Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten Payment Gateway. 1. Anvendelse af de generelle vilkår og betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten Payment Gateway. 1. Anvendelse af de generelle vilkår og betingelser"

Transkript

1 Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten Payment Gateway 1. Anvendelse af de generelle vilkår og betingelser Disse generelle vilkår og betingelser (Generelle vilkår og betingelser) udgør en integreret del af Aftalen om Leverandørens levering af Tjenesten til Forretningen. Generelle vilkår og betingelser gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Forretningen og Leverandøren. Aftalen træder i kraft, når parterne har underskrevet den, eller når Leverandøren har godkendt den aftaleformular, Forretningen har sendt vedrørende Tjenesten. 2. Definitioner Følgende definitioner finder anvendelse i Generelle vilkår og betingelser: Aftale betyder den aftaleformular, Generelle vilkår og betingelser samt den prisliste og eventuelle ordrebekræftelse, Leverandøren har sendt til Forretningen, som tilsammen udgør den samlede Aftale vedrørende Tjenesten. Forretning betyder den enhed, der har indgået Aftale med Leverandøren vedrørende levering af Tjenesten. Personoplysninger betyder enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar person, som er indsamlet i forbindelse med Leverandørens levering af Tjenesten. Personoplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, data, der indsamles med henblik på at sende Forretningens online betalingstransaktioner. Tjeneste betyder Dibs tjeneste Payment Gatway en tjeneste som nærmere beskrevet på Leverandørens hjemmeside og/eller i aftaleformularen, som kan anvendes til at modtage online betalingstransaktioner foretaget med betalingskort og/eller andre betalingsmetoder, som Forretningen har indgået aftaler med en eller flere kortindløsere og/eller betalingsleverandører om. Leverandør betyder det associerede selskab eller datterselskab i Nets-koncernen, som har modtaget en aftaleformular vedrørende Tjenesten, eller den enhed, der er anført på Forretningens aftaleformular, faktura eller et andet købsdokument. 3. Forretningens generelle forpligtelser Forretningen er ansvarlig for den nødvendige implementering af eller tilpasning til dens e- handelsløsning med henblik på at kunne kommunikere med Tjenesten. Forretningen skal foretage test af e- handelsløsningens integration med Tjenesten i overensstemmelse med Leverandørens anvisninger, inden Tjenesten kan tages i brug. Forretningen afholder alle udgifter i forbindelse med implementering og test. Forretningens udstyr og e-handelsløsning skal til enhver tid overholde de krav og specifikationer, der er angivet af Leverandøren vedrørende brug af Tjenesten. Forretningen er forpligtet til at sikre, at den har indgået de påkrævede aftaler med kortindløsere, andre betalingsleverandører og sin bank i forbindelse med og før brug af Tjenesten. Forretningen skal underrette Leverandøren skriftligt og uden ugrundet ophold om eventuelle ændringer i Forretningens oplysninger, som kan påvirke Aftalen eller Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i Forretningens adresse, telefonnummer og adresse. Forretningen er ligeledes forpligtet til at informere Leverandøren om opsigelse eller indgåelse af aftaler med kortindløsere og/eller andre betalingsleverandører. Forretningen er ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, som videregives til Leverandøren. 4. Leverandørens generelle forpligtelser Leverandøren leverer Tjenesten til Forretningen med henblik på at sende Forretningens online betalingstransaktioner til de aftalte kortindløsere og andre betalingsleverandører. For en god ordens skyld bemærkes det, at Tjenesten ikke omfatter pengeoverførsler. Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten, / 5

2 6. Løbetid og opsigelse Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Tjenesten, i det omfang den involverer behandling af betalingskortoplysninger, opfylder de certificeringsog sikkerhedskrav, som er fastsat af kortorganisationer og myndigheder, herunder PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Tjenesten er tilgængelig 24 timer i døgnet til afsendelse af betalingstransaktioner. Leverandøren bestræber sig på at sikre en tilgængelighed på 99,5 %. Leverandøren er ikke ansvarlig for funktionaliteten eller tilgængeligheden af tredjepartstjenester, fx telekommunikationstjenester eller tjenester leveret af kortindløsere og betalingsleverandører. Leverandøren er forpligtet til at yde support til Forretningen i henhold til den til enhver tid gældende beskrivelse på Leverandørens hjemmeside. Der kan blive opkrævet et særskilt gebyr for support. Leverandøren er berettiget til at afbryde brugen af Tjenesten, hvis dette er nødvendigt af hensyn til vedligeholdelse, brud på sikkerheden, reparation eller udvikling af Tjenesten, eller hvis der er en anden saglig begrundelse for en sådan afbrydelse. Leverandøren underretter på forhånd Forretningen om eventuelle afbrydelser i brugen af Tjenesten, i det omfang det er muligt. Leverandøren underretter Forretningen om væsentlige ændringer i Tjenesten, der kræver ændringer i integrationen af Forretningens e- handelsløsning med Tjenesten, tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Forretningen forpligter sig til at opdatere sin e-handelsløsning inden for den af Leverandøren fastsatte frist. Forretningen er ansvarlig for egne omkostninger med hensyn til ændringer af egne systemer samt for implementering og test deraf. 5. Intellektuel ejendomsret Enhver intellektuel ejendomsret til Tjenesten og tilhørende dokumentation tilhører Leverandøren og/eller tredjemand, og ingen sådanne rettigheder overdrages til Forretningen i forbindelse med denne Aftale. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er Aftalen gældende i tolv (12) måneder og forlænges automatisk med yderligere tolv (12) måneder, såfremt den ikke opsiges af en af parterne tre (3) måneder før udløbet af perioden på tolv (12) måneder. Forretningens opsigelse skal ske via den af Leverandøren anviste webgrænseflade eller i overensstemmelse med Leverandørens anvisninger. Leverandøren er til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen og bringe leveringen af Tjenesten til ophør uden forudgående varsel, hvis: a) Forretningen har misligholdt Aftalen væsentligt; b) Forretningen har indgivet konkursbegæring eller anmodet om gældssanering, er trådt i likvidation eller på anden vis er erklæret ude af stand til at opfylde sine aftaleforpligtelser; c) den hardware eller software eller de kommunikationslinjer, Forretningen anvender, efter Leverandørens mening udgør en sikkerhedsmæssig risiko for Tjenesten, eller Forretningens drift på anden vis indebærer en risiko for datasikkerheden, og Forretningen ikke har afhjulpet situationen trods skriftlig meddelelse fra Leverandøren; eller d) Forretningen anvender Tjenesten i strid med Leverandørens anvisninger. Hvis Aftalen opsiges af Forretningen eller af Leverandøren som følge af forhold, som Forretningen er ansvarlig for, til udløbet af en periode på tolv (12) måneder, er Leverandøren berettiget til straks at fakturere Forretningen for alle de faste gebyrer for den resterende aftaleperiode. Hvis Aftalen opsiges, vil forudbetalte gebyrer ikke blive tilbagebetalt. 7. Afbrydelse af Tjenesten Hvis Forretningen har en ubetalt forfalden faktura, er Leverandøren berettiget til at forhindre brug af Tjenesten, indtil det fulde fakturabeløb er betalt. Leverandøren er berettiget til at forhindre brug af Tjenesten frem for eller ud over den opsigelsesmulighed, der er anført i punkt 6. Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten, / 5

3 Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Forretningen om enhver foranstaltning, der træffes i henhold til dette punkt 7. Forretningen er forpligtet til at betale alle gebyrer, der ikke opkræves på pay-per-use-basis, hvis Tjenesten afbrydes midlertidigt. Tjenesten vil blive genaktiveret, når Forretningen har betalt de forfaldne beløb, inklusive påløbne renter og inkassogebyrer, og i øvrigt opfylder kravene i Generelle vilkår og betingelser. Leverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr fra Forretningen for genaktivering af Tjenesten. 8. Priser og betalingsbetingelser Forretningen er forpligtet til at betale gebyrerne for Tjenesten og andre gebyrer angivet i Leverandørens til enhver tid gældende prisliste i overensstemmelse med punkt 11. Betalingsbetingelserne er fjorten (14) dage fra fakturadato. Eventuelle bemærkninger vedrørende fakturaen skal sendes skriftligt, og det fulde beløb betales inden forfaldsdatoen. Der opkræves renter på forfaldne betalinger i overensstemmelse med den gældende rentelov. Leverandøren er berettiget til at inddrive forfaldne betalinger samt inkasso- og administrationsgebyrer og påløbne morarenter i overensstemmelse med relevant lovgivning eller overdrage sådanne fordringer til tredjemand med henblik på inddrivelse. 9. Ansvarsbegrænsning Leverandøren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte eller tilfældige tab, driftstab, følgetab, krav fra tredjemand og/eller tabte data, indtjening, omsætning, kunder, goodwill eller renteindtægter. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig over for Forretningen for skader som følge af den midlertidige afbrydelse af Tjenesten i henhold til punkt 7. Leverandørens ansvar for direkte skader er begrænset til et beløb svarende til de servicegebyrer, Forretningen har betalt til Leverandøren i henhold til Aftalen i den periode på tolv (12) måneder, der går forud for skaden. Leverandøren er alene ansvarlig for egne Tjenester og handlinger. Leverandøren kan derfor under ingen omstændigheder holdes erstatningsansvarlig for fejl/mangler eller forsinkelser eller anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser, i det omfang at dette skyldes handlinger fra Forretningens eller tredjemands side. 10. Force majeure Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af manglende overholdelse af sine forpligtelser i forbindelse med omstændigheder uden for Leverandørens kontrol. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab opstået som følge af: - Nedbrud af eller manglende adgang til it-systemer eller skade på data i disse systemer af en af de nedenfor anførte årsager, uanset om Leverandøren eller tredjemand er ansvarlig for driften af sådanne systemer - Svigt i strømforsyningen eller i Leverandørens telekommunikationssystemer, lovgivningsmæssig eller administrativ intervention, naturkatastrofer, krig, revolution, civile uroligheder, sabotage, terrorisme eller vandalisme (herunder virusangreb og hacking af computere) - Strejker, lockouts, boykotter eller blokader, uanset om konflikten er rettet mod eller initieret af Leverandøren eller Leverandørens organisation og uanset årsagen til en sådan konflikt. Det ovenfor anførte gælder også, hvis konflikten kun påvirker dele af Leverandøren og andre omstændigheder, som er uden for Leverandørens kontrol. 11. Ændringer Leverandøren er berettiget til at ændre Generelle vilkår og betingelser samt priser med tredive (30) dages forudgående varsel. Kortere varsel er dog muligt, i det omfang at en ændring sker som følge af krav fra offentlige myndigheder, kortindløsere og andre betalingsleverandører eller kortorganisationer eller af andre vigtige sikkerhedsmæssige årsager. Der er ikke krav om varsel, hvis der er tale om en mindre ændring, eller hvis denne er til fordel for Forretningen. Hvis ændringen skyldes et ufravigeligt krav fra en kortorganisation eller kortindløser, lovgivning, Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten, / 5

4 bestemmelser eller en retskendelse eller dom afsagt af en myndighed, og ændringen er ugunstig for Forretningen, er Forretningen berettiget til at opsige Aftalen, inden ændringen træder i kraft ved skriftligt at informere Leverandøren derom. Hvis Forretningen ikke har opsagt Aftalen skriftligt, inden ændringen træder i kraft, anses Forretningen for at have accepteret de nye vilkår og betingelser, og Forretningen vil i givet fald være bundet af de nye aftalebestemmelser. 12. Meddelelser Enhver meddelelse fra Leverandøren til Forretningen i henhold til Aftalen kan gives via fx e- mail. Forretningen er forpligtet til at oplyse Leverandøren om en adresse, som en sådan meddelelse kan sendes til. Forretningen er forpligtet til at informere Leverandøren om en eventuel ændring af Forretningens adresse. 13. Personoplysninger Personoplysninger, der relaterer sig til Forretningen (fx oplysninger om kontaktpersoner i forbindelse med Aftalen), vil blive behandlet af Leverandøren som administrator af personoplysninger. Formålet med en sådan behandling er, at Leverandøren er i stand til at levere Tjenesten og på anden vis opfylde sine forpligtelser og gøre brug af sine rettigheder i henhold til Aftalen og gældende lovgivning. De personoplysninger, der henvises til heri, kan også behandles og videregives (i) i forbindelse med markedsføringsformål hos Leverandørens koncernselskaber og partnere i overensstemmelse med punkt 14, ii) i forbindelse med optagelse af opkald, jf. punkt 15, med de formål, der er angivet deri, og iii) med henblik på at kontrollere Forretningens kreditvurdering i overensstemmelse med punkt 15. Forretningen er ansvarlig for at sikre, at den er juridisk berettiget til at videregive ovennævnte oplysninger til Leverandøren, og at de kan behandles til sådanne formål. Forretningen er ansvarlig for at informere Forretningens ansatte og andre personer, hvis personoplysninger indsamles og behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Afsendelsen af Forretningens online betalingstransaktioner via Tjenesten kræver behandling af personoplysninger hos Leverandøren som databehandler på vegne af Forretningen. Enhver behandling af personoplysninger hos Leverandøren på vegne af Forretningen, herunder afsendelsen af Forretningens online betalingstransaktioner, skal udføres med omhu, kompetence, grundighed og fortrolighed og i overensstemmelse med Forretningens rimelige skriftlige instrukser, gældende databeskyttelseslovgivning og kontraktlige forpligtelser. Leverandøren er forpligtet til i rimeligt omfang at dokumentere sine databehandlingsaktiviteter og bistå Forretningen med at sikre overholdelse af lovgivningen om databeskyttelse. Leverandørens bistand med eventuel indsigt i og berigtigelse eller sletning af anmodninger fra registrerede personer kan være underlagt et gebyr. Leverandøren er berettiget til efter eget skøn at antage underleverandører og videregive personoplysninger uden for EU og EØS-landene i overensstemmelse med persondataforordningen. Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at udlevere en liste over underleverandører og lokationer for behandling af personoplysninger efter skriftlig anmodning. 14. Fortrolighed Hver part forpligter sig til at iagttage tavshed med hensyn til oplysninger af fortrolig karakter, som gives af den anden part. Tavshedspligten gælder, medmindre andet er aftalt eller i tilfælde, hvor en part er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lov, bestemmelser eller en dom afsagt af en offentlig myndighed, eller hvor de pågældende oplysninger allerede er offentligt tilgængelige, og dette ikke skyldes den anden parts misligholdelse. Leverandøren er berettiget til at videregive oplysninger om Forretningen til kortorganisationer, tekniske underleverandører, salgspartnere, kortindløsere og andre betalingsleverandører med henblik på at opfylde gældende overholdelses- og sikkerhedskrav og at levere Tjenesten til Forretningen. Forretningen giver sit samtykke til, at Leverandøren videregiver oplysninger om Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten, / 5

5 Forretningen (fx kontaktoplysninger, oplysninger vedrørende Aftalen og oplysninger om forretningsrelationen med Leverandøren) til andre selskaber i samme koncern som Leverandøren til brug for fx koncernintern rapportering, supporttjenester, markedsføring og salg af produkter og tjenester, herunder markedsføring gennem digitale medier såsom . Modtagere af online markedsføring kan til enhver tid fravælge at modtage yderligere markedsføring fra Leverandøren og Leverandørens selskaber. 15. Øvrige vilkår søges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal konflikten løses ved domstolen i den retskreds, hvor Leverandøren har sit hjemsted, som første instans. 17. Gyldigheden af Generelle vilkår og betingelser Generelle vilkår og betingelser erstatter ved deres ikrafttræden alle tidligere versioner og andre bestemmelser gældende for Aftalen mellem Leverandøren og Forretningen. Leverandøren er berettiget til at optage ethvert opkald foretaget til eller fra Leverandørens servicenumre. Optagelserne må kun håndteres af personer med de nødvendige beføjelser. Optagelserne kan bruges til kundestyring, behandling af klager, kvalitetskontrol og træning af kundeservicemedarbejdere. Leverandøren er berettiget til at kontrollere Forretningens kreditvurdering ved Aftalens indgåelse og i Aftalens løbetid for at sikre, at Forretningen er i stand til at overholde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Leverandøren er berettiget til at anvende Forretningens navn og logo som reference i sin markedsføring. Leverandøren er berettiget til at overdrage Aftalen til et selskab i Nets-koncernen uden Forretningens samtykke. Leverandøren er berettiget til enten helt eller delvist og uden Forretningens samtykke at overdrage Aftalen til tredjemand, hvis Leverandøren sælger de aktiviteter, der er omfattet af Aftalen, til tredjemand. I sådanne tilfælde vil Aftalen fortsætte uændret, idet den nye ejer indtræder som aftalepart i stedet for Leverandøren. Forretningen er ikke berettiget til at overføre eller på anden vis overdrage Aftalen til tredjemand, hverken helt eller delvist, uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke. 16. Gældende lov og konfliktløsning Denne Aftale er underlagt lovgivningen i det land, hvor det af Leverandørens selskaber, som har indgået Aftalen med Forretningen, har hjemsted. Enhver konflikt, der opstår som følge af eller i forbindelse med Aftalen, skal først og fremmest Generelle vilkår og betingelser for brug af Tjenesten, / 5

Generelle vilkår og betingelser for Nets payments terminaler og betalingsterminaler

Generelle vilkår og betingelser for Nets payments terminaler og betalingsterminaler Generelle vilkår og betingelser for Nets payments terminaler og betalingsterminaler 2017 Nets Denmark A/S CVR-nr.: 2001617 Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Denmark www.nets.eu Indhold 1 ANVENDELSE AF GENERELLE

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Almindelige betingelser for

Almindelige betingelser for Bilag 1: Almindelige betingelser for samarbejde med CBS Business Oktober 2016 Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg CVR nr. 19536915 1. Baggrund for samarbejdet 1.1. Formål. Alle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den "Dataansvarlige")

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den Dataansvarlige) AALBORG Advokataktieselskab Mølleå 1 DK 9000 Aalborg Tlf. 96 31 33 00 Fax 96 31 33 79 CVR-nr. 19 26 48 90 www.advodan.dk aalborg@advodan.dk sikkermail9000@advodan.dk Sag «Sagsnr»/«Sagsbeh_init»/«Se nit»

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere