Regulativ for husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Januar 2006

2 1. Formål Grundlag Regulativets område Definitioner Dagrenovation Genbrugsstation Storskrald Haveaffald Farligt affald Papir og pap Flasker og glas CFC-holdige kølemøbler Elektriske og elektroniske produkter PVC Imprægneret træ Metal emballage Plast emballage Afbrænding Gebyrer og takster Tilsyn Klage Straf lkrafttrædelse Bilag A Bilag B Bilag C... 18

3 1. Formål. Det er regulativets formål at sikre, at bortskaffelse af alt affald fra private husstande i Struer Kommune sker under en høj miljømæssig og hygiejnisk standard og med størst mulig ressourceudnyttelse til følge. 2. Grundlag Regulativet er udarbejdet med lovhjemmel i: Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000, Bekendtgørelse om affald, i det efterfølgende benævnt affaldsbekendtgørelsen. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 1998, Bekendtgørelse om håndtering af elektriske og elektroniske produkter. Miljø- og Energiministeriets ændringsbekendtgørelse nr. 790 af 14. august 2005, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005, Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Definitioner og begreber der er anvendt i disse bekendtgørelser anvendes i dette regulativ Administration af regulativets bestemmelser forestås af Struer Kommune. Struer Kommune har overdraget indsamling af dagrenovation, herunder aftaleindgåelse med transportører og modtageanlæg til Affaldsselskabet nomi i/s. 3. Regulativets område Regulativet gælder i hele Struer Kommune og omfatter håndtering af alle typer affald, der naturligt forekommer fra private husstande som husholdningsaffald, herunder: Dagrenovation Storskrald Haveaffald Farligt affald Ovenstående affaldstyper er nærmere beskrevet i bilag A. side 2

4 3.2. Vegetabilsk affald kan som en frivillig ordning hjemmekomposteres. Der må kun komposteres den del af dagrenovationen, der fremgår af bilag A. Hjemmekompostering må ikke tiltrække skadedyr eller give anledning til uhygiejnisk forhold. 4. Definitioner Ved private husstande forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelse i institutioner og ejendomme med blandet bolig og erhverv, f.eks. landbrugsejendomme, plejehjem m.v Grundejer er den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ Affald er ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, jf. affaldsbekendtgørelsen Dagrenovation består af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger, bortset fra storskrald, haveaffald og farligt affald Storskrald består af kasserede brugsgenstande (f.eks. møbler, hårde hvidevarer, tæpper m.v.), fra private husstande Haveaffald består af grene, blade, græs, ukrudt m.v. fra havearealer ved private husstande Farligt affald består af affald, der er opført på listen i affaldsbekendtgørelses bilag 2 og markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 om affaldets egenskaber og bilag 4 om procentgrænser. Hertil kommer øvrigt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4 i affaldsbekendtgørelsen. I bilag A til dette regulativ findes eksempler på farligt affald der er omfattet af regulativet Genanvendeligt affald er affald der teknisk er egnet til genanvendelse (f.eks. papir, pap, flasker, haveaffald, byggeaffald m.m.) Opsamlingsmateriel er den sæk, beholder, container og lignende, som husstandene bruger til at opsamle affaldet i. side 3

5 4.10. Indsamlingsordning er en ordning for håndtering af affald, hvor kommunen har påtaget sig ansvaret for ordningens funktionsduelighed. Private husstande har pligt til at anvende indsamlingsordningen. Indsamlingsordninger kan være organiseret som en tilkaldeordning, en bringeordning eller en henteordning Miljøstation er indsamlingsbeholdere placeret i nærområder (i boligområder og/eller ved indkøbscentre), hvortil de private husstande kan bringe papir, pap og glas Genbrugsstation er en bemandet plads, hvor husstandene kan aflevere sorteret affald i opstillede containere. 5. Dagrenovation Indsamlingsordning. Der er etableret indsamlingsordning for dagrenovation fra private husstande. Indsamlingen omfatter afhentning ved husstanden og udføres efter overenskomst mellem nomi i/s og en eller flere vognmænd, i det følgende benævnt transportør Benyttelsespligt. Når der er etableret en indsamlingsordning i et område, er enhver indenfor området forpligtet til at benytte ordningen. Der kan i følgende tilfælde meddeles dispensation: Såfremt det kan dokumenteres, at ejendommen har stået tom i over et år. Når ejendommen står tom på grund af nedrivning og der er udstedt nedrivningstilladelse Opsamlingsmateriel. Der anvendes flere forskellige typer opsamlingsmateriel til opbevaring af dagrenovation. Godkendt opsamlingsmateriel er: Fritstående sækkestativ med net og låg. Fritstående sækkestativ med træbeklædning og låg. Svingstativ for sække til boksrum. Beholder af glasfiber eller plast i forskellige størrelser på hjul og med låg. Det er kommunen der afgør, hvilken type opsamlingsmateriel der skal anvendes. Sækkestativer bekostes af og tilhører grundejeren. I sækkestativer må der kun benyttes de i forbindelse med indsamlingsordningen udleverede sække. Sække kan være af papir eller plast. Ekstra sække, der er mærket ekstra kan købes hos kommunen til en pris fastsat en gang årligt sammen med gebyret. Beholdere er kommunens ejendom. Bortset fra skader opstået i forbindelse med tømning, henstår beholdere på grundejerens fulde ansvar. Grundejeren forestår endvidere rengøringen af beholdere. side 4

6 Opsamlingsmateriellet skal tilpasses den normale affaldsmængde på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst. Ved større beboelsesejendomme aftales antallet og arten af opsamlingsmateriel med kommunen Fyldning af opsamlingsmateriel. I opsamlingsmateriellet må fyldes almindelig dagrenovation. Dagrenovationen skal emballeres særskilt inden det anbringes i opsamlingsmateriellet. Genanvendeligt affald må ikke blandes med dagrenovation. Beholdere må ikke fyldes mere end låget kan lukkes. Sække må kun fyldes til den på sækken aftegnede fyldelinie. Den samlede vægt af en sæk må ikke overstige 20 kg. I opsamlingsmateriellet må der ikke fyldes jord, sten, haveaffald, døde dyr, sne, is, og glødende aske samt stoffer og genstande, som kan forårsage brud på sækkene eller ødelægge beholderne Placering af opsamlingsmateriel og tilkørselsforhold. Opsamlingsmateriellet skal være placeret på et fast og jævnt underlag, f.eks. beton, fliser eller asfalt. Der skal være fri og uhindret passage på pladsen omkring samt adgangsvejen til opsamlingsmateriellet i en bredde på 1 m og højde på 2 m. Adgangsvejen skal være plan, fast og jævn med kørefast underlag, f.eks. beton, fliser eller asfalt. Pladsen omkring samt adgangsvejen til opsamlingsmateriellet skal være belyst og holdes ryddelig. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. Pladsen omkring opsamlingsmateriellet samt adgangsvejen dertil skal om vinteren være ryddet for sne og is. Endvidere skal stigninger på adgangsvejen kunne følge anvisningerne i bilag B, og tilkørselsforholdene kunne følge anvisningerne i bilag C. Hvis det ikke er muligt at opfylde de ovennævnte forhold vedr. placering af opsamlingsmateriel og tilkørselsforhold kan normal renovationstakst opretholdes, hvis opsamlingsmateriel efter aftale med kommunen sættes ud til nærmeste kørevej. Under særlige omstændigheder kan der accepteres en afstand fra skel ved vej til placeringen af opsamlingsmateriellet på op til 5 m. Det normale gebyr for renovationsordningen (se pkt. 19) forudsætter, at ovenstående forhold er opfyldt. Kommunen afgør om forholdene omkring placering af opsamlingsmateriel er opfyldt Tømning af opsamlingsmateriel. Beholdere tømmes som hovedregel hver 14. dag eller efter aftale med kommunen. Sækkestativer tømmes en gang pr. uge eller efter aftale med kommunen. side 5

7 For fritidsområder og i særlige tilfælde, kan tømningshyppigheden dog begrænses eller udvides i et omfang, der fastsættes af kommunen. 6. Genbrugsstation Ordningens omfang Alle private husstande er omfattet af en ordning med bemandet genbrugsstation Ordningens form Ved aflevering på Struer Kommunes genbrugsstation skal affaldet sorteres i de affaldsfraktioner der er angivet i bilag A Genbrugsstationens beliggenhed Affaldstyper fra private husstande benævnt under pkt. 6.2 kan afleveres på genbrugsstationen der er etableret på følgende adresse: Gørtlervej 7, 7600 Struer Åbningstider på genbrugsstationen fremgår af annoncering i lokalaviser og af opslag ved pladsen Levering m.m. Levering af affald på genbrugsstationen må kun ske i vogntyper med en totalvægt under kg. Klunsning på genbrugsstationen er ikke tilladt. 7. Storskrald Ordningens omfang. Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for storskrald Ordningens form Storskrald bringes til genbrugsstationen og sorteres i henhold til bestemmelserne i regulativets pkt. 6. Som et supplement hertil er der etableret en afhentningsordning for storskrald. De private husstande kan efter tilkald få afhentet storskrald på adressen. Der annonceres om tilkaldeordningen, herunder om hvortil henvendelse om afhentning skal ske. side 6

8 8. Haveaffald 8.1. Ordningens omfang Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for haveaffald Ordningens form Haveaffald bringes til genbrugsstationen. 9. Farligt affald Ordningens omfang Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald Ordningens form Farligt affald skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstation aflevering til storskraldsordningen aflevering til forhandler for visse typer farligt affald (medicinrester, malerester og batterier) Aflevering til storskraldsordningen fungerer som en tilkaldeordning. Der annonceres om ordningen i lokalaviserne. 10. Papir og pap Ordningens omfang Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for papir og pap Ordningens form Papir i form af aviser og ugeblade samt pap fra emballager m.m. skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på miljøstation aflevering på genbrugsstation aflevering til afhentning af de frivillige organisationer kommunen har indgået aftale med. Indsamlingsområder og -tidspunkter annonceres i lokalaviserne. 11. Flasker og glas Ordningens omfang Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for flasker og glas. side 7

9 11.2. Ordningens form Flasker og glas skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på miljøstation aflevering på genbrugsstation aflevering til afhentning af de frivillige organisationer kommunen har indgået aftale med. 12. CFC-holdige kølemøbler Ordningens omfang Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for CFC-holdige kølemøbler Ordningens form Kasserede CFC-holdige køle- og frysemøbler skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for aflevering til storskraldsordningen aflevering på genbrugsstation aflevering til forhandler Ved aflevering på kommunens genbrugsstation anbringes de kasserede CFC-holdige køle- og frysemøbler på et opsamlingssted eller i containere efter pladsmandskabets anvisning. Pladsmandskabet er behjælpelig med anbringelsen og deres anvisninger skal følges. Køle- og frysemøbler skal være tømte for madvarer og lignende inden afleveringen. 13. Elektriske og elektroniske produkter Ordningens omfang. Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for elektriske og elektroniske produkter Ordningens form. De kasserede elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for aflevering til storskraldsordningen aflevering på genbrugsstation aflevering til forhandler 14. PVC Ordningens omfang. Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for PVC-affald. side 8

10 14.2. Ordningens form. Det kasserede genanvendelige PVC skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstation Det kasserede ikke genanvendelige PVC skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstation til deponering 15. Imprægneret træ Ordningens omfang. Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for imprægneret træ Ordningens form. Det kasserede imprægnerede træ skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for aflevering på genbrugsstation 16. Metal emballage Ordningens omfang. Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for rengjort metal emballage. Emballageaffald af metal er bl.a.: konservesdåser alubakker fra leverpostej og kylling låg fra marmelade- og konservesglas øl- og sodavandsdåser Ordningens form. Det kasserede metal emballage skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstation 17. Plast emballage Ordningens omfang. Alle private husstande er omfattet af en indsamlingsordning for rengjort genanvendeligt plast emballage. Genanvendeligt plastemballage er bl.a.: PE-dunke - tomme og rene - uden låg fra f.eks.: rengøringsmidler side 9

11 saftevand sprinklervæske eddike PET-klar plast - tomme og rene - uden låg. Fra f. eks.: saftevand drikkevand cider udenlandske pantflasker Ordningens form. Det kasserede plast emballage skal bortskaffes gennem den etablerede indsamlingsordning, der giver mulighed for: aflevering på genbrugsstation 18. Afbrænding. Husstande må ikke foretage afbrænding af affald. Undtaget herfra er afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald under forudsætning af, at afbrændingen ikke er til gene for omgivelserne, og at lovgivningen i øvrigt, herunder miljø- og brandbestemmelserne nøje overholdes. 19. Gebyrer og takster Private husstande pålignes årligt gebyr for den valgte dagrenovationsordning samt for øvrige iværksatte ordninger. Renovationsgebyret påhviler grundejeren og opkræves af kommunen over ejendomsskattebilletten Såfremt gebyret ikke betales rettidigt, kan det inddrives af kommunen efter gældende regler. 20. Tilsyn. Struer Kommune fører tilsyn med, at affaldet håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette regulativ. 21. Klage. Afgørelser truffet af kommunen i medfør af dette regulativ kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. side 10

12 22. Straf. Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller udeladelse af at efterkomme indskærpelser eller påbud, som kommunerne giver i henhold til regulativet, straffes efter 64 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni lkrafttrædelse Samtidig med vedtagelse af dette regulativ ophæves følgende regulativ:, Struer Kommune, September 2004 Således vedtaget Struer Byråd, den 24. januar 2006 N. V. Lynghøj Christensen / Keld Vagner Jensen Borgmester Kommunaldirektør Regulativet træder i kraft den 1. april 2006 side 11

13 Bilag A. Liste over husholdningsaffald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald Dagrenovation består eksempelvis af: Vegetabilsk affald til hjemmekompostering må kun bestå af følgende: Affald fra grøntsager Blomster og potteplanter Vådt papir (køkkenruller og lignende) Frugt Kaffegrums og teblade, inkl. filtre Kartoffelskræller og andre skræller Skaller fra æg og nødder Dagrenovation til forbrænding består af: Vegetabilsk bioaffald, såfremt der ikke hjemmekomposteres Fedt Kød Fisk Pålæg Brød og kagerester Støvsugerposer Snavset papir og pap Snavset plast Snavsede konservesdåser Kartoner fra mælk, juice og lignende Stanniol Emballage fra pålæg, kød og grøntsager Snavsede metalemballager Engangsbleer Engangsservice Aske, indpakket og i begrænset omfang Andet affald, der ikke er nævnt i ovenstående eller medtaget andet sted i bilaget Rent, kildesorteret papir og pap til genanvendelse: Aviser og ugeblade Reklamer/tryksager Skrive-/tegnepapir Edb-papir Bølgepap Emballagepapir og -pap Telefonbøger Karton side 12

14 Kildesorterede flasker og glas til genanvendelse: Vin- og spiritusflasker Konservesglas Dressing- og ketchupflasker (skyllede og rengjorte) Andre flasketyper (skyllede og rengjorte) Kildesorterede metalemballager til genanvendelse: konservesdåser alubakker fra leverpostej og kylling låg fra marmelade- og konservesglas øl- og sodavandsdåser Kildesorteret plastemballage til genanvendelse: PE-dunke - tomme og rene - uden låg fra f.eks.: rengøringsmidler saftevand sprinklervæske eddike PET-klar plast - tomme og rene - uden låg. Fra f. eks.: saftevand drikkevand cider udenlandske pantflasker Storskrald består eksempelvis af: Møbler, madrasser og andet indbo Hårde hvidevarer Elektronikskrot Cykler Barnevogne CFC-holdige kølemøbler Tæpper Andet større affald der ikke kan bortskaffes via dagrenovationen Haveaffald består eksempelvis af: Grene og buske Stauder Afklippet græs og blade Andet organisk materiale fra haven Elektriske og elektroniske produkter er: Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter. Dette er bl.a.: 1. Store husholdningsapparater og salgsautomater side 13

15 2. Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter. 3. It- og teleudstyr 4. Forbrugerudstyr 5. Belysningsudstyr Ved elektronikaffald forstås ikke: motordrevne køretøjer der er omfattet af færdselsloven elektrisk og elektronisk udstyr der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerheds interesser, våben, ammunition og krigsmateriel mv. batterier og akkumulatorer elektrisk og elektronisk udstyr der indeholder radioaktivt materiale PVC består eksempelvis af: plastrør og formstykker plastprofiler til døre og vinduer plasttagrender og nedløbsrør isolering fra elkabler kabinetter og andet hård eller blød plast Imprægneret træ består eksempelvis af: kasserede hegnsbrædder træstolper andet træ anvendt udvendigt side 14

16 Ved aflevering på Struer Kommunes genbrugsstation skal affaldet sorteres i følgende affaldsfraktioner: Aviser, reklamer og ugeblade Bølgepap og papemballage Plast og plastemballage Flasker og glas Bygningsaffald (ren beton, tegl og sten) Pvc-affald Imprægneret træ Haveaffald Hårde hvidevarer Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Elektriske og elektroniske produkter Lysstofrør og elsparepærer Batterier og akkumulatorer CFC-holdige kølemøbler Forbrændingsegnet affald < 0,5 m Forbrændingsegnet affald > 0,5 m Ren jord Genbrugseffekter (tøj, sko, møbler m. m. Jern og metal Bildæk Ikke forbrændingsegnet affald (til deponering) Bygningsaffald skal afleveres på genbrugsstationen. Alternativt skal bygningsaffald håndteres som angivet i Regulativ for Erhvervsaffald bilag 7 Farligt affald Affald der er opført på nedenstående liste er eksempler på farligt affald fra husstande. Med fed skrift er markeret affaldsarter som i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 under husholdningsaffald, er betegnet som farligt affald. EAK-kode er affaldsartens kodenummer i Det Europæiske Affaldskatalog. Under de forskellige affaldsarter er der givet yderligere eksempler på farligt affald, der henhører under arten. EAK-kode: Affaldsart: Olie og fedt Olierester Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser Malingsrester Lim Opløsningsmidler Terpentin Acetone Ovnrens side 15

17 Syrer Syrerester Afkalkningsmidler Basisk affald Afløbsrens Detergenter Rengøringsartikler Fotokemikalier Fremkaldervæske Medicinrester Kasseret eller overskydende medicin Pesticider Plante- og skadedyrsbekæmpelsesrester Batterier Nikkel-cadmium batterier Blyakkumulatorer Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald Lavenergipærer og lysstofrør Kviksølvtermometre Aerosoler Spraydåser med restindhold side 16

18 Bilag B Stigninger på adgangsvejen Stigninger på adgangsvejen kan accepteres, hvis de er mellem 1:10 og 1:4, og følgende regler er opfyldt: 1. Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på, når stigningen er over 1:10. Trin m.v. kan dog undlades på stigninger op til 1:7 under forudsætning af, at længden af stigningen sker på en strækning under 5 m. 2. Trinene skal være mindst 0,40 m brede, mindst 0,40 m dybe og højest 0,10 m høje. 3. Stigningen skal for hver ca. 5 m være udformet med en vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person. 4. Dobbeltrampen skal passe til en affaldskærre, således at denne ikke afspores. De gældende regler fremgår af nedenstående skema: Stigninger på adgangsvejen Stigning Adgangsvej under 5 m Adgangsvej over 5 m Under 1:10 Ingen trin Ingen trin Mellem 1:10 og 1:7 Ingen trin Trin og dobbeltramper Mellem 1:7 og 1:4 Trin og dobbeltramper Trin og dobbeltramper med reposer Over 1:4 Løfte/hejse hjælpemiddel Løfte/hejse hjælpemiddel Ovenstående regler er uddrag af: Arbejdstilsynets Anvisning (AT-anvisning) nr , november side 17

19 Bilag C Tilkørselsforhold Renovatøren afhenter kun dit affald hvis: indkørslen er egnet til kørsel med renovationsbil indkørslen er tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som: 3 meter bred 4 meter høj renovationsbillen uden problemer kan vende på gårdspladsen eller i indkørslen. Krav til gårdsplads fremgår af nedenstående figur. indkørslen er ryddet for sne og gruset eller saltet i glat føre side 18

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nyt REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Bortskaffelse af husholdningsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål Side 1 2 Lovgrundlag Side 1 3 Regulativets område Side 1 4 Definitioner Side 1 5

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Paragraf Gammel tekst Ny tekst

Paragraf Gammel tekst Ny tekst Paragraf Gammel tekst Ny tekst 9 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Herunder: 1. Restaffald, eksempelvis:

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Regulativ for Husholdningsaffald

Regulativ for Husholdningsaffald Regulativ for Husholdningsaffald Miljø & Teknik Juli 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Regulativets område... 3 4. Definitioner... 4 5. Borgernes og grundejernes pligter...

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Regulativets område...3 4 Definitioner...4 5 Borgernes

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere