Patienterne har ordet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en forældrerapport samt en rapport med landsresultater. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 70,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større grad af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til patientundersøgelsen Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Syddanmark Resultater fra patientundersøgelsen Patienters svar opdelt på baggrundsvariable Patientundersøgelsens datagrundlag Patienternes skriftlige kommentarer Deltagende ambulatorier Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag B. Sammenligning mellem og Bilag C. Spørgeskema i patientundersøgelsen...149

8

9 1. Introduktion til patientundersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark. For patienter har undersøgelsen omfattet patienter fra 15 år og opefter. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. september 2010 til 31. august Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og forældreresultater for hele landet. De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i patienttilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer i ambulatorierne Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patientoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Patienterne har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

10 Det er centralt, at det enkelte ambulatorium og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i hele landet. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Syddanmark. Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra patientundersøgelsen i Region Syddanmark. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater på ambulatorieniveau og med landsresultaterne. Kapitel 5 indeholder patienternes svar opdelt på baggrundsvariable. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra patienter i Region Syddanmark opdelt på de enkelte ambulatorier. Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de ambulatorier, der indgår i undersøgelserne. Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag B er en oversigt over enheder fra undersøgelsen der kan sammenlignes med enheder fra undersøgelsen. Bilag C spørgeskema. Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. september 2010 til den 31. august 2011 fik patienter fra 35 børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Danmark udleveret et spørgeskema. 902 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 50. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Ambulatorium (antal ambulatorier) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (8) 162 (50%) 138 (42%) 25 (8%) % Region Midtjylland (8) 86 (36%) 147 (62%) 5 (2%) % Region Nordjylland (2) 74 (50%) 75 (50%) 0 (0%) 82 55% Region Sjælland (7) 206 (56%) 147 (40%) 17 (5%) % Region Syddanmark (10) 344 (48%) 341 (48%) 31 (4%) % Hele landet (35) 872 (48%) 848 (47%) 78 (4%) % Region Midtjylland har to ambulatorier med en svarprocent på over 100. Fratrækkes disse to ambulatorier i beregningen af svarprocenten, er svarprocenten i Region Midtjylland 58, men s svarprocenten for hele landet er 47. Repræsentativitet På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 26 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Patientens bopæl Patientens diagnose Ventetid Patientens antal kontakter Afsluttet forløb Procent Dreng/mand 41 Pige/kvinde 57 Uoplyst Uoplyst 3 Dansk 94 Ikke dansk 2 Uoplyst 4 Bor hjemme hos forældre 71 Bor ikke hjemme hos forældre 26 Uoplyst 4 F F F F F F F Øvrige 6 Uoplyst 26 Under 15 dage dage til 2 måneder 23 2 måneder til et halvt år 9 Mere end et halvt år 3 Uoplyst Over Uoplyst 37 Ja 82 Nej 8 Ved ikke 6 Uoplyst 4 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af ambulatorieforløbet gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1 på næste side viser patienternes samlede vurdering i og Side 4 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? ( og ) Hele landet (n=843) Hele landet (n=797) 69% 75% 31% 25% Region Hovedstaden (n=103) Region Hovedstaden (n=131) 61% 74% 39% 26% Region Midtjylland (n=176) Region Midtjylland (n=157) 64% 73% 36% 27% Region Nordjylland (n=76) Region Nordjylland (n=31) 67% 71% 33% 29% Region Sjælland (n=191) Region Sjælland (n=177) 71% 82% 29% 18% Region Syddanmark (n=297) Region Syddanmark (n=301) 76% 75% 24% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at patienternes samlede indtryk af deres ambulatorieforløb på landsplan er en smule bedre i end i På regionsniveau gør dette sig gældende for Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland, mens der i Region Nordjylland og Region Syddanmark ikke er nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk i og På ambulatorieniveau er der større variation i patienternes samlede indtryk af deres ambulatorieforløb. I de tre ambulatorier, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 89 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre ambulatorier, der har den laveste tilfredshed, giver 57 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem patientgrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af ambulatoriet er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patientens alder Analysen viser, at patientens køn har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af ambulatoriet, således at drenge er mere tilfredse end piger. Patienterne har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

14 Ambulatorieforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med ambulatoriet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 1. Følte sig velkommen (n=886) 1. Følte sig velkommen (n=833) 97% 96% 3. Uforstyrret samtale (n=880) 3. Uforstyrret samtale (n=836) 97% 96% 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=859) 95% 14. Tilfreds med lokaler (n=864) 14. Tilfreds med lokaler (n=829) 93% 93% 21.A Hvis ja, tilfreds med amb. kontakt (n=745) 21.A Hvis ja, tilfreds med amb. kontakt (n=638) 93% 91% 6. Hensyn og respekt fra behandlere (n=881) 6. Hensyn og respekt fra behandlere (n=835) 92% 92% 5. Tryghed ved behandlerne (n=879) 5. Tryghed ved behandlerne (n=831) 92% 92% 7. Tilfreds m. kontakt til kontaktperson (n=812) 92% 16.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=553) 16.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=412) 92% 91% 2. Kontakt til behandlerne (n=725) 2. Kontakt til behandlerne (n=727) 90% 88% 9. Info om egne problemer (n=861) 9. Info om egne problemer (n=808) 88% 82% 8. Tilfreds med Indflydelse på behandling (n=834) 88% 10. Info om behandlingsmuligheder (n=832) 10. Info om behandlingsmuligheder (n=785) 88% 82% 17. Hjælp til at løse problemer (n=858) 17. Hjælp til at løse problemer (n=809) 87% 83% 18. Fået det bedre (n=833) 84% 12. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=605) 12. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=541) 82% 82% 13. Info om livsstil (n=784) 76% 11. Tilstrækkelig skriftlig info (n=753) 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Variation i besvarelserne på enhedsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på enhedsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre ambulatorier, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre ambulatorier, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål store forskelle på de ambulatorier, hvor der er størst tilfredshed og de ambulatorier, hvor der er lavest tilfredshed. Dette gælder navnlig de fire spørgsmål omhandlende information (spørgsmål 10, 11, 12 og 13), hvor forskellen er henholdsvis 26, 42, 28 og 35 procentpoint. Figur 2.3 Variation mellem ambulatorier Procentpointforskel mellem de tre ambulatorier med relativt flest tilfredse patienter og de tre ambulatorier med relativt færrest tilfredse patienter 11. Tilstrækkelig skriftlig info 13. Info om livsstil 12. Info om medicin og evt. bivirkninger 10. Info om behandlingsmuligheder 18. Fået det bedre 6. Hensyn og respekt fra behandlere 8. Tilfreds med Indflydelse på behandling 16.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede 9. Info om egne problemer 2. Kontakt til behandlerne 7. Tilfreds m. kontakt til kontaktperson 5. Tryghed ved behandlerne 14. Tilfreds med lokaler 17. Hjælp til at løse problemer 21.A Hvis ja, tilfreds med amb. kontakt 3. Uforstyrret samtale 4. Forberedelse til vigtige samtaler 1. Følte sig velkommen % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter i ambulatorier, hvor tilfredsheden er størst og i ambulatorier, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre ambulatorier, hvor tilfredsheden er størst og de tre ambulatorier, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små ambulatorier, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det ambulatorium med relativt flest tilfredse patienter og det ambulatorium med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være sandsynligvis større. Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under forløbet. 12 % af patienterne svarer bekræftende, 75 % har ikke oplevet fejl, mens 13 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under forløbet, svarer 55 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 31 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 14 % af patienterne svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Patienterne har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

16 Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om ambulatoriet anbefalede nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 76 % af patienterne bekræftende, mens 24 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 39 % af patienterne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 61 % kun i mindre grad eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familien 92 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt ambulatoriet havde kontakt med patientens familie. 8 % af patienterne svarer nej til, at ambulatoriet havde kontakt med patientens familie. Patienter som har svaret nej til dette spørgsmål er blevet spurgt, om de gerne ville have, at ambulatoriet havde haft kontakt med familien. 27 % af patienterne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad gerne ville have, at ambulatoriet havde haft kontakt med familien, mens 73 % af patienterne kun i mindre grad eller slet ikke har ønsket dette. Side 8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Syddanmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Syddanmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. september 2010 til den 31. august 2011 fik 716 patienter fra 10 børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark udleveret et spørgeskema. 321 patienter besvarede skemaet. Svarprocenten er dermed på 45. Svarprocenten fordeler sig således mellem ambulatorierne: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Ambulatorium Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Ungdomspsyk. amb., Augustenborg 46 (34%) 74 (55%) 15 (11%) 39 29% UA1 Affektivt Team, Kolding 25 (68%) 12 (32%) 0 (0%) 24 65% UA1 Neuropsyk. Team, Kolding 24 (59%) 16 (39%) 1 (2%) 20 49% UA1 Psykoseteam, Kolding 14 (39%) 22 (61%) 0 (0%) 14 39% UA1 spiseforstyr. team, Kolding 26 (63%) 15 (37%) 0 (0%) 28 68% Børne- & ungdomspsyk. amb., Esbjerg 136 (47%) 142 (49%) 9 (3%) % Team 3 - ungeteam, Odense 32 (53%) 26 (43%) 2 (3%) 30 50% Team 4 - spiseforstyr. team, Odense 9 (39%) 14 (61%) 0 (0%) 12 52% Neuropsykiatrisk team, Odense 8 (57%) 4 (29%) 2 (14%) 5 36% Klinik f. selvmordstruede, Odense 24 (57%) 16 (38%) 2 (5%) 34 81% Region Syddanmark (10) 344 (48%) 341 (48%) 31 (4%) % Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 26 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

18 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Region Syddanmark besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Patientens bopæl Patientens diagnose Ventetid Patientens antal kontakter Afsluttet forløb Procent Dreng/mand 32 Pige/kvinde 66 Uoplyst Uoplyst 3 Dansk 95 Ikke dansk 2 Uoplyst 4 Bor hjemme hos forældre 69 Bor ikke hjemme hos forældre 28 Uoplyst 4 F F F F F F F Øvrige 5 Uoplyst 26 Under 15 dage dage til 2 måneder 22 2 måneder til et halvt år 7 Mere end et halvt år 2 Uoplyst Over Uoplyst 36 Ja 80 Nej 9 Ved ikke 8 Uoplyst 3 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af ambulatorieforløbet gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 på næste side viser patienternes samlede vurdering i og Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af ambulatorieforløbet? ( og ) Hele landet (n=843) Hele landet (n=797) 75% 69% 25% 31% Region Syddanmark (n=297) Region Syddanmark (n=301) 76% 75% 24% 25% Kolding BU (n=80) 75% 25% Augustenborg BU (n=33) Augustenborg BU (n=51) 82% 80% 18% 20% Esbjerg BU (n=106) Esbjerg BU (n=115) 76% 76% 24% 24% Odense BU (n=78) Odense BU (n=39) 73% 69% 27% 31% Ungdomspsyk. amb., Augustenborg (n=33) Ungdomspsyk. amb., Augustenborg (n=51) 82% 80% 18% 20% UA1 Affektivt Team, Kolding (n=23) 78% 22% UA1 Neuropsyk. Team, Kolding (n=17) 76% 24% UA1 Psykoseteam, Kolding (n=12) 75% 25% UA1 spiseforstyr. team, Kolding (n=28) 71% 29% Børne- & ungdomspsyk. amb., Esbjerg (n=106) Børne- & ungdomspsyk. amb., Esbjerg (n=115) 76% 76% 24% 24% Team 3 - ungeteam, Odense (n=28) Team 3 - ungeteam, Odense (n=22) 61% 77% 39% 23% Team 4 - spiseforstyr. team, Odense (n=12) Team 4 - spiseforstyr. team, Odense (n=17) 83% 59% 41% 17% Klinik f. selvmordstruede, Odense (n=34) 79% 21% 5 stjerner (enestående) og 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) På regionsniveau viser figuren, at der i Region Syddanmark ikke er nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk i og Patienterne har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

20 Ambulatorieforløbet I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med ambulatoriet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 3. Uforstyrret samtale (n=311) 3. Uforstyrret samtale (n=314) 97% 97% 1. Følte sig velkommen (n=312) 1. Følte sig velkommen (n=313) 96% 98% 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=306) 95% 14. Tilfreds med lokaler (n=306) 14. Tilfreds med lokaler (n=312) 94% 96% 6. Hensyn og respekt fra behandlere (n=314) 6. Hensyn og respekt fra behandlere (n=310) 93% 94% 21.A Hvis ja, tilfreds med amb. kontakt (n=256) 21.A Hvis ja, tilfreds med amb. kontakt (n=255) 93% 91% 5. Tryghed ved behandlerne (n=313) 5. Tryghed ved behandlerne (n=312) 93% 94% 7. Tilfreds m. kontakt til kontaktperson (n=295) 91% 16.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=190) 16.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=154) 91% 95% 8. Tilfreds med Indflydelse på behandling (n=293) 89% 10. Info om behandlingsmuligheder (n=291) 10. Info om behandlingsmuligheder (n=298) 88% 81% 17. Hjælp til at løse problemer (n=306) 17. Hjælp til at løse problemer (n=303) 88% 85% 2. Kontakt til behandlerne (n=266) 2. Kontakt til behandlerne (n=272) 87% 89% 9. Info om egne problemer (n=304) 9. Info om egne problemer (n=307) 87% 84% 18. Fået det bedre (n=295) 85% 12. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=206) 12. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=206) 77% 81% 13. Info om livsstil (n=274) 75% 11. Tilstrækkelig skriftlig info (n=252) 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under forløbet. 11 % af patienterne svarer bekræftende, 77 % har ikke oplevet fejl, mens 11 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under forløbet, svarer 52 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 30 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 18 % af patienterne svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om ambulatoriet anbefalede nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 74 % af patienterne bekræftende, mens 26 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 34 % af patienterne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 66 % kun i mindre grad eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familien 90 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt ambulatoriet havde kontakt med patientens familie. 10 % af patienterne svarer nej til, at ambulatoriet havde kontakt med patientens familie. Patienter som har svaret nej til dette spørgsmål er blevet spurgt, om de gerne ville have, at ambulatoriet havde haft kontakt med familien. 32 % af patienterne svarer, at de i høj grad eller i nogen grad gerne ville have, at ambulatoriet havde haft kontakt med familien, mens 68 % af patienterne kun i mindre grad eller slet ikke har ønsket dette. Patienternes kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i ambulatorieforløbet og kommentarer til ambulatoriets kontakt med deres familie. Kommentarerne fra Region Syddanmark kan læses i kapitel 7. Patienterne har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

22 Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen i Region Syddanmark. Først fremstilles patienternes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte ambulatorier med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte ambulatorier. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Syddanmarks samlede resultat for Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte ambulatorier og/eller afdelinger Tal i parentes viser, hvor mange patienter der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte ambulatorier med mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater. I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af patienter, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er dog ikke tal til alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle ambulatorier. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne ambulatoriets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at ambulatoriet i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Patienterne har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Syddanmark

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere