Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden"

Transkript

1

2

3 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Henrik Busch, Steen Knudsen og Michael Thim Initiative Universal Media, Copenhagen TemaNord 2006:572

4 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler TemaNord 2006:572 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 250 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Forord Børn og unge møder i dag markedsføring af produkter i mange nye former. Markedsføringen har udviklet sig fra traditionelle reklamer i trykt form, biografer og tv. Det er den form for reklame, som undervisningen i skolerne typisk beskæftiger sig med. Med projektet»kortlægning af markedsføring til børn og unge i Norden«ønsker Nordisk Ministerråd en systematisk kortlægning af nye markedsføringsformer som fx mobiltelefon-markedsføring, peer-to-peer markedsføring, product placement, viral markedsføring etc. Nordisk Ministerråd har netop udgivet rapporten»kommersielt press mot barn og unge i Norden«(TemaNord 2005:567). Rapporten ser nærmere på den kommercielle opvækst, hvor børn og unge i langt tidligere alder, og i langt større grad end før, kommer i kontakt med forbrug. Den kommercielle opvækst handler om, at næsten alt koster penge og bliver markedsført. Spørgsmålet er, hvilke kompetencer børn og unge skal have for at kunne møde forbrugermarkedet og markedsføringen på kompetent vis. Rapporten blev diskuteret på NMR s konference i København den 29. september Rapporten blev præsenteret og en række forskere diskuterede med baggrund i deres forskningsresultater, hvilke kompetencer børn og unge skal have. En af hoveddiskussionerne på konferencen var, at voksne ofte kun har begrænset kendskab til deres børns brug af medier og dermed også et begrænset kendskab til de former for markedsføring som børn og unge møder. Der eksisterer således ikke et klart overblik over de nye metoder for markedsføring som erhvervslivet anvender og de metoder er ikke en del af det undervisningstilbud, som forbrugermyndighederne har til børn og unge. Med andre ord behandler det eksisterende undervisningsmateriale med stor sandsynlighed ikke de markedsføringsformer, som børn og unge møder. Der er en kløft mellem den virkelighed børnene møder og den virkelighed de voksne underviser dem i. Forbrugerstyrelsen har derfor på vegne af Nordisk Ministerråd iværksat en kortlægning af de nye markedsføringskanaler, der er kommet til inden for den sidste årrække. Nordisk Ministerråd

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Projektbeskrivelse Målsætning Målgruppe Dataindsamlingsmetode Målgruppekarakteristika Tværgående kampagner Typologisering af markedsføringskanaler Overordnede konklusioner Perspektivering Nye teknologier på tegnebrættet Ændret målgruppeadfærd Markedsføringskanaler Mobiltelefoner SMS, MMS og video Mobiltelefon portaler Mobiltelefoner content Voice Response Podcasting Bannerannoncering på internettet Internet-content, wallpaper Søgemaskine Markedsføring Internet communities Chat robotter Ghost chatting Blogs på internettet Spyware og cookies på internettet Annoncering i Messenger Viral Marketing på internettet Word-of-Mouth Marketing (ambassadørprogrammer) Endorsement af kendte Klubkoncepter Digitalt TV Product Placement i film Product Placement i printmedier Product Placement i spil Merchandising / cross promotion Sponsorship af events såsom festivaller og sportsturneringer Sampling uddeling af vareprøver Sponsorship af undervisningsmaterialer og andre skolesager... 95

8

9 1. Resumé Denne rapport kortlægger en lang række nye markedsføringskanaler med fokus på kanaler inden for nye media rettet mod årige i Norden. Udover en kort beskrivelse af relevante karakteristika ved denne målgruppe i hvert af de nordiske lande, er der et afsnit omkring tværgående kampagner, som på samme tid inddrager flere forskellige markedsføringskanaler. Herefter er et afsnit med forslag til typologisering af de mange nye markedsføringskanaler efterfulgt af konkluderende og perspektiverende afsnit, hvor der dels trækkes nogle overordnede linier ikke mindst om identificérbarhed og dels tegnes et billede af situationen i fremtiden og hvilke trends, der kommer til at påvirke dette billede. Sidst i rapporten er en nuanceret gennemgang af de mange kanaler, idet hver af de valgte kanaler beskrives separat med fokus på følgende områder: Funktionalitet Tog og sted for anvendelse Interessenter Forretningsmodel og indtjening Målgruppe Udbredelse i dag og i fremtiden Gennemskuelighed I forbindelse med hvert afsnit er der en oversigt over relevante eksempler og cases primært fra de nordiske lande.

10

11 2. Projektbeskrivelse Nordisk Ministerråd har ønsket at gennemføre en kortlægning af nye markedsføringskanaler til børn og unge i Norden. Målsætning Formålet med projektet er således at etablere et overblik over nuværende og kommende markedsføringskanaler mod børn og unge, herunder beskrivelse, eksemplificering, typologisering, udbredelse etc. Efterfølgende skal den udarbejdede rapport kunne omsættes til undervisningsmaterialer og anden forbrugeroplysning af de nordiske forbrugermyndigheder. Målgruppe Målgruppen for projektet er defineret til børn og unge i Norden i alderen år. Denne afgrænsning betyder ikke, at der kun er beskrevet markedsføringskanaler, der udelukkende henvender sig til denne målgruppe, ligesom der heller ikke er fravalgt cases eller eksempler, som egentlig primært henvender sig til andre aldersgrupper. Ønsket har været at etablere så bred en katalogisering af markedsføringskanaler som muligt, også selvom det har resulteret i, at visse kanaler i højere grad har henvendt sig andre end den snævre målgruppe. Argumentet herfor har været, at selvom det ikke er lykkedes at identificere eksempler specifikt rettet til den pågældende aldersgruppe, vil der formodentligt allerede findes eller i hvert fald inden for en overskuelig fremtid kunne findes eksempler på, at den pågældende markedsføringskanal anvendes med fokus på de årige. Også det nordiske perspektiv har det ikke altid været let at balancere ligeligt. De fem lande er ikke lige langt fremme på dette område, så der er helt naturligt blevet identificeret flere eksempler fra Danmark og Sverige end fra de øvrige lande. I og med mange af de forskellige typer kanaler helt tydeligvist er tværnationale, ligesom overvægten af de implicerede annoncører er internationale, er det valgt at fokusere mindre på at balancere fordelingen mellem de fem lande end at kortlægge kanalerne i sig selv ud fra en klar forventning om, at hvis de ikke anvendes i det enkelte land i dag, vil de blive det i en snarlig fremtid. Når det gælder volumen-vurdering af de enkelte markedsføringskanaler har det tillige været svært kun at tage udgangspunkt i børn og unge i alderen år. Langt hovedparten af kanalerne skelner ikke mellem

12 12 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler aldersgrupper, og selv på case-niveau har det vist sig ganske umuligt at estimere volumen inden for hhv. uden for målgruppen. Dataindsamlingsmetode Dataindsamlingen til kortlægningsrapporten har primært bestået af desk research samt interviews med relevante personer i Norden og resten af verden. De primære datakilder har været: Forskningsartikler, populistiske artikler, nyhedsbreve, internet-sider etc. inden for markedsføring i et bredt perspektiv samt med fokus på markedsføring til børn Erfaringer fra Initiative Universal Medias kontorer i Norden og resten af verden Erfaringer fra andre reklame- og mediabureauer Erfaringer fra marketingansvarlige i nordiske virksomheder Erfaringer fra diverse forskere og konsulentvirksomheder specialiseret inden for de enkelte nye markedsføringsformer I alt er der således gennemført 43 interviews fordelt på følgende måde: Nordiske mediabureauer 9 Nordiske reklamebureauer 7 Nordiske virksomheder 14 Eksperter inden for én kanal 9 Forskere med fokus på nye markedsføringskanaler 4 Fordelingen afspejler den virkelighed, projektet arbejder inden for, dvs. der er primært taget udgangspunkt i at tale med praktikere, der i deres dagligdag arbejder med én eller flere af de nye markedsføringskanaler. Endvidere er der som grundlag for konklusioner, evalueringer og estimater gennemført en kvantitativ markedsanalyse med 1005 gennemførte interviews i den danske del af målgruppen (personer i alderen år) omkring de identificerede markedsføringsformer. Her er kortlagt kendskabsgrad, anvendelsesfrekvens, overordnet holdning samt syn på identificerbarhed til en række udvalgte af de beskrevne markedsføringsformer. På den måde er der etableret en tværgående analyse, hvor det er muligt at foretage en tværgående sammenligning af målgruppens forhold til de enkelte markedsføringsformer. Det primære datamateriale til kortlægning af markedsføringskanaler til årige i Norden er således tilvejebragt via en kombination af primær og sekundær dataindsamling. Det er derfor ikke altid muligt at henvise til andre eksterne kilder.

13 3. Målgruppekarakteristika I dette afsnit præsenteres kort de fem lande i relation til målgruppen bestående af børn og unge i alderen år. Udover et overblik over den demografiske sammensætning vil der så vidt det har været muligt at identificere de pågældende data være en kortfattet gennemgang af karakteristika af relevans for området nye markedsføringskanaler. Danmark Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, målt i det danske standardanalyseværktøj (TGI) Index Danmark fra TNS Gallup. Målgruppen udgør ca personer i Danmark. 59 % af målgruppen har bruger dagligt internettet privat, og 36 % bruger internettet på deres skole mindst ugentligt. 94 % af målgruppen har adgang til internettet. Danmark har en meget stor penetration af mobiltelefoner og i målgruppen har 96 % egen mobiltelefon, og 80 % af dem bruger den daglig/næsten dagligt. 21 % af målgruppen bruger internettet mindst 3 timer dagligt på hverdage, og 35 % i weekenden. Anvendelse af internettet og andre relevante platforme Surfer på Internettet som underholdning/tidsfordriv 31% 42% 27% 13% Chatter over Internettet 31% 26% 43% 59% Bruger Internettet andre steder (café/bibliotek etc.) 2% 19% 79% 49% Bruger Internettet på uddannelsesinstitution 11% 44% 45% 8% Bruger Internettet på arbejde 4% 11% 86% 36% Bruger Internettet privat 59% 28% 13% 9% Bruger PC i hjemmet (anden brug) 34% 30% 23% 13% Bruger PC i hjemmet (underholdning) 50% 36% 9% 5% Bruger PC i hjemmet (studier/skole) 19% 38% 34% 10% Bruger PC i hjemmet (arbejde) 7% 11% 22% 60% Deltager i SMS-konkurrencer 2% 3% Anvender mobiltelefon 53% 81% 42% 10% 3% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagligt/ næsten dagligt Ugenligt Sjældnere Aldrig På spørgsmålet om man generelt er positivt eller negativt stemt overfor reklamer i TV, aviser og lignende, er 42 % af de årige i Danmark positive, 33 % er neutrale og 25 % er negative.

14 14 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Generel holdning til reklame 10% 32% 30% 16% 9% 3% Meget positiv Positiv 8% 34% 32% 16% 8% 3% Hverken positiv eller negativ Negativ Meget negativ 12% 28% 28% 17% 11% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Af årsager til at være positiv over for reklamer, fokuseres især på, at de er sjove, underholdende og gør én i godt humør, ligesom de fortæller om produktnyheder og giver overblik over mulighederne. Positive aspekter ved reklamer Sjove/underholdende/godt humør Som research/overblik over hvad der er på markedet/oppe i tiden/nye Vækker interesse/ideer/inspiration til at prøve andre Tilbud De er der af økonomiske årsager Samtaleemne Andet 3% 4% 2% 1% 2% 1% 9% 8% 10% 8% 8% 7% 12% 8% 14% 7% 10% 5% 27% 29% 26% 34% 39% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Årsagerne til at være negativ over for reklamer drejer sig hovedsageligt om, at de enten er forstyrrende, spild af tid eller at der simpelthen er for mange dårlige reklamer, som man ikke ønsker at spilde sin tid på.

15 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 15 Negative aspekter ved reklamer Irriterende at blive afbrudt i programmer/film/forstyrrende Reklamerne tager er for lange/for mange/spild af tid Trælst/irriterende/dårlige Ingen frihed til at vælge fra/manipulerende For meget sex/skaber forkert menneskesyn/livsopfattelse/lovet Samme reklame kører for længe Økonomisk nødvendigt med reklamer Tvinges til at zappe meget Andet 8% 9% 7% 4% 0% 7% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 0% 2% 5% 5% 6% 4% 2% 7% 41% 43% 39% 33% 36% 31% 30% 28% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sverige Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, da der ikke bliver interviewet yngre personer i det svenske standardanalyseværktøj (TGI) fra Ovesto Konsument. Målgruppen har i vid udstrækning adgang til PC derhjemme (94 %), ligesom 76 % af målgruppen bruger internettet dagligt. Sverige har en meget høj penetration af mobiltelefoner og i målgruppen har 97 % egen mobiltelefon. 21 % af målgruppen taler i mobiltelefon mindst 10 minutter hver dag, og 40 % sender dagligt SMS. Brug af computer og mobiltelefoner 100% 95% 97% 94% 80% 83% 76% 60% 58% % 40% 40% 35% 20% 23% 21% 23% 21% 0% Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Bruger SMS Bruger MMS Mobil telefon dagligt ind i mellem Taler i mobil telefon, min. 10 min. Per dag Bruger Internettet dagligt Alle år Alle år Målgruppen bruger internettet til at chatte (70 %), lytte til musik (45 %), se film (42 %) samt lytte til web-radio (22 %). Derudover spiller 19 % spil og 22 % downloader film fra internettet.

16 16 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Anvendelse af internettet 100% % 80% 60% 40% 20% 0% 70% 17% 19% 5% Chatting Download Computer Spil Ser på film på Filmklipp Alle år Alle år 61% 45% 42% 33% 22% 13% 14% 10% 11% 8% 3% 6% Loader Music Downloader Ringetoner Downloader Film Participate In Discussion Groups Søger info om underholdning Lytter til Webradio 22% 14% Norge Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, da der ikke bliver interviewet yngre personer i det norske standardanalyseværktøj (TGI) fra TNS/Gallup. Målgruppen har stor adgang til PC derhjemme (74 %), ligesom 74 % af målgruppen bruger internettet dagligt. Adgang til PC, mobiltelefon og internettet 100% 80% 69% 74% 73% 69% 74% 60% 54% % 40% 20% 0% Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Mobil telefon Bruger Internettet dagligt Alle 12 år+ Alle år 65 % af målgruppen bruger i stor eller meget stor grad deres PC derhjemme til at lytte til musik 29 % anvender den tillige til at se film.

17 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 17 Anvendelse af PC i hjemmet Se film 13% 17% 2% 15% 27% 10% Lytte til musik 37% 29% 14% 5% 6% 10% Arbejde 6% 11% 20% 11% 32% 20% Studier/skolegang 29% 31% 14% 11% 5% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget stor grad Stor grad Hverken stor eller lille grad Lille grad Meget lille grad Ubesvaret Målgruppens ugentlige aktiviteter på internettet i eget hjem er som følger; 48 % chatter, 52 % henter musik, 68 % bruger Messenger og 36 % spiller spil/games. Undersøgelsen indbefatter ikke aktiviteter ved brug af PC andre steder, som f.eks. i skolen eller andet sted, så ovenstående niveauer er sandsynligvis et forsigtigt estimat på den samlede ugentlige aktivitet på nettet. Anvendelse af internettet Sender SMS 27% 73% Henter ringetoner 8% 92% Ser TV på internettet 12% 88% Lytter til radio på internettet 8% 92% Spil 36% 64% Dating tjenester 6% 94% Messenger 68% 32% Henter musik 52% 48% Chatting 48% 52% Min ugenligt Sjældnere 0% 20% 40% 60% 80% 100% Finland Nedenstående tal er baseret på målgruppen år, og stammer fra det finske standardanalyseværktøj (TGI) fra TNS Gallup/Atlas.

18 18 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Målgruppen har stor udbredelse af brug af PC, samt har i vid udstræk- har en ning adgang til internettet, enten i form af DSL eller bredbånd, ligesom de i stort omfang er brugere af de nye mediekanaler. Finland har meget stor penetration af mobiltelefoner, og i målgruppen har 97 % egen mobiltelefon. I målgruppen skifter 24 % mobiltelefon hvert år, hvilket indikerer, at den nyeste mobiltelefoniteknologi meget hurtig udbredelse blandt de årige i Finland. Adgang til forskellige platforme 100% 94% 97% 80% 82% % 60% 59% 64% 50% 40% 33% 20% 16% 24% 17% 0% Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Adgang til PC i Skolen Har egen Mobil telefon Købte en telefon i 2005 Internet min/day Alle 10y+ Alle % bruger internettet dagligt, og de mest anvendte områder er chatting (71 %), spil 60 % og downloading af computerspil (41 %). Bruger internettet til at 100% 80% 60% % 40% 20% 0% Chatting Download Computer Spil Discussion groups Games Brugt Internettet fra en Mobil telefon Alle 10y+ Alle 15-17

19 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 19 Den store udbredelse af hurtige internet-forbindelser (DSL og Bredbånd) i Finland indebærer også, at mediekonvergens er udbredt inden for målgruppen, hvilket kan eksemplificeres ved, at hele 22 % ser film på internettet, at 29 % har prøvet at se realtime Tv-programmer og at 29 % hører radio over internettet. Bruger internettet til at Ser Real Live på internettet (Alle år+) 2% 7% 20% 55% Ser Real Live på internettet (Alle 10 år+) 1% 4% 13% 57% Ser film på internettet (Alle år+) 5% 17% 32% 32% Ser film på internettet (Alle 10 år+) 1% 8% 21% 45% Lytter til internet-radio (Alle år+) 2% 9% 18% 55% Lytter til internet-radio (Alle 10 år+) 1% 5% 13% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bruger regelmæssigt Ind i mellem Har prøvet overhovedet Har aldrig prøvet Island Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, og stammer fra Islands standardanalyseværktøj (TGI) fra IMG Gallup. Målgruppen har i stort omfang adgang til internettet, enten i form af DSL eller Bredbånd, og er i stort omfang brugere af de nye medier kanaler. 81 % af målgruppen bruger således internettet. Island har en meget stor penetration af mobiltelefoner, og i målgruppen har 98 % egen mobiltelefon.

20 20 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Adgang til platforme 100% 98% 80% 81% 60% % 40% 20% 0% Ikke 0,00% tilgængelig Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Mobil telefon Bruger Internettet år Målgruppens aktivitet på internettet udgøres primært af Spil (85 %) og Chatting (50 %). Anvendelse af internettet 100% 80% 85% 92% % 60% 50% 40% 24% 20% 0% Chatting Games Bruger MSN Handler på nettet år

21 4. Tværgående kampagner Man ser flere og flere eksempler på, hvordan annoncører vælger at attakere målgruppen fra flere sider på samme tid med anvendelse af adskillige mediakanaler. Ofte er der tale om en kombination af på den ene side mere traditionelle kanaler, såsom TV, radio og outdoor, på den anden side de nye, mere teknologidrevne mediakanaler såsom mobiltelefoner og søgemaskine-links og på den tredje side en bevidst brug af de mere skjulte mediakanaler såsom viral markedsføring. eller en struktureret approach, til at opnå redaktionel omtale i nyhedsmedier. Fordelene hermed opleves at være dels et mere finmasket net, så alle i den potentielle målgruppe på et eller andet tidspunkt rammes af det pågældende budskab og dels en mere dyb påvirkning, hvor nogle kanaler er mere brede opmærksomhedsskabende og andre er mere nicheorienterede profilerende eller salgsgenererende. Denne massive påvirkning har hidtil været mest udbredt inden for filmindustrien, hvor der ofte benyttes mange forskellige medier i forbin- film. Baggrunden er dels at det er blevet svæ- delse med lancering af nye rere og sværere at påvirke unge, dels at deres medieforbrug er meget fragmenteret og dels at filmselskaberne kun har én chance til at gøre en film til succes. I de tværgående kampagner er det ofte formålet at ramme de samme forbrugere mange gange på kort tid med det pågældende budskab og ofte gerne 24 timer i døgnet. Eksempler og cases Virksomhed Produkter År Lande Url Nestlé Slik 2005 DK Ingen Filmen Spiderman Film, Spil 2006 DK

22

23 5. Typologisering af markedsføringskanaler I dette afsnit diskuteres forskellige muligheder inden for typologisering af de mange markedsføringskanaler beskrevet i ovennævnte katalog. Umiddelbart vil det mest logiske være først at opdele de mange kanaler i offline og online, men det giver alligevel ikke mening, i og med at mobiltelefonen som en meget central platform både kan være online og offline. I stedet kan man vælge at bruge de forskellige platforme som grupperingsenhed, men også her støder man ind i problemer, i og med at internettet igen kan gå på tværs af såvel computere som mobiltelefoner, ligesom eksempelvis podcasting både er relevant i forbindelse med computere og MP3-afspillere. En tredje mulighed er at opdele efter, hvorvidt man som bruger er anonym eller navngiven, men også her vil der være problemer med relevansen i forhold til visse af de beskrevne markedsføringskanaler. Alternativt hertil kunne man vælge at skelne imellem, hvorvidt der er tale om massekommunikation eller one-to-one kommunikation, men også her er der nogle af mulighederne, der smelter sammen på tværs af denne sondring. Med hensyn til typologisering kan man alternativt også vælge at inddele efter forretningsmodel, eksempelvis om der er brugerbetaling eller ej. Her støder man dog også ind i problemer, i og med at der mere er tale om et kontinuum end en egentlig typologisering. I nogle tilfælde betaler brugerne på en indirekte og uigennemskuelig måde, mens det andre steder er mere åbenlyst, hvor finansieringen kommer fra. Endelig kunne man vælge at udarbejde en kategorisering efter hvor let det er for brugerne at identificere det kommercielle aspekt i den enkelte markedsføringskanal. Men også her støder man ind i problemer. For det første skal man definere niveauet af kommerciel aktivitet, hvilket både kan være 1) at der overhovedet står kommercielle kræfter bag og 2) hvilken virksomhed der står bag. Derefter skal man vælge fokuspunkt, i og med de unges svar i relation til identificérbarhed i den gennemførte markedsanalyse ikke nødvendigvis stemmer overens med andres syn på, hvor let eller svært det er at gennemskue, hvem der står bag en given aktivitet. Vores konklusion må være, at det er op til den enkelte læser at udarbejde sin egen typologisering alt efter synsvinkel, kontekst og anvendelse. Den opdeling, der i visse sammenhænge er relevant, vil ikke være det i andre. Og samtidig skal det tages med i betragtning, at de mange markedsføringskanaler i højere og højere grad kommer til at overlappe og

24 24 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler smelte sammen inden for en overskuelig fremtid. Hvad der i dag ikke synes muligt, vil snart være helt naturligt efterhånden som den håndhold- vil komme til at te gadget, der i dag går under betegnelsen mobiltelefon indeholde langt flere features af relevans i en markedsføringsmæssig sammenhæng. I denne rapport er det derfor valgt at arbejde med de forskellige markedsføringskanaler i en rækkefølge, der umiddelbart følger en platformslogik, og hvor der kan trækkes paralleller mellem de kanaler, der beskrives efter hinanden. På den måde er eksempelvis alle de kanaler, der kræver brug af internettet samlet, og det samme gælder for mobiltelefo- nen, ligesom varianterne inden for product placement og sponsorering er samlet hver for sig. Ovenfor er listet en række mulige klassificeringsvariable, og det kan kun anbefales, at man som læser selv udarbejder en typologisering, der er i overensstemmelse med det udgangspunkt, man har for sin indgang til problemstillingen.

25 6. Overordnede konklusioner Børn og unge i Norden påvirkes i dag af utallige kommercielle budskaber hver eneste dag. Flertallet af forældrene har aldrig haft flere penge til forbrug, og der er hele tiden fokus på at have succes i arbejdslivet, med fritidsinteressen og som forældre Børn og unge er i stigende grad en vigtig målgruppe for mange virksomheder. Dels får de i højere og højere grad indflydelse på familiens købsbeslutninger, dels har de selv et stigende rådighedsbeløb og dels anvender de voksenprodukter i en tidligere og tidligere alder. Der er med andre ord et stigende pres på de årige rent markedsføringsmæssigt. Alt i alt er de unge overvejende positivt stemt over for reklame i det hele taget, idet 42 % er positive, mens 25 % er negative. Begrundelserne for at være positiv går mest på underholdningsværdien, informationen og overblikket, de tilbyder. De negativt stemte fokuserer mest på, at reklamer er forstyrrende, spild af tid og grundlæggende for dårlige til at fange interessen. I og med at effekten af traditionelle reklameformer samtidig er faldende som følge af, at de unge er opvokset med reklamer og en deraf afledt stærk evne til at gennemskue, afkode og frasortere kommercielle budskaber uden initiel interesse, opstår der i mange virksomheder et ønske om at»fange«de unge på mere sofistikerede måder, hvor paraderne ikke er oppe i samme omfang. Og her spiller de mange nye teknologiske muligheder en stor rolle. Både internettet, mobiltelefonen og MP3-afspilleren giver helt nye muligheder for at få kontakt til denne fra virksomhedernes synspunkt svære målgruppe. På alle disse platforme er de nordiske unge i alderen år særdeles aktive med en meget nuanceret anvendelse af rigtigt mange kanaler, som også bliver brugt til markedsføring på den ene eller anden måde. Den gennemførte markedsanalyse viser i denne sammenhæng, at de unge må betragtes som særdeles kompetente forbrugere, som udmærket kan gennemskue de kommercielle aspekter i i hvert fald de fleste af de forskellige markedsføringskanaler. På tværs af de mange beskrevne markedsføringskanaler er der kun nogle enkelte, hvor de unge selv oplever, at det er svært at gennemskue, i hvilken grad og hvilken virksomhed som står bag en given aktivitet. Rækkefølgen med hensyn til oplevet identificerbarhed ser således ud (indekset er konstrueret på den måde, at jo højere tal, jo bedre oplevet identificerbarhed, og omvendt):

26 26 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Kanal Let at identificere Svært at identificere Indeks: Let / svært Product Placement i spil 64 % 0 % - Sponsorship af events 74 % 3 % 2467 Product Placement i printmedia 74 % 4 % 1850 Sponsorship af skolematerialer 68 % 5 % 1360 Reklame i Messenger 67 % 5 % 1340 Reklame via mobiltelefoner 70 % 8 % 875 Reklame på internet communities 60 % 8 % 750 Product Placement i film 62 % 11 % 564 Reklame via Podcasting 35 % 8 % 438 Sponsorerede links på søgemaskiner 46 % 18 % 255 Virale reklamer sendt via 38 % 18 % 211 Reklame i chatrobotter 38 % 19 % 200 Jo lavere index-score, desto sværere at identificere. Der er i analysen ikke spurgt om alle markedsføringskanaler. Når det gælder afvejningen af, hvorvidt man hellere vil have færre reklamer og dårligere platforme/produkter sammenlignet med kombinationen af flere reklamer og endnu bedre platforme/produkter, er der også generelt stor accept af situationen som den er i dag, endda med en klar tendens til et ønske om endnu flere reklamer, hvis det kan betyde bedre platform/produkter. Kanal Flere reklamer + bedre Passende Færre reklamer + produkt balance i dag dårligere produkt /Neutral Spil 41 % 56 % 3 % Events 43 % 53 % 4 % Skolematerialer 53 % 41 % 5 % Messenger 37 % 59 % 4 % Film 31 % 63 % 7 % Søgemaskiner 27 % 66 % 7 % Magasiner/ugeblade 22 % 68 % 10 % Der er i analysen ikke spurgt om alle markedsføringskanaler. Overordnet set er der således tale om en ret kompetent målgruppe, som ikke let lader sig overtale uden først at have taget konkret stilling. Om denne kompetence både inden for anvendelse af de mange nye kanaler og platforme, tillige med en stærke evne til at gennemskue indholdet af de kommercielle tiltag, også kan overføres til forældre og lærere, er nok mere tvivlsomt. Ser man på, hvilke markedsføringskanaler der i kombination af identificerbarhed og forventet vækst inden for en horisont på 3 5 år kan ses som problemfelter, vil det nok være relevant at pege på følgende: Chatrobotter Virale film Søgemaskiner Mobilportaler Blogs

27 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 27 Den første kanal på listen er primært et p roblem, fordi chatrobotter er meget svære at gennemskue faktisk er brugerne sjældent klar over, at der kan være en kommerciel interesse, der prøver at aflæse deres vaner og derigennem styre deres holdningsdannelse. Omvendt vil de møde meget modstand på et bevidst plan, i det øjeblik brugerne oplever, at de påvirkes på den måde, så der vil være en naturlig»opdragelsesproces«. Rundsendelse af virale film er ikke i sig selv et problem, i og med at der er en meget klar afsenderidentifik ation, ligesom det ikke er skjult, m en faktisk kræver en aktiv, bevidst indsats at blive eksponeret. Problem et er nok mere, at man som forbruger ikke er klar over, at denne lyst til at delagtiggøre andre i hvad man har fundet/set på internettet, kan være udnyttet kommercielt. På det tidspunkt hvor det kommer frem, at visse virksomheder forsøger at styre forbrugerne på den måde, vil der være en meget større skepsis og modstand mod denne adfærdsform. Med hensyn til søgemaskinerne, er der nok ingen tvivl om, at de vil få større og større indflydelse på vores liv. Hvis de unge ikke evner at arbejde med både et indbygget kompas, som kan guide dem rundt på en neutral måde, og en løgnedetektor, der hjælper dem med at være kildekritiske og sætte spørgsmålstegn ved de fundne informationer, kan der være en stor risiko for, at de styres af kommercielle interesser, uden at være klar over det. Mobilportalerne er med på listen som følge af, at de vil være i ekstrem vækst i de allernærmeste år og derfor vil tiltrække e ntreprenører, som hellere end gerne vil gå til grænsen og nogle gange over i forsøg et på at tjene penge. Det vil sandsynli gvis resultere i en række tjenester, hvis eneste formål er at trække penge ud af folk, og da de årige er hurtige til at absorbere nye teknologier, vil de også stå for skud her. Også blogs er med, fordi de vokser eksponentielt i disse år. Der opret- en ny blog et sted i verden hvert eneste sekund, og en større og større tes andel af befolkningen blogger. Også her er gennemskueligheden svag, og der skal nok komme eksempler på en lidt for kreativ udnyttelse af den megen trafik på sådanne sites.

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Målgruppesegmentering

Målgruppesegmentering Eksempel 15.1 Tal med målgruppen Kirkeby, 2009 redegør for syv årsager til, at kampagnen i case E: Hudallergi nåede sine mål. To af punkterne er relevante i sammenhængen her: Kend din kommunikationsmålgruppe

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Kære lyttere og seere strategisk lyd- og videopodcasting

Kære lyttere og seere strategisk lyd- og videopodcasting Kære lyttere og seere strategisk lyd- og videopodcasting Af journalist og podcastingkonsulent Karin Høgh, indehaver af PodConsult, underviser i nye og sociale medier og forfatter til bogen Medier der holder

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa

Rejseplanen. Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting. TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Rejseplanen Ny ting på Rejseplanen: Realtid, BilRejseplanen og andre sjove ting TØF 2009 - Jonas Ask Homaa Kort om Rejseplanen Ejerkreds Tilsluttede / dataleverandører Kort leverandør Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere