Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)"

Transkript

1 NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/ Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den energipolitiske aftale af 22. marts, der dækker perioden , har til formål at skabe sikre rammer for udviklingen af det danske energisystem i retning mod 100 pct. forsyning med vedvarende energi i 2050, og tilvejebringe et velovervejet grundlag for at foretage de nødvendige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet samt i forskning, udvikling og demonstration af grønne energiteknologier. Ved energiaftalen bliver en række af virkemidlerne for at fremme den VE-baserede elproduktion, der blev introduceret i 2008 ved forrige energiaftale, videreført, og en række nye tiltag er indført. Den eksisterende PSO-finansierede pulje på 100 mio. kr. over 4 år til forskning, udvikling og demonstration af nye VE-teknologier til el-produktion, bliver forlænget, og der afsættes yderligere 25 mio. kr. specifikt til forskning, udvikling og demonstration af bølgekraftprojekter. Energiaftalen indeholder en markant udbygning af havvindmøllekapaciteten. I forbindelse med dette vil VE-lovens fire ordninger (den grønne ordning, køberetsordning, værditabsordningen og garantifonden) blive evalueret, og et oplæg med forslag til eventuelle nye initiativer, tilpasning af rammevilkårene samt nye planlægningsredskaber mv., vil blive udarbejdet. Foruden udbygningen med havvindmøllekapaciteten indeholder aftalen tiltag for fremme af brug af biomasse, bedre støttevilkår for biogasudbygningen, tiltag for omstilling til VE i bygninger og erhverv, og første initiativer til indføring af el og biomasse i transportsektoren. Desuden indeholder energiaftalen tiltag, som skal fremme udbygningen af den intelligente elnet i Danmark samt udvekslingsforbindelserne til nabolandene. Aftale af 15. november 2012 om solceller og andre små VE-anlæg I forlængelse af energiaftalen er regeringen d. 19. december 2012 indgået en særskilt aftale med folketingspartierne om en strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. Aftalen har til formål strategisk at samtænke sol i den samlede danske energiforsyning allerede nu, og indeholder en ny model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg. 1

2 Afregningsregler Med den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 samt aftalen om en strategi for solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg, blev en række pristillæg til VE-baseret elproduktion ændret. Afregningsreglerne ændret som følge af aftalerne er udmøntet ved ændringer af bl.a. VE-loven og er beskrevet nedenfor. Nærværende beskrivelse indeholder også de afregningsregler, der er videreført fra energiaftalen af 21. februar Da dele af ændringerne i eksisterende støtteordninger til producenter af vedvarende energi, indeholder elementer af statsstøtte, vil disse først kunne blive sat i kraft, i det omfang og fra det tidspunkt, de godkendes af EU-Kommissionen. Dette gælder bl.a. støtten til solcelleanlæg, støtten til elproduktion ved biogas samt støtten til øvrige VE-anlæg på 6 kw eller derunder. Afregningsreglerne i dette notat er angivet i hovedtræk og er ikke udtømmende. Der henvises til lovene og de ledsagende bekendtgørelser for de mere detaljerede bestemmelser. Hovedparten af reglerne, som er beskrevet i notatet, kan findes i: Bekendtgørelse nr af 8. november 2011 af lov om fremme af vedvarende energi. Lov nr. 276 af 27. marts 2012 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. Lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. Bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 1. VINDMØLLER Afregningen afhænger primært af, hvornår møllen er nettilsluttet, og hvor gammel den er, mens ejerforholdene ikke har indflydelse. For de møller, hvor anlægsejerne ikke selv skal afsætte elproduktionen på markedsvilkår, sælger Energinet.dk elproduktionen på spotmarkedet. Det drejer sig primært om produktionen fra de ældre møller. I skemaerne er det summen af markedspris og pristillæg, der er angivet som afregningspris. Ved markedsprisen forstås spotmarkedsprisen på Nord Pool i det område, hvor vindmøllen er nettilsluttet. Vindmøller på land nettilsluttet fra 1. januar 2014 Der ydes et pristillæg på 25 øre/kwh for summen af en elproduktion i 6600 fuldlasttimer og en elproduktion på 5,6 MWh pr. m 2 rotorareal. Pristillægget reduceres øre for øre, hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kwh nominelt og derved helt bortfalder hvis elprisen bliver 58 øre/kwh i løbende priser eller højere. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. 2

3 Vindmøller på land nettilsluttet fra 21. februar december 2013 Der ydes et pristillæg på 25 øre/kwh i fuldlasttimer, samt en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. Havvindmøller nettilsluttet fra 21. februar 2008 Der ydes et pristillæg på 25 øre/kwh i fuldlasttimer, samt en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. Tilladelse til etablering af vindmøller på havet gives efter klima- og energiministerens nærmere bestemmelse efter ansøgning. Vindmøller på havet efter afholdelse af udbud (Horns Rev 2, Rødsand 2 og Anholt) Der ydes pristillæg, der tilsammen med markedsprisen udgør 51,8 øre/kwh for Horns Rev 2 62,9 øre/kwh for Rødsand 2 og 105,1 øre/kwh for Anholt. Såfremt produktionen pålægges indfødningstarif, ydes et tilsvarende pristillæg som kompensation herfor. Pristillæggene ydes for en elproduktion på 10 TWh på Horns Rev 2 og Rødsand 2 samt på 20 TWh på Anholdt, dog højst i 20 år. Vindmøller nettilsluttet 1. januar februar 2008 Der ydes et pristillæg på 10 øre/kwh i 20 år, samt en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. Tilladelse til etablering af vindmøller på havet er givet efter udbud eller efter ansøgning. Vindmøller nettilsluttet Der ydes et pristillæg på op til 10 øre/kwh i 20 år. Pristillægget reguleres i forhold til markedsprisen, idet summen af pristillæg og markedspris ikke kan overstige 36 øre/kwh. Desuden ydes en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. Vindmøller nettilsluttet Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet, og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 43 øre/kwh i fuld- 3

4 lasttimer for møller på land og i 10 år for møller på havet. Efter udløb af fuldlasttimer skal anlægsejeren selv sørge for afsætningen af produktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne Samtidig ydes der et pristillæg på op til 10 øre/kwh indtil møllen er 20 år. Pristillægget reguleres i forhold til markedsprisen, idet summen af pristillæg og markedspris ikke kan overstige 36 øre/kwh. Desuden ydes en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. Vindmøller købt inden udgangen af 1999 ( eksisterende vindmøller) Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet, og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kwh indtil fuldlasttimerationen er opbrugt og derefter 43 øre/kwh indtil møllen er 10 år. Fuldlasttimerationen er timer for møller på 200 kw eller derunder, timer for møller på kw og timer for møller på 600 kw og derover. Hvis møllen er over 10 år gammel, men endnu ikke har opbrugt fuldlasttimerationen, afregnes med markedsprisen plus et pristillæg på 27 øre/kwh med et loft for summen af markedspris og pristillæg på 60 øre/kwh. Når møllen er over 10 år og fuldlasttimerne er udløbet, skal anlægsejeren selv sørge for afsætningen af produktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne Samtidig ydes der et pristillæg på op til 10 øre/kwh indtil møllen er 20 år. Pristillægget reguleres i forhold til markedsprisen, idet summen af pristillæg og markedspris ikke kan overstige 36 øre/kwh. Desuden ydes en godtgørelse på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger mv. Ovenstående pristillæg tildeles indtil udgangen af Husstandsmøller Husstandsmøller er møller på 25 kw eller derunder og nettilsluttet i egen installation. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet. Til husstandsmøller nettilluttet senest d. 19. november 2012 gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kwh. Til husstandsmøller nettilluttet d. 20. november 2012 eller senere gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 250 øre/kwh. Er husstandsmøllen på 6 kw eller derunder, og er nettilsluttet d. 20. november december 2013, kan der i stedet vælges at modtage et pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 130 øre/kwh. Er husstandsmøllen på 6 kw eller derunder, og er nettilsluttet d. 1. januar 2014 eller senere, kan der i stedet vælges at modtage et pristillæg, som sammen med markedsprisen ligeledes udgør 130 øre/kwh, men hvor tillægget nedsættes årligt med 14 øre/kwh fra og med d. 1. januar 2014 og til og med d. 1. januar Pristillægget ydes indtil husstandsmøllen er 10 år med den sats, der var gældende på nettilslutningstidspunktet. Elværksfinansierede vindmøller Elværksfinansierede vindmøller er vindmøller, der er opført af elforsyningsvirksomhederne 4

5 som følge af pålæg eller særlig aftale. Pålægget ophørte ved udstedelse af bevillinger den 4. juni 2002 og omfatter alle elværksfinansierede landvindmøller tilsluttet inden denne dato samt havvindmølleparkerne ved Horns Rev 1 og Nysted. Vindmøller nettilsluttet senest d. 31. december 1999: Der ydes ingen pristillæg. Vindmøller på land nettilsluttet fra d. 1. januar 2000: Der ydes et pristillæg, der tilsammen med markedsprisen udgør 33 øre/kwh samt et pristillæg på 10 øre/kwh. Pristillæggene ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Når møllen er over 10 år ydes der et pristillæg på op til 10 øre/kwh indtil møllen er 20 år. Pristillægget reguleres i forhold til markedsprisen, idet summen af pristillæg og markedspris ikke kan overstige 36 øre/kwh. Vindmøller på havet nettilsluttet efter 1. januar 2000: Der ydes et pristillæg, der tilsammen med markedsprisen udgør 35,3 øre/kwh samt et pristillæg på 10 øre/kwh. Pristillæggene ydes i fuldlasttimer. Såfremt produktionen pålægges indfødningstarif, ydes et pristillæg på op til 0,7 øre/kwh som kompensation herfor. Ekstra pristillæg til fabriksnye vindmøller med skrotningsbeviser Vindmøller nettilsluttet fra 1. april januar 2004: Der ydes et ekstra pristillæg på 17 øre/kwh i fuldlasttimer for den del af produktionen, der omfattes af skrotningsbevis fra en mølle med en effekt på 150 kw eller derunder, nedtaget i perioden 3. marts 1999 til 31. december Vindmøller på land nettilsluttet 1. januar februar 2008: Der ydes et ekstra pristillæg på 12 øre/kwh i fuldlasttimer for den del af produktionen, der omfattes af skrotningsbevis fra en mølle med en effekt på 450 kw eller derunder, nedtaget i perioden 15. december 2004 til 20. februar Det ekstra pristillæg reguleres i forhold til markedsprisen, idet summen af det ekstra pristillæg, det generelle pristillæg på 10 øre/kwh og markedspris ikke kan overstige 48 øre/kwh. Vindmøller på land nettilsluttet 21. februar december 2011: Efter anlægsejerens valg ydes der for den del af produktionen, der omfattes af skrotningsbevis fra en mølle med en effekt på 450 kw eller derunder, nedtaget i perioden 15. december 2004 til 15. december 2011, et ekstra pristillæg på enten: 12 øre/kwh i fuldlasttimer. Det ekstra pristillæg reguleres i forhold til markedsprisen, idet summen af det ekstra pristillæg og markedspris ikke kan overstige 38 øre/kwh. eller: 8 øre/kwh i fuldlasttimer 5

6 2. BIOGASANLÆG I det omfang, Europa Kommissionen godkender støtteordningen til biogas, vil denne fremgå af lov nr af 23. december Lovens ikrafttræden vil først kunne ske efter EUgodkendelsen, som på nuværende tidspunkt afventes stadig. I EU-notifikationen har Energistyrelsen ansøgt om, at støtten til elproduktion skal kunne gives med virkning tilbage til den 1. juli Støttesatserne er angivet i 2012 priser. Støttesatser for biogas Elproduktion ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse Til el produceret alene ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 79,3 øre/kwh. Summen af pristillægget og markedsprisen reguleres årligt på grundlag af 60 pct. af nettoprisindekset. Er elproduktionsanlægget på 6 kw eller derunder, og er nettilsluttet d. 20. november december 2013, kan der i stedet vælges at modtage et pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 130 øre/kwh. Er elproduktionsanlægget på 6 kw eller derunder, og er nettilsluttet d. 1. januar 2014 eller senere, kan der vælges at modtage et pristillæg, som sammen med markedsprisen ligeledes udgør 130 øre/kwh, men hvor tillægget nedsættes årligt med 14 øre/kwh fra og med d. 1. januar 2014 og til og med d. 1. januar Pristillægget ydes indtil elproduktionsanlægget er 10 år med den sats, der var gældende på nettilslutningstidspunktet. Udover ovennævnte tilskud ydes også tillæg på hhv. 26 øre/kwh. og 10 øre/kwh. Tillægget på de 26 øre/kwh nedreguleres årligt fra d. 1. januar 2013 med 1 øre/kwh for hvert kr./gj af det beløb, som naturgasprisen i det forudgående år er højere end en basispris på 53,2 kr./gj. Kommer naturgasprisen under basisprisen, opreguleres støtten tilsvarende. Tillægget på de 10 øre/kwh aftrappes med 2 øre/kwh årligt fra 2016 og frem til 2020, hvor det bortfalder helt. Elproduktion ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse samt andre brændsler For el produceret ved biogas, forgasningsgas fremstillet ved biomasse samt andre brændsler, ydes et pristillæg på 43,1 øre/kwh for den del af elektriciteten, der er fremstillet af bioog/eller forgasnigsgassen. Pristillægget reguleres årligt på grundlag af 60 pct. af nettoprisindekset. Ejer af et biogasanlæg kan vælge at modtage tillægget, som sammen med markedsprisen udgør 79,3 øre/kwh jf. foroven, eller tillægget på de 43,1 øre/kwh for den del af elektriciteten, der er fremstillet af bio- og/eller forgasnigsgassen. Valget skal ske fra et årsskifte og er bindende for et år. Udover ovennævnte tilskud ydes også tillæg på hhv. 26 øre/kwh. og 10 øre/kwh for den del af elektriciteten, der er fremstillet af bio- og/eller forgasnigsgassen. Tillægget på de 26 øre/kwh nedreguleres årligt fra d. 1. januar 2013 med 1 øre/kwh for hvert kr./gj af det beløb, som naturgasprisen i det forudgående år er højere end en basispris på 53,2 kr./gj. Kommer naturgasprisen under basisprisen, opreguleres støtten tilsvarende. Tillægget på de 10 øre/kwh aftrappes med 2 øre/kwh årligt fra 2016 og frem til 2020, hvor det bortfalder helt. 6

7 3. SOLCELLEANLÆG Solcelleanlæg 400 kw For solcelleanlæg nettilsluttet d. 20. november december 2013 ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 130 øre/kwh. Nettilsluttes anlægget d. 1. januar 2014 eller senere, ydes samme pristillæg, men tillægget reduceres årligt med 14 øre/kwh fra d. 1. januar januar Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Solcelleanlæg > 400 kw For solcelleanlæg nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kwh i 10 år og 40 øre/kwh i de følgende 10 år. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet. Fælles solcelleanlæg For fælles solcelleanlæg nettilsluttet d. 20. november januar 2014 ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 145 øre/kwh. Nettilsluttes anlægget d. 1. januar 2014 eller senere, ydes samme pristillæg, men tillægget reduceres årligt med 17 øre/kwh fra d. 1. januar januar Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 4. ANDRE VE-ELPRODUCERENDE ANLÆG Elproduktionsanlæg, der anvender stirlingmotorer, og andre særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde Eksisterende og nye anlæg, der anvender stirlingmotorer, samt andre særlige anlæg, der kun anvender biomasse som energikilde Til anlæg, der alene anvender biomasse som energikilde, ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 79,3 øre/kwh. Summen af pristillægget og markedsprisen reguleres årligt på grundlag af 60 pct. af nettoprisindekset. Er elproduktionsanlægget på 6 kw eller derunder, og er nettilsluttet d. 20. november januar 2014, kan der i stedet vælges at modtage et pristillæg, som sammen med markedsprisen udgør 130 øre/kwh. Er elproduktionsanlægget på 6 kw eller derunder, og er nettilsluttet d. 1. januar 2014 eller senere, kan der vælges at modtage et pristillæg, som sammen med markedsprisen ligeledes udgør 130 øre/kwh, men hvor tillægget nedsættes årligt med 14 øre/kwh fra og med d. 1. januar 2014 og til og med d. 1. januar

8 Eksisterende og nye anlæg, der anvender stirlingmotorer, samt andre særlige anlæg der anvender biomasse sammen med andre brændsler som energikilde Til anlæg, der både anvender biomasse og andre brændsler som energikilde, ydes et fast pristillæg på 43,1 øre/kwh til den del af elproduktionen, der er baseret på biomasse. Pristillægget på 43,1 øre prisreguleres årligt med 60 % af stigningen i nettoprisindekset. Særlige VE-anlæg af væsentlig betydning 6 kw Særlige anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af VE-elektricitet, omfatter bølgekraftanlæg, solenergianlæg, brændselsceller der anvender vedvarende energi m.v. Andre anlæg kan særskilt godkendes, bortset fra vandkraft i vandløb og allerede anvendte produktionsteknologier til afbrænding af biomasse. For anlæg nettilsluttet d. 20. november januar 2014 ydes et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 130 øre/kwh. Nettilsluttes anlægget d. 1. januar 2014 eller senere, ydes samme pristillæg, men tillægget reduceres årligt med 14 øre/kwh fra d. 1. januar januar Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet. Særlige VE-anlæg af væsentlig betydning > 6kW, nettilsluttet d. 20. november 2012 eller senere Særlige anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af VE-elektricitet, omfatter bølgekraftanlæg, solenergianlæg, brændselsceller der anvender vedvarende energi m.v. Andre anlæg kan særskilt godkendes, bortset fra vandkraft i vandløb og allerede anvendte produktionsteknologier til afbrænding af biomasse. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kwh i 10 år og 40 øre/kwh i de følgende 10 år. Særlige VE-anlæg af væsentlig betydning, nettilsluttet d. 21. april november 2012 Særlige anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af VE-elektricitet, omfatter bølgekraftanlæg, solenergianlæg, brændselsceller der anvender vedvarende energi m.v. Andre anlæg kan særskilt godkendes, bortset fra vandkraft i vandløb og allerede anvendte produktionsteknologier til afbrænding af biomasse. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kwh i 10 år og 40 øre/kwh i de følgende 10 år. Eksisterende og nye biomasseanlæg 8

9 Nye og eksisterende anlæg, der fremstiller elektricitet ved afbrænding af biomasse, får pristillæg på 15 øre/kwh. Elværksfinansierede anlæg får dog først dette pristillæg, når de har opbrugt deres nuværende pristillæg. Kan kombineres med støtte til decentrale værker og kraftvarmegarantiværker. Andre energikilder For elproducerende anlæg nettilsluttet d. 22. april 2004 eller senere ydes et pristillæg på 10 øre/kwh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet. Elværksfinansierede biomasseanlæg Elværksfinansierede anlæg er anlæg, der er opført af elselskaberne som følge af pålæg eller særlig aftale. Anlægsejeren skal selv sørge for afsætningen af produktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne Der ydes et pristillæg, der tilsammen med markedsprisen sikrer en afregning på 30 øre/kwh samt et fast pristillæg på 10 øre/kwh. Pristillæggene ydes i 10 år fra idriftsætningen, dog mindst 10 år fra 1. august I samme periode kan ydes et pristillæg på op til 100 kr./ton afbrændt biomasse inden for et samlet loft på i alt 45 mio. kr./år. Efter udløbet af ovennævnte pristillæg går anlægget over på tillæg på 15 øre/kwh. Andre anlæg med VE-anvendelse i kombination med andre brændsler Bestemmelserne gælder såfremt VE-anvendelsen på årsbasis udgør mellem % af brændværdien af de tilførte brændsler. Anlægsejeren skal selv sørge for afsætningen af VEproduktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne herved, såfremt dette er gældende for den øvrige produktion. Særlige anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udnyttelse af VE-elektricitet omfatter bølgekraftanlæg, solenergianlæg, brændselsceller der anvender vedvarende energi, m.v. Andre anlæg kan særskilt godkendes, bortset fra vandkraft i vandløb og allerede anvendte produktionsteknologier til afbrænding af biomasse. Særlige kombinerede VE-anlæg af væsentlig betydning, og hvor VE-anvendelsen påbegyndes senest d. 21. april 2004 Til den VE-baserede elproduktion ydes et pristillæg på 26 øre/kwh i 20 år, dog mindst i 15 år regnet fra d. 1. januar Særlige kombinerede VE-anlæg af væsentlig betydning, og hvor VE-anvendelsen påbegyndes efter d. 21. april 2004 Til den VE-baserede elproduktion ydes et pristillæg på 26 øre/kwh i de første 10 år og 6 øre/kwh i de følgende 10 år. Til øvrige kombinerede VE-anlæg nettilsluttet efter d. 21.april 2004 ydes et pristillæg på 10 øre/kwh i 20 år. 9

10 5. ØVRIGE ELPRODUCERENDE ANLÆG Foruden pristillæg kan eksisterende decentrale anlæg på naturgas opnå et statsligt elproduktionstilskud på op til 10 øre/kwh. Som hovedregel afhænger afregningsreglerne af brændselstype samt af anlæggenes størrelse og alder. Alderen regnes fra nettilslutningen, og eksisterende anlæg er anlæg, der er nettilsluttet senest den 21. april For anlæg, der anvender VE-brændsler i kombination med andre brændsler, opdeles elproduktionen, og den elproduktion, der kan henføres til VE-brændslet, får pristillæg som beskrevet nedenfor. Afregningsprisen er summen af markedspris og pristillæg. Ved markedsprisen forstås spotmarkedsprisen på Nord Pool i det område, hvor anlægget er nettilsluttet. Decentrale kraftvarmeanlæg med kul (Randers og Rønne) Der ydes et individuelt og produktionsuafhængigt pristillæg svarende til den tidligere modtagne støtte i årene Hvis der anvendes biomasse, yders der tillige tillæg hertil (15øre/kWh). Pristillægget udbetales månedsvis og reguleres i forhold til den gennemsnitlige spotpris på månedsbasis. Pristillægget ydes i 15 år fra 1. januar Eksisterende decentrale elproduktionsanlæg med naturgas eller affald Værker med en eleffekt over 10 MW og fra 1. januar 2007 over 5 MW Anlægsejeren skal selv sørge for afsætningen af produktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne Der ydes et individuelt pristillæg baseret på den tidligere støtte i årene Pristillægget udbetales månedsvis og reguleres i forhold til den gennemsnitlige spotpris på månedsbasis. Pristillægget indeksreguleres årligt i perioden Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningen, dog højst i 15 år fra 1. januar Pristillægget reduceres ved stigende markedspriser og bortfalder ved markedspris over 41,582 øre/kwh. Værker med en eleffekt på eller under 5 MW, indtil 1. januar 2007 under 10 MW Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet, og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning efter treledstariffen. Treledstariffen indeksreguleres hvert kvartal i forhold til nettoprisindekset og kulprisen Treledstariffen udgør ca. 21 øre/kwh i lavlast, ca. 48 øre/kwh i højlast og ca. 64 øre/kwh i spidslast. Hermed opnås typisk en gennemsnitlig afregning på øre/kwh på årsbasis. Anlægsejer kan en gang årligt anmode om at overgå til markedsvilkår og i stedet få et individuelt pristillæg på samme vilkår som de større anlæg. 10

11 Nye decentrale elproduktionsanlæg med naturgas eller affald Anlægsejer skal selv sørge for afsætningen af produktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne Der ydes ikke pristillæg til elproduktionen. Industrielle kraftvarmeværker nettilsluttet senest d. 21. marts 2012 Anlægsejer skal selv sørge for afsætningen af produktionen på elmarkedet og afholde omkostningerne Der ydes et tilskud, der fastsættes og udbetales månedligt med udgangspunkt i en tolvtedel af et grundbeløb på 3 øre/kwh, baseret på værkets elproduktion i 2011, fratrukket eget forbrug til elproduktionen. Hvis der i 2011 ikke har været elproduktion i mere end 4 uger, kan grundbeløbet fastsættes på grundlag af elproduktionen i 2010, hvis værket anmoder om dette. Tilskuddet reguleres i forhold til en markedspris på 13,453 øre/kwh således, at grundbeløbet ved en lavere markedspris indekseres med faktoren 1,7122. Ved en højere markedspris reduceres tilskuddet lineært for helt at bortfalde ved markedspris over 41,582 øre/kwh. Tilskuddet ydes fra og med d. 1. januar 2013 og til og med d. 31. december REGLER FOR NETTOAFREGNING FOR EGENPRODUKTION Nettoafregning for egenproducenter En egenproducent er en elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. Efter anmodning kan en egenproducent nettoafregne på timebasis, og kun betale pristillæg mv. i forhold til det elforbrug, som aftages gennem det kollektive elforsyningsnet. Hvis elproduktionen i timen har været større end forbruget kan der ydes der pristillæg til den overskydende elproduktion afhængig af anlægs- og brændselstype. Det er en betingelse for at få nettoafregning, at elproduktionsanlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet og er 100 % ejet af forbrugeren. Der kan kun ydes nettoafregning til elektricitet produceret på en vindmølle eller på et solcelleanlæg, hvis møllen/anlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Kravet om beliggenhed på forbrugsstedet gælder med visse undtagelser også elproduktion på et kraftvarme- eller et elproducerende anlæg. Der ydes ikke pristillæg til eget forbrug. 11

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE

Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Det Energipolitiske Udvalg B 16 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 020199/20004-0258 Ref. KKR Energiforsyning og vedvarende energi Side 1/8 Oversigt over afregningsreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Juli 2009 Rev. 1 n. 2007 n. 2007 Feb. 2007 Feb. 2007 DATE MBN-MRP HEP HEP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 255855-06

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Decentrale kraftvarmeanlæg

Decentrale kraftvarmeanlæg Energiforsyningsområdet 2. udkast 11. maj 2004 J.nr.: Ref.: hla Beregning af ny støtte til decentrale kraftvarmeanlæg mv. I det foreliggende udkast til lovforslag fremgår den fremtidige støtte til decentrale

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 020210/20007-0020 Fremsat den 28. marts 2008

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om fremme af vedvarende energi 1) 1 von 16 18.08.2009 15:56 LOV nr 1392 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Klima- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 224 af 16/03/2009 LOV nr 509 af 12/06/2009

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1)

Forslag. Lov om fremme af vedvarende energi 1) 2008/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 5. november 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Til lovforslag nr. L 182 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger)

Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) 03-03-2017 Høring om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (ophævelse af støtteordninger) Dansk Energi og Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk Høringsudkast Fremsat den {FREMSAT} af Klima-, energi- og bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016 Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 216 Sammenligning af rammevilkår til biogas og havvind Danmark er i gang med en omstilling af energisystemet,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Notat Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi Spørgsmål 1: Der anmodes om kommentarer og holdning til Enhedslistens tidligere fremlagte forslag

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energinet.dk s afgørelser af 18. marts 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Solcellepark

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere