Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF"

Transkript

1 Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen

2

3 Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

4 Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec Niels-Henrik M. Hansen Forfatterne og Center for Ungdomsforskning, 2010 Grafisk design: Niels-Henrik M. Hansen Foto: Kajs Foto, Vanløse ISBN: Center for Ungdomsforskning Tuborgvej København NV

5 Indholdsfortegnelse Forord 7 Kapitel 1 - Indledning 9 Problemformulering 10 Metode og metodologiske overvejelser 10 Analyseramme 11 Afrunding og læsevejledning 11 Kapitel 2 - Resumé 13 Kursisternes baggrund og opvækst 13 Tiden efter folkeskolen og valget af HF 14 Oplevelsen af HF-uddannelsen 14 Kursisternes trivsel, livssituation og netværk 15 Risikofaktorer for overvejelser om at afbryde HF-uddannelsen 16 Kapitel 3 - Undersøgelsens resultater 17 Hvem er kursisterne på Frederiksberg HF? 17 Kursisternes opvækst 18 En dum tid oplevelsen af problemer i familien 20 Mobning og problemer i skolen 21 Tiden mellem folkeskolen og HF 23 Valget af HF 26 Oplevelsen af uddannelsen 28 Kursisternes trivsel og livssituation 31 Kursisternes relation til forældrene og til deres sociale netværk 32 Øjebliksbillede af kursisternes adfærd og trivsel 34 Overvejelser om afbrud 37 Kapitel 4 - Risikofaktorer for frafald 41 Betydningen af baggrundsfaktorer samt kursisternes opvækst 41 Valgmotiver og succeskriterier 42 Betydning af tilfredshed med HF-uddannelsen 43 Trivslens betydning for overvejelser om frafald 44 Betydningen af kursisternes netværk 44 Betydningen af fravær og personlige problemer 44 Positive og negative indikatorer ved overvejelser om frafald 46 Bilag 1: Hvad viser andre undersøgelser 48 Bilag 2: Litteraturliste 51

6

7 Forord I denne rapport sættes der fokus på elevernes baggrund på den 2-årige HF-uddannelse på Frederiksberg HF. Hensigten med rapporten er at beskrive elevernes baggrunde og livssituation samt belyse, hvorledes forskellige baggrunde kan påvirke elevernes trivsel og relation til deres uddannelse på HF Frederiksberg. Rapporten er et resultat af et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning og Frederiksberg HF. I den forbindelse vil vi gerne takke rektor Finn Bønsdorff, Frederiksberg HF og studievejleder Marianne Weile, også Frederiksberg HF, for et godt samarbejde. Der skal også lyde en stor tak til eleverne på Frederiksberg HF, som har svaret på undersøgelsens spørgeskema og velvilligt har deltaget i undersøgelsens interviews. Rapporten er skrevet i et samarbejde mellem forskningsmedarbejder Martha Nina Ozmec og adjunkt Niels- Henrik M. Hansen, begge Center for Ungdomsforskning ved institut på pædagogik, DPU, Aarhus Universitet. Emdrup d. 20. april 2010 Niels-Henrik M. Hansen Adjunkt, Center for Ungdomsforskning

8

9 Indledning I dag har danske unge en række forskellige muligheder, når de skal vælge en gymnasial uddannelse. Der er det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX), det tekniske gymnasium (HTX) og endelig den højere forberedelseseksamen (HF), som kan tages både på et voksenuddannelsescenter og et HF-center. I denne rapport undersøger vi de unge, som tager en HF på et HF-center. Specifikt er der tale om unge, der tager en HF på Frederiksberg HF. Udgangspunktet for undersøgelsen er et ønske om at få belyst elevernes baggrunde og forbinde det med deres aktuelle trivsel på uddannelsen. Hensigten er at belyse og dermed potentielt dokumentere de problemer og udfordringer, de unge bærer på, og som kan påvirke deres indsats og trivsel på HF-uddannelsen samt deres eventuelle overvejelser om at afbryde uddannelsen. Traditionelt har HF været et tilbud for unge, som enten har taget 10. klasse og/eller har været ude af uddannelsessystemet i en kortere eller længere årrække af forskellige årsager. Det har samtidigt medført, at elevbaggrundene har været mere varierende end på andre gymnasiale uddannelser. En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning (Lindstrøm, Simonsen og Katznelson 2007) peger på, at eleverne på HF har meget forskellige baggrunde. I den forstand fremstår HF som et tilbud, der tiltrækker unge med mange forskellige baggrunde end andre gymnasiale uddannelser, hvilket har fået fornyet aktualitet i den aktuelle målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. I den debat fokuseres der ofte på de unges sociale baggrunde. Hvis målsætningen skal nås, kræver det, at unge fra de såkaldte uddannelsesfremmede hjem også tager en ungdomsuddannelse i samme udstrækning som unge fra hjem, hvor forældrene er veluddannede. I den forbindelse peger den tidligere nævnte undersøgelse på, at HF har et særligt potentiale for at samle denne gruppe op og medvirke til, at de får en ungdomsuddannelse. I forhold til Frederiksberg HF (FHF) er der dog det særlige forhold i relation til denne diskussion, at på trods af at FHF oplever, at de rekrutterer hovedparten af deres kursister fra velstillede og veluddannede hjem, oplever de samtidig, at denne gruppe af kursister har deres eget sæt af problemer og udfordringer, der kan gøre det vanskeligt for dem at trives på og gennemføre uddannelsen. Dette leder til en tilstødende diskussion af en problemstilling, som Lindstrøm, Simonsen og Katznelson også peger på. Problemstillingen er, at ikke alene har HF en uddannelsesmæssig opgave, i mange tilfælde har uddannelsen derudover også

10 en særlig opgave i forhold til at give unge en anden og ekstra mulighed for at gennemføre en gymnasial uddannelse. I forhold til denne analyse af kursisterne FHF er der tale om unge, der har forskellige sociale begivenheder og oplevelser med i bagagen. Det kan være sygdom eller tidligere afbrudte forløb på andre ungdomsuddannelser. Disse kan potentielt påvirke deres trivsel og indsats på FHF. Om det gør og i hvilken udstrækning det eventuelt påvirker kursisterne, vil vi bl.a. undersøge i denne rapport. Det gør konkret, at ét af målene med denne rapport og rapportens analyser er at se på, hvorvidt andre faktorer end kursistens sociale baggrund, her forstået i klassisk socio-økonomisk forstand, har betydning for de unges trivsel på uddannelsen. Med andre faktorer tænkes der bl.a. graden af tryghed i de unges opvækst, tilstedeværelsen af sygdom i familien mv. Det er måske faktorer, der giver sig udslag i dårlig trivsel på uddannelsen, en høj grad af fravær fra undervisningen og forsømmelser i forhold til undervisningen, manglende motivation hos de unge, dårligt selvværd og selvtillid mv. I dette perspektiv kan man sige, at analyserne i denne rapport stilfærdigt forsøger at udfordre en tankegang, hvor den socio-økonomiske status bliver brugt som den eneste forklaring på, hvorfor nogle unge har sværere ved at tage en uddannelse end andre. I den forstand stiller denne rapport spørgsmålet: Hvis den socio-økonomiske baggrund stort set er ens for alle hvilke andre faktorer i kursistens baggrund har så indflydelse på kursistens aktuelle trivsel på FHF? Problemformulering Det centrale mål med denne rapport er for det første at analysere og klarlægge de sociale baggrunde for kursisterne på Frederiksberg HF i en bred forstand, hvor faktorer og hændelser i kursisternes opvækst og nuværende trivsel medtages i analysen. Konkret betyder dette, at rapporten vil: - Undersøge og klarlægge elevernes sociale baggrunde i en bred forstand - Analysere, hvorvidt tilstedeværelsen eller fravær af forskellige og specifikke sociale hændelser i elevens liv påvirker kursistens nuværende trivsel i bred forstand på uddannelsen. Metode og metodologiske overvejelser Denne rapport bygger på elevernes besvarelser af et omfattende spørgeskema samt en række semistrukturerede dybdeinterviews med ti elever på Frederiksberg HF. Spørgeskemaundersøgelsen Ud af de 479 kursister på Frederiksberg HF på undersøgelsestidspunktet har de 386 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 81 %. Det er en meget tilfredsstillende svarprocent. Det giver analyserne i denne rapport et godt og solidt grundlag at arbejde på basis af. Ud af de 386 besvarelser er 2 besvarelser fjernet fra analysen af forskellige årsager, hvilket giver en endelig svarprocent på 80 %. Besvarelserne er indsamlet i december 2009 og januar Det er således ikke nogen grund til at forvente nogen form for systematisk frafald grundet sygdom og andre former for fravær pga. den forholdsvise lange undersøgelsesperiode. Det er dog forventeligt, at de svageste/mest frafaldstruede elever formentlig ikke er repræsenteret i lige så høj grad som andre elever, idet de måske nok er indskrevet endnu på uddannelsen, men har meget fravær eller de facto er stoppet, selvom det endnu ikke er registreret. Interviewene Interviewerne med kursisterne er gennemført i løbet af december og januar De er gennemført enkeltvis og i lokaler på FHF. Kursisterne er udvalgt, således at de repræsenterer et spektrum af forskellige kursisttyper/baggrunde og situationer. Alle interviews er blevet optaget og efterfølgende tematiserede, og 10

11 indgår i rapportens forskellige analyser. De medvirkede kursister er dog søgt sløret i et væsentligt omfang for at sikre deres anonymitet i videst mulige udstrækning. Analyseramme Igennem de seneste år er der gennemført en række undersøgelser af kursisterne på FHF af Center for Ungdomsforskning. I bilag 1 findes en kort opsummering af disse undersøgelsers hovedresultater. Undersøgelserne udgør tilsammen et grundlag og dermed en ramme for den nærværende undersøgelse. De tre undersøgelser, der er beskrevet i bilaget er HF i dag status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF (Lindstrøm, Simonsen og Katznelson, 2007), Frederiksberg HF kursus - årgang 2008 ser tilbage (Lindstrøm og Simonsen, 2008) og Notat - Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever (Olsen og Simonsen, 2009). De tre rapporter peger på en række gennemgående problemstillinger, som det er relevant for denne rapport at forholde sig til. For det første peger de på, at kursisterne på FHF generelt set har en yderst positiv vurdering af FHF, men at eventuelle problemer mange gange typisk er lokaliseret i livet udenfor FHF. Det indikerer i relation til analyserne i denne rapport, at det er vigtigt at få beskrevet, hvilken form og karakter disse personlige problemer evt. kan have. Rapporterne peger endvidere på, at en del af kursisterne tilsyneladende kæmper med psykiske problemstillinger. Bl.a. bliver depression i en række tilfælde fremhævet som en væsentlig faktor i en række af de afbrudte forløb på FHF. Det indikerer, at psykiske problemer tilsyneladende er udbredte og påvirker en del af kursisternes trivsel. Hvor udbredte de psykiske problemer og hvorledes de eventuelt indvirker på kursisternes studieliv er ikke belyst i særlig grad, hvilket igen peger på nødvendigheden at få belyst dette. Det fremstår desuden som en central dualitet, at kursisterne på FHF på den ene side er glade for uddannelsen og det faktum, at de i deres eget øjne bliver behandlet som voksne. Ønsket om at blive behandlet som voksen fremstår som en væsentlig differentieringsfaktor i forhold til fx det almene gymnasium og som en central del af FHF s selvforståelse. Dualiteten opstår dog i det øjeblik, hvor grænserne og ansvaret for kursistens indsats og opførsel i undervisningen skal fastlægges. For nogle er det et problem, at der fx er udbredt ansvar på egen læring og indsats i relation til undervisningen, mens andre bliver irriteret, hvis de oplever, at undervisningen bliver for folkeskoleagtig. Slutteligt kan det også nævnes, at Klewe (2001) også har lavet en omfattende statistisk analyse af kursisterne på FHF på grundlag af registerdata. Her finder han bl.a., at eleverne på FHF typisk var ældre (dvs. over 21 år), når de blev sammenlignet med resten af landet. Samtidig har FHF en højere andel af kursister, som enten har en afbrudt gymnasial uddannelse bag sig, eller som har en erhvervsuddannelse bag sig. Kursisterne på FHF adskiller sig også fra resten af landet ved, at der er flere dimittender, hvor forældre har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Afrunding og læsevejledning I det næste kapitel, kapitel 2, opsummeres hovedresultaterne af analyserne i denne rapport. Det efterfølges af et kapitel, hvor vi ser de overordnede fordelinger i materialet. I dette kapitel kapitel 3 analyseres de unges sociale baggrunde, deres opvækstvilkår, tiden mellem folkeskolen og HF, valget af HF og oplevelsen af HF, herunder eventuelle overvejelser omkring et fravalg af HF. Kapitel 4 indeholder en grundig analyse af kursisternes overvejelser omkring et evt. fravalg af HF-studiet på Frederiksberg HF. Kapitlet undersøger i detaljer, hvorledes forskellige faktorer påvirker kursisternes eventuelle overvejelser omkring et stop på FHF. 11

12 Endelig er der i rapportens bilag en kort gennemgang af en række af Center for Ungdomsforsknings tidligere undersøgelser af kursisterne på HF. 12

13 Resumé I dette kapitel vil vi samle op på rapportens resultater. Udgangspunktet for denne rapport var et ønske om at undersøge de sociale baggrunde for kursisterne på Frederiksberg HF. Dette skulle ske i et perspektiv, hvor faktorer og hændelser i kursisternes opvækst og nuværende trivsel inkluderes. Dette centrale spørgsmål har vi forsøgt at belyse igennem en lang række forskellige analyser. Her vil vi samle og præsentere de centrale pointer. Kursisternes baggrund og opvækst Hovedparten af kursisterne på FHF har forældre med en solid uddannelsesmæssig baggrund. 53 % af kursisterne beskriver endvidere deres forældres økonomiske situation som værende god. 41 % oplever derimod at forældrene nogle gange eller næsten altid har svært ved at få pengene til at slå til. 56 % af kursisterne har forældre, som ikke lever sammen mere (dette indeholder både skilsmisser og de tilfælde, hvor forældrene har været samlevende (uden at være gift), men ikke længere er det). Det fremstår som en høj andel af kursisterne, når der sammenlignes med andre undersøgelser af unge, hvilket peger på at det er et særligt kendetegn ved kursisterne på FHF. Majoriteten af kursisterne beskriver deres opvækst som tryg. 18 % betegner deres opvækst som utryg eller meget utryg. En stor del af kursisterne har oplevet forskellige problemer/ hændelser i familien som fx alvorlig sygdom, dødsfald, selvmordsforsøg, psykisk sygdom i den nærmeste familie eller misbrug eller vold i hjemmet. 75 % har oplevet en eller flere af disse hændelser, og i mange tilfælde tillægger kursisterne disse oplevelser betydning i forhold til deres nuværende livssituation, trivsel og mulighed for at gennemføre HF. Samlet set tegner det et billede af kursisterne som værende fra primært uddannelsesvante hjem. Der er mange, der stammer fra familier, hvor forældrene ikke længere bor sammen. Det er formentlig medvirkende til at begrunde den væsentlige andel af kursister, der oplever, at forældrene har svært ved at få pengene til at slå til i hverdagen. Selvom der er mange af kursisterne, hvor forældrene ikke længere bor sammen, betegner hovedparten alligevel deres opvækst som tryg. 13

14 Med til dette billede hører der dog en vigtig nuance. En væsentlig majoritet af kursisterne har oplevet forskellige problemer eller hændelser i deres liv. Det kan fx være alvorlig sygdom, dødsfald i den nære familie, vold i familien, depression mv., som mange af kursisterne oplever, påvirker deres nuværende situation og ikke mindst deres mulighed for at gennemføre uddannelsen på FHF. Det fremstår kort sagt som et centralt baggrundsvilkår for mange af kursisterne på FHF. Tiden efter folkeskolen og valget af HF 13 % af kursisterne kommer direkte fra folkeskole/efterskole, mens 87 % har foretaget sig andre ting. Hovedparten af disse har arbejdet, gået i gymnasiet eller taget en anden ungdomsuddannelse. 76 % af de kursister, som har foretaget sig andre ting, har afbrudt en eller flere uddannelser. De kursister, som tidligere har afbrudt en uddannelse, begrunder frafaldet med dalende motivation, umodenhed, personlige problemer eller oplevelsen af ikke at passe ind i det sociale miljø fx pga. alderen. Mange har derfor valgt HF, fordi kursisterne her er ældre, og fordi de gerne vil have en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Nogle kursister føler sig dårligt rustet fagligt i forhold til at gå i gymnasiet enten pga. psykiske problemer, personlige problemer, problemer i opvæksten eller dårlige oplevelser i skolen. Nogle af disse kursister har valgt HF, fordi uddannelsen kun tager to år og forventes at være mindre krævende end gymnasiet. Generelt er der en tendens til, at nogle kursister har valgt HF gennem udelukkelsesmetoden, og ser det som en mulighed for at få en god uddannelse, mens man stadig overvejer, hvad man gerne vil. Andre har efter perioder med personlige problemer eller et eller flere afbrudte uddannelsesforløb fået meget mod på fremtiden og har derfor en meget målrettet tilgang og også planer for, hvad de vil efter HF. Kursisterne beskriver deres arbejdserfaringer eller uddannelsesforsøg forud for HF som noget, der har bidraget til at modne dem og givet dem brugbare erfaringer til fremover at kunne vælge, hvad de vil. Analyserne peger her på, at hovedparten af kursisterne på FHF har tidligere uddannelseserfaringer med sig, når de begynder på FHF. En væsentlig del af kursisterne har måtte opgive tidligere uddannelser af forskellige årsager. Det handler ofte om problemer med manglende motivation eller personlige problemer. Det peger på, at der er en risiko for, at de opgiver studiet på FHF af de samme årsager. En risikofaktor i dette er, at en del vælger HF ud fra en forventning om, at det vil være mindre krævende end fx det almene gymnasium. En anden risikofaktor er de personlige problemer. Analyserne i det foregående afsnit ( Kursisternes baggrund og opvækst ) beskriver karakteren af nogle af disse problemer, og giver et fingerpraj om, hvor alment udbredte de er blandt kursisterne på FHF. Oplevelsen af HF-uddannelsen 93 % af kursisterne er overordnet tilfredse med at gå på FHF. HF-uddannelsen opleves som rummelig i forhold til kursisternes forskellige baggrunde, aldersspredningen og oplevelsen af at man kan være sig selv. Dette opleves desuden som en modsætning til andre ungdomsuddannelser fx gymnasiet som opleves som mere ekskluderende. HF opleves således som et sted, hvor man kan få en chance til. 68 % vurderer, at de klarer sig godt fagligt. Alligevel er skoletræthed og manglende motivation relativt udbredt. Kursister som beskriver deres opvækst som utryg oplever i mindre grad at klare sig godt fagligt, at være en del af fællesskabet i klassen og føler sig i mindre grad motiverede end kursister med en tryg opvækst. Det har ikke nogen negativ indflydelse på kursisternes faglige selvvurderede præstation, at de har afbrudte uddannelser bag sig tværtimod er disse kursister ofte meget målrettede. 14

15 53 % har været fraværende fra undervisningen pga. personlige problemer i løbet af de seneste to uger på undersøgelsestidspunktet. Derudover har 10 % pjækket en eller flere gange. Pjæk opleves af nogle som et individuelt problem, mens andre er opmærksomme på de sociale mekanismer, som medvirker til kursisternes afslappede fraværskultur. Især de kursister, som har personlige problemer, efterspørger studiekammeraternes opbakning og hjælp til at holde fast i, at man skal komme til undervisningen. Det kan være svært at holde fast, når fraværskulturen er løs og op til den enkelte at administrere. Alt i alt er der tale om en meget positiv vurdering af FHF. Det er meget få kursister, der overordnet set ikke er tilfredse med at gå på FHF. Det er et resultat, der lægger fint i forlængelse af, hvad tidligere undersøgelser af FHF har afdækket (se bilag 1 for en gennemgang af disse). Der er en væsentlig andel af kursister, der har været fraværende fra undervisningen pga. personlige problemer de seneste to uger. Det indikeres for nogles vedkommende, at det er svært at få privatlivet til at passe med undervisningen, og at det kan være vanskeligt at håndtere fraværskulturen blandt kursisterne på FHF. I den henseende peger analyserne på, at opbakningen fra de andre kursister på holdet kan være med til at fastholde kursisten på uddannelsen. Kursisternes trivsel, livssituation og netværk 82 % af kursisterne vurderer deres liv som godt eller meget godt samlet set. Majoriteten oplever også at have en god livsglæde og selvtillid. På trods af, at kursisterne generelt trives, har 60 % svaret, at de har eller har haft mindst en af følgende lidelser: alvorlig sygdom, spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, tvangstanker, selvmordstanker, angst eller depression. 41 % har alene haft depression på et tidspunkt i deres liv. Der er væsentlige andele af kursisterne (40 %), som har gået til behandling hos psykolog/psykiater, før de begyndte på FHF. Der er flere kvindelige end mandlige kursister (46 % vs. 33 %), der har gået til psykolog eller psykiater. 16 % af kursisterne har gået til psykolog eller psykiater, mens de har gået på FHF. Der er overvægt af kursister, som har gået til psykolog eller psykolog, før de begyndte på FHF, hvor forældrene ikke længere bor sammen (44 % vs. 33 %). 38 % betegner deres økonomiske situation som værende dårlig eller meget dårlig. 62 % af kursisterne arbejder ved siden af studierne. Heraf synes 19 %, at det i nogen grad påvirker indsatsen på HF negativt. 70 % har jævnlig kontakt til forældrene, og 78 % mener i høj eller meget høj grad at have et godt forhold til forældrene. De hjemmeboende kursister fremhæver de praktiske fordele ved at bo hjemme som en direkte støtte til at gennemføre uddannelsen. De udeboende kursister har deres eget liv og er i mindre grad under forældrenes indflydelse. Alligevel kan de være afhængige af at låne penge af forældrene til mad og efterspørger som udeboende nogle voksne mennesker at tale med. Kursisternes primære netværk er ikke overraskende deres venner eller kærester. 87 % af kursisterne tilkendegiver, at de i høj eller meget høj grad kan tale om personlige problemer med venner/kæreste. 59 % kan i høj eller meget høj grad tale med forældrene om problemer, mens 8 % slet ikke kan eller har forældre at tale om personlige problemer med. Det er et sammensat billede, der viser sig i disse analyser. På den ene side tegner der sig et billede af, at langt de fleste kursister har det ganske godt og trives vel. De har for manges vedkommende et godt forhold til deres forældre, som de også i mange tilfælde kan tale med om deres eventuelle problemer. På den anden side er der samtidig signifikante andele, som lider af forskellige lidelser eller kæmper med forskellige personlige problemer. Det er problemer, som kan og for en dels vedkommendes påvirker deres betingelser for at kunne gennemføre uddannelsen på FHF. Bl.a. er depression ganske udbredt blandt kursisterne på FHF. I forlængelse af de tidligere analyser peger det på, at FHF for mange af kursisterne er et godt sted at være. De er tilfredse med forholdene og trives godt. Analyserne peger dog samtidig på, at en stor del kursisterne 15

16 har en tung personlig bagage at bære på, som kan påvirke deres muligheder for at forblive på uddannelsen, og som FHF i en eller anden udstrækning må forholde sig til. Det stiller i al fald væsentlige krav til uddannelsesstedet og de forskellige eksisterende støttesystemer som studievejledningen og tutor-ordningen. Netop fastholdelsen på uddannelsen vender vi tilbage til i det næste afsnit, hvor vi ser på resultaterne af analysen af risikofaktorer i relation til frafald på HF-uddannelsen. Risikofaktorer for overvejelser om at afbryde HF-uddannelsen 25 % af kursisterne har overvejet at stoppe på HF på et tidspunkt 7 % overvejer det på undersøgelsestidspunktet. De hyppigste årsager er frygt for ikke at kunne gennemføre uddannelsen tilfredsstillende, personlige problemer og manglende interesse for fagene. Overvejelser om stop på HF varierer meget mellem de enkelte klasser og tyder på, at sociale mekanismer eller forhold i de enkelte klasser har stor betydning for fastholdelsen af kursisterne. Halvdelen af kursisterne synes, at de i mere eller mindre grad kan tale med studievejledningen om personlige problemer. Mange er rigtig glade for den støtte, de kan få, og fremhæver den personlige relation til en vejleder eller tutor som afgørende for, at de kan gennemføre uddannelsen. De faktorer, som har størst betydning for kursisternes overvejelser om at afbryde uddannelsen, drejer sig om utilfredshed med uddannelsen, at klare sig fagligt dårligt, at være umotiveret, at have dårligt helbred, depression, at have haft en utryg opvækst og at mangle venner at tale med om personlige problemer. Analyserne aftegner samlet set et billede af, at en pæn andel af kursisterne på FHF på et eller andet tidspunkt undervejs i deres uddannelse har overvejet at stoppe. Det er dog forholdsvis få, der på undersøgelsestidspunktet aktuelt overvejer at stoppe. Det sociale samvær og sammenhold i de enkelte klasser har tilsyneladende betydning for overvejelser omkring afbrud af uddannelsen. En vigtig brik i denne sammenhæng er studievejledningen og tutorerne. Mange af kursisterne oplever, at de kan bruge studievejledningen og tutoren til at vende personlige problemer og netop den personlige kontakt bliver fremhævet som væsentlig og afgørende for fastholdelsen på uddannelsen. Det peger på studievejledningens og tutorernes væsentlige rolle i at mindske frafaldet på uddannelsen. De tidligere analyser af kursisternes baggrund og bagage indikerer dog samtidigt, at det for store dele af kursistgruppen er omfattende og tunge problemstillinger, som de bærer rundt på. Det illustrerer indirekte omfanget af de problemstillinger som FHF her i form af studievejledningen og tutorordningen møder. 16

17 Undersøgelsens resultater I dette kapitel tager vi fat i en række af undersøgelsens overordnede problemstillinger. Kapitlet vil præsentere en række analyser af kursisternes baggrund, herunder deres opvækst og tiden mellem folkeskolen og FHF, overvejelser i forbindelse med valget af HF, kursisternes trivsel generelt og deres trivsel på uddannelsen. Kapitlet vil tage udgangspunkt i den statistiske analyse af kursisternes besvarelser af undersøgelsens spørgeskema, men vil løbende krydsklippe disse statistiske analyser med citater og analyser af undersøgelsens interviewmateriale. Denne krydsklipning skal medvirke til at uddybe og udfordre de statistiske analyser således at de forskellige realiteter, der skjuler sig bag tallene, bliver udfoldet bedst muligt. Indledningsvis vil vi tage fat i en talmæssig beskrivelse af kursisternes baggrund på en række forskellige faktorer, hvorefter vi tager fat i de unges tidligere eventuelle erfaringer med uddannelsessystemet og begrundelser for at vælge netop HF. Hvem er kursisterne på Frederiksberg HF? Der indgår 384 gyldige besvarelser af spørgeskemaet i den statistiske analyse, hvilket giver en svarprocent på ca. 80 %. Lidt over halvdelen - 57 % af disse stammer fra kvinder, og 43 % fra mænd, hvilket svarer fint til den samlede registrerede fordeling på køn (56 % kvinder og 44 % mænd) på FHF. Aldersmæssigt er de yngste deltagere 16 år og ældste deltagere 33 år. Hovedparten er mellem 18 og 21 år (69 % falder i dette aldersinterval) den største andel er 19 år (20 %) på undersøgelsestidspunktet. Dette bekræfter billedet af, at det generelt er yngre kursister, som går på FHF, hvilket fx Lindstrøm, Simonsen og Katznelson (2007) også kommer frem til i deres analyse af kursisterne på FHF. 75 % af deltagerne har en etnisk dansk baggrund. De resterende 25 % er enten født i Danmark, men har forældre med en anden etnisk baggrund end dansk (18 %) eller er ikke født i Danmark og har forældre med en anden etnisk baggrund end dansk (7 %). Andelen af kursister med anden etnisk baggrund end dansk dækker både over kursister med baggrund i fx Norden, Europa eller i Afrika. 17

18 Figur 1: Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund. Ingen uddannelse/folkeskole/ufaglært 14% 13% Studentereksamen 9% 8% Erhvervsuddannelse 25% 24% Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse 6% 5% 22% 28% Mor Far Lang videregående uddannelse 14% 18% Ved ikke 5% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 40 % bor hos forældre (eller en af dem). 51 % bor i lejlighed enten alene (23 %) eller sammen med venner eller kæreste (28 %). Et fåtal bor på kollegieværelse (5 %). De resterende 5 % bor i andre boformer typisk på værelse hos fremmede eller hos anden familie end forældrene. 4 % af deltagerne har børn. Hovedparten af kursisterne på FHF stammer fra familier, hvor forældrene har en solid uddannelsesmæssig baggrund. Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund er vist i figur 1. Den største andel af mødrene og fædrene har en mellemlang videregående uddannelse tæt efterfulgt af en erhvervsuddannelse. Sammenlignes tallene med tal fra Klewes (2001) undersøgelse af kursisterne på FHF, er de umiddelbart meget sammenlignelige (Klewe 2001: 8). Klewe konstaterer samtidig, at kursisterne (dimittender) på FHF er kendetegnet ved, at forældrene i højere grad har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, når man sammenligner med resten af landet. Omvendt er færre forældre til kursister på FHF, som har en erhvervsuddannelse sammenlignet med resten af landet (Klewe 2001:8) Foruden forældrenes uddannelsesmæssige baggrund er kursisterne blevet bedt om at vurdere forældrenes økonomiske situation. Denne beskrives af 53 % af kursisterne som værende god. 29 % oplever, at forældrene nogle gange har svært ved at få pengene til at slå til, mens 12 % oplever, at forældrene næsten altid har svært ved at få pengene til at slå til. Det virker umiddelbart i modstrid med opfattelsen af, at rekrutteringen af kursister til FHF hovedsageligt sker fra et økonomisk velstående område, når 42 % af kursisterne oplever, at deres forældre har en eller anden form for økonomiske problemer. 74 % af kursisterne har flyttet en eller flere gange i løbet af deres opvækst. 29 % har flyttet 4 eller flere gange. Antallet af flytninger er forbundet med forældrenes samlivsstatus. I alt har 56 % af kursisterne forældre, som ikke er samlevende mere. Hvis dette ses i relation til antallet af flytninger, så har 41 % af de kursister, hvor forældrene ikke er sammen mere, flyttet 4 eller flere gange. Dette tal falder til 14 % blandt de kursister, hvor forældrene stadig er sammen. Det er en høj andel af kursisterne, hvor forældrene ikke bor sammen. Tal fra andre undersøgelser peger på, at andelen af kursister på FHF, der har forældre, som ikke længere er sammen, er signifikant og markant højere. Fx fremgår det af en repræsentativ undersøgelse ( Når det er svært at være ung i DK - som ikke er udgivet endnu ), at 31 % af de unge i undersøgelsen har forældre, der er ikke længere er sammen. Kigges der specifikt på de unge, der går på en gymnasial uddannelse, er andelen her faldet til 24 %. Det peger på, at der er en væsentlig overrepræsentation af kursister på FHF, hvor forældrene ikke længere er sammen. Kursisternes opvækst Hvis blikket zoomes yderligere ind på de unges opvækst, så betegner hovedparten (82 %) af de unge deres opvækst som tryg eller meget tryg, mens 11 % finder, at deres opvækst var utryg, og yderligere 7 % 18

19 Figur 2: Oplevelsen af trygheden i opvæksten i relation til om forældrenes bor sammen. 70% 60% 50% 58% 47% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 27% 16% 10% 5% 3% Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Bor sammen Bor ikke sammen finder, at den var meget utryg. Der er en klar sammenhæng mellem denne subjektive vurdering af tryghed i opvæksten og forældrenes økonomiske situation. Blandt de unge, som ikke mener, at forældrene har økonomiske problemer, betegner 53 % deres opvækst som meget tryg. Denne andel falder til 13 % i de situationer, hvor forældrene næsten altid har problemer med at få pengene til at slå til. Den samme relation ses mellem antallet af flytninger og oplevelsen af tryghed under opvæksten. De unge, som ikke er flyttet igennem barndommen, er mere tilbøjelige til at finde deres barndom meget tryg (53 %), end de unge, der er flyttet 4 eller flere gange (her er den tilsvarende andel 26 %). Der kan dog være mange årsager til flytning, og en del kursister forklarer flytninger med familieforøgelse og behov for mere plads, mens andre må flytte i forbindelse med, at forældrene har skiftet arbejde eller i forbindelse med skilsmisse. Flytning kan således både hænge sammen med lykkelige og ulykkelige omstændigheder. Oplevelsen af en tryg opvækst er også forbundet med forældrenes samlivsstatus. Hvis forældrene stadig er gift eller samlevende, øges chancen for, at den unge også vurderer opvæksten som værende mere tryg. Denne relation er vist i figur 2. De foregående analyser kredsede omkring kursisternes opvækst og forældrenes samlivsstatus. I det følgende vil vi se på, i hvilket omfang kursisterne har oplevet forskellige sociale hændelser i deres liv. Udtrykket en social hændelse er her et forsøg på at kategorisere forskellige former for sygdom, misbrug og voldsomme oplevelser i kursistens nære familie under en samlende betegnelse. Figur 3 viser andelen af kursister på FHF, som har oplevet forskellige sociale hændelser. Figuren indikerer tydeligt, at en stor del af kursisterne har oplevet forskellige former for sygdom, dødsfald, vold eller misbrug i hjemmet/ familien og dermed har tunge oplevelser med i bagagen, når de begynder på FHF. 48 % har oplevet livstruende sygdom, 31 % har oplevet psykisk sygdom og 31 % har oplevet dødsfald, hvilket er de hyppigst forekommende hændelser, som kursisterne har oplevet. Ser man desuden på antallet af sociale hændelser i den enkeltes liv, viser det sig, at 25 % af kursisterne ikke har oplevet nogle af de nævnte begivenheder, mens 75 % har oplevet en eller flere. Figur 4 viser fordelingen af antallet af hændelser blandt kursisterne. I de tilfælde, hvor kursisten kun har oplevet en enkelt af hændelserne, er der overvejende tale om livstruende sygdom i den nære familie. Sættes disse sociale hændelser i relation til kursistens vurdering af tryghed under opvæksten, påvirker de alle undtagen livstruende sygdom vurderingen i negativ retning. At livstruende sygdom ikke har så stor betydning som de andre hændelser skyldes formentlig, at sygdommen måske overvindes hvis ikke kom- 19

20 Figur 3: Andele af unge på FHF, der har oplevet forskellige hændelser. Livstruende sygdom i den nære familie 48% Dødsfald blandt forældre, søskende eller nære venner 31% Misbrug af alkohol i hjemmet 24% Misbrug af stoffer i hjemmet 9% Fysisk eller psykisk vold rettet mod den unge Fysisk eller psykisk vold rettet mod andre i hjemmet 21% 23% Seksuelt misbrug 5% Psykisk sygdom i nære familie Selvmord eller selvmordsforsøg blandt forældre eller søskende 9% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% mer vi over i kategorien dødsfald. Desuden kan der være tale om sygdom blandt søskende og ikke nødvendigvis blandt forældrene - de primære omsorgsgivere. Disse sociale hændelser står ikke alene. Vender vi tilbage til forældrenes samlivsstatus, peger analysen på, at hvis kursisten har oplevet misbrug i hjemmet af stoffer eller alkohol, vold rettet mod kursisten selv eller andre i hjemmet eller psykisk sygdom i familien, så øges sandsynligheden samtidig for, at forældrene ikke længere bor sammen. Forekomsten af sociale hændelser i hjemmet, skilsmisse blandt forældrene eller oplevelsen af tryghed i barndommen er derimod ikke relateret til forældrenes uddannelsesmæssige baggrund. Som vi også skal se i de følgende afsnit, er det da også oplevelsen af opvæksten og ikke forældrenes sociale baggrund, som har betydning for kursisterne mht. hvordan de trives og klarer sig på HF. En dum tid oplevelsen af problemer i familien I interviews med kursister fra FHF kommer der mange meget forskellige fortællinger frem om kursisternes opvækst og familieforhold, som de selv tillægger betydning i forhold til deres nuværende livssituation og deres oplevelse af at gå på HF. Nogle af kursisterne fortæller om en dum tid under opvæksten med problemer i hjemmet - fx psykisk sygdom, dødsfald eller misbrug, som har haft en negativ indflydelse på trygheden i hjemmet, relationen til forældre og for indsatsen i skolen. I nogle tilfælde har forældrene været fraværende eller har haft personlige Figur 4: Antal sociale hændelser i kursisternes liv. Ingen 25% En enkelt hændelse 23% To hændelser 18% Tre hændelser 13% Fire hændelser Fem eller flere hændelser 10% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20

Ung i dag ung i Gentofte

Ung i dag ung i Gentofte Ung i dag ung i Gentofte Profil af unges trivsel i Gentofte kommune Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 Arnt Louw, avl@learning.aau.dk 1 Hovedspørgsmål Mit liv: Hvordan er

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv 6 Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 87 1. Indledning Dette kapitel belyser udbredelsen af selvmordstanker og selvmordsforsøg

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hf på VUC - et andet valg. Mette Pless & Niels-Henrik M. Hansen

Hf på VUC - et andet valg. Mette Pless & Niels-Henrik M. Hansen Hf på VUC - et andet valg Mette Pless & Niels-Henrik M. Hansen Hf på VUC - et andet valg Mette Pless Niels-Henrik M. Hansen Forfatterne og Center for Ungdomsforskning, 2010 Grafisk design: Niels-Henrik

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Ungdomsliv og læring 2014

Ungdomsliv og læring 2014 Ungdomsliv og læring 2014 Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et nødvendigt fokus på motivation I 8 klasse oplever 39 % at deres klassekammerater er trætte af at gå i skole 72% af alle erhvervsskolelærere

Læs mere

Studievejlederkonference

Studievejlederkonference Studievejlederkonference Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen Identitetsdannelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

Jens Christian Nielsen & Niels Ulrik Sørensen

Jens Christian Nielsen & Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Resumé Jens Christian Nielsen & Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Resumé Forfatterne

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Unges motivation og læring. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU

Unges motivation og læring. Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Unges motivation og læring Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et udpluk fra Unges motivation og læring Selvom meget går godt i uddannelsessystemet, og mange unge er glade for at gå i skole,

Læs mere

Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012. Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk

Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012. Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk Unge og depression PsykInfo: Kjellerup d. 17. april 2012 Lisbeth Jørgensen Psykolog www.phuset.dk 29-årig mand om depression For mig er depressionens farve ikke sort, men grå. Ligegyldighedens farve. Under

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg hf

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg hf Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg hf Niels-Henrik M. Hansen Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg hf Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg hf Forfatter:

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse - udfordringer Niels Egelund, professor, dr.pæd. Direktør, Center for Strategisk Uddannelsesforskning

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse - udfordringer Niels Egelund, professor, dr.pæd. Direktør, Center for Strategisk Uddannelsesforskning Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse - udfordringer Niels Egelund, professor, dr.pæd. Direktør, Center for Strategisk Uddannelsesforskning Aarhus Universitet Hvem er mest parat til uddannelse?

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

TIDLIGERE ANBRAGTE 18- ÅRIGE OG DERES VEJ GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET

TIDLIGERE ANBRAGTE 18- ÅRIGE OG DERES VEJ GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET TIDLIGERE ANBRAGTE 18- ÅRIGE OG DERES VEJ GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET Resultater fra SFI s forløbsundersøgelse af børn født i 1995 ANALYSER AF RIKKE FUGLSANG OLSEN OG CHRISTOPHER J. DE MONTGOMERY DISPOSITION

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Fokusgruppe om ensomhed

Fokusgruppe om ensomhed "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om ensomhed En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Nutidens unge fremtidens sygeplejesker

Nutidens unge fremtidens sygeplejesker Nutidens unge fremtidens sygeplejesker Af Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 Del: Der skal tages en række forskellige midler i brug, hvis flere unge skal i gang med og fastholde

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger 18.11.10 Unge i risikogruppen Fuets - konference

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger 18.11.10 Unge i risikogruppen Fuets - konference www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger 18.11.10 Unge i risikogruppen Fuets - konference Generation Y Alice Hypervælgeren Bastian Lystfiskeren Shamir/Aisha - Generation Y blikket udefra Curlingbørnene

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne

Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Sjette netværksmøde i: Sammen om de unge implementering af ungepakken Onsdag d. 26. oktober 2011 Munkebjerg Hotel, Vejle Unges trivsel og mistrivsel En udfordring for både unge og voksne Jens Christian

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Hvis uddannelse er eneste vej frem?

Hvis uddannelse er eneste vej frem? Hvis uddannelse er eneste vej frem? Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Generelle udfordringer til unge i dag Stadig større pres på unge til at tage en uddannelse og

Læs mere