Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: Dato: Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT."

Transkript

1 Til: Stevns Kommune Journal nr.: Dato: Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT Side 1 af 12

2 Redegørelse for den udførte revision Dette notat er udarbejdet med henblik på at informere Stevns Kommunes administrative ledelse om forhold, som vi har konstateret i forbindelse med revisionen. et skal ses som et administrativt ledelsesværktøj, og er alene udarbejdet til brug for administrationen. et er opdelt i følgende hovedafsnit: 1. De sociale områder 2. Det økonomiske område 3. Løn- og personaleområdet Side 2 af 12

3 1 Revision af det sociale område Vi har revideret enkeltsager og forretningsgange inden for følgende områder: Sociale ydelser Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Integrationsloven Lov om social service Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel Vores kommentarer til sagsgennemgangen har været forelagt kommunens administration i særskilte notater. Vi har herudover, forinden udarbejdelsen af dette notat, bearbejdet kommunens besvarelser på sagsniveau. Det kan herudover oplyses, at kommunen i hovedtræk har været enig i de fundne fejl og mangler. 1.1 Forretningsgange og ledelsestilsyn underlagt Arbejdsmarkedsområdet Vi har som led i revisionen, i lighed med tidligere år, afdækket Job- og ydelsescentrets forretningsgange samt ledelsestilsyn, herunder foretaget en vurdering af, hvorvidt disse synes hensigtsmæssige. På revisionstidspunktet i oktober 2014 kunne vi konstatere, at der på de fleste sagsområder, omfattet af statsrefusion, var udført kvalitetskontrol frem til medio/ultimo september Kommunen har i april 2014 udarbejdet et notat, hvor det fremgår, at der i alt skulle udtages 54 sager til gennemgang i Med afsæt i dette notat, er der gennemgået 54 sager frem til revisionstidspunktet, og kommunen har herunder udfærdiget et foreløbigt opsummeringsnotat for år 2014, hvor der for de enkelte sagsområder kort er redegjort for resultatet af tilsynet. Der vil iflg. det oplyste blive foretaget en endelig opsamling/konklusion på ledelsestilsynene ultimo året. I tilknytning til ovenstående er det vores vurdering, at ledelsestilsynet fortsat er tilrettelagt således, at det umiddelbart tilgodeser alle væsentlige sagsområder underlagt statsrefusion. Revisionen har ligeledes omfattet en efterprøvning af kommunens it-kontroller. Vi har herunder påset, om der er foretaget kontrol af alternative modtagere samt fornøden ledelsesmæssig kontrol af sagsadviser fra KMD-Aktiv. Der er ved gennemgangen heraf konstateret nedenstående: Kontrol af alternative modtagere er foretaget af en person, der ikke har adgang til at foretage indberetninger i udbetalingssystemet. Kontrollen dækker iflg. det oplyste alle udbetalinger foretaget til alternativ modtagere, dvs. såvel udbetalinger via Borgerservice som via Arbejdsmarked. Kontrollerne ses først foretaget pr. 12. september 2014, og dækker herunder perioden fra januar 2014 frem til og med ultimo august Der har ikke været bemærkninger hertil fra kommunens side. Side 3 af 12

4 Jf. afsnit 9 i kommunens principper for økonomistyring fremgår det bl.a.: Såfremt et eller flere af kommunens it-systemer - uafhængigt af NemKonto registeret styrer pengestrømmens retning, dvs. selv indeholder registre over bankkontonumre, skal der også tilrettelægges kontroller af, at der foreligger fornøden dokumentation for ændringer heri. Også disse kontroller skal foretages løbende. Den systemansvarlige er ansvarlig for, at kontrollerne beskrives og udføres. Det er oplyst, at der fra Ydelsescentrets side er fuld fokus på adviser fra KMD-Aktiv, og at sagsbehandlerne herunder behandler disse løbende. Omvendt er det erfaret, at adviser fra KMD-Sag ikke er blevet behandlet løbende. Kommunen vil som følge af dette udarbejde skriftlige forretningsgange til imødegåelse af, at disse behandles løbende fremadrettet. Vi har i forbindelse med besøget modtaget en oversigt, der viser, at der henstår ubehandlede adviser fra de forskellige sagsområder helt tilbage fra årsskiftet, og enkelte tilbage fra år Generelt set vurderes det, at der er iværksat hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange samt ledelsestilsyn i sagsområder underlagt Arbejdsmarkedsområdet herunder. Vi skal i forbindelse med kommunens iværksatte IT-kontroller dog anbefale, at Der etableres forretningsgange til sikring af, at der foretages løbende kontrol af udbetalinger til alternative modtagere. Der henvises herunder til afsnit 9 i kommunens principper for økonomistyring, hvor det fremgår at kontrollerne skal udføres løbende. Således konstaterede vi ligeledes sidse år, at disse kontroller ikke var foretaget løbende. 1.2 Forretningsgange og ledelsestilsyn - Familie og Forebyggelse Vi har i forbindelse med revisionen afdækket kommunens forretningsgange, herunder ledelsestilsyn i sager omfattet af Servicelovens 41 og 42. Vi har fået oplyst, at der i år 2014 er sket en række udskiftninger i medarbejdere, ligesom der er tiltrådt ny chef på området. Vi har i forlængelse heraf fået oplyst, at der via et tværfagligt team vil blive foretaget gennemgang af alle sociale sager i Ledende socialrådgiver er ansvarlig for gennemgangen. Der foreligger beskrevne procedurer for ledelsestilsyn (udarbejdet december 2011). Heraf ses bl.a. beskrevet forhold omkring organisering, kompetenceregler samt budgetopfølgningsprocedurer. Vi har ikke i forbindelse med det løbende besøg modtaget ajourført procedurebeskrivelse. Med baggrund i de oplyste tiltag, for så vidt angår gennemgang af alle sociale sager i år 2014, skal vi anbefale, at man ud fra resultatet/konklusionen på denne gennemgang beskriver samt iværksætter et dokumenteret ledelsestilsyn på sagsområderne efter Servicelovens 41 og Forretningsgange og ledelsestilsyn Social, Sundhed og Ældre Vi har foretaget en vurdering af kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn for sagsområderne Integration (ydelsesdelen) og Servicelovens 100, begge hørende under Center Social, Sundhed og Ældre. Side 4 af 12

5 For så vidt angår Servicelovens 100, har kommunen i beskrevne procedurer angivet, at det så vidt muligt skal tilstræbes, at der foretages ledelsestilsyn i 10 sager pr. år. Vi har i forbindelse med revisionen erfaret, at der pr. ultimo september er foretaget ledelsestilsyn i 4 sager. Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. På integrationsområdets områder (ydelsesdel, herunder hjælp i særlige tilfælde), er der ikke udført dokumenteret ledelsestilsyn i sager i år Generelt set vurderes det, at der er iværksat hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange vedrørende sagsområdet SEL 100. For så vidt angår integrationsområdet (ydelsesdelen, herunder hjælp i særlige tilfælde) skal vi i lighed med sidste år anbefale, at kommunen iværksætter et ledelsestilsyn. Vi har i forbindelse med det løbende revisionsbesøg i år 2014 således anbefalet kommunen, at ledelsestilsynet fremadrettet beskrives samt udføres i tråd med de ledelsestilsyn, som er iværksat på sagsområder underlagt Arbejdsmarkedsområdet. Ledelsestilsynet kan således blive dokumenteret og udført vha. af BDO s tilsynsskabeloner, som kommunen allerede har indgået abonnementsordning på. 1.4 Forretningsgange og ledelsestilsyn underlagt Borgerservice Vi har foretaget en vurdering af kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn for sagsområder underlagt Borgerservicer. Vurderingen heraf har omfattet enkeltudgifter efter Aktivloven, beboerindskud efter Boligstøtteloven samt helbredstillæg efter pensionsloven. På revisionstidspunktet primo oktober 2014 var ledelsestilsynet udført frem til og med juli Ledelsestilsynet var dog udført med en vis tidsmæssig forskydning, således at eksempelvis ledelsestilsynet for februar måned 2014 reelt set først var foretaget i juni I henhold til kommunens beskrevne retningslinjer for ledelsestilsyn, skal dette foretages løbende. Bortset fra tidsmæssige forskydninger, kunne det konstateres, at ledelsestilsynet var udført i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Generelt set vurderes det, at der er iværksat hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange samt ledelsestilsyn i sagsområder underlagt Borgerservice. For så vidt angår de tidsmæssige forskydninger i de udførte ledelsestilsyn har kommunen oplyst, at dette skyldes travlhed i afdelingen. Vi har ved revisionen konstateret, at ledelsesskabelonerne ikke er fuldt ud opdaterede i forhold til ny lovgivning. Som følge af at Stevns Kommune har indgået abonnementsordning med BDO på ledelsesskabeloner, er det under besøget anbefalet, at disse anvendes fremadrettet i ledelsestilsynet, således at det i fornødent omfang sikres, at der samles op på nye lovændringer m.v. 1.5 Sagsrevision Kontanthjælp og uddannelseshjælp For at efterprøve områdets forretningsgange, har vi foretaget test af 8 sager, der har været underlagt kommunens ledelsestilsyn i Arbejdsmarked. Der er ikke konstateret fejl herved, og vi er således enige i kommunens konklusioner. På baggrund af resultatet af revisionen er det vores opfattelse, at kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn på området i det væsentligste fungerer tilfredsstillende. Side 5 af 12

6 1.6 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget test af 2 sager, der har været underlagt kommunens ledelsestilsyn i Arbejdsmarked. Der er ikke konstateret fejl herved, og vi er således enige i kommunens konklusioner. På baggrund af resultatet af revisionen er det vores opfattelse, at kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn på området i det væsentligste fungerer tilfredsstillende. 1.7 Revalidering Kommunen har ud fra en samlet risikovurdering fravalgt ledelsestilsyn i år 2014 i form af kvalitetskontrol af sager. For at efterprøve områdets forretningsgange, herunder kvaliteten af sagsbehandlingen, har vi foretaget juridisk/kritisk revision af 2 sager. Der er konstateret nedenstående fejl, der dog ikke skønnes væsentlige og generelle. 1 sag med manglende journalnotat i forbindelse med bevilling af bogkøb og køb af pc er. 1 sag hvor hjælpen til køb af bøger var konteret på forkert funktion. Kommunen har efterfølgende foretaget fornøden omkontering. På baggrund af den foretagne revision er det vores umiddelbare vurdering, at kommunens forretningsgange på området i det væsentligste fungerer, herunder at området administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. De konstaterede fejl vurderes herunder enkeltstående og uvæsentlige. 1.8 Fleksydelse Kommunen har ud fra en samlet risikovurdering fravalgt ledelsestilsyn i år 2014 i form af kvalitetskontrol af sager. For at efterprøve områdets forretningsgange, herunder kvaliteten af sagsbehandlingen, har vi foretaget juridisk/kritisk revision af 2 sager. Der er ikke konstateret fejl ved gennemgangen. På baggrund af den foretagne revision er det vores umiddelbare vurdering, at kommunens forretningsgange på området i det væsentligste fungerer, herunder at området administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Side 6 af 12

7 1.9 Fleksjob og flekslønstilskud For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget test af 2 sager, der har været underlagt kommunens ledelsestilsyn i Arbejdsmarked. Der er ikke konstateret fejl herved, og vi er således enig i kommunens konklusioner. På baggrund af resultatet af revisionen er det vores opfattelse, at kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn på området i det væsentligste fungerer tilfredsstillende Enkeltudgifter og tandpleje efter AKL 81 og 82a For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget test af 2 sager, der har været underlagt kommunens ledelsestilsyn i Borgerservice. Der er konstateret nedenstående fejl, der dog ikke skønnes væsentlig eller generel. 1 sag med misvisende journalnotat i forhold til borgerens egenbetaling og beregnet tilskud. På baggrund af resultatet af revisionen er det vores opfattelse, at kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn på området i det væsentligste fungerer tilfredsstillende Helbredstillæg For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget test af 1 sag, der har været underlagt kommunens ledelsestilsyn i Borgerservice. Der er ikke konstateret fejl herved, og vi er således enig i kommunens konklusioner. På baggrund af resultatet af revisionen er det vores opfattelse, at kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn på området i det væsentligste fungerer tilfredsstillende Beboerindskudslån For at efterprøve områdets forretningsgange har vi foretaget test af 1 sag, der har været underlagt kommunens ledelsestilsyn i Borgerservice. Der er ikke konstateret fejl herved, og vi er således enig i kommunens konklusioner. På baggrund af resultatet af revisionen er det vores opfattelse, at kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn på området i det væsentligste fungerer tilfredsstillende. Side 7 af 12

8 1.13 Kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsloven Det er ikke udført dokumenteret ledelsestilsyn i år 2014 i ovenstående sager. For at efterprøve områdets forretningsgange, herunder kvaliteten af sagsbehandlingen, har vi foretaget juridisk/kritisk revision af 2 sager. Der er ikke konstateret fejl ved gennemgangen. På baggrund af den foretagne revision er det vores umiddelbare vurdering, at kommunens forretningsgange på området i det væsentligste fungerer, herunder at området administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning Servicelovens 41 og 42 Det er oplyst, at der ikke er udført dokumenteret ledelsestilsyn i år 2014 i sager efter Servicelovens 41 og 42. Med baggrund heri har vi foretaget juridisk/kritisk revision af 4 sager. Der er konstateret nedenstående fejl. Servicelovens 41 Der er konstateret fejl i 1 af de 2 gennemgåede sager. Fejlen kan henføres til: 1 sag hvor merudgifterne ikke er beregnet iht. gældende regler, idet disse ikke ses beregnet ud fra standardbeløb, jf. SEL 41 stk. 2 og 3. Fejlen vurderes enkeltstående men dog væsentlig. Servicelovens 42 Der er konstateret fejl i begge sager hørende til: 1 sag hvor der fejlagtigt ikke var beregnet ferietillæg på 1 %. Det er påset, at fejlen er rettet ultimo år Fejlen vurderes enkeltstående og uvæsentlig. 1 sag hvor der fejlagtigt ikke var foretaget fradrag for sparet udgift til daginstitution. Det er oplyst, at fejlen efterfølgende er rettet. Fejlen vurderes enkeltsående og uvæsentlig. På trods af at der er konstateret en enkelt væsentlig fejl, er det vores umiddelbare vurdering, at kommunens forretningsgange på området i det væsentligste fungerer, herunder at området administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. De konstaterede fejl vurderes herunder enkeltstående. Side 8 af 12

9 2 Økonomi, HR og IT 2.1 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 4. september 2014, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og ventende remittering og udvalgte mellemregningskonti. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger. I forbindelse med gennemgangen af de likvide konti (funktion 9.05 forskudskasser) kunne det på nogle af kontiene dog konstateres, at der manglede datoangivelse. Endvidere kunne vi konstatere, at der på nogle konti henstod poster af ældre dato. Det blev i forlængelse heraf oplyst, at udgangspunktet er, at de enkelte forskudskasser (jf. kommunens interne vejledning) skal udlignes hver 2-3 uge. Endvidere fremgår det bl.a. af kommunens "principper for økonomistyring", at der samtidigt skal tilrettelægges et tilstrækkeligt internt kontrolniveau. For hver af sådanne kasser skal kontrollerne beskrives, idet kontrollerne tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko". Det skal med baggrund i ovenstående således anbefales, at man i en periode retter fokus mod forskudskasserne med henblik på at sikre, at kommunens interne regelsæt i højere grad efterleves. Den stikprøvevise gennemgang af kommunens statusafstemninger har herudover givet anledning til følgende kommentarer: : Saldoen udgør kr., og kontoteksten er benævnt "aktivitetskonto". Kontoens indhold er under besøget drøftet med kommunen. Der er ifølge det oplyste tale om penge, der dels tilhører navngiven borger, dels penge, der tilhører Stevns Kommune. Det har ikke været muligt at få klarlagt, hvor mange af pengene på kontoen der reelt set tilhører borgeren. Med baggrund heri skal det indtil videre anbefales, at der udarbejdes nogle skriftlige retningslinjer for anvendelsen af kontoen : Saldoen udgør kr. Afstemningen ses at indeholde en primosaldo på i alt ca. 393 t.kr. Kommunen var under besøget ved at undersøge, hvad denne bestod af, og det er herunder aftalt, at der sker udligning af primosaldoen senest i forbindelse med årsregnskabet : Saldoen udgør kr. Afstemningen er foretaget pr. 25/9-14 og udviser iflg. afstemningens oplysninger pr. denne dato en saldo på ca. -5,8 mio.kr. Således er afstemning ikke foretaget pr. eftersynsdato. Endvidere ses afstemningen alene at indeholde specifikation af beløb i en række måneder, herunder ses der at være et beløb på ca. 10 t.kr, som figurerer som "ej redegjort". Det skal anbefales, at kontoen senest i forbindelse med afslutning af årsregnskabet bliver yderligere specificeret, således at det er muligt i tilstrækkeligt grad at identificere de enkelte poster. 2.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller Revisionen har omfattet en vurdering af, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i Kommunens Principper for Økonomistyring. Principperne indeholder herunder en række grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommunen. Vi har som led i test af kommunens forretningsgange herunder foretaget stikprøvevis kontrol af, hvorvidt bilagsbehandlingen samt kontrollerne heraf sker i overensstemmelse med kommu- Side 9 af 12

10 nens fastlagte regelsæt. Vi har endvidere efter nærmere aftale gennemført ledelsestilsyn i år 2014 på en række decentrale enheder og institutioner i Stevns Kommune. Vi har herunder i samarbejde med en central nøgleperson ansat i kommunen bistået med at udføre disse tilsyn på en række steder i år Formålet med tilsynet har således været at assistere kommunen med at afdække, om ledelsestilsynet med regnskabsføringen og økonomistyringen på de decentrale enheder og institutioner udføres i et hensigtsmæssigt omfang. Ledelsestilsynene er gennemført nedenstående steder: StevnsBadet Dagtilbudsområde, Nordstevns Store Heddinge Skole Magnoliegården Materielgården Sundhed (bevillingsafsnittet) For vores resultat og konklusioner på ovenstående henvises til særskilt afrapportering afgivet til kommunen i november Herudover har vi ud fra en samlet risikovurdering foretaget en supplerende bilagsrevision på en række udgiftstunge områder. Områderne til gennemgang har herunder blandt andet omfattet funktion 3.22 Folkeskolen, funktion 5.32 Tilbud til ældre og handicappede, samt funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov. Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling i det væsentligste er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Under besøget har vi imidlertid haft nogle udfordringer med udsøgning af bilag i KMD-OPUS, da vi ikke har haft de fornødne rettigheder til at lave udsøgninger i systemet. Vi har derfor anmodet kommunen om at lave udtræk af en række bilag/posteringer med henblik på en vurdering af, hvorvidt der er foretaget korrekt kontering. Vi har endnu ikke modtaget dokumentationen på tidspunktet for afgivelsen af nærværende besøgsnotat, og vil derfor foretage opfølgning herpå senest i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med afdækning af kommunens forretningsgange for indberetning til Nemkonto-registret, har vi modtaget udskrift fra Nemkonto-systemet over oprettede og tilrettede NemKonti fra perioden den 22/10-13 til den 30/ Gennemgangen heraf har ikke givet anledning til bemærkninger. Jf. bilag til kommunens principper for økonomistyring, skal Økonomi minimum 1 gang pr. måned føre tilsyn med, at der ikke henstår bilag, der ikke er behandlet. Denne kontrol er iflg. det oplyste fortsat gældende efter overgangen til KMD-OPUS. Det er på revisionstidspunktet pr. september 2014 oplyst, at denne kontrol kun har været udført et par gange i år Personen, der varetager denne kontrol, har dog oplyst, at hun er opmærksom på, at denne kontrol skal foretages løbende, således at denne varetages i overensstemmelse med det fastlagte i Kommunens principper for økonomistyring. Side 10 af 12

11 3 Løn- og Personaleområdet 3.1 Vederlag m.v. til politikere Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne i al væsentlighed er foretaget i henhold til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt. 3.2 Forretningsgange og sagsrevision på Løn- og personaleområdet Vi har foretaget lønrevision for perioden 1. januar til 30. november Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt et antal lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er foretaget inden for følgende løntunge driftsområder: Skoleområdet Børn- og Ungeområdet Ældreområdet Voksne med særlige behov Det administrative område I lønsagerne har vi bl.a. påset, at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev, at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst, at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn, at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse, at de udbetalte særydelser er udbetalt med korrekt beløbssats. Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen generelt er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede sager. Vi har dog konstateret, at der i en sag ikke var udbetalt et månedligt grundlønstillæg på kr. til en ansat hjemmevejleder. Kommunen har efterfølgende oplyst at have rettet dette. Vi har dog ikke modtaget dokumentation herpå. Side 11 af 12

12 Endvidere er det konstateret, at kommunens sekretariatschef aflønnes efter overenskomst for kontorpersonale. Det er vores umiddelbare vurdering, at pågældende bør aflønnes i henhold til aftale om aflønning af chefer. Således fremgår det af 1, stk. 1, at denne aftale bl.a. omfatter: - chefer i andre ledende administrative, andre ledende pædagogisk-administrative og andre ledende tekniske stillinger I forbindelse med vores stikprøvevise gennemgang af befordringsgodtgørelse er det endvidere konstateret, at dokumentationen generelt ikke lever op til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 173 af den 13. marts 2000 for så vidt angår kørslens til- og fra adresse. Det skal anbefales, at man iværksætter tiltag, således at dokumentationen fremadrettet efterlever gældende krav fra SKAT. Side 12 af 12

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 415-428) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 418-430) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011 Tlf: 98 16 03 44 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 244 254) Delberetning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 571-583 LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ALBERTSLUND KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 444-455) Delberetning for regnskabsår 2015 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 229-244) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-26) Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Delberetning vedrørende revisionen af regnskabet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 242-259) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 23 SIDE LØBENDE REVISION 2015

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 23 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 23 SIDE 498-510

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364 375) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 23 (side 485-537) Afsluttende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2015

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE 430-438 LØBENDE

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 173-187) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. sal DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 231-244) Delberetning for regnskabsår 2010 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere