих начела парничног поступка начела диспозиције. Из тога кандидат изводи закључке о правној природи међупресуде, њеној подобности за правноснажност, побојности правним лековима и њеном утицају на ток парничног поступка. Циљ дисертације је да се, узимајући у обзир тренутно стање парничног законодавства и правне теорије, размотре сви релевантни процесноправни аспекти међупресуде, како би она заузела одговарајуће место у нашој парничној процедури. Аутор с правом указује на мали број радова који третирају институт међупресуде, као и на проблематичне судске одлуке које показују да је у појединим судовима присутно неразумевање њене суштине. У таквој ситуацији очигледно је настојање аутора да се допринесе уобличавању једног концепта међупресуде који је примерен нашем парничном поступку, а узимајући у обзир однос између начела диспозиције и начела економичности која се сукобљавају на терену међупресуде Сам рад, обима 336 страна, организован је у 7 делова. У првом делу рада изложена су уводна разматрања која се односе на место међупресуде у парничном поступку, као и историјскоправна анализа законског регулисања међупресуде у домаћем парничном процесном праву. У овом делу рада аутор је извршио и анализу решења неких страних правних система.посебан акценат је стављен на немачко и на аустријско право. Рецепција решења из ових правних система изведена је само у ограниченом обиму. Тако је створена основа за сагледавање института међупресуде у српском праву Други део рада се бави уређењем међупресуде у позитивном праву Србије. Представљени су идеја и конститутивни елементи међупресуде у нашем праву, који је разликују од немачког и аустријског поимања овог процесног института. Како се међупресудом у праву Србије одлучује само о основу тужбеног захтева, аутор је разграничио међупресуду од других судских одлука којима се одлучује о основу тужбеног захтева. Истовремено су објашњени услови за доношење међупресуде, као и сам ток парничног поступка који следи по стицању формалне правноснажности међупресуде. Трећи део рада заузима централно место и у њему је међупресуда ближе одређена одступањем од начела диспозиције које прати њено доношење. Аутор је изнео снажне аргументе због којих сматра да је у нашем парничном систему међупресуду могуће донети само по иницијативи суда. Економичност је принцип зарад кога се приликом уређивања међупресуде одступа од начела диспозиције, па је и томе посвећена посебна пажња. Овде нарочито место заузима настојање да се пронађе оправдање ограничавања начела диспозиције начелом економичности, као и могућа контрола процене целисходности суда који је донео међупресуду.

13 У четвртом делу радa је дефинисана правна природа међупресуде. Она је условљена ограниченим видом декларативне правне заштите који се њоме остварује. Њоме се утврђује постојање основа тужбеног захтева, али то утврђење садржано у међупресуди нема исто дејство, као кад би у питању била декларативна пресуда. Зато је у овом делу рада указано и на слабе тачка схватања по којима се међупресуда може донети о инциденталном захтеву за утврђење, о прејудицијелној противтужби, па по неким ауторима, чак и о претходном питању. Аутор је довео у питање и само схватање међупресуде као пресуде, имајући у виду неке њене специфичности. У петом делу рада обрађени су правни лекови који се могу изјављивати против међупресуде, као и могућност доношења међупресуде у другостепеном поступку. Другостепена међупресуда је једно од питања о којем у нашој скромној литератури процесног права не постоји сагласност. Осим доношења другостепене међупресуде у ситуацији у којој се потврђује првостепена међупресуда, аутор је исрпно анализирао могућност доношења преиначујуће међупресуде и заузео став да се то тешко може помирити са природом другостепеног парничног поступка, али и са самим појмом преиначујуће пресуде. Важно место аутор је доделио доношењу другостепене међупресуде у складу са чланом 373. став 2. ЗПП. У шестом делу рада третирана су дејства међупресуде. Овде пре свега мислимо на подобност за формалну правноснажност и немогућност стицања материјалне правноснажности. Међупресуда има значајна дејства у поступку у којем је донета. Та дејства се односе на концентрацију процесног градива и преклузију туженог у погледу права на оспоравање основа тужбеног захтева, у каснијој фази поступка која следи по правноснажности међупресуде. У седмом делу рада, дата су закључна разматрања, као и предлози de lege ferenda. На крају је на 20 страна изложен списак коришћене литературе. Комисија сматра да докторска дисертација мр Николе Бодироге представља оригинално и самостално научно дело и да је у свему урађена према одобреној пријави. Тема дисетације има значајну научну друштвену оправданост, а кандидат је показао висок ниво обавештености о научним, стручним и практичним питањима која се јављају у вези са темом истраживања, инвентиван приступ проблемима и смелост да заузме и одбрани сопствене ставове. Најважнију хипотезу рада, да међупресуда представља институт парничне процедуре чија правна природа је пре свега условљена чињеницом да се њеним предметом и доношењем одступа од начела диспозиције, кандидат је доказао систематским тумачењем норми ЗПП, ослонцем на упоредноправна решења и полемиком са ауторима који су у својим радовима обрађивали међупресуду. Прва одредница међупресуде у нашем праву јесте њен предмет. Једино питање којим се бави међупресуда јесте основ тужбеног захтева. То није захтев тужбе, захтев противтужбе, нити један део тужбеног захтева, већ само један његов елемент. Међупресуда у нашем праву третира само питање основа. Суд након спроведеног доказног поступка може да закључи да основ тужбеног захтева не постоји. Такав резултат води доношењу једне коначне одбијајуће пресуде. Испитане су све чињенице, тј. изведени сви докази који се односе на основ тужбеног захтева, и суд је након тога стао на становиште да основ тужбеног захтева не постоји. Једина одлука којом се може одговорити на такав исход доказног поступка јесте пресуда којом се одбија тужбени захтев због непостојања основа. Међупресуда се бави исто питањем основа, али се међупресудом може само усвојити основ тужбеног захтева.

14 По доношењу међупресуде задатак суда није завршен. Остало је да се одреди у ком износу тужиоцу припада тужбени захтев. Међупресуда не окончава спор у погледу тужбеног захтева, она га само чини једноставнијим за каснију фазу поступка. Насупрот томе, пошто се суд уверио да основ тужбеног захтева не постоји, он може да реагује једино коначном одбијајућом пресудом. Она се бави питањем основа али само у образложењу, док међупресуда усваја основ тужбеног захтева својом изреком. Зато питање основа тужбеног захтева не може коначном одбијајућом пресудом бити решено са дејством материјалне правноснажности, јер разлози пресуде никада нису обухваћени правном снагом. У случају међупресуде изостанак материјалне правноснажности је последица чињенице да се међупресудом спор у погледу постављеног захтева не исцрпљује, као и чињенице да се међупресуда доноси по иницијативи суда. Највећи квалитет овог рада је у томе што је кандидат успешно развејао недоумице у погледу правне природе међупресуде, ситуација у којима се она доноси, као и њених дејстава. Најпре, доказао је неодрживост доношења међупресуде у ситуацији у којој парнични суд закључи да основ тужбеног захтева не постоји. Кандидат је снажном аргументацијом оспорио схватања у нашој правној теорији по којима се међупресудом може одлучити о инциденталном захтеву за утврђење и о захтеву прејудицијелне противтужбе. Ово је од великог значаја, јер се тиме кандидат определио за ужи концепт међупресуде концепт међупресуде као одлуке донете по иницијативи суда о основу тужбеног захтева. Кандидат при том с правом указује да је немачки модел уређивања међупресуде неприхватљив за наше право, јер би захтевао темељну реконструкцију института парничне процедуре. Штета која би услед тога настала, несумњиво је већа од евентуалне користи која би се могла добити конципирањем међупресуде на начин на који је то изведено у немачком праву. Прихватање аустријског модела би довело у питање постојање међупресуде као кохерентног института. Кандидат је успешно оправдао институт међупресуде, односно уређење међупресуде у важећем Закону о парничном поступку. Насупрот бројним радовима из грађанског процесног права, у којима се аутори залажу за некритичко преузимање појединих института страних парничних процесних права, кандидат је, sine ira et studio, показујући висок степен познавања постулата парничне процедуре, идентификовао предности српског концепта међупресуде у поређењу са немачким и аустријским моделом (М70 6 бодова) 2. Практикум за извршење, Београд, Практикум за извршење представља један важан корак у разумевању новог Закона о извршном поступку и користан водич за његову примену. Сведоци смо реформе целокупног система правничког образовања, при чему промена досадашњег застарелог начина изучавања процесних предмета мора бити први корак. У том смислу књига првенац кандидата је на трагу новог приступа у раду са студентима приступа који подразумева изучавање Грађанског процесног права путем решавања практичних случајева, анализом судске праксе и омогућавања студентима свеобухватног увида у ток изршног поступка. Иако намењен првенствено студентској популацији уверени смо, да ће Практикум бити корисно штиво судијама, адвокатима и свима онима којима познавање извршне процедуре буде неопходно у циљу остварења субјективних грађанских права. Објављивање Практикума за извршење представља резултат континуираног бављења извршним поступком праћењем савремене литературе са једне стране, али и плод драгоценог искуства које је др Никола Бодирога стекао радећи са студентима

15 Правног факултета у Београду,са друге стране. Обиље примера, задатака и судских одлука ће сигурно допринети лакем разумевању извршног поступка и олакшати спремање испита из грађанског процесног права. У категоризацији Министарстве науке и технологије, практикум се не бодује. 3. Саслушање странака у парничном поступку, Гласник адвокатске коморе Војводине 4/2007. Саслушању странака у парничном поступку није досада посвећена знатнија пажња. Кандидат у свом чланку полази од разграничења саслушања странака које суд предузима у циљу добијања потребних информација (дужност суда да својим питањима у току парничог поступка допринесе расветљавању нејасноћа и утврђивању чињеничног стања) и саслушања странака као доказног средства. У раду су представљена и решења из упоредног права (немачко, швајцарско право). Оно што овом приликом желимо да подвучемо, јесте став кандидата о употребној вредности саслушања странака као доказног средства. Често се потенцира његова суписидијарност и мали значај. Саслушању странака се у парничном поступку прибегава када нема других доказа или кади поред изведених других доказа суд нађе да је то потребно за утврђивање битних чињеница. Кандидат оправдано доказује постојање ситуација у којима је неминовно прибећи овом доказном средству. ( М53 1 бод) 4. Услови за доношење пресуде због изостанка у новом ЗПП-у, Анали Правног факултета у Београду 1/2007. Пресуда због изостанка јесте један од института који је претрпео значајн ударац доношењем новог ЗПП године. Додуше, она постоји само у споровима мале вредности. Сам назив законодавац користи додуше у заградама за пресуду коју ће суд донети у спору мале вредности, када је тужени неоправдано изостао са првог рочишта за главну расправу,а није оспорио тужбени захтев. Другим речима, законодавац тај назив користи као да пресуда због изостанка и даље постоји у општим одредбама ЗПП, што више није случај. Законодавац упућује на институт ЗПП који више није регулисан. Испитујући услове за доношење пресуде због изостанка у споровима мале вредности, кандидат нарочито инсистира на одсуству оспоравања тужбеног захтева од стране туженог. Наиме, у пракси је доста недоумице изазвала ситуација у којој је тужени оспорио тужбени захтев подношењем компензационог приговора или приговора застарелости. То нису приговори у чију се основаност суд може уверити само из одговора на тужбу. Виши судови су показали колебање када је у питању доношење пресуде због изостанка против туженог који је, додуше изостао са рочишта, али је упутио суд поднесак у којем истиче приговор застареости или приговор пребијања. Кандидат се залаже за враћање пресуде на основу изостанка у општи парнични поступак и доследну примену услова за њено доношење, а пре свега инсистира на њеној контумационој природи. Сматра да тек упоредо постојање пресуде на основу пропуштања и пресуде због изостанка у општем парничном поступку доприноси равноправности парничних странака и ефикасној парничној процедури. Како се ради о анализи судске одлуке, овај рад не носи бодове.

16 5. Нови закон о извршном поступку и заштита инвеститора, Право и привреда 5-8/2007. Реч је о чланку који је објављен у часопису Право и привреда, а који је кандидат усмено изложио на саветовању у Врњачкој бањи, у расправи о стварању правног оквира који ће стимулативно деловати на раст инвестиција. Кандидат је изнео свој став о потреби реформе система обезбеђења, те пледирао за увођење фидуцијарног преноса права својине ради обезбеђења поверилаца. Реч је о захвату који би захтевао реформу традиционалног концепта права својине, али би истовремено допринео правној сигурности. Указао је и на одсуство транспарентности извршне судске процедуре. Потпуно или делимично одсуство јавних евиденција права на којима се може спровести извршење, доводи често извршне повериоце у ситуацију у којој њихови извршни захтеви остају ненамирени. Потребна је већа координација између органа задужених за вођење извршног поступка, полиције и свих других органа и организација који могу да се појаве као помоћни органи или као учесници извршног поступка. У прилог тези да нови ЗИП није допринео побољшању инвестиционе климе кандидат наводи и доста широко постављене могућности за одлагање извршења на предлог извршног дужника (М52-2 бода) 6. Члан 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и извршни поступак Србије, Зборник радова Правни капацитет Србије за европске интеграције, Београд Ратификацијом Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода грађански судски поступак мора да претрпи одређене измене. Већ у самом члану 6. ЕКЉП се истичу захтеви за непристрасним одлучивањем у контрадикторном поступку, од стране на закону заснованог суда у разумном року. Мада се процесноправне гарантије односе првенствено на поступак у којем се утврђују субјективна грађанска права и обавезе, током своје примене ЕКЉП је утицала и на извршни поступак. Не ради се само о захтеву да се извршење спроведе у разумном року, већ и ставу Европског суда за људска права, да је извршење које не задовољава овај стандард повреда права на мирно уживање имовине права гарантованог Првим протоколом уз ЕКЉП. Неефикасно извршење је не само оно које није уопште спроведено, већ и оно које је спроведено са закашњењем. У том смислу тешко да систем правних лекова у српском извршном поступку погодује остварењу ових стандарда. Напротив, извршном дужнику је пружена прилика да опструише извршење. (М45 1,5 бод) 7. Неблаговремена жалба у извршном поступку, Правни живот 13/2007. Основни правни лек у извршном поступку је жалба. Она се може изјавити из три групе разлога: процесноправних, опугнационих и опозицијских. Жалба, као и друга правна средства, везана је за одређени рок. У извршном поступку су ти рокови (императив хитности) краћи у односу на парнични поступак. Пропуштање рока за изјављивање жалбе доводи извршног дужника у ситуацији да се користи предлогом за враћање у пређашње стање. Законодавац је, међутим, допустио изјављивање и неблаговремене жалбе (по истеку рока од 3 дана) у случају

17 постојања опозицијских разлога (члан 15. став 1. тачка 8. ЗИП). Оно што је кандидат успео јесте, подвлачење јасних дистинкција између три групе чињеница: нових чињеница због којих се изјављује жалба у парничном поступку, нових чињеница због којих се може тражити понављање парничног поступка, и чињеница из члана 15. став 1. тачка 8. ЗИП) због којих се може изјавити неблаговремена жалба у извршном поступку. У чланку кандидат одређује њену правну природу и доводи у питање сврсисходност њеног постојања. (М51-3 бода) 8. Одбацивање неразумљиве тужбе, Анали Правног факултета у Београду 2/2008. Овај рад представља анализу судске праксе, односно испитивање супротстављености схватања Окружног суда у Београду (као другостепеног) и Првог општинског суда Београду (као провостепеног) на терену неразумљиве тужбе. Кандидат са правом констатује како је овом проблему посвећен несразмерно мали значај, тј. готово се на прсте једне руке могу набројати аутори који су о томе писали. Реч је о проблему који се може означити и као унутрашња противречност тужбе, а своди се на однос петитума и реферата, тј. тужбеног захтева и образложења. Један елемент указује на постојање апсолутне, а други на постојање релативне ништавости уговора. Тражи се да се утврди ништавост уговора (декларативна тужба), а из образложења, тј. чињеница и доказа који су наведени види се да се ради о рушљивости (конститутивна тужба). Чињеница да је тужбу потписао адвокат посебно даје на тежини ако се има у виду да се неуредна тужба коју је потписао адвокат мора сходно одредбама ЗПП одмах одбацити, без давања шансе за поправни. Кандидат сматра да неразумљиве тужбе треба третирати као неуредне и то посматра у контексту затрпаности парничних судова тужбама, које су неразумљиве и апсурдне, али се судови, уместо примене систематског тумачења ЗПП приклањају граматичком, па и по таквим тужбама поступају. Како је реч о анализи судске одлуке, овај рад не носи бодове. 9. Враћање на пређашње стање у парничном поступку, Гласник адвокатске коморе Војводине 10/2008. Како је захтев да се парнични поступак оконча у разумном року, обавеза која проистиче не само из ЕКЉП, већ и из домаћег законодавства то је било потребно интервенисати и у оне норме ЗПП којима се странке подстичу на савесно и ефикасно поступање. Већина парничних радњи, односно њихово предузимање је везано за рок или рочиште. Пропуштање рока или рочишта за предузимање парничне радње води преклузији. Странка губи право да пропуштену парничну радњу накнадно предузме. Тада странци стоји на располагању предлог за враћање у пређашње стање. Најпре, кандидат се опредељује за његово одређење као правног средства. Рећи да је предлог за враћање у пређашње стање правни лек није сасвим оправдано, првенствено ако се има у виду чињеница да се њиме не напада конкретна одлука суда. Такво одређење не коси се са подношењем предлога за враћање у пређашње стање када је тужени пропустио да одговори на тужбу, па се усвајање предлога за враћање у пређашње стање поистовећује са захтевом за стављањем ван снаге пресуде због пропуштања. Законодавац је у новом ЗПП, по мишљењу кандидата пропустио да ово правно средство прецизиније нормира, а како би се избегле злоупотребе процесних овлашћења приликом његовог коришћења. Реч је о услову који захтева постојање оправданих

18 разлога, због којих је странка без своје кривице пропустила да предузме односну парничну радњу. Овакав услов треба тумачити рестриктивно став је кандидата како би предлог за враћање у пређашње стање оправдао своју сврху. Судска пракса у недовољној мери примењује схватање предлога за враћање у пређашње стање као последњег средства, односно као средства које се може користити тек ако се последице пропуштања не могу отклонти на други начин. На крају, кандидат је идентификовао једну противречност у самом ЗПП. Против решења којим је усвојен предлог за враћање у пређашње стање допуштена је жалба, само ако је усвојен неблаговремен или недозвољен предлог. Поставља се питање како се то може уочити из образложења судског решења којим се предлог за враћање у пређашње стање усваја. Штавише, како би уопште то решење изгледало? Познато је да решења против којих је допуштена посебна жалба морају бити псоебно образложена. У тренутку доношења решења, суд међутим полази од тога да предлог за враћање у пређашње стање није неблаговремен нити необразложен, па самим тим посебна жалба неће бити дозвољена, па нема потребе за његовим образлагањем. (М53 1 бод) 10. Извршни наслов Европске Уније,(коауторски са др Г.Кнежевићем) Зборник радова Правни капацитет Србије за европске интеграције, Београд Ово је први рад у којем се кандидат посветио Грађанском процесном праву ЕУ године је донета Уредба о установљењу јединственог извршног наслова ЕУ за неоспорена потраживања. Реч је о важном кораку ка изградњи јединственог правног простора ЕУ и олакшању грађанске судске процедуре у одређеним правним стварима. Тако се поспешује правни саобраћај и сарадња између појединих држава у решавању грађанскоправних спорова. Стварањем јединственог европског извршног наслова се омогућава настанак судских и других одлука које ће бити директно извршиве у свим државама чланицама. Постиже се постојање судске одлуке која ће бити једнако извршива и у земљи порекла и у било којој држави чланици. Најзначајнија новина је да се већ у земљи порекла, тј. у земљи у којој је спроведен когницијски поступак, извршној исправи додељује квалитет европске извршне исправе. Суштина је да се искључује поступак егзеватуре под условом да се ради о потраживањима која извршни дужник не може накнадно да оспори. У том контексту кандидат је приказао однос Брисел I Уредбе и Уредбе о установљењу јединственог извршног наслова ЕУ за неоспорена потраживања. Стварна област примене Уредбе се готово поклапа са Брисел I Уредбом. На извршном повериоцу је да бира који ће од ова два механизма да се примени на његову извршноправну ствар. Идеја на којој се заснива Уредба јесте међусобно поверење у резултате поступака у којима се одговара захтевима странака за пружање грађанске правне заштите у државама чланицама. То поверење је високог интензитета ако се има у виду елиминисање могућности државе у којој се тражи извршење европског извршног наслова да контролише да ли су органи државе порекла правилно поступали када су дату одлуку подвели под члан 5. Уредбе. Потраживање се, у смислу Уредбе, сматра неоспореним када га извршни дужник ни у једном тренутку не оспорава. Довољно је да извршни дужник упути поднесак суду којим тражи одбијање захтева. Да би се стекло својство европског извршног наслова мора да постоји предлог у том правцу, одлука мора бити извршна, правила о надлежности испоштована, те да су испуњени минимални стандарди. Кандидат се нарочито бави поштовањем права на одбрану, односно принципа једнакости оружја, чија повреда спречава стиццање својства извршног наслова. (М45 1,5 бод)

19 11. Одлагање извршења у извршном поступку, Правни живот 13/2008. Одлагање извршења је институт извршног процесног права који омогућује привремено заустављање извршења, у ситуацији када постоје чињенице које указују на могућност његове обуставе. Извршење се може одложити на захтев извршног повериоца, извршног дужника, трећег лица и државног тужиоца. Како одлагање извршења може да утиче на дужину трајања извршног поступка, сматрамо да се приликом његовог регулисања мора водити рачуна о гарантјама из члана 6. ЕКЉП. Право на суђење у разумном року се примењује и на извршни поступа. Током спровођења извршења могу наступити извесне чињенице од мањег или већег утицаја било на сам опстанак поступка било на његов резултат, но тако да њихово правно дејство у моменту не може на јасан и прецизан начин бити сагледано, те се на основу њих не може још тражити коначна одлука у погледу њиховог утицаја на поступак. Ове чињенице доводе у сумњу или сам основ за вођење извршног поступка или његов законит завршетак. Због тога у извршном процесном праву постоји установа одлагања извршења којом се омогћава провера веродостојности тих чињеница којеби могле да доведу у питање вођење извршног поступка у конкретном случају. Одлагањем извршења на предлог извршног дужника штите се њгови интереси. Но, с друге стране, одлагање извршења је по правилу супротно интеесима извршног повериоца. Кандидат сматра да су могућности за одлагање извршења постављене доста широко када је реч о извршном дужнику и трећем лицу. Истиче да је ЗИП занемарио интересе извршног повериоца, када је у питању институт одлагања извршења. Њему се признаје право да сам тражи одлагање извршења, али се не говори о обавези суда да омогући извршном повериоцу изјашњење о предлогу извршног дужника или трећег лица. У пракси судови достављају извршном повериоцу овакве поднескена изјашњење, али је неопходно то прецизније законски уредити. Требало би извршном повериоцу омогућити да услови одлагање извршења на предлог извршног дужног дужника или трећег лица полагањем јемства. Све ове измене су неопходне како би се уважио положај странака и других учесника извршног поступка, односно како би се уважила чињеница да између странака извршног поступка не може постојати исти однос као између странака парничног поступка. Док се у парничном поступку још не зна да ли тужиоцу спорно право припада или не, у извршном поступку право извршног повериоца је утврђено на ауторитативан начин (најчешће извршном исправом), а сам извршни поступак се води ради принудног остварења тог права. Од тога треба поћи приликом уређивања института одлагања извршења. (М 51 3 бода) 12. Скраћени извршни поступак, Право и привреда 1-4/2009. Скраћени извршни поступак први пут уведен у наше право новим ЗИП-ом, а како би се одговорило захтевима за ефикаснијим остваривањем правне заштите у трговинским стварима. Имајући у виду пројектовани циљ, скраћени извршни поступак није могао бити учињен доступним свим категоријама правних субјеката, већ само онима који се баве комерцијалним пословима уз испуњење неких додатних услова. Зато се и одредбе о скраћеном извршном поступку налазе у делу ЗИП посвећеном посебним правилима о извршењу у трговинским и са трговинским повезаним стварима. Он се може спровести само ако су извршни поверилац и извршни дужник правна лица, предзетници, физичка лица која обављају делатност ради стицања добити и имају отворен рачун у складу са прописима о платном

20 промету, као и физичка лица у својству дужника из уговора о комерцијалном кредиту. То је у неким елементима особен поступак чије је нормириање мотивисано жељом да се олакша привредни промет. Без претходно спроведеног парничног поступка, учесници привредног промета који располажу нарочитим веродостојним исправама могу да покрену скраћени извршни поступак. Као и општи извршни поступак на основу веродостојне исправе и скраћени извршни поступак је заснован на начелу диспозције, једино је круг субјеката између којих се може водити, као и круг веродостојних исправа на основу којих се може одредити скраћено извршење. Кандидат заступа став да у скоро свим својим битним елементима, скраћени извршни поступак представља унеколико прилагођено извршење на основу веродостојне исправе. Није успео да пронађе нити један ваљан разлог ојег би се овај поступак могао назвати скраћеним, те проблематизује његова основна обележја. (М52 2 бода) 13. Приватни извршитељ, Правни живот 13/2009. Предмет рада јесте лоша слика српског извршног поступка и критика идеје која се чује у одређеним стручним круговима по којој би се излаз нашао у увођењу приватних извршитеља. Евидентна је криза у нашем извршном поступку. Поступци трају веома дуго, скоро као и парнични поступци. Поједини аутори се руководе ставом да тешке болести траже јаке лекове, па предлажу готову комплетну реконструкцију принципа нашег извршног поступка. У том смислу је покренута кампања за увођење приватних извршитеља. Кандидат је у свом раду довео у питање разлоге за увођење приватних извршитеља. Стао је на становиште да би реализација те идеје била супротна Уставу Србије и ставовима Европског суда за људска права. Ако извршни дуник оспорава извршење из разлога који се односе на постојање самог потраживања (опозицијски разлози), право на контрадикторан поступак мора бити гарантовано. Кандидат се залаже за постизање ефикасности извршног поступка подизањем броја судских извршитеља и њиховим стручним оспособљавањем. У том смислу указује на успешност неких упоредноправних решења (СР Немачка), те на колапс система приватизације извршења (Р.Словенија). (М51 3 бода) 14. Higher education management in Serbia, University of Tirana, Collected papers, April Посреди је рад написан за потребе међународне конференције одржане ове године у Тирани, а предмет јесу поједина решења из Закона о високом образовању Србије. Кандидат истиче основне принципе на којима је Закон заснован,а пре свега нове органе којима се признају снажна овлашћења у домену регулације и надзора. Тиме је створен један сложен систем одлучивања за који терен, по мишљењу кандидата није довољно припремљен.интересантан је однос између Министарства просвете и Националног просветног савета. Кандидат подвргава критици разграничење надлежности између ових органа, те систем контроле законитости њихових аката. Инсистира на проблематичном схватању болоњских принципа у Србији, те подсећа на искуства појединих земаља који нису толико журиле са њиховом имплементацијом. (М22 2 бода)

21 Кандидат је учествовао на следећим научним скуповима: 1. Нови Закон о извршном поступку, Београд Извршење у правном простору ЕУ, Марибор Извршење у региону југоисточне Европе, Београд Копаоничка школа природног права 2007, Удружење правника у привреди, Врњачка Бања 2007,2009. Одржао је предавање на научном скупу: 1. Effectiveness of Serbian Enforcement Procedure, на скупу Public and private justice, Дубровник Сумирајући све наведено, а имајући пре свега у виду анализу начуних радова кандидата, његовог ангажовања на Правном факултету Универзитета у Београду, како у настави, тако и у факултетском животу, узимајући у обзир укупан број бодова (26, а минимум је 4,67), Комисија сматра да др Никола Бодирога испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, као и услове садржане у општим актима Универзитета у Београду за избор у звање доцента за научну област Грађанско право предмет Грађанско процесно право. У Београду, дана г. ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ Проф. др Гордана Станковић Проф. др Ранко Кеча Проф. др Александар Јакшић

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: Глас Српске, 27.06.2012.год. Ужа научна/умјетничка област: Ужа умјетничка област Позоришна режија

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ

НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ НАЦ ИОНАЛНА БЕЗБЕД НОСТ Б УДК: 327.56::351.88]: 811.163.41'373.612 У СЕМАНТИЧКО-ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПОЈМА БЕЗБЕДНОСТИ Предраг Илић Универзитет Синергија, Правни факултет, Бијељина раду је настојано

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ

РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Божидар Трифунов Митровић доктор правних наука РасСија (КолоВенија) НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И СРПСКИ ЧУДОТВОРЦИ Пешић и синови А Λ Архимедес КолоВенија 2006. УДК [94+34](367/368)+34(37)+811.16+811.342.1

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ

МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ УДК: 94(=163.41) "1943/1944" ; 94(497.11) "1943/1944" ; 327(497)"1943/1944" МИСИЈА ХЕРМАНА НОЈБАХЕРА У СРБИЈИ 1943. ГОДИНЕ НЕМАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ВОЈНО-ПОЛИТИЧКИМ РЕШЕЊИМА НА БАЛКАНУ Б Мирјана Зорић * Универзитет

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere