Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog om onlinespil i det indre marked Sammenfatning Kommissionen har fremlagt en grønbog, som lancerer en offentlig høring om onlinespil. Målet med høringen er bl.a. at indsamle oplysninger om omfanget af de risici, der eventuelt er forbundet med onlinespilletjenester, for samfundet og den offentlige orden. Samtidig gennemgås den eksisterende retstilstand på området, som er præget af meget forskellige regler i EU-landene og en omfattende retspraksis fra EU-Domstolen. Kommissionen kommer dog ikke i grønbogen med noget bud på en fremtidig regulering af området. Fristen for svar på grønbogen er den 31. juli /6

2 Den 24. marts 2011 fremlagde Kommissionen en grønbog med overskriften Online-spil i det indre marked 1. Grønbogen indleder en offentlig debat om, hvordan EU i fremtiden skal forholde sig til onlinespilletjenester. Kommissionen fremhæver i den forbindelse, at høringen sigter mod at indsamle oplysninger om omfanget af de risici, der eventuelt er forbundet med onlinespilletjenester, for samfundet og den offentlige orden. Hvad er onlinespil? Onlinespil er enhver tjeneste, som indebærer, at der gøres en indsats med penge i hasardspil, herunder lotteri og væddemål, som teleformidles med elektroniske midler (især internettet) efter individuel anmodning fra en tjenestemodtager. De mest udbredte former for onlinespil er sportsvæddemål (herunder heste), statslotterier, kasinospil, poker og bingo. Hvorfor vil Kommissionen diskutere onlinespil? Kommissionen fremhæver, at onlinespilletjenester er en sektor i hastig vækst. I 2008 tegnede onlinespilletjenester sig for indtægter på over 6,16 mia. EUR (ca. 45,9 mia. kr.) for alle 27 EU-lande. EU-landene har meget forskellige regler om spillelovgivning på nettet. Der findes overordnet set to nationale reguleringsmodeller på spillemarkedet. Den ene er baseret på operatører med licens, som udbyder tjenester inden for meget stramme rammer, og den anden på et nøje kontrolleret monopol (statsejet eller andet). Ifølge Kommissionen har bl.a. udviklingen af Internettet og de ret forskellige nationale regler ikke alene øget det lovlige udbud af spilletjenester i visse lande, men også skabt et betydeligt uautoriseret grænseoverskridende marked. Det består både af et sort marked (med hemmelige væddemål og spil uden licens, også fra tredjelande) og et gråt marked (operatører med de nødvendige licenser i et eller flere lande, som reklamerer for spilletjenester 1 KOM(2011)128. 2/6

3 og/eller udbyder dem til borgere i andre lande uden særlig tilladelse i disse lande). Ifølge Kommissionen har udviklingen i internettet og det øgede udbud af onlinespilletjenester gjort det vanskeligere for de forskellige nationale reguleringsmodeller at eksistere side om side. Hvilke EU-regler gælder i dag på spilleområdet? Der findes ikke nogen særlig EU-lovgivning om spil 2. Men da udbud af spil betragtes som en tjenesteydelse, gælder traktatens regler om fri udveksling af tjenesteydelser 3. Derfor er det i dag op til EU-Domstolen at definere, på hvilke betingelser de nationale spilleregler overholder traktaten. EU-Domstolens retspraksis om spil kan overordnet sammenfattes med, at nationale begrænsninger for udbydelse af spil mellem EU-landene som udgangspunkt betragtes som restriktioner for den frie udveksling af tjenesteydelser. Imidlertid anerkender Domstolen, at EU-landene i deres nationale spillelove kan forfølge visse mål af almen interesse, herunder om at forebygge svig, forhindre overdrevent forbrug af spil og bekæmpe ludomani. Det er dog et krav, at den nationale lovgivning er konsekvent og sammenhængende og dermed egnet til at opfylde disse mål, og at lovgivningen ikke går videre end det, der er nødvendigt for at opfylde målene (proportionalitet). Normalt overlader Domstolen det til de nationale domstole at tage stilling til, om deres nationale regler er sammenhængende og proportionale. Denne retspraksis kom f. eks. til udtryk i en dom fra september der handlede om sager, som verserede for de tyske domstole. EU-Domstolen gav de tyske domstole - som havde forelagt præjudicielle spørgsmål til Domstolen - ret i, at et tysk monopol på lotteri og væddemål kunne være i strid med EUreglerne, fordi de tyske regler ikke sammenhængende forfulgte mål om at begrænse spil. I forhold til spil over internettet har Domstolen anerkendt, at onlinespillere er særligt udsatte for ludomani og andre negative følger, bl.a. på grund af deres isolation og anonymitet og manglen på social kontrol 5. Derfor 2 Spilletjenester blev under forhandlingerne om servicedirektivet taget ud af forslaget.. 3 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel Dom af 8. september 2010, forenede sager C-316/07, C-358/07 C-360/07, C-409/07 og C- 410/07, Markus Stoß m.fl. 5 Dom af 8. september 2009, sag. 42/07. 3/6

4 vil EU-landene normalt få et større råderum til at indføre begrænsninger for onlinespil med henblik på at bekæmpe disse negative virkninger. Lever Danmark op til EU-reglerne på spilleområdet? I 2004 indledte Kommissionen en traktatbrudssag mod Danmark. Kommissionen mente, at det danske spillemonopol stred mod traktatens regler om fri udveksling af tjenesteydelser. Regeringen har senest i juni 2007 besvaret Kommissionens begrundede udtalelse i sagen. Kommissionen har dog endnu ikke anlagt sag mod Danmark ved Domstolen. I 2010 vedtog Folketinget en ny spillelovgivning 6, som indebar en delvis liberalisering af spil, lotterier og væddemål. Med den nye spillelov skulle det eksisterende spillemonopol, som betyder, at de fleste spil og væddemål kun kan udbydes af selskabet Danske Spil A/S, delvis erstattes af en licensordning, hvor spiludbyderne skal have en dansk licens for at udbyde spil i Danmark. Den nye lov indeholder både regler om onlinespil og landbaserede spil i Danmark. Det var oprindelig tanken, at loven skulle træde i kraft den 1. januar 2011, men i december 2010 indledte Kommissionen en statsstøttesag mod Danmark for at få afklaret, om de spilleafgifter, der blev vedtaget i den nye spilleafgiftslov 7 som en del af spillereformen, udgør statsstøtte. Baggrunden var en klage fra spilleautomatbranchen og et dansk kasino til Kommissionen over forskellen i afgiftssatserne for landbaserede kasinospil contra online kasinospil. Ikrafttrædelsen af spillelovene afventer derfor en afklaring af statsstøttesagen. Hvilke offentlige målsætninger forfølger de nationale politikker? Kommissionen stiller i alt 51 spørgsmål i tilknytning til grønbogen, særligt om EU-landenes målsætninger af offentlig interesse. En del af spørgsmålene er dog overvejende af teknisk karakter. Kommissionen indleder med at fastslå, at man fuldt ud anerkender nærhedsprincippet og accepterer, at EU-landene har et spillerum, så de kan beskytte relevante målsætninger i offentlighedens interesse. 6 Bl.a. lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil. 7 lov nr. 698 af 25. juni /6

5 Derefter peger Kommissionen på følgende tre overordnede målsætninger i offentlighedens interesse, som kan være relevante for EU-landene i forbindelse med deres nationale tilgang til onlinespil: Forbrugerbeskyttelse, offentlig orden og finansiering af almennyttigt arbejde. Forbrugerbeskyttelse Kommissionen ønsker at indsamle oplysninger om problematiske spilleaktiviteter og misbrug samt de forskellige EU-landes tiltag med henblik på at beskytte spillerne og forebygge eller begrænse sådanne problemer. Et andet vigtigt spørgsmål er, hvordan man sikrer beskyttelsen af mindreårige og andre sårbare grupper. Kommissionen spørger bl.a.: Hvilke af følgende værktøjer er vigtige til forebyggelse eller begrænsning af spilleproblemer i forbindelse med onlinespil? 1) aldersgrænser 2) selvbegrænsning (finansiel eller tidsmæssig) og selvudelukkelse 3) information/advarsler/selvtest 4) forbud mod brug af kredit 5) realitetstjek 6) onlineoperatørens pligt til at udvise omhu 7) begrænsning af visse former for spil eller væddemål, som anses for at være de mest risikobetonede (f.eks. kasinospil eller begrænsning af sportsvæddemål til slutresultater) 8) andet Om aldersgrænserne for adgang til onlinespilletjenester er tilstrækkelige til at nå målet om at beskytte mindreårige og andre sårbare grupper? Om der er belæg for, at risikoen for hvidvaskning af penge via onlinespil er særlig stor, når der er tale om spil, som er tilgængelige på sociale websteder? Den offentlige orden I forbindelse med høringen ønsker Kommissionen oplysninger om den bedste praksis med hensyn til afsløring og forebyggelse af svig, hvidvaskning af penge og anden kriminalitet. 5/6

6 Kommissionen spørger bl.a.: Hvilke spørgsmål i relation til at sikre den offentlige orden, der bør have førsteprioritet? Om der er belæg for, at risikoen for hvidvaskning af penge via onlinespil er særlig stor, når der er tale om spil, som er tilgængelige på sociale websteder? Finansiering af velgørende og almennyttige aktiviteter og begivenheder: Kommissionen konstaterer, at de nationale restriktioner for spilletjenester undertiden er begrundet i politiske hensyn såsom finansiering af velgørende eller almennyttigt arbejde i form af f.eks. kunst, uddannelse eller sport. I den forbindelse bemærker Kommissionen, at EU- Domstolen har slået fast, at finansieringen af sådanne sociale aktiviteter ikke må udgøre den egentlige begrundelse for den restriktive politik, men kun en ekstra fordel. På den baggrund spørger Kommissionen bl.a.: Om der i Danmark findes en specifik mekanisme, f.eks. en fond, til omfordeling af indtægter fra offentlige og kommercielle onlinespilletjenester til gavn for samfundet? Om der i Danmark sker tilbagebetaling eller omfordeling af midler til forebyggelse og behandling af ludomani? De næste skridt Reaktioner på grønbogen kan sendes til Kommissionen indtil den 31. juli De indkomne høringssvar vil blive grundigt vurderet af Kommissionen, når den skal træffe afgørelse om opfølgende tiltag. Med venlig hilsen Thomas Fich (3611) 6/6

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere