Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010."

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificeret anvendelser Anvendelser der frarådes Trykfarve. Ingen specifikke anvendelser, der frarådes, er identificeret Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Electra Polymers Ltd Roughway Mill Tonbridge Kent TN11 9SG UK Tel: Fax: Nødtelefon Nødtelefon +44 (0) ( GMT) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering Fysiske farer Ikke klassificeret. Sundhedsfarer Miljøfarer Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Sundhedsmæssige Miljømæssige Xi;R36/38. R43. The product contains small amounts of organic solvents. Ved normale temperaturer på arbejdspladsen udgør det en lav indåndingsfare. Produktet indeholder et stof, som er giftigt for organismer, som lever i vand og som kan have langvarige negative virkninger i vandmiljøet Mærkningselementer Piktogram Signalord Faresætninger Advarsel H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 1/15

2 Forholdsregler ved brug Indeholder Supplerende sætninger for forholdsregler ved brug P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P391 Udslip opsamles. P261 Undgå indånding af dampe/spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P321 Særlig behandling påkrævet (se lægelig rådgivning på etiketten). P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger 30-60% CAS-nummer: Klassificering Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xi;R36/38. N;R51/53. R43. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 10-30% CAS-nummer: EF-nummer: Klassificering Eye Irrit. 2 - H319 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xi;R36 2-BUTOXY-ETHYLACETAT 5-10% CAS-nummer: EF-nummer: Klassificering Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xn;R20/21 Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. Kommentarer til sammensætning De viste data overholder gældende EU direktiver. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 2/15

3 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Søg læge ved fortsat ubehag. Behandles symptomatisk. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtrækningen. Søg læge ved fortsat ubehag. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsat ubehag. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Behandles symptomatisk. Ingen kendte specifikke symptomer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Ingen kendte specifikke symptomer. Kan medføre irritation. Forårsager hudirritation. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Forårsager alvorlig øjenirritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Noter til lægen Ingen specifikke anbefalinger. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden) Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet. Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe Anvisninger for brandmandskab Forholdsregler under brandbekæmpelse Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Ingen særlige forholdsregler for brandslukning er kendt. Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljømæssige forholdsregler Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Inddæm spild med sand, jord eller andet egnet ikkebrændbart materiale Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 3/15

4 Metoder til oprensning Eliminer alle antændelseskilder. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Spild opsuges med ikke-brændbart, sugende materiale. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt Henvisning til andre punkter Reference til andre punkter Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved brug Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Undgå indånding af dampe og spray/tåger. Bær beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker, øjenog ansigtsbeskyttelse. Der bør implementeres procedurer for god personlig hygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask efter brug og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr før du betræder arealer til spisning Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Forholdsregler ved opbevaring Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Opbevares i tæt-lukket, original beholder. Beskyttes mod frost og direkte sollys. Opbevaringsklasse Miscellaneous hazardous material storage Særlige anvendelser Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Arbejdshygiejniske grænseværdier 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 10 ppm 68 mg/m³ E 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 20 ppm 130 mg/m³ Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. E = Stoffet har en EF-grænseværdi. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Indånding; Kortvarig : mg/m³ Industri - Dermal; Langvarig : 20 mg/kg legemsvægt pr. dag Industri - Indånding; Langvarig : 67.5 mg/m³ - Ferskvand; 1 mg/l - Saltvand; 0.1 mg/l - Sediment; 4 mg/kg - Jord; 0.4 mg/kg 2-BUTOXY-ETHYLACETAT (CAS: ) Stofkommentarer WEL = Workplace Exposure Limits 4/15

5 DNEL PNEC Industri - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 133 mg/m³ Industri - Indånding; Kortvarig Systemiske effekter: 775 Industri - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 333 mg/m³ Industri - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 102 mg/kg/dag Industri - Dermal; Kortvarig Systemiske effekter: 102 mg/kg/dag - Ferskvand;.304 mg/l - Saltvand;.0304 mg/l - Periodisk frigivelse;.56 mg/l - STP; 90 mg/l - Sediment (Ferskvand); 2.03 mg/kg - Sediment (Saltvand);.203 mg/kg - Jord;.68 mg/kg 8.2. Eksponeringskontrol Beskyttelsesudstyr Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Øjen/ansigtsbeskyttelse Håndbeskyttelse Anden hud- og kropsbeskyttelse Hygiejneforanstaltninger Åndedrætsværn Miljømæssig eksponeringskontrol Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Bær øjenbeskyttelse. Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Bær beskyttelseshandsker lavet af følgende materiale: Butylgummi. Nitrilgummi. Neopren. Polyvinyl chloride (PVC). Laminat af polyethylen og ethylenvinylalkohol (PE/EVOH). Bær forklæde eller beskyttelsesdragt i tilfælde af kontakt. Brug proceskontrol for at reducere forurening til tilladte eksponeringsniveau. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Etabler øjenskyllestation. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Der forventes ingen specielle krav under normale forhold ved brug af produktet. Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale bestemmelser. Forhindre spildt materiale i at trænge ned i vandløb eller kloakker og undgå forurening af jord eller vegetation. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt omgående politi og kompetente myndigheder. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugtgrænse ph Smeltepunkt Pasta. Forskellige farver. Mild. 5/15

6 Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningsgrad Fordampingsfaktor 88 C Estimeret værdi. Antændelighed (fast stof, gas) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Anden brændbarhed Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Bulk massefylde Opløselighed Fordelingskoefficient Selv-antændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber 20 deg C Estimeret værdi. Kinematisk viskositet > 20,5 mm2/s. Betragtes ikke som værende eksplosiv. Eksplosiv afhængig af åben ild Nej Oxiderende egenskaber Kommentarer Blandingen selv er ikke blevet testet, men ingen af de stoffer, der indgår opfylder kriterierne for klassificering som oxiderende. Den givne information gælder for det leverede produkt Andre oplysninger Anden information Brydningsindeks Partikelstørrelse Molvægt Flygtighed Mætningskoncentration Kritisk temperatur Flygtige organiske bestanddele None. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt Kemisk stabilitet 6/15

7 Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Undgå udsættelse for høje temperaturer eller direkte sollys Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Stikkende røg eller os. Nitrogenoxider. Carbonoxider. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - oral Noter (oral LD₅₀) Akut toksicitet - dermal Noter (dermal LD₅₀) ATE dermal (mg/kg) ,45 Akut toksicitet - indånding Noter (indånding LC₅₀) ATE indånding (gasser ppmv) ,58 ATE indånding (dampe mg/l) ,0 ATE indånding (støv/tåger mg/l) Hudætsning/-irritation Dyredata Human hud modeltest Ekstrem ph 1.728,0 Ingen information til rådighed. Ingen information til rådighed. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenirritation. Respiratorisk sensibilisering Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Genotoxicity - in vivo Sensibiliserende Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være kræftfremkaldende. 7/15

8 Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Reproduktionstoksicitet - Fosteret Enkel STOT-eksponering Enkel STOT-eksponering Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være reproduktionsskadelige. Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være reproduktionsskadelige. Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer Aspirationsfare Aspirationsfare Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Akutte og kroniske sundhedsfarer Optagelsesmåder Målorganer Symptomer Medicinske forholdsregler The product contains small amounts of organic solvents. Omfattende anvendelse af produktet i områder med utilstrækkelig ventilation kan resultere i akkumulering af koncentrationer af farlige dampe. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre irritation. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Irriterer øjnene. Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Indånding hudabsorption. Indtagelse. Hud og/eller øjenkontakt Ingen specifikke målorganer kendt. Symptomer efter overeksponering kan omfatte følgende: Allergisk udslæt. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Kan medføre allergisk kontakteksem. Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 5.000,0 Rotte Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.000,0 Rotte Akut toksicitet - indånding Akut toksicitet -indånding (LC₅₀ gasser ppmv) 1,0 8/15

9 Arter ATE indånding (gasser ppmv) Rotte 1,0 Hudætsning/-irritation Dyredata Svagt irriterende. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Svagt irriterende. Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber Ingen bevis for kræftfremkaldende effekt i dyrestudier. Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Ingen tegn på reproduktionstoksicitet i dyreforsøg. Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Irriterer øjnene. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.410,0 Mus ATE oral (mg/kg) 2.410,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.764,0 Mus ATE dermal (mg/kg) 2.764,0 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer LOAEL 94 mg/kg, Oral, Rotte PUNKT 12: Miljøoplysninger Økotoksicitet Produktet indeholder stoffer, som er giftige for vandlevende organismer, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 9/15

10 12.1. Toksicitet Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger Akut toksicitet - mikroorganismer Akut toksicitet - jordbaseret Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier Korttidstoksicitet - embryoner og blommesækyngel Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr Miljøoplysninger om indholdsstoffer Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr LC50, 96 hours, 96 timer: 1.5 mg/l, EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 1.7 mg/l, Daphnia magna Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr NOEC, 21 days, 21 dage: 0.3 mg/l, Daphnia magna 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours, 96 timer: > 100 mg/l, Leuciscus idus EC₅₀, 48 hours, 48 timer: > 100 mg/l, Daphnia magna IC₅₀, 72 hours, 72 timer: > 50 mg/l, Alger, ferskvand 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours, 96 timer: 22 mg/l, Pimephales promelas LC50, 96 hours, 96 timer: 28 mg/l, Onchorhynchus mykiss EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 37 mg/l, Daphnia magna EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 180 mg/l, Daphnia magna EC₅₀, 48 hours: 37mg/l mg/l, Daphnia magna EC₅₀, 72 hours, 72 timer: > 500 mg/l, Alger, ferskvand EC₅₀, 72 hours, 72 timer: 520 mg/l, Alger, ferskvand IC₅₀, 72 hours: >500mg/l mg/l, alger 10/15

11 Akut toksicitet - mikroorganismer EC20, 30 min., 30 minutter: 900 mg/l, Aktiveret slam Akut toksicitet - jordbaseret Ikke til rådighed. Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier Korttidstoksicitet - embryoner og blommesækyngel Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr Ikke til rådighed. Ikke til rådighed. Ikke til rådighed., :, Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Fotokemisk omdannelse Stabilitet (hydrolyse) Biologisk nedbrydelighed Biologisk iltforbrug (BOD) Kemisk iltforbrug (COD) Produktet forventes ikke at være hurtigt nedbrydeligt. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Biologisk nedbrydelighed - Degradation (%) 5: 28 dage 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Persistens og nedbrydelighed Fotokemisk omdannelse Stabilitet (hydrolyse) Produktet er bionedbrydeligt. Ingen information påkrævet. - : Ingen information påkrævet. Biologisk nedbrydelighed Degradation (%) vand - Degradation (%) 88: 28 dage vand - Degradation (%) 97: 7 dage vand - Degradation (%) 90: > 6.5 dage Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient 11/15

12 Miljøoplysninger om indholdsstoffer Bioakkumuleringspotential e En væsentlig bioakkumulering er usandsynlig, på grund af produktets lave vandopløselighed. BCF: 31, 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Bioakkumuleringspotential e Fordelingskoefficient log Pow: Mobilitet i jord Adsorption/desorptions koefficient Henry's law konstant Overfladespænding Miljøoplysninger om indholdsstoffer Mobilitet Adsorption/desorptions koefficient Ikke til rådighed. Ikke til rådighed. - C 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Overfladespænding Ikke til rådighed Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU kriterier. 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Resultater af PBT og vpvb vurdering Andre negative virkninger Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU kriterier. Andre skadelige effekter Ingen kendte. Miljøoplysninger om indholdsstoffer 12/15

13 Andre skadelige effekter Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Generel information Metoder for bortskaffelse Affald er klassificeret som farligt affald. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale bestemmelser. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 3082 UN Nr. (IMDG) 3082 UN Nr. (ICAO) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) UN-forsendelsesbetegnelse (ICAO) UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse 9 IMDG klasse 9 ICAO klasse/division 9 Fareseddel Emballagegruppe ADR/RID emballagegruppe IMDG emballagegruppe ICAO emballagegruppe III III III Miljøfarer Miljøfarlige stoffer/marine pollutant Særlige forsigtighedsregler for brugeren 13/15

14 Ikke til rådighed. EmS Tunnel restriktionskode F-A, S-F (E) Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Transport i bulk i henhold til Bilag II af MARPOL 73/78 og IBC Koden Ikke anvendelig. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø National lovgivning EU Lovgivning Sundhedsmæssige og miljømæssige lister Authorisationer (Titel VII Forordning 1907/2006) Restriktioner (Titel VII Forordning 1907/2006) Health and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended). The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (SI 2009 No. 1348) (as amended) ["CDG 2009"]. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Canadian Controlled Products Regulations: This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the CPR and the MSDS contains all of the information required by the CPR. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret). Præparatdirektivet (DPD) 1999/45/EF. Stofdirektivet (DSD) 67/548/EØF. Ingen af indholdsstofferne er listet. Ingen særlige godkendelser er kendt for dette produkt. For dette produkt kendes ingen særlige restriktioner ved brug Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Klassificeringsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Udgivet af : Beregningsmetode. Miljøchef. Revisions dato /15

15 Revision 8 Erstatter dato Den fuldstændige ordlyd af R- sætninger Den fuldstændige ordlyd af H- sætninger R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug. 15/15

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ULTIMEG 2020 BASE I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ULTIMEG 2020 BASE I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kresto Special Wipes

Sikkerhedsdatablad Kresto Special Wipes Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer ULT150W,ULT150WRS,ULT70W,ULT150W-AUS 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad WB D COMPONENT B

Sikkerhedsdatablad WB D COMPONENT B Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cerium Oxide Polishing Compound I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad Cerium Oxide Polishing Compound I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer RES1L,RES100ML,RES30ML,RES30MLWW 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad BALDER BÅTLACK

Sikkerhedsdatablad BALDER BÅTLACK Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ARDECA MOLYTEMP EP 2 Udarbejdet: 09112015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: ARDECA MOLYTEMP EP 2 Varenummer: ARD060015400

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Black Box Wipes

Sikkerhedsdatablad Black Box Wipes Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer BBW10CCE,BBW10QDK,BBW10QSC,BBW10YCE,BBW10YSC,BBW22GER,BBW22JEX,BB

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Bicycle Grease

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Bicycle Grease PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Finish Bicycle Grease PR-nummer: 1545337 Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SUN1L,SUN30ML,SUN100ML 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ITW Engineered Polymers ApS Products

Sikkerhedsdatablad ITW Engineered Polymers ApS Products Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Synonymer; handelsnavne Densit Binder, FlexBinder, JointCast Binder,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PROTEC 15W40 Udarbejdet: 30012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: PROTEC 15W40 ARD010022 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Swarfega Heavy

Sikkerhedsdatablad Swarfega Heavy Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SHD1L 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokosept Gel I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad Stokosept Gel I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: 1091005 Affedtningsmiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Gear Oil HD 1000

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Gear Oil HD 1000 Revision 24.11.2011 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 60000023 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Naga Board Cleaner Version 1.0 Udarbejdet: 11.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Naga Board Cleaner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 TON CLEAR RESIN

Sikkerhedsdatablad 2 TON CLEAR RESIN Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer X0062 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad DCS HFC AIR DUSTER 400ML (non-flammable)

Sikkerhedsdatablad DCS HFC AIR DUSTER 400ML (non-flammable) Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer ASDU400DCS,ZP 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad PALFIQUE ESTELITE PASTE

Sikkerhedsdatablad PALFIQUE ESTELITE PASTE Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Mototec 20W50 Udarbejdet: 30012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: Mototec 20W50 ARD014105 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08012017 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD071000 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 493 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad PRIMER S 2

Sikkerhedsdatablad PRIMER S 2 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad WB S COMPONENT A

Sikkerhedsdatablad WB S COMPONENT A Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX Break-Free SMX Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free SMX SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere