Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499"

Transkript

1 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd 1496 Retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager 1497 Grønlandsk Dansk selvstyre kommissions betænkning om selvstyre i Grønland 1498 Betænkning om modernisering af selskabsretten 1499 Ikke offentliggjort 1503 Ikke offentliggjort 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger indenfor den offentlige forvaltning 1502 Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1504 Ikke offentliggjort 1505 Behandling af klager over politiet IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr København 2009

4 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499/2009 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Schultz Grafisk Pris: Kr. 100 pr. bog inkl. moms 2

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag Gældende ret vedrørende spil Indledning Straffeloven Straffelovens Straffelovens Begrebet hasardspil Anden lovregulering af spil Spillekasinoloven Spillekasinoafgiftsloven Lov om gevinstgivende spilleautomater Bekendtgørelse om offentlige forlystelser Lov om forbud mod lotteri m.m Klasselotteriloven Gevinstafgiftsloven Lov om visse spil, lotterier og væddemål Lov om lokale totalisatorspil Markedsføringsloven Særligt om indkomstbeskatning af gevinster fra spil Reglerne om hasardspil i visse andre lande Norge Sverige Nederlandene Tyskland EU-rettens betydning for spilleområdet Indledning EF-traktatens regler af betydning for spil EF-Domstolens praksis Schindler-dommen Läärä-dommen Zenatti-dommen Anomar-dommen

6 Gambelli-dommen Lindman-dommen Placanica-dommen Unibet-dommen Sagen vedrørende Liga Portuguesa de Futebol Profissional Pokerspillet Generelt om pokerspillet Forskellige pokervarianter Draw-poker Stud-poker Texas hold em-poker Omaha-poker Tennesse hold me-poker Kontantspil og turneringsspil Spilleafhængighed Indledning Deltagelse i pengespil Forskellige typer af spillere Spilleafhængighed Antallet af personer med spilleproblemer Socialforskningsinstituttets undersøgelser Afhængighed af internetspil i Danmark Undersøgelser af poker i Norge og Sverige Kendetegn ved problemspillere og deres adfærd Finansiering af problemspilleres spil Motiver for at deltage i pengespil Udvalgets overvejelser og forslag Indledning Overvejelser om en eventuel ændring af retstilstanden vedrørende hasardspil Udvalgets generelle bemærkninger om spillelovgivningen Argumenter for at udvide adgangen til at spille poker Argumenter mod at udvide adgangen til at spille poker Udvalgets overvejelser Overvejelser om en eventuel justering af straffelovens hasardbestemmelser Argumenter for en justering af straffelovens hasardbegreb

7 Argumenter mod en justering af straffelovens hasardbegreb Udvalgets overvejelser Udvalgets forslag En særlig lov Poker i turneringsform Nærmere krav til pokerturneringens form Bevilling til afvikling af offentlige pokerturneringer Spilleafgift Krav til deltagere i spillet Tilsyn og kontrol Generel mulighed for offentligt hasardspil i turneringsform Forholdet til EU-retten Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Bilag 1. Kommissorium af 13. juni 2007 for Udvalget om Hasardspil Bilag 2. Oversigt over retspraksis vedrørende straffelovens 203 og

8 6

9 1. Indledning Den 13. juni 2007 besluttede justitsministeren at nedsætte Udvalget om Hasardspil. Det fremgår af udvalgets kommissorium, at Justitsministeriet har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal overveje, om den nugældende afgrænsning af begrebet hasard er hensigtsmæssig, eller om der er anledning til i et vist omfang at lovliggøre visse former for spil, der i dag anses for hasardspil, herunder navnlig poker. Udvalget kan ved vurderingen inddrage forhold som f.eks. spillets afviklingsform, graden af tilfældighed, indskuddets og gevinstens størrelse samt risikoen for tab. Udvalget skal efter kommissoriet gennemgå de mest almindelige former for hasardspil og vurdere, om der er visse typer af spil, der ikke længere bør være strafbare. Udvalget skal i givet fald overveje, om der bør knyttes særlige betingelser til afviklingen af de spil, som i givet fald skal falde uden for det strafbare område. Det fremgår endvidere af kommissoriet, at hvis udvalget finder, at visse typer af spil eventuelt alene under visse betingelser bør undtages fra det strafbare område, bedes udvalget opstille en egnet model til lovliggørelse af de omhandlede spil. Udvalget skal i den forbindelse overveje, om straffelovens hasardbestemmelser bør moderniseres og præciseres, eller om der bør gennemføres ny lovgivning, som mere generelt regulerer visse typer af hasardspil. I det omfang udvalget finder, at der er behov for lovændringer, skal udvalget udarbejde forslag til lovbestemmelser. Herudover fremgår det af kommissoriet, at udvalget i øvrigt kan behandle andre relevante problemstillinger med relation til hasard, som udvalget måtte finde hensigtsmæssige at tage op. Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag 1 til denne betænkning. Udvalget holdt sit første møde den 6. september 2007, og udvalget har holdt i alt 10 møder. 7

10 Udvalget om Hasardspil havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende medlemmer: Landsdommer Kurt Rasmussen (formand), Vestre Landsret. Markedsdirektør Morten Brustad, Dansk Erhverv. Kontorchef Birgit Thostrup Christensen, Justitsministeriet. Professor, lic.jur. Vagn Greve, Copenhagen Business School. Advokat Henrik Norsk Hoffmann, Dansk Poker Forbund. Marketing manager Erik Jensen, Dansk Casino Forening. Specialkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, Skatteministeriet. Dommer Birgitte Grønborg Juul, Retten i Glostrup. Centerleder Michael Bay Jørsel, Center for Ludomani. Afdelingschef Birgit Kleis, Rigspolitiet. Kasserer Ole Fjeldgaard Kristensen, Dansk Poker Union. Specialkonsulent Morten Rønde, Spillemyndigheden. Vicestatsadvokat Eva Rønne, Rigsadvokaten. Politiadvokat Vibeke Thorkil-Jensen, Københavns Politi. Markedschef, advokat Gry Asnæs, Dansk Erhverv, har tidligere som udvalgsmedlem deltaget i udvalgets arbejde. Hvervet som sekretær for udvalget har været varetaget af fuldmægtig Johannes Martin Fenger, Justitsministeriet. 8

11 København, marts 2009 Kurt Rasmussen (formand) Morten Brustad Birgit Thostrup Christensen Vagn Greve Henrik Norsk Hoffmann Erik Jensen Ingrid Hornshøj Jensen Birgitte Grønborg Juul Michael Bay Jørsel Birgit Kleis Ole Fjeldgaard Kristensen Morten Rønde Eva Rønne Vibeke Thorkil-Jensen Johannes Martin Fenger 9

12 10

13 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag 2.1. Udvalget om Hasardspil har overvejet, om den gældende retstilstand vedrørende hasardspil bør ændres. Udvalget har da der i de senere år har været stor opmærksomhed om mulighederne for offentligt pokerspil om penge navnlig overvejet, om offentligt pokerspil om penge bør tillades i videre omfang end efter den gældende lovgivning. Udvalget finder på den ene side, at en række hensyn med stor vægt taler mod at give yderligere mulighed for at spille poker om penge. Blandt disse hensyn kan der navnlig peges på, at der må antages at være en betydelig risiko for spilleafhængighed i forbindelse med pokerspil om penge. Denne antagelse støttes især af, at poker er et spil, der har en høj såkaldt omsætningshastighed (dvs. den tid, der går, fra indsatsen lægges, til udfaldet af spillet afgøres, og gevinsten udbetales) og således muliggør hyppige tab og giver et tilsvarende håb om gevinst. Samtidig er der i de fleste pokervarianter en vis mulighed for den enkelte spiller for at påvirke spillet, hvilket forstærker følelsen af, at spilleren har kontrol over spillet, og således øger risikoen for afhængighed. Hertil kommer, at en stadigt stigende andel af de spillere, der kommer i behandling for spilleafhængighed, er blevet afhængige efter at have spillet navnlig poker på internettet. Der kan også peges på hensynet til at bevare den eksisterende ordning på spilleområdet. Den gældende spillelovgivning tilgodeser en række formål, herunder at begrænse spillelidenskab og -afhængighed, at bekæmpe kriminalitet, bl.a. hvidvask af penge og skatte- og afgiftsunddragelse, samt at begrænse privat indtjening ved udbud af spil om penge for i stedet at fremme alment velgørende formål med indtægterne fra spil. En lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge vil udvide mulighederne for at spille om penge uden for de særlige kontrollerede ordninger, der er etableret med bl.a. Danske Spils monopol og kasinoerne. Det kan i forlængelse heraf nævnes, at det i dag allerede er muligt at spille poker om penge på kasinoerne, hvor spillet er underlagt en betydelig regulering med henblik på at sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Udvalget har på den anden side konstateret, at poker har opnået en meget stor popularitet gennem de senere år. I forlængelse heraf finder udvalget, at det er af stor betyd- 11

14 ning, at spillelovgivningen ikke bliver så restriktiv, at mulighederne for at spille lovlige spil begrænses så meget, at spillerne tilskyndes til at deltage i ulovligt spil eller i udenlandske spil, hvor der ikke er sikkerhed for, at der i samme grad varetages hensyn som dem, den danske spillelovgivning skal varetage. Udvalget har på den baggrund overvejet, om de hensyn, der med stor vægt taler mod en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge, vil kunne imødekommes ved at opstille visse rammer eller betingelser for spillet. Det er således udvalgets opfattelse, at risikoen for spilleafhængighed vil kunne mindskes, hvis der opstilles visse rammer for spillet, der sikrer en lavere omsætningshastighed i spillet og medfører, at tabsrisikoen og gevinstmulighederne er begrænsede. Det er også udvalgets opfattelse, at hensynet til bekæmpelse af kriminalitet vil kunne tilgodeses ved at mindske de økonomiske værdier, der kan omsættes ved spillet, og indføre offentlige kontrolforanstaltninger. Endvidere vil privat indtjening ved udbud af offentligt pokerspil om penge kunne begrænses eller udelukkes. Udvalget finder således samlet, at ønsket om en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge vil kunne imødekommes ved, at der etableres en ordning, hvorefter der gives mulighed for offentligt pokerspil om begrænsede pengebeløb i turneringsform. Justitsministeriet og Skatteministeriet er samtidig opmærksomme på, at der kan være spørgsmål om, hvorvidt den foreslåede ordning mest hensigtsmæssigt gennemføres i sammenhæng med en større reform på spilleområdet. Der henvises til afsnit Udvalget har på baggrund af de nævnte overvejelser udarbejdet forslag til en ordning, hvorefter poker om penge kan spilles som offentligt hasardspil i turneringsform. Ved spil i turneringsform forstås i denne sammenhæng, at flere deltagere spiller et antal enkeltspil om spillemærker (jetoner) eller points, og den eller de spillere, der efter afslutningen af den samlede turnering opfylder på forhånd fastsatte kriterier for at vinde turneringen, vinder pengegevinster, som betales af en samlet turneringspulje, og som først udbetales efter turneringens afslutning. Turneringspuljen skal være finansieret ved betaling af ét samlet indskud fra hver enkelt deltager inden turneringens start, og turneringspuljen må alene anvendes til gevinster samt visse administrations- 12

15 omkostninger. De enkelte spil skal foregå således, at spillerne fysisk befinder sig samme sted. Udvalget foreslår, at der ved ordningen stilles krav om, at der i en offentlig hasardspilsturnering skal deltage mindst 10 spillere, og at den enkelte deltagers indskud i turneringspuljen højst må udgøre 300 kr. Et flertal i udvalget (alle medlemmer undtagen Erik Jensen) foreslår, at den samlede turneringspulje højst må udgøre kr., mens et mindretal i udvalget (Erik Jensen) foreslår, at den samlede turneringspulje højst må udgøre kr. Udvalget foreslår endvidere, at højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og at den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må udgøre højst halvdelen af turneringspuljen. I øvrigt vil det efter forslaget være arrangøren af turneringen (den ansvarlige bevillingshaver), der fastsætter de nærmere retningslinjer for turneringens afvikling og spillereglerne. Udvalget foreslår, at der etableres en autorisationsordning, hvorefter personer, selskaber og foreninger kan meddeles bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform. En sådan bevilling skal kunne meddeles for indtil 2 år ad gangen. Inden for det fastsatte tidsrum vil bevillingshaveren kunne arrangere offentlige hasardspilsturneringer indtil 5 gange om ugen på et nærmere angivet sted. Det foreslås at stille en række betingelser for at opnå bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, herunder at den pågældende er fyldt 18 år, ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, og at den pågældende ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde. Udvalget foreslår, at der ikke må gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig hasardspilsturnering. Udvalget foreslår herudover en række foranstaltninger, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde og ikke misbruges til bedrag af spillere eller offentlige myndigheder, hvidvask af penge eller andre kriminelle formål. Det foreslås således, at der stilles krav om, at indbetalinger til og udbetalinger fra turneringspuljen som udgangspunkt skal ske ved overførsel mellem konti i penge- eller kreditinstitutter for at 13

16 sikre, at transaktionerne er kontrollerbare, at den ansvarlige bevillingshaver skal udforme en redegørelse for spillereglerne og præmiesummerne ved hasardspilsturneringen, at den ansvarlige bevillingshaver skal underrette myndighederne om planlagte turneringer, og at den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare regnskaber og oplysninger om identiteten af deltagerne i den enkelte turnering samt på forlangende stille disse oplysninger til rådighed for tilsynsmyndigheden. Udvalget foreslår også, at et lovforslag om lovliggørelse af offentligt hasardspil i turneringsform indeholder generel adgang til, at justitsministeren efter forhandling med skatteministeren kan tillade andre hasardspil end poker i turneringsform, hvis de pågældende spil er egnede til at blive spillet inden for de rammer, som er fastlagt ved den foreslåede ordning. Der henvises til afsnit 8.4 og kapitel 9, der indeholder udvalgets udkast til lov om offentligt hasardspil i turneringsform med bemærkninger Udvalget om Hasardspil har ikke overvejet spørgsmålet om regulering af pokerspil eller andre spil på internettet. Dette skyldes, at det ikke har været hensigten med at nedsætte Udvalget om Hasardspil, at udvalget skulle komme med forslag til ændringer af lovgivning på Skatteministeriets område, hvortil pokerspil på internettet hører. Udvalgets forslag angår således alene offentligt pokerspil om penge, hvor deltagerne fysisk befinder sig samme sted. Der henvises til afsnit Det er udvalgets opfattelse, at det er væsentligt, at det i forbindelse med en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge alvorligt overvejes at afsætte ressourcer til imødegåelse af de problemer, som spil om penge medfører. Det er efter udvalgets opfattelse en samfundsmæssig opgave at sikre imødegåelse af sådanne problemer, herunder at understøtte såvel forebyggelse som behandling af spilleafhængighed. Den ordning, som udvalget har foreslået giver imidlertid alene mulighed for at omsætte penge i mindre omfang. Ordningen vil derfor kun kunne give et ubetydeligt afkast til understøttelse af forebyggelse og behandling af spilleafhængighed, hvis der f.eks. blev opkrævet en afgift til staten. Udvalget har derfor ikke stillet forslag om at indføre 14

17 en afgift med henblik på at understøtte sådanne forebyggelses- eller behandlingsforanstaltninger. Der henvises til afsnit Udvalget om Hasardspil har overvejet, om en eventuel lovliggørelse af en eller flere former for spil, som i dag er omfattet af straffelovens bestemmelser, bør gennemføres ved en justering af straffelovens hasardbegreb. Et flertal i udvalget (alle medlemmer undtagen Vagn Greve) finder ikke grundlag for at foreslå en ændring af straffelovens regler om hasardspil. Flertallet har herved navnlig lagt vægt på, at et forslag om lovliggørelse af visse hasardspil i turneringsform ikke bør gennemføres ved regler i straffeloven, idet sådanne regler vil være for omfattende og komplicerede til, at de bør indsættes i straffeloven. Flertallet har endvidere lagt vægt på, at en ændring af straffelovens regler om hasardspil vil kunne have generel betydning for den samlede spillelovgivning. Flertallet har også lagt vægt på, at der i lyset af udvalgets kommissorium og den tidsramme, der er opstillet for udvalgets arbejde, ikke er tilstrækkeligt grundlag for på nuværende tidspunkt at overveje at flytte reglerne om hasardspil fra straffeloven til en særlig lov, der indeholder en mere generel regulering af spilleområdet. Et mindretal i udvalget (Vagn Greve) er af den opfattelse, at der i det tilvejebragte materiale er fuldt tilstrækkelig dokumentation for, at den nuværende lovgivning er behæftet med så mange og så væsentlige svagheder, at en videreførelse af straffelovens regler om hasardspil må frarådes. Mindretallet tilslutter sig principielt ønsket om en fælles almindelig spillelov, men bemærker at det ligger uden for udvalgets kommissorium at udarbejde udkast til en sådan. Subsidiært foreslår mindretallet derfor en overflytning af den generelle spillebestemmelse fra straffeloven til en speciallov. Der henvises til afsnit

18 16

19 3. Gældende ret vedrørende spil 3.1. Indledning I dette kapitel redegøres for gældende ret vedrørende spil. Straffeloven indeholder i 203 og 204 visse bestemmelser om straf for hasardspil. Endvidere findes der bestemmelser om spil i en række andre love og retsforskrifter. Straffelovens 203 og 204 afløste kongelig forordning af 6. oktober 1753, hvorefter hasardspil var forbudt. For nærmere om den historiske udvikling inden for spillelovgivningen henvises til kapitel III i Skatteministeriets publikation Spil i fremtiden (2001). I afsnit 3.2 er der redegjort for bestemmelserne i straffelovens 203 og 204, herunder begrebet hasardspil. I afsnit 3.3 omtales en række love og andre retsforskrifter, der indeholder regler om spil. I betænkningens bilag 2 er gengivet en række domme vedrørende straffelovens bestemmelser om hasardspil Straffeloven Straffelovens 203 Straffelovens 203 har følgende ordlyd: 203. Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Stk. 2. Retten afgør, om det vundne udbytte skal inddrages eller tilbagebetales. Bestemmelsen er kun ændret én gang siden ikrafttrædelsen af straffeloven af Ændringen skete ved lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf mv., som bl.a. gik ud på at afskaffe hæftestraffen. Ændringen af straffelovens

20 indebar således, at hæftestraf udgik af strafferammen, men var uden betydning for det strafbare område. Bestemmelsen er indsat i straffelovens 22. kapitel om betleri og skadelig erhvervsvirksomhed. Det fremgår af forarbejderne til straffeloven, at kapitlet omhandler de forskellige overtrædelser af den almindelige pligt til at søge at skaffe sig sit underhold på lovlig måde. Det fremgår også, at bestemmelserne i kapitlet rammer personer, der udøver en i almindelighed lyssky virksomhed, der må betegnes som almenskadelig. Der henvises til Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp Endvidere anførte Carl Torp i sin betænkning om et tidligere straffelovsudkast, at samfundets interesse i, at borgerne skaffer sig underhold ved lovligt arbejde og ikke ved en for samfundsøkonomien værdiløs eller ligefrem skadelig virksomhed, danner den egentlige baggrund for straffebestemmelserne i det nævnte kapitel, jf. Carl Torp, Betænkning angående de af den under 11. august 1905 nedsatte Straffelovskommissions udarbejdede forslag (1917), side 171. Straffelovens 203, stk. 1, angår utilladt hasardspil. Begrebet hasardspil, som også anvendes i straffelovens 204, er nærmere behandlet i afsnit Ud over hasardspil omfatter bestemmelsen i straffelovens 203 også væddemål af tilsvarende art. Det er i den juridiske litteratur anført, at denne del af bestemmelsen ikke ses at være anvendt i praksis, og at den formentlig alene bør bringes i anvendelse ved væddemål, som frembyder en meget stor lighed med hasardspil. Det er endvidere anført, at bestemmelsen ikke bør anvendes på væddemål om udfaldet af spil, der ikke anses som hasardspil. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 274. Det fremgår af forarbejderne til straffelovens 203, at grænsen mellem det erhvervsmæssigt drevne væddemål og lykkespil (hasardspil) vanskeligt kan drages, og at der næppe overhovedet kan anføres nogen grund til at behandle disse ensartede tilfælde forskelligt, jf. Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp Det er i litteraturen anført, at grænsen mellem hasardspil og væddemål af tilsvarende art vistnok må bestemmes ved, om der benyttes særlige spillegen- 18

21 stande som kort, roulette, terninger eller ikke, jf. Oluf Krabbe, Borgerlig straffelov med kommentarer, 4. udgave (1947), side 497. Straffelovens 203, stk. 1, omfatter personer, som søger erhverv ved hasardspil. Herved må forstås, dels at der er handlet for vindings skyld, dels at der er tale om en mere regelmæssig virksomhed og ikke blot et enkeltstående tilfælde. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Vestre Landsrets Tidende 1939, side 3, Vestre Landsrets Tidende 1942, side 307, Retten i Aalborgs dom af 28. marts 2007 og Østre Landsrets dom af 17. november De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Erhverv ved hasardspil kan søges ved deltagelse i spillet, men også på anden måde, jf. herved ordene eller ved at fremme sådant spil. Det vil således f.eks. være omfattet af straffelovens bestemmelse at lægge husrum til hasardspil og i den forbindelse modtage betaling for ydelser til spillerne eller ved at udleje udstyr til brug for spillet. Der kan i den forbindelse bl.a. peges på dommene i Juristens Domssamling 1938, side 289, Vestre Landsrets Tidende 1939, side 3, Ugeskrift for Retsvæsen 1950, side 1016, Ugeskrift for Retsvæsen 1960, side 1088, Ugeskrift for Retsvæsen 1963, side 225, Ugeskrift for Retsvæsen 1977, side 394, og Ugeskrift for Retsvæsen 1991, side 216. De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 274. Det fremgår af forarbejderne til straffelovens 203 bl.a., at bestemmelsen medførte en indskrænkning af det strafbare område i forhold til den tidligere retstilstand, idet den kun rammer den, der erhvervsmæssigt driver eller fremmer sådant spil. Efter forordning af 6. oktober 1753 skulle alle deltagere i ikke særligt tilladt hasardspil straffes uden hensyn til, hvor spillet foregik. Andre, der foranstalter, giver husrum til eller deltager i hasardspil straffes efter straffeloven kun, når dette foregår på offentligt sted, jf. herved straffelovens 204 og afsnit Der henvises til Rigsdagstidende , tillæg A, sp Det fremgår endvidere af bestemmelsens forarbejder, at ordene at fremme sådant spil også omfatter væddemål på hasardspil, jf. Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp

22 Bestemmelsen i straffelovens 203, stk. 2, giver mulighed for, at retten kan bestemme, at det vundne udbytte skal tilbagebetales til taberen i stedet for at blive konfiskeret. Bestemmelsen står i modsætning til den almindelige obligationsretlige antagelse om, at hvad der er tabt i spil ikke kan søges tilbage. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 275. Det er i forarbejderne til bestemmelsen anført, at omstændighederne i det enkelte tilfælde vil kunne gøre det naturligt, at beløbet bliver tilbagebetalt til spillerne, f.eks. når uerfarne personer af professionelle spillere er blevet lokket til at deltage i spil, jf. Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp Straffelovens 204 Straffelovens 204 har følgende ordlyd: 204. Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. Stk. 3. Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde. Bestemmelsen i straffelovens 204 er ligesom straffelovens 203 siden ikrafttrædelsen af straffeloven af 1930 kun ændret i forbindelse med afskaffelsen af hæftestraffen ved lov nr. 433 af 31. maj Ændringen var uden betydning for det strafbare område. Bestemmelsen er indsat i straffelovens 22. kapitel om betleri og skadelig erhvervsvirksomhed. Der henvises til afsnit Straffelovens 204 angår ligesom straffelovens 203 utilladt hasardspil. Begrebet hasardspil er nærmere behandlet i afsnit

23 Bestemmelsen i straffelovens 204 er i modsætning til 203 ikke begrænset til erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til hasardspil. Straffelovens 204 omfatter imidlertid enhver deltagelse i utilladt hasardspil på offentligt sted eller foreningslokaler som nævnt i 204, stk. 2. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 276. Begrebet offentligt sted omfatter efter straffelovens 204 offentlige steder i almindelig forstand, herunder offentlige parker og anlæg, offentlige stationer og kontorer samt offentlige befordringsmidler. Spil på offentligt sted indbefatter således også spil på almentilgængeligt sted under åben himmel, jf. Oluf Krabbe, Borgerlig straffelov med kommentarer, 4. udgave (1947), side 498. Begrebet omfatter herudover først og fremmest hotel-, restaurations- og forretningslokaler, hvortil der er almindelig adgang for offentligheden. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Juristens Domssamling 1938, side 289, Ugeskrift for Retsvæsen 1948, side 1324, Juristens Domssamling 1950, side 45, og Domme i kriminelle sager , side 180. De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Begrebet offentligt sted omfatter endvidere efter bestemmelsens stk. 2 foreningslokaler, når enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Juristens Domssamling 1938, side 289, Ugeskrift for Retsvæsen 1948, side 1324, Juristens Domssamling 1950, side 45, og Københavns Byrets dom af 31. maj De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Også et privat hjem kan anses som et offentligt sted, hvis der gives adgang for en tilfældig kreds af personer, jf. Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret, Speciel del (1955), side 512. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Ugeskrift for Retsvæsen 1937, side 433, Vestre Landsrets Tidende 1939, side 3, Vestre Landsrets Tidende 1942, side 307, Ugeskrift for Retsvæsen 1950, side 911, Ugeskrift for Retsvæsen 1953, side 178, og Ugeskrift for Retsvæsen 1963, side 225. De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Deltagelse i eller medvirken til hasardspil, der ikke har erhvervsmæssig karakter og foregår under private former, er ikke strafbar. Carl Torp anførte i sin betænkning om 21

24 Straffelovskommissionens lovudkast som begrundelse for, at bestemmelserne i straffeloven ikke burde omfatte lykkespil (hasardspil), der ikke drives erhvervsmæssigt, og ikke burde ramme uden hensyn til, hvor spillet finder sted, at en sådan bestemmelse slet ikke lader sig overholde, at sådant ikke erhvervsmæssigt drevet spil inden for en ganske privat kreds ofte vil være ret harmløst, og at det ofte vil føles ubilligt at ramme den erhvervsmæssige spillers i reglen ganske ufarlige ofre med straf. Torp foreslog derfor kun at straffe deltagere i lykkespil på offentligt sted. Der henvises til Carl Torp, Betænkning angående de af den under 11. august 1905 nedsatte Straffelovskommissions udarbejdede forslag (1917), side Begrebet hasardspil En fælles betingelse for strafansvar efter bestemmelserne i straffelovens 203 og 204 er, at der har været tale om utilladt hasardspil. Begrebet hasardspil er ikke defineret i selve straffeloven. I udkast til straffelov fra Straffelovskommissionen af 9. november 1917 blev begrebet lykkespil foreslået anvendt, men dette forslag blev senere ændret således, at udtrykket hasardspil, som stadig findes i bestemmelsen, blev anvendt. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i straffelovens 203, at det ikke var for at begrænse det strafbare område, at man i bestemmelsen foreslog udtrykket hasardspil i stedet for udtrykket lykkespil, men kun fordi udtrykket hasardspil blev anset for mere almindelig kendt end lykkespil. Der henvises til Rigsdagstidende , tillæg A, sp f. Ved hasardspil forstås traditionelt spil om ikke helt ubetydelige økonomiske værdier, hvis udfald næsten kun beror på tilfældet. Ved afgørelsen af, om et spil kan anses som hasardspil, må der, ud over hvilken rolle tilfældet spiller for udfaldet, lægges vægt på, om det pågældende spil erfaringsmæssigt i særlig grad frister uerfarne spillere til at indlade sig på spillet i håb om en tilfældig gevinst. Herudover vil det også kunne være begrundet efter omstændighederne ud over på tilfældighedsmomentet at lægge vægt på de større eller mindre muligheder, som spillet rummer for svindel fra den professionelle spillers side, og på spilleindsatsernes og gevinsternes sædvanlige størrelse og spillets dermed forbundne konsekvenser for spillerne. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 272 f. 22

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 15 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. november 2009 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.:

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Lov om afgifter af spil

Lov om afgifter af spil LOV nr 698 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0033 Senere ændringer til forskriften LBK nr 819 af

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336. Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. april 2016 7. april 2016. Nr. 336. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil Herved bekendtgøres lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil.

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Page 1 of 37 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0033 12. februar 2010 Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Visse spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes

Læs mere

Vejledning om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker)

Vejledning om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne i lov om offentligt hasardspil i turneringsform og henvender sig til borgere, selskaber

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 133 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi 2012/1 BSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. april 2013 af Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF) og

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1)

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1) LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0041 Senere ændringer til forskriften LOV nr 223 af 22/03/2011

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 119 af 22/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2989699 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1573 af 15/12/2015

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 1494 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1060123 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Indhold

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Indhold Bekendtgørelse 502 af 17. juni 2005 Indhold Afsnit 1: Tilladelse til afholdelse af offentlige forlystelser Side 3 Afsnit 2: Generelle betingelser Side 5 Afsnit 3: De enkelte forlystelser: Side 6 Lykkespil

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri...

Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri... Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri... Side 2 Vejledning om afholdelse af almennyttigt lotteri. Side 3-4 Vejledning om anmeldelse af almennyttigt lotteri. Under kr. 20.000,- Side 5-7 Vejledning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) LOV nr 1574 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Senere ændringer til forskriften LBK nr 119 af 22/01/2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere