ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET"

Transkript

1 ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for Ligesom sidste år indeholder finansloven ikke nogle store, nye initiativer på DSF s område, og den indeholder umiddelbart heller ikke nogle store overraskelser. Derimod viderefører forslaget den stærkt bekymrende udvikling, som vi har set de senere år, hvor der sker store besparelser i tilskuddene pr. studerende. I forbindelse med offentliggørelsen af finanslovsforslaget har Sofie Carsten Nielsen og regeringen flere gange fremhævet, at regeringen investerer 1,5 mia. i uddannelse. Beløbet dækker over øgede udgifter til hhv. SU og taxametertilskud i forbindelse med det øgede optag på de videregående uddannelser. Det er ikke et udtryk for et ekstra løft af uddannelsessektoren. Sofie Carsten Nielsen har valgt samme strategi, som Morten Østergaard valgte sidste år, ved at fremhæve de udgiftsstigninger der er en naturlig følge af de gældende regler som en investering i uddannelsesområdet. I dette notat, vil vi gennemgå de vigtigste elementer af finansloven på DSF s område. Det drejer sig om følgende: 1. Overblik: Flere penge til universiteterne færre penge pr. studerende 2. Grønthøsterbesparelser på taxametrene fortsætter 3. Den administrative effektivisering fastholdes 4. Beskæring af basistilskud til universiteterne 3 årig bevillingshorisont videreføres 5. Studietidsmodellen træder i kraft 6. Forlængelse af løftet af det laveste taxameter? (vi skal finde en anden overskrift) Forslag: Taxameterløftet af det laveste taxameter videreføres 7. Flere penge til studenterrådgivningen 8. Stagnerende bevillinger til forskning 1: Overblik: Flere penge til universiteterne færre penge pr. studerende Universiteterne får i finanslovsforslaget 255 mio kr. ekstra i taxameterpenge. Stigningen i midler svarer dog ikke til det stigende antal årsstuderende på universitet på 5 %, og dette betyder, at det gennemsnitlige uddannelsestilskud pr. årsstuderende fra 2014 til 2015 falder med 1142 kr., svarende til 1,6 %. Som i de forgående år sker der, trods det stigende optag, ikke en stigning i basistilskuddene 1, men tværtimod et mindre fald. Dette medfører, at det samlede tilskud til universiteterne, dvs. uddannelsestilskud + basismidler, pr. studerende falder med 5904 kr., svarende til 3,68 %. Ser man på udviklingen siden regeringen trådte til i 2011, vil uddannelsestilskuddet med finanslovsforslaget være faldet med Basismidler og basistilskud er i dette notat det samme. Basismidler er den mest brugt og populære betegnelse, mens den officielle betegnelse på finansloven er basistilskud 1

2 kr., svarende til 11%, mens det samlede tilskud vil være faldet med kr., svarende til 19 %. Den overordnede udvikling for bevillingerne til universitet fremgår af tabellen nedenfor. En mere omfattende oversigt over bevillingerne kan findes i finanslovsforslagets 19, s Fra virksomhedsoversigten over universiteter, FFL 15 19, Forslag 2015 Udvikling Udvikling Tilskud fra Uddannelsesministeriet ,21% 4,68% (mio. kr.) 2 Uddannelsestilskud (bl.a. taxameterpenge) ,39% 14,69 % i alt (mio. kr.) Basistilskud i alt (mio. kr.) ,54% -2,42% Heltidsuddannelse (Årsstuderende) ,08% 28,88% Tilskud i alt pr. heltidsstuderende ,68% -18,77% (kr.) 3 Uddannelsestilskud i alt pr. heltidsstuderende (kr.) ,60% -11,01% DSF mener, at det store fald i tilskuddene pr. studerende, er dybt problematiske og kritisable. Utilstrækkelig finansiering er hovedårsagen til mange af de kvalitetsproblemer, som studerende i dag oplever på deres uddannelser, og med vedvarende nedskæringer, vil disse problemer efter al sandsynlighed blive forværret. Særligt i forbindelse med regeringens såkaldte kvalitetsdagsorden er det paradoksalt, at grundlaget for at skabe kvalitet igen i år, bliver udhulet. Ud over de direkte nedskæringer på taxametrene, og de øvrige besparelser på uddannelsesmidlerne, er vi meget bekymrede over at basistilskuddene reelt ikke er blevet øget siden Samtidig er antallet af årsstuderende steget med næsten 30 %. Basismidlerne er grundlaget for uddannelseskvaliteten, da de blandt andet finansierer bygninger og fastansættelser, og de er samtidig grundlaget for den frie forskning, der understøtter den forskningsbaserede uddannelse. Vi anser det derfor som en forudsætning for et reelt kvalitetsløft, at basismidlerne øges i takt med et stigende studenteroptag. Punkt 2, 3 og 4 gennemgår de primære årsager til det samlede fald i midler pr. studerende 2 Dækker over hhv. uddannelsestilskud (dvs. taxametertilskud, færdiggørelsesbonus og andre småtilskud) og basismidler. Oversigten dækker kun de frie og (i udgangspunktet) ikke-øremærkede bevillinger til universiteterne fordi disse bevillinger m i modsætning til mange af de øvrige øremærkede bevillinger (bl.a. eksterne forskningsfinansiering/eksterne midler og myndighedsbetjening) 3 Beregnet som tilskud fra uddannelsesministeriet divideret med antal heltidsuddannelse/årsstuderende 2

3 2: Fortsat grønthøsterbesparelser på taxametrene Igen i år er der lagt op til, at der bliver skåret i taxametrene på universiteterne via de såkaldte grønthøsterbesparelser. Takstbeskæringen er fra 2014 til 2015 ikke helt på 2 %, som det fremgår af tabellen nedenfor, men på ca. 1,6 %. Dette skyldes en såkaldt aktivitetsjustering, der medfører et reduceret fald i alle takster på 200 kr.. 4 Udvikling i taxametertaksterne (2015-priser) Fald i kr. Fald i % Taxameter kr kr. 650 kr. 1,4% Taxameter kr kr kr. 1,6% Taxameter kr kr kr. 1,6% 3: Den administrative effektivisering fastholdes Siden 2012 har universiteterne været pålagt en såkaldt administrativ effektivisering, som blev fastlagt i VK-regeringens genopretningspakke fra Effektiviseringen består af en besparelse direkte i uddannelsestilskuddet, uden særlige krav om at besparelsen skal findes på administrationen. I regeringens finanslovsforslag er besparelsen på 261 mio. kr.. 4: Beskæring af basistilskud den 3-årige bevillingshorisont videreføre En smule overraskende sker der et fald i de samlede basismidler til universiteterne på 50 mio. kr.. 10 mio. kr. af den samlede besparelse sker på den del af basistilskuddet, der går til øvrige formål. Øvrige formål omfatter tilskud til en række aktiviteter, som universiteterne er pålagt, f.eks. biblioteker, museer, samlinger, haver og lignende. Besparelsen sker som en del af 8. fase af statens indkøbsprogram, der er et indkøbsprogram, der har til formål at effektivisere statslige indkøb. Den sidste del af besparelsen på 40 mio. kr. sker på den del af basistilskuddet, der går til forskning. Det er endnu ikke lykkedes DSF at klarlægge, hvad baggrunden for denne besparelse er. På trods af besparelsen, er der i finansloven afsat midler til at videreføre den 3-årige bevillingshorisont for basismidlerne, som blev indført i Det betyder at basismidlerne sikres på et niveau omkring 8,5 mia. kr. årligt. DSF mener, som nævnt ovenfor, at det nuværende niveau for basistilskud er for lavt, og at det derfor er dybt problematisk, at der skæres i tilskuddet. Vi er dog positive overfor, at det 3-årige bevillingsloft udvides, da universiteterne dermed ikke behøver at spare op, for at forberede sig på pludselige fald i bevillingerne. Vi lægger dog vægt på, at bevillingshorisonten bør være et gulv for bevillingerne frem for et loft, og at der hermed godt kan lægges ekstra bevillinger oven i det gældende niveau. 4 Vi har endnu ikke helt afklaret, hvad baggrunden for denne aktivitetsjustering er. Vi undersøger det nærmere og opdaterer notatet, når vi ved mere. 3

4 5: Studietidsmodellen træder i kraft Som en del af fremdriftsreformen træder den såkaldte Studietidsmodel i kraft fra Modellen indebærer, at universiteterne får mulighed for at få nogle af de penge, der spares via grønthøsterbesparelserne på taxametrene, tilbage, hvis de hvert år reducerer de studerendes studietid med et antal måneder. Studietidsreduktionen er individuelt fastsat for hver enkelt universitet (se uddraget fra finanslovsforslaget nedenfor). Færdiggørelsesbonussen er i finanslovsforslaget sat til at stige med 112 mio. kr., hvoraf 83,3 mio. kr. indgår i Studietidsmodellen. I den nuværende udformning af fremdriftsreformen, som er afspejlet i finanslovsforslaget, er det meningen, at der det kommende år vil blive tilført flere midler til færdiggørelsesbonussen, hvoraf en større og større andel vil blive en del af studietidsmodellen. Disse ekstra midler er dog som følge af modellens logik ikke sikret til uddannelse, på trods af at de står på finansloven. Opfylder universiteterne ikke målene for studietidsreduktion, mister universiteterne pengene. Fra finanslovsforslaget, 19 s Beløb af puljen til færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietid i mio. kr. (2015-pl) Andel betinget af studietid 83,3 165,2 371,3 608,7 800,5 943,6 I relation hertil fastsættes årlige institutionsspecifikke mål for reduktion af studietiden i perioden Studietidsmålene er fastsat på baggrund af universiteternes studietidsoverskridelse i Målene fremgår af tabellen nedenfor. Mål for reduktion af studietidsoverskridelsen, måneder I alt Københavns Universitet 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 7,6 Aarhus Universitet 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 4,7 Syddansk Universitet 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 3,1 Roskilde Universitet 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 6,6 Aalborg Universitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Copenhagen Business School 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2 Danmarks Tekniske Universitet 0,6 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 2,4 IT-Universitetet 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 3,1 Bemærkning: Reduktionen måles i forhold til Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studietiden, men deres overskridelse må ikke forøges med mere end tre måneder. Hvis et universitet ikke lever op til studietidsmålet, reduceres universitetets tilskud fra færdiggørelsespuljen. En stigende procentdel af puljen til færdiggørelsesbonus vil være afhængig af studietidsmålene. Procentdelen for finansåret fremgår af tabellen nedenfor. Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav Procentdel betinget af studietid 12,7 22,1 42,9 62,3 73,8 78,3 Bemærkning: De angivne procentsatser for BO-årene er vejledende. Jf. ovenfor er alle universiteter, inkl. Aalborg Universitet, omfattet af studietidskrav, men kun syv universiteter skal levere studietidsforbedringer. Andelen af færdiggørelsespuljen, som er betinget af studietidskrav, er derfor større end andelen, som er betinget af studietidsforbedringer. DSF er stærkt kritiske overfor studietidsmodellen. For det første sikrer modellen ikke flere penge Udvekslingsstuderende til universiteterne, men risikerer tværtimod at føre midler ud af sektoren. For det Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Udvekslingstilskuddet til danske og udenlandske andet presser modellen universiteterne til at lave uhensigtsmæssige og ufleksible tiltag, udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum der presser de studerende igennem deres uddannelser, eller til at falde fra. tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. Den studerende indgår i aktiviteten ved påbegyndt studie- eller praktikophold. Taksten pr. udvekslingsstuderende udgør i 2015 i alt kr. Regulering af tilskuddet til universiteternes udvekslingsstuderende optages på forslag til lov om tillægsbevilling og foretages, hvis aktiviteten i finansåret afviger fra det på finansloven budgetterede, jf. tekstanmærkning nr. 8. Småfagsordningen Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse. Finansieringsprincippet er, at alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen. 4

5 6. Taxameterløftet af det laveste taxameter videreføres i 2017 Ligesom i de foregående finanslove er løftet på 5000 kr. af det laveste taxameter til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser forlænget endnu et år. Således er der nu også fundet penge til at bevare løftet i Løftet er dog betinget af, at universiteterne fortsætter med at øge antallet af undervisnings- og vejledningstimer, og forbedrer DVIP/VIP-ratioen på de uddannelser, som løftet er omfattet af. DSF er glade for at løftet er sikret endnu et år, således at universiteterne ikke presses til at spare penge op, for at dække et eventuelt pludseligt fald i bevillingerne. Vi er dog af den klare opfattelse, at niveauet for taxametrene generelt er for lavt, og vi er stærkt bekymrede for, at de årlige grønthøsterbesparelser betyder, at det laveste taxameter nærmer sig niveauet fra før det ekstraordinære løft i Vi mener, at den eneste holdbare måde at skabe et kvalitetsløft, der ikke risikerer på sigt at skade den fri forskning og forskningsbaseringen af uddannelserne, er ved at tilføre ekstra midler. 7: Flere penge til studenterrådgivningen Studenterrådgivningen er en gratis rådgivning for studerende, der f.eks. har problemer med eksamensangst, stress, studiestrukturering, afslutning af uddannelse, sygdom og lignende. Rådgivningen varetages af professionelle psykologer, psykiatere og socialrådgivere og dækker alle videregående uddannelser. Lige nu findes der en rådgivning i både København, Odense og Aarhus. Efter flere års pres fra DSF, er der nu afsat 1 mio. kr. ekstra til studenterrådgivningen på finansloven i år. Det er en kæmpe stor sejr for DSF, og et meget tiltrængt løft, som kan være med til at sikre, at ventetiderne, der i dag ofte er på mange måneder, kan bringes ned. Hermed kan studerende med problemer få hjælp i tide, således at problemerne ikke når at udvikle sig til noget mere alvorligt. DSF har arbejdet for, at der tilføres 2,4 mio. kr. ekstra til rådgivningen, som kan dække lønomkostninger til fire psykologier, inklusiv de medfølgende administrative omkostninger. Det er i forlængelse heraf vores vurdering, at den ekstra million er et afgørende vigtigt skridt på vejen, men at der er brug for et yderligere løft, for at få nedbagt ventelisterne tilstrækkeligt. 8: Stagnerende bevillinger til forskning De samlede statslige forskningsbevillinger fastsættes i forslaget til 16, 6 mia. kr., hvilket er en stagnation ift Ud over basistilskuddene til universitet, går forskningsbevillingerne blandt andet til et indskud på 3 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond og til en forskningsreserve på samlet 857 mio. kr., som folketinget skal forhandle om fordelingen af i løbet af efteråret. DSF anser forskningen for at være et altafgørende grundlag for uddannelserne og for at spille en afgørende rolle for udviklingen af samfundet. Vi er derfor positive overfor, at niveauet for forskningsinvesteringerne fastholdes. Vi så dog gerne at niveauet blevet øget, og at en større andel samtidig blev givet som basistilskud til universiteterne, da dette vil styrke sammenhængen mellem forskning og uddannelser. For yderligere uddybninger eller kommentarer, kontakt Rasmus Markussen på tlf eller 5

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere