UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B : As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten v/advokat M. Gregers Larsen) Denne sag er anlagt ved Københavns Byret den 15. december 2010 og ved kendelse af 2. marts 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagens hovedspørgsmål er, om der foreligger sådanne svigtende forudsætninger med hensyn til muligheden for at realisere fondens formål, at sagsøgeren, As Fond, har ret til at blive opløst, således at fondens midler tilbageføres til stifterens dødsbo. Der er herunder spørgsmål om, hvordan vedtægtens formålsbestemmelser skal forstås. As Fond har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Civilstyrelsen, skal anerkende, at As Fond har ret til at blive opløst, og at fondens midler skal tilbageføres til As dødsbo, subsidiært at Civilstyrelsen er uberettiget til at pålægge fonden at ændre sit primære formål i vedtægternes pkt. 3, stk. 1-3, som sket ved afgørelse af 20. august 2010, og at uddeling til et eller flere af de subsidiære formål i vedtægternes pkt. 3, stk. 4 og 5, er uberettiget, før der er meddelt uddeling indenfor det primære formål, og mere subsidiært at uddeling til et eller flere af de subsidiære

2 - 2 - formål i vedtægternes pkt. 3, stk. 4 og 5, er uberettiget, før der er meddelt uddeling indenfor det primære formål. Civilstyrelsen har principalt påstået As Fonds subsidiære påstand afvist og i øvrigt frifindelse, subsidiært frifindelse. As Fond har påstået frifindelse over for Civilstyrelsens afvisningspåstand. Sagsfremstilling A født, der selv var sindslidende, bestemte ved testamente oprettet for notaren den 5. december 1990, at 10 % af den ved hans død efterladte formue skulle tilfalde Fond for personer med specielle sindslidelser. Efter testamentet skulle resten af hans formue fordeles i henhold til den til enhver tid gældende arvelovgivning. Formålet i den nævnte fond, som A havde stiftet tidligere, er at yde økonomisk støtte til personer, der lider af de specielle sindslidelser, for hvilke der ikke eksisterer medicin. Der blev iværksat samværgemål for A, og den 15. januar 1998 blev advokat C beskikket som samværge til varetagelse af As økonomiske forhold. Af notat af 21. juni 1999 udfærdiget af kontorchef i Københavns Amts social- og sundhedsforvaltnings voksenafdeling, B, fremgår: Tilbud om nyt botilbud til sindslidende Mandag den 14. juni 1999 afholdt [B] møde med advokat C (), der har henvendt sig til Københavns Amt på vegne af en klient [A], der har udtrykt ønske om at finansiere opførelsen af et botilbud til sindslidende. Klienten, der er meget velhavende, er selv kronisk skizofren og er p.t. indlagt på psykiatrisk afdeling A på KAS X. I den seneste visitationsrunde er klienten blevet visiteret til et af amtets botilbud. Klienten har opstillet to krav i forbindelse med sit tilbud: Botilbudet skal etableres i X Kommune, hvor klienten er bosiddende. Klienten skal selv have anvist en plads på botilbudet. Efter at have fået uddybet klientens tilbud, orienterede [B] om amtets planer og ønsker til fremtidige botilbud til sindslidende.

3 - 3 - På den baggrund skitseredes følgende grundlag for videre drøftelser om en eventuel realisering af tilbudet: Botilbudet oprettes som et botilbud efter 92 i Lov om Social Service med 24 pladser til gruppen af ikke-udadreagerende, normalt begavede kronisk skizofrene. Botilbudet opføres efter amtets gældende bygningsstandard for nyopførte psykiatriske botilbud Botilbudet normeres personalemæssigt efter samme retningslinjer og drives i øvrigt som amtets øvrige botilbud. Botilbudet opføres af en fond, der oprettes til formålet af klienten. Botilbudet oprettes som en selvejende institution. Den selvejende institution indgår driftsoverenskomst med Københavns Amt, hvorefter amtet afholder samtlige udgifter forbundet med driften af botilbudet. Botilbudet opføres i X Kommune, hvor klienten er bosiddende. Klienten garanteres at få anvist en plads på botilbudet, men vil i øvrigt ikke få særstilling på botilbudet I tilfælde af, at botibudet opføres, indarbejdes driftsudgiften tidligst i amtets budget for Det aftaltes endvidere, at [B] og [C] søger tilslutning hos henholdsvis Social- og sundhedsforvaltningens direktion og klienten til, at der indledes realitetsdrøftelser mellem amtet og klienten/[c] om opførelse af et botilbud som skitseret. Ved gavebrev af 1. august 2000 overdrog A 25 mio. kr. til As Fond, der blev stiftet samme dag. I gavebrevet, der var underskrevet af A som gavegiver og af C for både gavegiver og gavemodtager, hedder det bl.a.: Beløbet gaveoverdrages den 1. august 2000, idet det er gavegivers ønske, at det overdragne beløb anvendes til almene, velgørende og almennyttige formål, således som det fremgår af vedhæftede vedtægter for As Fond. Det er oplyst, at det overdragne beløb udgjorde ca. 25 % af As samlede formue på dette tidspunkt. Vedtægterne for As Fond, der samme dag var vedtaget og underskrevet af C og As to sønner, S1 og S2, er sålydende: VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1. Fondens navn As Fond. 2. HJEMSTED

4 Fondens hjemsted er Københavns kommune. 3. FORMÅL 3.1. Fondens formål er som almennyttig og almen velgørende fond at støtte og sikre, at der primært i X Kommune, subsidiært i andre kommuner i Danmark opføres ejendomme i form af bofællesskaber eller lignende institutioner, der varetager interesserne for psykisk handicappede, der af de relevante myndigheder diagnostiseres, således at de ikke henfører under den kommunale akutte pleje, men henhører under den amtskommunale langtidspleje. Støtten ydes enten direkte ved erhvervelse/opførelse af førnævnte bebyggelser og/eller ved ydelse af tilskud til samme Fonden yder ikke støtte til opførelse af bebyggelse til varetagelse af behandling og /eller pasning af psykisk handicappede, såfremt disse må anses som stofmisbrugere i bred forstand, hvad enten den psykiske lidelse er forårsaget af stofmisbruget eller stofmisbruget finder sted uafhængigt af den psykiske lidelse Det er som udgangspunkt ikke fondens formål at forestå selve driften af bofællesskaberne, idet selve driften overlades til de relevante myndigheder p.t. amtskommunerne Fondens subsidiære formål er at yde tilskud til (kommunale) foranstaltninger for sindslidende primært i X Kommune. Det kan fx være bofællesskaber, der henhører under kommunens ansvar i henhold til lovgivningen, dagcentre, væresteder eller lignende Fondens midler kan endvidere anvendes til dygtiggørelse af personale, der arbejder indenfor de under pkt nævnte bofællesskaber, dagcentre m.v. samt på sygehuse fx i form af kurser, skoleophold m.v. 4. FONDENS MIDLER 4.1. Fondens midler, der ved oprettelsen af denne vedtægt andrager kr ,00 og foreligger i form af kontanter og/eller værdipapirer hidrører fra gave indbetalt af fondens stifter, A Af fondens årlige nettoindtægter kan efter bestyrelsens bestemmelse henlægges indtil 25 % til de bundne aktiver. 5. STIFTEREN 5.1. Den til enhver tid siddende fondsbestyrelse skal sikre, at det ved førstnævnte driftsaftale/r med de relevante myndigheder og/eller ved tinglysning på selve bofællesskabets egendom sikres, at fondens stifter så længe han lever og så længe han ønsker at bo og opholde sig i bofællesskabet har adgang hertil på lige økonomiske vilkår med bofællesskabets øvrige beboere. Fondens stifter skal således ikke sikres en friplads, men alene en plads. 6. ANBRINGELSE AF MIDLER

5 Fondens kapital skal placeres i fast ejendom, således som overfor beskrevet, men kan tillige placeres i værdipapirer i overensstemmelse med de af justitsministeriet fastsatte regler herom Midlerne anbringes til administration i anerkendt forvaltningsafdeling. 7. ANVENDELSE AF MIDLER 7.1. Bestyrelsen skal tilstræbe, at fondens midler såvel grundkapital som afkast anvendes i henhold til formålet. Såfremt et allerede etableret bofællesskab ønsker om/eller tilbygninger gennemført eller eventuelt ønsker, at gennemføre enkeltstående projekter med bofællesskabets beboere, kan der søges herom, ligesom fondsbestyrelsen vil være berettiget til at udlodde til de nævnte formål, eventuelt med en efterfølgende regulering af administrationsaftalen til følge. 8. FONDENS LEDELSE 8.1. Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer Fondens første bestyrelse består i overensstemmelse med fondsstifterens ønsker af -advokat C,, 1151 København K. -S1, -S Hvert bestyrelsesmedlem udpeger sin efterfølger, som samtidig fungerer som suppleant. Den udpegede efterfølger skal godkendes af mindst 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt godkendelse ikke kan indhentes, udpeges den pågældendes efterfølger af fondsmyndighederne Fonden tegnes af bestyrelsesformanden. 9. FONDENS BESTYRELSE 9.1. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Første formand er advokat C Bestyrelsens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol Der tillægges bestyrelsens medlemmer et vederlag for deres arbejde. Vederlaget fastsættes hvert i år i henhold til gældende regler herom Til at administrere fonden vælger bestyrelsen en administrator. Arbejdet som administrator vedlægges særskilt. Første administrator er advokat C. 10. FONDENS FORMUE

6 Over fondens formue indtægter og udgifter aflægger bestyrelsen hvert år et regnskab. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog 1. august- 31. december Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor. Fondens første revisor er statsaut. revisor Jan Grothen. 11. ÆNDRINGER Såfremt lovgivningen måtte ændre reglerne om behandling/bomulighed for sindslidende samt de administrative regler for, hvem der rent faktisk forestår førnævnte arbejde, er bestyrelsen til enhver tid bemyndiget til at træffe beslutning, der efter de ændrede regler i videst muligt omfang opfylder fondens formål Måtte udviklingen i samfundet og lovgivningen føre til, at eksisterende bygninger i en enhver form henstår ubenyttede, er bestyrelsen berettiget til at søge bygningerne realiseret bedst muligt Sker dette, er bestyrelsen berettiget til at fortsætte det almen velgørende arbejde for de i formålsparagraffen beskrevne sindslidende på anden tilsvarende vis Beslutning om ændring af fondens vedtægter kræver enstemmighed i bestyrelsen Såfremt bestyrelsen skønner, at fondens formål ikke kan opfyldes, kan bestyrelsen bestemme, at fonden opløses. Til sådan beslutning kræves enstemmighed, ligesom fondsmyndigheden og justitsministeriets tilladelse kræves, jf. fondslovens 32. Der er mellem parterne enighed om, at fonden i tiden efter stiftelsen udfoldede de fornødne bestræbelser for at søge at realisere fondens formål om placering af et bofællesskab i X Kommune, herunder førte forhandlinger med kommunen og førte en retssag mod... for at erhverve en byggegrund i X Kommune, hvilket imidlertid ikke er lykkedes. Under den nævnte retssag, hvor... ved Østre Landsrets dom af 25. februar 2004 blev frifundet for en påstand om, at... til As Fond skulle tilskøde en bestemt grund i X Kommune, forklarede B bl.a.: at han havde kontakt med advokat C i sin egenskab af kontorchef i Voksenafdelingen i Københavns Amt, der bl.a. tager sig af botilbud til voksne med vidtgående handicaps. Forudsat en fornuftig driftsaftale havde amtet accepteret opførelsen af bofællesskabet. Forud havde man drøftet spørgsmålet i cirka 2 ½ år, og det var løbende blevet forelagt på højere niveau i det amtslige system. Til sidst var man nået til en model, hvor amtet var bygherre i partnerskab med Fonden.

7 - 7 - Ved brev af 17. august 2005 ansøgte advokat C på As Fonds vegne Civilstyrelsen om tilladelse til opløsning af fonden. I ansøgningen var bl.a. anført: Som advokat for og bestyrelsesmedlem i ovennævnte fond tillader jeg mig at rette henvendelse til Civilstyrelsen, idet virkelighedens forhold ikke har udviklet sig i gunstig retning for gennemførelsen af fondsformålet, hvorfor der herved søges om fondens opløsning og tilbageførsel af fondsmidlerne til fondsstifteren. Igennem ca. 25 år har jeg været advokat for fondsstifteren A, og før det var min fader advokat for A fader, hr. F, på hvilken baggrund jeg har et ualmindeligt godt kendskab til familien og A. Uheldigvis blev A i de unge år angrebet af/ramt af skizofreni i meget svær grad, hvorfor han i stor del af den tid, jeg har kendt ham, har været fast indlagt på vekslende sygehuses psykiatriske afdelinger, mestendels Nordvang, KAS Glostrup og KAS X. I de sidste mange år har A været tilknyttet KAS X, bl.a. og ikke mindst fordi hans forældre boede i X Kommune, hvilket skabte mulighed for ophold uden for hospitalet hos dem. Imidlertid er KAS Xs psykiatriske afdeling i princippet kun for akut -patienter, og således ikke indrettet til længerevarende, permanent ophold for sindslidende. A er grundet aktie- og ejendomsbesiddelser og betydelig arv fra familien ganske velhavende, og da han for år tilbage blev visiteret til permanent ophold i bofællesskab (det relativ faste tilknytningsforhold til KAS X måtte derfor opgives), fostredes ideen om etablere/danne et bofællesskab i X Kommune, hvor min klient kunne bo. Et sådant døgnbemandet bofællesskab for sindslidende er meget kostbart i drift, men det lykkedes at træffe aftale med Københavns Amt om, at amtet ville forestå den fremtidige drift af et sådant bofællesskab. Jeg havde via Kuben A/S s ejendomsselskab Boplan A/S fået meddelelse om, at... havde et stykke jord ved... Station til salg, hvorfor der her var en enestående mulighed for etablering af et bofællesskab for sindslidende. Med tanke på fremtiden og den praktiske gennemførelse af byggeriet/projektet, der bl.a. skulle resultere i livstidsbolig for min klient i de vante omgivelser i X Kommune og endda særdeles velplaceret ved... Have, blev As Fond en realitet. As sønner, den yngste hjerneforsker ved Universitetet i S2 og den ældste, tandlæge og kæbekirurg, praktiserende i S1 blev på As specifikke anmodning udpeget som bestyrelsesmedlemmer, og også de syntes naturligvis, at ideen om et trygt og godt døgnbemandet hjem for deres fader var en rigtig god ide.

8 - 8 - I de ca. 5 år fonden har eksisteret, har der, som det fremgår, været arbejdet intenst på at muliggøre fondsformålet et bofællesskab i X Kommune med bl.a. institutionsbyggeri til A. A er nu fyldt 61 år og med den ovennævnte indstilling til bofællesskabsplanerne, som X Kommune tilsyneladende lægger for dagen, er det fondsbestyrelsens opfattelse, at fondsformålet kun meget vanskeligt kan opfyldes og i hvert fald kun kan opfyldes efter gennemførelsen af yderligere retstvister, hvilket betyder en øget aldring af fondsstifteren. Fondsstifterens hæderværdige intention var udover at sikre sig selv en behagelig bolig til sit otium nu og i fremtiden at tilgodese andre ligestillede (sindslidende) med bofællesskab i X Kommune. Realiteten er, at dette ikke kan lade sig gøre. Udover fondsstifterens skuffelse har han dog tilsluttet sig den samlede fondsbestyrelses anmodning til Civilstyrelsen om, at fonden opløses, og midlerne tilbageføres til fondsstifter. Fonden har ikke været aktiv som uddelende fond, idet alle midler er blevet afsat til det primære fondsformål, der har været opførelsen af bofællesskabet i X Kommune.. Civilstyrelsen afslog ansøgningen ved afgørelse meddelt i brev af 17. februar 2006, hvori det bl.a. hedder: Efter 32, stk. 1, 2. pkt., i fondsloven, kan fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses ved uddeling af kapitalen. Opløsning kan endvidere efter praksis tillades, hvis det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve formålet. Vi tillader ikke det ansøgte. De har i ansøgningen oplyst, at Vi har ved afgørelsen lagt vægt på ovennævnte oplysninger og har ikke fundet, at betingelserne for at opløse fonden er opfyldt.

9 - 9 - Vi har herved særligt lagt vægt på, at fondens formål, som vedtægten er formuleret, også kan opfyldes ved oprettelse af bofællesskaber uden for X Kommune, ligesom det fortsat er muligt at efterleve fondens subsidiære formål. Ved brev af 23. marts 2006 til Civilstyrelsen anmodede advokat C på fondens vegne om remonstration, idet advokaten yderligere anførte bl.a.: Jeg skal venligst anmode Civilstyrelsen om at redegøre for, hvilke betingelser der efter Civilstyrelsens opfattelse skal være opfyldt for, at opløsning/tilbageførsel kan ske. Såvel ud fra naturlig sproglig forståelse som ud fra stifterens og bestyrelsens forudsætninger skal der således først etableres et bofællesskab i X Kommune med bopælsmulighed for stifter, før noget andet formål kan komme i betragtning. Denne forståelse af fondsfundatsen er da også underbygget af det faktum, at fonden/fondsbestyrelsen har kæmpet voldsomt for, at et bofællesskab netop i X Kommune kunne blive en realitet. Dette er sket, uden at der i øvrigt er sket uddelinger af nogen som helst art. Såfremt Civilstyrelsens fortolkning/læsemåde havde været tilsigtet, ville uddelinger kunne have været foretaget for mange år siden. Det har imidlertid aldrig været meningen, at der skulle ske andre uddelinger, før bofællesskabet i X Kommune var en realitet. Da føromtalte bofællesskab i X Kommune, som beskrevet i tidligere henvendelse til Civilstyrelsen, ikke eller kun meget vanskeligt vil kunne etableres, kan fondsformålet/fondsfundatsen ikke opfyldes. Afslutningsvis bemærkes, at det i henhold til fundatsens pkt er bestyrelsens skøn, der er afgørende for, hvorvidt fondens formål kan opfyldes eller ej. Efter min opfattelse synes betingelserne for oplæsning/tilbageførsel derfor fuldt ud at være til stede, og når det samtidig tages i betragtning, at der ingen modstående hensyn er, bør tilladelse hertil gives. Civilstyrelsen fastholdt ved brev af 14. juni 2006 afgørelsen af 17. februar 2006, idet styrelsen bl.a. anførte: Efter en fornyet gennemgang af sagen fastholder vi afgørelsen af 17. februar 2006 samt begrundelsen for denne. Vi er således fortsat af den opfattelse, at fondens formål, således som vedtægten er udformet, også kan opfyldes ved oprettelse af bofællesskaber uden for X Kommune, ligesom det forsat er muligt at efterleve fondens subsidiære formål.

10 De har videre anmodet Civilstyrelsen om at redegøre for, hvilke betingelser der efter styrelsens opfattelse skal være opfyldt for, at opløsning/tilbageførsel kan ske. Tilladelse til at opløse en fond ved at uddele midlerne til formålet kan opnås, hvis fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, jf. fondslovens 32, stk. 1. Opløsning kan endvidere efter praksis tillades, hvis det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve formålet. Uddelingen af midlerne skal så ske i overensstemmelse med det såkaldte cy-pres-princip, hvorefter der skal uddeles til formål, der ligger så tæt som muligt på de oprindelige formål. For så vidt angår tilbageførsel af midlerne til stifter er det et almindeligt fondsretligt princip, at en fonds kapital på intet tidspunkt må tilbageføres til stifter eller hans nære familie, hverken som legatportioner eller som tilbagebetaling ved fondens opløsning. Vi kan i den forbindelse henvises til Lennart Lynge Andersen: Fra Stiftelse til Fond, Gads Forlag 2002, side 206: En fonds midler skal være (bindende) udskilt fra stifterens midler. Dette skal formelt ske ved fondens stiftelse, og midlerne må ikke efterfølgende (kunne) føres tilbage til stifteren. Man har ofte talt om krympereglen, og mere rammende kan det næppe siges. Forholdet reguleres tillige af fondslovens 31, stk. 1, hvorefter bestyrelsen ikke kan tillægge bl.a. stiftere andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Ved brev af 8. november 2006 rettede S1 henvendelse til Civilstyrelsens direktør og anførte bl.a.: Jeg tillader mig hermed at rette henvendelse til Dem vedrørende vores ansøgning om at nedlægge As Fond. Som stifteren As ældste søn, og bestyrelsesmedlem af Fonden, vil jeg her forsøge at redegøre for de omstændigheder der er baggrunden for Fondens dannelse, og for de omstændigheder som nu gør, at Fonden ikke kan leve op til sit formål. Efter at have boet flere år på den psykiatriske skadestue, så det ud til, at han muligvis aldrig ville få en permanent plejehjemsplads, samtidig med at X Amtssygehus pressede på for at få ham flyttet væk fra den psykiatriske skadestue. For at løse A akutte bopælsproblem opstod ideen derfor om at oprette en fond, med det formål at bygge et psykiatrisk bofællesskab i X, hvor han kunne bo og blive passet. Samtidig kunne dette bofællesskab løse den ligeledes håbløse boligsituation for en række andre patienter fra den psykiatriske skadestue i X, som min far fortsat gerne ville bo sammen med. Skønt min far ønskede at hjælpe sine medpatienter, var det imidlertid klart, at Fonden kun skulle støtte et bofællesskab, hvor han selv boede, som det fremgår af fondsvedtægternes sektion 5.1.

11 Advokat C havde inden Fondens dannelse reelt færdigforhandlet køb af en glimrende byggegrund tæt ved... Have i..., et sted min far holder meget af. Fondskapitalens størrelse blev derefter beregnet efter udgifterne ved opførelse af bofællesskabet, og et mindre beløb til driften, hvilket Statsamtet havde indviliget i at varetage. Ydermere blev kapital sat til side til Fondens subsidiære formål, fondsvedtægternes sektion 3.4, hvilket opstod efter ønske fra min far om, at Fonden skulle kunne støtte købet af en bus, så der kunne organiseres ekskursioner for bofællesskabets beboere. Eftersom min fars ønsker og handlinger undertiden har været uberegnelige, var det en bekymring for bestyrelsen, hvorvidt der senere kunne opstå problemer med at opfylde Fondens formål. Dette er reflekteret i vedtægternes punkt 11.5, hvilket omhandler muligheden for nedlæggelse af Fonden efter bestyrelsens og Civilstyrelsens godkendelse. Alt så imidlertid ud til at gå i orden, indtil byggeriet af bofællesskabet blev blokeret af X Kommune. Ligeledes viste det sig umuligt at bygge andetsteds i kommunen, på trods af Cs ihærdige forsøg herpå gennem flere år. I 2004 blev min far tvunget til at flytte fra den psykiatriske skadestue i X, til et psykiatrisk plejehjem i... Efter nogen tøven i begyndelsen, er han nu faldet godt til i de nye omgivelser, har ikke ytret noget ønske om at fortsætte planerne med bofællesskabet, og synes at have opgivet sin tidligere stærke tilknytning til området omkring... Da han er 63 år, og har lidt en omtumlet tilværelse, mener vi at det er i hans bedste interesse at blive boende i sit nye hjem, da det vil være traumatisk for ham at skulle flytte fra sine vante omgivelser igen. Grundet de uforudsigelige begivenheder efter Fondens dannelse, nemlig 1) at det er umuligt at bygge et psykiatrisk plejehjem i X pga. lokalpolitisk modvilje, og 2) at min fars bopælsproblem i mellemtiden er blevet løst, mener jeg, at det vil være umuligt at efterleve Fondens formål, hvilket var at støtte byggeriet af et specifikt bofællesskab i X til min far. Det har aldrig været meningen, at Fonden skulle støtte bofællesskaber, hvor min far ikke bor, eller at fonden udelukkende skulle støtte de subsidiære formål, som jeg ikke mener står i rimeligt forhold til Fondens midler. I stedet for at være tvunget til at bruge Fondens midler til formål, som aldrig har været stifterens eller bestyrelsens mening, ser alle parter hellere Fonden nedlagt. Jeg håber at De har forståelse for, at min fars sygdom gør det uhyre vanskeligt at træffe dispositioner for ham, og at De tager sagens usædvanlige omstændigheder i betragtning i Deres afgørelse. Den 30. december 2006 døde A. Civilstyrelsen besvarede ved brev af 11. januar 2007 S1s henvendelse, idet styrelsens direktør meddelte, at de trufne afgørelser måtte fastholdes med de deri anførte begrundelser.

12 Ved i det væsentlige enslydende breve af henholdsvis 14. august 2008, 29. april, 28. maj, 6. juli og 23. september 2009 rettede advokat Christian Harlang på vegne af fonden sålydende henvendelse til regionerne og flere kommuner: Vedr.: Drift af bofællesskab for psykisk handicappede Som advokat for As Fond tillader jeg mig herved at rette henvendelse til Regionen i følgende anliggende: Fonden er stiftet i 2000 på grundlag af en gave indbetalt af A, der afgik ved døden i Der vedlægges kopi af fondens vedtægter. Som det fremgår er det fondens formål at støtte opførelse m.v. af ejendomme i form af bofællesskaber, der vedtager interesserne for psykisk handicappede. Tanken med at oprette fonden opstod som følge af, at stifteren selv havde et akut bopælsproblem efter at have boet flere år på en psykiatrisk skadestue på X Amtshospital, og fonden skulle derfor bygge et psykiatrisk bofællesskab i X. Trods flere års ihærdige forsøg lykkes det imidlertid ikke fonden at opnå byggetilladelse til et bofællesskab i X For at realisere sit nuværende formål undersøger fonden derfor nu mulighederne for at kunne etablere eller støtte et sådant bofællesskab i en anden kommune. Som det fremgår af formålsbestemmelsens punkt 3.1 er det i den forbindelse også betinget, at at der foretages myndighedsdiagnosticering, således at det konstateres, at de pågældende beboere ikke henhører under den kommunale akutpleje, men derimod under den amtskommunale langtidspleje, og der ikke er tale om stofmisbrug i bred forstand. Centralt er det endvidere efter punkt 3.3, at de daværende amtskommuner, nu vedkommende Region, kan påtage sig at forestå selve driften af vedkommende bofællesskab. I tilfælde af etablering af et bofællesskab vil fonden årligt være indstillet på at yde et driftstilskud stort ca. kr. 1 mio., som fonden dog ifølge gældende fondsretlige regler ikke kan forpligte sig til for mere end et eller nogle få år ad gangen. Muligvis vil der kunne ydes en engangsstøtte ved erhvervelse/opførelse af en bebyggelse. I betragtning af, at fonden råder over begrænsede midler vil dette dog medføre en reduktion af det beløb, der vil være til disposition for ydelse af årligt driftstilskud. Som således må påregnes at kunne blive mindre end de ovennævnte ca. kr ,-.

13 Regionen anmodes venligst om at oplyse, om man kunne være interesseret i at indlede et samarbejde med fonden om realisering af de ovennævnte ideer. I enkelte af de pågældende breve var afsnittet om fondens konkrete støttemuligheder formuleret således: I tilfælde af etablering af et bofællesskab vil fonden årligt være indstillet på at yde et driftstilskud stort ca. kr. 1 mio., som fonden dog ifølge gældende fondsretlige regler ikke kan forpligte sig til for mere end ét eller nogle få år ad gangen. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, kan der formentlig blive tale om en engangsinvestering ved erhvervelse/opførelse af bebyggelse, under de ovenfor angivne forudsætninger, og/eller ydelse af et årligt tilskud på omkring ca. 1 million kr. I betragtning af, at fonden råder over begrænsede midler vil dette dog medføre en reduktion af det beløb, der vil være til disposition for ydelse af årligt driftstilskud. Som således må påregnes at kunne blive mindre end de overnævnte ca ,-. Der er under sagen fremlagt et omfattende materiale bestående af svarbreve mv. fra regioner og kommuner, øvrig korrespondance mellem advokat Christian Harlang og de pågældende myndigheder samt referater af møder afholdt mellem repræsentanter for henholdsvis fonden og for myndighederne. Af dette materiale kan fremdrages følgende vedrørende de enkelte forespurgte myndigheder, som har forholdt sig til henvendelsen i realiteten: Kommune Den 30. september 2008 sendte kommunen sålydende brev til advokat Christian Harlang: Der henvises til brev af 14. august 2008 vedrørende Bofællesskaber for psykisk handicappede. Kære Christian Harlang Da der jf. telefonisk drøftelse den 22. september 2008, ikke umiddelbart er mulighed for at støtte ombygning/udvikling af et eksisterende døgntilbud for sindslidende/psykisk handicappede, skal jeg meddele, at der ikke øvrigt er aktuelle planer om nyetablering af bofællesskaber for sindslidende. Såfremt der eventuelt senere skulle ske ændring i rammerne for anvendelse af midlerne hører Kommune naturligvis gerne herom.... Kommune

14 I referat af et møde afholdt den 22. april 2009 mellem repræsentanter for kommunen og advokatfuldmægtig Christian F. Jensen hedder det bl.a.: Det kan ikke påses med fuldstændig sikkerhed, hvorvidt det psykiske handicap er forårsaget af et stofmisbrug. MS og MN [kommunens repræsentanter] forklarede supplerende, at en person, som efterfølgende måtte udvikle et stofmisbrug, herunder et alkoholmisbrug, ikke kan blive pålagt at flytte et andet sted hen. --- MN forklarede, at RK ser velvilligt på om muligt at opnå LNFs støtte til uddannelsestilbud til plejepersonalet. Der er behov for videreuddannelse og yderligere specialisering. Plejepersonalet er højt specialiseret.... Kommune I forlængelse af et møde nogle dage forinden mellem repræsentanter for kommunen og advokat Christian Harlang skrev kommunen i brev af 12. maj 2009 bl.a. således til advokaten om etablering af 20 ældreboliger udelukkende til sindslidende: Der vil ikke blive visiteret borgere, der foruden deres sindslidelse har et aktivt misbrug, til boligerne på... Allé. Om borgerens sindslidelse derimod er erhvervet igennem et alkohol eller stofmisbrug, jf. pkt. 3.2 i vedtægterne for As Fond, vil det derimod ikke være muligt at tillægge betydning i forbindelse med visitationen. Hverken grundlæggende menneskerettighedsprincipper om ligebehandling eller bestemmelserne i lov om social service om kommunernes forpligtelse til at tilbyde borgere med sindslidelse et botilbud giver mulighed for at skelne mellem årsagerne til borgernes lidelser. For at imødekomme bestemmelsen i fondens vedtægter vil det dog være muligt skønsmæssigt at beregne, hvor stor andel af kommunens nuværende boliger til sindslidende, der bebos af borgere, hvis sindslidelse udelukkende skyldes et tidligere misbrug. En tilsvarende andel af boliger på... Allé vil herefter i økonomiske henseende kunne reserveres til denne målgruppe og dermed adskilles fra den del af boligerne som fondsbestyrelsen i As Fond har mulighed for at overveje at yde anlægs- og eller driftstilskud til. Som nævnt i af 1. maj 2009 er projektet om ombygning af boligerne på... Allé til sindslidende under bearbejdelse i forvaltningen lige nu. Projektet er ikke endeligt politisk godkendt, men det er politisk godkendt, at der skal arbejdes på sagen.

15 Boligerne vil blive ombygget/etableret efter reglerne om almene boliger, og beboerne får en lejekontrakt. Vedrørende lejemål gælder de almindelige regler om lejemål. Hvis en beboer på et tidspunkt får et misbrug, kan beboeren derfor ikke opsiges fra lejemålet på grund af dette. Det skal dog bemærkes, at de borgere, som bor i kommunens botilbud sjældent får et misbrug, efter de flyttet i botilbud eller på anden måde modtager bostøtte eller andre omsorgstilbud fra kommunen. Hvis dette projekt ikke kan gennemføres, skal der findes en anden ejendom eller grund, hvor der kan etableres boliger til sindslidende. Boliger som etableres i dag til borgere, som har behov for botilbud, etableres generelt efter reglerne almenboligloven.... Kommune I det endelige referat af et møde afholdt den 11. september 2009 mellem repræsentanter for kommunen og As Fond ved advokatfuldmægtig Christian F. Jensen hedder det bl.a.: Der kan ikke skrides konkret ind med udvisning overfor beboere i et 108- botilbud, som måtte udvikle et stofmisbrug i bred forstand, efter de har taget ophold. Beboerne er beskyttet efter lejelovslignende regler. TF[Kommunens repræsentant] oplyste, at en jurist i kommunen havde redegjort for, at en beboer, der slog ud efter personalet, havde en ubehagelig adfærd, eller havde et stofmisbrug i bred forstand ikke kunne opsiges fra et botilbud af disse grunde. --- PT oplyste, at det kunne volde vanskeligheder at afklare, hvorvidt et psykisk handicap lige netop var forårsaget af et stofmisbrug. Man ville under visitationsprocessen indhente tilgængelige, relevante helbredsoplysninger i form af eksempelvis patientjournaler. Ofte vil det på baggrund heraf være relativt klart, om den konkrete borger har været indlagt på en psykiatrisk afdeling som følge af stofindtagelse, en særlig belastning (stress, frustration, m.v.) eller om vedkommende evt. måtte være genetisk disponeret for psykisk handicap. TF forklarede endvidere, at udlejning af boligerne skete efter en ikke nærmere fastlagt tidsramme. Der var ikke nogen forpligtelse for det almene boligselskab til at udleje boligerne til kommunen, ligesom kommunen ikke var forpligtet til at leje. TF anførte supplerende, at der rent praktisk ikke sås nogen anden anvendelse for boligerne end til botilbud. CJ [fondens repræsentant] anførte, at fonden næppe kunne give støtte til et sådant projekt uden samtidig at betinge støtten af, at der som minimum blev indgået uop-

16 sigelig lejeaftale mellem boligselskab og kommune for en ganske langvarig periode.... Kommune Efter forudgående korrespondance blev der afholdt et møde den 14. september 2009 mellem advokat Christian Harlang og repræsentanter fra... Kommune. Der er ikke fremlagt referat fra mødet. I et brev af 21. september 2009 skrev kommunen bl.a. således til advokat Harlang: Ys brugergruppe i relation til brugergruppen, som kan modtage støtte fra As fond. Brugerne på Y er sindslidende. Brugere, hvis handicap er misbrug, vil blive henvist til kommunens misbrugsafdeling under Sundhedscentret, som igen er organiseret under Sundhed og Omsorg; altså et andet fagområde i kommunen. Til Y visiteres der ikke stofmisbrugere. Om den psykiske funktionsnedsættelse er forårsaget af et tidligere stofmisbrug, vil ikke indgå i vurderingen, idet det er det aktuelle funktionsniveau, som er afgørende. Kommunen kan ikke ved visitation af brugere til Y foretage en usaglig forskelsbehandling af personer, der tidligere har været stofmisbrugerere. Det afgørende er, at personerne aktuelt opfylder betingelserne for at blive visiteret til Y. Aktive stofmisbrugere opfylder ikke kravene for at blive visiteret.... Kommune I referat af et møde afholdt den 28. september 2009 mellem repræsentanter for kommunen og advokat Christian Harlang hedder det bl.a.: Projekt flydedokken anvendes til patienter med sociale problemer, og herunder personer under udøvende misbrug. For så vidt angår...gården og...gården er det som udgangspunkt ikke patienter under udøvende misbrug, og kommunen er vedrørende dette interesseret i et projekt fra og med ovennævnte tidspunkt. Det vil dog næppe være muligt at visitere vedrørende...gården og...gården for så vidt angår om nogle har psykiske lidelser, der er forårsaget af tidligere stofmisbrug, eller i øvrigt har et stofmisbrug, der ikke har forbindelse til den psykiske lidelse.

17 Kommunes repræsentanter bemærkede, at man muligvis godt kunne foretage en vis visitation, men det ville være et spørgsmål om kommunens jurister ville finde det lovligt, og dette ville kommunen snarest muligt vende tilbage til overfor fonden. Ved brev af 5. oktober 2009 ansøgte kommunen herefter As Fond om midler til etablering af bosted for borgere med psykiske lidelser, idet kommunen bl.a. anførte: Status på det psykiatriske område i dag Socialpsykiatrien betjener cirka 250 borgere med sindslidelse. Da... Kommune i dag ikke kan tilbyde egne døgnboliger til sindslidende borgere, er der et stort akut behov for at etablere disse. I en kommune af...s størrelse er der brug for minimum 25 lokalt forankrede pladser. Antallet afspejler både det faktiske behov samt hvad der er driftmæssigt fornuftigt. Beskrivelse af påtænkte projekt Målgruppe Målgruppen vil være borgere med diagnosticerede sindslidelser og uden aktiv misbrugsproblematik. Målgruppen defineres således, da kommunen ikke nødvendigvis kan vide om borgeren har en misbrugshistorik fra tidligere, men kan på visitationstidspunktet sikre sig, at der ikke foreligger en aktiv misbrugsproblematik. Til borgere med aktive misbrugsproblematikker findes der andre kvalificerede tilbud i kommunen blandt andet den regionale institution Flydedokken samt Misbrugscentret, hvorfor der sondres skarpt imellem de to grupper. I henhold til lov om ligebehandling af borgerne i det offentlige system, vil det ikke være muligt for kommunen at foretage en selektion der afdækker, om borgeren er sindslidende grundet tidligere misbrug eller ej. De visiterede borgere vil ikke være plejekrævende, da denne gruppe rummes i andre tilbud i kommunen. Ved en af 19. oktober 2009 fra kommunen til advokat Christian Harlangs kontor blev det uddybende oplyst, at servicelovens 107 skulle være grundlaget for botilbuddet, idet der skulle være tale om midlertidige botilbud af op til 2-3 års varighed, og at et botilbud efter servicelovens 108 ikke var en del af projektet....s Regionskommune

18 Efter forudgående korrespondance blev der den 2. oktober 2009 afholdt et møde mellem repræsentanter for regionskommunen og As Fond ved advokatfuldmægtig Christian F. Jensen. I mødereferatet hedder det bl.a.: VB [regionkommunens repræsentant] oplyste, at personer med sindslidelser, der opholder sig i BRKs nuværende botilbud, kan have haft et tidligere misbrug. VB oplyste supplerende, at personer, der opholder sig i BRKs nuværende botilbud, har sindslidelser, som kan skyldes et tidligere misbrug. VB: Kriteriet for at visitere en borger til botilbud efter 85 i serviceloven er borgerens behov. Der kan ikke indfortolkes et kriterium vedr. fortidigt eller nutidigt stofmisbrug. Man vil kunne få et botilbud i det planlagte projekt, selv om man har et aktivt misbrug, hvis man er i behandling for dette misbrug. Fondens myndighedshenvendelser førte ikke i noget tilfælde til et fondsstøttet projekt. Fonden har i sit sammenfattende processkrift af 11. april 2012 sammenfattet resultatet af henvendelserne på følgende måde: Som det fremgår af redegørelsen i replikken, har realisering af fondens primære formål i samarbejde med den for driften nødvendige og forudsatte offentlige myndighed ikke vist sig mulig. Navnlig de indgående drøftelser, der har været med Region,...s Regionskommune,... Kommune,... Kommune og... Kommune anskueliggør en konflikt mellem to bindende normsystemer. Konflikten udgøres i det helt væsentlige af, at formålsbestemmelsens kategoriske krav om at yde støtte til psykisk handicappede med behov for langtidspleje overfor det generelle plejebehov for 1) personer, der alene har behov for akutte eller kortvarige ophold, eller 2) personer, der lider af blandede fysiske og psykiske handicap, eller 3) personer med et stofmisbrug i bred forstand, er i modstrid med såvel lovregulerede som uregulerede praktiske og administrative hensyn. Dertil kommer, at mange kommuner (bl.a. Kommune) har henvist til de ligebehandlingsmæssigt alvorlige juridiske problemer, såvel som praktiske uigennemførlighed, som vedtægternes pkt. 3, stk. 2, frembyder. Sagens bilag dokumenterer, at sagsøger ikke har juridisk og faktisk mulighed for at foretage uddelinger i overensstemmelse med sit primære formål, jf. fundatsens pkt. 3, stk På opfordring af fonden har Civilstyrelsen under denne sag erklæret, at det ikke gøres gældende, at henvendelser til flere kommuner ville få andre resultater end dem, der fremgår af

19 bilagene i sagen, såfremt henvendelserne af fonden blev knyttet til samme efter Civilstyrelsens opfattelse vedtægtsstridige betingelser som i de fremlagte henvendelser. I begyndelsen af 2009 anmodede Civilstyrelsen fondsbestyrelsen om at sørge for, at fonden indledte uddelingsaktivitet i løbet af året. Ved brev af 12. november 2009 indgav advokat Christian Harlang på fondsbestyrelsens vegne ansøgning til Civilstyrelsen om godkendelse af opløsning af fonden, således at der sker tilbageførsel af midlerne til stifterens bo, der herefter reassumeres. I ansøgningen var bl.a. anført: Der har i forbindelse med fondens bestræbelser på at bringe stifterens vilje til gennemførelse været udført en betydelig undersøgelsesvirksomhed m.v. med henblik på at fremfinde egnede projekter m.v. Det har måttet konstateres, at sådanne projekter ikke ligger indenfor det mulige på det foreliggende retlige grundlag. Endvidere har praktiske forhold vist sig at stille sig hindrende for realiseringen af fondens formål. 1.2 Bestemmelsernes fortolkning. Ifølge de foreliggende oplysninger ønskede stifteren at tilgodese formål stort set svarende til egne behov. Formålsbestemmelsen er formuleret på en sådan måde, at den ville dække sådanne behov generelt, men altså forstået som støtte til andre personer i stort set samme sygdoms- og dermed behandlingsmæssige situation. Der er til fondens efterlevelse af disse ønsker udformet primære formål, jf. pkt. 3, stk. 1 3, og subsidiære formål, jf. 3, stk De subsidiære formål er som ikke-sideordnet de primære netop underordnet dem. De subsidiære formål kan derfor alene bringes til opfyldelse, enten sammen med det primære formål jf. pkt. 3, stk. 1 3, eller efter opfyldelse af det primære formål er sket. 2. Fondens tilblivelse. A blev i 2004 visiteret til ophold på et psykiatrisk plejehjem i..., og var derfor nødt til at fraflytte amtssygehuset. Det lykkedes ham efter en periode at falde godt til i de nye rammer, hvorfor det oprindelige formål med oprettelsen af fonden reelt set allerede på dette tidspunkt var bortfaldet.

20 Mulighederne hos andre kommuner og amter, nu regioner. På foranledning af Civilstyrelsens anvisninger om at søge formålet opfyldt ved opførsel af bofællesskab i andre kommuner end X, har fonden henvendt sig aktivt til 12 kommuner landet over og samtlige landets regioner. Det har intet tilfælde været muligt at opnå en positiv tilkendegivelse om mulighed for samarbejde med fonden til opfyldelse af dens formål. De besvarelser, fonden har modtaget, har som det helt gennemgående haft indvendinger overfor de grundlæggende betingelser i fundatsen af enten juridisk karakter eller af praktiske karakter. Kommunernes besvarelse har endvidere båret præg af, at det generelt er de samme juridiske og praktiske forhindringer, der gør sig gældende uanset forskelle i geografisk placering og indbyggertal. 4.3 Bristet forudsætning. Ved oprettelsen af As Fond blev foretaget en ensidig disposition i form af et gaveløfte, hvilket skete under forudsætninger, som i det væsentlige er at genfinde i fundatsen. Derfor resterer ikke nogen mulighed for at efterleve stifterens oprindelige vilje, hvorefter han selv mod sædvanligt vederlag skulle nyde ophold på det til almenheden oprettede bofællesskab. I et dokument, der blev underskrevet den 2. december 2009 og sendt til Civilstyrelsen, afgav S1 sålydende erklæring: Undertegnede, S1, erklærer herved, at jeg kan bevidne følgende hændelsesforløb, benævnt 1) og 2) nedenfor, vedr. min far, A: 1) Min fars sygdom, skizofreni, gjorde, at han konstant havde tvangstanker, hørte stemmer, som befalede ham det ene eller andet, som han ikke selv var klar over

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere