Evaluering af Projekt Medspilleren IDH Fredericia, juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012"

Transkript

1 Evaluering af Projekt Medspilleren IDH Fredericia, juni 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Projektets mål og succeskriterier Evalueringens formål og aktiviteter KONKLUSIONER Konklusioner om projektets forløb og gennemførelse Konklusioner på deltagerniveau Konklusioner på medarbejderniveau Konklusioner vedr. undervisningsmateriale ANBEFALINGER OVERORDNET EVALUERING AF PROJEKTETS FORLØB OG GENNEMFØRELSE... 7 Projekt succeer PROJEKTETS MÅLGRUPPE, VISITATIONSSKEMA OG OPFØLGENDE SKEMA Baggrundsspørgsmål deltagerprofil Helbred og livskvalitet Socialt netværk Samfundsdeltagelse Motivation for at komme på arbejdsmarkedet Evaluering af forløbet Forbedringsforslag RESULTATER AF INTERVIEW MED PROJEKTDELTAGERE BILAG 1: RESULTATER AF VISITATIONSSKEMA BILAG 4: RESULTATER AF OPFØLGENDE SKEMA Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 2

3 1. Indledning Denne evalueringsrapport præsenterer resultater, konklusioner og anbefalinger af projekt Medspilleren. Konsulenthuset Cubion har gennemført evalueringen som en lærende evaluering i perioden fra foråret 2010 og til juni Projektets to overordnede formål er: 1) at efterleve Servicelovens 1, stk 2 at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 2) at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Ved større samfundsdeltagelse og aktivt medborgerskab styrkes muligheden for at tilbageerobre en del af magten, livet og sundheden! Projekt Medspilleren har metodisk arbejdet med at afprøve empowerment som metode i det sundhedsfremmende arbejde overfor borgere med andre problemer end ledighed. Empowermenttilgangen i den sundhedsfremmende indsats skal sikre brugerinddragelse og en mobilisering af borgerens eksisterende ressourcer, styrker og potentialer. Projektet har endvidere haft til formål at udvikle egnet undervisningsmateriale til Social- og Sundhedsuddannelserne i sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og empowerment. Formålet med undervisningsmaterialet er, at det kort-uddannede sundhedspersonale opkvalificeres til at kunne arbejde for at styrke udsatte og sårbare gruppers sundhed, at møde skæve eksistenser og i at tænke bredt på sundhedsfremmende aktiviteter. 1.1 Projektets mål og succeskriterier Projektets mål er, at borgerne efter endt projektdeltagelse: Sjældnere kommer i situationer, hvor livets stressorer udvikler sig til helbredstruende stress Oftere tillægger sig en livsstil, som er mindre helbredstruende. Er bedre til at tackle eventuelle sygdomme og bede om hjælp på tidligt stadie. Er bedre til at samarbejde med de sundhedsprofessionelle i et sygdomsforløb Oplever en øget livskvalitet At 25 deltagere fra målgruppen har gennemført projektet (rekruttering af 35 og fastholdelse af 25 deltagere) At 60% af deltagerne er i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesrettede aktiviteter efter endt projekt-deltagelse. At der er gjort aktivt brug af netværksgrupper hvor min 80% af deltagerne har medvirket. At der er sket en opkvalificering af fagpersonale ift metodisk at anvende empowerment som metode i det sundhedsfremmende og forebyggende sociale arbejde. At der er sket en klar forbedring i deltagernes evne til egenomsorg samt at de er blevet i stand til at bruge det etablerede sundhedsvæsen. At borgeren har opnået en forbedret livskvalitet samt gennem læreprocesser (formelle og uformelle) oplever selvbestemmelse, værdighed og social tryghed. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 3

4 At der er udviklet, anvendt og spredt undervisningsmateriale til Social- og Sundhedsuddannelserne. At der er udviklet et efteruddannelsestilbud til kort uddannet sundhedspersonale, der kan forankres i AMU regi. At isolationen er brudt, og projektdeltagerne enten er repræsenteret i eksisterende netværk eller selv har skabt nye. At der etableres en brugerstyrelse i projektet (konkret træning i demokrati og medborgerskab). 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter Evalueringen er Medspilleren er tilrettelagt som en lærende evaluering, som dels skal følge projektforløbet og sikre at løbende forbedringsmuligheder bliver registreret og implementeret, og dels skal belyse, hvorvidt projektets overordnende mål er blevet indfriet. Evalueringen af Medspilleren skal så vidt muligt inddrager synspunkter fra alle interessenter. Hensigten er, at betydningen af indsatsen for brugerne og projektet som sådan bliver belyst så nuanceret og kvalificeret som muligt. Derfor vil evalueringen sidestille alle datatyper og respondentgrupper som ligeværdige bidragsydere til slutevalueringens materiale. Evaluator har i løbet af projektperioden gennemført følgende evalueringsaktiviteter: Opstarts- og planlægningsmøder (indsatsteori) Mange sparringsmøder med Projektledelsen (herunder coaching af tidligere projektleder) Flere seminardage med projektmedarbejdere Fokusgruppeinterview med medarbejdere og deltagere (borgere) Interview med projektleder Visitationsskeamer + opfølgning via spørgeskema Worksshop og status møder 2. Konklusioner 2.1 Konklusioner om projektets forløb og gennemførelse Projektet har været ramt af en del turbulens i opstartsfasen og det først 1½ års tid. En projektmedarbejder og projektlederen forlod projektet i denne periode og det var naturligvis en stor udfordring for projektmedarbejdere og deltagere at være i et projektforløb med denne personale uro. Projektet havde som udgangspunkt et særdeles ambitiøst mål for anvendelse af empowerment baserede metoder og det tog tid at finde et mere realistisk niveau for deltagernes medinddragelse og råderum. I projekt periodens sidste halvdel er der kommet god struktur og stabilitet i projektaktiviteterne og store dele af projektformålene er blevet indfriet. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 4

5 2.2 Konklusioner på deltagerniveau Projektet har indfriet målet om: at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Det viser deltagernes egen vurdering af livskvalitet, samt medarbejdernes vurderinger) Projektet har også opnået resultater i forhold til at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Resultaterne er især opnået efter at der blev sat fastere rammer omkring deltagernes beslutningskompetence. Der er således undervejs blevet skabt et mere realistisk antal valgmuligheder samt klare regler for økonomi og råderum. De oprindelige tanker om et stærkt netværksorienteret brugermiljø er blevet realiseret via et antal aktivitetsgrupper formeret omkring en række konkrete aktiviteter. 39 deltagere har gennemført et projektforløb mod forventet 25. Flere af deltagerne har deltaget i et længere forløb end det oprindeligt planlagte på 6 måneder. Livskvalitet: Flertallet oplever at projektet i forskellig grad har øget deres livskvalitet (25 ud af 39) og at deres helbred er forbedret (28 ud af 39). Motion: Et stort flertal vurderer at de dyrker mere motion efter projektdeltagelse (32 ud af 39) Socialt netværk: Et stort flertal vurderer, at de har fået nye venner gennem projektet (30 ud af 39) Samfundsdeltagelse: projektet har ikke haft nogen betydning ifht. avislæsning/nyheder/politisk interesse Arbejdsmarkedet: Et stort flertal (17 ud af 39) vurderer at projektet i meget høj grad/i høj grad har øget deres chancer for at komme på arbejdsmarkedet, mens 13 ud af 39 svarer i nogen grad Udbytte: deltagerne ytrer stor tilfredshed med udbyttet af deltagelsen 2.3 Konklusioner på medarbejderniveau Der er via seminardage og fælles reflektioner sket en opkvalificering af fagpersonale ift metodisk at anvende empowerment som metode i det sundhedsfremmende og forebyggende sociale arbejde. Der kan med fordel afsættes flere ressourcer af til opkvalificering af projektmedajbejdere og ledelse i denne type udviklingsprojekter. 2.4 Konklusioner vedr. undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet er blevet fremstillet meget sent i forløbet og evaluator har først fået sendt et link til materialet i juli måned Ved det gennesyn det har været muligt at gennemføre herefter kan det konstateres, at der er sket en forskydning i det emnefelt som undervisningsmaterialet dækker. Projektledelsen har lagt vægt på at tolke sundhed i et bredere perspektiv og ser en god relationsdannelse som udgangspunkt for at kunne støtte målgruppen i en sundhedsorienteret retning Fra et fokus på sundlivsførelse kost og motion er der derfor nu hovedfokus på hvorledes Social og sundhedsuddannet personale kan møde de udfordringer som arbejdet med denne målgruppe stiller. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 5

6 Materialet fremstår professionelt og tilgængeligt og med en relevant og pædagogisk begrundet tilgang. Der er gode video cases og adgang til en reflektionsmodel som vurderes at være brugervenlig og et godt værktøj i arbejdet med de belyste dialog- og kommunikationssituationer. 3. Anbefalinger Formidling og kommunikation til sagsbehandlere: Det er en generel anbefaling til denne type projekter at sagsbehandlere skal holdes løbende informeret om tilbuddet, hvad det indeholder og hvem der er tænkt som målgruppe. Der er stor udskiftning i gruppen af sagsbehandlere så det er et løbende arbejde at holde nye sagsbehandlere informeret. Kompetenceudvikling af Teammedarbejdere: Det vil være hensigtsmæssigt i denne type udviklingsprojekter at reservere en større procentandel af projektressourcerne til kompetenceudvikling af teammedarbejdere. Empowerment orienterede tilbud til målgruppen: Alle erfaringer med projekt Medspilleren viser at empowerment orienteret tilgange med klar rammesætning og transparente præmisser har en god effekt på borgere i denne målgruppe. Der bør fortsat kunne tilbydes sådanne muligheder for målgrupper af udsatte borgere med stort inklusionsbehov. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 6

7 4. Overordnet evaluering af projektets forløb og gennemførelse Projektet har været ramt af en del turbulens i opstartsfasen og det først 1½ års tid. En projektmedarbejder og projektlederen forlod projektet i denne periode og det var naturligvis en stor udfordring for projektmedarbejdere og deltagere at være i et projektforløb med denne personale uro. Først et godt stykke inde i projektperioden faldt der mere ro over projektet og der blev fra da af arbejdet med en fast gruppe af projektmedarbejdere som har skabt kontinuitet og mere struktur på tilbuddet. Projektet havde som udgangspunkt et særdeles ambitiøst mål for anvendelse af empowerment baserede metoder og det tog tid at finde et mere realistisk niveau for deltagernes medinddragelse og råderum. Nedenstående citat fra ansøgningen viser projektets intention: Empowerment lægger vægt på handling, og handling er en integreret del af det sundhedsfremmende arbejde. Derfor vil de konkrete aktiviteter blive opbygget sammen med borgerne. Det er netop dette element, der på sigt skal styrke deltagernes handlekompetencer og dermed egenomsorg og sundhed og aktiv deltagelse i samfundet. Det viste sig vanskeligere end forventet at få deltagerne til at deltage i opbygningen af aktiviteterne og måske blandt andet på grund af de mange aktivitetsmuligheder som projektet kunne anvende blev det vanskeligt at sikre ordentlig opbakning til de enkelte aktiviteter. Samtidig var der i de første projektmåneder en del usikkerhed omkring rollefordeling og planlægning i medarbejdergruppen. I et fokusgruppeinterview fra sommeren 2010 mener projektmedarbejderne at der har været for mange overlap samtidig har de ikke fundet den optimale organisering og de påpeger at de savner en sparringspartner i hverdagen. De borgere som har deltaget var fra Match 2-3 efter den ændrede matchgruppe skala, primært match 2, men alle deltagerne vurderes af projektledelsen til at have problematikker som er passende i forhold til projektbeskrivelsen og den nye match 3 gruppering. Fremmøde Trods denne visitationspraksis har der i hele projektperioden skulle arbejdes målrettet med at sikre fremmøde. Fra starten var der problemer med fremmøde også når det gjaldt møde til aktiviteter de selv har været med til at vælge. Gennem en målrettet satsning på området omfattende afsendelse af SMS fra såvel de fremmødte deltagere som fra projektmedarbejderne, samt direkte fremmøde på deltagernes bopæl er der gennem projektperioden kommet bedre og bedre fremmøde resultater. Det mere stabile fremmøde er et resultat af at projektteamet er blevet mere skarpe på hvad de forventer og tilbyder. fordi vi er blevet mere klare på hvad vi forventer af os selv og dem. Selvfølgelig kommer de er blevet vores indstilling men vi går alligevel lidt i selvsving, når det lykkedes. De har også arbejdet med at skabe større ansvarlighed ved personlige kontakter og det er lykkedes delvist. Vi går ind i en dialog vi taler med dem om hvad der sker i deres liv,og tager fat i de,m hvis de ikke kommer. Projektteame vil kende årsagen til at de ikke kommer: og så forsøger vi at tale med dem om årsagen og gøre noget ved det ( fx: 39,9 i feber - ikke ondt i sjælen). Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 7

8 Der er dog nogle deltagere som er blevet smidt ud på grund af fravær, og fordi de så optog en plads fra andre. Det er sket, hvis de efter en måned kun har været her 2 gange, selv om projektteamet har opsøgt dem og talt med dem flere gange. Så er de blevet udelukket fra projektet. ( men fået at vide at de var velkomne hvis de ville igen) Et par gange er der også kommet deltagere med igen efter advarselsbreve. men ellers har det været meget begrænset frafald og kun i forhold til info møderne hvor 2-3 har sagt: at det ikke er noget for mig. Fremmødet er blevet mere stabilt igennem projekt perioden. Medarbejderne konstaterer i øvrigt at en SMS fra en deltager kollega ofte er mere virkningsfuld end en fra medarbejderen selv. Teksten vi savner dig i dag fra en Deltager kollega er således mere virkningsfuld en andre mere rigide beskeder fra projektmedarbejderne. Projekt succeer Projektledelse og medarbejdere fremhæver følgende succes er som også dokumenteres i de indsamlede kvantitative data ( se nedenfor) Flere har været i praktik og flere er kommet i arbejde Flere er flyttet i bedre lejligheder; De kommer ud af deres egen dør og møder andre mennesker; De kommer sjældnere i umulige stresssituationer og hvis der opstår problemer så ved de, at de har en de kan ringe til og de bruger også hinanden. Der er flere som har fået en bedre kondition og flere træner selv i forskellige sammenhænge så motionsmæssigt og også i forhold til kost har de fået inspiration og øget viden. Der er flere som via projektdeltagelse er kommet til læge/tandlæge. Teamet har hjulpet dem og støttet dem i at få lavet aftaler og komme af sted. De har også i stigende grad hjulpet hinanden med at være bedre til at passe på sig selv. Nedenstående oversigt viser, hvilken status deltagerne havde ved afslutningen af deres deltagelse i projekt Medspilleren. Opgørelsen, som fremgår af søjlediagrammet, viser, at 14 ud af 39 deltagere (svarende til 35,9%) er påbegyndt eller har afsluttet en uddannelse. 4 ud af 39 deltagere (10,3%) er kommet i ordinær beskæftigelse. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er kommet i en form for behandling, heraf er de 4 deltagere i behandling ved Misbrugscentret. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er kommet i arbejdsprøvning. 1 enkelt deltager (2,6%) søger pension. 6 ud af 39 deltagere (15,4%) er uafklaret, mens de resterende 2 deltagere er flyttet ud af kommunen og projektet har ikke oplysninger om, hvad der videre er sket med dem. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 8

9 Et af projektmedarbejdernes udfordringer har været at kunne stille krav til deltagerne i det rette niveau; Det har de skullet øve sig på og det er:..uhensigtsmæssigt både at stille for små og for store krav. Der har ikke som oprindeligt planlagt været ledelsesmæssig opbakning til at udarbejde skriftlige kontrakter med deltagerne, så de er mundtlige og aftales under en samtale før optagelsen i projektet. Livskvalitet Projektets hovedformål: at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Både ledelse og projektmedarbejdere finder at det langt hen ad vejen er lykkedes at indfri dette formål for de allerfleste har fået et løft. Mange af deltagerne snakker nu om fremtiden og uddannelse og arbejde - de har fået blik for at der er en fremtid. De har dannet Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 9

10 relationer med hinanden og man kan se det på deres udtryk. De har deres egne små projekter og de giver også direkte udtryk for, at det sgu er dejligt at komme her. Empowerment Et andet hovedformål har været at styrke og øge underprivilegerede individer og gruppers handlekompetencer ved at udligne det demokratiske underskud, der ofte er tilstede i nærværende målgruppe. Også dette formål er til en vis grad blevet indfriet. Således mener projektteamet at flere af deltagerne nu vil stemme fx ved folketingsvalget (fordi de har taget emnet op). Deltagerne viser også i den daglige aktivitet, at de har også fået mere lyst til at deltage i beslutningerne, og de er opmærksomme på, når nogle gerne vil tromle beslutninger igennem: fordi du taler højt er det ikke sikkert at du har ret Fra en lidt famlende start hvor alt kunne lade sig gøre men ingen tog bolden er det efterhånden lykkedes at få skabt engagement og interesse for at deltage i beslutningsprocesserne omkring hvilke aktiviteter som skal på programmet. Beslutningen om at reservere et fast beløb på 6500 kr pr måned til aktiviteter som brugerne selv kunne bestemme har i stor udstrækning været udslaggivende for empowerment succeen. Vi har lært at empowerment også handler om at være tydelige omkring rammer og præmisserne for beslutningerne, mener projektteamet. Det at der er kommet et klart beløb på bordet samt at der kune er to grundlæggende regler nemlig at midlerne kun må anvendes her i landet samt at der skal være flertal for et forslag og at midlerne ikke må anvendes til rusmidler har virket. nu er banen kridtet klart op og der er få, men klare spilleregler og så er det til at få øje på at man kan få indflydelse. Vi ser flere eksempler på forhandlinger a la hvis du støtter det her, så stemmer jeg også for dit forslag. Og fra det konkrete kendskab til beslutningsprocesser de selv deltager i kan der også trækkes eksempler til andre beslutningsarenaer som byråd og Folketing. Generelt er deltagerne er blevet mere selvstændige og prøver oftere at få bolden over på egen bane. Telefon fobier er fxblevet ophævet flere ringer nu selv og bestiller ting over telefonen (læge, tandlæge mv.) De små sejre er vigtige. Vi forsøger at inddrage dem, men ansvarligheden er commes ci commes sa hvis vi ikke gør det helt præcist. En af de store succeer på empowerment området har været afholdelsen af en stor Kunstudstilling ( se nedenstående omtale i lokal ugeavis) Projekt Medspilleren, organiseret i regi af Idrætsdaghøjskolen i Fredericia, forestår afklaring og udvikling i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kreativitet kan sagtens indgå... Projekt Medspilleren udstiller Udvikling og selvværd kan sagtens komme via en palet Med udstillingen Colours of Empowerment, som der er fernisering på i Kongensgade 111, Fredericia, på fredag fra kl , er der tale om en usædvanlig debut. - Vi har her på Idrætsdaghøjskolen et projekt benævnt Medspilleren. Aktuelt benytter ca. 30 sig af tilbuddet, hvor målet er at få afklaring i forhold til deres fremtid. Spørgsmålet er i den sammenhæng hvor mulighederne ligger i forhold til fremtidig arbejdsmarkedstilknytning og/eller uddannelsesmæssigt, forklarer Leif Midjord Jensen, der til daglig er fysisk træner. Han er, i kraft af egen kunstinteresse, aktuelt dog også sat i spidsen for de af medspillerne, der bruger kunsten til at få afklaret nogle ting. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 10

11 Udfordring på kreativ vis Der ligger naturligvis en udfordring i, at skulle erkende, at man er nød til at bygge et forhold til job og uddannelse op på ny. Ud over de muligheder der ligger i Medspilleren som udgangspunkt, har man bygget et kreativt element ind, hvor seks er med på fast basis, medens to - tre andre er med on and off, når lærred og pensler findes frem i lokalet nederst i Fredericia Idrætscenter. - Efterhånden som produktionen af malerier blev større, syntes vi det kunne være sjovt og meget udfordrende, at lave en udstilling. For mange af os, ligger der en udfordring i, at kunne tage imod anerkendelse for det man gør... Ovenstående er et citat fra indbydelsen til kunstudstillingen Colours of Empowerment, som kommer til at bestå af ca. 50 værker. Leif Jensen, der selv maler, bistås i forbindelse med delprojektet under Medspilleren, af pædagogisk assistent Lykke Bitsch Jensen, og da avisen kiggede forbi var flere af medspillerne i færd med at skabe malerier. En overvindelse Som det fremgår af indbydelsen til Colours of Empowerment, er det grænseoverskridende at udstille. - Også denne kreative mulighed, for de der er med i Medspilleren, er udfordrende. Og som det er tilfældet generelt i projektet, er det eleverne der styrer, i det omfang det overhovedet er muligt, siger Leif Midjord Jensen. Der er som sagt fernisering på fredag, og aktuelt er planen, at udstillingen i Kongensgade 111, efterfølgende kan opleves i hele uge 27. Kunstudstillingen skabte et engagement og en nerve i deltagelsen som var helt speciel, fortæller projektteamet. Men også arbejdet med en række andre interessegrupper har været et positivt element for deltagerne. Vi har dannet grupperne i forhold til aktiviteterne og så har de selv dannet en fodboldgruppe og en 6-7 stykker af dem har en slags madgruppe, hvor de så spiser sammen en gang eller 2 om ugen og måske bagefter går lidt i byen. Kunstgruppen hvor de maler og har lavet en succesrig udstilling. Sundhedsfremme Deltagerne har været på SOSU skolen ti gange, hvor der er forsøgt at få leget noget sundhed ind det er lykkedes ret godt og flere er også blevet inspireret rent jobmæssigt (eks til ernæringssundhedsuddannelsen). Deltagerne har lært noget om kost og samtidig har de lavet lødig mad der har været fokus på morgenmad, frokost, aftensmad og mellemmåltider. Projektet har ikke i opstarten gennemført de målinger i forhold til en sundhedsprofilen, som der lå i de oprindelige planer. Efterhånden har de fleste dog fået udarbejdet en sundhedsprofil. ( se resultater nedenfor) Opkvalificering af medarbejdere Der har været afholdt 2 seminarer + et afslutningsseminar, men projektmedarbejderne finder at der burde have været sat mere fokus på kompetenceudviklingen både i dette og generelt i alle projekter. De ville gerne have været bedre klædt på til projektopgaverne men har måttet prøve sig lidt frem hen ad vejen. Samarbejde Projektteamet synes at de mangler mere struktur og en større grad af opfølgning også i frhold til deres eget samarbejde. Vi burde sige at nu bruger vi de næste 5 tirsdage på det her - eks Drop box en slags logbog og info side men det har givet problemer. Generelt er der for lidt overlap og dermed for lidt tid til koordinering og fælles beslutninger. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 11

12 Der kan undertiden være lidt problemer i forhold til sagsbehandlerne som tror deltagerne skal være her 25 timer om ugen og det står der ikke i projektbeskrivelsen. Men det er senere håndteret via projektledelsen. Vi kunne lave en oversigtsplan en plan a, b elle c om hvad man med fornuft og mening kunne foretage sig. Vi skal lave en brainstorm og få lavet en aktivitets oversigt med fornuftige emner. Ideer til forbedringer af projektforløbet Projektteamet har følgende bud til forbedringer af projektforløbet: At have et forløb om Økonomi styring læring om at styre eget budget egen økonomi At arbejde mere med motivationsfremmende pædagogik være mere på i forhold til at motivere dem være mere synlig på en aktiverende måde At blive mere klar i den professionelle rolle - og bedre til at vurdere hvad der er bedst for deltagerne At få mere viden om ledelse, sparring og kommunikation At blive bedre i forhold til stringent metode afprø vning At blive mere caseorienteret i vores samarbejde vi gør det forskelligt men det er vigtigt at få fastlagt en fælles rød tråd i samarbejdet. At få en klarere prioritering og målsætning for projektet der skal være mere kant på konsekvens mål og rammer At blive udviklet i forhold til rollespil og casedrøftelser. Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 12

13 5. Projektets målgruppe, visitationsskema og opfølgende skema Projektets målgruppe var som udgangspunkt defineret således: Målgruppen tilhører den kraftigt voksende gruppe af personer med svært diagnosticerbare sam-sygdomme, de såkaldte sam-sygdomme omfatter: Samliv, samvirke, samarbejde, samfundsskabte problemer, trivselsproblemer, psykosomatiske symptomer og sygdomme, nervøse lidelser, alkohol og stofmisbrug m.m. Disse borgeres situation er ofte forbundet med både samfundsmæssige og personlige omkostninger i form af social deroute, eksklusion, varig marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet og generelt forringet livskvalitet. (uddrag fra ansøgningskemaet) Mulige deltagere blev forud for opstart i projektet bedt om at udfylde et visitationsskema, der skulle fungere som grundlag for at vurdere om projekt Medspilleren var det rette tilbud til vedkommende. Visitationsskemaet udgjordes af en række baggrundsspørgsmål om alder, uddannelse, antal år på og væk fra arbejdsmarkedet, samt deltagelse i andre kommunale aktiveringsprojekter. Derudover var der en række spørgsmål, hvor deltagerne blev bedt om at vurdere eget velbefindende, ifht. søvn, stressniveau, humør, livskvalitet, motionsvaner mv. Der var spørgsmål om alkoholforbrug, rygevaner, forbrug af hash og medicin. Endvidere skulle deltagerne besvare spørgsmål om sit sociale netværk: civilstatus, evt. børn, samt deres egen vurdering af deres sociale netværk, forhold til deres familie, behov for større socialt netværk mv. Dertil kom spørgsmål, der skulle afdække deres samfundsdeltagelse, målt på om de læser aviser, ser TVavis/Nyhederne, arbejder frivilligt, interesserer sig for politik, og stemmer ved valg. Afslutningsvist var der spørgsmål til deltagernes motivation for at komme på arbejdsmarkedet, herunder hvor sandsynligt de vurderer, at det er, at de vil lykkes med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, samt deres billede af, hvad der gerne vil på sigt og hvilke mål (arbejdsmæssige, sociale, fysiske, psykiske) de har for projektforløbet). Et udtræk af samtlige resultater af visitationsskemaet findes i bilag 1 Efter endt projektforløb blev deltagerne i et opfølgende skema tilsvarende bedt om at besvare spørgsmål om deres vurdering af eget helbred, socialt netværk, samfundsdeltagelse samt motivation for at komme på arbejdsmarkedet. Endelig bliver deltagerne bedt om at evaluere deres udbytte af at deltage i projektforløbet. 5.1 Baggrundsspørgsmål deltagerprofil Af de 39 gennemførte forløb var de 21 mand og 18 kvinder. Den yngste deltager er født i 1991 (21 år) og den ældste er født i 1962 (50 år) Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 13

14 Uddannelsesmæssigt svinger deltagernes baggrund fra 9. klasse, grundforløb på EUG, SOSU-hjælper, enkelte er faglærte (køleteknikker og elektriker), samt HF og en enkelt med studentereksamen. Knap 4 ud af 10 deltagere angiver, at de har været mellem 0 og 2 år på arbejdsmarkedet, mens de øvrige deltagere fordeler sig således: 8 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 3-5 år, 6 deltagere har været på arbejdsmarkedet fra 6-10 år, 2 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 11 og 15 år, 3 deltagere har været på arbejdsmarkedet mellem 16 og 20 år, mens 7 deltagere angiver at have været på arbejdsmarkedet i mere end 20 år. Deltagernes antal år på arbejdsmarkedet er afbildet i nedenstående søjlediagram: De deltagere, der har været på arbejdsmarkedet, angiver bl.a. at have været bagerjomfru, arbejdet med rengøring, chauffør, arbejdsmand mv. Endvidere angiver flere at have været i arbejdsprøvninger. Mere end halvdelen af deltagerne angiver at have været væk fra arbejdsmarkedet mellem 3 og 5 år, omkring hver tredje (13 deltagere) angiver 0-2 år, omkring hver tiende (4 deltagere) angiver, at de har været væk fra arbejdsmarkedet mellem 6 og 8 år, mens de resterende 3 deltagere angiver, at have været væk fra arbejdsmarkedet mere end 9 år. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 14

15 26 af de 39 angiver endvidere, at de tidligere har deltaget i andre kommunale aktiveringsprojekter. Blandt de nævnte projekter er: diverse projekter vedr. vægttab, jobsøgning, Virksomheden Fredericia, Integro mv. 5.2 Helbred og livskvalitet I visitationsskemaet fordeler deltagernes vurdering af deres livskvalitet sig med en stor midtergruppe på 61,5% (24 deltagere), der vurderer at deres livskvalitet ligger på mellem 4 og 7 på en skala fra 1 til 10. Knap hver fjerde (9 deltagere) vurderer, at deres livskvalitet ligger på mellem 2 og 2 på skalaen, mens knap hver tiende (4 deltagere) vurderer at deres livskvalitet er meget dårlig og giver den 1 på en skala fra 1 til ud af de 39 deltagere (5%) vurderer at deres livskvalitet ligger på 8 eller 9, mens ingen svarer 10 (helt i top). Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 15

16 I det opfølgende skema vurderer et stort flertal, at deres livskvalitet er blevet forbedret efter at have deltaget i Medspilleren. Således svarer 35 ud af 39 (89,7%), at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Min livskvalitet er generelt blevet forbedret efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 1 ud af 39 er overvejende uenig, mens 3 deltagere svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: På samme vis vurderer et stort flertal, at deres helbred er blevet bedre efter at have deltaget i Medspilleren. Således svarer 28 ud af 39 deltagere (71,8%) at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Mit helbred er blevet bedre efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 8 ud af 39 (20,5%) svarer, at de er meget uenige, uenige eller overvejende uenige, mens 3 ud af 39 svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 16

17 I visitationsskemaet svarer 15 ud af 39 deltagere (38,5%), at de ikke dyrker motion. I det opfølgende skema svarer et stort flertal, at de dyrker mere motion efter at de har deltaget i Medspilleren. Således svarer 32 ud af 39 deltagere (82%), at de er meget enige, enige eller overvejende enige i udsagnet: Jeg dyrker mere motion efter at jeg har deltaget i projekt Medspilleren. 3 ud af 39 (7,6%) svarer, at de er meget uenige eller overvejende uenige, mens 1 deltager svarer ved ikke. Se endvidere nedenstående søjlediagram: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 17

18 I det opfølgende skema har flere af deltageret uddybet deres svar om Medspillerens betydning for deres helbred og velbefindende. Her er et udpluk af de positive og knap så positive: Har givet meget mere lyst til og få noget ud af ens hverdag, og trukket mig op i et helt andet gear. Og mit helbred er også forbedret ekstrem:) I det hele taget har medspilleren givet mig større livskvalitet. Har fået mere overskud i hverdagen gennem daglig motion og engagement. Jeg er nået ind til kernen af min diagnose og kan begynde at gøre almindelige ting Har det sgu helt igennem fantastisk med det forløb her. Det gør bare man får det meget bedre med sig selv og hverdagen. I denne periode er jeg blevet sat op i medicin, min lidelse er overvejende fysisk. Jeg har fået nye lidelser under forløbet eks. diabetes 2 Jeg har nogle psykiske problemetikker der skal arbejdes mere med, men har fået mere overskud Havde en meget træls periode ved afslutningen af projektet, havde megen angst Mit overskud svinger ud fra, hvor meget min spiseforstyrrelse er aktiv 5.3 Socialt netværk I visitationsskemaet er deltagerne blevet bedt om at vurdere om de har brug for nye venner. Det mener 13 ud af 39 (33,3%), at de i nogen grad har, mens 6 ud af de 39 (15,4%) svarer i meget høj grad eller i høj grad. Godt hver fjerde (10 ud af 39) vurderer, at de slet ikke har brug for flere venner, mens de resterende 9 ud af 39 (23%) vurderer, at de kun har brug for flere venner i mindre grad eller i ringe grad. I det opfølgende skema, er der spurgt til, hvorvidt de har fået nye venner gennem deltagelsen i Medspilleren. Knap hver tredje (15 ud af 39 deltagere) svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har fået nye venner, mens knap halvdelen (16 ud af 39 deltagere) svarer i nogen grad. De resterende 6 ud af 39 (15,4%) svarer i mindre grad eller i ringe grad, mens 2 ud af 39 deltagere svarer slet ikke. Svarene fordeler sig således: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 18

19 Flere har suppleret med uddybende kommentarer vedr. deres sociale netværk: Har meget mere overskud og lyst til at være sammen med andre Har lyst til mere samvær med venner og familie Har et helt fint netværk fra hallen og der hjemme 5.4 Samfundsdeltagelse Deltagerne er i det opfølgende skema blevet bedt om at vurdere, hvorvidt de er mere samfundsdeltagende, målt på om de læser mere avis, ser mere tv-avis/nyheder og om de er blevet mere politisk interesseret efter at have deltaget i projektet. På alle tre parametre vurderer et stort flertal på omkring 25 ud af 39 deltagere (ca. 64,1%), at projektdeltagelsen ikke har haft nogen betydning, men at deres niveau for avislæsning mv. er det samme som før deres start i projektet. Mellem 1 og 5 deltagere vurderer, at de læser meget mere eller mere avis mv., mens mellem 1 og 3 deltagere vurderer, at de læser mindre eller meget mindre avis mm. Omkring 12% (4-6 deltagere) svarer ved ikke. Svarene fordeler sig således: Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 19

20 5.5 Motivation for at komme på arbejdsmarkedet Af visitationsskemaet fremgår det, at det for langt de fleste deltagere er vigtigt at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Således har 16 ud af 39 deltagere (41%), sat kryds ved 10 på spørgsmålet: Hvor vigtigt er det for dig at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet, markeret på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt. 9 ud af 39 (23,1%) svarer 8 eller 9; 4 ud af 39 (10,2%) svarer 5 eller 6, mens 8 ud af 39 (20,5%) svarer 1, 2 eller 3. 2 ud af 39 deltagere svarer ved ikke. Svarene fordeler sig således: Af besvarelserne i det opfølgende skema fremgår det at motivationen for at komme på arbejdsmarkedet er blevet endnu højere efter at have deltaget i projektet. Således svarer 15 ud af 39 deltagere (38,5%), at de i meget høj grad eller i høj grad er blevet mere motiveret til at komme på arbejdsmarkedet efter at have deltaget i projekt Medspilleren. En stor gruppe på 20 ud af 39 deltagere, svarer at de i nogen grad Evaluering af projekt Medspilleren Evalueringsnotat juni 2012 Side 20

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Evalueringsrapport EAGALA modellen

Evalueringsrapport EAGALA modellen Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:..

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere