Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012"

Transkript

1

2

3 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria Ortmann 3

4 Indhold 1. Indledning Normer for unges netadfærd Formål Metode Normer Kommunikation til de unge Påvirkning af unges adfærd Anbefalinger Adfærd og viden Formål Metode Studerendes adfærd Studerendes viden Konklusion Litteratur Appendiks

5 1. Indledning Når snakken falder på brug af kreative produkter på internettet fx spil, design og litteratur kommer samtalen ofte til at dreje sig om en ganske bestemt type brug: den ulovlige af slagsen. Digitale produkter distribueres online i strid med ophavsretten, og bagmændene gør dem tilgængelige for en bred skare af internetbrugere uden at betale til dem, der står bag produkterne. Der har været debat om problematikken i mange år, og mange forsøg på at finde en løsning, som kan give brugerne den bekvemme og billige adgang til produkterne, de ønsker sig, og som samtidig gør det muligt at tjene penge på dem. En del af løsningen synes enkel: Brugerne skal i højere grad benytte sig af de digitale services, som allerede findes på det lovlige marked i dag. Udfordringen er at vide, hvad der skal til, for at det sker. Netop det spørgsmål er denne rapports udgangspunkt. Vi antager, at en forudsætning for at kunne svare er en dybere indsigt i brugernes bevæggrunde og virkelighedsopfattelse. Hensigten med denne rapport, som er lavet af RettighedsAlliancen og UBVA i fællesskab, er derfor at bidrage til at få en sådan indsigt. Flere undersøgelser har dokumenteret, at det er de unge internetbrugere, som benytter sig mest af nye tilbud på internettet, herunder også de ulovlige. Da de er med til at sætte standarden for fremtidens brug af kreative produkter, er de naturligvis en interessant gruppe at se nærmere på. Af disse grunde fokuserer rapporten på normer for unges adfærd på internettet, og den går eksplorativt til værks og forsøger at opnå ny relevant indsigt. Det gør den i to dele. I første del ønsker vi at få indblik i de unges sociale virkelighed og de underliggende normer for deres netadfærd i forhold til brugen af kreative produkter. Mere præcist vil vi se nærmere på den ofte fremførte påstand, at de unge ikke synes, at man kan pålægge aktører på internettet noget ansvar for denne brug, og at de heller ikke synes, at det er vigtigt. Gennem fokusgruppeinterview undersøger vi, hvilken rolle de unge tillægger både sig selv og forskellige aktører på internettet, og om der også følger et ansvar med. På den baggrund identificerer vi fem centrale normer, og ud fra dem præsenterer vi tre anbefalinger for en indsats for at få de unge til i højere grad at bruge de lovlige services online. I anden del ser vi nærmere på selve netadfærden og de unges vidensniveau, hvad angår ophavsrettens regler, og hvad man må og ikke må på internettet. Denne gang gennem en spørgeskemaundersøgelse. Som i første del er vores fokus på, hvad der skal til, for at flere brugere vælger de lovlige tilbud til. Det giver vi afslutningsvis et bud på. 5

6 2. Normer for unges netadfærd Et af de helt centrale formål med denne rapport er at afdække og udforske normer, som har betydning for unges adfærd på internettet. I overensstemmelse med rapportens overordnede sigte er vægten lagt på brug af kreative produkter, som er beskyttet af ophavsretten, og som er populære blandt unge i praksis drejer det sig om musik, film, spil, litteratur og design. Hensigten er at få en dybere og mere nuanceret forståelse af de normer, som gælder for adfærd i denne sammenhæng. Det er vigtigt at have en grundlæggende indsigt i de sociale spilleregler og i de unges virkelighedsopfattelse, hvis man ønsker at kommunikere hensigtsmæssigt til dem. Med andre ord skal undersøgelsen altså give den viden, som er nødvendig for at iværksætte blandt andet kommunikative tiltag, som er i stand til at påvirke unge til i højere grad at bekymre sig om at benytte lovlige tjenester til at finde og bruge kreative produkter. Undersøgelsens fokus på normer er begrundet i adfærdsforskningens erkendelse af, at kommunikation, som udelukkende er rationel og informativ, simpelthen ikke virker særlig godt, når målet er at ændre modtagernes adfærd. 1 Her viser erfaringer fra fx USA og England, at det er langt mere effektivt at kommunikere gennem følelser og normer såkaldt nudging. Normer er nemlig meget styrende for vores daglige adfærd. De fungerer som en slags socialt navigationssystem. Derfor er det vigtigt at forstå, hvilke normer der er på spil, hvis man ønsker at påvirke adfærd, og det kræver selvsagt et godt kendskab til målgruppens sociale virkelighed. Med dette mener dog vi ikke, at viden er ligegyldig, blot at viden ikke alene styrer vores handlinger i dagligdagen. Af den grund vender vi også tilbage til de unges vidensniveau i rapportens anden del. Gennem to fokusgruppeinterview har vi identificeret fem centrale normer blandt unge på mellem 18 og 30 år. Nedenfor præsenterer vi undersøgelsen og analyserer resultaterne som munder ud i tre konkrete anbefalinger. 2.1 Formål Inden vi går til selve de to fokusgruppeinterview, skal undersøgelsens formål præciseres. For at kunne få en dybere forståelse har vi valgt at indsnævre formålet til at dreje sig om normer for at tage ansvar, som gælder for de unge og de aktører, som er involveret i brugen af kreative produkter: internetudbydere, søgemaskiner, annoncører, sociale medier, auktionssites og betalingsservices samt underholdningssites. 1 Jf. bogen Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness af Cass R. Sunstein og Richard H. Thaler. 6

7 2.2 Metode Dette udgangspunkt afspejler sig i konstruktionen af de to fokusgruppeinterview. Der er gennemført to stk. af hver 2 ½ times varighed med unge på hhv år og år. Der har været spredning på køn, livsfase, bopæl i Storkøbenhavn, uddannelse og job for at sammensætte grupperne så repræsentativt som muligt. Deltagerne er dels blevet spurgt til deres generelle adfærd på internettet og holdninger hertil, dels har de fået til opgave at mappe konkrete aktører ud fra stikord som ansvarlighed, troværdighed, sikkerhed og tryghed og dernæst diskutere deres tanker omkring dem. Den fulde spørgeramme kan findes i rapportens appendiks A. De konkrete aktører, som deltagerne er blevet bedt om at tage stilling til, omfatter blandt andet følgende: Internetudbydere: 3, Call me, TDC og Telmore Søgemaskiner: Google, Bing og Yahoo Annoncører: Nestlé, Carlsberg og Novo Nordisk Sociale medier: Facebook, Twitter og LinkedIn Auktionssites: Den Blå Avis, ebay og Trendsales Betalingsservices: Danske Bank, PayPal og Visa Underholdningssites: WiMP, Spotify og Netflix De enkelte aktører er ikke i sig selv så vigtige. Grupperingerne er blot blevet konkretiseret for at stimulere deltagernes diskussion. De to fokusgruppeinterview er gennemført af DARE2, som også har stået for at analysere videomaterialet og transskriptionerne af deltagernes diskussioner for at identificere de normer, som kommer til udtryk. Spørgerammens indhold og dens udformning er udarbejdet af DARE2 og RettighedsAlliancen i fællesskab. 2.3 Normer På baggrund af en analyse af deltagernes udsagn i løbet af de to fokusgruppeinterview har DARE2 identificeret og beskrevet i alt 16 normer. Da der ikke er blevet lavet mere end to fokusgruppeinterview, er det 7

8 sandsynligvis ikke en fuldstændig udtømmende liste. Ikke desto mindre giver normerne et første indblik i de unges opfattelse af deres sociale virkelighed. En fortegnelse over samtlige normer findes i appendiks B. Især fem af normerne er relevante og interessante set i lyset af rapportens fokus og formål. Herunder bliver de gennemgået hver for sig, og i det efterfølgende afsnit danner de baggrund for konkrete anbefalinger Kommunikation til de unge To af de identificerede normer drejer sig om, hvad god kommunikation fra en aktør på internettet til de unge er. Først gennemgår vi selve de to normer, dernæst diskuterer vi deres kommunikative implikationer. Norm nr. 1: Vær moralsk ansvarlig Ifølge denne norm er det vigtigere at være moralsk ansvarlig end juridisk ansvarlig. En deltager i en af fokusgrupperne formulerede det meget klart: Jeg synes bare, at de der terms and conditions, det der jurasnak, det er bare ikke særlig troværdigt. Årsagen til, at jura ikke opleves som tillidsvækkende, er, at det ofte er vanskeligt at gennemskue eller forstå. Uigennemsigtigheden skaber mistillid og vurderes negativt. I tilfælde af jurasnak kan brugerne få den tanke, at man forsøger at holde noget skjult, at juraen i højere grad skal beskytte en virksomhed mod brugerne og altså ikke er til for deres skyld og at brugerne ikke bliver vist nogen tillid. Derfor får juridiske formuleringer ikke brugerne til at give virksomheden tillid tilbage. Sagt med andre ord er der forskel på at have juraen på sin side og at handle moralsk rigtigt og her trumfer moral jura. For at leve op til normen må man altså være sig sit moralske ansvar bevidst uanset det juridiske. Norm nr. 2: Vær gennemsigtig udvis ansvarlighed ved at være ærlig omkring din agenda Denne norm hænger tæt sammen med den foregående og handler også om troværdighed: Jo mere simpelt det er, og jo mere ærlige folk er omkring, hvad de vil have ud af dig i sidste ende, jo mere troværdige er de. Deltagerne gav generelt udtryk for, at det er positivt at spille med åbne kort, mens det giver minuspoint at forsøge at dække over sine virkelige hensigter med kompliceret jura eller på anden vis. Målt på denne skala scorer fx det ulovlige fildelingssite The Pirate Bay højere end flere danske teleselskaber. Sitet anses for mere troværdigt, for som en af deltagerne sagde: Pirate Bay melder jo klart ud om, 8

9 hvem de er, og hvad de vil. Sitet giver utvetydigt udtryk for sit formål og de bagvedliggende tanker, og det fremstår dermed ærligt og autentisk. Hvis man samtidig antager, at The Pirate Bay for mange unge ikke går over en moralsk grænse (blot en juridisk), kan det forklare, hvorfor sitet generelt opfattes som troværdigt. De to normer ovenfor kan fra et kommunikativt perspektiv sammenfattes i denne enkle opfordring: Kommunikér forståeligt og gennemsigtigt! En vigtig forudsætning for gennemslagskraft i kommunikationen er troværdighed i modtagernes øjne. Normerne gør det klart, at to vigtige kriterier skal opfyldes for at få de unges tillid. 1) Kommunikationen skal være enkel og til at forstå. Uklar eller (juridisk) kompliceret sprogbrug kan skabe mistillid. 2) Gennemsigtighed er vigtig. Modtagerne skal have at vide, hvorfor man gør, som man gør, og siger, hvad man siger Påvirkning af unges adfærd Mens de to første normer drejer sig om, hvordan man generelt bør kommunikere til de unge internetbrugere for at opnå et troværdigt udgangspunkt, handler de næste tre om, hvad man mere specifikt kan gøre for at påvirke adfærd i retning af at bruge lovlige tjenester til at tilgå kreative produkter på internettet. Norm nr. 3: Vejled mig giv mig værktøjer til at tage ansvar Censur, begrænsning af den individuelle frihed eller risikoen for samme fremstår blandt deltagerne i fokusgrupperne ekstremt negativt og farligt for hvem bestemmer egentlig, hvor grænsen går? De unge ønsker ikke at blive forhindret i adgang til fx ulovlige sites på internettet, men vil selv tage ansvar for at vælge den slags fra. Påbud, blokering eller lukning af et site er lig med frihedsberøvelse og står nederst på ønskelisten. Så hvis man ønsker at få de unge til at lade være med at bruge en bestemt tjeneste, er løsningen ifølge de unge ikke at gøre brugen umulig, men at guide brugerne til at overholde loven. Det kan fx ske vha. særlige settings, filtre eller anden form for lokal og målrettet oplysning om, hvad der er lovligt og ulovligt. Det kan til gengæld opleves som meget god service, hvis brugerne på den måde får mulighed for selv at tage ansvar. 9

10 Man skal altså ikke tage det fulde ansvar fra brugerne, men man kan udvise ansvarlighed ved at guide de unge til at træffe nogle mere kvalificerede valg. Som en af deltagerne sagde: Jeg synes også, de skal tage ansvar, men jeg synes ikke, censur er den rigtige måde at gøre det på. Hvis vi først starter på det, hvor skal det så ende. Den Blå Avis blev under et interview nævnt som et godt eksempel. Her får brugeren mulighed for at bruge Nem-ID som en ekstra sikring i forbindelse med en handel, men det er ikke et krav, så man kan selv vælge. Norm nr. 4: Gør det uncool at bryde loven gør det nemmere for mig at vælge ansvarligt Som udgangspunkt bliver det ikke vurderet positivt at bryde loven det er ikke særlig cool. Men præcis hvor uncool det er, afhænger også af, i hvor høj grad de lovlige tjenester leverer convenience og value for money. Jo nemmere og mere fordelagtigt det er at holde sig på den rigtige side af loven, jo mere bliver der set skævt til at bryde den. Fx er det tydeligt, at de nye digitale tjenester for musik og film har gjort ulovlige download mindre attraktive. En deltager sagde: Jeg downloadede noget musik før i tiden, men nu går jeg ind på itunes. Det er blevet så billigt i forhold til dengang, man købte cd er. Hvis det er nemt og billigt at være lovlig, er der altså ikke nogen undskyldning for at ty til ulovlige sites, og det er i hvert fald ikke noget at blære sig med. Dette fokus på convenience hænger sammen med en vigtig trend, hvor brugerne i mindre grad end tidligere har behov for at eje produkter. Det er vigtigere at have adgang til produkterne på så bekvem en måde som muligt. Det vidner streamingtjenesternes fremgang om. Som en deltager sagde, er det også ret nemt at streame ( ) i dag. Norm nr. 5: Gør dig fortjent til mine penge det er dit ansvar at levere en god tjeneste I mange tilfælde er én central forskel på en lovlig og ulovlig tjeneste, at man skal betale for brug af den ene, men ikke den anden. Derfor er de unges vilje til at betale for kreative produkter af væsentlig betydning i denne sammenhæng. Den betalingsvilje kan man ikke uden videre regne med. Bare fordi man har investeret i at lave et produkt, kan man ikke forvente, at det i brugernes øjne er rimeligt at betale for det. Man skal levere noget særligt, og produktet skal have en særligt høj værdi, før man i brugernes øjne har gjort sig fortjent til at få betaling. Som en deltager i en af fokusgrupperne sagde om at vurdere et com- 10

11 puterspil: Det er rart at teste det, før man køber hele spillet. Hvis det er godt, så køber jeg det. Så spiller man det mere. Med andre ord er det ikke nok at have et solidt grundprodukt. Man skal på sin vis overlevere for at skabe virkelig værdi i de unges bevidsthed og dermed øge deres villighed til at betale, hvis man vil have penge for sine produkter. Normerne peger på to konkrete indsatser, som ifølge de unge selv vil kunne påvirke deres adfærd, så de i højere grad benytter lovlige tjenester til at få adgang til kreative produkter. Den første drejer sig grundlæggende om oplysning. Brugerne skal oplyses om, at en konkret tjeneste er lovlig eller ulovlig, de skal guides til at vælge den lovlige løsning, og de skal have at vide, hvad konsekvenserne af deres valg er men selv have lov at vælge. Målrettet og relevant oplysning på internettet, lige der, hvor brugerne i forvejen er, og værktøjer, som kan bruges til at skelne i det uoverskuelige hav af services og finde frem til en nem, billig og lovlig løsning. Det er et middel, som vil blive accepteret i stedet for afvist, og som derfor har mulighed for at ændre adfærden. Især på dette punkt er det oplagt, at mange forskellige aktører på internettet lige fra internetudbydere til betalingsservices ville kunne bidrage. Et eksempel på målrettet oplysning kunne være en søgemaskine, der taggede sites i søgeresultaterne, hvis de var dokumenteret ulovlige. Så ville brugerne i den konkrete situation kunne se informationen, og de kunne vælge på et oplyst grundlag i overensstemmelse med norm nr. 3. Den anden konkrete indsats drejer sig om selve den lovlige adgang til de kreative produkter. Her er et middel til at ændre de unges adfærd simpelthen at konkurrere med de ulovlige tjenester. Og ifølge de unge i fokusgrupperne har de lovlige services i hvert fald én klar konkurrencefordel: De er lovlige. Det gør dem som udgangspunkt mere cool at bruge. Problemet har bare været, at de ulovlige sites tidligere har scoret meget højt på parametre som convenience og value for money. Derfor har de samlet set været mest konkurrencedygtige. Men hvis de lovlige services forbedrer sig på det område og arbejder på at skabe særligt høj værdi i de unges øjne, så tyder det på, at det vil kunne ændre brugernes adfærd og gøre dem mere villige til at betale. Det ved producenter og udbydere af kreative produkter ganske givet allerede, og det er også nemmere sagt end gjort at konkurrere på disse parametre. Under alle omstændigheder bekræfter de to interview, at de unge kan påvirkes ad denne vej. 11

12 2.4 Anbefalinger På baggrund af normerne ovenfor kan vi komme med tre konkrete anbefalinger til en indsats for at påvirke unges internetadfærd, så de i højere grad bruger lovlige tjenester til kreative produkter. De to første anbefalinger drejer sig om, hvordan man kan kommunikere på en troværdig måde, opnå lydhørhed og gennem målrettet oplysning puffe brugerne over på de lovlige sites. Den tredje anbefaling handler omvendt om at trække dem derover ved at forbedre udbuddet af tjenester, så de bedre kan konkurrere med de ulovlige. Anbefaling #1: Kommunikér helt enkelt og gennemsigtigt I al kommunikation er troværdighed i modtagernes øjne en nødvendighed for at opnå taletid, lydhørhed og gennemslagskraft. I tilfældet her er det særligt vigtigt at have fokus på at kommunikere enkelt og gennemsigtigt for at fremstå troværdig over for de unge internetbrugere. Det er afgørende, at der ikke opstår mistanke om en skjult dagsorden, og at det hele tiden er tydeligt, hvilken interesse afsenderen har i sagen. Anbefaling #2: Vejled brugerne med målrettet oplysning De unge takker klart nej til enhver form for formynderi. Til gengæld vil de gerne have hjælp til at træffe det rigtige valg. Derfor er det anbefalelsesværdigt at guide brugerne til de lovlige tjenester og vejlede dem til at finde vej mellem alle de mange tilbud på internettet. Et eksempel på dette kunne være at give brugerne mulighed for selv at vælge filtre, som sørgede for at frasortere ulovlige udbydere i fx søgeresultater. Målrettet og relevant oplysning ville i denne kontekst kunne opfattes som en god service og ville have potentiale til at påvirke adfærden, så en sådan indsats kan anbefales til alle aktører. Anbefaling #3: Giv brugerne endnu bedre (lovlige) tilbud De lovlige tjenester har mindst én konkurrencefordel. De er lovlige, og det er alt andet lige mere cool. Men alt andet er ikke lige. Fx er mange ulovlige tjenester gratis. Derfor leder denne undersøgelse til samme anbefaling som mange andre: Giv brugerne nogle nemmere, billigere og mere bekvemme alternativer. Så er det muligt at gøre dem villige til at betale og at trække dem fra at tilgå kreative produkter ulovligt til lovligt. 12

13 3. Adfærd og viden Et andet formål med denne rapport er at give et lille indblik i den adfærd, som unge har på internettet. Igen er fokus på deres brug af kreative produkter som musik, film, spil, litteratur og design. Desuden er det vigtigt at have indsigt i, hvad de unge ved om ophavsret hvad man konkret må og ikke må. Som ovenstående viser, kan målrettet oplysning være et middel til at få de unge til at bruge internettets lovlige tilbud frem for de ulovlige. Det er en forudsætning for at gøre oplysningen relevant og nyttig, at man ved, hvad de unge i forvejen har styr på. Derfor er endnu et formål med rapporten også at afdække deres vidensniveau. For at opnå denne indsigt i de unges adfærd og viden har UBVA, ved Morten Rosenmeier og Henrik F. Ahlers, udarbejdet et spørgeskema og uddelt det til godt 300 studerende på Aalborg Universitet, hvor de studerende er blevet spurgt til disse emner. Svarene gør os i stand til at drage nogle foreløbige konklusioner i forhold til de unges brug af kreative produkter online og deres viden om ophavsret på internettet. 3.1 Formål En spørgeskemaundersøgelse er ikke specielt velegnet til at afdække faktisk adfærd i detaljen. Men den kan give et indtryk af, hvordan respondenterne vil beskrive deres egen gøren og laden. Derfor er det nøjagtige formål med denne del af rapporten ikke at præsentere præcise optegnelser over, hvordan de adspurgte unge gebærder sig på internettet. I stedet skal den give et indtryk af, i hvilken grad de bevidst benytter sig af ulovlige services. I forlængelse heraf er de studerende også blevet spurgt, om de er i tvivl om lovligheden af deres adfærd på internettet. Svarene på dette spørgsmål giver et fingerpeg om behovet for oplysning om, hvilke services der er lovlige at bruge. Endelig er et formål med spørgeskemaundersøgelsen at få en fornemmelse af de unges generelle viden om de regler, som ophavsretten udstikker. En stor del af spørgeskemaet består af spørgsmål om, hvad man må i forskellige konkrete tilfælde. Svarene på disse spørgsmål indikerer, hvor stort behovet for oplysning om selve reglerne er. Kort sagt er formålet med denne del af rapporten at give et helt overordnet billede af unges bevidste brug af ulovlige services og at få en fornemmelse af, hvilken form for målrettet oplysning, brugerne kan siges at have mest brug for. 13

14 3.2 Metode Et spørgeskema med 18 spørgsmål om de ovennævnte emner er blevet udarbejdet og uddelt af UBVA til studerende på DSE-messen på Aalborg Universitet den oktober Spørgeskemaet er identisk med et skema, som blev uddelt til 250 studerende på DSE-messen på DTU i Samtlige spørgsmål er lukkede og har alle fire svarmuligheder. Respondenterne er blevet bedt om også at oplyse deres fødselsår, køn og studie. Selve spørgeskemaet kan findes i rapportens appendiks C. I alt har 324 studerende indleveret en besvarelse. Respondenterne er anonyme, hvilket må siges at være en vigtig forudsætning for at kunne regne med sandfærdige svar på spørgsmålene, der drejer sig om respondenternes eventuelle ulovlige adfærd. Vi har opgjort svarfordelingen for hvert af de 18 spørgsmål ved en manuel optælling, og det er denne fordeling, der danner grundlaget for konklusionerne nedenfor. En samlet oversigt kan ligeledes findes i rapportens appendiks D. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen på ingen måde er repræsentativ for unge internetbrugere i Danmark, da der ikke er tilstrækkelig spredning på parametre som alder og uddannelse. Alligevel kan den bruges til at give et fingerpeg om brugernes adfærd og viden, og hvad det er vigtigt, at en målrettet oplysningsindsats dækker. 3.3 Studerendes adfærd I spørgeskemaet indgår to spørgsmål om de unges adfærd på internettet. Det ene spørger helt overordnet til respondenternes beskrivelse af deres generelle adfærd. Svarfordelingen er opgjort i tabellen nedenfor. Det fremgår, at ca. halvdelen af de studerende (55 %) efter eget udsagn enten aldrig eller kun sjældent benytter sig af ulovlige services. Omvendt svarer den anden halvdel (45 %), at de enten er ligeglade eller helt bevidst bruger den type tjenester. Det tyder på, at minimum halvdelen af de unge i større eller mindre grad tager internettets ulovlige tilbud i brug, og det må altså betegnes som en ret udbredt adfærd blandt de studerende. 2 De studerendes svar i denne spørgeskemaundersøgelse er analyseret i rapporten Unge akademikere og ophavsretten i den digitale tidsalder udfordringer og muligheder, som er skrevet af Jakob S. Thommesen for UBVA i

15 Spørgsmål Hvordan vil du beskrive din generelle adfærd på internettet? Jeg forsøger altid at agere i overensstemmelse med loven og fravælger bevidst at benytte internettets muligheder for ulovlige download og lign. Jeg er lovlydig med nogle få sjældne undtagelser En del af min færden på internettet er lovlig, men jeg har også bevidst valgt at benytte internettets muligheder for ulovlige download og lign. Jeg er ligeglad med, om jeg handler i overensstemmelse med ophavsretsloven 12 % 43 % 39 % 6 % Det andet spørgsmål drejer sig direkte om brugen af ulovlige services på internettet. Svarene er sammenfattet i tabellen herunder. De bekræfter konklusionen ovenfor: Godt halvdelen af respondenterne bruger ulovlige tjenester. Spørgsmål Ja Nej, slet ikke Det er jeg i Ved ikke tvivl om Foretager du dig ting på internettet, som, du ved, er ulovlige (ulovlig fildeling, download m.m.)? 55 % 23 % 16 % 5 % Det er også værd at hæfte sig ved, at sammenlagt 21 % af de adspurgte er i tvivl, om de bruger ulovlige services. Det tyder på, at en relativt stor del af de unge ikke er helt sikre på, hvad der er lovligt og ulovligt på internettet. Dette billede bliver bestyrket af svarene på et tredje spørgsmål. Svarene er sammenfattet 15

16 nedenfor. Her svarer samlet set 65 % af respondenterne, at de på et tidspunkt har været i tvivl om reglerne for ophavsret. Spørgsmål Ja Ja, jeg har Nej Ved ikke været i tvivl, men søgte ikke mere information Har du nogensinde tænkt over /været i tvivl om regler for ophavsret? 15 % 50 % 26 % 9 % 3.4 Studerendes viden Mange af respondenterne er i tvivl om reglerne for ophavsret, og de er ikke sikre på, hvad der er lovligt og ulovligt på internettet. Det peger på et behov for mere oplysning. Dels målrettet information om, hvilke konkrete services der er lovlige, dels information om, hvorfor netop disse er lovlige i modsætning til andre. Med andre ord er der brug for også at oplyse om selve ophavsretten, hvis de unge skal kunne forstå, at visse tjenester ikke er lovlige og hvis de desuden skal have forståelse for, hvorfor det er sådan. Når det er sagt, kan man sandsynligvis med rette sætte spørgsmålstegn ved, om en sådan oplysning alene vil kunne påvirke de unges adfærd i retning af at bruge lovlige frem for ulovlige services. Det er næppe tilfældet. Ikke desto mindre er et højt vidensniveau en forudsætning for, at de unge aktivt kan vælge de lovlige tjenester til, jf. også de unges ønske om gennemsigtighed og vejledning i at træffe det rigtige valg. Hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaet drejer sig netop om de studerendes viden om reglerne i ophavsretten. De kan derfor give et lidt mere nøjagtigt indtryk af vidensniveauet. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at spørgsmålene har en høj sværhedsgrad og kan være vanskelige at give et entydigt svar på. I tabellen herunder angiver vi andelen af de studerende, som har svaret rigtigt på hvert af de 13 spørgsmål om ophavsret. 16

17 Spørgsmål Rigtigt svar Andelen af rigtige svar Du har skrevet en bog og vil sikre dig, at du har ophavsretten til den. Hvad skal du gøre? Jeg behøver ikke at foretage mig noget, da et originalt værk er beskyttet af ophavsretsloven 18 % En studiegruppe på tre, der læser på universitetet, vil kopiere en fagbog og uddele kopierne mellem sig. Er det lovligt? Nej, de må slet ikke kopiere bogen 68 % Hvor skal denne kopiering finde sted? De må ikke kopiere bogen 46 % Studiegruppen beslutter at kopiere bogen i flere eksemplarer og sælge dem til hele holdet på 30 personer. Må de det? De må ikke kopiere bogen 85 % Til en Power Point-præsentation på dit studie har du fundet et billede på internettet. Må du anvende det? Nej, det må jeg ikke uden at spørge rettighedshaveren 54 % Tror du, at man som underviser godt må lægge en artikel ud til sine studerende som led i e-læring? På biblioteket har du fundet en dvd. Må du kopiere den til dig selv? Det må man kun, hvis rettighedshaveren har givet sin tilladelse, eller brugen er dækket af en CopyDan-aftale Nej, jeg må ikke kopiere lånte eller lejede dvd er 58 % 79 % Du har købt en dvd. Må du kopiere den til privat brug? Ja, men kun til personlig brug inden for husstanden 67 % 17

18 Hvor skal denne kopiering finde sted? Privat 60 % Din ven kommer hjem fra Asien med en masse nye film, men de er ikke originaler. Må du kopiere dem? Nej, jeg må ikke kopiere en ulovlig kopi 82 % Du har lovligt købt og downloadet Kashmirs nye album, og du vil gerne dele filen med dine venner. Må du det? Nej, jeg må ikke dele filen med mine venner 83 % Du har lovligt anskaffet et softwareprogram. Må du kopiere det på en cdrom? Ja, jeg må godt tage en sikkerhedskopi 58 % Må du fx på din egen hjemmeside eller Facebook-profil linke til andre hjemmesiders indhold? Ja, men kun til forsider. Deeplinking kræver som udgangspkt. tilladelse 22 % Det fremgår af tabellen, at langt størstedelen af de studerende svarer rigtigt på de fleste spørgsmål. Kun to spørgsmål er der decideret få rigtige svar på det første og det sidste. Man kan endda argumentere for ikke at lægge den store vægt på netop disse spørgsmål: Det første har til forskel fra resten ikke et brugerperspektiv og er altså ikke for alvor relevant for de unge som brugere af kreative produkter. Endvidere er der uenighed om det sidste selv blandt jurister, så det er meget at forvente, at studerende kan svare på det. Alt i alt tegner der sig altså et billede af, at mange af de studerende har relativt godt styr på reglerne for ophavsretten. Ideelt set skulle andelen af rigtige svar naturligvis være højere, og der er også stadig grund til at oplyse om reglerne, men fra et overordnet perspektiv kan man ikke kalde de studerende uvidende på dette område. 18

19 Tilbage står så spørgsmålet om, hvorfor mange studerende har været i tvivl om, hvad de må og ikke må, når mange samtidig er forholdsvis vidende. Et bud på et svar kunne være, at spørgsmålene om reglerne for ophavsret i spørgeskemaet overvejende drejer sig om kopiering af fysiske produkter, mens de unge kunne tænkes at have været i tvivl om reglerne for brug af kreative produkter på internettet. Sat på spidsen er det ét at vide, om man må kopiere en biblioteksbog, noget andet, om en musikservice som fx Grooveshark er lovlig eller ej. Hvis denne formodning er korrekt, taler det for en målrettet oplysningsindsats som beskrevet ovenfor. En overordnet konklusion på spørgeskemaundersøgelsen må nemlig være, at mange unge studerende bruger ulovlige services til at tilgå kreative produkter på internettet, men at mange også er i tvivl om, hvad der er lovligt og ulovligt samtidig med at de har ret godt styr på reglerne for at kopiere bøger, dvd er og cd er. 3 Målrettet oplysning de steder på internettet, hvor de unge i forvejen er, kunne altså være et middel til at råde bod på tvivlen og hjælpe de unge til at træffe deres egne valg på et noget mere kvalificeret grundlag. 3 Konklusionerne på spørgeskemaundersøgelsen flugter med den tidligere (tilsvarende) undersøgelse fra UBVA (2010). 19

20 4. Konklusion Ifølge resultaterne i denne rapport benytter mange unge sig af ulovlige services på internettet for at tilgå kreative produkter. Det er der som sådan ikke noget nyt i. Men resultaterne tyder også på, at mange med mellemrum kan være i tvivl om, hvad der er lovligt, selvom de har rimeligt godt styr på reglerne for at kopiere bøger, dvd er og cd er. Hvis ønsket er at få flere unge til at vælge internettets lovlige tilbud til, kunne et middel være en målrettet indsats fokuseret på at oplyse om, hvad der helt konkret er lovligt eller ulovligt og hvorfor. Samtidig viser undersøgelsen af de unges normer for netadfærd, at de vil træffe deres egne valg på så kvalificeret et grundlag som muligt. Derfor efterspørger de klar og gennemsigtig kommunikation fra internettets aktører, og de vil gerne guides, så længe ingen forsøger at vælge for dem. Også dette peger altså på en målrettet oplysningsindsats som et middel til at påvirke de unge, så de benytter sig af de lovlige frem for de ulovlige services. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en oplysningsindsats, der siger, hvad de unge skal gøre. Det drejer sig om at stille relevant information til rådighed på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt, så de unge ved, hvilke valg de kan træffe, og hvad de hver især vil indebære. Overordnet handler det om at have tiltro til, at de unge kan og vil træffe meningsfulde valg, hvis de har et kvalificeret grundlag at gøre det på. Det er sandsynligvis en indsats, som ikke vil blive afskrevet som et forsøg på at diktere eller censurere, og som derfor vil virke. Dermed peger denne rapport på én indsats, som sammen med andre tiltag sandsynligvis kan medvirke til at bremse den ulovlige brug af kreative produkter på internettet. Det er langt fra hele løsningen men det er givet en del af den. 20

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet,

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution

16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Bilag 2: Spørgeskema med besvarelser Alle kommentarer, som ikke var en del af spørgeksemaet, er markeret med rød skrift Mail på RUC brug og sikkerhed 16-12-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Denne

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Kom i gang med at nudge

Kom i gang med at nudge 1 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, 2014-15 Kom i gang med at nudge Nudging nye greb i det selvbetjente biblioteksrum Pixibog 2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Hvad er nudging? s.2 Kapitel

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere