Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 4. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 28. august 2009 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, version 2 januar Akkrediteringsrådet 25 september 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 10. september 2009 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 18. september 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet.

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i økonomi Bachelor of Science (BSc) in Economics, Bachelor of Science (BSc) in Economics and Management. Styrelsen bemærker hertil, at den engelske bachelortitel afhænger af universitetets valg af kandidattitel. Der skal være overensstemmelse mellem den engelske bachelor- og kandidattitel. Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene dansk A, engelsk B, historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B og matematik A ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for økonomi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 1. oktober 2015, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode.

3 Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

4 Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i økonomi Aarhus Universitet August 2009

5 Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i økonomi Sommer 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen i økonomi... 7 Indstilling for kandidatuddannelsen i økonomi... 8 Resumé af vurderingen... 9 Juridiske opmærksomhedspunkter... 9 Grundoplysninger Bacheloruddannelsen Kandidatuddannelsen Uddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i økonomi Kandidatuddannelsen i økonomi Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen i økonomi Kandidatuddannelsen i økonomi Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav...44 Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (Universitets- og Bygningsstyrelsen). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelets medlemmer Kernefaglig: Professor Klaus Nielsen, School of Management and Organizational Psychology, Department of Managemnet, Birkbeck, University of London Aftagerrepræsentant: Vicedirektør, Anders Møller Christensen, Danmarks Nationalbank Studerende: stud.merc.(mat), Ulrik Eltang Høgh, erhvervsøkonomi og matematik, CBS. Dokumentationsrapport modtaget 16. februar 2009 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 30. marts 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 22. juni 10. juli 2009 Høringssvar modtaget 8. juli 2009 Sagsbehandling afsluttet 18. august 2009 Bemærkninger Den 26. marts 2009 er der indhentet følgende supplerende dokumentation. Aarhus Universitet: Beskæftigelsesundersøgelse 2007 Oplysninger vedr. adgang for erhvervsøkonomiske bachelorer til kandidatuddannelse i økonomi på Aarhus Universitet. Oplysninger om omfanget af erhvervsøkonomiske bachelorer optaget på kandidatuddannelsen i økonomi på Aarhus Universitet. Samt følgende information om kandidatuddannelsens specialisering i innovation management på AU-HIH - Studenterbestand - Frafald - Tilrettelæggelse - Varetagelse af undervisningen af forskere fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet - Sikring af kontakten mellem studerende og VIP ere - Studerende/VIP-ratio og VIP/studerenderatio - VIP/DVIP-ratio - Sikring og udvikling af forskningsmiljø - Det øvrige forskningsmiljø Bekræftelse på, at engelsk på B-niveau eller 5

9 tilsvarende er et krav for optagelse på kandidatuddannelsen i økonomi (cand.oecon.). Den 30. marts 2009 er der indhentet supplerende dokumentation for VIP/STUD.-ratio, hvor beregningen er foretaget opgjort i antal årsværk, frem for antal VIP er. Opgørelsen er desuden foretaget eksklusiv og inklusiv bachelor- og kandidatstuderende på erhvervsøkonomistudiet Institut for Økonomi, AU. Den 8. juli 2009 er der indhentet CV er for Lektor Kristina Risom Jespersen, lektor Per Blenker og adjunkt Claus Thrane. Den 6. august 2009 er der hos Aarhus Universitet indhentet yderligere redegørelse for oplysninger om 3 VIP ers tilknytning til cand.oecon.(innovation management) samt CV for lektor Henrik B. Sørensen. 6

10 Indstilling for bacheloruddannelsen i økonomi ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i økonomi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes bacheloruddannelsen i økonomi at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1), idet der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om bacheloruddannelsen i økonomi med aftagere via et aftagerpanel. Det er desuden ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af bacheloruddannelsen. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), idet der på uddannelsen er en svag evalueringskultur, som bevirker, at der kun i ringe grad er en praksis for kursus- og studenterevalueringer, der kan bringes i anvendelse i den videre udvikling i uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der bør tages yderligere initiativer i forhold til at højne svarprocenten og for at fremme praksis for anvendelsen af de studerendes respons via kursus- og studenterevalueringer. 7

11 Indstilling for kandidatuddannelsen i økonomi ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i økonomi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1), idet der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om kandidatuddannelsen i økonomi med aftager via et aftagerpanel. Det er desuden ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af de systematiske dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af kandidatuddannelsen. uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3), Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 kun er opfyldt delvist tilfredsstillende, idet det kun i nogen grad er sandsynliggjort, at de studerende på specialiseringen cand.oecon. (innovation management) på AU-HIH, opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er i overensstemmelse med den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i økonomi på AU. kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5), idetakkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt på delvist tilfredsstillende vis, idet AU vurderes at stå overfor betydelige udfordringer på mellemlangt sigt før et tilfredsstillende internationalt orienteret forskningsmiljø på AU-HIH mht. kandidatuddannelsen i økonomi med linjebetegnelse Innovation Management er opbygget. Det gælder både i forhold til at opkvalificere og udbygge forskningsmiljøet på campus AU-HIH og styrke integrationen mellem campus 8000 C og campus AU-HIH på undervisnings- og forskningsfronten. Akkrediteringspanelet vurderer at universitetet ikke på tilfredsstillende vis har dokumenteret, hvorvidt VIP er på campus AU-HIH indgår i internationale forskningssamarbejder. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), idet der på uddannelsen er en svag evalueringskultur, som bevirker, at der kun i ringe grad er en praksis for kursus- og studenterevalueringer, der kan bringes i anvendelse i den videre udvikling i uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at der bør tages yderligere initiativer i forhold til at højne svarprocenten og for at fremme praksis for anvendelsen af de studerendes respons via kursus- og studenterevalueringer. 8

12 Resumé af vurderingen Vurderingen af de enkelte kriterier for bacheloruddannelsen i økonomi Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Vurderingen af de enkelte kriterier for kandidatuddannelsen i økonomi Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Akkrediteringskonsulenten bemærker: Gælder kun for kandidatuddannelsen Intet at bemærke 9

13 Grundoplysninger Bacheloruddannelsen Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Kandidatuddannelsen Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Sprog Uddannelsen udbydes på engelsk 10

14 Uddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i økonomi Kompetenceprofil En økonomisk bachelor har forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden for fagene internt og eksternt regnskabsvæsen, organisationsteori, finansiering, afsætningsøkonomi, mikroøkonomi og makroøkonomi, samt disse fags metode. En økonomisk bachelor kan med baggrund i økonomisk teori og metode selv identificere, formulere og opstille løsningsforslag på samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger. En økonomisk bachelor har på baggrund af sin uddannelse opnået viden og færdigheder, der både kvalificerer vedkommende til optagelse på en relevant kandidatuddannelse og til at bestride erhverv på bachelorniveau. Bacheloruddannelsen giver altså de studerende en grundlæggende faglig kvalificering inden for økonomi og skal ses i sammenhæng med den strategiske målsætning for Institut for Økonomi, som bl.a. er: Instituttet skal udbyde BSc, MSc og ph.d. forskningsbaserede uddannelser i økonomi og ledelse på et højt internationalt niveau. Instituttets uddannelser skal være førende i Danmark og beskæftigelsen af såvel ph.d. kandidater som oecon- og erhvervsøkonomikandidater second to none. Instituttets kandidater skal være internationalt konkurrencedygtige og kvalitetsmæssigt på linje med kandidater fra de førende europæiske universiteter. Instituttets kandidater skal opnå højt placerede og vellønnede stillinger. En del af Instituttets ph.d. kandidater skal endvidere opnå ansættelse på de bedste universiteter i verden. Kompetencemål Intellektuelle kompetencer Bacheloruddannelsen i økonomi er en bred uddannelse i driftsøkonomi (erhvervsøkonomi) og nationaløkonomi (samfundsøkonomi). En økonomisk bachelor kan arbejde selvstændigt såvel individuelt som i samarbejde. Med andre ord kan en økonomisk bachelor - arbejde målrettet, struktureret og på egen hånd sætte sig ind i nye problemstillinger - tilegne sig viden på dansk og engelsk - strukturere egen læring, og søge og bearbejde ny og væsentlig information på en hensigtsmæssig måde, herunder at kunne reflektere over og evaluere en given teoris og metodes anvendelighed i en aktuel situation og kunne tilegne sig og inddrage nye relevante teorier og - arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk. Faglige kompetencer En økonomisk bachelor - har kendskab til og forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden for fagene internt og eksternt regnskabsvæsen, organisationsteori, finansiering, afsætningsøkonomi, mikroøkonomi og makroøkonomi, samt disse fags metode. Kompetencerne i de enkelte fag og moduler beskrives i fagbeskrivelsernes læringsmål, sigte og indhold. Evalueringsbestemmelserne beskriver, hvorledes det vurderes i hvilken grad, de studerende har erhvervet de beskrevne kompetencer - kan selv identificere og formulere samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger - kan selv forstå, analysere og opstille løsningsforslag på grundlæggende samfunds og erhvervsøkonomiske problemstillinger med baggrund i relevant teori og metode - har en faglig sikkerhed og styrke til at stå ved løsningsforslag og til at argumentere for dem, herunder en evne til at tage beslutninger gennem valg af et af flere mulige løsningsforslag - har en evne til umiddelbart at huske og genkalde centrale teorier og metoder inden for uddannelsens fagområder 11

15 - har en evne til at formidle analyser og løsningsforslag under hensyntagen til målgruppe og - har en grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder. Praktiske kompetencer En økonomisk bachelor er gennem øvelser, obligatoriske opgaver, eksamensopgaver og bacheloropgave trænet i at anvende økonomisk teori og metode og - kan både arbejde alene og indgå i fagligt samarbejde med andre om komplekse økonomiske opgaver - kan arbejde selvstændigt, hurtigt og under tidspres med afgrænsede økonomiske opgaver - kan arbejde målrettet, energisk og vedholdende også med mellemstore erhvervs og samfundsøkonomiske opgaver, som i omfang svarer til et bachelorprojekt - har en forståelse for implementeringsproblemer og anvendelse af økonomisk teori og metode i praksis og - kan opstille løsningsforslag og tage beslutninger 12

16 Kandidatuddannelsen i økonomi Kompetenceprofil En økonomisk kandidat har dybtgående forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden for en betydelig delmængde af fagområderne regnskab, organisation, finansiering, afsætning og strategi, mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri, samt disse områders metode. Kandidatuddannelsen i økonomi videreudvikler således de kompetencer, der er erhvervet på bacheloruddannelsen, og en komplet kompetencebeskrivelse for kandidaterne involverer derfor også kompetencebeskrivelsen i studieordningen for bacheloruddannelsen. Kandidatuddannelsen giver altså de studerende en dybtgående faglig kvalificering inden for økonomi og skal ses i sammenhæng med den strategiske målsætning for Institut for Økonomi, som bl.a. er: Instituttet skal udbyde BSc, MSc og ph.d. forskningsbaserede uddannelser i økonomi og ledelse på et højt internationalt niveau. Instituttets uddannelser skal være førende i Danmark og beskæftigelsen af såvel ph.d. kandidater som oecon- og erhvervsøkonomikandidater second to none. Instituttets kandidater skal være internationalt konkurrencedygtige og kvalitetsmæssigt på linje med kandidater fra de førende europæiske universiteter. Instituttets kandidater skal opnå højt placerede og vellønnede stillinger. En del af Instituttets ph.d. kandidater skal endvidere opnå ansættelse på de bedste universiteter i verden. En økonomisk kandidat kan med baggrund i økonomisk teori og metode selv identificere, formulere, opstille og forsvare løsningsforslag til samfunds- og erhvervsøkonomiske problemstillinger. En økonomisk kandidat har på baggrund af sin uddannelse opnået viden og færdigheder, der kvalificerer vedkommende både til optagelse på en relevant ph.d.-uddannelse og til at bestride erhverv på kandidatniveau nationalt såvel som internationalt. Kandidaten får i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode i såvel akademisk som erhvervsmæssig/professionel sammenhæng. De studerende har på deres kandidatuddannelse vide rammer for individuelle valg og sammensætning af fagelementer, hvorfor der kan være en vis variation i de enkelte kandidaters faglige profil, således vil nogle studerende specialisere sig i mere driftsøkonomiske discipliner og andre i mere nationaløkonomiske discipliner. Alle kandidater har kompetencer, der er erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø. Desuden gennemføres kandidatuddannelsen i det væsentlige ved instruktion på engelsk. Generelt bidrager kandidatuddannelsen, i tillæg til bacheloruddannelsen, til at udvikle følgende kompetencer: Kompetencemål Intellektuelle kompetencer En kandidat i økonomi - har videregående indsigt i og erfaring med at argumentere selvstændigt, analytisk, kritisk og systematisk på et højt akademisk niveau - kan arbejde selvstændigt såvel individuelt som i samarbejde med andre kan omsætte såvel teoretisk som empirisk viden til praksis og anvende den fleksibelt og alsidigt i en konkret sammenhæng - er i stand til at formidle resultatet af egne og andres analyser i et klart sprog, mundtligt såvel som skriftligt, til forskellige grupper (specialister inden for området, andre specialister, ikke-specialister), samt at indgå i dialog om faglige problemstillinger med sådanne forskellige grupper - kan varetage og strukturere sin egen læring og faglige videreudvikling, samt søge og bearbejde ny og væsentlig information på en hensigtsmæssig måde, herunder reflektere over og evaluere en given teoris og metodes anvendelighed i en aktuel situation - kan tilegne sig og inddrage nye relevante teorier i forhold til kompetencer og specialisering og - kan tilegne sig ny viden på dansk og engelsk, og i betydeligt omfang kommunikere denne videre på begge disse sprog skriftligt og mundtligt. 13

17 Faglige kompetencer En kandidat i økonomi - besidder en dybtgående og velfunderet viden om fagøkonomiens teorier, metoder og emneområder - kan forbinde sin viden inden for fagøkonomiens kerneområder med relevant indsigt fra andre fagområder som f.eks. ledelse, jura, politologi, operationsanalyse, miljø, matematik og statistik - er i stand til selv at erhverve sig yderligere relevant viden indenfor fagøkonomiens kerneområder (mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri, finansiering og regnskab, afsætning og strategi og organisationsteori) og samfundsvidenskaberne generelt i forbindelse med konkret problemløsning af praktisk eller teoretisk karakter - har tilstrækkeligt kendskab til forskningsprocesser inden for økonomi (og samfundsvidenskab generelt) til at kunne indgå i forskningsmæssige sammenhænge, herunder indsigt i implikationerne af forskningsarbejde (forskningsetik) og - kan selvstændigt planlægge og gennemføre systematiske og velfunderede analyser af problemstillinger inden for det økonomiske og samfundsvidenskabelige område, og i denne forbindelse vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige teorier og metoder i forhold til analysens genstand Praktiske kompetencer En kandidat i økonomi har erhvervet kompetencer til at - indgå i et fagligt samarbejde med forskellige faggrupper, særligt de samfundsvidenskabelige, om praktiske problemstillinger, samt anvende og formidle sin specifikke og generelle viden i den forbindelse - arbejde struktureret, selvstændigt, systematisk og med overblik under hensynstagen til givne tidsrammer og kvalitetskrav - anvende sin faglighed i forbindelse med at træffe kvalificerede beslutninger, samt at begrunde og forsvare dem og - varetage planlægningen og gennemførelsen af forskellige former for projekter og udviklingsarbejde i relation til det fagøkonomiske område og anvende sin faglighed konkret i den forbindelse, herunder arbejde inden for en given tidsramme og under hensyn til akademiske kvalitetskrav (projektstyring). 14

18 Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen i økonomi 15

19 Kandidatuddannelsen i økonomi Driftsøkonomisk linje (Se figuren cand.oecon. studieordning 2007 ) For at opnå betegnelsen cand.oecon. med driftsøkonomisk linje skal kandidatuddannelsen indeholde: 1) Et kandidatspeciale skrevet i et af de driftsøkonomiske fagområder, dvs. Finance and Accounting, Marketing and Strategy og Organization. 2) Udover kandidatspecialet mindst 10 ECTS point i skriftlige aktiviteter indenfor de driftsøkonomiske fagområder nævnt under punkt 1). 3) Udover kandidatspecialet, mindst 45 ECTS point ved aktiviteter indenfor de driftsøkonomiske fagområder nævnt under punkt 1), heraf skal der være et kandidatfag i hvert af de tre fagområder Finance and Accounting, Marketing and Strategy og Organization. Det anbefales, at man tager fagene Theory of the Firm, Investments og Organizational Change and Development. Nationaløkonomisk linje (Se figuren cand.oecon. studieordning 2007 ) For at opnå betegnelsen cand.oecon. med nationaløkonomisk linje skal kandidatuddannelsen indeholde: 1) Et kandidatspeciale skrevet i et af de nationaløkonomiske fagområder, dvs. Econometrics, Macroeconomics og Microeconomics. 2) Udover kandidatspecialet mindst 10 ECTS point i skriftlige aktiviteter indenfor de nationaløkonomiske fagområder nævnt under punkt 1). 3) Udover kandidatspecialet, mindst 45 ECTS point ved aktiviteter indenfor de nationaløkonomiske fagområder nævnt under punkt 1), heraf skal 3 af fagene være Macro 2, Micro 2 og Time Series Econometrics eller Microeconometrics. Bemærk dog at det også er muligt ikke at vælge en linjebetegnelse og dermed sammensætte et studieforløb, der ikke opfylder oven- eller nedennævnte betingelser. Et sådan studieforløb skal lig de studerende, der vælger at sammensætte studieprogram med linjebetegnelse for øje, have godkendt deres studieprogram af VIP, faggruppeformand samt studieleder, således at studieprogrammet både sikre den enkelte studerende opnår den nødvendige bredde såvel som progression fra først til sidst (Dokumentationsrapporten, s. 12). Innovation management (Se nedenstående figur for specialiseringens opbygning) For at opnå betegnelsen cand.oecon. i innovation management skal kandidatuddannelsen indeholde: 1) Et kandidatspeciale skrives i et af de to driftsøkonomiske fagområder, Marketing and Strategy og Organization 16

20 2) Ud over kandidatspecialet skal der være mindst 10 ECTS point i skriftlige opgaver rekvireret af Det Økonomiske Studienævn, f.eks. ved beståelse af et projektfag 3) Mindst 60 ECTS point ved aktiviteter indenfor de erhvervsøkonomiske områder: Marketing ( International Marketing, 10 ECTS), organisation ( Managing organisational change, 10 ECTS), erhvervsøkonomisk metode ( Business Research Methodology, 10 ECTS), Innovation I, II & III ( Innovation, Entrepreneurship & Innovation Management, hver på 10 ECTS) Quantitative economics (IMSQE) (Der er ingen selvstændig illustrerende figur for IMSQE-specialiseringen) International Master of Science in Quantitative Economics er et elitekandidatforløb indenfor rammen af kandidatuddannelsen i økonomi. Indtil videre er forløbet godkendt til elitetaksameter for en periode på to år, hvilket vil sige til og med studieåret 2009/10. Formålet med IMSQE er at uddanne kandidater på højt niveau indenfor de analytiske, kvantitative økonomiske discipliner med fokus på nationaløkonomi, økonometri, finansiering og regnskab. Den analytiske træning foregår på et niveau, som ligger over det sædvanlige niveau for cand.oecon. uddannelsen, idet ca. halvdelen af de udbudte fag vil være kandidatfag på særligt højt niveau. Der er fastsat skærpede adgangskrav til denne specialisering. Kravene er beskrevet i studieordningen (se studieordningen side 1). For at bestå IMSQE-kandidatuddannelsen i kvantitativ økonomi kræves, at der sammenlagt opnås i alt 120 ECTS fordelt med: ECTS gennem fag markeret som IMSQE-kandidatfag i fagudbudsplanen, heraf mindst 30 ECTS ved kandidatfag på særligt højt niveau rekvireret af Det Økonomiske Studienævn ECTS ved et kandidatspeciale 3. Ud over kandidatspecialet skal de sidste 10 ECTS opnås ved skriftlig opgave rekvireret af Det Økonomiske Studienævn, f.eks. ved beståelse af et projektfag, der er markeret som et IMSQE-kandidatfag 4. Mindst én af de skriftlige opgaver skal skrives alene 5. Alle skriftlige opgaver skal forfattes på engelsk 17

21 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Fælles for både bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet i nogen grad har vist, at der foregår en løbende dialog med såvel aftagerrepræsentanter som dimittender. Der er endnu ikke etableret et aftagerpanel for bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi ved Institut for Økonomi (IØ), hvorimod der siden 2007 er gennemført dimittendundersøgelser blandt kandidater hhv. 1 og 5 år efter afsluttet uddannelse. Det fremgår ikke, i hvilken grad resultaterne af dimittendundersøgelserne bringes i anvendelse i udviklingen af bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi. Der foreligger planer for etablering og sammensætning af et aftagerpanel, herunder konkrete navne på personer, der har takket ja til at deltage i arbejdet omkring økonomiuddannelsen på Aarhus Universitet (AU) (bilag 1.1). Der er således endnu ikke afholdt møder eller sket en egentlig reel etablering af aftagerpanelet. Det blev på besøget dog oplyst, at der har været afholdt møde mellem formandskabet, bestående af formændene for de fem planlagte aftagerpanelet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og fakultets ledelse (Besøget den 30. marts 2009). Af dokumentationsrapporten fremgår det om aftagerpanelet at Panelet er bredt sammensat, både med hensyn til medlemmernes beskæftigelse og faglige baggrund, således at emner indenfor alle de økonomisk faglige felter kan indgå i drøftelserne. Derved opnås tillige den mest fyldestgørende repræsentation af arbejdsmarkedets behov. (Dokumentationsrapporten, s. 3) I relation til kontakten til aftagere i øvrigt, fremgår det af dokumentationsrapporten, samt af mødet med det videnskabelige personale (VIP) den 30. marts 2009, at der var tæt kontakt til erhvervslivet via forskellige uformelle kontakter og formelle netværk. Af mere formel karakter indgik VIP er fx i Dansk Center for Regnskab og Finansiering, Anvendt Kommunal Forskning og Dansk Forskerskole i Finansiering. Alle netværk, hvor både repræsentanter fra universitetsverden og erhvervslivet indgår. Lig de øvrige uddannelser ved AU gennemføres der årligt beskæftigelses-/dimittendundersøgelser med fokus på færdiguddannede kandidater, der har afsluttet deres uddannelse hhv. 1 og 5 år tidligere. Undersøgelsen har været foretaget siden 2007 og er for økonomiuddannelsen foretaget på fakultetsniveau. Det er gjort akkrediteringspanelet bekendt at der foreligger tal på uddannelsesniveau, som bl.a. går på i hvilke grad den studerende har tilegnet sig en række kompetencer gennem uddannelsen samt i hvilken grad den studerende har haft brug for disse kompetencer i deres job (Supplerende dokumentation). Universitetet har dog ikke valgt at vedlægge disse mere uddannelsesspecifikke tal med begrundelsen, at 18

22 disse opgørelser [på uddannelsesniveau] foreligger imidlertid ikke i en publicerbar form, men blot i form af en række tabeller. (Supplerende dokumentation, s. 1) Det er jf. ovennævnte vanskeligt for akkrediteringspanelet, at vurdere det konkrete indhold af denne systematiske kontakt til dimittenderne samt anvendelsen af resultaterne af samme. Panelet anerkender dog, at der foregår en systematisk indhentning af viden om dimittendernes beskæftigelse og opnåelse af kompetencer set i lyset af erhvervslivets krav og behov, men vurderer at det kun i mindre grad er sandsynliggjort, at resultaterne anvendes i sikringen af uddannelsernes kvalitet og relevans. Endeligt har IØ støttet økonomisk op om den eksisterende alumneforening Oeconforeningen til sekretariatsbistand, og foreningen har nu institutrepræsentanter i bestyrelsen for at styrke kontakten mellem IØ og Oeconforeningen, herunder dimittenderne fra IØ. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 kun er opfyldt på delvist tilfredsstillende vis, idet der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om bacheloruddannelsen i økonomi med aftagere via et aftagerpanel. Det er desuden ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af de systematiske dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af bacheloruddannelsen. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 kun er opfyldt på delvist tilfredsstillende vis, idet der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om kandidatuddannelsen i økonomi med aftagere via et aftagerpanel. Det er desuden ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af de systematiske dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af kandidatuddannelsen. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side 3-5, samt side 51 Supplerende dokumentation indhentet den 26. marts 2009 Bilag 1.1.: Aftagerpanel 2008 Institut for Økonomi 19

23 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på tilfredsstillende vis har dokumenteret, at mere end 90 % af bachelorerne i økonomi indenfor 4-19 måneder forsætter på en videregående uddannelse. Af dokumentationsrapporten fremgår det at mellem 91 og 95 % af bachelorerne i økonomi i perioden er forsat på en videregående uddannelse (Dokumentationsrapporten, s. 6f.). Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på tilfredsstillende vis har dokumenteret, at ledigheden for dimittenderne ligger på niveau med gennemsnittet for det samfundsvidenskabelige hovedområde samt, at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Andel bachelorer i økonomi indskrevet på en kandidatuddannelse Cand.oecon., AU* Det samfundsvidenskabelige hovedområde* % 93 % 91 % % 94 % 94 % % 97 % 96 % (Dokumentationsrapporten, s. 6f.) Alle tal er opgjort op til 19 måneder efter endt uddannelse. * Andel ansat som ph.d./i beskæftigelse/i udlandet eller uden for arbejdsstyrken Det fremgår således af dokumentationsrapporten, at der i perioden er %, som finder beskæftigelse, er i udlandet, er indskrevet som Ph.d. studerende eller står uden for arbejdsstyrken (Dokumentationsrapporten, s. 7f.). Det fremgår desuden, at dimittenderne primært har fundet beskæftigelse inden for brancherne Industri (produktion og fremstilling) (19,4 %), Finans og forsikring (25,8 %) samt Offentlig administration (12,9 %) (Dokumentationsrapporten, s. 8 med henvisning til tal fra dimittendundersøgelse). Redegørelsen suppleres med en opgørelse af dimittendernes årsindkomst, som understøtter, at de finder relevant AC-beskæftigelse. Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er opfyldt på tilfredsstillende vis. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side

24 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at der er meget tæt overensstemmelse mellem de fagområder, der indgår i undervisningen på bacheloruddannelsen i økonomi og de forskningsområder, der er repræsenteret på IØ. Det fremgår således af dokumentationsrapporten, at indholdet af de obligatoriske fagelementer, svarende til 125 ECTS, på bacheloruddannelsen varetages af undervisere fra den relevante faggruppe (faggrupper: organisation, marketing og strategi, regnskab og finansiering, mikroøkonomi, makroøkonomi samt økonometri/kvantitativ metode), hvormed det sandsynliggøres at den enkelte undervisers forskningsfelt ligger inden for fagelementets emneområde (Dokumentationsrapporten, s. 11f.; bilag 3.1. og bilag 4.1). Det er desuden en del af Studienævnets opgave at sikre sammenhæng mellem kursets indhold og at undervisere er forskningsaktive indenfor området. Tilrettelæggelsen finder sted i tæt samarbejde mellem de seks faggrupper, studienævn og studieleder. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at, universitetet på tilfredsstillende vis, har redegjort for, at de enkelte fagelementers læringsmål understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Det fremgår således af de vedlagte kursusbeskrivelser, og disses læringsmål, at de er på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, jf. Kvalifikationsrammen, og dækker de relevante faglige områder, som det fremgår ovenfor. (Bilag 6.1 og 6.2 samt dokumentationsrapporten, s. 13) Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at der på tilfredsstillende vis er gjort rede for, at bacheloruddannelsen giver de studerende viden om det økonomiske fagområdes videnskabelige teorier og metoder, samt færdigheder i at vurdere og anvende fagets teorier og metoder. Om opnåelsen af de relevante færdigheder i at vurdere og anvende fagets teorier og metoder fremgår det af dokumentationsrapporten, at fagområdets videnskabelige teorier og metoder er integreret i fagelementerne således at: [d]e studerende fra starten [bliver] trænet i anvendelsen af fagområdets videnskabelige teorier og metoder i forbindelse med de obligatoriske opgaver og efterhånden, som de kommer længere på studiet har de [således] bedre mulighed for også at vurdere de metoder, som de anvender op imod alternativer. Alt dette sættes ultimativt til udprøvning, når bachelorprojektet skrives. (Dokumentationsrapporten, s. 16) Se dokumentationsrapporten side 16 for eksemplificerende gennemgang af enkelte kurser på bacheloruddannelsen. Gælder kun for kandidatuddannelsen Uddannelsens fagelementer og forskningsområderne på Institut for økonomi og AU-HIH 21

25 For fire specialiseringsmuligheder, samt ikke-specialiserede kandidatuddannelsesforløb, vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet på tilfredsstillende vis har dokumenteret, at en væsentlig andel af de fagområder, som kan indgå i de studerendes kandidatuddannelse er dækket af forskningsområder på IØ. Af bilag 3.1, fremgår det således, hvordan hvert kandidatvalgfag er knyttet til et af de seks forskningsområder, som er repræsenteret på IØ. Kun ganske få kurser er ikke knyttet til en faggruppe. Det gælder fx formueret og company law. Proceduremæssigt stilles der krav om, at den kursusansvarlige for et givet fagelement er knyttet til den relevante faggruppe (bilag 4.1.) sådan, at der er sammenhæng mellem forskningsfelt og undervisning. Akkrediteringspanelet vurderer desuden i forholdt til cand.oecon. (innovation management) på AU-HIH, at det af universitetets høringssvar af 8. juli samt af den supplerende dokumentation indhentet hhv. den 8. juli og 6. august 2009, er sandsynliggjort, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i, dækkes af forskningsområder på IØ. Af høringssvaret og den supplerende dokumentation oplyses der således om fire VIP er, der forsker indenfor innovation og entreprenørskab, som udgør fokus på specialiseringen cand.oecon.(innovation management) på AU-HIH. Disse fire indgår i planlægningen af undervisningen på specialiseringen og varetager desuden enkelte undervisningselementer. Denne kobling mellem cand.oecon.(innovation management) og IØ er væsentlig, idet forskningsmiljøet på AU-HIH for cand.oecon.(innovation management) er under opbygning. Fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på tilfredsstillende vis, har dokumenteret, hvordan læringsmålene (Bilag 6.3) og SOLO-taksonomien, samt godkendelsesproceduren for de enkelte fagelementer, i samspil fungerer og dermed sandsynliggør, at de studerende opnår viden, kompetencer og færdigheder svarende til den samlede kompetenceprofil for cand.oecon. uddannelsen (Dokumentationsrapporten, s. 14 og 38f.; bilag 6.2 og 6.3). Af dokumentationsrapporten fremgår det således, at der på kandidatuddannelsen udbydes fag på højt niveau, hvilket vil sige, at læringsmålene er formuleret med nogle høje faglige krav målt i SOLOtaksonomien, der er den anvendte taksonomi på Institut for Økonomi til den studerendes indlæring, forståelse og performance ved eksamen. Dette understøtter naturligvis de i studieordningen opstillede læringsmål om [bl.a.] dybtgående forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden for en betydelig delmængde af fagområderne regnskab, organisation, finansiering, afsætning og strategi, mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri, samt disse områders metode. og videre at [d]e overordnede mål for viden, færdigheder og kompetencer, som de fremgår af studieordningen opfyldes [ ] gennem den akkumulerede sum af viden, færdigheder og kompetencer, som de enkelte studieaktiviteter i den studerendes uddannelsesprogram bidrager med. [ ] de enkelte kandidatfags læringsmålsbeskrivelser defineres sådan, at de opstillede læringsmål for kandidatuddannelsen opfyldes. Se de enkelte fags fagbeskrivelser. (Dokumentationsrapporten, s. 14) Akkrediteringspanelet bemærker, at der er én samlet kompetenceprofil for alle fire specialiseringer nationaløkonomisk linje, driftsøkonomisk linje, innovation management linje (AU-HIH) og elite linjen Quantitative Economics (IMSQE) (bilag 6.2, s. 269f.) og at universitetets redegørelse for fagelementernes forbindelse til uddannelsens samlede kompetenceprofil, er af mere generel karakter. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er en meget ambitiøs kompetenceprofil, som akkrediteringspanelet både på baggrund af dokumentationsrapporten og besøget på IØ den 30. marts 2009, kun i nogen grad vurderer understøttes af fagelementerne, som indgår i specialisering cand.oecon. (innovation management), på AU-HIH. Specialiseringen innovation management har efter akkrediteringspanelet et fagligt smalt fokus på innovation, erhvervsøkonomi, organisation og ledelse jf. de ret specifikke faglige krav der stilles til den studerendes sammensætning af kandidatstudieprogram, hvor det er erhvervsøkonomiske fagområde er dominerende (se ovenfor s. 16f.). I den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i økonomi på AU forudsættes det bl.a., at den kandidatstuderende har dybtgående forståelse for de centrale begreber, modeller og teorier inden for en betydelig delmængde af fagområdernes regnskab, organisation, finansiering, afsætning og strategi, mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri, samt disse områders metode. (Bilag 6.2., s. 268) Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at det kun i nogen grad er sandsynliggjort, at de studerende på kandidatuddannelsens specialisering cand.oecon. (innovation management) kan opnå den formulerede kompetenceprofil. 22

26 Forskningsmetodiske kompetencer Endeligt vurderer akkrediteringspanelet, at det på tilfredsstillende vis er sandsynliggjort, at de studerende på kandidatuddannelsen opnår forskningsmetodiske kompetencer idet de via projektfag (10 ECTS) og speciale (30 ECTS) stilles overfor kritisk, at skulle vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier og metoder samt selvstændigt, at skulle anvende dem til at løse faglige problemstillinger inden for det økonomiske område. Ofte finder projekterne og specialet sted i samarbejde med en virksomhed, hvormed de studerende får mulighed for at arbejde med meget konkrete og virkelighedsnære problemstillinger (Dokumentationsrapporten, s. 14). Af universitetets høringssvar af 8. juli 2009 gøres der opmærksom på at forskningsmiljøet omkring kandidatuddannelsen med specialisering i innovation management bør ses i lyset af, at såvel miljøet på AU-HIH som specialiseringen [i innovation management] er under opbygning, og at dette sker i tæt samarbejde med Institut for Økonomi og i regi af Det økonomiske Studienævn (høringssvar af 8. juli 2009) Samlet vurdering for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt på tilfredsstillende vis, idet der er en meget tæt kobling mellem VIP ernes forskningsområder og enkelte fagelementer, som de underviser i på bacheloruddannelsen og at de studerende opnår både almene akademiske og fagspecifikke kvalifikationer og kompetencer. Samlet vurdering for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 kun er opfyldt delvist tilfredsstillende, idet det kun i nogen grad er sandsynliggjort, at de studerende på specialiseringen cand.oecon. (innovation management) på AU-HIH, opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er i overensstemmelse med den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i økonomi på AU. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at forskningsbaseringen for alle fire specialiseringer (Cand.oecon. med driftsøkonomisk linje, cand.oecon. med nationaløkonomisk linje, innovation management linje og International Master of Science in Quantitative Economics) er sandsynliggjort på tilfredsstillende vis. Det gælder både i forhold til, at de studerende indgår i forskningsbaseret undervisning og opnår fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer. For alle fire linjer gælder det desuden, at det på tilfredsstillende vis er sandsynliggjort at de kandidatstuderende opnår forskningsmetodiske kompetencer via større projekter og det afsluttende speciale ofte i samarbejde med en virksomhed. Dokumentation: Dokumentationsrapporten side samt side Bilag: 3.1:Valgfrie fag på fagområder Bilag 4.1: Ansatte på Institut for Økonomi, Århus Universitet Bilag 6.1: Studieordning Bachelor Bilag 6.2: Studieordning Kandidat Bilag 6.3: Fagbeskrivelser Høringssvar af 8. juli 2009 Supplerende dokumentation af 8. juli og 6. august

27 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på tilfredsstillende vis ved relevante CV er og oversigter, har dokumenteret, at tilrettelæggelsen af bacheloruddannelsen i økonomi involverer VIP er, der er placeret i de relevante forskningsmiljøer, som er repræsenteret på IØ (Dokumentationsrapporten, s. 17f.; bilag 3.3, 4.1 og 4.2). Se uddybende om Det Økonomiske Studienævns opgaver nedenfor. Gælder kun kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på tilfredsstillende vis har redegjort for, at tilrettelæggelsen af kandidatuddannelsen i økonomi involverer VIP er, der er placeret i de relevante forskningsmiljøer, som eksisterer på IØ og AU-HIH. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at det formelt set er Det Økonomiske Studienævn, som har ansvaret for tilrettelæggelsen af bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi. Studienævnet består af fire studerende og fire VIP er valgt blandet det fastansatte videnskabelige personale ved IØ. Herunder pt. professor, Mogens Dilling-Hansen, der varetager koordinationen mellem campus 8000 C i Århus og campus AU-HIH i Herning. Institutlederen udpeger typisk studielederen til at agere på dennes vegne i studienævnet. Det tilstræbes, at VIP erne i studienævnet spreder sig over flere af de seks faggrupper (Bilag 4.1). For det nuværende studienævn dækkes fem af seks faggrupper. Udover de formelle strukturer repræsenteret ved trekanten Studienævn, Studieleder og Institutleder, understøttes uddannelsens tilrettelæggelse af formanden for hver at de seks faggrupper. Det påhviler formanden for hver faggruppe at sikre, at gruppen fremsender forslag til faglig dækning af både obligatoriske og valgfrie fag mindst to semestre frem i tiden. Dette sker i praksis ved to årlige møder hos studielederen (Dokumentationsrapporten, s. 17ff.; bilag 3.3 og 4.2). Studieprogression og VIP/DVIP Akkrediteringspanelet bemærker, at det samlede undervisningsmiljø på specialiseringen cand.oecon.(innovation management) på AU-HIH er bestående af to VIP er: professor Mogens Dilling- Hansen og én adjunkt med forskningsforpligtigelser indenfor specialiseringens fagområde (Dokumentationsrapporten, s. 2). Hertil kommer fem undervisere uden forskningsforpligtigelser, som er i gang med et længerevarende opkvalificeringsforløb i form af deltids ph.d. på IØ og CBS (Supplerende dokumentation, s. 4). Disse fem undervisere indgår i underviserstaben på cand.oecon. (innovation management) sideløbende med deres ph.d. forløb. For et enkelt fagelement Leadership and Management er der ikke tilknyttet VIP fra campus 8000 C eller én af de to VIP på AU-HIH. Af mødet med studieledelsen, den 30. marts 2009, fremgik det, at der i undervisningen på cand.oecon.(innovation management) desuden i mindre omfang bliver trukket på undervisere, som på AU-HIH er tilknyttet Ingeniøruddannelsen. Endeligt varetages undervisning, vejledning mv. af op til tre VIP fra IØ på campus 8000 C, hvilket af AU anslås til ca. 24

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik-økonomi. Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet. Udkast

Akkrediteringsrapport. Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet. Udkast Akkrediteringsrapport Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematikøkonomi på Københavns Universitet Udkast Eksisterende bachelor- og kandidatuddannelse i matematik-økonomi Forår 2009 ACE Denmark

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i psykologi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere