Evaluering af Projekt Medspilleren IDH Fredericia, juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012"

Transkript

1 Evaluering af Projekt Medspilleren IDH Fredericia, juni 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Projektets mål og succeskriterier Evalueringens formål og aktiviteter KONKLUSIONER Konklusioner om projektets forløb og gennemførelse Konklusioner på deltagerniveau Konklusioner på medarbejderniveau Konklusioner vedr. undervisningsmateriale ANBEFALINGER OVERORDNET EVALUERING AF PROJEKTETS FORLØB OG GENNEMFØRELSE... 7 Projekt succeer PROJEKTETS MÅLGRUPPE, VISITATIONSSKEMA OG OPFØLGENDE SKEMA Baggrundsspørgsmål deltagerprofil Helbred og livskvalitet Socialt netværk Samfundsdeltagelse Motivation for at komme på arbejdsmarkedet Evaluering af forløbet Forbedringsforslag RESULTATER AF INTERVIEW MED PROJEKTDELTAGERE BILAG 1: RESULTATER AF VISITATIONSSKEMA BILAG 4: RESULTATER AF OPFØLGENDE SKEMA Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 2

3 1. Indledning Denne evalueringsrapport præsenterer resultater, konklusioner og anbefalinger af projekt Medspilleren. Konsulenthuset Cubion har gennemført evalueringen som en lærende evaluering i perioden fra foråret 2010 og til juni Projektets to overordnede formål er: 1) at efterleve Servicelovens 1, stk 2 at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 2) at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Ved større samfundsdeltagelse og aktivt medborgerskab styrkes muligheden for at tilbageerobre en del af magten, livet og sundheden! Projekt Medspilleren har metodisk arbejdet med at afprøve empowerment som metode i det sundhedsfremmende arbejde overfor borgere med andre problemer end ledighed. Empowermenttilgangen i den sundhedsfremmende indsats skal sikre brugerinddragelse og en mobilisering af borgerens eksisterende ressourcer, styrker og potentialer. Projektet har endvidere haft til formål at udvikle egnet undervisningsmateriale til Social- og Sundhedsuddannelserne i sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og empowerment. Formålet med undervisningsmaterialet er, at det kort-uddannede sundhedspersonale opkvalificeres til at kunne arbejde for at styrke udsatte og sårbare gruppers sundhed, at møde skæve eksistenser og i at tænke bredt på sundhedsfremmende aktiviteter. 1.1 Projektets mål og succeskriterier Projektets mål er, at borgerne efter endt projektdeltagelse: Sjældnere kommer i situationer, hvor livets stressorer udvikler sig til helbredstruende stress Oftere tillægger sig en livsstil, som er mindre helbredstruende. Er bedre til at tackle eventuelle sygdomme og bede om hjælp på tidligt stadie. Er bedre til at samarbejde med de sundhedsprofessionelle i et sygdomsforløb Oplever en øget livskvalitet At 25 deltagere fra målgruppen har gennemført projektet (rekruttering af 35 og fastholdelse af 25 deltagere) At 60% af deltagerne er i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesrettede aktiviteter efter endt projekt-deltagelse. At der er gjort aktivt brug af netværksgrupper hvor min 80% af deltagerne har medvirket. At der er sket en opkvalificering af fagpersonale ift metodisk at anvende empowerment som metode i det sundhedsfremmende og forebyggende sociale arbejde. At der er sket en klar forbedring i deltagernes evne til egenomsorg samt at de er blevet i stand til at bruge det etablerede sundhedsvæsen. At borgeren har opnået en forbedret livskvalitet samt gennem læreprocesser (formelle og uformelle) oplever selvbestemmelse, værdighed og social tryghed. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 3

4 At der er udviklet, anvendt og spredt undervisningsmateriale til Social- og Sundhedsuddannelserne. At der er udviklet et efteruddannelsestilbud til kort uddannet sundhedspersonale, der kan forankres i AMU regi. At isolationen er brudt, og projektdeltagerne enten er repræsenteret i eksisterende netværk eller selv har skabt nye. At der etableres en brugerstyrelse i projektet (konkret træning i demokrati og medborgerskab). 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter Evalueringen er Medspilleren er tilrettelagt som en lærende evaluering, som dels skal følge projektforløbet og sikre at løbende forbedringsmuligheder bliver registreret og implementeret, og dels skal belyse, hvorvidt projektets overordnende mål er blevet indfriet. Evalueringen af Medspilleren skal så vidt muligt inddrager synspunkter fra alle interessenter. Hensigten er, at betydningen af indsatsen for brugerne og projektet som sådan bliver belyst så nuanceret og kvalificeret som muligt. Derfor vil evalueringen sidestille alle datatyper og respondentgrupper som ligeværdige bidragsydere til slutevalueringens materiale. Evaluator har i løbet af projektperioden gennemført følgende evalueringsaktiviteter: Opstarts- og planlægningsmøder (indsatsteori) Mange sparringsmøder med Projektledelsen (herunder coaching af tidligere projektleder) Flere seminardage med projektmedarbejdere Fokusgruppeinterview med medarbejdere og deltagere (borgere) Interview med projektleder Visitationsskeamer + opfølgning via spørgeskema Worksshop og status møder 2. Konklusioner 2.1 Konklusioner om projektets forløb og gennemførelse Projektet har været ramt af en del turbulens i opstartsfasen og det først 1½ års tid. En projektmedarbejder og projektlederen forlod projektet i denne periode og det var naturligvis en stor udfordring for projektmedarbejdere og deltagere at være i et projektforløb med denne personale uro. Projektet havde som udgangspunkt et særdeles ambitiøst mål for anvendelse af empowerment baserede metoder og det tog tid at finde et mere realistisk niveau for deltagernes medinddragelse og råderum. I projekt periodens sidste halvdel er der kommet god struktur og stabilitet i projektaktiviteterne og store dele af projektformålene er blevet indfriet. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 4

5 2.2 Konklusioner på deltagerniveau Projektet har indfriet målet om: at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Det viser deltagernes egen vurdering af livskvalitet, samt medarbejdernes vurderinger) Projektet har også opnået resultater i forhold til at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Resultaterne er især opnået efter at der blev sat fastere rammer omkring deltagernes beslutningskompetence. Der er således undervejs blevet skabt et mere realistisk antal valgmuligheder samt klare regler for økonomi og råderum. De oprindelige tanker om et stærkt netværksorienteret brugermiljø er blevet realiseret via et antal aktivitetsgrupper formeret omkring en række konkrete aktiviteter. 39 deltagere har gennemført et projektforløb mod forventet 25. Flere af deltagerne har deltaget i et længere forløb end det oprindeligt planlagte på 6 måneder. Livskvalitet: Flertallet oplever at projektet i forskellig grad har øget deres livskvalitet (25 ud af 39) og at deres helbred er forbedret (28 ud af 39). Motion: Et stort flertal vurderer at de dyrker mere motion efter projektdeltagelse (32 ud af 39) Socialt netværk: Et stort flertal vurderer, at de har fået nye venner gennem projektet (30 ud af 39) Samfundsdeltagelse: projektet har ikke haft nogen betydning ifht. avislæsning/nyheder/politisk interesse Arbejdsmarkedet: Et stort flertal (17 ud af 39) vurderer at projektet i meget høj grad/i høj grad har øget deres chancer for at komme på arbejdsmarkedet, mens 13 ud af 39 svarer i nogen grad Udbytte: deltagerne ytrer stor tilfredshed med udbyttet af deltagelsen 2.3 Konklusioner på medarbejderniveau Der er via seminardage og fælles reflektioner sket en opkvalificering af fagpersonale ift metodisk at anvende empowerment som metode i det sundhedsfremmende og forebyggende sociale arbejde. Der kan med fordel afsættes flere ressourcer af til opkvalificering af projektmedajbejdere og ledelse i denne type udviklingsprojekter. 2.4 Konklusioner vedr. undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet er blevet fremstillet meget sent i forløbet og evaluator har først fået sendt et link til materialet i juli måned Ved det gennesyn det har været muligt at gennemføre herefter kan det konstateres, at der er sket en forskydning i det emnefelt som undervisningsmaterialet dækker. Projektledelsen har lagt vægt på at tolke sundhed i et bredere perspektiv og ser en god relationsdannelse som udgangspunkt for at kunne støtte målgruppen i en sundhedsorienteret retning Fra et fokus på sundlivsførelse kost og motion er der derfor nu hovedfokus på hvorledes Social og sundhedsuddannet personale kan møde de udfordringer som arbejdet med denne målgruppe stiller. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 5

6 Materialet fremstår professionelt og tilgængeligt og med en relevant og pædagogisk begrundet tilgang. Der er gode video cases og adgang til en reflektionsmodel som vurderes at være brugervenlig og et godt værktøj i arbejdet med de belyste dialog- og kommunikationssituationer. 3. Anbefalinger Formidling og kommunikation til sagsbehandlere: Det er en generel anbefaling til denne type projekter at sagsbehandlere skal holdes løbende informeret om tilbuddet, hvad det indeholder og hvem der er tænkt som målgruppe. Der er stor udskiftning i gruppen af sagsbehandlere så det er et løbende arbejde at holde nye sagsbehandlere informeret. Kompetenceudvikling af Teammedarbejdere: Det vil være hensigtsmæssigt i denne type udviklingsprojekter at reservere en større procentandel af projektressourcerne til kompetenceudvikling af teammedarbejdere. Empowerment orienterede tilbud til målgruppen: Alle erfaringer med projekt Medspilleren viser at empowerment orienteret tilgange med klar rammesætning og transparente præmisser har en god effekt på borgere i denne målgruppe. Der bør fortsat kunne tilbydes sådanne muligheder for målgrupper af udsatte borgere med stort inklusionsbehov. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 6

7 4. Overordnet evaluering af projektets forløb og gennemførelse Projektet har været ramt af en del turbulens i opstartsfasen og det først 1½ års tid. En projektmedarbejder og projektlederen forlod projektet i denne periode og det var naturligvis en stor udfordring for projektmedarbejdere og deltagere at være i et projektforløb med denne personale uro. Først et godt stykke inde i projektperioden faldt der mere ro over projektet og der blev fra da af arbejdet med en fast gruppe af projektmedarbejdere som har skabt kontinuitet og mere struktur på tilbuddet. Projektet havde som udgangspunkt et særdeles ambitiøst mål for anvendelse af empowerment baserede metoder og det tog tid at finde et mere realistisk niveau for deltagernes medinddragelse og råderum. Nedenstående citat fra ansøgningen viser projektets intention: Empowerment lægger vægt på handling, og handling er en integreret del af det sundhedsfremmende arbejde. Derfor vil de konkrete aktiviteter blive opbygget sammen med borgerne. Det er netop dette element, der på sigt skal styrke deltagernes handlekompetencer og dermed egenomsorg og sundhed og aktiv deltagelse i samfundet. Det viste sig vanskeligere end forventet at få deltagerne til at deltage i opbygningen af aktiviteterne og måske blandt andet på grund af de mange aktivitetsmuligheder som projektet kunne anvende blev det vanskeligt at sikre ordentlig opbakning til de enkelte aktiviteter. Samtidig var der i de første projektmåneder en del usikkerhed omkring rollefordeling og planlægning i medarbejdergruppen. I et fokusgruppeinterview fra sommeren 2010 mener projektmedarbejderne at der har været for mange overlap samtidig har de ikke fundet den optimale organisering og de påpeger at de savner en sparringspartner i hverdagen. De borgere som har deltaget var fra Match 2-3 efter den ændrede matchgruppe skala, primært match 2, men alle deltagerne vurderes af projektledelsen til at have problematikker som er passende i forhold til projektbeskrivelsen og den nye match 3 gruppering. Fremmøde Trods denne visitationspraksis har der i hele projektperioden skulle arbejdes målrettet med at sikre fremmøde. Fra starten var der problemer med fremmøde også når det gjaldt møde til aktiviteter de selv har været med til at vælge. Gennem en målrettet satsning på området omfattende afsendelse af SMS fra såvel de fremmødte deltagere som fra projektmedarbejderne, samt direkte fremmøde på deltagernes bopæl er der gennem projektperioden kommet bedre og bedre fremmøde resultater. Det mere stabile fremmøde er et resultat af at projektteamet er blevet mere skarpe på hvad de forventer og tilbyder. fordi vi er blevet mere klare på hvad vi forventer af os selv og dem. Selvfølgelig kommer de er blevet vores indstilling men vi går alligevel lidt i selvsving, når det lykkedes. De har også arbejdet med at skabe større ansvarlighed ved personlige kontakter og det er lykkedes delvist. Vi går ind i en dialog vi taler med dem om hvad der sker i deres liv,og tager fat i de,m hvis de ikke kommer. Projektteame vil kende årsagen til at de ikke kommer: og så forsøger vi at tale med dem om årsagen og gøre noget ved det ( fx: 39,9 i feber - ikke ondt i sjælen). Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 7

8 Der er dog nogle deltagere som er blevet smidt ud på grund af fravær, og fordi de så optog en plads fra andre. Det er sket, hvis de efter en måned kun har været her 2 gange, selv om projektteamet har opsøgt dem og talt med dem flere gange. Så er de blevet udelukket fra projektet. ( men fået at vide at de var velkomne hvis de ville igen) Et par gange er der også kommet deltagere med igen efter advarselsbreve. men ellers har det været meget begrænset frafald og kun i forhold til info møderne hvor 2-3 har sagt: at det ikke er noget for mig. Fremmødet er blevet mere stabilt igennem projekt perioden. Medarbejderne konstaterer i øvrigt at en SMS fra en deltager kollega ofte er mere virkningsfuld end en fra medarbejderen selv. Teksten vi savner dig i dag fra en Deltager kollega er således mere virkningsfuld en andre mere rigide beskeder fra projektmedarbejderne. Projekt succeer Projektledelse og medarbejdere fremhæver følgende succes er som også dokumenteres i de indsamlede kvantitative data ( se nedenfor) Flere har været i praktik og flere er kommet i arbejde Flere er flyttet i bedre lejligheder; De kommer ud af deres egen dør og møder andre mennesker; De kommer sjældnere i umulige stresssituationer og hvis der opstår problemer så ved de, at de har en de kan ringe til og de bruger også hinanden. Der er flere som har fået en bedre kondition og flere træner selv i forskellige sammenhænge så motionsmæssigt og også i forhold til kost har de fået inspiration og øget viden. Der er flere som via projektdeltagelse er kommet til læge/tandlæge. Teamet har hjulpet dem og støttet dem i at få lavet aftaler og komme af sted. De har også i stigende grad hjulpet hinanden med at være bedre til at passe på sig selv. Nedenstående oversigt viser, hvilken status deltagerne havde ved afslutningen af deres deltagelse i projekt Medspilleren. Opgørelsen, som fremgår af søjlediagrammet, viser, at 14 ud af 39 deltagere (svarende til 35,9%) er påbegyndt eller har afsluttet en uddannelse. 4 ud af 39 deltagere (10,3%) er kommet i ordinær beskæftigelse. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er kommet i en form for behandling, heraf er de 4 deltagere i behandling ved Misbrugscentret. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er kommet i arbejdsprøvning. 1 enkelt deltager (2,6%) søger pension. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er uafklaret, mens de resterende 2 deltagere er flyttet ud af kommunen og projektet har ikke oplysninger om, hvad der videre er sket med dem. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 8

9 Et af projektmedarbejdernes udfordringer har været at kunne stille krav til deltagerne i det rette niveau; Det har de skullet øve sig på og det er:..uhensigtsmæssigt både at stille for små og for store krav. Der har ikke som oprindeligt planlagt været ledelsesmæssig opbakning til at udarbejde skriftlige kontrakter med deltagerne, så de er mundtlige og aftales under en samtale før optagelsen i projektet. Livskvalitet Projektets hovedformål: at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Både ledelse og projektmedarbejdere finder at det langt hen ad vejen er lykkedes at indfri dette formål for de allerfleste har fået et løft. Mange af deltagerne snakker nu om fremtiden og uddannelse og arbejde - de har fået blik for at der er en fremtid. De har dannet Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 9

10 relationer med hinanden og man kan se det på deres udtryk. De har deres egne små projekter og de giver også direkte udtryk for, at det sgu er dejligt at komme her. Empowerment Et andet hovedformål har været at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Også dette formål er til en vis grad blevet indfriet. Således mener projektteamet at flere af deltagerne nu vil stemme fx ved folketingsvalget (fordi de har taget emnet op). Deltagerne viser også i den daglige aktivitet, at de har også fået mere lyst til at deltage i beslutningerne, og de er opmærksomme på, når nogle gerne vil tromle beslutninger igennem: fordi du taler højt er det ikke sikkert at du har ret Fra en lidt famlende start hvor alt kunne lade sig gøre men ingen tog bolden er det efterhånden lykkedes at få skabt engagement og interesse for at deltage i beslutningsprocesserne omkring hvilke aktiviteter som skal på programmet. Beslutningen om at reservere et fast beløb på 6500 kr pr måned til aktiviteter som brugerne selv kunne bestemme har i stor udstrækning været udslaggivende for empowerment succeen. Vi har lært at empowerment også handler om at være tydelige omkring rammer og præmisserne for beslutningerne, mener projektteamet. Det at der er kommet et klart beløb på bordet samt at der kune er to grundlæggende regler nemlig at midlerne kun må anvendes her i landet samt at der skal være flertal for et forslag og at midlerne ikke må anvendes til rusmidler har virket. nu er banen kridtet klart op og der er få, men klare spilleregler og så er det til at få øje på at man kan få indflydelse. Vi ser flere eksempler på forhandlinger a la hvis du støtter det her, så stemmer jeg også for dit forslag. Og fra det konkrete kendskab til beslutningsprocesser de selv deltager i kan der også trækkes eksempler til andre beslutningsarenaer som byråd og Folketing. Generelt er deltagerne er blevet mere selvstændige og prøver oftere at få bolden over på egen bane. Telefon fobier er fxblevet ophævet flere ringer nu selv og bestiller ting over telefonen (læge, tandlæge mv.) De små sejre er vigtige. Vi forsøger at inddrage dem, men ansvarligheden er commes ci commes sa hvis vi ikke gør det helt præcist. En af de store succeer på empowerment området har været afholdelsen af en stor Kunstudstilling ( se nedenstående omtale i lokal ugeavis) Projekt Medspilleren, organiseret i regi af Idrætsdaghøjskolen i Fredericia, forestår afklaring og udvikling i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kreativitet kan sagtens indgå... Projekt Medspilleren udstiller Udvikling og selvværd kan sagtens komme via en palet Med udstillingen Colours of Empowerment, som der er fernisering på i Kongensgade 111, Fredericia, på fredag fra kl , er der tale om en usædvanlig debut. - Vi har her på Idrætsdaghøjskolen et projekt benævnt Medspilleren. Aktuelt benytter ca. 30 sig af tilbuddet, hvor målet er at få afklaring i forhold til deres fremtid. Spørgsmålet er i den sammenhæng hvor mulighederne ligger i forhold til fremtidig arbejdsmarkedstilknytning og/eller uddannelsesmæssigt, forklarer Leif Midjord Jensen, der til daglig er fysisk træner. Han er, i kraft af egen kunstinteresse, aktuelt dog også sat i spidsen for de af medspillerne, der bruger kunsten til at få afklaret nogle ting. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 10

11 Udfordring på kreativ vis Der ligger naturligvis en udfordring i, at skulle erkende, at man er nød til at bygge et forhold til job og uddannelse op på ny. Ud over de muligheder der ligger i Medspilleren som udgangspunkt, har man bygget et kreativt element ind, hvor seks er med på fast basis, medens to - tre andre er med on and off, når lærred og pensler findes frem i lokalet nederst i Fredericia Idrætscenter. - Efterhånden som produktionen af malerier blev større, syntes vi det kunne være sjovt og meget udfordrende, at lave en udstilling. For mange af os, ligger der en udfordring i, at kunne tage imod anerkendelse for det man gør... Ovenstående er et citat fra indbydelsen til kunstudstillingen Colours of Empowerment, som kommer til at bestå af ca. 50 værker. Leif Jensen, der selv maler, bistås i forbindelse med delprojektet under Medspilleren, af pædagogisk assistent Lykke Bitsch Jensen, og da avisen kiggede forbi var flere af medspillerne i færd med at skabe malerier. En overvindelse Som det fremgår af indbydelsen til Colours of Empowerment, er det grænseoverskridende at udstille. - Også denne kreative mulighed, for de der er med i Medspilleren, er udfordrende. Og som det er tilfældet generelt i projektet, er det eleverne der styrer, i det omfang det overhovedet er muligt, siger Leif Midjord Jensen. Der er som sagt fernisering på fredag, og aktuelt er planen, at udstillingen i Kongensgade 111, efterfølgende kan opleves i hele uge 27. Kunstudstillingen skabte et engagement og en nerve i deltagelsen som var helt speciel, fortæller projektteamet. Men også arbejdet med en række andre interessegrupper har været et positivt element for deltagerne. Vi har dannet grupperne i forhold til aktiviteterne og så har de selv dannet en fodboldgruppe og en 6-7 stykker af dem har en slags madgruppe, hvor de så spiser sammen en gang eller 2 om ugen og måske bagefter går lidt i byen. Kunstgruppen hvor de maler og har lavet en succesrig udstilling. Sundhedsfremme Deltagerne har været på SOSU skolen ti gange, hvor der er forsøgt at få leget noget sundhed ind det er lykkedes ret godt og flere er også blevet inspireret rent jobmæssigt (eks til ernæringssundhedsuddannelsen). Deltagerne har lært noget om kost og samtidig har de lavet lødig mad der har været fokus på morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Projektet har ikke i opstarten gennemført de målinger i forhold til en sundhedsprofilen, som der lå i de oprindelige planer. Efterhånden har de fleste dog fået udarbejdet en sundhedsprofil. ( se resultater nedenfor) Opkvalificering af medarbejdere Der har været afholdt 2 seminarer + et afslutningsseminar, men projektmedarbejderne finder at der burde have været sat mere fokus på kompetenceudviklingen både i dette og generelt i alle projekter. De ville gerne have været bedre klædt på til projektopgaverne men har måttet prøve sig lidt frem hen ad vejen. Samarbejde Projektteamet synes at de mangler mere struktur og en større grad af opfølgning også i frhold til deres eget samarbejde. Vi burde sige at nu bruger vi de næste 5 tirsdage på det her - eks Drop box en slags logbog og info side men det har givet problemer. Generelt er der for lidt overlap og dermed for lidt tid til koordinering og fælles beslutninger. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 11

12 Der kan undertiden være lidt problemer i forhold til sagsbehandlerne som tror deltagerne skal være her 25 timer om ugen og det står der ikke i projektbeskrivelsen. Men det er senere håndteret via projektledelsen. Vi kunne lave en oversigtsplan en plan a, b elle c om hvad man med fornuft og mening kunne foretage sig. Vi skal lave en brainstorm og få lavet en aktivitets oversigt med fornuftige emner. Ideer til forbedringer af projektforløbet Projektteamet har følgende bud til forbedringer af projektforløbet: At have et forløb om Økonomi styring læring om at styre eget budget egen økonomi At arbejde mere med motivationsfremmende pædagogik være mere på i forhold til at motivere dem være mere synlig på en aktiverende måde At blive mere klar i den professionelle rolle - og bedre til at vurdere hvad der er bedst for deltagerne At få mere viden om ledelse, sparring og kommunikation At blive bedre i forhold til stringent metode afprø vning At blive mere caseorienteret i vores samarbejde vi gør det forskelligt men det er vigtigt at få fastlagt en fælles rød tråd i samarbejdet. At få en klarere prioritering og målsætning for projektet der skal være mere kant på konsekvens mål og rammer At blive udviklet i forhold til rollespil og casedrøftelser. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 12

13 5. Projektets målgruppe, visitationsskema og opfølgende skema Projektets målgruppe var som udgangspunkt defineret således: Målgruppen tilhører den kraftigt voksende gruppe af personer med svært diagnosticerbare sam-sygdomme, de såkaldte sam-sygdomme omfatter: Samliv, samvirke, samarbejde, samfundsskabte problemer, trivselsproblemer, psykosomatiske symptomer og sygdomme, nervøse lidelser, alkohol og stofmisbrug m.m. Disse borgeres situation er ofte forbundet med både samfundsmæssige og personlige omkostninger i form af social deroute, eksklusion, varig marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet og generelt forringet livskvalitet. (uddrag fra ansøgningskemaet) Mulige deltagere blev forud for opstart i projektet bedt om at udfylde et visitationsskema, der skulle fungere som grundlag for at vurdere om projekt Medspilleren var det rette tilbud til vedkommende. Visitationsskemaet udgjordes af en række baggrundsspørgsmål om alder, uddannelse, antal år på og væk fra arbejdsmarkedet, samt deltagelse i andre kommunale aktiveringsprojekter. Derudover var der en række spørgsmål, hvor deltagerne blev bedt om at vurdere eget velbefindende, ifht. søvn, stressniveau, humør, livskvalitet, motionsvaner mv. Der var spørgsmål om alkoholforbrug, rygevaner, forbrug af hash og medicin. Endvidere skulle deltagerne besvare spørgsmål om sit sociale netværk: civilstatus, evt. børn, samt deres egen vurdering af deres sociale netværk, forhold til deres familie, behov for større socialt netværk mv. Dertil kom spørgsmål, der skulle afdække deres samfundsdeltagelse, målt på om de læser aviser, ser TVavis/Nyhederne, arbejder frivilligt, interesserer sig for politik, og stemmer ved valg. Afslutningsvist var der spørgsmål til deltagernes motivation for at komme på arbejdsmarkedet, herunder hvor sandsynligt de vurderer, at det er, at de vil lykkes med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, samt deres billede af, hvad der gerne vil på sigt og hvilke mål (arbejdsmæssige, sociale, fysiske, psykiske) de har for projektforløbet). Et udtræk af samtlige resultater af visitationsskemaet findes i bilag 1 Efter endt projektforløb blev deltagerne i et opfølgende skema tilsvarende bedt om at besvare spørgsmål om deres vurdering af eget helbred, socialt netværk, samfundsdeltagelse samt motivation for at komme på arbejdsmarkedet. Endelig bliver deltagerne bedt om at evaluere deres udbytte af at deltage i projektforløbet. 5.1 Baggrundsspørgsmål deltagerprofil Af de 39 gennemførte forløb var de 21 mand og 18 kvinder. Den yngste deltager er født i 1991 (21 år) og den ældste er født i 1962 (50 år) Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 13

14 Uddannelsesmæssigt svinger deltagernes baggrund fra 9. klasse, grundforløb på EUG, SOSU-hjælper, enkelte er faglærte (køleteknikker og elektriker), samt HF og en enkelt med studentereksamen. Knap 4 ud af 10 deltagere angiver, at de har været mellem 0 og 2 år på arbejdsmarkedet, mens de øvrige deltagere fordeler sig således: 8 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 3-5 år, 6 deltagere har været på arbejdsmarkedet fra 6-10 år, 2 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 11 og 15 år, 3 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 16 og 20 år, mens 7 deltagere angiver at have været på arbejdsmarkedet i mere end 20 år. Deltagernes antal år på arbejdsmarkedet er afbildet i nedenstående søjlediagram: De deltagere, der har været på arbejdsmarkedet, angiver bl.a. at have været bagerjomfru, arbejdet med rengøring, chauffør, arbejdsmand mv. Endvidere angiver flere at have været i arbejdsprøvninger. Mere end halvdelen af deltagerne angiver at have været væk fra arbejdsmarkedet mellem 3 og 5 år, omkring hver tredje (13 deltagere) angiver 0-2 år, omkring hver tiende (4 deltagere) angiver, at de har været væk fra arbejdsmarkedet mellem 6 og 8 år, mens de resterende 3 deltagere angiver, at have været væk fra arbejdsmarkedet mere end 9 år. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 14

15 26 af de 39 angiver endvidere, at de tidligere har deltaget i andre kommunale aktiveringsprojekter. Blandt de nævnte projekter er: diverse projekter vedr. vægttab, jobsøgning, Virksomheden Fredericia, Integro mv. 5.2 Helbred og livskvalitet I visitationsskemaet fordeler deltagernes vurdering af deres livskvalitet sig med en stor midtergruppe på 61,5% (24 deltagere), der vurderer at deres livskvalitet ligger på mellem 4 og 7 på en skala fra 1 til 10. Knap hver fjerde (9 deltagere) vurderer, at deres livskvalitet ligger på mellem 2 og 2 på skalaen, mens knap hver tiende (4 deltagere) vurderer at deres livskvalitet er meget dårlig og giver den 1 på en skala fra 1 til ud af de 39 deltagere (5%) vurderer at deres livskvalitet ligger på 8 eller 9, mens ingen svarer 10 (helt i top). Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 15

16 I det opfølgende skema vurderer et stort flertal, at deres livskvalitet er blevet forbedret efter at have deltaget i Medspilleren. Således svarer 35 ud af 39 (89,7%), at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Min livskvalitet er generelt blevet forbedret efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 1 ud af 39 er overvejende uenig, mens 3 deltagere svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: På samme vis vurderer et stort flertal, at deres helbred er blevet bedre efter at have deltaget i Medspilleren. Således svarer 28 ud af 39 deltagere (71,8%) at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Mit helbred er blevet bedre efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 8 ud af 39 (20,5%) svarer, at de er meget uenige, uenige eller overvejende uenige, mens 3 ud af 39 svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 16

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere