ÅRSBERETNING for 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING for 2000"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet

2

3 ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001

4

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Ankenævnets kompetence Statistik Nogle spørgsmål vedrørende kontofuldmagt Oversigt over emner, der har været behandlet i tidligere årsberetninger Domme afsagt i 2000, hvor Pengeinstitutankenævnet tidligere har afsagt kendelse Udvalgte kendelser afsagt i Bilag: Ankenævnets vedtægter...77

6

7 5 1. Formandens bemærkninger Som det fremgår af de statistiske oplysninger i årsberetningens afsnit 4, modtog Pengeinstitutankenævnet 502 klager i Dette er et lille fald i forhold til 1999, hvor antallet af modtagne klager var 529. I det hele taget har antallet af modtagne klager været meget stabilt gennem de senere år, idet det i hele 5-års perioden har svinget omkring 500. Set i forhold til antallet af kunder, engagementer og enkelttransaktioner må dette niveau siges at være forholdsvis beskedent. Som nævnt i tidligere årsberetninger må en del af forklaringen nok søges i, at Ankenævnets praksis har gjort det muligt at løse en væsentlig del af sagerne internt i de enkelte pengeinstitutter eller at forebygge, at tvister overhovedet opstår. I det omfang, dette er forklaringen, må der siges at være tale om en tilfredsstillende udvikling. Som det ligeledes fremgår af de statistiske oplysninger, var 352 sager til behandling i selve nævnet. I disse sager fik klageren helt eller delvis medhold i 101 sager eller 29% af sagerne. Dette ligger på det sædvanlige niveau. Ved vurderingen må det tages i betragtning, at klageren også har fået helt eller delvis medhold i de 122 sager, der er registreret som opfyldt/forligt under sagens behandling ved nævnets sekretariat. I de i alt 523 sager, som blev afsluttet i 2000, fik klageren således helt eller delvis medhold i tilsammen 223 sager eller 43% af sagerne. Ved den samlede vurdering må det dog yderligere tages i betragtning, at delvis medhold ikke helt sjældent dækker over, at klageren får medhold på et i forhold til klagen som helhed forholdsvis ubetydeligt punkt. I de 101 sager, hvor klageren helt eller delvis har fået medhold ved nævnet, har pengeinstituttet i 14 tilfælde givet underretning om, at det ikke ønsker at være bundet af nævnets kendelse, jf. vedtægternes 11, stk. 2. Af disse 14 tilfælde vedrørte de 7 imidlertid det samme spørgsmål, nemlig Ankenævnets (dettes flertals) praksis vedrørende størrelsen af rykkergebyrer. Der må derfor fortsat siges at være tale om en tilfredsstillende lav ikke-efterlevelsesprocent. Byretspræsident Niels Waage, der har været næstformand i Pengeinstitutankenævnet siden 1993, fratrådte den 1. august På nævnets vegne vil jeg gerne takke Niels Waage for en stor og engageret indsats. Ankenævnet fik i 2000 lejlighed til at tage stilling til nogle principielle spørgsmål vedrørende tilfælde, hvor indehaveren af en konto i et pengeinstitut har givet en anden fuldmagt til at disponere over kontoen, og de hermed beslægtede tilfælde, hvor flere er registreret som kontohavere. Det drejer sig bl.a. om spørgsmålet om, hvorledes pengeinstituttet bør forholde sig, hvis fuldmagtsgiveren/den ene af kontohaverne afgår ved døden. I årsberetningens afsnit 5 gennemgås nogle af de spørgsmål vedrørende kontofuldmagt, som Ankenævnet gennem årene har taget stilling til.

8 6

9 7 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Pengeinstitutankenævnet blev stiftet i 1988 af Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening (nu Finansrådet), Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet. Nævnet påbegyndte sin virksomhed den 1. august Ankenævnet er i medfør af forbrugerklagenævnslovens 12, stk. 2, godkendt af Forbrugerklagenævnet til at behandle klager i overensstemmelse med 2 i sine vedtægter, jf. nærmere nedenfor. Ankenævnets vedtægter er optrykt som bilag til årsberetningen. Ankenævnets formand er højesteretsdommer, dr. jur. Peter Blok. Næstformænd er landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Østre Landsret, og landsdommer John Mosegaard, Østre Landsret. Sidstnævnte afløste pr. 1. oktober 2000 retspræsident Niels Waage, retten i Roskilde, der fratrådte pr. 1. august Ankenævnets medlemmer er udpeget af Finansrådet (efter aftale med Sammenslutningen Danske Andelskasser) og af Forbrugerrådet. I den enkelte sags behandling deltager foruden formanden eller en næstformand to medlemmer udpeget af pengeinstitutsektoren og to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet. Ankenævnets medlemmer har i 2000 været følgende: Udpeget af Finansrådet: Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bank Juridisk chef Peter Stig Hansen, Jyske Bank Vicedirektør Niels Bolt Jørgensen, Unibank Afdelingsdirektør Allan Pedersen, Danske Bank Vicedirektør Bjarne Lau Pedersen, RealDanmark A/S Chefjurist Ole Reinholdt, Lokale Pengeinstitutter Vicedirektør Erik Sevaldsen, Danske Bank Underdirektør Ole Simonsen, Unibank Udpeget af Forbrugerrådet: Rådsmedlem Lisbeth Baastrup, Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd Cand.polit. Lars Christensen, Forbrugerrådet (6. april 31. august 2000) Afdelingschef Villy Dyhr, Forbrugerrådet Cand.polit. Timme B. Døssing, Forbrugerrådet (fra 20. september 2000) Cand.polit. Kåre Klein Emtoft, Forbrugerrådet (fra 6. april 2000) Cand.jur. Mette Frøland, Forbrugerrådet (fra 10. april 2000) Rådsmedlem, cand.polit. Inge Frølich, Forbundet af Offentligt Ansatte Cand.polit. Ole Just, Forbrugerrådet (indtil 1. marts 2000)

10 8 Rådsmedlem Jette Kammer Jensen, AOF Cand. jur. Sonny Kristoffersen, Forbrugerrådet (fra 6. april 2000) Civiløkonom Leif Nielsen Direktør, cand. oecon. Jørn Ravn, Boligselskabet BSB Cand. merc. jur. Mette Reissmann, Forbrugerrådet (indtil 1. august 2000). Ankenævnets sekretariat har i 2000 beskæftiget følgende medarbejdere: Sekretariatschef, cand. jur. Henrik Davidsen Fuldmægtig, cand. jur. Heidi Egger Sekretær Ulla Dam-Amby Sekretær Heidi Due

11 9 3. Ankenævnets kompetence Som nævnt ovenfor er Ankenævnet oprettet i medfør af forbrugerklagenævnsloven. Bestemmelserne om Ankenævnets kompetence findes i vedtægternes 2-5 og 7. Efter 2, stk. 1, behandler Ankenævnet klager over "danske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber". Ankenævnet er også kompetent til at behandle klager over pengeinstitutter, der ikke er medlem af nogen af stifterorganisationerne, hvilket gælder visse mindre sparekasser og andelskasser. Ankenævnets kompetence omfatter ikke pengeinstitutter, der er hjemmehørende i Grønland og på Færøerne. Klager over grønlandske pengeinstitutter kan indbringes for Forbrugerklageudvalget, Grønlands Hjemmestyre. Med hensyn til datterselskaber af danske pengeinstitutter kan nævnes, at Ankenævnet behandler klager over bl.a. finansieringsselskaber. Nævnet kan tillige behandle klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter. Også udenlandske filialer af danske pengeinstitutter må som udgangspunkt anses for omfattet af Ankenævnets kompetence, medens dette derimod ikke gælder udenlandske datterselskaber af danske pengeinstitutter. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold, jf. 2, stk. 2. Klager fra erhvervsdrivende kan dog behandles, såfremt de ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. Efter Ankenævnets faste praksis behandler man ikke klager fra aktie- eller anpartsselskaber. En betingelse for Ankenævnets kompetence, som ikke er nævnt i vedtægterne, men som følger af sammenhængen med forbrugerklagenævnsloven, er, at klagen skal angå en konkret formueretlig tvist. Dette indebærer, at forespørgsler og klager af anden art, herunder om tilsidesættelse af god pengeinstitutpraksis, ikke realitetsbehandles, medmindre der foreligger en naturlig sammenhæng med en konkret formueretlig tvist. Finanstilsynet, som indtil Ankenævnets etablering behandlede klager over pengeinstitutter, behandler ikke længere klagesager, men vil fortsat besvare spørgsmål, der som led i forberedelsen af en retssag stilles med rettens godkendelse. Efter vedtægternes 5 kan Ankenævnet bl.a. ikke behandle klager vedrørende sager, som er afgjort ved endelig dom. Ankenævnet vil i reglen også afvise klager vedrørende sager, i hvilken en fogedret har truffet afgørelse. Med hensyn til klager vedrørende sager, som verserer ved domstolene, gælder efter retsplejelovens 361, at vedkommende ret på begæring kan træffe bestemmelse om sagens forelæggelse for Ankenævnet. En klage, der er indsendt af en part uden rettens tilladelse, vil blive afvist.

12 10 De i 2-5 nævnte forhold påses af Ankenævnets sekretariat, som efter vedtægternes 6 kan afvise klager, der af en af de nævnte grunde utvivlsomt falder uden for Ankenævnets kompetence. Efter 7 kan Ankenævnet - men ikke sekretariatet - afvise sager, der på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde findes uegnede til behandling i Ankenævnet. Såfremt en forsvarlig stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, herunder navnlig parts- og vidneforklaringer, vil sagen blive afvist. Det sker relativt ofte, at Ankenævnet ser sig nødsaget til at afvise en sag af denne grund. Parternes afvigende opfattelse af et hændelsesforløb vil imidlertid ikke i sig selv afskære Ankenævnet fra at realitetsbehandle sagen under anvendelse af sædvanlige bevisbyrderegler, hvis man anser dette for forsvarligt.

13 11 4. Statistik Antallet af modtagne klagesager har siden nævnets etablering den 1. august 1988 udviklet sig således: 1988: : : : : : : : : : : : : 529 Af de i 2000 modtagne 502 sager verserede ved årets udgang 153 sager. De resterende 349 sager, tillige med 174 af de pr. 1. januar 2000 verserende 180 sager indkommet i , eller i alt 523 sager blev færdigbehandlet i Af de 523 behandlede sager bortfaldt 122 sager i medfør af vedtægternes 8, stk. 4, om opfyldelse eller forlig. 49 sager blev afsluttet ved sekretariatets afvisning efter en eller flere af bestemmelserne i vedtægternes 2-5 eller af ordensmæssige grunde (manglende indbetaling af gebyr m.v.). Ankenævnet behandlede i alt 352 sager i Sagernes udfald fremgår af nedenfor gengivne skema, hvor tallene for er medtaget til sammenligning: Overført fra året før Modtagne i året Til behandling Afsluttet ved kendelse: Heraf: Klager fuldt medhold Klager delvist medhold Pengeinstituttet medhold Afvist Afsluttet af sekretariatet: Heraf: Opfyldt/forligt Afvist I alt afsluttede: Under forberedelse/afventer nævnsbehandling: I de sager, der har været behandlet i 2000, har det indklagede pengeinstitut i 14 tilfælde givet underretning om, at det ikke ønsker at være bundet af en kendelse, som

14 12 har givet klageren helt eller delvist medhold, jf. herved vedtægternes 11, stk. 2. Af de 14 sager vedrører 7 sager spørgsmålet om størrelsen af rykkergebyr ved restance, overtræk o.l. Klagere har i 1 tilfælde begæret bistand til sagens indbringelse for domstolene, jf. forbrugerklagenævnslovens 10, stk. 2.

15 13 5. Nogle spørgsmål vedrørende kontofuldmagt Af Peter Blok Gældsstiftelse I to kendelser af 21. december 2000 i sagerne og udtalte Pengeinstitutankenævnet, at en fuldmagt til at disponere over en indlånskonto (uden trækningsret) i mangel af holdepunkter for andet ikke kan forstås således, at den tillige omfatter en adgang for fuldmægtigen til at stifte gæld på fuldmagtsgiverens vegne. I sag havde en far fået fuldmagt til at disponere over en afkastkonto tilhørende hans datter. Efter aftale med datteren blev kontoudtog fremsendt til faderen. I henhold til fuldmagten overførtes beløb fra afkastkontoen til inddækning af træk på faderens MasterCard konto. På et tidspunkt, hvor der herved var opstået et overtræk på ca kr. på afkastkontoen, overførte datterens pengeinstitut kr. fra datterens lønkonto til afkastkontoen. Dette fandtes uberettiget, idet fuldmagten vedrørende afkastkontoen ikke omfattede en adgang for faderen til at stifte gæld på datterens vegne, hvorfor datteren ikke hæftede for overtrækket på afkastkontoen. Sag angik en situation, hvor kassereren i en lille ikke-erhvervsdrivende forening havde begået underslæb over for foreningen ved uberettiget til egen fordel at hæve ca kr. på foreningens indlånskonto ved udstedelse af checks. Da forholdet blev opdaget, var kontoens saldo negativ med ca kr. Foreningen påstod, at pengeinstituttet skulle erstatte det fulde beløb, som uberettiget var blevet hævet af kassereren, idet den gjorde gældende, at kassereren slet ikke havde haft fuldmagt til at hæve på kontoen eller i hvert fald ikke havde haft fuldmagt til at udstede checks. Heri fik foreningen ikke medhold, jf. om det sidstnævnte spørgsmål straks nedenfor. Derimod fandt Ankenævnet, at foreningen ikke hæftede for overtrækket på ca kr., da fuldmagten ikke omfattede en adgang for kassereren til at stifte gæld på foreningens vegne. Pengeinstituttet skulle derfor indsætte dette beløb på foreningens konto. Nævnet tilføjede, at man ikke havde taget stilling til, om pengeinstituttet herefter måtte kunne gøre en del af beløbet gældende mod foreningen som et berigelseskrav med henvisning til, at denne del var kommet foreningen til nytte. Sagen rejste tillige det spørgsmål, om fuldmagt til en indlånskonto indebærer, at pengeinstituttet uden samtykke hertil fra fuldmagtsgiveren er berettiget til at give fuldmægtigen adgang til at trække på kontoen ved udstedelse af checks. Pengeinstituttet anførte, at det måtte være uden betydning, om der hæves kontant eller ved udstedelse af checks. Dette er naturligvis rigtigt, så længe kontoen ikke overtrækkes. Ved udlevering af checkblanketter opstår imidlertid det særlige spørgsmål, om fuldmagtsgiveren hæfter for et overtræk, som pengeinstituttet ikke kan hindre, fordi det opstår ved udstedelse af checks, som pengeinstituttet i henhold til den gældende checkreturneringsaftale ikke kan returnere, dvs. checks på indtil kr. Vedrørende denne problemstilling udtalte Ankenævnet først, at fuldmagten med

16 14 forbehold for det nedenfor anførte om overtræk indebar, at indklagede tillige var berettiget til at udlevere checkblanketter vedrørende kontoen til kassereren. Men med hensyn til overtrækket udtaltes derefter: Den omstændighed, at en del af dette overtræk hidrørte fra checks, som indklagede efter checkreturneringsaftalen var afskåret fra at returnere, kan ikke føre til et andet resultat (end det anførte om, at foreningen ikke hæftede for overtrækket på ca kr.) i den foreliggende situation, hvor foreningen ikke over for indklagede havde givet samtykke til, at G (kassereren) kunne disponere ved checks, og hvor et sådant samtykke heller ikke kunne anses for underforstået, da der var tale om en lille ikke-erhvervsdrivende forening, hvor kassereren ikke tidligere havde anvendt checks. Ankenævnets opfattelse var således, at pengeinstituttet for så vidt er berettiget til at udlevere checkblanketter til fuldmægtigen, men at det i tilfælde af overtræk kun kan påberåbe sig manglende adgang til returnering af checks, såfremt fuldmagtsgiveren udtrykkeligt eller stiltiende har givet samtykke til udleveringen af checkblanketterne. Hvis fuldmægtigen anmoder om udlevering af checkblanketter, må pengeinstituttet derfor sørge for at indhente fuldmagtsgiverens tilladelse hertil, hvis det vil sikre sig, at denne hæfter for overtræk, som ikke kan hindres. Selv om fuldmagtsgiveren har givet tilladelse til udlevering af checkblanketter, må udgangspunktet være, at denne ikke hæfter for overtræk opstået ved udstedelse af checks, som pengeinstituttet kunne have returneret. Det anførte om udlevering af checkblanketter til en fuldmægtig må gælde tilsvarende med hensyn til udlevering af dankort eller lignende vedrørende kontoen. Ved fuldmagt til at disponere over en kassekredit må formentlig på tilsvarende måde gælde, at fuldmagten i mangel af holdepunkter for andet som udgangspunkt kun gælder inden for kredittens maksimum, således at fuldmagtsgiveren ikke hæfter for overtræk. I dette tilfælde må der dog nok i højere grad end ved fuldmagt til en indlånskonto foretages en konkret vurdering, og et andet resultat vil eksempelvis kunne følge af, at fuldmagtsgiveren har forholdt sig passiv trods modtagelse af kontoudtog, hvoraf overtræk fremgik, jf. nedenfor om sag 437/1992. Det må i denne forbindelse også erindres, at det anførte ikke sigter til erhvervsmæssige forhold, hvor bl.a. regler om stillingsfuldmagt kan føre til en anden vurdering. I tilfælde, hvor fuldmægtigen har overskredet sin fuldmagt ved at overtrække en indlånskonto eller en kassekredit, og hvor fuldmagtsgiveren derfor ikke hæfter for overtrækket, vil pengeinstituttet kunne gøre kravet gældende mod fuldmægtigen, jf. aftalelovens 25. Fælles konti Ægtefæller og andre, der lever i et fast samlivsforhold, opretter som bekendt ofte fælles konti, som begge kan disponere over. I en sådan ordning ligger, at hver kontohaver ikke alene forpligter sig selv, men også den anden som fuldmægtig for denne. Således hæfter begge for alle træk på en kassekredit inden for kredittens maksimum

17 15 (modsat almindelig fuldmagt til en kassekredit, der alene står i den enes navn, hvor alene fuldmagtsgiveren hæfter). For så vidt angår den fuldmagt til at forpligte den anden kontohaver, som ordningen indebærer, må formentlig i princippet gælde det samme som anført foran vedrørende almindelig fuldmagt. Det må således antages, at overtræk på en fælles indlånskonto eller kassekredit som udgangspunkt kun kan gøres gældende mod den kontohaver, der har disponeret. Konkrete omstændigheder, herunder passivitet eller stiltiende accept fra den anden kontohavers side, vil dog antagelig relativt ofte føre til, at også denne hæfter for overtrækket. I de typiske tilfælde, hvor beløbet er kommet begge til gode, forekommer dette heller ikke urimeligt. I sag 437/1992 havde klageren og dennes ægtefælle, der drev erhvervsvirksomhed i personligt regi, oprettet en fælles kassekredit på kr. Klagerens løn blev indsat på kassekreditten, ligesom det var aftalt, at der til denne månedligt skulle overføres kr. fra virksomhedens konto. Kreditten blev fortrinsvis anvendt til betaling af ægtefællernes husholdningsudgifter. Ægtefællens firma gik dårligt, og da den fælles kassekredit blev opsagt, var saldoen negativ med ca kr. Klageren gjorde gældende, at hun alene hæftede for kredittens maksimum på kr. med tillæg af renter heraf, idet hun bl.a. anførte, at aftalen om overførsel af kr. hver måned fra firmaets konto ikke var blevet overholdt, at kontoen månedligt var blevet debiteret en ydelse på kr. vedrørende et lån til firmaet, og at hun ikke havde været bekendt med overtrækket. Ankenævnet flertal henviste til, at pengeinstituttet hver måned havde fremsendt kontoudtog til klageren og dennes ægtefælle, hvoraf de nævnte forhold fremgik, og fandt, at klageren på denne baggrund ikke med føje kunne gøre gældende, at hun var ubekendt hermed. Flertallet fandt derfor, at klageren som meddebitor tillige hæftede for det fulde overtræk. Et mindretal på to medlemmer fandt ikke, at klagerens manglende reaktion på de månedlige kontoudtog, som ikke blev fremsendt særskilt til hende, kunne begrunde solidarisk hæftelse for hele overtrækket. I tilfælde af samlivsophævelse bør pengeinstituttet, når det bliver bekendt hermed, i almindelighed spærre en fælles indlånskonto, indtil det ved erklæring fra begge parter er afklaret, hvorledes der skal forholdes med indeståendet. En lidt anden problemstilling forelå i sag , hvor klageren i 1992 havde meddelt, at parterne var blevet skilt, og anmodet om, at den tidligere ægtefælle skulle udgå som medkontohaver. Ifølge pengeinstituttet blev klageren oplyst om, at dette krævede samtykke fra den tidligere ægtefælle. Et sådant samtykke blev imidlertid ikke indhentet, og kontoen blev herefter alene anvendt af klageren, indtil den tidligere ægtefælle i 1997 hævede kr. på den. Ankenævnet fandt, at pengeinstituttet i den foreliggende situation burde have vejledt klageren om, at hun kunne oprette en ny konto i eget navn, hvorved hun kunne undgå, at hendes tidligere ægtefælle kunne disponere over hendes konto. Pengeinstituttet blev derfor tilpligtet at erstatte klageren de kr. Er der tale om en fælles kassekredit, må adgangen til at forpligte den anden konto-

18 16 haver som udgangspunkt anses for bortfaldet fra det tidspunkt, hvor pengeinstituttet bliver bekendt med samlivsophævelsen. Tillader pengeinstituttet, at den ene kontohaver fortsætter med at trække på kreditten, hæfter den anden kontohaver således i mangel af holdepunkter for andet kun for den gæld, som bestod, da pengeinstituttet blev bekendt med samlivsophævelsen, jf. sagerne og I den førstnævnte sag antog Ankenævnet, at også kravet mod klagerens far, der ligesom samleverens far havde kautioneret for kreditten, var begrænset hertil. I den sidstnævnte sag anførte pengeinstituttet, at samleverens yderligere træk på kontoen var medgået til betaling af fællesudgifter og således også var kommet klageren til gode. Ankenævnet bemærkede hertil, at det ikke kunne tage stilling til, om indklagede af denne grund måtte have et berigelseskrav mod klageren. Fuldmagtsgiverens / den ene kontohavers død Er der givet fuldmagt til at disponere over en indlånskonto, og dør kontohaveren (fuldmagtsgiveren), opstår spørgsmålet, hvorledes pengeinstituttet bør forholde sig, når det får kendskab til dødsfaldet. Et lignende spørgsmål opstår, hvis den ene af to kontohavere vedrørende en fælles konto afgår ved døden. I aftalelovens 21, stk. 1, hedder det: Dør fuldmagtsgiveren, er fuldmagten alligevel gældende, for så vidt det ikke følger af særlige omstændigheder, at den skal bortfalde. Lovens hovedregel er således, at fuldmagten fortsætter med at bestå, men spørgsmålet er, hvad der kan og bør indlægges i ordene særlige omstændigheder i relation til adgangen til at disponere over en privat indlånskonto. Pengeinstitutankenævnet var inde på spørgsmålet i sag 425/1991. Her havde fuldmægtigen afdødes ægtefælle efter dødsfaldet overført afdødes midler til en aftalekonto for sin datter, og klagen angik det forhold, at pengeinstituttet havde spærret denne konto, da man nogen tid senere blev bekendt med dødsfaldet. Klagen blev ikke taget til følge, idet Ankenævnet bl.a. udtalte: Også efter indholdet af aftalelovens 21 kunne der rejses berettiget tvivl om, hvorvidt klagerens bemyndigelse til at disponere over ægtefællens konti fortsat bestod efter ægtefællens død. Denne udtalelse blev fulgt op ved Ankenævnets kendelse af 22. juni 2000 i sag Sagen drejede sig om en fælles indlånskonto for klageren og dennes ægtefælle, som pengeinstituttet havde spærret ved ægtefællens død. Klageren henviste til, at ægtefællerne i 1995 i en skrivelse til indklagede netop havde givet hinanden fuldmagt til også at kunne hæve og indsætte som enke/enkemand. Pengeinstituttet anførte, at man ikke kunne se at have modtaget denne skrivelse, og henviste herudover bl.a. til, at det ifølge dødsboskiftelovens 8 påhviler enhver, som er i besiddelse af afdødes aktiver, at opbevare disse på betryggende måde, indtil der er truffet beslutning om boets behandlingsmåde, og at det af pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser for privatkunder fremgik, at en fuldmagt normalt ophører ved død. Ankenævnet udtalte først, at aftalelovens 21, stk. 1, ikke kan anses for fraveget ved dødsboskiftelovens 8, men anførte derefter:

19 17 For så vidt angår indeståender i pengeinstitutter giver bestemmelsen i aftalelovens 21, stk. 1, anledning til betydelige fortolkningsproblemer, jf. eksempelvis Østre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 1991 s Det kan derfor efter Ankenævnets opfattelse ikke kritiseres, at pengeinstituttet vælger i almindelighed at anse en fuldmagt herunder den fuldmagt, som følger af, at der er tale om en fælles konto for bortfaldet ved fuldmagtsgiverens død, således som det også er tilkendegivet i indklagedes almindelige forretningsbetingelser for privatkunder, i hvert fald ikke, hvis der samtidig udvises imødekommenhed over for anmodninger om udbetaling til afholdelse af nødvendige og sædvanlige udgifter. Selv om indklagede måtte have modtaget fuldmagten af 23. oktober 1995, finder Ankenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at spærringen af den omhandlede konto var uberettiget. Det er vistnok sædvanlig praksis, at pengeinstitutterne som udgangspunkt spærrer afdødes konti over for såvel fuldmægtige som medkontohavere, indtil det dokumenteres, hvem der kan disponere på boets vegne, og afgørelsen er således udtryk for en godkendelse af denne praksis. Afgørelsen er blevet kritiseret af Lennart Lynge Andersen i Julebog 2000 fra Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i København s. 9 ff. Kernen i dennes kritik er, at afgørelsen ikke harmonerer med hovedreglen i aftalelovens 21, stk. 1, og at der i hvert fald ikke er grundlag for at spærre en fælleskonto. Et nærmere forsvar for afgørelsen vil føre for vidt på dette sted, men der kan dog være grund til at fremhæve, at det bærende synspunkt er, at hensynet til (med)arvingerne ud fra en gennemsnitsbetragtning vejer tungere end hensynet til fuldmægtigen eller medkontohaveren. Ankenævnet har også været af den opfattelse, at den i præmisserne nævnte landsretsdom støtter afgørelsen. Dommen angår en situation, hvor dødsboet havde sagsøgt pengeinstituttet i anledning af, at dette havde tilladt afdødes søn, der havde fuldmagt til kontoen, at hæve et beløb til dækning af udgifter til blomsterudsmykning og bespisning af følget efter begravelsen. Landsretten frifandt pengeinstituttet, idet den fandt, at fuldmagten omfatter sådanne beskedne og rimelige udgifter, der sædvanligvis afholdes i forbindelse med en begravelse. Hvis landsretten havde ment, at det fulgte af aftalelovens 21, stk. 1, at fuldmagten bestod uden begrænsninger, ville den vel have valgt en anden begrundelse. Overskridelse af fuldmagten Pengeinstituttet vil i almindelighed ikke være bekendt med særlige begrænsninger i fuldmægtigens dispositionsret, som måtte være aftalt mellem fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen, og fuldmagtsgiveren vil derfor i almindelighed over for pengeinstituttet være bundet af fuldmægtigens dispositioner, selv om fuldmægtigen måtte have handlet i strid med sådanne begrænsninger. Der har dog foreligget enkelte tilfælde, hvor Ankenævnet er nået til et andet resultat.

20 18 I sag 423/1990 havde klageren efter ægtefællens død givet en bekendt, der var ansat i hendes daværende pengeinstitut, generalfuldmagt til at bestyre hele hendes formue. I forbindelse med, at fuldmagtshaveren fratrådte sin stilling i dette pengeinstitut, aftaltes det mellem klageren og fuldmagtshaveren, at engagementet skulle overføres til det indklagede pengeinstitut. Samtidig bevilgede dette et udlandslån på 1,3 mio. kr. til fuldmagtshaveren med sikkerhed i klagerens depot, og fuldmagtshaveren underskrev for klageren en håndpanterklæring, ifølge hvilken klagerens depot blev stillet til sikkerhed for, hvad fuldmagtshaveren til enhver tid måtte være eller blive pengeinstituttet skyldig. Indklagede ønskede dog for at undgå misforståelser, at klageren tiltrådte pantsætningen, og klageren underskrev en sådan tiltrædelse dels på en kopi af håndpanterklæringen, dels på en allonge til den originale erklæring. Underskrivelsen skete imidlertid ikke i den kontoførende afdeling, men dels i hjemmet, dels i pengeinstituttets afdeling i den by, hvor klageren boede, og klageren forklarede, at hun af fuldmagtshaveren havde fået at vide, at der var tale om en formssag i forbindelse med overflytningen af engagementet. Ankenævnet fandt, at klageren ikke var bundet af håndpanterklæringen (denne opretholdtes dog for et beløb, som var kommet klageren til gode ved, at fuldmagtshaveren havde anvendt en del af provenuet af udlandslånet til at indfri en gæld til klageren). Nævnet anførte bl.a., at generalfuldmagten ikke kunne give fuldmagtshaveren beføjelse til at foretage håndpantsætning af klagerens værdipapirbeholdning til sikkerhed for egen gæld, at selve eksistensen af generalfuldmagten indicerede, at klageren ikke havde erfaring med økonomiske dispositioner af den omhandlede art, og at der i betragtning af, at der var tale om en for klageren særdeles vidtrækkende og risikabel disposition, måtte påhvile pengeinstituttet en særlig forpligtelse til at sikre sig, at klageren fuldt ud var orienteret om betydningen af, at hun tiltrådte håndpanterklæringen. Sag angik en konto, som ved klagerens mors død i 1984 var oprettet af klageren og hans tre søskende med henblik på den fremtidige vedligeholdelse af gravstedet. Kontoen blev oprettet i navnet [klagerens mors] gravsted v/ [klagerens bror]. I 1993 blev kontoens indestående på ca kr. overført til klagerens brors kassekredit til nedbringelse af broderens gæld til pengeinstituttet. Ankenævnet anførte, at indklagede efter den betegnelse, under hvilken kontoen var oprettet, ikke kunne være uvidende om, at der var tale om en gravstedskonto med flere ejere. Selv om klagerens bror havde fuldmagt til at disponere over kontoen, burde pengeinstituttet derfor ikke uden samtykke fra klageren og de øvrige søskende have medvirket til, at indeståendet blev anvendt til nedbringelse af fuldmagtshaverens gæld. At der var udstedt en bankbog til kontoen, som broderen var i besiddelse af, kunne ikke føre til et andet resultat, jf. gældsbrevslovens 33, stk. 2, 2. pkt. Pengeinstituttet blev herefter tilpligtet at indsætte det hævede beløb på gravstedskontoen. Foreningsstridigheder I forbindelse med stridigheder, fraktionsdannelser og lignende i foreninger, kan der opstå tvist om, hvem der som foreningens lovligt valgt bestyrelse kan disponere over

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2005

ÅRSBERETNING for 2005 ÅRSBERETNING for 2005 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2005 København maj 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere