Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010."

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificeret anvendelser Anvendelser der frarådes Trykfarve. Ingen specifikke anvendelser, der frarådes, er identificeret Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Electra Polymers Ltd Roughway Mill Tonbridge Kent TN11 9SG UK Tel: Fax: Nødtelefon Nødtelefon +44 (0) ( GMT) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering Fysiske farer Ikke klassificeret. Sundhedsfarer Miljøfarer Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Sundhedsmæssige Miljømæssige Xi;R36/38. R43. The product contains small amounts of organic solvents. Ved normale temperaturer på arbejdspladsen udgør det en lav indåndingsfare. Produktet indeholder et stof, som er giftigt for organismer, som lever i vand og som kan have langvarige negative virkninger i vandmiljøet Mærkningselementer Piktogram Signalord Faresætninger Advarsel H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 1/15

2 Forholdsregler ved brug Indeholder Supplerende sætninger for forholdsregler ved brug P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P391 Udslip opsamles. P261 Undgå indånding af dampe/spray. P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug. P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P321 Særlig behandling påkrævet (se lægelig rådgivning på etiketten). P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger 30-60% CAS-nummer: Klassificering Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xi;R36/38. N;R51/53. R43. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL 10-30% CAS-nummer: EF-nummer: Klassificering Eye Irrit. 2 - H319 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xi;R36 2-BUTOXY-ETHYLACETAT 5-10% CAS-nummer: EF-nummer: Klassificering Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF) Xn;R20/21 Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. Kommentarer til sammensætning De viste data overholder gældende EU direktiver. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 2/15

3 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Søg læge ved fortsat ubehag. Behandles symptomatisk. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtrækningen. Søg læge ved fortsat ubehag. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsat ubehag. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Behandles symptomatisk. Ingen kendte specifikke symptomer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Ingen kendte specifikke symptomer. Kan medføre irritation. Forårsager hudirritation. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Forårsager alvorlig øjenirritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Noter til lægen Ingen specifikke anbefalinger. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden) Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet. Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe Anvisninger for brandmandskab Forholdsregler under brandbekæmpelse Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Ingen særlige forholdsregler for brandslukning er kendt. Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljømæssige forholdsregler Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Inddæm spild med sand, jord eller andet egnet ikkebrændbart materiale Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 3/15

4 Metoder til oprensning Eliminer alle antændelseskilder. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Spild opsuges med ikke-brændbart, sugende materiale. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt Henvisning til andre punkter Reference til andre punkter Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved brug Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Undgå indånding af dampe og spray/tåger. Bær beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker, øjenog ansigtsbeskyttelse. Der bør implementeres procedurer for god personlig hygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask efter brug og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr før du betræder arealer til spisning Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Forholdsregler ved opbevaring Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Opbevares i tæt-lukket, original beholder. Beskyttes mod frost og direkte sollys. Opbevaringsklasse Miscellaneous hazardous material storage Særlige anvendelser Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Arbejdshygiejniske grænseværdier 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 10 ppm 68 mg/m³ E 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 20 ppm 130 mg/m³ Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. E = Stoffet har en EF-grænseværdi. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL (CAS: ) DNEL PNEC Industri - Indånding; Kortvarig : mg/m³ Industri - Dermal; Langvarig : 20 mg/kg legemsvægt pr. dag Industri - Indånding; Langvarig : 67.5 mg/m³ - Ferskvand; 1 mg/l - Saltvand; 0.1 mg/l - Sediment; 4 mg/kg - Jord; 0.4 mg/kg 2-BUTOXY-ETHYLACETAT (CAS: ) Stofkommentarer WEL = Workplace Exposure Limits 4/15

5 DNEL PNEC Industri - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 133 mg/m³ Industri - Indånding; Kortvarig Systemiske effekter: 775 Industri - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 333 mg/m³ Industri - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 102 mg/kg/dag Industri - Dermal; Kortvarig Systemiske effekter: 102 mg/kg/dag - Ferskvand;.304 mg/l - Saltvand;.0304 mg/l - Periodisk frigivelse;.56 mg/l - STP; 90 mg/l - Sediment (Ferskvand); 2.03 mg/kg - Sediment (Saltvand);.203 mg/kg - Jord;.68 mg/kg 8.2. Eksponeringskontrol Beskyttelsesudstyr Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Øjen/ansigtsbeskyttelse Håndbeskyttelse Anden hud- og kropsbeskyttelse Hygiejneforanstaltninger Åndedrætsværn Miljømæssig eksponeringskontrol Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Bær øjenbeskyttelse. Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Bær beskyttelseshandsker lavet af følgende materiale: Butylgummi. Nitrilgummi. Neopren. Polyvinyl chloride (PVC). Laminat af polyethylen og ethylenvinylalkohol (PE/EVOH). Bær forklæde eller beskyttelsesdragt i tilfælde af kontakt. Brug proceskontrol for at reducere forurening til tilladte eksponeringsniveau. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Etabler øjenskyllestation. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Der forventes ingen specielle krav under normale forhold ved brug af produktet. Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale bestemmelser. Forhindre spildt materiale i at trænge ned i vandløb eller kloakker og undgå forurening af jord eller vegetation. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt omgående politi og kompetente myndigheder. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugtgrænse ph Smeltepunkt Pasta. Forskellige farver. Mild. 5/15

6 Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningsgrad Fordampingsfaktor 88 C Estimeret værdi. Antændelighed (fast stof, gas) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Anden brændbarhed Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Bulk massefylde Opløselighed Fordelingskoefficient Selv-antændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber 20 deg C Estimeret værdi. Kinematisk viskositet > 20,5 mm2/s. Betragtes ikke som værende eksplosiv. Eksplosiv afhængig af åben ild Nej Oxiderende egenskaber Kommentarer Blandingen selv er ikke blevet testet, men ingen af de stoffer, der indgår opfylder kriterierne for klassificering som oxiderende. Den givne information gælder for det leverede produkt Andre oplysninger Anden information Brydningsindeks Partikelstørrelse Molvægt Flygtighed Mætningskoncentration Kritisk temperatur Flygtige organiske bestanddele None. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt Kemisk stabilitet 6/15

7 Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Undgå udsættelse for høje temperaturer eller direkte sollys Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Stikkende røg eller os. Nitrogenoxider. Carbonoxider. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet - oral Noter (oral LD₅₀) Akut toksicitet - dermal Noter (dermal LD₅₀) ATE dermal (mg/kg) ,45 Akut toksicitet - indånding Noter (indånding LC₅₀) ATE indånding (gasser ppmv) ,58 ATE indånding (dampe mg/l) ,0 ATE indånding (støv/tåger mg/l) Hudætsning/-irritation Dyredata Human hud modeltest Ekstrem ph 1.728,0 Ingen information til rådighed. Ingen information til rådighed. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenirritation. Respiratorisk sensibilisering Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Genotoxicity - in vivo Sensibiliserende Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være kræftfremkaldende. 7/15

8 Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Reproduktionstoksicitet - Fosteret Enkel STOT-eksponering Enkel STOT-eksponering Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være reproduktionsskadelige. Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være reproduktionsskadelige. Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer Aspirationsfare Aspirationsfare Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Akutte og kroniske sundhedsfarer Optagelsesmåder Målorganer Symptomer Medicinske forholdsregler The product contains small amounts of organic solvents. Omfattende anvendelse af produktet i områder med utilstrækkelig ventilation kan resultere i akkumulering af koncentrationer af farlige dampe. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre irritation. Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Irriterer øjnene. Kan medføre hudsensibilisering eller allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Indånding hudabsorption. Indtagelse. Hud og/eller øjenkontakt Ingen specifikke målorganer kendt. Symptomer efter overeksponering kan omfatte følgende: Allergisk udslæt. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Kan medføre allergisk kontakteksem. Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 5.000,0 Rotte Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.000,0 Rotte Akut toksicitet - indånding Akut toksicitet -indånding (LC₅₀ gasser ppmv) 1,0 8/15

9 Arter ATE indånding (gasser ppmv) Rotte 1,0 Hudætsning/-irritation Dyredata Svagt irriterende. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Svagt irriterende. Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber Ingen bevis for kræftfremkaldende effekt i dyrestudier. Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Ingen tegn på reproduktionstoksicitet i dyreforsøg. Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Irriterer huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Irriterer øjnene. 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.410,0 Mus ATE oral (mg/kg) 2.410,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 2.764,0 Mus ATE dermal (mg/kg) 2.764,0 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer LOAEL 94 mg/kg, Oral, Rotte PUNKT 12: Miljøoplysninger Økotoksicitet Produktet indeholder stoffer, som er giftige for vandlevende organismer, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 9/15

10 12.1. Toksicitet Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger Akut toksicitet - mikroorganismer Akut toksicitet - jordbaseret Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier Korttidstoksicitet - embryoner og blommesækyngel Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr Miljøoplysninger om indholdsstoffer Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr LC50, 96 hours, 96 timer: 1.5 mg/l, EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 1.7 mg/l, Daphnia magna Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr NOEC, 21 days, 21 dage: 0.3 mg/l, Daphnia magna 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours, 96 timer: > 100 mg/l, Leuciscus idus EC₅₀, 48 hours, 48 timer: > 100 mg/l, Daphnia magna IC₅₀, 72 hours, 72 timer: > 50 mg/l, Alger, ferskvand 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours, 96 timer: 22 mg/l, Pimephales promelas LC50, 96 hours, 96 timer: 28 mg/l, Onchorhynchus mykiss EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 37 mg/l, Daphnia magna EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 180 mg/l, Daphnia magna EC₅₀, 48 hours: 37mg/l mg/l, Daphnia magna EC₅₀, 72 hours, 72 timer: > 500 mg/l, Alger, ferskvand EC₅₀, 72 hours, 72 timer: 520 mg/l, Alger, ferskvand IC₅₀, 72 hours: >500mg/l mg/l, alger 10/15

11 Akut toksicitet - mikroorganismer EC20, 30 min., 30 minutter: 900 mg/l, Aktiveret slam Akut toksicitet - jordbaseret Ikke til rådighed. Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier Korttidstoksicitet - embryoner og blommesækyngel Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr Ikke til rådighed. Ikke til rådighed. Ikke til rådighed., :, Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Fotokemisk omdannelse Stabilitet (hydrolyse) Biologisk nedbrydelighed Biologisk iltforbrug (BOD) Kemisk iltforbrug (COD) Produktet forventes ikke at være hurtigt nedbrydeligt. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Biologisk nedbrydelighed - Degradation (%) 5: 28 dage 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Persistens og nedbrydelighed Fotokemisk omdannelse Stabilitet (hydrolyse) Produktet er bionedbrydeligt. Ingen information påkrævet. - : Ingen information påkrævet. Biologisk nedbrydelighed Degradation (%) vand - Degradation (%) 88: 28 dage vand - Degradation (%) 97: 7 dage vand - Degradation (%) 90: > 6.5 dage Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient 11/15

12 Miljøoplysninger om indholdsstoffer Bioakkumuleringspotential e En væsentlig bioakkumulering er usandsynlig, på grund af produktets lave vandopløselighed. BCF: 31, 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Bioakkumuleringspotential e Fordelingskoefficient log Pow: Mobilitet i jord Adsorption/desorptions koefficient Henry's law konstant Overfladespænding Miljøoplysninger om indholdsstoffer Mobilitet Adsorption/desorptions koefficient Ikke til rådighed. Ikke til rådighed. - C 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Overfladespænding Ikke til rådighed Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU kriterier. 2-BUTOXY-ETHYLACETAT Resultater af PBT og vpvb vurdering Andre negative virkninger Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU kriterier. Andre skadelige effekter Ingen kendte. Miljøoplysninger om indholdsstoffer 12/15

13 Andre skadelige effekter Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Generel information Metoder for bortskaffelse Affald er klassificeret som farligt affald. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale bestemmelser. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 3082 UN Nr. (IMDG) 3082 UN Nr. (ICAO) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) UN-forsendelsesbetegnelse (ICAO) UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s Transportfareklasse(r) ADR/RID klasse 9 IMDG klasse 9 ICAO klasse/division 9 Fareseddel Emballagegruppe ADR/RID emballagegruppe IMDG emballagegruppe ICAO emballagegruppe III III III Miljøfarer Miljøfarlige stoffer/marine pollutant Særlige forsigtighedsregler for brugeren 13/15

14 Ikke til rådighed. EmS Tunnel restriktionskode F-A, S-F (E) Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Transport i bulk i henhold til Bilag II af MARPOL 73/78 og IBC Koden Ikke anvendelig. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø National lovgivning EU Lovgivning Sundhedsmæssige og miljømæssige lister Authorisationer (Titel VII Forordning 1907/2006) Restriktioner (Titel VII Forordning 1907/2006) Health and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended). The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (SI 2009 No. 1348) (as amended) ["CDG 2009"]. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Canadian Controlled Products Regulations: This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the CPR and the MSDS contains all of the information required by the CPR. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret). Præparatdirektivet (DPD) 1999/45/EF. Stofdirektivet (DSD) 67/548/EØF. Ingen af indholdsstofferne er listet. Ingen særlige godkendelser er kendt for dette produkt. For dette produkt kendes ingen særlige restriktioner ved brug Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Klassificeringsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Udgivet af : Beregningsmetode. Miljøchef. Revisions dato /15

15 Revision 8 Erstatter dato Den fuldstændige ordlyd af R- sætninger Den fuldstændige ordlyd af H- sætninger R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug. 15/15

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NON-SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND PLUS - XTRA [CYPAX]

SIKKERHEDSDATABLAD NON-SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND PLUS - XTRA [CYPAX] Revision JULY 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. HTCPX, EHTCPX700G, EHTCPX25K,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INVERTIBLE AIRDUSTER PLUS

SIKKERHEDSDATABLAD INVERTIBLE AIRDUSTER PLUS Revision APRIL 2013 Revision 5 SIKKERHEDSDATABLAD INVERTIBLE AIRDUSTER PLUS PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. INVERTIBLE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 29-10-2014 Erstatter: 14-08-2013 Version: 0300/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 14-08-2013 Erstatter: 20-12-2011 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes 7/07/2011 Erstatter dato 08/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Black

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo MIKO Pearl Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Pearl Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.01.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Revision 07/10/2012 Revision 3 Erstatter dato 05/10/2012 SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TRAEDGARDSKALK 0-1.5 Registreringsnummer : Undtaget i henhold bilag V.7 Stoffets navn :

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 1210 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSvamp

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere