Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup"

Transkript

1 Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet

2 Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Af: Louise Kristiansen, Ola Ekholm, Morten Grønbæk og Janne Tolstrup Denne rapport er udarbejdet på Center for Alkoholforskning, Statens Institut for folkesundhed, Syddansk Universitet, Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen. København, september

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og metode Baggrund Monitoreringens udførelse Stikprøven Deltagelse Internetbesvarelser Vægtning af resultaterne Repræsentativitet Klassifikation af udvalgte variable Svarfordelinger Alkoholforbrug Det gennemsnitlige alkoholforbrug Overskridelse af genstandsgrænserne Binge drinking Holdning til eget alkoholforbrug Opfattelse af eget alkoholforbrug Holdning til alkoholpolitik Køb af alkohol Beruselse Promillegrænsen for bilkørsel Max 5-kampagnen Alkoholproblemer i familien Danskere opvokset med alkoholproblemer i familien Narkotika Brug af narkotika

4 Kapitel 1 Baggrund og metode 1. Baggrund og metode 1.1 Baggrund Det er velkendt, at et stort alkoholforbrug øger risikoen for udvikling af en række sygdomme. Desuden kan alkohol have en række negative sociale konsekvenser, ikke bare for den, der drikker, men også for omgivelserne, herunder familien. På baggrund af dette har Sundhedsstyrelsen ønsket at etablere en kontinuerlig monitorering af alkoholvaner og alkoholrelaterede problemer i voksenbefolkningen. Denne monitorering skal bidrage til at skærpe opmærksomheden på alkoholområdet, herunder på konsekvenser af alkoholforbruget, samt forbedre muligheden for at rådgive om planlægning og prioritering i alkoholforebyggelsen. Denne rapport beskriver resultaterne fra første runde i monitoreringen. Monitoreringen indeholder i tillæg til alkoholspørgsmålene enkelte spørgsmål om brugen af narkotiske stoffer. Spørgeskemaet, der er brugt i denne monitorering, er udviklet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i Monitoreringens udførelse Spørgeskemaet blev opsat til en trykt version og en internetversion. Det trykte spørgeskema blev sendt til alle i stikprøven, og i det medfølgende brev blev der opfordret til at besvare spørgeskemaet på internettet. Ca. fjorten dage efter udsendelsen af spørgeskemaet modtog alle, der endnu ikke havde svaret, endnu et brev med opfordring til at deltage. En 2. rykker inklusiv et nyt spørgeskema blev udsendt endnu fjorten dage senere. 1.3 Stikprøven En regions- og aldersstratificeret stikprøve på danskere på 16 år og opefter blev udtrukket fra CPR-registret. Indenfor hver region blev der udtrukket årige, årige og 750 på 35 år og opefter (tabel 1). Tabel 1. Stikprøven Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt år år år og opefter I alt

5 Kapitel 1 Baggrund og metode 1.4 Deltagelse I alt deltog personer, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 57,4%. Ud af de inviterede var der 35,4%, der returnerede papirspørgeskemaet, 22,0%, der besvarede spørgeskemaet på internettet, 1,8%, der oplyste, at de ikke ønskede at deltage, 1,2%, der var ubekendte på adressen, < 1%, der var bortrejste i perioden, og 39,6%, der ikke havde reageret på henvendelserne inden dataindsamlingens afslutning. Efter dataindsamlingens afslutning modtog vi yderligere 24 besvarelser. Svarprocenter fordelt på køn, alder og region kan ses i tabel 2. Der er en større svarprocent blandt kvinder end blandt mænd, og svarprocenten er højest blandt de årige, og lavest blandt de årige. Region Midtjylland har den højeste svarprocent, og Region Hovedstaden har den laveste. Sammenfattende kan det altså siges, at det største bortfald findes blandt mænd, blandt de yngre aldersgrupper (16-30 år) og blandt folk fra Region Hovedstaden. Tabel 2. Svarprocent fordelt på køn, alder og region Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent Køn Kvinder ,1 Mænd ,6 Alder år , år , år , år , år ,0 65 år og opefter ,3 Region Hovedstaden ,7 Sjælland ,0 Syddanmark ,0 Midtjylland ,7 Nordjylland ,4 4

6 Kapitel 1 Baggrund og metode 1.5 Internetbesvarelser Tabel 3 viser odds ratioer (OR) for at have svaret på internettet frem for på papir-spørgeskemaet. Odds ratioerne er beregnede vha. logistisk regressionsanalyse. Af tabellen fremgår det, at mænd svarede oftere på internettet end kvinder, og at sandsynligheden for at svare på internettet var lavest i aldersgruppen 65 år og opefter, men ellers nogenlunde lige stor i de øvrige aldersgrupper. Der var kun mindre forskelle mellem regionerne, men sandsynligheden for at svare på internettet var lidt højere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Sandsynligheden for at svare på internettet steg desuden med stigende uddannelseslængde. Tabel 3. OR for at have svaret på internettet OR (95% CI) OR* (95% CI) Køn Kvinder 1,00 (ref.) 1,00 (ref.) Mænd 1,22 (1,07-1,39) 1,34 (1,17-1,53) Alder år 1,00 (ref.) 1,00 (ref.) år 1,22 (0,91-1,64) 0,97 (0,70-1,35) år 1,07 (0,81-1,42) 0,89 (0,64-1,24) år 1,15 (0,87-1,52) 1,06 (0,77-1,47) år 0,94 (0,72-1,23) 0,99 (0,72-1,37) 65 år og opefter 0,23 (0,17-0,32) 0,30 (0,21-0,43) Region Hovedstaden 1,00 (ref.) 1,00 (ref.) Sjælland 0,87 (0,71-1,06) 1,01 (0,81-1,25) Syddanmark 0,86 (0,72-1,03) 0,98 (0,81-1,19) Midtjylland 1,08 (0,91-1,29) 1,20 (0,99-1,45) Nordjylland 0,79 (0,63-1,00) 0,92 (0,72-1,18) Kombineret skole- og erhvervsuddannelse < 10 år 1,00 (ref.) 1,00 (ref.) 10 år 2,32 (1,60-3,36) 1,58 (1,07-2,33) år 2,24 (1,69-2,96) 1,81 (1,35-2,42) år 4,45 (3,43-5,76) 3,13 (2,38-4,12) 15 år eller mere 5,58 (4,30-7,25) 4,05 (3,07-5,34) Skoleelev 7,09 (4,80-10,5) 4,61 (2,96-7,16) Anden skoleuddannelse 6,08 (4,30-8,60) 4,80 (3,34-6,91) * Alle faktorer er gensidigt justeret for hinanden 5

7 Kapitel 1 Baggrund og metode 1.6 Vægtning af resultaterne Idet aldersfordelingen og den regionale fordeling blandt de inviterede ikke svarer til aldersfordelingen og den regionale fordeling i befolkningen, er alle resultater vægtet i forhold til alder og region, således at stikprøven bliver repræsentativ for hele befolkningens sammensætning. Søjlerne med antal viser dog det faktiske (uvægtede) antal svarpersoner i den pågældende undergruppe. 1.7 Repræsentativitet Svarpersonernes repræsentativitet i forhold til den danske befolkning med hensyn til køn og alder fremgår af tabel 4. Af tabellen ses, at der er lidt flere kvinder blandt svarpersonerne end i den danske befolkning, og at aldersfordelingen blandt svarpersonerne svarer godt til fordelingen i hele befolkningen. Tabel 4. Den procentvise fordeling på køn og alder blandt svarpersoner, stikprøve og i hele landets befolkning pr. 1 januar Svarpersoner Stikprøve Danmark Køn Kvinder 53,9 51,0 50,9 Mænd 46,1 49,0 49,1 Alder år 6,9 7,6 7, år 12,6 14,1 14, år 16,7 16,5 17, år 18,3 17,2 18, år 25,9 23,5 23,2 65 år og opefter 19,7 21,1 19,4 1.8 Klassifikation af udvalgte variable Variablene køn, alder og region er taget fra CPR-registret. Den anvendte klassifikation af uddannelse viser det samlede antal års uddannelse en person har gennemgået fra skolestart til afslutning af erhvervsuddannelsen. Dette mål svarer til ISCED (International Standard Classification of Education). 6

8 Kapitel 2 Svarfordelinger 2. Svarfordelinger I det følgende præsenteres svarfordelingerne for alle spørgsmål i spørgeskemaet. 1. Alder år 625 6, år , år , år , år ,9 65 år eller ældre ,7 2. Køn Mand ,1 Kvinde ,9 3. Er du medlem af folkekirken eller et andet trossamfund? Ja ,1 Nej ,5 Har ikke svaret 18 0,4 7

9 Kapitel 2 Svarfordelinger 3 b. Hvilket trossamfund? Den danske folkekirke ,3 Romersk katolsk 22 0,6 Jøde 1 0,0 Muslim 20 0,4 Hindu 2 0,0 Buddhist 3 0,1 Anden 51 1,4 Ved ikke 10 0,1 Har ikke svaret 45 1,2 Irrelevant ,9 4. Hvor mange børn på 15 år eller derunder bor der i din husstand? , , , ,3 Har ikke svaret 86 2,6 5. Hvor mange unge på år bor der i din husstand? , , , ,5 Har ikke svaret 97 3,0 6. Hvor mange voksne på 19 år eller derover bor der i din husstand? , , , ,4 Har ikke svaret 67 2,1 8

10 Kapitel 2 Svarfordelinger 7. Hvilken skoleuddannelse har du? 7 år eller færre års skolegang ,1 8-9 års skolegang , års skolegang ,2 Studenter-, HF-eksamen (inkl. HHX, HTX) ,3 Andet (herunder udenlandsk skole) 219 5,6 Går stadig i skole 302 3,9 Har ikke svaret 77 2,1 8. Er du i gang med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse? Ja 450 7,6 Nej ,4 Har ikke svaret 101 2,9 8 b. Hvilken erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse er du i gang med? Specialarbejderuddannelse 1 0,0 HG eller basisår i EFG-uddannelse 13 0,2 Lærlinge/EFG/HG eller elev-uddannelse 121 1,7 Anden faglig uddannelse 64 0,9 Kort videregående uddannelse, under 3 år 36 0,7 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år 95 1,8 Lang videregående uddannelse, over 4 år 114 2,3 Har ikke svaret 6 0,0 Irrelevant ,4 9. Har du fuldført en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Ja ,1 Nej ,6 Har ikke svaret 83 2,3 9

11 Kapitel 2 Svarfordelinger 9 b. Hvilken erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse har du fuldført? Specialarbejderuddannelse 21 0,6 HG eller basisår i EFG-uddannelse 68 1,9 Lærlinge/EFG/HG eller elev-uddannelse ,3 Anden faglig uddannelse 294 7,9 Kort videregående uddannelse, under 3 år 254 7,2 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år ,3 Lang videregående uddannelse, over 4 år 310 9,0 Har ikke svaret 33 0,9 Irrelevant ,9 10. Hvad er din erhvervsmæssige stilling? Beskæftiget ,2 Arbejdsløs/under aktivering 62 1,2 Under uddannelse 703 9,6 Pensionist/efterlønsmodtager ,9 Andre 128 3,1 Har ikke svaret 162 4,0 11. Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? Aldrig 308 7,6 Højst én gang om måneden ,9 2-4 gange om måneden ,8 2-3 gange om ugen ,7 4 gange om ugen eller oftere ,8 Har ikke svaret 43 1,1 10

12 Kapitel 2 Svarfordelinger 12. Hvor mange genstande drikker du typisk i løbet af en uge? 0 genstande 295 6,7 1-7 genstande , genstande , genstande 299 7,0 22 eller flere genstande 319 7,0 Har ikke svaret 243 6,6 Irrelevant 308 7,6 13. Hvor mange genstande drikker du almindeligvis, når du drikker noget? 1-2 genstande ,5 3-4 genstande ,2 5-6 genstande 359 7,0 7-9 genstande 283 5,0 10 eller flere genstande 252 4,0 Har ikke svaret 62 1,7 Irrelevant 308 7,6 14. Hvor tit drikker du mere end 5 genstande ved samme lejlighed? Næsten dagligt eller dagligt 41 1,2 Ugentligt 456 9,4 Månedligt ,3 Sjældnere ,0 Aldrig ,9 Har ikke svaret 60 1,6 Irrelevant 308 7,6 15. Drikker du nogensinde alkohol for at blive beruset? Ja ,3 Nej ,7 Har ikke svaret 50 1,3 Irrelevant 308 7,6 11

13 Kapitel 2 Svarfordelinger 16. Føler du, at dit alkoholforbrug er normalt, dvs. at du drikker stort set som de fleste andre? Ja ,8 Nej, drikker mindre ,7 Nej, drikker mere 155 4,3 Har ikke svaret 59 1,6 Irrelevant 308 7,6 17. Har du nogensinde følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? Ja ,7 Nej ,6 Har ikke svaret 42 1,1 Irrelevant 308 7,6 18. Er du indstillet på at drikke mindre alkohol? Ja, særdeles meget 63 1,8 Ja, noget ,4 Nej ,4 Har ikke svaret 67 1,8 Irrelevant 308 7,6 12

14 Kapitel 2 Svarfordelinger 19. Hvor vigtigt er det for dig at nedsætte dit alkoholforbrug (på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt )? , , , , , , , , , , ,8 Har ikke svaret 139 4,0 Irrelevant 308 7,6 20. Ville du være tilbøjelig til at købe mindre alkohol i Danmark, hvis prisen steg 25%? Ja, helt bestemt 289 6,3 Ja, sandsynligvis ,9 Nej, sandsynligvis ikke ,0 Nej, bestemt ikke ,0 Ved ikke 376 9,5 Har ikke svaret 121 3,2 21. Ville du være tilbøjelig til at købe mere alkohol i Danmark, hvis prisen faldt 25%? Ja, helt bestemt 151 2,8 Ja, sandsynligvis 338 6,3 Nej, sandsynligvis ikke ,3 Nej, bestemt ikke ,5 Ved ikke 242 6,2 Har ikke svaret 112 3,0 13

15 Kapitel 2 Svarfordelinger 22. Mener du at det er i orden at drikke for at blive beruset? Ja ,8 Nej ,5 Har ikke svaret 97 2,8 23 a. Er du enig eller uenig i, at der bør sættes mærkater på øl- og vinflasker, som advarer gravide mod at drikke alkohol? Helt enig ,0 Overvejende enig ,4 Overvejende uenig 303 7,9 Helt uenig 397 9,7 Ved ikke 347 9,3 Har ikke svaret 160 4,6 23 b. Er du enig eller uenig i, at der bør sættes mærkater på øl- og vinflasker, som advarer trafikanter mod at drikke alkohol? Helt enig ,0 Overvejende enig ,7 Overvejende uenig 295 7,7 Helt uenig 394 9,7 Ved ikke 329 8,8 Har ikke svaret 113 3,2 24. Hvilken aldersgrænse mener du, ville være passende for køb af alkohol? Under 14 år 14 0,3 14 år 17 0,5 15 år 345 7,9 16 år ,5 17 år 142 3,2 18 år ,9 Over 18 år 174 4,7 Der skal ikke være en aldersgrænse 125 3,6 Har ikke svaret 92 2,4 14

16 Kapitel 2 Svarfordelinger 25. I hvilken alder mener du, at børn/unge må drikke et glas øl, vin eller spiritus? Under 14 år 194 3,6 14 år 429 9,6 15 år ,2 16 år ,6 17 år 122 3,1 18 år ,7 Over 18 år 59 1,6 Har ikke svaret 130 3,7 26. I hvilken alder mener du, at man må være beruset? Under 14 år 20 0,3 14 år 59 1,0 15 år 382 7,2 16 år ,0 17 år 192 4,1 18 år ,2 Over 18 år 125 3,3 Det er ikke i orden at være beruset ,6 Har ikke svaret 119 3,0 27. Synes du den nuværende promillegrænse for bilkørsel er passende? Ja ,1 Nej, jeg synes den skal øges 211 5,6 Nej, jeg synes den skal sænkes ,3 Ved ikke 226 5,6 Har ikke svaret 54 1,4 15

17 Kapitel 2 Svarfordelinger 28. Hvem boede du sammen med, da du var i 14-års alderen? Biologisk far (adoptivfar, plejefar) ,8 Biologisk mor (adoptivmor, plejemor) ,8 Fars nye ægtefælle, kæreste, samlever 45 1,1 Mors nye ægtefælle, kæreste, samlever 245 5,2 Søskende ,0 Andre voksne 154 4,3 Har ikke svaret 64 1,7 29. Havde nogen af dem du boede sammen med, mens du var ung, problemer pga. alkohol? Biologisk far (adoptivfar, plejefar) 374 9,6 Biologisk mor (adoptivmor, plejemor) 135 3,2 Fars nye ægtefælle, kæreste, samlever 7 0,2 Mors nye ægtefælle, kæreste, samlever 68 1,5 Søskende 54 1,6 Andre voksne 44 1,1 Nej ,5 Har ikke svaret 74 2,0 30. Har du selv eller er der nogen i din familie eller blandt dine venner, der har problemer pga. alkohol? Ja, mig 45 1,3 Ja, min far 244 5,5 Ja, min mor 93 2,1 Ja, min ægtefælle/samlever 84 2,5 Ja, egne børn 35 1,1 Ja, søskende 190 5,5 Ja, andre familiemedlemmer ,8 Ja, venner ,6 Nej ,5 Ved ikke ,1 Har ikke svaret 59 1,5 16

18 Kapitel 2 Svarfordelinger 31. Har du indenfor det seneste år talt med din praktiserende læge om dit alkoholforbrug? Ja 115 3,2 Nej ,9 Har ikke været hos min praktiserende læge 299 7,4 indenfor det seneste år Har ikke svaret 87 2,4 32. Er det i orden hvis din praktiserende læge stiller spørgsmål om dine alkoholvaner? Ja ,2 Nej 152 3,5 Ved ikke 151 3,4 Har ikke svaret 70 1,9 33. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker over et vist antal genstande om ugen. Ved du hvor mange genstande det er for henholdsvis mænd og kvinder? Mænd: Ja (svaret 21) ,5 Ja (svaret andet end 21) ,7 Nej ,7 Har ikke svaret 150 4,2 Kvinder: Ja (svaret 14) ,0 Ja (svaret andet end 14) ,8 Nej ,6 Har ikke svaret 165 4,6 17

19 Kapitel 2 Svarfordelinger 34. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker over et vist antal genstande ad gangen. Ved du hvor mange genstande det er? Ja (svaret 5) ,3 Ja (svaret andet end 5) 354 8,7 Nej ,4 Har ikke svaret 95 2,6 35. Har du indenfor det seneste år oplevet, at din partners alkoholforbrug har haft negativ indflydelse på familiens hverdag? Ja 180 4,9 Nej ,6 Har ingen partner ,2 Ved ikke 56 1,4 Har ikke svaret 71 1,9 36. Har du indenfor det seneste år oplevet, at du ikke kunne stoppe, når du først var begyndt at drikke? Nej ,8 Sjældent ,2 Månedligt 69 1,4 Ugentligt 37 0,7 Dagligt eller næsten dagligt 14 0,3 Har ikke svaret 287 7,8 Irrelevant 308 7,6 18

20 Kapitel 2 Svarfordelinger 37. Har du indenfor det seneste år oplevet, at du ikke kunne gøre dét, du skulle, fordi du havde drukket? Nej ,5 Sjældent ,1 Månedligt 41 0,8 Ugentligt 20 0,4 Dagligt eller næsten dagligt 7 0,2 Har ikke svaret 273 7,5 Irrelevant 308 7,6 38. Har du indenfor det seneste år måttet have en lille én om morgenen, efter at du havde drukket meget dagen før? Nej ,9 Sjældent 137 3,1 Månedligt 18 0,3 Ugentligt 8 0,1 Dagligt eller næsten dagligt 4 0,1 Har ikke svaret 287 7,9 Irrelevant 308 7,6 39. Har du indenfor det seneste år haft dårlig samvittighed eller fortrudt efter at du havde drukket? Nej ,9 Sjældent ,4 Månedligt 96 1,9 Ugentligt 21 0,4 Dagligt eller næsten dagligt 2 0,1 Har ikke svaret 281 7,8 Irrelevant 308 7,6 19

21 Kapitel 2 Svarfordelinger 40. Har du indenfor det seneste år oplevet, at du ikke kunne huske, hvad der skete aftenen før, fordi du havde drukket? Nej ,6 Sjældent ,6 Månedligt ,7 Ugentligt 31 2,0 Dagligt eller næsten dagligt 2 0,5 Har ikke svaret 274 0,0 Irrelevant 308 7,6 41. Er du selv eller andre nogensinde kommet til skade ved en ulykke, fordi du havde drukket? Nej, aldrig ,9 Ja, men ikke det seneste år ,3 Ja, indenfor det seneste år 111 1,8 Har ikke svaret 73 2,0 42. Har nogen i familien, en ven, en læge eller andre været bekymret over dine alkoholvaner eller foreslået dig at skære ned? Nej, aldrig ,6 Ja, men ikke det seneste år 185 4,8 Ja, indenfor det seneste år 162 3,4 Har ikke svaret 83 2,3 20

22 Kapitel 2 Svarfordelinger 43. Kender du nogen, der bruger nogle af følgende stoffer? Hash Ja ,6 Nej ,6 Har ikke svaret 101 2,8 Ecstasy Ja 362 6,3 Nej ,4 Har ikke svaret 157 4,4 Amfetamin Ja 475 8,4 Nej ,3 Har ikke svaret 155 4,3 Kokain Ja 474 8,8 Nej ,6 Har ikke svaret 159 4,4 LSD Ja 111 1,8 Nej ,6 Har ikke svaret 169 4,5 Heroin Ja 125 2,3 Nej ,0 Har ikke svaret 172 4,7 Svampe med euforiserende virkning Ja 234 4,2 Nej ,9 Har ikke svaret 179 4,9 Andre stoffer Ja 110 2,1 Nej ,6 Har ikke svaret 275 7,3 21

23 Kapitel 2 Svarfordelinger 44. Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? Hash Ja, indenfor det seneste år 245 4,2 Ja, men ikke indenfor det seneste år ,5 Nej ,6 Har ikke svaret 101 2,7 Ecstasy Ja, indenfor det seneste år 22 0,3 Ja, men ikke indenfor det seneste år 69 1,2 Nej ,9 Har ikke svaret 134 3,6 Amfetamin Ja, indenfor det seneste år 57 0,9 Ja, men ikke indenfor det seneste år 185 4,1 Nej ,4 Har ikke svaret 135 3,7 Kokain Ja, indenfor det seneste år 58 1,0 Ja, men ikke indenfor det seneste år 122 2,6 Nej ,8 Har ikke svaret 132 3,6 LSD Ja, indenfor det seneste år 5 0,1 Ja, men ikke indenfor det seneste år 49 1,2 Nej ,1 Har ikke svaret 135 3,6 Heroin Ja, indenfor det seneste år 4 0,1 Ja, men ikke indenfor det seneste år 19 0,4 Nej ,7 Har ikke svaret 138 3,8 Svampe med euforiserende virkning Ja, indenfor det seneste år 12 0,2 Ja, men ikke indenfor det seneste år 80 1,7 Nej ,4 Har ikke svaret 137 3,7 Andre stoffer Ja, indenfor det seneste år 22 0,4 Ja, men ikke indenfor det seneste år 62 1,5 Nej ,1 Har ikke svaret 154 4,0 22

24 Kapitel 2 Svarfordelinger 44 b. Hvor gammel var du, da du prøvede stoffet første gang? (Besvares af dem, der har prøvet stoffet) Gennemsnitlig alder (min;max) Hash 19,0 (8;59) Ecstasy 20,0 (8;36) Amfetamin 19,8 (8;50) Kokain 20,8 (13; 35) LSD 20,1 (13;34) Heroin 24,6 (15;55) Svampe med euforiserende virkning 20,6 (8;66) Andre stoffer 20,9 (8;49) 45. Hvor mange dage i løbet af den seneste måned har du brugt hash? (Besvares af dem, der har brugt hash indenfor den seneste måned) Gennemsnit (min;max) Antal dage 9,8 (1;31) 23

25 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug 3. Alkoholforbrug 3.1 Det gennemsnitlige alkoholforbrug I tabel 5 ses det gennemsnitlige alkoholforbrug opdelt på køn, alder, uddannelse, erhvervsmæssig stilling, region, samt om man er opvokset med alkoholproblemer i familien. Der er i denne tabel ikke taget højde for, at de forskellige faktorer er gensidigt afhængige f.eks. at skoleelever generelt er yngre end færdiguddannede, således at skoleelevers alkoholforbrug kan forklares af deres alder. Køn og alder: Det gennemsnitlige alkoholforbrug i hele befolkningen er 7,2 genstande pr. uge. Mænds gennemsnitlige forbrug er næsten dobbelt så stort som kvinders, og de årige drikker mere end de øvrige aldersgrupper. Uddannelse: Der er ingen tydelig sammenhæng mellem gennemsnitligt alkoholforbrug og uddannelseslængde, men umiddelbart har skoleelever det højeste gennemsnitlige forbrug. Erhvervsmæssig stilling: Arbejdsløse og studerende drikker i gennemsnit mere end beskæftigede, pensionister og personer med anden erhvervsmæssig stilling. Regioner: Region Hovedstaden har det højeste gennemsnitlige alkoholforbrug. Alkoholproblemer i familien: Personer, der som ung har boet sammen med nogen, der havde problemer pga. alkohol, har et lidt højere gennemsnitligt alkoholforbrug end personer, der er opvokset uden alkoholproblemer i familien. 24

26 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug Tabel 5. Gennemsnitligt alkoholforbrug (genstande/uge) Antal svarpersoner Gennemsnitligt forbrug Køn Kvinder ,1 Mænd ,8 Alder år , år 731 8, år 693 5, år 551 6, år 808 7,6 65 år eller ældre 607 6,5 Kombineret skole- og erhvervsuddannelse < 10 år 653 5,1 10 år 313 9, år 655 7, år 834 6,6 15 år eller mere 962 8,1 Skoleelev ,3 Anden skoleuddannelse 206 7,1 Erhvervsmæssig stilling Beskæftiget ,2 Arbejdsløs/under aktivering 62 12,2 Under uddannelse ,2 Pensionist/efterlønsmodtager 737 6,3 Andet 128 5,2 Region Hovedstaden 766 8,4 Sjælland 798 7,4 Syddanmark 798 6,4 Midtjylland 850 6,7 Nordjylland 803 6,8 Opvokset med alkoholproblemer i familien Ja Nej ,2 7,1 25

27 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug 3.2 Overskridelse af genstandsgrænserne Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mænd ikke drikker over 21 genstande pr. uge, og at kvinder ikke drikker over 14 genstande pr. uge. I alt overskrider 9,5% de anbefalede genstandsgrænser i denne undersøgelse. Hvis dette resultat generaliseres til hele den danske befolkning, vil det svare til, at ca danskere i alderen 16 år og opefter overskrider genstandsgrænserne. Det må dog formodes, at det reelle antal er større, idet der ikke er taget højde for bortfald i disse beregninger, og personer, der afslår at deltage, har formentlig et større alkoholforbrug end personer, der vælger at deltage. Køn og alder: Flere mænd end kvinder drikker mere end anbefalingerne, og der er en højere andel, der overskrider genstandsgrænserne blandt de unge, end blandt de ældre. Uddannelse: Andelen af personer, der overskrider genstandsgrænserne er mindst blandt personer med mindre end 10 års uddannelse, og højest blandt skolelever. Erhvervsmæssig stilling: Der er en større andel, der overskrider genstandsgrænserne blandt arbejdsløse og studerende, end der er blandt beskæftigede, pensionister og andre. Regioner: Der er en større andel, der drikker mere end anbefalingerne i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Alkoholproblemer i familien: Personer, der er opvokset med alkoholproblemer i familien, overskrider oftere genstandsgrænserne end personer, der er vokset op uden alkoholproblemer i familien. 26

28 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug Tabel 6. Andel, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser Antal Andel (%) OR* (95% CI) Køn Kvinder 186 7,6 1,00 (ref.) Mænd ,8 1,72 (1,38-2,14) Alder år ,7 4,57 (3,08-6,79) år ,6 2,43 (1,67-3,53) år 22 3,4 0,45 (0,27-0,75) år 37 7,3 1,00 (ref.) år 74 10,1 1,45 (1,02-2,06) 65 år eller ældre 33 6,5 0,88 (0,59-1,33) Uddannelse < 10 år 29 5,3 1,00 (ref.) 10 år 47 14,4 2,25 (1,31-3,77) år 87 10,4 1,80 (1,15-2,82) år 80 7,5 1,33 (0,84-2,12) 15 år eller mere 85 10,1 1,82 (1,15-2,90) Skoleelev 63 22,1 - Anden skoleuddannelse 19 9,9 - Erhvervsmæssig stilling Beskæftiget 188 8,4 1,00 (ref.) Arbejdsløs/under aktivering 10 17,9 1,90 (0,86-4,17) Under uddannelse ,2 - Pensionist/efterlønsmodtager 45 7,5 - Andre 8 4,3 - Region Hovedstaden ,6 1,00 (ref.) Sjælland 79 9,0 0,63 (0,44-0,88) Syddanmark 68 7,0 0,47 (0,34-0,64) Midtjylland 85 8,2 0,53 (0,40-0,73) Nordjylland 72 7,6 0,50 (0,33-0,75) Opvokset med alkoholproblemer i familien Ja Nej ,7 9,2 1,00 (ref.) 0,63 (0,47-0,84) * Justeret for køn og alder 27

29 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug 3.3 Binge drinking Binge drinking er i denne undersøgelse defineret som indtagelse af mere end 5 genstande ved samme lejlighed mindst ugentligt. I alt 11,6% af deltagerne binge-drikker ifølge denne definition. Køn og alder: Markant flere mænd end kvinder binge-drikker, og andelen, der binge-drikker, i de yngre aldersgrupper er langt større end i de ældre aldersgrupper. Uddannelse: Andelen, der binge-drikker, er mindst blandt personer med mindre end 10 års uddannelse og størst blandt skolelever. Erhvervsmæssig stilling: Andelen, der binge-drikker er størst blandt studerende og arbejdsløse, og mindst blandt pensionister. Regioner: Der er en større andel, der binge-drikker i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Andelen er lavest i Region Syddanmark. Alkoholproblemer i familien: Der er flere personer, der er opvokset med alkoholproblemer i familien, der binge-drikker, end personer, der er opvokset uden alkoholproblemer i familien. 28

30 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug Tabel 7. Andel, der drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed mindst ugentligt Antal Andel (%) OR* (95% CI) Køn Kvinder 152 6,2 1,00 (ref.) Mænd ,7 3,69 (2,93-4,65) Alder år ,5 4,85 (3,32-7,09) år ,7 2,48 (1,76-3,49) år 48 7,9 0,76 (0,50-1,10) år 52 10,2 1,00 (ref.) år 70 10,2 1,03 (0,74-1,43) 65 år eller ældre 24 4,7 0,41 (0,27-0,64) Uddannelse < 10 år 36 8,3 1,00 (ref.) 10 år 51 17,5 2,34 (1,31-4,16) år 99 11,9 1,76 (1,11-2,78) år 97 9,2 1,51 (0,95-2,40) 15 år eller mere ,4 2,10 (1,34-3,31) Skoleelev 79 29,0 - Anden skoleuddannelse 24 10,7 - Erhvervsmæssig stilling Beskæftiget ,8 1,00 (ref.) Arbejdsløs/under aktivering 13 28,8 3,16 (1,52-6,56) Under uddannelse ,9 - Pensionist/efterlønsmodtager 32 5,5 - Andre 14 9,1 - Region Hovedstaden ,3 1,00 (ref.) Sjælland 87 10,2 0,63 (0,44-0,88) Syddanmark 78 8,6 0,51 (0,37-0,70) Midtjylland ,4 0,67 (0,50-0,89) Nordjylland 95 10,5 0,61 (0,42-0,90) Opvokset med alkoholproblemer i familien Ja Nej ,5 10,8 1,00 (ref.) 0,55 (0,42-0,73) * Justeret for køn og alder 29

31 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug 4. Holdning til eget alkoholforbrug 4.1 Opfattelse af eget alkoholforbrug Overordnet synes 48,3% at deres alkoholforbrug er normalt, 47,0% synes, at de drikker mindre end andre, og 4,7% synes, at de drikker mere end andre. Køn: Flere mænd end kvinder opfatter deres forbrug som normalt, og samtidig er der flere mænd end kvinder, der synes at de drikker mere end andre. Alder: Den andel, der føler, at deres alkoholforbrug er normalt, er størst blandt de årige, og andelen, der føler, at de drikker mere end andre er en smule højere blandt de årige end blandt de øvrige aldersgrupper. Overskrider genstandsgrænser: Andelen, der opfatter deres forbrug som normalt, er større blandt dem, der overskrider genstandsgrænserne, end blandt dem, der ikke gør (65,7% mod 46,3%). Samtidig er andelen, der føler, at deres forbrug er lavere end andres, størst blandt dem, der ikke overskrider genstandsgrænserne, og andelen, der føler, at deres forbrug er højere end andres, størst blandt dem, der overskrider genstandsgrænserne. Tabel 8. Føler at eget alkoholforbrug er normalt Antal Ja (%) Nej, drikker mindre (%) Nej, drikker mere (%) Køn Kvinder ,9 54,8 3,4 Mænd ,5 38,2 6,3 Alder år ,0 43,6 3, år ,8 48,9 4, år ,4 49,0 5, år ,7 46,0 6, år ,0 44,4 4,7 65 år eller ældre ,0 49,8 3,2 Overskrider genstandsgrænserne Ja ,7 7,6 26,7 Nej ,3 51,3 2,3 30

32 Kapitel 4 Holdning til eget alkoholforbrug 4.2 Nedsættelse af alkoholforbrug I alt er 2,0% indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug særdeles meget, 14,8% er indstillet på at nedsætte det noget, og 83,2% er ikke indstillet på at nedsætte deres forbrug. Køn: Umiddelbart er det ikke den store forskel på andelen af mænd end af kvinder, der er indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug noget eller særdeles meget. Alder: Der er ingen større forskelle imellem aldersgrupperne på hvor stor en andel, der ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug meget, men der er en noget større andel blandt de yngre aldersgrupper, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug noget end blandt de ældre. Overskrider genstandsgrænser: Andelen, der er indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug særdeles meget er langt større blandt dem, der drikker over genstandsgrænserne end blandt dem, der ikke gør, og det samme gælder andelen, der er indstillet på at nedsætte deres alkoholforbrug noget. Tabel 9. Indstillet på at drikke mindre alkohol Antal Ja, særdeles Ja, noget (%) Nej (%) meget (%) Køn Kvinder ,8 14,1 84,1 Mænd ,2 15,5 82,3 Alder år 558 1,5 25,5 73, år 673 2,1 21,5 76, år 625 2,4 13,6 84, år 512 2,1 16,3 81, år 748 1,5 14,2 84,3 65 år eller ældre 524 2,3 6,7 91,0 Overskrider genstandsgrænserne Ja 416 6,7 39,9 53,4 Nej ,5 12,1 86,4 31

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed i Kolding 2007

Sundhed i Kolding 2007 Sundhed i Kolding 2007 Sofie Biering-Sørensen, Maria Holst, Trine Honnens de Lichtenberg, Anne Illemann Christensen, Ulrik Hesse. Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007

Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007 Hovedresultater fra sundhedsundersøgelse af voksne borgere over 16 år i Fredericia Kommune 2007 Arbejdsnotat udarbejdet af Sundhedssekretariatet Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.

Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. Befolkningsundersøgelser om sundhed og sygelighed baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema. En sammenligning af forekomsten af udvalgte indikatorer. Anne Illemann Christensen,

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

SAS SEMINAR 18. SEPTEMBER 2014 NÅR OFFENTLIGE DATA BLIVER EN FÆLLES VIDENSBANK KNUD JUEL STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED SIF

SAS SEMINAR 18. SEPTEMBER 2014 NÅR OFFENTLIGE DATA BLIVER EN FÆLLES VIDENSBANK KNUD JUEL STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED SIF SAS SEMINAR 18. SEPTEMBER 2014 NÅR OFFENTLIGE DATA BLIVER EN FÆLLES VIDENSBANK KNUD JUEL STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED SIF NÅR OFFENTLIGE DATA BLIVER EN FÆLLES VIDENSBANK Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

3. ALKOHOL. På baggrund af ovenstående spørgsmål inddeles forbruget i tre grupper:

3. ALKOHOL. På baggrund af ovenstående spørgsmål inddeles forbruget i tre grupper: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 3. ALKOHOL Sammenlignet med de andre skandinaviske lande er danskernes alkoholforbrug generelt stort, og forbruget har været nogenlunde konstant siden 1970

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi

Partnere til mennesker med epilepsi Partnere til mennesker med epilepsi Dansk Epilepsiforening 2009 1 Dansk Epilepsiforening har til formål, at mennesker med epilepsi skal sikres ligeværdighed og selvbestemmelse samt begrænses mindst muligt

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013

Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Hvordan har du det? trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Copyright Region Syddanmark,

Læs mere

Alkoholforbrug i Danmark Hvidtfeldt, Ulla Arthur; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Grønbæk, Morten; Tolstrup, Janne Schurmann

Alkoholforbrug i Danmark Hvidtfeldt, Ulla Arthur; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Grønbæk, Morten; Tolstrup, Janne Schurmann Syddansk Universitet Alkoholforbrug i Danmark Hvidtfeldt, Ulla Arthur; Hansen, Anders Blædel Gottlieb; Grønbæk, Morten; Tolstrup, Janne Schurmann Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Unges livsstil og dagligdag 2004

Unges livsstil og dagligdag 2004 Unges livsstil og dagligdag 2004 Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, August 2005 Layout: Dorte Ringgaard Jensen Uddrag, herunder fi

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere