Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499"

Transkript

1 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd 1496 Retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager 1497 Grønlandsk Dansk selvstyre kommissions betænkning om selvstyre i Grønland 1498 Betænkning om modernisering af selskabsretten 1499 Ikke offentliggjort 1503 Ikke offentliggjort 1500 Betænkning om udveksling af oplysninger indenfor den offentlige forvaltning 1502 Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1504 Ikke offentliggjort 1505 Behandling af klager over politiet IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr København 2009

4 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499/2009 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Schultz Grafisk Pris: Kr. 100 pr. bog inkl. moms 2

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag Gældende ret vedrørende spil Indledning Straffeloven Straffelovens Straffelovens Begrebet hasardspil Anden lovregulering af spil Spillekasinoloven Spillekasinoafgiftsloven Lov om gevinstgivende spilleautomater Bekendtgørelse om offentlige forlystelser Lov om forbud mod lotteri m.m Klasselotteriloven Gevinstafgiftsloven Lov om visse spil, lotterier og væddemål Lov om lokale totalisatorspil Markedsføringsloven Særligt om indkomstbeskatning af gevinster fra spil Reglerne om hasardspil i visse andre lande Norge Sverige Nederlandene Tyskland EU-rettens betydning for spilleområdet Indledning EF-traktatens regler af betydning for spil EF-Domstolens praksis Schindler-dommen Läärä-dommen Zenatti-dommen Anomar-dommen

6 Gambelli-dommen Lindman-dommen Placanica-dommen Unibet-dommen Sagen vedrørende Liga Portuguesa de Futebol Profissional Pokerspillet Generelt om pokerspillet Forskellige pokervarianter Draw-poker Stud-poker Texas hold em-poker Omaha-poker Tennesse hold me-poker Kontantspil og turneringsspil Spilleafhængighed Indledning Deltagelse i pengespil Forskellige typer af spillere Spilleafhængighed Antallet af personer med spilleproblemer Socialforskningsinstituttets undersøgelser Afhængighed af internetspil i Danmark Undersøgelser af poker i Norge og Sverige Kendetegn ved problemspillere og deres adfærd Finansiering af problemspilleres spil Motiver for at deltage i pengespil Udvalgets overvejelser og forslag Indledning Overvejelser om en eventuel ændring af retstilstanden vedrørende hasardspil Udvalgets generelle bemærkninger om spillelovgivningen Argumenter for at udvide adgangen til at spille poker Argumenter mod at udvide adgangen til at spille poker Udvalgets overvejelser Overvejelser om en eventuel justering af straffelovens hasardbestemmelser Argumenter for en justering af straffelovens hasardbegreb

7 Argumenter mod en justering af straffelovens hasardbegreb Udvalgets overvejelser Udvalgets forslag En særlig lov Poker i turneringsform Nærmere krav til pokerturneringens form Bevilling til afvikling af offentlige pokerturneringer Spilleafgift Krav til deltagere i spillet Tilsyn og kontrol Generel mulighed for offentligt hasardspil i turneringsform Forholdet til EU-retten Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Bilag 1. Kommissorium af 13. juni 2007 for Udvalget om Hasardspil Bilag 2. Oversigt over retspraksis vedrørende straffelovens 203 og

8 6

9 1. Indledning Den 13. juni 2007 besluttede justitsministeren at nedsætte Udvalget om Hasardspil. Det fremgår af udvalgets kommissorium, at Justitsministeriet har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal overveje, om den nugældende afgrænsning af begrebet hasard er hensigtsmæssig, eller om der er anledning til i et vist omfang at lovliggøre visse former for spil, der i dag anses for hasardspil, herunder navnlig poker. Udvalget kan ved vurderingen inddrage forhold som f.eks. spillets afviklingsform, graden af tilfældighed, indskuddets og gevinstens størrelse samt risikoen for tab. Udvalget skal efter kommissoriet gennemgå de mest almindelige former for hasardspil og vurdere, om der er visse typer af spil, der ikke længere bør være strafbare. Udvalget skal i givet fald overveje, om der bør knyttes særlige betingelser til afviklingen af de spil, som i givet fald skal falde uden for det strafbare område. Det fremgår endvidere af kommissoriet, at hvis udvalget finder, at visse typer af spil eventuelt alene under visse betingelser bør undtages fra det strafbare område, bedes udvalget opstille en egnet model til lovliggørelse af de omhandlede spil. Udvalget skal i den forbindelse overveje, om straffelovens hasardbestemmelser bør moderniseres og præciseres, eller om der bør gennemføres ny lovgivning, som mere generelt regulerer visse typer af hasardspil. I det omfang udvalget finder, at der er behov for lovændringer, skal udvalget udarbejde forslag til lovbestemmelser. Herudover fremgår det af kommissoriet, at udvalget i øvrigt kan behandle andre relevante problemstillinger med relation til hasard, som udvalget måtte finde hensigtsmæssige at tage op. Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag 1 til denne betænkning. Udvalget holdt sit første møde den 6. september 2007, og udvalget har holdt i alt 10 møder. 7

10 Udvalget om Hasardspil havde ved afgivelsen af denne betænkning følgende medlemmer: Landsdommer Kurt Rasmussen (formand), Vestre Landsret. Markedsdirektør Morten Brustad, Dansk Erhverv. Kontorchef Birgit Thostrup Christensen, Justitsministeriet. Professor, lic.jur. Vagn Greve, Copenhagen Business School. Advokat Henrik Norsk Hoffmann, Dansk Poker Forbund. Marketing manager Erik Jensen, Dansk Casino Forening. Specialkonsulent Ingrid Hornshøj Jensen, Skatteministeriet. Dommer Birgitte Grønborg Juul, Retten i Glostrup. Centerleder Michael Bay Jørsel, Center for Ludomani. Afdelingschef Birgit Kleis, Rigspolitiet. Kasserer Ole Fjeldgaard Kristensen, Dansk Poker Union. Specialkonsulent Morten Rønde, Spillemyndigheden. Vicestatsadvokat Eva Rønne, Rigsadvokaten. Politiadvokat Vibeke Thorkil-Jensen, Københavns Politi. Markedschef, advokat Gry Asnæs, Dansk Erhverv, har tidligere som udvalgsmedlem deltaget i udvalgets arbejde. Hvervet som sekretær for udvalget har været varetaget af fuldmægtig Johannes Martin Fenger, Justitsministeriet. 8

11 København, marts 2009 Kurt Rasmussen (formand) Morten Brustad Birgit Thostrup Christensen Vagn Greve Henrik Norsk Hoffmann Erik Jensen Ingrid Hornshøj Jensen Birgitte Grønborg Juul Michael Bay Jørsel Birgit Kleis Ole Fjeldgaard Kristensen Morten Rønde Eva Rønne Vibeke Thorkil-Jensen Johannes Martin Fenger 9

12 10

13 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag 2.1. Udvalget om Hasardspil har overvejet, om den gældende retstilstand vedrørende hasardspil bør ændres. Udvalget har da der i de senere år har været stor opmærksomhed om mulighederne for offentligt pokerspil om penge navnlig overvejet, om offentligt pokerspil om penge bør tillades i videre omfang end efter den gældende lovgivning. Udvalget finder på den ene side, at en række hensyn med stor vægt taler mod at give yderligere mulighed for at spille poker om penge. Blandt disse hensyn kan der navnlig peges på, at der må antages at være en betydelig risiko for spilleafhængighed i forbindelse med pokerspil om penge. Denne antagelse støttes især af, at poker er et spil, der har en høj såkaldt omsætningshastighed (dvs. den tid, der går, fra indsatsen lægges, til udfaldet af spillet afgøres, og gevinsten udbetales) og således muliggør hyppige tab og giver et tilsvarende håb om gevinst. Samtidig er der i de fleste pokervarianter en vis mulighed for den enkelte spiller for at påvirke spillet, hvilket forstærker følelsen af, at spilleren har kontrol over spillet, og således øger risikoen for afhængighed. Hertil kommer, at en stadigt stigende andel af de spillere, der kommer i behandling for spilleafhængighed, er blevet afhængige efter at have spillet navnlig poker på internettet. Der kan også peges på hensynet til at bevare den eksisterende ordning på spilleområdet. Den gældende spillelovgivning tilgodeser en række formål, herunder at begrænse spillelidenskab og -afhængighed, at bekæmpe kriminalitet, bl.a. hvidvask af penge og skatte- og afgiftsunddragelse, samt at begrænse privat indtjening ved udbud af spil om penge for i stedet at fremme alment velgørende formål med indtægterne fra spil. En lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge vil udvide mulighederne for at spille om penge uden for de særlige kontrollerede ordninger, der er etableret med bl.a. Danske Spils monopol og kasinoerne. Det kan i forlængelse heraf nævnes, at det i dag allerede er muligt at spille poker om penge på kasinoerne, hvor spillet er underlagt en betydelig regulering med henblik på at sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Udvalget har på den anden side konstateret, at poker har opnået en meget stor popularitet gennem de senere år. I forlængelse heraf finder udvalget, at det er af stor betyd- 11

14 ning, at spillelovgivningen ikke bliver så restriktiv, at mulighederne for at spille lovlige spil begrænses så meget, at spillerne tilskyndes til at deltage i ulovligt spil eller i udenlandske spil, hvor der ikke er sikkerhed for, at der i samme grad varetages hensyn som dem, den danske spillelovgivning skal varetage. Udvalget har på den baggrund overvejet, om de hensyn, der med stor vægt taler mod en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge, vil kunne imødekommes ved at opstille visse rammer eller betingelser for spillet. Det er således udvalgets opfattelse, at risikoen for spilleafhængighed vil kunne mindskes, hvis der opstilles visse rammer for spillet, der sikrer en lavere omsætningshastighed i spillet og medfører, at tabsrisikoen og gevinstmulighederne er begrænsede. Det er også udvalgets opfattelse, at hensynet til bekæmpelse af kriminalitet vil kunne tilgodeses ved at mindske de økonomiske værdier, der kan omsættes ved spillet, og indføre offentlige kontrolforanstaltninger. Endvidere vil privat indtjening ved udbud af offentligt pokerspil om penge kunne begrænses eller udelukkes. Udvalget finder således samlet, at ønsket om en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge vil kunne imødekommes ved, at der etableres en ordning, hvorefter der gives mulighed for offentligt pokerspil om begrænsede pengebeløb i turneringsform. Justitsministeriet og Skatteministeriet er samtidig opmærksomme på, at der kan være spørgsmål om, hvorvidt den foreslåede ordning mest hensigtsmæssigt gennemføres i sammenhæng med en større reform på spilleområdet. Der henvises til afsnit Udvalget har på baggrund af de nævnte overvejelser udarbejdet forslag til en ordning, hvorefter poker om penge kan spilles som offentligt hasardspil i turneringsform. Ved spil i turneringsform forstås i denne sammenhæng, at flere deltagere spiller et antal enkeltspil om spillemærker (jetoner) eller points, og den eller de spillere, der efter afslutningen af den samlede turnering opfylder på forhånd fastsatte kriterier for at vinde turneringen, vinder pengegevinster, som betales af en samlet turneringspulje, og som først udbetales efter turneringens afslutning. Turneringspuljen skal være finansieret ved betaling af ét samlet indskud fra hver enkelt deltager inden turneringens start, og turneringspuljen må alene anvendes til gevinster samt visse administrations- 12

15 omkostninger. De enkelte spil skal foregå således, at spillerne fysisk befinder sig samme sted. Udvalget foreslår, at der ved ordningen stilles krav om, at der i en offentlig hasardspilsturnering skal deltage mindst 10 spillere, og at den enkelte deltagers indskud i turneringspuljen højst må udgøre 300 kr. Et flertal i udvalget (alle medlemmer undtagen Erik Jensen) foreslår, at den samlede turneringspulje højst må udgøre kr., mens et mindretal i udvalget (Erik Jensen) foreslår, at den samlede turneringspulje højst må udgøre kr. Udvalget foreslår endvidere, at højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og at den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må udgøre højst halvdelen af turneringspuljen. I øvrigt vil det efter forslaget være arrangøren af turneringen (den ansvarlige bevillingshaver), der fastsætter de nærmere retningslinjer for turneringens afvikling og spillereglerne. Udvalget foreslår, at der etableres en autorisationsordning, hvorefter personer, selskaber og foreninger kan meddeles bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform. En sådan bevilling skal kunne meddeles for indtil 2 år ad gangen. Inden for det fastsatte tidsrum vil bevillingshaveren kunne arrangere offentlige hasardspilsturneringer indtil 5 gange om ugen på et nærmere angivet sted. Det foreslås at stille en række betingelser for at opnå bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, herunder at den pågældende er fyldt 18 år, ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, og at den pågældende ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde. Udvalget foreslår, at der ikke må gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig hasardspilsturnering. Udvalget foreslår herudover en række foranstaltninger, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde og ikke misbruges til bedrag af spillere eller offentlige myndigheder, hvidvask af penge eller andre kriminelle formål. Det foreslås således, at der stilles krav om, at indbetalinger til og udbetalinger fra turneringspuljen som udgangspunkt skal ske ved overførsel mellem konti i penge- eller kreditinstitutter for at 13

16 sikre, at transaktionerne er kontrollerbare, at den ansvarlige bevillingshaver skal udforme en redegørelse for spillereglerne og præmiesummerne ved hasardspilsturneringen, at den ansvarlige bevillingshaver skal underrette myndighederne om planlagte turneringer, og at den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare regnskaber og oplysninger om identiteten af deltagerne i den enkelte turnering samt på forlangende stille disse oplysninger til rådighed for tilsynsmyndigheden. Udvalget foreslår også, at et lovforslag om lovliggørelse af offentligt hasardspil i turneringsform indeholder generel adgang til, at justitsministeren efter forhandling med skatteministeren kan tillade andre hasardspil end poker i turneringsform, hvis de pågældende spil er egnede til at blive spillet inden for de rammer, som er fastlagt ved den foreslåede ordning. Der henvises til afsnit 8.4 og kapitel 9, der indeholder udvalgets udkast til lov om offentligt hasardspil i turneringsform med bemærkninger Udvalget om Hasardspil har ikke overvejet spørgsmålet om regulering af pokerspil eller andre spil på internettet. Dette skyldes, at det ikke har været hensigten med at nedsætte Udvalget om Hasardspil, at udvalget skulle komme med forslag til ændringer af lovgivning på Skatteministeriets område, hvortil pokerspil på internettet hører. Udvalgets forslag angår således alene offentligt pokerspil om penge, hvor deltagerne fysisk befinder sig samme sted. Der henvises til afsnit Det er udvalgets opfattelse, at det er væsentligt, at det i forbindelse med en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge alvorligt overvejes at afsætte ressourcer til imødegåelse af de problemer, som spil om penge medfører. Det er efter udvalgets opfattelse en samfundsmæssig opgave at sikre imødegåelse af sådanne problemer, herunder at understøtte såvel forebyggelse som behandling af spilleafhængighed. Den ordning, som udvalget har foreslået giver imidlertid alene mulighed for at omsætte penge i mindre omfang. Ordningen vil derfor kun kunne give et ubetydeligt afkast til understøttelse af forebyggelse og behandling af spilleafhængighed, hvis der f.eks. blev opkrævet en afgift til staten. Udvalget har derfor ikke stillet forslag om at indføre 14

17 en afgift med henblik på at understøtte sådanne forebyggelses- eller behandlingsforanstaltninger. Der henvises til afsnit Udvalget om Hasardspil har overvejet, om en eventuel lovliggørelse af en eller flere former for spil, som i dag er omfattet af straffelovens bestemmelser, bør gennemføres ved en justering af straffelovens hasardbegreb. Et flertal i udvalget (alle medlemmer undtagen Vagn Greve) finder ikke grundlag for at foreslå en ændring af straffelovens regler om hasardspil. Flertallet har herved navnlig lagt vægt på, at et forslag om lovliggørelse af visse hasardspil i turneringsform ikke bør gennemføres ved regler i straffeloven, idet sådanne regler vil være for omfattende og komplicerede til, at de bør indsættes i straffeloven. Flertallet har endvidere lagt vægt på, at en ændring af straffelovens regler om hasardspil vil kunne have generel betydning for den samlede spillelovgivning. Flertallet har også lagt vægt på, at der i lyset af udvalgets kommissorium og den tidsramme, der er opstillet for udvalgets arbejde, ikke er tilstrækkeligt grundlag for på nuværende tidspunkt at overveje at flytte reglerne om hasardspil fra straffeloven til en særlig lov, der indeholder en mere generel regulering af spilleområdet. Et mindretal i udvalget (Vagn Greve) er af den opfattelse, at der i det tilvejebragte materiale er fuldt tilstrækkelig dokumentation for, at den nuværende lovgivning er behæftet med så mange og så væsentlige svagheder, at en videreførelse af straffelovens regler om hasardspil må frarådes. Mindretallet tilslutter sig principielt ønsket om en fælles almindelig spillelov, men bemærker at det ligger uden for udvalgets kommissorium at udarbejde udkast til en sådan. Subsidiært foreslår mindretallet derfor en overflytning af den generelle spillebestemmelse fra straffeloven til en speciallov. Der henvises til afsnit

18 16

19 3. Gældende ret vedrørende spil 3.1. Indledning I dette kapitel redegøres for gældende ret vedrørende spil. Straffeloven indeholder i 203 og 204 visse bestemmelser om straf for hasardspil. Endvidere findes der bestemmelser om spil i en række andre love og retsforskrifter. Straffelovens 203 og 204 afløste kongelig forordning af 6. oktober 1753, hvorefter hasardspil var forbudt. For nærmere om den historiske udvikling inden for spillelovgivningen henvises til kapitel III i Skatteministeriets publikation Spil i fremtiden (2001). I afsnit 3.2 er der redegjort for bestemmelserne i straffelovens 203 og 204, herunder begrebet hasardspil. I afsnit 3.3 omtales en række love og andre retsforskrifter, der indeholder regler om spil. I betænkningens bilag 2 er gengivet en række domme vedrørende straffelovens bestemmelser om hasardspil Straffeloven Straffelovens 203 Straffelovens 203 har følgende ordlyd: 203. Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Stk. 2. Retten afgør, om det vundne udbytte skal inddrages eller tilbagebetales. Bestemmelsen er kun ændret én gang siden ikrafttrædelsen af straffeloven af Ændringen skete ved lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf mv., som bl.a. gik ud på at afskaffe hæftestraffen. Ændringen af straffelovens

20 indebar således, at hæftestraf udgik af strafferammen, men var uden betydning for det strafbare område. Bestemmelsen er indsat i straffelovens 22. kapitel om betleri og skadelig erhvervsvirksomhed. Det fremgår af forarbejderne til straffeloven, at kapitlet omhandler de forskellige overtrædelser af den almindelige pligt til at søge at skaffe sig sit underhold på lovlig måde. Det fremgår også, at bestemmelserne i kapitlet rammer personer, der udøver en i almindelighed lyssky virksomhed, der må betegnes som almenskadelig. Der henvises til Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp Endvidere anførte Carl Torp i sin betænkning om et tidligere straffelovsudkast, at samfundets interesse i, at borgerne skaffer sig underhold ved lovligt arbejde og ikke ved en for samfundsøkonomien værdiløs eller ligefrem skadelig virksomhed, danner den egentlige baggrund for straffebestemmelserne i det nævnte kapitel, jf. Carl Torp, Betænkning angående de af den under 11. august 1905 nedsatte Straffelovskommissions udarbejdede forslag (1917), side 171. Straffelovens 203, stk. 1, angår utilladt hasardspil. Begrebet hasardspil, som også anvendes i straffelovens 204, er nærmere behandlet i afsnit Ud over hasardspil omfatter bestemmelsen i straffelovens 203 også væddemål af tilsvarende art. Det er i den juridiske litteratur anført, at denne del af bestemmelsen ikke ses at være anvendt i praksis, og at den formentlig alene bør bringes i anvendelse ved væddemål, som frembyder en meget stor lighed med hasardspil. Det er endvidere anført, at bestemmelsen ikke bør anvendes på væddemål om udfaldet af spil, der ikke anses som hasardspil. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 274. Det fremgår af forarbejderne til straffelovens 203, at grænsen mellem det erhvervsmæssigt drevne væddemål og lykkespil (hasardspil) vanskeligt kan drages, og at der næppe overhovedet kan anføres nogen grund til at behandle disse ensartede tilfælde forskelligt, jf. Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp Det er i litteraturen anført, at grænsen mellem hasardspil og væddemål af tilsvarende art vistnok må bestemmes ved, om der benyttes særlige spillegen- 18

21 stande som kort, roulette, terninger eller ikke, jf. Oluf Krabbe, Borgerlig straffelov med kommentarer, 4. udgave (1947), side 497. Straffelovens 203, stk. 1, omfatter personer, som søger erhverv ved hasardspil. Herved må forstås, dels at der er handlet for vindings skyld, dels at der er tale om en mere regelmæssig virksomhed og ikke blot et enkeltstående tilfælde. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Vestre Landsrets Tidende 1939, side 3, Vestre Landsrets Tidende 1942, side 307, Retten i Aalborgs dom af 28. marts 2007 og Østre Landsrets dom af 17. november De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Erhverv ved hasardspil kan søges ved deltagelse i spillet, men også på anden måde, jf. herved ordene eller ved at fremme sådant spil. Det vil således f.eks. være omfattet af straffelovens bestemmelse at lægge husrum til hasardspil og i den forbindelse modtage betaling for ydelser til spillerne eller ved at udleje udstyr til brug for spillet. Der kan i den forbindelse bl.a. peges på dommene i Juristens Domssamling 1938, side 289, Vestre Landsrets Tidende 1939, side 3, Ugeskrift for Retsvæsen 1950, side 1016, Ugeskrift for Retsvæsen 1960, side 1088, Ugeskrift for Retsvæsen 1963, side 225, Ugeskrift for Retsvæsen 1977, side 394, og Ugeskrift for Retsvæsen 1991, side 216. De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 274. Det fremgår af forarbejderne til straffelovens 203 bl.a., at bestemmelsen medførte en indskrænkning af det strafbare område i forhold til den tidligere retstilstand, idet den kun rammer den, der erhvervsmæssigt driver eller fremmer sådant spil. Efter forordning af 6. oktober 1753 skulle alle deltagere i ikke særligt tilladt hasardspil straffes uden hensyn til, hvor spillet foregik. Andre, der foranstalter, giver husrum til eller deltager i hasardspil straffes efter straffeloven kun, når dette foregår på offentligt sted, jf. herved straffelovens 204 og afsnit Der henvises til Rigsdagstidende , tillæg A, sp Det fremgår endvidere af bestemmelsens forarbejder, at ordene at fremme sådant spil også omfatter væddemål på hasardspil, jf. Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp

22 Bestemmelsen i straffelovens 203, stk. 2, giver mulighed for, at retten kan bestemme, at det vundne udbytte skal tilbagebetales til taberen i stedet for at blive konfiskeret. Bestemmelsen står i modsætning til den almindelige obligationsretlige antagelse om, at hvad der er tabt i spil ikke kan søges tilbage. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 275. Det er i forarbejderne til bestemmelsen anført, at omstændighederne i det enkelte tilfælde vil kunne gøre det naturligt, at beløbet bliver tilbagebetalt til spillerne, f.eks. når uerfarne personer af professionelle spillere er blevet lokket til at deltage i spil, jf. Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. november 1917 (1923), sp Straffelovens 204 Straffelovens 204 har følgende ordlyd: 204. Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Stk. 2. Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. Stk. 3. Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde. Bestemmelsen i straffelovens 204 er ligesom straffelovens 203 siden ikrafttrædelsen af straffeloven af 1930 kun ændret i forbindelse med afskaffelsen af hæftestraffen ved lov nr. 433 af 31. maj Ændringen var uden betydning for det strafbare område. Bestemmelsen er indsat i straffelovens 22. kapitel om betleri og skadelig erhvervsvirksomhed. Der henvises til afsnit Straffelovens 204 angår ligesom straffelovens 203 utilladt hasardspil. Begrebet hasardspil er nærmere behandlet i afsnit

23 Bestemmelsen i straffelovens 204 er i modsætning til 203 ikke begrænset til erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til hasardspil. Straffelovens 204 omfatter imidlertid enhver deltagelse i utilladt hasardspil på offentligt sted eller foreningslokaler som nævnt i 204, stk. 2. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 276. Begrebet offentligt sted omfatter efter straffelovens 204 offentlige steder i almindelig forstand, herunder offentlige parker og anlæg, offentlige stationer og kontorer samt offentlige befordringsmidler. Spil på offentligt sted indbefatter således også spil på almentilgængeligt sted under åben himmel, jf. Oluf Krabbe, Borgerlig straffelov med kommentarer, 4. udgave (1947), side 498. Begrebet omfatter herudover først og fremmest hotel-, restaurations- og forretningslokaler, hvortil der er almindelig adgang for offentligheden. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Juristens Domssamling 1938, side 289, Ugeskrift for Retsvæsen 1948, side 1324, Juristens Domssamling 1950, side 45, og Domme i kriminelle sager , side 180. De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Begrebet offentligt sted omfatter endvidere efter bestemmelsens stk. 2 foreningslokaler, når enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Juristens Domssamling 1938, side 289, Ugeskrift for Retsvæsen 1948, side 1324, Juristens Domssamling 1950, side 45, og Københavns Byrets dom af 31. maj De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Også et privat hjem kan anses som et offentligt sted, hvis der gives adgang for en tilfældig kreds af personer, jf. Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret, Speciel del (1955), side 512. Der kan i den forbindelse peges på dommene i Ugeskrift for Retsvæsen 1937, side 433, Vestre Landsrets Tidende 1939, side 3, Vestre Landsrets Tidende 1942, side 307, Ugeskrift for Retsvæsen 1950, side 911, Ugeskrift for Retsvæsen 1953, side 178, og Ugeskrift for Retsvæsen 1963, side 225. De nævnte domme er gengivet i bilag 2. Deltagelse i eller medvirken til hasardspil, der ikke har erhvervsmæssig karakter og foregår under private former, er ikke strafbar. Carl Torp anførte i sin betænkning om 21

24 Straffelovskommissionens lovudkast som begrundelse for, at bestemmelserne i straffeloven ikke burde omfatte lykkespil (hasardspil), der ikke drives erhvervsmæssigt, og ikke burde ramme uden hensyn til, hvor spillet finder sted, at en sådan bestemmelse slet ikke lader sig overholde, at sådant ikke erhvervsmæssigt drevet spil inden for en ganske privat kreds ofte vil være ret harmløst, og at det ofte vil føles ubilligt at ramme den erhvervsmæssige spillers i reglen ganske ufarlige ofre med straf. Torp foreslog derfor kun at straffe deltagere i lykkespil på offentligt sted. Der henvises til Carl Torp, Betænkning angående de af den under 11. august 1905 nedsatte Straffelovskommissions udarbejdede forslag (1917), side Begrebet hasardspil En fælles betingelse for strafansvar efter bestemmelserne i straffelovens 203 og 204 er, at der har været tale om utilladt hasardspil. Begrebet hasardspil er ikke defineret i selve straffeloven. I udkast til straffelov fra Straffelovskommissionen af 9. november 1917 blev begrebet lykkespil foreslået anvendt, men dette forslag blev senere ændret således, at udtrykket hasardspil, som stadig findes i bestemmelsen, blev anvendt. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i straffelovens 203, at det ikke var for at begrænse det strafbare område, at man i bestemmelsen foreslog udtrykket hasardspil i stedet for udtrykket lykkespil, men kun fordi udtrykket hasardspil blev anset for mere almindelig kendt end lykkespil. Der henvises til Rigsdagstidende , tillæg A, sp f. Ved hasardspil forstås traditionelt spil om ikke helt ubetydelige økonomiske værdier, hvis udfald næsten kun beror på tilfældet. Ved afgørelsen af, om et spil kan anses som hasardspil, må der, ud over hvilken rolle tilfældet spiller for udfaldet, lægges vægt på, om det pågældende spil erfaringsmæssigt i særlig grad frister uerfarne spillere til at indlade sig på spillet i håb om en tilfældig gevinst. Herudover vil det også kunne være begrundet efter omstændighederne ud over på tilfældighedsmomentet at lægge vægt på de større eller mindre muligheder, som spillet rummer for svindel fra den professionelle spillers side, og på spilleindsatsernes og gevinsternes sædvanlige størrelse og spillets dermed forbundne konsekvenser for spillerne. Der henvises til Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov, Speciel del, 9. omarbejdede udgave (2008), side 272 f. 22

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere