Evaluering af Projekt Medspilleren IDH Fredericia, juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012"

Transkript

1 Evaluering af Projekt Medspilleren IDH Fredericia, juni 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Projektets mål og succeskriterier Evalueringens formål og aktiviteter KONKLUSIONER Konklusioner om projektets forløb og gennemførelse Konklusioner på deltagerniveau Konklusioner på medarbejderniveau Konklusioner vedr. undervisningsmateriale ANBEFALINGER OVERORDNET EVALUERING AF PROJEKTETS FORLØB OG GENNEMFØRELSE... 7 Projekt succeer PROJEKTETS MÅLGRUPPE, VISITATIONSSKEMA OG OPFØLGENDE SKEMA Baggrundsspørgsmål deltagerprofil Helbred og livskvalitet Socialt netværk Samfundsdeltagelse Motivation for at komme på arbejdsmarkedet Evaluering af forløbet Forbedringsforslag RESULTATER AF INTERVIEW MED PROJEKTDELTAGERE BILAG 1: RESULTATER AF VISITATIONSSKEMA BILAG 4: RESULTATER AF OPFØLGENDE SKEMA Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 2

3 1. Indledning Denne evalueringsrapport præsenterer resultater, konklusioner og anbefalinger af projekt Medspilleren. Konsulenthuset Cubion har gennemført evalueringen som en lærende evaluering i perioden fra foråret 2010 og til juni Projektets to overordnede formål er: 1) at efterleve Servicelovens 1, stk 2 at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 2) at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Ved større samfundsdeltagelse og aktivt medborgerskab styrkes muligheden for at tilbageerobre en del af magten, livet og sundheden! Projekt Medspilleren har metodisk arbejdet med at afprøve empowerment som metode i det sundhedsfremmende arbejde overfor borgere med andre problemer end ledighed. Empowermenttilgangen i den sundhedsfremmende indsats skal sikre brugerinddragelse og en mobilisering af borgerens eksisterende ressourcer, styrker og potentialer. Projektet har endvidere haft til formål at udvikle egnet undervisningsmateriale til Social- og Sundhedsuddannelserne i sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og empowerment. Formålet med undervisningsmaterialet er, at det kort-uddannede sundhedspersonale opkvalificeres til at kunne arbejde for at styrke udsatte og sårbare gruppers sundhed, at møde skæve eksistenser og i at tænke bredt på sundhedsfremmende aktiviteter. 1.1 Projektets mål og succeskriterier Projektets mål er, at borgerne efter endt projektdeltagelse: Sjældnere kommer i situationer, hvor livets stressorer udvikler sig til helbredstruende stress Oftere tillægger sig en livsstil, som er mindre helbredstruende. Er bedre til at tackle eventuelle sygdomme og bede om hjælp på tidligt stadie. Er bedre til at samarbejde med de sundhedsprofessionelle i et sygdomsforløb Oplever en øget livskvalitet At 25 deltagere fra målgruppen har gennemført projektet (rekruttering af 35 og fastholdelse af 25 deltagere) At 60% af deltagerne er i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesrettede aktiviteter efter endt projekt-deltagelse. At der er gjort aktivt brug af netværksgrupper hvor min 80% af deltagerne har medvirket. At der er sket en opkvalificering af fagpersonale ift metodisk at anvende empowerment som metode i det sundhedsfremmende og forebyggende sociale arbejde. At der er sket en klar forbedring i deltagernes evne til egenomsorg samt at de er blevet i stand til at bruge det etablerede sundhedsvæsen. At borgeren har opnået en forbedret livskvalitet samt gennem læreprocesser (formelle og uformelle) oplever selvbestemmelse, værdighed og social tryghed. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 3

4 At der er udviklet, anvendt og spredt undervisningsmateriale til Social- og Sundhedsuddannelserne. At der er udviklet et efteruddannelsestilbud til kort uddannet sundhedspersonale, der kan forankres i AMU regi. At isolationen er brudt, og projektdeltagerne enten er repræsenteret i eksisterende netværk eller selv har skabt nye. At der etableres en brugerstyrelse i projektet (konkret træning i demokrati og medborgerskab). 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter Evalueringen er Medspilleren er tilrettelagt som en lærende evaluering, som dels skal følge projektforløbet og sikre at løbende forbedringsmuligheder bliver registreret og implementeret, og dels skal belyse, hvorvidt projektets overordnende mål er blevet indfriet. Evalueringen af Medspilleren skal så vidt muligt inddrager synspunkter fra alle interessenter. Hensigten er, at betydningen af indsatsen for brugerne og projektet som sådan bliver belyst så nuanceret og kvalificeret som muligt. Derfor vil evalueringen sidestille alle datatyper og respondentgrupper som ligeværdige bidragsydere til slutevalueringens materiale. Evaluator har i løbet af projektperioden gennemført følgende evalueringsaktiviteter: Opstarts- og planlægningsmøder (indsatsteori) Mange sparringsmøder med Projektledelsen (herunder coaching af tidligere projektleder) Flere seminardage med projektmedarbejdere Fokusgruppeinterview med medarbejdere og deltagere (borgere) Interview med projektleder Visitationsskeamer + opfølgning via spørgeskema Worksshop og status møder 2. Konklusioner 2.1 Konklusioner om projektets forløb og gennemførelse Projektet har været ramt af en del turbulens i opstartsfasen og det først 1½ års tid. En projektmedarbejder og projektlederen forlod projektet i denne periode og det var naturligvis en stor udfordring for projektmedarbejdere og deltagere at være i et projektforløb med denne personale uro. Projektet havde som udgangspunkt et særdeles ambitiøst mål for anvendelse af empowerment baserede metoder og det tog tid at finde et mere realistisk niveau for deltagernes medinddragelse og råderum. I projekt periodens sidste halvdel er der kommet god struktur og stabilitet i projektaktiviteterne og store dele af projektformålene er blevet indfriet. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 4

5 2.2 Konklusioner på deltagerniveau Projektet har indfriet målet om: at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Det viser deltagernes egen vurdering af livskvalitet, samt medarbejdernes vurderinger) Projektet har også opnået resultater i forhold til at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Resultaterne er især opnået efter at der blev sat fastere rammer omkring deltagernes beslutningskompetence. Der er således undervejs blevet skabt et mere realistisk antal valgmuligheder samt klare regler for økonomi og råderum. De oprindelige tanker om et stærkt netværksorienteret brugermiljø er blevet realiseret via et antal aktivitetsgrupper formeret omkring en række konkrete aktiviteter. 39 deltagere har gennemført et projektforløb mod forventet 25. Flere af deltagerne har deltaget i et længere forløb end det oprindeligt planlagte på 6 måneder. Livskvalitet: Flertallet oplever at projektet i forskellig grad har øget deres livskvalitet (25 ud af 39) og at deres helbred er forbedret (28 ud af 39). Motion: Et stort flertal vurderer at de dyrker mere motion efter projektdeltagelse (32 ud af 39) Socialt netværk: Et stort flertal vurderer, at de har fået nye venner gennem projektet (30 ud af 39) Samfundsdeltagelse: projektet har ikke haft nogen betydning ifht. avislæsning/nyheder/politisk interesse Arbejdsmarkedet: Et stort flertal (17 ud af 39) vurderer at projektet i meget høj grad/i høj grad har øget deres chancer for at komme på arbejdsmarkedet, mens 13 ud af 39 svarer i nogen grad Udbytte: deltagerne ytrer stor tilfredshed med udbyttet af deltagelsen 2.3 Konklusioner på medarbejderniveau Der er via seminardage og fælles reflektioner sket en opkvalificering af fagpersonale ift metodisk at anvende empowerment som metode i det sundhedsfremmende og forebyggende sociale arbejde. Der kan med fordel afsættes flere ressourcer af til opkvalificering af projektmedajbejdere og ledelse i denne type udviklingsprojekter. 2.4 Konklusioner vedr. undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet er blevet fremstillet meget sent i forløbet og evaluator har først fået sendt et link til materialet i juli måned Ved det gennesyn det har været muligt at gennemføre herefter kan det konstateres, at der er sket en forskydning i det emnefelt som undervisningsmaterialet dækker. Projektledelsen har lagt vægt på at tolke sundhed i et bredere perspektiv og ser en god relationsdannelse som udgangspunkt for at kunne støtte målgruppen i en sundhedsorienteret retning Fra et fokus på sundlivsførelse kost og motion er der derfor nu hovedfokus på hvorledes Social og sundhedsuddannet personale kan møde de udfordringer som arbejdet med denne målgruppe stiller. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 5

6 Materialet fremstår professionelt og tilgængeligt og med en relevant og pædagogisk begrundet tilgang. Der er gode video cases og adgang til en reflektionsmodel som vurderes at være brugervenlig og et godt værktøj i arbejdet med de belyste dialog- og kommunikationssituationer. 3. Anbefalinger Formidling og kommunikation til sagsbehandlere: Det er en generel anbefaling til denne type projekter at sagsbehandlere skal holdes løbende informeret om tilbuddet, hvad det indeholder og hvem der er tænkt som målgruppe. Der er stor udskiftning i gruppen af sagsbehandlere så det er et løbende arbejde at holde nye sagsbehandlere informeret. Kompetenceudvikling af Teammedarbejdere: Det vil være hensigtsmæssigt i denne type udviklingsprojekter at reservere en større procentandel af projektressourcerne til kompetenceudvikling af teammedarbejdere. Empowerment orienterede tilbud til målgruppen: Alle erfaringer med projekt Medspilleren viser at empowerment orienteret tilgange med klar rammesætning og transparente præmisser har en god effekt på borgere i denne målgruppe. Der bør fortsat kunne tilbydes sådanne muligheder for målgrupper af udsatte borgere med stort inklusionsbehov. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 6

7 4. Overordnet evaluering af projektets forløb og gennemførelse Projektet har været ramt af en del turbulens i opstartsfasen og det først 1½ års tid. En projektmedarbejder og projektlederen forlod projektet i denne periode og det var naturligvis en stor udfordring for projektmedarbejdere og deltagere at være i et projektforløb med denne personale uro. Først et godt stykke inde i projektperioden faldt der mere ro over projektet og der blev fra da af arbejdet med en fast gruppe af projektmedarbejdere som har skabt kontinuitet og mere struktur på tilbuddet. Projektet havde som udgangspunkt et særdeles ambitiøst mål for anvendelse af empowerment baserede metoder og det tog tid at finde et mere realistisk niveau for deltagernes medinddragelse og råderum. Nedenstående citat fra ansøgningen viser projektets intention: Empowerment lægger vægt på handling, og handling er en integreret del af det sundhedsfremmende arbejde. Derfor vil de konkrete aktiviteter blive opbygget sammen med borgerne. Det er netop dette element, der på sigt skal styrke deltagernes handlekompetencer og dermed egenomsorg og sundhed og aktiv deltagelse i samfundet. Det viste sig vanskeligere end forventet at få deltagerne til at deltage i opbygningen af aktiviteterne og måske blandt andet på grund af de mange aktivitetsmuligheder som projektet kunne anvende blev det vanskeligt at sikre ordentlig opbakning til de enkelte aktiviteter. Samtidig var der i de første projektmåneder en del usikkerhed omkring rollefordeling og planlægning i medarbejdergruppen. I et fokusgruppeinterview fra sommeren 2010 mener projektmedarbejderne at der har været for mange overlap samtidig har de ikke fundet den optimale organisering og de påpeger at de savner en sparringspartner i hverdagen. De borgere som har deltaget var fra Match 2-3 efter den ændrede matchgruppe skala, primært match 2, men alle deltagerne vurderes af projektledelsen til at have problematikker som er passende i forhold til projektbeskrivelsen og den nye match 3 gruppering. Fremmøde Trods denne visitationspraksis har der i hele projektperioden skulle arbejdes målrettet med at sikre fremmøde. Fra starten var der problemer med fremmøde også når det gjaldt møde til aktiviteter de selv har været med til at vælge. Gennem en målrettet satsning på området omfattende afsendelse af SMS fra såvel de fremmødte deltagere som fra projektmedarbejderne, samt direkte fremmøde på deltagernes bopæl er der gennem projektperioden kommet bedre og bedre fremmøde resultater. Det mere stabile fremmøde er et resultat af at projektteamet er blevet mere skarpe på hvad de forventer og tilbyder. fordi vi er blevet mere klare på hvad vi forventer af os selv og dem. Selvfølgelig kommer de er blevet vores indstilling men vi går alligevel lidt i selvsving, når det lykkedes. De har også arbejdet med at skabe større ansvarlighed ved personlige kontakter og det er lykkedes delvist. Vi går ind i en dialog vi taler med dem om hvad der sker i deres liv,og tager fat i de,m hvis de ikke kommer. Projektteame vil kende årsagen til at de ikke kommer: og så forsøger vi at tale med dem om årsagen og gøre noget ved det ( fx: 39,9 i feber - ikke ondt i sjælen). Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 7

8 Der er dog nogle deltagere som er blevet smidt ud på grund af fravær, og fordi de så optog en plads fra andre. Det er sket, hvis de efter en måned kun har været her 2 gange, selv om projektteamet har opsøgt dem og talt med dem flere gange. Så er de blevet udelukket fra projektet. ( men fået at vide at de var velkomne hvis de ville igen) Et par gange er der også kommet deltagere med igen efter advarselsbreve. men ellers har det været meget begrænset frafald og kun i forhold til info møderne hvor 2-3 har sagt: at det ikke er noget for mig. Fremmødet er blevet mere stabilt igennem projekt perioden. Medarbejderne konstaterer i øvrigt at en SMS fra en deltager kollega ofte er mere virkningsfuld end en fra medarbejderen selv. Teksten vi savner dig i dag fra en Deltager kollega er således mere virkningsfuld en andre mere rigide beskeder fra projektmedarbejderne. Projekt succeer Projektledelse og medarbejdere fremhæver følgende succes er som også dokumenteres i de indsamlede kvantitative data ( se nedenfor) Flere har været i praktik og flere er kommet i arbejde Flere er flyttet i bedre lejligheder; De kommer ud af deres egen dør og møder andre mennesker; De kommer sjældnere i umulige stresssituationer og hvis der opstår problemer så ved de, at de har en de kan ringe til og de bruger også hinanden. Der er flere som har fået en bedre kondition og flere træner selv i forskellige sammenhænge så motionsmæssigt og også i forhold til kost har de fået inspiration og øget viden. Der er flere som via projektdeltagelse er kommet til læge/tandlæge. Teamet har hjulpet dem og støttet dem i at få lavet aftaler og komme af sted. De har også i stigende grad hjulpet hinanden med at være bedre til at passe på sig selv. Nedenstående oversigt viser, hvilken status deltagerne havde ved afslutningen af deres deltagelse i projekt Medspilleren. Opgørelsen, som fremgår af søjlediagrammet, viser, at 14 ud af 39 deltagere (svarende til 35,9%) er påbegyndt eller har afsluttet en uddannelse. 4 ud af 39 deltagere (10,3%) er kommet i ordinær beskæftigelse. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er kommet i en form for behandling, heraf er de 4 deltagere i behandling ved Misbrugscentret. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er kommet i arbejdsprøvning. 1 enkelt deltager (2,6%) søger pension. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er uafklaret, mens de resterende 2 deltagere er flyttet ud af kommunen og projektet har ikke oplysninger om, hvad der videre er sket med dem. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 8

9 Et af projektmedarbejdernes udfordringer har været at kunne stille krav til deltagerne i det rette niveau; Det har de skullet øve sig på og det er:..uhensigtsmæssigt både at stille for små og for store krav. Der har ikke som oprindeligt planlagt været ledelsesmæssig opbakning til at udarbejde skriftlige kontrakter med deltagerne, så de er mundtlige og aftales under en samtale før optagelsen i projektet. Livskvalitet Projektets hovedformål: at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Både ledelse og projektmedarbejdere finder at det langt hen ad vejen er lykkedes at indfri dette formål for de allerfleste har fået et løft. Mange af deltagerne snakker nu om fremtiden og uddannelse og arbejde - de har fået blik for at der er en fremtid. De har dannet Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 9

10 relationer med hinanden og man kan se det på deres udtryk. De har deres egne små projekter og de giver også direkte udtryk for, at det sgu er dejligt at komme her. Empowerment Et andet hovedformål har været at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Også dette formål er til en vis grad blevet indfriet. Således mener projektteamet at flere af deltagerne nu vil stemme fx ved folketingsvalget (fordi de har taget emnet op). Deltagerne viser også i den daglige aktivitet, at de har også fået mere lyst til at deltage i beslutningerne, og de er opmærksomme på, når nogle gerne vil tromle beslutninger igennem: fordi du taler højt er det ikke sikkert at du har ret Fra en lidt famlende start hvor alt kunne lade sig gøre men ingen tog bolden er det efterhånden lykkedes at få skabt engagement og interesse for at deltage i beslutningsprocesserne omkring hvilke aktiviteter som skal på programmet. Beslutningen om at reservere et fast beløb på 6500 kr pr måned til aktiviteter som brugerne selv kunne bestemme har i stor udstrækning været udslaggivende for empowerment succeen. Vi har lært at empowerment også handler om at være tydelige omkring rammer og præmisserne for beslutningerne, mener projektteamet. Det at der er kommet et klart beløb på bordet samt at der kune er to grundlæggende regler nemlig at midlerne kun må anvendes her i landet samt at der skal være flertal for et forslag og at midlerne ikke må anvendes til rusmidler har virket. nu er banen kridtet klart op og der er få, men klare spilleregler og så er det til at få øje på at man kan få indflydelse. Vi ser flere eksempler på forhandlinger a la hvis du støtter det her, så stemmer jeg også for dit forslag. Og fra det konkrete kendskab til beslutningsprocesser de selv deltager i kan der også trækkes eksempler til andre beslutningsarenaer som byråd og Folketing. Generelt er deltagerne er blevet mere selvstændige og prøver oftere at få bolden over på egen bane. Telefon fobier er fxblevet ophævet flere ringer nu selv og bestiller ting over telefonen (læge, tandlæge mv.) De små sejre er vigtige. Vi forsøger at inddrage dem, men ansvarligheden er commes ci commes sa hvis vi ikke gør det helt præcist. En af de store succeer på empowerment området har været afholdelsen af en stor Kunstudstilling ( se nedenstående omtale i lokal ugeavis) Projekt Medspilleren, organiseret i regi af Idrætsdaghøjskolen i Fredericia, forestår afklaring og udvikling i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kreativitet kan sagtens indgå... Projekt Medspilleren udstiller Udvikling og selvværd kan sagtens komme via en palet Med udstillingen Colours of Empowerment, som der er fernisering på i Kongensgade 111, Fredericia, på fredag fra kl , er der tale om en usædvanlig debut. - Vi har her på Idrætsdaghøjskolen et projekt benævnt Medspilleren. Aktuelt benytter ca. 30 sig af tilbuddet, hvor målet er at få afklaring i forhold til deres fremtid. Spørgsmålet er i den sammenhæng hvor mulighederne ligger i forhold til fremtidig arbejdsmarkedstilknytning og/eller uddannelsesmæssigt, forklarer Leif Midjord Jensen, der til daglig er fysisk træner. Han er, i kraft af egen kunstinteresse, aktuelt dog også sat i spidsen for de af medspillerne, der bruger kunsten til at få afklaret nogle ting. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 10

11 Udfordring på kreativ vis Der ligger naturligvis en udfordring i, at skulle erkende, at man er nød til at bygge et forhold til job og uddannelse op på ny. Ud over de muligheder der ligger i Medspilleren som udgangspunkt, har man bygget et kreativt element ind, hvor seks er med på fast basis, medens to - tre andre er med on and off, når lærred og pensler findes frem i lokalet nederst i Fredericia Idrætscenter. - Efterhånden som produktionen af malerier blev større, syntes vi det kunne være sjovt og meget udfordrende, at lave en udstilling. For mange af os, ligger der en udfordring i, at kunne tage imod anerkendelse for det man gør... Ovenstående er et citat fra indbydelsen til kunstudstillingen Colours of Empowerment, som kommer til at bestå af ca. 50 værker. Leif Jensen, der selv maler, bistås i forbindelse med delprojektet under Medspilleren, af pædagogisk assistent Lykke Bitsch Jensen, og da avisen kiggede forbi var flere af medspillerne i færd med at skabe malerier. En overvindelse Som det fremgår af indbydelsen til Colours of Empowerment, er det grænseoverskridende at udstille. - Også denne kreative mulighed, for de der er med i Medspilleren, er udfordrende. Og som det er tilfældet generelt i projektet, er det eleverne der styrer, i det omfang det overhovedet er muligt, siger Leif Midjord Jensen. Der er som sagt fernisering på fredag, og aktuelt er planen, at udstillingen i Kongensgade 111, efterfølgende kan opleves i hele uge 27. Kunstudstillingen skabte et engagement og en nerve i deltagelsen som var helt speciel, fortæller projektteamet. Men også arbejdet med en række andre interessegrupper har været et positivt element for deltagerne. Vi har dannet grupperne i forhold til aktiviteterne og så har de selv dannet en fodboldgruppe og en 6-7 stykker af dem har en slags madgruppe, hvor de så spiser sammen en gang eller 2 om ugen og måske bagefter går lidt i byen. Kunstgruppen hvor de maler og har lavet en succesrig udstilling. Sundhedsfremme Deltagerne har været på SOSU skolen ti gange, hvor der er forsøgt at få leget noget sundhed ind det er lykkedes ret godt og flere er også blevet inspireret rent jobmæssigt (eks til ernæringssundhedsuddannelsen). Deltagerne har lært noget om kost og samtidig har de lavet lødig mad der har været fokus på morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Projektet har ikke i opstarten gennemført de målinger i forhold til en sundhedsprofilen, som der lå i de oprindelige planer. Efterhånden har de fleste dog fået udarbejdet en sundhedsprofil. ( se resultater nedenfor) Opkvalificering af medarbejdere Der har været afholdt 2 seminarer + et afslutningsseminar, men projektmedarbejderne finder at der burde have været sat mere fokus på kompetenceudviklingen både i dette og generelt i alle projekter. De ville gerne have været bedre klædt på til projektopgaverne men har måttet prøve sig lidt frem hen ad vejen. Samarbejde Projektteamet synes at de mangler mere struktur og en større grad af opfølgning også i frhold til deres eget samarbejde. Vi burde sige at nu bruger vi de næste 5 tirsdage på det her - eks Drop box en slags logbog og info side men det har givet problemer. Generelt er der for lidt overlap og dermed for lidt tid til koordinering og fælles beslutninger. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 11

12 Der kan undertiden være lidt problemer i forhold til sagsbehandlerne som tror deltagerne skal være her 25 timer om ugen og det står der ikke i projektbeskrivelsen. Men det er senere håndteret via projektledelsen. Vi kunne lave en oversigtsplan en plan a, b elle c om hvad man med fornuft og mening kunne foretage sig. Vi skal lave en brainstorm og få lavet en aktivitets oversigt med fornuftige emner. Ideer til forbedringer af projektforløbet Projektteamet har følgende bud til forbedringer af projektforløbet: At have et forløb om Økonomi styring læring om at styre eget budget egen økonomi At arbejde mere med motivationsfremmende pædagogik være mere på i forhold til at motivere dem være mere synlig på en aktiverende måde At blive mere klar i den professionelle rolle - og bedre til at vurdere hvad der er bedst for deltagerne At få mere viden om ledelse, sparring og kommunikation At blive bedre i forhold til stringent metode afprø vning At blive mere caseorienteret i vores samarbejde vi gør det forskelligt men det er vigtigt at få fastlagt en fælles rød tråd i samarbejdet. At få en klarere prioritering og målsætning for projektet der skal være mere kant på konsekvens mål og rammer At blive udviklet i forhold til rollespil og casedrøftelser. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 12

13 5. Projektets målgruppe, visitationsskema og opfølgende skema Projektets målgruppe var som udgangspunkt defineret således: Målgruppen tilhører den kraftigt voksende gruppe af personer med svært diagnosticerbare sam-sygdomme, de såkaldte sam-sygdomme omfatter: Samliv, samvirke, samarbejde, samfundsskabte problemer, trivselsproblemer, psykosomatiske symptomer og sygdomme, nervøse lidelser, alkohol og stofmisbrug m.m. Disse borgeres situation er ofte forbundet med både samfundsmæssige og personlige omkostninger i form af social deroute, eksklusion, varig marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet og generelt forringet livskvalitet. (uddrag fra ansøgningskemaet) Mulige deltagere blev forud for opstart i projektet bedt om at udfylde et visitationsskema, der skulle fungere som grundlag for at vurdere om projekt Medspilleren var det rette tilbud til vedkommende. Visitationsskemaet udgjordes af en række baggrundsspørgsmål om alder, uddannelse, antal år på og væk fra arbejdsmarkedet, samt deltagelse i andre kommunale aktiveringsprojekter. Derudover var der en række spørgsmål, hvor deltagerne blev bedt om at vurdere eget velbefindende, ifht. søvn, stressniveau, humør, livskvalitet, motionsvaner mv. Der var spørgsmål om alkoholforbrug, rygevaner, forbrug af hash og medicin. Endvidere skulle deltagerne besvare spørgsmål om sit sociale netværk: civilstatus, evt. børn, samt deres egen vurdering af deres sociale netværk, forhold til deres familie, behov for større socialt netværk mv. Dertil kom spørgsmål, der skulle afdække deres samfundsdeltagelse, målt på om de læser aviser, ser TVavis/Nyhederne, arbejder frivilligt, interesserer sig for politik, og stemmer ved valg. Afslutningsvist var der spørgsmål til deltagernes motivation for at komme på arbejdsmarkedet, herunder hvor sandsynligt de vurderer, at det er, at de vil lykkes med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, samt deres billede af, hvad der gerne vil på sigt og hvilke mål (arbejdsmæssige, sociale, fysiske, psykiske) de har for projektforløbet). Et udtræk af samtlige resultater af visitationsskemaet findes i bilag 1 Efter endt projektforløb blev deltagerne i et opfølgende skema tilsvarende bedt om at besvare spørgsmål om deres vurdering af eget helbred, socialt netværk, samfundsdeltagelse samt motivation for at komme på arbejdsmarkedet. Endelig bliver deltagerne bedt om at evaluere deres udbytte af at deltage i projektforløbet. 5.1 Baggrundsspørgsmål deltagerprofil Af de 39 gennemførte forløb var de 21 mand og 18 kvinder. Den yngste deltager er født i 1991 (21 år) og den ældste er født i 1962 (50 år) Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 13

14 Uddannelsesmæssigt svinger deltagernes baggrund fra 9. klasse, grundforløb på EUG, SOSU-hjælper, enkelte er faglærte (køleteknikker og elektriker), samt HF og en enkelt med studentereksamen. Knap 4 ud af 10 deltagere angiver, at de har været mellem 0 og 2 år på arbejdsmarkedet, mens de øvrige deltagere fordeler sig således: 8 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 3-5 år, 6 deltagere har været på arbejdsmarkedet fra 6-10 år, 2 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 11 og 15 år, 3 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 16 og 20 år, mens 7 deltagere angiver at have været på arbejdsmarkedet i mere end 20 år. Deltagernes antal år på arbejdsmarkedet er afbildet i nedenstående søjlediagram: De deltagere, der har været på arbejdsmarkedet, angiver bl.a. at have været bagerjomfru, arbejdet med rengøring, chauffør, arbejdsmand mv. Endvidere angiver flere at have været i arbejdsprøvninger. Mere end halvdelen af deltagerne angiver at have været væk fra arbejdsmarkedet mellem 3 og 5 år, omkring hver tredje (13 deltagere) angiver 0-2 år, omkring hver tiende (4 deltagere) angiver, at de har været væk fra arbejdsmarkedet mellem 6 og 8 år, mens de resterende 3 deltagere angiver, at have været væk fra arbejdsmarkedet mere end 9 år. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 14

15 26 af de 39 angiver endvidere, at de tidligere har deltaget i andre kommunale aktiveringsprojekter. Blandt de nævnte projekter er: diverse projekter vedr. vægttab, jobsøgning, Virksomheden Fredericia, Integro mv. 5.2 Helbred og livskvalitet I visitationsskemaet fordeler deltagernes vurdering af deres livskvalitet sig med en stor midtergruppe på 61,5% (24 deltagere), der vurderer at deres livskvalitet ligger på mellem 4 og 7 på en skala fra 1 til 10. Knap hver fjerde (9 deltagere) vurderer, at deres livskvalitet ligger på mellem 2 og 2 på skalaen, mens knap hver tiende (4 deltagere) vurderer at deres livskvalitet er meget dårlig og giver den 1 på en skala fra 1 til ud af de 39 deltagere (5%) vurderer at deres livskvalitet ligger på 8 eller 9, mens ingen svarer 10 (helt i top). Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 15

16 I det opfølgende skema vurderer et stort flertal, at deres livskvalitet er blevet forbedret efter at have deltaget i Medspilleren. Således svarer 35 ud af 39 (89,7%), at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Min livskvalitet er generelt blevet forbedret efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 1 ud af 39 er overvejende uenig, mens 3 deltagere svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: På samme vis vurderer et stort flertal, at deres helbred er blevet bedre efter at have deltaget i Medspilleren. Således svarer 28 ud af 39 deltagere (71,8%) at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Mit helbred er blevet bedre efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 8 ud af 39 (20,5%) svarer, at de er meget uenige, uenige eller overvejende uenige, mens 3 ud af 39 svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 16

17 I visitationsskemaet svarer 15 ud af 39 deltagere (38,5%), at de ikke dyrker motion. I det opfølgende skema svarer et stort flertal, at de dyrker mere motion efter at de har deltaget i Medspilleren. Således svarer 32 ud af 39 deltagere (82%), at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Jeg dyrker mere motion efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 3 ud af 39 (7,6%) svarer, at de er meget uenige eller overvejende uenige, mens 1 deltager svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 17

18 I det opfølgende skema har flere af deltageret uddybet deres svar om Medspillerens betydning for deres helbred og velbefindende. Her er et udpluk af de positive og knap så positive: Har givet meget mere lyst til og få noget ud af ens hverdag, og trukket mig op i et helt andet gear. Og mit helbred er også forbedret ekstrem:) I det hele taget har medspilleren givet mig større livskvalitet. Har fået mere overskud i hverdagen gennem daglig motion og engagement. Jeg er nået ind til kernen af min diagnose og kan begynde at gøre almindelige ting Har det sgu helt igennem fantastisk med det forløb her. Det gør bare man får det meget bedre med sig selv og hverdagen. I denne periode er jeg blevet sat op i medicin, min lidelse er overvejende fysisk. Jeg har fået nye lidelser under forløbet eks. diabetes 2 Jeg har nogle psykiske problemetikker der skal arbejdes mere med, men har fået mere overskud Havde en meget træls periode ved afslutningen af projektet, havde megen angst Mit overskud svinger ud fra, hvor meget min spiseforstyrrelse er aktiv 5.3 Socialt netværk I visitationsskemaet er deltagerne blevet bedt om at vurdere om de har brug for nye venner. Det mener 13 ud af 39 (33,3%), at de i nogen grad har, mens 6 ud af de 39 (15,4%) svarer i meget høj grad eller i høj grad. Godt hver fjerde (10 ud af 39) vurderer, at de slet ikke har brug for flere venner, mens de resterende 9 ud af 39 (23%) vurderer, at de kun har brug for flere venner i mindre grad eller i ringe grad. I det opfølgende skema, er der spurgt til, hvorvidt de har fået nye venner gennem deltagelsen i Medspilleren. Knap hver tredje (15 ud af 39 deltagere) svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har fået nye venner, mens knap halvdelen (16 ud af 39 deltagere) svarer i nogen grad. De resterende 6 ud af 39 (15,4%) svarer i mindre grad eller i ringe grad, mens 2 ud af 39 deltagere svarer slet ikke. Svarene fordeler sig således: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 18

19 Flere har suppleret med uddybende kommentarer vedr. deres sociale netværk: Har meget mere overskud og lyst til at være sammen med andre Har lyst til mere samvær med venner og familie Har et helt fint netværk fra hallen og der hjemme 5.4 Samfundsdeltagelse Deltagerne er i det opfølgende skema blevet bedt om at vurdere, hvorvidt de er mere samfundsdeltagende, målt på om de læser mere avis, ser mere tv-avis/nyheder og om de er blevet mere politisk interesseret efter at have deltaget i projektet. På alle tre parametre vurderer et stort flertal på omkring 25 ud af 39 deltagere (ca. 64,1%), at projektdeltagelsen ikke har haft nogen betydning, men at deres niveau for avislæsning mv. er det samme som før deres start i projektet. Mellem 1 og 5 deltagere vurderer, at de læser meget mere eller mere avis mv., mens mellem 1 og 3 deltagere vurderer, at de læser mindre eller meget mindre avis mm. Omkring 12% (4-6 deltagere) svarer ved ikke. Svarene fordeler sig således: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 19

20 5.5 Motivation for at komme på arbejdsmarkedet Af visitationsskemaet fremgår det, at det for langt de fleste deltagere er vigtigt at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Således har 16 ud af 39 deltagere (41%), sat kryds ved 10 på spørgsmålet: Hvor vigtigt er det for dig at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet, markeret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt. 9 ud af 39 (23,1%) svarer 8 eller 9; 4 ud af 39 (10,2%) svarer 5 eller 6, mens 8 ud af 39 (20,5%) svarer 1, 2 eller 3. 2 ud af 39 deltagere svarer ved ikke. Svarene fordeler sig således: Af besvarelserne i det opfølgende skema fremgår det at motivationen for at komme på arbejdsmarkedet er blevet endnu højere efter at have deltaget i projektet. Således svarer 15 ud af 39 deltagere (38,5%), at de i meget høj grad eller i høj grad er blevet mere motiveret til at komme på arbejdsmarkedet efter at have deltaget i projekt Medspilleren. En stor gruppe på 20 ud af 39 deltagere, svarer at de i nogen grad Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 20

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer

Medindflydelse Ligeværd Arbejdsfællesskab Frivillighed Fokus på ressourcer Satspuljemidler 2010 kr. afsat midler til etablering af Arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade Ålborg, Hjørring, Lolland, Slagelse og Odense bevilget midler til etablering,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012

Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 Børn og Skoles sekretariat Dato: Januar 2013 Sagsnr.: Sagsbehandler: acha Evaluering af det særligt tilrettelagte forløb for ikkeuddannelsesparate på produktionsskolerne efteråret 2012 På baggrund af beslutning

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Kort fortalt om Projekt Krop & LæringL

Kort fortalt om Projekt Krop & LæringL KROP & LÆRINGL - et udviklingsprojekt Mere styr på dit liv Et kursus om: sund livsstil, empowerment, kompetenceudvikling og brud med afhængighed Evalueringskonference den 21. februar 2008 Kort fortalt

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere