U.S. ALL CAP GROWTH FUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U.S. ALL CAP GROWTH FUND"

Transkript

1 U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Forenklet prospekt dateret januar 2012 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF med senere ændringer Dette Forenklede prospekt indeholder oplysninger om U.S. All Cap Growth Fund, der er en Afdeling i William Blair SICAV ( Investeringsinstituttet ). Der henvises til Investeringsinstituttets fuldstændige prospekt, der er dateret januar 2012, for yderligere oplysninger. Termer, som er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og som ikke er defineret i dette dokument, er defineret i det Fuldstændige prospekt. Investeringsinstituttet har udnævnt RBS (Luxembourg) S.A. et société anonyme, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Luxembourg og med hjemsted på adressen 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, som Investeringsinstituttets Forvaltningsselskab. Investeringsmål og -politik Investeringsmål: U.S. All Cap Growth Fund søger at opnå langsigtet kapitalvækst udtrykt i USD. Primære investeringsstrategier: U.S. All Cap Growth Fund investerer primært i en diversificeret portefølje af ordinære aktier i alle størrelser amerikanske vækstvirksomheder, hvor disse forventes at opleve en bæredygtig vækst i indtjeningen på langt sigt. U.S. All Cap Growth Fund investerer primært i egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af virksomheder, der typisk har en markedsværdi, der ikke er lavere end virksomheden med lavest markedsværdi eller større end virksomheden med højest markedsværdi, som indgår i Russell 3000 Growth-indekset på tidspunktet for U.S. All Cap Growth Funds investering. Værdipapirer i virksomheder, hvor markedsværdien ikke længere opfylder denne definition efter købet, kan fortsat indgå i U.S. All Cap Growth Fund. U.S. All Cap Growth Fund kan i begrænset omfang desuden købe aktier i virksomheder, der har forretningsmæssige træk og vækstudsigter, der svarer til virksomhederne i Russell 3000 Growth-indeksets, men hvor disse virksomheder kan have en markedsværdi, der ligger uden for det udvalg af virksomheder, der er inkluderet i indekset. U.S. All Cap Growth Fund kan investere i egenkapitalinstrumenter gennem børsintroduktioner (IPO er) og private placeringer. Russell 3000 Growth-indekset er et uforvaltet indeks, der måler resultaterne af de Russell 3000 Indexvirksomheder, der har højere kursværdi i forhold til bogført værdi og større, fremskrevne vækstværdier. Aktierne i dette indeks indgår desuden i enten Russell 1000 Growth- eller Russell 2000 Growthindekset. Virksomhedernes størrelse i Russell indekset kan ændre sig efter markedsforholdene. Desuden kan ændringer i sammensætningen af Russell 3000 Growth-indekset spændvidden af markedsværdien for de virksomheder, der indgår i indekset. Pr. 1. april 2010 omfattede Russell 3000 indekset værdipapirer, der er udstedt af virksomheder i størrelsesordenen USD 16 mio. til USD 317 mia. U.S. All Cap Growth Fund vurderes i forhold til Russell 3000 Growth-indekset som det primære indeks og Standard & Poors 500 som det sekundære indeks

2 U.S. All Cap Growth Fund må udelukkende anvende teknikker og instrumenter (se Bilag B under overskriften Særlige teknikker og instrumenter i det Fuldstændige prospekt) til afdækningsformål (f.eks. kurssikring mod risikoen for ugunstige bevægelser på aktiemarkedet, renteudsving, valutaudsving), forudsat at U.S. All Cap Growth Fund sikrer, at der er sammenhæng mellem teknikkerne og instrumenterne i forhold til de værdipapirer eller valutaer, der afdækkes. U.S. All Cap Growth Fund duplikerer ikke sammensætningen af et indeks og/eller indgår afledte OTC-transaktioner, som dette er beskrevet i Bilag A under overskriften Investeringsbeføjelser og -begrænsninger i det Fuldstændige prospekt. U.S. All Cap Growth Fund kan i begrænset omfang investere i warrants og konvertible værdipapirer, der er beskrevet i det Fuldstændige prospekts Bilag B. Investeringsproces Ved valget af investeringer evaluerer Investeringsforvalteren i hvor stort omfang, en virksomhed opfylder følgende, nedenfor anførte kriterier: Den vægt, der lægges på et bestemt investeringskriterium, afhænger af forholdene, og visse beholdninger i U.S. All Cap Growth Fund opfylder eventuelt ikke alle af følgende kriterier: (a) Virksomheden bør være eller bør have forventningen om at blive en betydelig leverandør inden for de primære markeder, virksomheden betjener, (b) Virksomheden bør have et karakteristisk attribut, der ikke er let at duplikere for aktuelle eller potentielle konkurrenter (det kan f.eks. være beskyttede produkter eller processer, et unikt distributionssystem, et beskyttet varemærkenavn eller en særligt stærk økonomisk position i forhold til konkurrenterne). (c) Virksomhedens produkter eller tjenesteydelser bør anses for at være af overlegen kvalitet, hvilket bør sætte virksomheden i stand til at opkræve en højere pris og opnå større kundeloyalitet. (d) Virksomheden bør have en karakteristisk færdighed inden for salg, service eller distribution i forhold til konkurrenterne. (e) Prisen for virksomhedens produkter eller tjenesteydelser bør være baseret på deres værdi for kunden frem for produktionsomkostningerne. (f) Virksomheden bør have opnået eller bør have potentialet for at opnå egenkapitalforrentning over gennemsnittet gennem effektiv brug af aktiver og tilstrækkelige marginer frem for overdreven finansiel gearing (sådanne virksomheder bør kunne finansiere det meste eller hele deres vækst internt og omsætte indtjeningen og indkomstvæksten til stigninger per aktiefortjenester og udbytter). (g) Virksomheden bør have en relativt enkelt, ren finansiel struktur og følge en konservativ og enkelt regnskabspraksis. Risikoprofil Der er ingen garanti for, at U.S. All Cap Growth Fund opfylder sit investeringsmål. Da U.S. All Cap Growth Fund investerer de fleste af aktiverne i egenkapitalinstrumenter i virksomheder på nye markeder, er den primære risiko, at værdien af egenkapitalinstrumenterne i afdelingen kan falde som reaktion på aktiviteterne i virksomhederne eller markedet og de økonomiske forhold. Derfor vil afkastet af U.S. All Cap Growth Fund variere, og investorer kan tabe penge ved at investere i U.S. All Cap Growth Fund. Værdipapirerne i virksomheder med mindre markedsværdi ( small-cap ) og mellemstor markedsværdi ( mid-cap ) kan være mere volatile og mere spekulationsprægede end værdipapirerne i virksomheder med større markedsværdi ( large-cap ), der er mere etablerede udstedere, hvilket kan medføre, at U.S. All - 2 -

3 Cap Growth Funds aktiekurs er mere volatil. Desuden kan small-cap og mid-cap virksomheder handles i mere begrænset omfang. Det kan øge volatiliteten af og risikoen for, at U.S. All Cap Growth Fund ikke med kort frist kan sælge værdipapiret til en rimelig pris. U.S. All Cap Growth Funds investeringer i IPO er er underlagt høj volatilitet og begrænset tilgængelighed. Værdipapirer, der erhverves ved private placeringer kan klassificeres som illikvide og vanskelige at værdiansætte. For alle investeringsforeninger er der naturligvis risiko for, at en strategi, som Investeringsforvalteren anvender, ikke producerer det forventede resultat. U.S. All Cap Growth Fund er beregnet til langsigtede investorer. Værdipapirerne i mindre og mellemstore virksomheder er mere volatile og mindre likvide end værdipapirer i større virksomheder. Desuden kan mindre og mellemstore virksomheder handles i lavere kvantum, hvilket kan øge volatiliteten. Afdelingens tidligere resultater Fund performance Afdelingens resultater % Return Afkast i procent Launched Lanceret Ovenstående graf viser tidligere resultater i USD. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Beregningerne er indre værdi til indre værdi og med fradrag af gebyrer. Resultaterne vises fra driftens start den 6. august 2010 frem til 31. december Typisk investorprofil U.S. All Cap Growth Fund er udelukkende forbeholdt institutionelle investorer. Grundet U.S. All Cap Growth Funds investeringsstrategi kan den være egnet for investorer, der: søger langsigtet kapitalvækst og ikke ønsker en løbende indkomst fra deres investeringer og - 3 -

4 er villige til at acceptere de større risici, som følger med investering i udenlandske værdipapirer og kan modstå volatiliteten i værdien af deres aktier. U.S. ALL CAP GROWTH FUND INDEBÆRER ET HØJERE RISIKONIVEAU OG ER EVT. IKKE EGNET FOR ALLE. U.S. All Cap Growth Fund er beregnet til langsigtede investorer. Desuden er afdelingen beregnet til investorer, der er villige til at acceptere de risici, der er forbundet med at investere i udenlandske værdipapirer. Der er naturligvis ingen garanti for, at U.S. All Cap Growth Fund opfylder sit mål. Indtægtsbehandling Indtægter og kapitalgevinst fra U.S. All Cap Growth Fund geninvesteres. Aktiernes værdi afspejler kapitaliseringen af indtægt og kapitalgevinst, og der foretages ingen indtægtsudlodning gennem udbytteerklæringen. Provisioner og udgifter Gebyrer, der pålægges investor for: Klasse D og Z Udstedelsesprovision: Indløsningsprovision: Op til 3,0 % af den Indre værdi pr. aktie Intet Driftsudgifter, som opkræves direkte hos U.S. All Cap Growth Fund og afspejles i den Indre værdi: Klasse D Forvaltningsgebyr Op til 1,65 % af nettoaktiverne Klasse Z Forvaltningsgebyr Intet Individuelle investorer i klasse Z opkræves et Forvaltningsgebyr og andre servicegebyrer i overensstemmelse med en særskilt aftale, der skal forhandles og indgås mellem den individuelle investor og Investeringsforvalteren. Der påløber andre udgifter for U.S. All Cap Growth Fund, hvilke udgifter omfatter, men ikke er begrænset til gebyrer til Depotbank, Forvaltningsselskab, Noteringsagent, Central administration, Aktiebogfører og Overførselsagent samt juridiske gebyrer og gebyrer i forbindelse med revisions, - 4 -

5 trykning, marketing, offentliggørelse af den indre værdi samt andre omkostninger, der kan betales af aktiverne, som dette fremgår af Prospektet og Investeringsinstituttets stiftelsesoverenskomst. Samlet omkostningsgrad: Institutionelle / Klasse D Med en øvre grænse på 1,95 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i U.S. All Cap Growth Fund Institutionelle / Klasse Z Med en øvre grænse på 0,3 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i U.S. All Cap Growth Fund Beskatning Ifølge den nuværende lovgivning og praksis svarer Investeringsinstituttet ikke indkomstskat i Luxembourg, og udbytte, der betales af Investeringsinstituttet, er desuden heller ikke underlagt udbytteskat i Luxembourg. Dog skal Investeringsinstituttet betale årlig skat i Luxembourg, hvor denne beregnes til 0,01 procent af nettoaktiverne i klasse D- og Z-aktier i U.S. All Cap Growth Fund. Skatten betales kvartalsvist på grundlag af nettoaktiverne i U.S. All Cap Growth Fund og beregnes ved udgangen af det kvartal, som skatten relaterer sig til. Der betales ingen stempelafgift eller anden form for afgift i Luxembourg i forbindelse med aktieudstedelse. Ifølge den nuværende lovgivning og praksis betales der ikke kapitalindkomstskat på den realiserede kapitalvækst af Investeringsinstituttets aktiver. Kommende investorer skal holde sig orienteret og i relevant omfang rådføre sig om gældende love og bestemmelser (f.eks. vedrørende beskatning og valutakontrol), som gælder tegning, køb, besiddelse og indløsning af Aktier i det land, hvor de er statsborgere, har bopæl eller opholdssted. Offentliggørelse af dagskurs U.S. All Cap Growth Fund værdiansættes dagligt, og den Indre værdi pr. aktie beregnes på hver Værdiansættelsesdag. Den Indre værdi pr. aktie for U.S. All Cap Growth Fund fastsættes på grundlag af de senest tilgængelige kurser på Værdiansættelsesdagen i Luxembourg. Den Indre værdi pr. aktie og den Indre værdi pr. afdeling offentliggøres på Investeringsinstituttets hjemsted. Investeringsinstituttet kan arrangere, at oplysningerne offentliggøres i førende finansielle aviser i U.S. All Cap Growth Funds Referencevaluta og/eller i den pågældende Klasses Handelsvaluta, alt efter hvad der er relevant, samt i enhver anden valuta, som Bestyrelsen måtte bestemme. Udstedelses og indløsningskurserne offentliggøres på Investeringsinstituttets hjemmeside: på engelsk, på tysk. Medmindre andet fremgår af lovgivningen, forordninger og/eller administrativ praksis i den relevante jurisdiktion, sker sådan offentliggørelse udelukkende på Investeringsinstituttets hjemmeside. Investeringsinstituttet accepterer ikke ansvaret for fejl i eller forsinkelse ved offentliggørelse eller for manglende offentliggørelse af kurser. Transaktioner - 5 -

6 Forvaltningsselskabet forbeholder sig retten til at afvise anmodninger eller til kun at acceptere anmodninger delvist. Forvaltningsselskabets Bestyrelse forbeholder sig retten til på enhver tid og uden varsel at indstille udstedelsen og salget af Aktier i enhver Klasse i U.S. All Cap Growth Fund. Sådan købes Aktier Initiale anmodninger om Aktier skal stiles til den Centrale administration i Luxembourg eller til udlodningsagent, der fremgår af tegningsanmodningen. Tegninger af Aktier, der modtages af den Centrale Administration før kl (i Luxembourg) på enhver Bankdag i Luxembourg, der svarer til Værdiansættelsesdagen, ekspederes på den pågældende Handelsdag. Alle anmodninger, den Centrale administration modtager efter Tegningsfristen, ekspederes på den følgende Handelsdag på grundlag af den Indre værdi pr. aktie, der er fastsat på den Handelsdag. Betalinger skal modtages af Depotbanken i den pågældende Klasses Handelsvaluta senest tre (3) Bankdage i Luxembourg efter den relevante Værdiansættelsesdag. På den relevante Værdiansættelsesdag arrangerer den Centrale administration eventuelle nødvendige valutatransaktioner for at konvertere tegningsbeløbene fra Tegningsvalutaen til Handelsvalutaen for den relevante Klasse. Sådan valutatransaktion ekspederes for aktietegnerens omkostning og risiko. Valutatransaktioner kan dog forsinke udstedelsen af Aktier, da den Centrale administration efter eget skøn kan vælge at forsinke ekspeditionen af enhver valutatransaktion, indtil den har modtaget clearede midler. Mindste første og efterfølgende investering (USD) Klasse D Mindste første investering: Mindste efterfølgende investering: USD 1 mio. eller tilsvarende beløb for den pågældende Klasse, hvor beløbet konverteres til hver Klasses Handelsvaluta til den valutakurs, der gælder på den relevante Handelsdag. Intet Klasse Z Mindste første investering: Mindste efterfølgende investering: USD 20 mio. eller tilsvarende beløb for den pågældende Klasse, hvor beløbet konverteres til hver Klasses Handelsvaluta til den valutakurs, der gælder på den relevante Handelsdag. Intet Det kræves, at investorer tilvejebringer de identitetsbeviser, der kræves i henhold til gældende lovgivning og forordninger i relation til forhindring af hvidvask af penge. Tegninger ekspederes ikke, før sådanne oplysninger er modtaget. Sådan sælges Aktier Anmodninger om indløsning af enten alle eller nogle Aktier skal omfatte (i) det pengemæssige beløb, som investoren ønsker at indløse efter fradrag af den relevante Indløsningsprovision, eller (ii) det antal Aktier, som investoren ønsker at indløse, samt investorens personlige oplysninger og investorens kontonummer. Tilvejebringes disse oplysninger ikke, kan det medføre, at anmodningen bliver forsinket, mens man forsøger at indhente bekræftelse fra investoren. Betaling for Aktier, der indløses, ekspederes i den relevante Handelsvaluta for den pågældende Klasse senest tre (3) Bankdage i Luxembourg efter den relevante Værdiansættelsesdag

7 Indløsningsanmodninger, som den Centrale administration modtager før kl (i Luxembourg) på enhver Bankdag i Luxembourg, der svarer til Værdiansættelsesdagen, ekspederes på den pågældende Handelsdag til den Indre værdi pr. aktie som fastsat for den relevante Handelsdag. Alle anmodninger, som den Centrale administration modtager efter Indløsningsfristen, behandles på den næste følgende Handelsdag på grundlag af den Indre værdi pr. aktie, der er fastsat på den Værdiansættelsesdag. Generelt Anmodninger om efterfølgende tegninger og indløsninger skal ske pr. fax eller pr. brev til den Centrale administration eller til en (eventuel) udlodningsagent. Der sendes bekræftelse til ansøgeren pr. almindelig post så snart, som det med rimelighed er praktisk efter Værdiansættelsesdagen, med alle oplysninger om transaktionen. Yderligere vigtige oplysninger Investorer kan anmode om at modtage kopi af Investeringsinstituttets Fuldstændige prospekt, kopi af den seneste Årsrapport med de reviderede regnskaber og af Halvårsrapporten (hvis en sådan rapport er offentliggjort efter den seneste Årsrapport). Kopier er også tilgængelige på Investeringsinstituttets hjemsted. U.S. All Cap Growth Fund er stiftet i en ubegrænset periode. Afdelingens lanceringsdato: 16. august 2010 Juridisk struktur: Afdeling i William Blair SICAV Promoter: William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Tilsynsmyndighed: Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg (www.cssf.lu) Forvaltningsselskab: RBS (Luxembourg) S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg Depotbank, Noteringsagent, Central administration og Aktiebogfører og Overførselsagent: Investeringsforvalter og Global udlodningsagent: Revisor: Referencevaluta: Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Vertigo Building Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L Luxembourg, Luxembourg William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Ernst&Young SA, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5369 Münsbach USD - 7 -

8 Yderligere oplysninger Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte Forvaltningsselskabet eller Investeringsinstituttets Centrale administration i Luxembourg eller Deres lokale repræsentant

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere