ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015."

Transkript

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013 исправка 108/2013 и 142/2013), члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (" Сл.гласник РС", бр.129/2007), члана 3. одлуке о распуштању Скупштине Општине Лепосавић и образовања Привременог Органа Општине Лепосавић ( Сл.гласник РС, број 80/2013) и члана 24. Пословника о раду Привременог Органа Општине Лепосавић ( Општински сл.гл.бр.5/2013 ), Привремени Орган Општине Лепосавић, на седници одржаној дана године, донео је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном консолидованом рачуну буџета општине Лепосавић у 2015.години износе у хиљадама динара: I Укупно остварени текући приходи, примања х.дин. II Укупно извршени текући расх. и издаци х.дин. IV Разлика укуп. Прим. и укупних издатака( I-II) х.дин. Члан 2. У Билансу стања на дан године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљ.динара и укупна пасива у износу од хиљ.динара.

2 Страна 2 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2015.године (Образац 2 ) утврђени су :!.Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијке.имовине х.дин 2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине х.дин 3.Вишак прих.и прим.-суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2.) х.дин 4.Текући вишак прихода, буџетски суфицит за пренос у наредну годину х.дин Члан 4. Буџетски суфицит у износу од хиљ. динара из члана 3.ове Одлуке преноси се у наредну годину и односи се на вишак прихода из наменских трансфера у износу од хиљ.динара, општинског буџета у износу од хиљ.динара и суфицит корисника буџета од наменских трансфера од других министарстава и осталих извора финансирања у износу од 422 хиљ.дин. Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у пероду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3) утврђени су укупни издаци у износу од хиљ.дин. Члан 6. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2015.године (Образац 4),салдо готовине на почетку 2015 године износи хиљ.динара, утврћени су укупни новчани приливи у износу од хиљ.динара, Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и износе 4 х.динара па тако кориговани приливи за примљена средства износе х.. динара. Укупни новчани одливи у износу од хиљ. динара. Кориговани новчани одливи за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6 износе х.динара, те кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну износе хиљ.динара, тако да салдо готовине на крају године износи хиљ.динара. ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања,укупно планирани и остварени расходи и издаци, према функционалној класификацији, организационој класификацији, економској класификацији, изворима финансирања, износима у динарима и процентима остварења у односу на план по Одлуци буџета општине за годину приказани су у следећим табеларним прегледима који су саставни део ове Одлуке. Саставни део ове Одлуке је Консолидовани финансијски извештај о извршењу буџета за 2015.годину, Извештај о капиталним издацима и Извештај о текућој буџетској резерви.

3 Страна 3 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Лепосавић Еко. Клас. остварење прихода за годину ОПИС Средства из буџета Средства из сопств. Извора Средства из осталих извора Средства корисника Укупно Plan Indeks-o/p ,00 5 6, ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ , ПОРЕЗ НА ПРИХ. ОД САМДЕЛАТНОСТИ , ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД непокретности , Порез од давања у закуп покретних ствари Порез на приход од пољопр.и шумарства САМОДОПРИНОС ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ ,83 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , ПОРЕЗ НАН НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН , ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ Ком. Такса за држање моторних возила , Годишња накнада за друмска и моторна возила Накнада за загађење животне средине ОПШТИНСКЕ НАКНАДЕ ОПШТИНСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Тек. trans.od dr.nivoa vlasti ukor.n.op{ , /1 Тек. trans.od dr.nivoa vl. ukor.n.op{.komesar , /2 Тек. trans.od dr.nivoa vl. ukor.n.op{.dr.min Кап.трансфери , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА , НАК. ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДН. ДОБАРА НАК. ЗА КОРИ. ПРОС. ИГРАЂЕВ. ЗЕМЉ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Приходи од закупа , Општинске административне таксе ,74 Накнада за уређење грађ. Земљишта Приходи општ.органа од спор..прод.доб.и усл ,00 Прих.инд.корисника буџета који се остварују додатним активностима , ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , ПРИХ. ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОР. НИВ.ОПШТИНА ,00 НОВЧ. КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКАКОРИСТ , Текући добров. трансфер прав. И физ. Лица Добровољни трансфери од физ и пр лица МЕШ. И НЕОДР. ПРИХ. У КОРИ. НИВ.ОПШ ,46 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,46 рандумске ставке за рефундацију расхода Прих.од прод.покретних ствари - - ОСТАЛИИЗВОРИ ПРИХ. КОРИСНИКА УКУПНО: ,06

4 Страна 4 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Фукцион. Клас. Економска клас. i zvr шeњe r ashoda za 2015.godi ne Опис Средства из реп. буџета 01 Срадства из oпшtinskih извора 04 Средства из осталих изворадруга Средства корисник а Средс. Иѕ ТБР-ве 04 Укупно План Индекс ос/пл Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функ.Кл. 110 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Комисије СТАЛНИ ТРОШКОВИ ( t el.t r o{ k.) ТРОШ. ПУТОВ.-функционера и одборника Специјализоване услуге МАТЕРИ ЈАЛ ost al i por ezi Дотације пол. странкама Опрема Извршни и законодавни органи функ. kл Укупно 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ за раздео Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функ.Кл. 110 Извршни и законодавни органи ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Комисије СТАЛНИ ТРОШКОВИ ( t el.t r o{ k.) ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ Специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ МАТЕРИ ЈАЛ , ost al i por ezi Опрема , Извршни и законодавни органи ,60 Укупно 2 ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ за раздео ,60 Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА Функ.Кл. 130 Опште услуге ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Соц.доприноси на терет послодавца Остале дотације и трансфери , СОЦ. ДАВ. ЗАП.- por od.pr ava , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,47 424/1 Speci jal i zovane usl uge-pr ojekt i ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ Tekуће субвенције у пољопривреди t r ansf er i НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,53

5 Страна 5 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Накнада за здравствену заш. грађана , Naknada za pr ava bor aca , /1 Naknada za pogi nul e u posl edwi m r at ovi ma , Naknada za рођ. сваког det eта , St i pendi je , Накнаде из буџета за културу Накнаде из буџета за спорт Накнаде из буџета за стан. и живот Naknade za spon з. и dr.jed.pomo ћ i ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА , Црвени крст Rashodi za z aposl ene , Ukupno Cr veni kr st , Комесеријат за избеглице , /3 Me uop{ t i nska or gani zaci ja sl epi h , /4 Me uop{ t i nska or gani zaci ja gl uvi h , /5 Me uop{ t i nska or g.ci v. ` r t ava r at a , /6 Удружење пчелара , /7 Удружење ловаца , /8 Удружење ратних в ојн их инвалида , /9 Српски ратни ветерани , OSTALI POREZI , NOVCANE KAZNE I PENALI Накн. штете за ел. непогоде СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ , Sr edst va t eku} e buxet ske r ezer ve , Sr edst va st al ne buxet ske r ezer ve , Капитално одржавање зграда Пројектно планирање , Опрема , Опште услуге функ Кл ,95 Функ.Кл. О90 Социјална заштита О TEKU] I ТРАНСФЕРИ OРГ.ОБАВ.СОЦ.ОСИ ГУРАЊА,ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД Leposavi } 0 О Pl at e dodaci i naknade , Остале дотације и трансфери Трошкови за запослене , Материјал ,00 О Функ.Кл. О90 Naknade za soci jal nu zast i t u ,08 Социјална заштита , Основно образовање ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ /1 O[ Leposavi } , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , /2 O[ So~ani ca , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , /3 O[ Le{ ak , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , /4 Tr o{ kovi put ovawa za spec.{ kol u , /5 Tr o{ kovi put ovawa za muzi ~ku { kol u , Основно образовање ,81 Функ.Кл / / Средње образовање ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Tehni ~ka { kol a Leposavi } ,60 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,91 Poq opr i vr edna { kol a Le{ ak ,05 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,43

6 Страна 6 - број 2-14.јун Службени гласник општине Лепосавић 920 Средње образовање Глава 3,01 Култура Функ.Кл. 820 Услуга културе Функ.Кл. 820/1 Cent ar za kul t ur u , ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО НАГРАДЕ ЗАПОСЛ.И ОСТ.ПОС.РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Опрема , /1 Додатне сп.услуге(манифестације) /1 Први глас ибарске долине , /2 Госпојински сабор , /3 Ликовна колонија , /4 Топлички устанак , /5 Етно фестивал у Сочаници , расходи из др.извора корисника /1 Центар за културу ,07 Функ.Кл. 820/2 Bi bl i ot eka ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , специјализоване услуге , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Куповина књига , Опрема расходи из др.извора корисника /2 Библиотека ,27 Функ.Кл. 820/3 KUD "Kopaoni k" ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 411 ЗАПОСЛЕНИ Х , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Опрема за културу ,38 расходи из др.извора корисника /3 КУД "Копаоник" , Услуга културе ,28 3,01 Култура главу ,28 Глава 3,02 Физичка култура Функ.Кл. 810 Спортско тур.организација ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери

7 Страна 7 - број јун Службени гласник општине Лепосавић НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Spor t ski kl ubovi , Опрема , главу расходи из др.извора корисника Спортско тур.организација ,63 3,02 Физичка култура ,63 Глава 3,03 Предшколско образовање Функ.Кл. 911/1 De~ji vr t i } "Na{ a r adost "Leposavi } ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА , НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Накнаде из буџета Порези,обавезне таксе и казне , опрема ѕа образовање ,47 за боравак трећег детета 0 расходи из др.извора корисника /1 De~ji vr t i } "Na{ a r adost "Leposavi } ,52 Функ.Кл. 911/2 De~ji vr t i } "Vesel o det i wst vo"le{ ak ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦ. ДАВ. ЗАП.породиља , Накнаде трошк.пут. за запослене , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Накнаде из буџета опрема ѕа образовање ,83 расходи из др.извора корисника /2 De~ji vr t i } "Vesel o det i wst vo"le{ ak ,78 Функ.Кл. 911/3 De~ji vrti}"bambi"so~anica ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери СОЦ. ДАВ. ЗАП.породиља , НАК. ТРОШК. ЗА ЗАП.превоз , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ , СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,37

8 Страна 8 - број јун Службени гласник општине Лепосавић УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , СПЕЦИ ЈАЛИ ЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Накнаде из буџета , Порези,обавезне таксе и казне , Опрема ѕа образовање ,37 расходи из др.извора корисника /3 De~ji vrti}"bambi"so~anica ,98 главу 3,03 Предшколско образовање ,98 Глава 3,04 Mесне заједнице Фunk.kl. 160 Op{ t e javne usl uge Функ.Кл. 160/1 Mesna zajedni ca Leposavi } СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , /1 Mesna zajedni ca Leposavi } ,68 Функ.Кл. 160/2 Mesna zajedni ca So~ani ca СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , ,00 160/2 Mesna zajedni ca So~ani ca ,06 Функ.Кл. 160/3 Mesna zajedni ca Le{ ak СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , ,00 160/3 Mesna zajedni ca Лешак ,54 Функ.Кл. 160/4 Mesna zajedni ca Vr a~evo СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Машине и опрема /4 Mesna zajedni ca Врачево ,00 Функ.Кл. 160/5 Mesna zajedni ca Bel o Br do СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , Машине и опрема /5 Mesna zajedni ca Бело Брдо ,85 Функ.Кл. 160/6 Mesna zajedni ca Bi st r i ca СТАЛНИ ТРОШКОВИ , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ , ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ АВАЊЕ , МАТЕРИ ЈАЛ , ОПпрема /6 Mesna zajedni ca Бистрица , Опште јавне услуге ,51 Ukupno za gl av u 3,04 Mesne zajedni ce ,51

9 Страна 9 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Глава 3,05 Јавна предузећа, дирекције Функ.Кл. 600/1 JKP"24 Novembar "Leposavi } ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , ,00 600/1 JKP"24 Novembar "Leposavi } ,49 Функ.Кл. 600/2 JP Di r ekci ja za gr.gr a.zem. I put eve ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , Стални трошкови , /4 Накнада за уређење гр. грађ.зем , /5 O dr ` avawe i r ekonst r.seoski h pueva , /6 O st al a i nvest i ci ona ul agawa , главу Укупно за раздео Teku} e popr.i odr ` avawe /2 JP Di r ekci ja za gr.gr a.zem. I put eve ,74 3,05 Јавна предузећа, дирекције ,30 3 OПШТИНСКА УПРАВА ,41 Раздео 4 JАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Функ.Кл ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ Х , Остале дотације и трансфери , НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ St al ni t r o{ kovi Tr o{ kovi put ovawa , услуге по уговору материјал , Порези,обавезне таксе и казне , Опрема , ,42 Укупно 4 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ за раздео ,42 Укупно расходи ,38 Суфицит из 2014.г tro{kovi iz suf icita УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4 Текући расходи Расходи за запослене Плате и додаци запослених Социј.доп.на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде зап.и остали посл.расходи Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Одборнички додатак 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање

10 Страна 10 - број 2-14.јун Службени гласник општине Лепосавић 426 Материјал Отплата камата и пратећи трош. Зар. 441 Отплата домаћих камата 444 Пратећи трошкови задужења 45.4 Субвенције Субв.јавнимнефин.пред.и организ Субвенције приватним предузећима 46.5 Дотације и трансфери Текући трансфери ост. Нив.вл Капитални транц. Ост.нивоима вл. 465 Остале дотације и трансфери Социјално осигур.и соц заштита Накнада за соц.заш.из буџета Остали расходи Дотације невладиним орг Порези, обав.такце и казне Новчане казне и пенали по реш.с Нак.штете за повр.или шт.од држ.орг Резерве Средства резерве Издаци за неф.имовину Основна средства Зграде и грађ. Објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе 521 Робне резерве Природна имовина 541 Земљиште КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2015.годуну Извештај о извршењу консолидованог буџета општине Лепосавић за годину је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лепосавић за годину, урађен је на бази Одлуке о буџету општине Лепосавић за 2015.годину, књиговодствене евиденције буџета у складу са Законом о буџетском рачуноводству, те завршних рачуна корисника буџета за 2015 годину, односно, Обрасца број 5-Извештај о извршењу буџета (консолидованог). Укупни приходи остварени су у износу од динара или са индексом остварења 88,06.Укупни расходи остварени су у износу од динара или 86.38% од плана. У остварен је вишак прихода над расходима, односно суфицит, у износу од динара.остварени суфицит чине средства наменског трансфера у износу од динара, средства општинског буџета динара (укључујући и неутрошена средства из општинског буџета код корисника) и средства из других извора корисника буџета у износу од динара. У структури консолидованих прихода пренешена средства на коришћење односно приходи из наменских, капиталних и текућих, трансфера остварени су у износу од динара,90,45% и чине 69,87% истих; општински уступљени и изворни приходи остварени су у износу од динара и чине 21,24% укупних прихода; приходи од трансфера корисницима од виших нивоа власти (друга министарства) и сопствени приходи корисника буџета остварени су у износу од динара и чине 7,78%. Приходи од пренешених средстава на коришћење, остварени су у износу од динара, 90,51% од плана и то су средства примљена од Канцеларије за КиМ, и то на име текућих трансфера у износу од динара која се користе за исплату текућих расхода и средства од капиталних трансфера износ од динара (извештај о капиталним улагањима у 2015.години је

11 Страна 11 - број 2-14.јун Службени гласник општине Лепосавић саставни део овог извештаја); средства примљена од Комесаријата за избеглице износ од динара или 81,10% од плана. У укупном износу на овој позицији приказана су и средста која су код центра за културу,грешком приказана као средства добијена од Канцеларије за КиМ,а добијена су од Мин. За културу. Сопствени приходи, изворни и уступљени, остварени су у износу од динара што је 83,52% од планираних.. У ове приходе спадају: - приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке који су остварени у износу од динара или 84,77% од планираних а у оквиру ових пореза порез на зараде остварен је у износу од дин.или 82,56 % од планираних.. - Приходи од пореза на имовину, су остварени у износу од динара што је 78,60% од планираних. - Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од динара или 91.12% од плана. - Приходи од имовине остварени су у износу од или само 3,14% више од плана; - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од динара или 36,34% од планираних; Остварени расходи у 2015.години износе динара што је 86,38% од планираних расхода према Одлуци буџету за 2015.годину У структури расхода по изворима, расходи из средстава пренетих на коришћење (средсва од Канцеларије за КиМ) износе динара и чине 69,62% укупно остварених расхода; расходи из средстава општине износе динара и чине 21,38% укупно остварених расхода; расходи из средстава добијених од других извора финансирања (др. министарстава и расходи од срестава из донација и сопствених прихода корисника буџета) износе динара и чине 9,00% укупно остварених расхода. Извршени расходи по организационој, функционалној и економској класификацији, као и по изворима, дати су у табели Остварење расхода за 2015.годину која је саставни део овог извештаја, а која је предмет анализе самог извештаја. За функционалну класификацију 110- извршни и законодавни органи, расходи износе динара, остварени су у оквиру планираних(индекс 101,60). Ови расходи се односе на расходе општинског већа (привременог органа). За функционалну класификацију Општинска управа, остварени су расходи у износу од динара што је 76,95% од плана. У оквиру ових расхода су и расходи за све оне кориснике који се не консолидују, Црвени крст( ), удружења и комесеријат за избеглице( ). Средстава текуће буџетске резерве су остварена у износу од динара а како су иста расподељена по одлукама Општинског Већа (Привременог органа ), може се видети из посебног извештаја који је саставни део овог извештаја а искоришћена су 81,34% од укупно планираних средстава резерви за 2015.годину. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2015.години. Расходи за функцију 911- предшколско образоваwе износе динара што је 94,98% од планираних средстава, и то из средстава пренешених на коришћење (Канцеларије за КиМ) износ динара; из средстава општине износ од динара, по Одлуци буџета и из средстава текуће буџетске резерве динара; из средстава других министарстава износ од динара и из сопствених средстава и донација износ од динара. Као што се у табели види за Дечји вртић "Наша радост" Лепосавић остварени су расходи у износу од динара, или 91,52% од плана, и то из средстава (Канцеларије за КиМ) пренетих на коришћење износ од динара, из општинског буџета износ од динара, из средстава од др. министарстава износ од динара и из соп.извора и донација износ од динара. За Дечји вртић "Весело детињство" Лешак остварени су расходи у износу од динара или 98,78% од плана: из средстава (Канцеларије за КиМ) износ од динара, из средстава општинског буџета износ динара, из средстава других министарстава износ од динара, из средстава сопствених прихода и донација износ од динара.

12 Страна 12 - број јун Службени гласник општине Лепосавић За Дечји вртић "Бамби" Сочаница остварени су расходи у износу од динара што је у оквиру планираних расхода (индекс остварења 99,98), и то из средстава (Канцеларије за КиМ) износ од динара, из средстава општинског буџета износ динара, од других министарстава износ од динара, из средстава сопствених прихода и донација износ од динара. Расходи за функцију 912- основно образовање извршени су у износу динара, или 84,81% од плана и то све из средстава општинског буџета. За функцију 920- средње образовање извршени су расходи у износу од динара за 5,19% више од плана, и то све из средства општинског буџета. Расходи за функцију 820-област културе извршени су у износу од динара што је за 75,70% од плана, и то : из средстава Канц.за КиМ износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара, из средстава од др.министарстава износ од динара, из средстава сопствених прихода и донација износ од динара. Центар за културу "Сава Дечанац" остварио је расходе у износу од динара или за 13,07% више од плана. Расходи су остварени: из средстава Канц.за КиМ износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара, из средстава од др.министарстава износ од динар, из средства сопствених прихода и донација износ од динара. Народна библиотека "СветиСава" је остварила расходе у износу од динара, 99,27% од плана. Расходи су остварени : из средстава Канц.за КиМ износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара и из средстава сопствених прихода износ од динара. КУД "Копаоник" је остварио расходе у износу од динара што је 74,02% од плана. Расходи су остварени: из средстава општинског буџета износ од динара, из средстава од других министарстава износ од и сопствених прихода и донација у износу од динара. Расходи за функцију 810- физичка култура Спортско-туристичка организација, остварени су у износу од динара. Расходи су остварени: из средстава Канц.за КиМ, износ од динара, из средстава општинског буџета износ од динара, средстава сопствених прихода су остварни у износу од динара. Расходи за функцију 090-соц.заштита, Центар за соц.рад, износе динара, или 78,87% од плана, од чега за накнаде за соц.заштиту грађана из општинског буџета износе динара, за финансирање једног радника преко канцеларије за КиМ износ од динара и из буџета општине за финансирање два радника износ од динара. Расходи за функцију 130 опште услуге-црвени крст, износе динара 95,15% од плана, и то из средстава Канц.за КиМ износ од динара и динара иѕ текуће буџетске резерве. Расходи за функцију 160- Месне заједнице, остварени су у износу од динара,за 3,51% више од плана и у целини су остварени из средстава општинског буџета. Месна заједница Лепосавић остварила је расходе у износу од динара или 93,68% од плана. Месна заједница Сочаница остварила је расходе у износу од динара или 94,06% од плана.(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Лешак остварила је расходе у износу од динара или 96,93% од плана..(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Бело Брдо остварила је расходе у износу од динара,у оквиру плана, а све из средстава општинског буџета..(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Бистрица остварила је расходе у износу од динара или за 47,43% више од плана, а све из средстава општинског буџета..(из текуће буџетске резерве динара) Месна заједница Врачево остварила је расходе у износу од динара или за 75,00% од плана, а све из средстава општинског буџета. Преко општине Лепосавић финансирају се два јавна предузећа и то: ЈП Дирекција за град.грађ.земљиште и путеве и Јавно комунално предузеће "24 новембар". Оно што је важно напоменути у консолидацију општинског буџета улази само ЈП Дирекција за град.грађ.земљ.и путеве, док ЈКП не предаје завршни рачун трезору што значи да и не улази у консолидацију општинског буџета, па су предмет анализе само средства пренешена из Канцеларије за КиМ и средства општинског буџета.

13 Страна 13 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Укупни расходи по овој функционалној класификацији остварени су и износу од динара, што је 76,30% од планираних. Из средстава Канц.за КиМ, остварени су расходи у износу од динара, из средстава општинског буџета динара, из средстава текуће буџетске резерве општинског буџета износ од динара. ЈКП остварило је расходе у износу од динара, из средстава Канц.за КиМ за исплату плата износ од динара,средства из општинског буџета износ од динара, и из текуће буџетске резерве средства у износу од динара. ЈП Дирекција за град.грађ.земљиште и путеве остварило је расходе у износу од динара или 69,74% од плана и то из средстава Канц.за КиМ, износ од динара и из средстава општинског буџета динара. Расходи за функцију 330- јавни правобранилац остварени су у износу од динара или 65,42% од плана, и то из средстава Канц.за КиМ, остварени су расходи у износу од динара, из средстава општинског буџета динара. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 8. Завршни рачун буџета општине Лепосавић садржи: 1.Биланс стања на дан године; ( образац бр.1) 2.Биланс прихода и расхода у периоду до год. (образацбр.2): 3.Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду до године ( образац бр.3): 4.Извештај о новчаним токовима у периоду до године ( образац бр.4); 5.Извештај о извршењу буџета у периоду до године( образац бр.5); 6.Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве; 7.Извештај о капиталним издацима; 8.Извештај о извршењу буџета општине Лепосавић за 2015.годину (писани извештај). Члан 9. Одлуку о завршном рачуну буџета општине Лепосавић за 2015.годину доставити Управи за трезор најкасније до године. Члан 10. Ова Одлука биће објављена у ''Службеном гласнику општине Лепосавић''. Број: У Лепосавићу, године ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА Зоран Тодић, с.р.

14 Страна 14 - број јун Службени гласник општине Лепосавић ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ КАПИТАЛНИМ УЛАГАЊИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР Пројекти финансирани из Министарства за КиМ: Уговорена вредност Утрош. ранијих година Утрош.2015 Враћено мин. Салдо 1. Реконструкција крова Пољопривредне школе у Лешку ,50 / ,00 / ,50 2. Израда пројекта за изградњу бетоњерке на терит. Општине Лепосавић ,00 / , ,00 0,00 3.Средства за покривање трошкова обуке радника , , ,00 / ,00 4.Избори , , ,00 / ,47 5.Грађевински материјал за 38 социјално угрожених породица ,00 / / / ,00 6.Средства за конзервацију надоградње зграде ОУ Лепосавић ,00 / ,54 / ,46 7.Средства за спровођење програма расподеле и коришћења подстицајних средстава за раз. пољопр ,00 / / / ,00 8.Средсва за поправку крова код предшколске установе ''Весело детињство'' Лешак ,00 / ,00 / 0,00

15 Страна 15 - број јун Службени гласник општине Лепосавић ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЗА ПЕРИОД ОД Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од 5.716,00 динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец децембар Одлука бр. 98: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара породици покојног Милић Дејана из Сланишта на име једнократне новчане помоћи као сиромашној породици. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Одељењу за друштвене делатности општине Лепосавић на име набавке новогодишњих пакетића за ученике специјалне школе и децу ометену у развоју која не похађају школу. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Томашевић Анђелки из Зубиног Потока на име новчане подршке и помоћи за припреме и део трошкова за учешће на на избору МИС УНИВЕРСЕ у Мајамију Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Радовић Гојку из Лешка на име новчане помоћи за набавку водоводног црева у дужини од 2000 м за довод воде у селу Дренова Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Центру за културу Сава Дечанац Лепосавић на име одржавања позоришне представе Ланета Гутовића Обично вече која је одржана године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр. 400-: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара ЈП Мрежа Мост Звечан на име новчане помоћи за реализацију новогодишњег програма Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Виријевић Радојку из Лепосавића на име покрића трошкова вантелесне оплодње. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Поповић Милици из села Поповце Лепосавић на име новчане помоћи ради финансирања трошкова везаних за операцију оба кука њене ћерке Александре. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Општини Србица на име новчане помоћи за потребе органа општинске управе канцеларија у К.Митровици, Бање и Сувом Грлу за набавку рачунарске опреме и текуће одржавање канцеларија.

16 Страна 16 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Основној школи Лепосавић на име покрића трошкова насталих за легализацију три објекта издвојеног одељења школе у Јошаници и једног објекта у издвојеном одељењу школе у Дрену. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара средњој школи Никола Тесла Лепосавић на име новчане помоћи за потребе прославе школске славе Светог Саве године. Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од 4.654,80 динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец јануар 2015.године. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара ИXП Прва Петолетка ППТ Зглобни лежајеви АД Лепосавић за месец јануар, на име новчане помоћи ради одржавања и обезбеђивања машинског парка до покретања производње Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Туристичкој асоцијацији Косова и Метохије на име измирења чланарине у Туристичкој асоцијацији Косова и Метохије Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара ИXП Прва Петолетка ППТ Зглобни лежајеви АД Лепосавић за месец фебруар, на име новчане помоћи ради одржавања и обезбеђивања машинског парка до покретања производње. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Основној школи Вук Караџић Сочаница на име плаћања, до неопорезивог дела, трошкова сахране њиховог покојног радника Премовић Рајка. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Чукић Славиши из Лешка на име награде за одстрељеног вука. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Бараћ Далибору из Лепосавића на име новчане помоћи за набавку водоводног црева за довод воде до његове парцеле у селу у Кутњу где би се бавио производњом јагочистог воћа. Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Петронијевић Марјану из Тврђана на име помоћи око покрића трошкова за операцију тумора на оку његовог сина Ђорђа.

17 Страна 17 - број јун Службени гласник општине Лепосавић Одлука бр /1: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Миладиновић Славици из Лепосавића на име новчане помоћи за санацију штете настале избијањем пожара у стану Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара за Јоковић Уроша из Сочанице који похађа специјалну школу. Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец фебруар 2015.године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Српској православној цркви Лепосавић на име новчане помоћи за фрескописање храма Св. Василија у Лепосавићу Одлука бр. 42: Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од 5.446,80 динара Центру за социјални рад Лепосавић на име трошкова превоза једног радника на пословима дефектолога за месец март 2015.године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара О.Ш. Вук Караџић у Сочаници име новчане помоћи за републичко такмичење из техничког и информативног образовања које ће се одржати у Сомбору 17. И 18. Априла 2015.године. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара О.Ш. Лепосавић у Лепосавићу на име новчане помоћи за републичко такмичење из техничког и информативног образовања које ће се одржати у Сомбору 17. И 18. Априла 2015.године Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара за Јоковић Уроша из Сочанице који похађа специјалну школу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Мијајловић Драгославу из села Земанице на име новчане помоћи за изградњу штале за тов бикова како би обезбедио егзистенцију своје породице. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Салковић Арифу из села Рватске на име новчане помоћи за санацију пластеника који су оштећени услед појаве клизишта. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Фићовић Предрагу из села Белућа на име једнократне новчане помоћи као сиромашној породици због тешке материјалне ситуације где ни један члан породице није у радном односу Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Зорану Живићу из Лепосавића на име новчане помоћи за санацију породичне куће оштећене у пожару. Одлука бр : Привремени орган општине Лепосавић одобрава новчана средства у износу од ,00 динара Ракић Ивани из Косовске Митровице на име новчане помоћи за лечење ћерке Елене у Кијеву која болује од успореног психомоторног развоја.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Електронске изложбе Библиотеке Матице српске

Електронске изложбе Библиотеке Матице српске Електронске изложбе Библиотеке Матице српске Библиотека Матице српске Библиотека Матице Српске приредила је 178 изложби у витринама. Од јануара 2011. године изложбе се презентују у електронском облику,

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ БЕОГРАД Септембар, 2016. године 2 Увод Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere