Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406"

Transkript

1 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen? 3 14 Risikoforhold 3 15 Anmeldelse af skade 3 16 Anden forsikring 3 17 Regres 4 18 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 4 19 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Moms Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 5 2 Særlige bestemmelser 21 Motorløb og konkurrencekørsel 6 22 Regulering af prisen 6 23 Selvrisiko 6 24 Aldersregulering 7 3 Ansvarsforsikring 31 Hvilket ansvar dækker forsikringen? 8 4 Kasko- og brandforsikring 41 Hvad omfatter forsikringen? 9 42 Hvilke skader dækker forsikringen? 9 43 Hvordan beregner vi erstatningen? 9 44 Transportomkostninger 10 5 Brand- og tyveriforsikring 51 Hvad omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvordan beregner vi erstatningen? Transportomkostninger 12 6 Særlige dækninger 61 Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Alm Brand MC-Vejhjælp Sæson Alm Brand MC-Vejhjælp Helår 14 Fortrydelsesblanket 15

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret ved nyoprettelse Efter Forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side Hvem dækker forsikringen? 111 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse bruger motorcyklen, lader den benytte eller er fører af motorcyklen Forsikringen dækker reparatør, forhandler eller lignende virksomheder, der har fået overladt motorcyklen til reparation, service og lignende - dog ikke for skade sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers interesse I de tilfælde opkræver vi forsikringens selvrisiko hos virksomheden jf punkt 23 Forsikringen dækker ikke virksomheder, der har motorcyklen i varetægt for salg, kommision eller transport Hvis skaden i øvrigt er dækket af denne forsikring, er kunden sikret, og skaden betales i første omgang af Alm Brand, der herefter kræver udgifterne refunderet af de eventuelle ansvarlige 112 Ved salg af motorcyklen er den nye ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis der ikke er oprettet en anden forsikring Forsikringens selvrisiko jf punkt 23 opkræves hos den nye ejer 12 Hvor dækker forsikringen? 121 Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grønt-kort"- ordningen 122 Er der oprettet en anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun subsidiært Dvs hvis ikke en anden forsikring dækker 13 Hvornår dækker forsikringen? 131 Forsikringen dækker kørselsskader i perioden fra 1 marts til og med 30 november 132 Omfatter forsikringen kaskoforsikring, dækker forsikringen i perioden fra 1 december til og med 29 februar kaskoskade jf punkt 42, bortset fra skader, der er opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede motorcykel 133 Er forsikringen udvidet til at dække kørsel hele året, fremgår det af policen 14 Risikoforhold Det er en forudsætning, at motorcyklens ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Det Centrale Person- og/eller Virksomhedsregister, Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og motorcyklen i øvrigt anvendes lovligt Alm Brand får automatisk overført oplysninger om gennemførte ændringer i Det Centrale Personregister og i Motorregisteret Alm Brand skal hurtigst muligt have besked, når 141 motorcyklen får en anden fast bruger, flere ejere eller overgår til ny ejer 142 motorcyklen skifter anvendelse i forhold til det, der er oplyst i policen 143 motorcyklen ændres, så model, modelvariant eller motorvolumen afviger fra det, der står i policen Herunder ændring af motorcyklens egenvægt og/eller af motorydelsen, som forøger motorcyklens motoreffekt dvs forholdet mellem motorcyklens egenvægt og dens hestekræfter Forsikringsbetingelserne og prisen er fastsat på baggrund af oplysningerne i policen Hvis oplysningerne ikke er rigtige, og Alm Brand ikke orienteres om det, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis Når Alm Brand er underrettet om ændringer i risikoen, tager vi stilling til, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Ved ændring af risikoforholdene kan det medføre nye forsikringsbetingelser og få betydning for prisen i op- eller nedadgående retning 15 Anmeldelse af skade 151 Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Ønsker Alm Brand at modtage skriftlig anmeldelse, kan vi anmode om det Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet 152 Alm Brand skal give samtykke til det, før der laves en aftale om erstatning eller reparation Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen uden Bliver forskrifterne ikke fulgt, kan det få betydning for, hvordan vi fastsætter erstatningen 16 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om,

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring også er oprettet i andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring Bestemmelserne gælder kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab 17 Regres Har Alm Brand på baggrund af andet end policen måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Alm Brand regresret for de betalte udgifter feks 171 Forsæt og uagtsomhed Alm Brand har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, har Alm Brand regresret (Færdselslovens 108, stk 2) 172 Udlejning uden fører Udlejes motorcyklen uden fører i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet, er Alm Brand forpligtet til at gøre regres, hvis Alm Brand har haft udgifter i forbindelse med skaden, medmindre det godtgøres, at skaden eller omfanget ikke skyldes, at motorcyklen er udlejet i strid med bestemmelserne 173 Erstatning til panthaver Skadetilfælde, hvor sikredes ret til erstatning er helt eller delvist bortfaldet, og erstatningen kun udbetales på grundlag af en noteret panthaverdeklaration 18 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade som følge af 181 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 182 jordskælv eller andre naturforstyrrelser 183 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 19 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 191 Alm Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker 192 Til prisen kommer lovpligtige afgifter, som vi skal opkræve på statens vegne Afgifterne vil fremgå af din opkrævning 193 Alm Brand er berettiget til, at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 110 Moms Alm Brand betaler moms i henhold til den gældende lov For motorcykler, der tilhører registrerede virksomheder, betaler de selv momsen i det omfang, virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms Alm Brand udlægger momsen over for reparatøren, og sender opgørelsen til virksomheden, når skaden afregnes Ved kontant erstatning trækker vi momsen fra i erstatningsbeløbet 111 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor 1111 Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag 1112 Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1 januar Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 112 Forsikringens varighed og opsigelse 1121 Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen 1122 Alm Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen 1123 Betales et udlagt selvrisikobeløb eller et udlagt momsbeløb ikke inden den dato, der står på girokortet, har

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 5 Alm Brand ret til at opsige kasko- og brandforsikringen eller brand- og tyveriforsikringen med 14 dages varsel 1124 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen Forsikringstageren kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft Alm Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft 1125 Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 1121 om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen, hvis motorcyklen er indregistreret i privat navn, og sikrede er en privat person, oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwtaenkdk Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringogpensiondk Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 115 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 116 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand 113 Besigtigelse Alm Brand har i forsikringstiden ret til at besigtige det forsikrede 114 Ved uoverensstemmelse Dette afsnit gælder kun, hvis sikrede er en privat person Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede, hvis motorcyklen er indregistreret i privat navn, klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300)

6 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side 6 21 Motorløb og konkurrencekørsel 211 Forsikringen dækker øvelseskørsel, kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb, hvis - kørslen foregår i Danmark, undtagen Grønland og Færøerne - der ikke er tale om terrænkørsel - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves - de foreskrevne regler for løbet overholdes - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb feks rally 212 Derudover dækker forsikringen øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel ol) på arealer, som politiet har godkendt og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af en godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige 213 Konkurrencekørsel og træning til det, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt i punkt 211 og 212, dækker forsikringen ikke 22 Regulering af prisen Med denne Motorcykelforsikring er du sikret en fast pris, selvom du anmelder en skade Du rykker dermed ikke til et dyrere trin efter en skade Din Motorcykelforsikring bliver automatisk billigere, når du kører skadefrit Reguleringen sker efter følgende regler Er du ny motorcykellist, eller har du ikke kørt skadefri på egen motorcykel de sidste 3 sammenhængende år, placerer vi dig på Alm Brands Fastpris - trin 1 Når du har kørt skadefri i 3 sammenhængende år, rykker du pr hovedforfald automatisk til Alm Brands Fastpris - elite Hovedforfaldet fremgår af policen Bliver der i perioden anmeldt en skade, der har medført en udgift for Alm Brand, fortsætter forsikringen til uændret pris, og optjening af 3 sammenhængende skadefri år starter forfra Fastpris - Elite er forbeholdt elitemotorcykellister, der ikke har anmeldt skade de sidste 3 år En skade er enhver forsikringsbegivenhed, der, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Alm Brand bortset fra 221 skade, der er sket mens motorcyklen er overladt til reparation, service og lignende hos reparatør, forhandler eller lignende virksomhed, og disse er sikret på policen, jf punkt skade, der sker efter overtagelsesdagen ved ejerskifte, hvis den nye ejer er sikret på policen, jf punkt skade, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar 224 skade ved hærværk og/eller tyveri af en kendt gerningsmand Skadevolder skal være kendt af Alm Brand og have erkendt eller være dømt for at have forvoldt skaden 226 skade eller skadeudgift, der kun vedrører, Redningsforsikring i udlandet eller Retshjælpsforsikring 227 skade, hvor Alm Brand skal betale erstatning efter Færdselslovens alene på grundlag af det objektive ansvar (uden skyld jf 101) 23 Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen Selvrisikobeløbet indeksreguleres jf punkt 111 Vi beregner og opkræver selvrisiko ved alle kasko, brand og tyveriskader, der har medført udgift for Alm Brand En skade er enhver forsikringsbegivenhed, der, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Alm Brand Særlige forhold omkring selvrisiko: 231 I skadestilfælde, hvor føreren ikke er fyldt 26 år, beregnes en selvrisiko på kr (indeks-2013), uanset hvilket selvrisikobeløb, der står på policen 232 Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri beregnes selvrisiko med 20 % af erstatningsbeløbet, dog minimum det selvrisikobeløb der står på policen 233 Ved skader, der er sket, mens motorcyklen er overladt til reparation, service og lignende, hos reparatør, forhandler eller lignende virksomhed og disse er sikret på policen jf punkt 11, opkræver vi ikke selvrisiko Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fratrækkes selvrisikobeløbet dog hos reparatøren, forhandleren eller virksomheden 234 Ved skade, der er sket, efter overtagelsesdagen, hvis den nye ejer er sikret på policen, jf punkt 112, opkræver vi dog selvrisiko hos den nye ejer 235 Ved skade, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, opkræver vi ikke selvrisiko

7 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side Ved hærværks- og/eller tyveriskade, der er forvoldt af en kendt gerningsmand, opkræver vi ikke selvrisiko Skadevolder skal være kendt af Alm Brand og have erkendt eller være dømt for at have forvoldt skaden 237 Ved skade eller skadeudgift, der kun vedrørende Redningsforsikring i udlandet, opkræver vi ikke selvrisiko 238 Ved skade, der vedrører Retshjælpsforsikringen, gælder der en særlig selvrisiko jf punkt 62 Har Alm Brand i skadetilfælde lagt ud for selvrisikoen, har Alm Brand ret til straks at anmode forsikringstageren eller den sikrede om at refundere udlægget 24 Aldersregulering Alderen på den registrerede bruger og motorcyklens første registreringsdato i Danmark danner grundlag for beregning af prisen, og prisen reguleres på baggrund af det Reguleringen af prisen sker automatisk ved policens hovedforfaldsdato efter det fyldte år i overensstemmelse med den gældende tarif Er motorcyklen ejet af en erhvervsvirksomhed, regulerer vi prisen på samme måde i forhold til en registreret brugers alder

8 Afsnit 3 Ansvarsforsikring Side 8 31 Hvilket ansvar dækker forsikringen? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, der sker ved motorcyklens brug som køretøj med Færdselslovens summer bortset fra 311 skade på forsikringstagerens eller brugerens ting 312 skade på føreren og førerens ting 313 skade på en tilkoblet sidevogn, påhængsvogn og lignende 314 skade på transporteret gods (dog ikke personligt rejsegods) under kørsel i udlandet 315 skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport I lande, hvor "grønt-kort"-ordning eller anden international aftale gælder, dækker forsikringen efter de pågældende landes lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Ud over erstatning til skadelidte dækker forsikringen omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom det betyder, at forsikringssummen overskrides

9 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 9 41 Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter 411 Selve motorcyklen 412 Fastmonteret tilbehør, der kun anvendes i forbindelse med den forsikrede motorcykel jf dog punkt Udover det tilbehør, der er fastmonteret fra fabrikken/importøren, er følgende fastmonterede tilbehør maksimalt dækket i alt med op til kr (indeks 2013) pr skade: Fastmonteret radio og -TV, musik- og multimedie anlæg, CD/DVD-optager/afspiller, telefon, navigation og tilbehør til det feks forstærker, højttalere og monitor 414 Forsikringen dækker maks 5 CD/DVD 415 Afmonteret tilbehør, ikke monteret tilbehør, reservedele og værktøj, som kun anvendes i forbindelse med den forsikrede motorcykel, er maksimalt dækket i alt med op til kr (indeks-2013) Det er en betingelse ved tyveri, at genstandene opbevares i forsvarligt aflåst rum, og voldeligt opbrud kan konstateres Forsikringen omfatter ikke: 416 Mobiltelefoner, navigationsanlæg og andet elektronisk udstyr, der er flytbart 417 Brændstof og andre væsker 42 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker tab af motorcyklen ved tyveri eller røveri Forsikringen dækker kun tyveri af eller fra aflåst motorcykel Derudover dækker forsikringen enhver skade på motorcyklen bortset fra 421 skade, der kun opstår i motorcyklens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele (feks motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er sket ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel En eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske/elektroniske er dog dækket 422 skade, der påføres motorcyklen eller dele af den under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand 423 Skade, der opstår, fordi motorcyklen har kørt uden vand eller olie 424 skade, der er en følge af vejrets påvirkning (feks tæring, rust og frostsprængning) eller forringelse af motorcyklens værdi, som følge af alder og brug, herunder slidtage eller lakskader på grund af stenslag Derudover dækker forsikringen ikke de skader, der er nævnt herunder, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører Ved anden fører end de nævnte er forsikringstageren dækket, medmindre han var vidende om, at det var sådan, eller at hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed 425 Skade, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed 426 Skade, der er opstået, mens motorcyklen blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika, medicin og lignende, se Forsikringsaftalelovens 20 og Færdselslovens Skade, der er opstået, mens motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, se Forsikringsaftalelovens Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brand kan enten lade motorcyklen reparere, erstatte skaden med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr Alm Brand har ret til at forlange dokumentation for det rejste krav Findes dokumentationen ikke, ansætter Alm Brand erstatningsbeløbet skønsmæssigt 431 Reparation 4311 Ved reparation skal motorcyklen sættes i samme stand som før skaden Alm Brand har ret til at anvise en reparatør Forsikringen omfatter ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af motorcyklens handelsværdi efter en reparation 4312 Sker en skade, mens motorcyklen er overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende virksomhed, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, hvis de er ansvarlige for skaden Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for den form for reparation 432 Kontant erstatning 4321 Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller motorcyklen efter tyveri eller røveri ikke er fundet in-

10 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 10 den 4 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget anmeldelsen, beregner vi erstatningen til det beløb, en motorcykel af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes til mod kontant betaling Den samlede kontanterstatning kan ikke overstige motorcyklens handelsværdi Driftsomkostninger i forbindelse med motorcyklen feks finansiering, dækker forsikringen ikke Eftermonteret tilbehør, der er fastmonteret på motorcyklen og dækket jf punkt 413, erstatter vi op til kr (indeks 2013) Den skaderamte motorcykel tilfalder Alm Brand 433 Genanskaffelse 4331 Alm Brand har ret til at yde erstatning for det skaderamte ved at genanskaffe tilsvarende udstyr 44 Transportomkostninger Alm Brand betaler nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparatør, hvis transporten er nødvendig på grund af en skade Er motorcyklen fundet efter tyveri eller røveri, betaler Alm Brand ud over eventuel skade, på motorcyklen, også de nødvendige omkostninger til transport af motorcyklen til forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke transportomkostningerne, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende

11 Afsnit 5 Brand- og tyveriforsikring Side Hvad omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter 511 Selve motorcyklen 512 Fastmonteret tilbehør, der kun anvendes i forbindelse med den forsikrede motorcykel jf dog punkt Udover det tilbehør, der er fastmonteret fra fabrikken/importøren, er følgende fastmonterede tilbehør maksimalt dækket i alt med op til kr (indeks 2013) pr skade: Fastmonteret radio og -TV, musik- og multimedie anlæg, CD/DVD optager/afspiller, telefon, navigation og tilbehør til det feks forstærker, højttalere og monitor 514 Forsikringen dækker maks 5 CD/DVD 515 Afmonteret tilbehør, ikke monteret tilbehør, reservedele og værktøj, som kun anvendes i forbindelse med den forsikrede motorcykel, er maksimalt dækket i alt med op til kr (indeks-2013) Det er en betingelse ved tyveri, at genstandene opbevares i forsvarligt aflåst rum, og voldeligt opbrud kan konstateres Forsikringen omfatter ikke: 516 Mobiltelefoner, navigationsanlæg og andet elektronisk udstyr, der er flytbart 517 Brændstof og andre væsker 518 Redningsforsikring i udlandet 519 Retshjælp 52 Hvilke skader dækker forsikringen? Forsikringen dækker tab af motorcyklen ved tyveri eller røveri Forsikringen dækker kun tyveri af eller fra aflåst motorcykel Derudover dækker forsikringen skade som følge af brand, eksplosion og lynnedslag bortset fra 521 skade, der kun opstår i motorcyklens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele (feks motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er sket ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og røveri 522 skade, der påføres motorcyklen eller dele af den under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes brand 523 Skade, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed af forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger 53 Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brand kan enten lade motorcyklen reparere, erstatte skaden med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr Alm Brand har ret til at forlange dokumentation for det rejste krav Findes dokumentationen ikke, ansætter Alm Brand erstatningsbeløbet skønsmæssigt 531 Reparation 5311 Ved reparation skal motorcyklen sættes i samme stand som før skaden Alm Brand har ret til at anvise en reparatør Forsikringen omfatter ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af motorcyklens handelsværdi efter en reparation 5312 Sker en skade, mens motorcyklen er overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende virksomhed, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, hvis de er ansvarlige for skaden Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for den form for reparation 532 Kontant erstatning 5321 Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller motorcyklen efter tyveri eller røveri ikke er fundet inden 4 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget anmeldelsen, beregner vi erstatningen til det beløb, en motorcykel af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes til mod kontant betaling Den samlede kontanterstatning kan ikke overstige motorcyklens handelsværdi Driftsomkostninger i forbindelse med motorcyklen feks finansiering, dækker forsikringen ikke Eftermonteret tilbehør, der er fastmonteret på motorcyklen og dækket jf punkt 513, erstatter vi op til kr (2013 indeks) Den skaderamte motorcykel tilfalder Alm Brand 533 Genanskaffelse 5331 Alm Brand har ret til at yde erstatning for det skaderamte ved at genanskaffe tilsvarende udstyr

12 Afsnit 5 Brand- og tyveriforsikring Side Transportomkostninger Alm Brand betaler nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparatør, hvis transporten er nødvendig på grund af en skade Er motorcyklen fundet efter tyveri eller røveri, betaler Alm Brand ud over eventuel skade på motorcyklen, også de nødvendige omkostninger til transport af motorcyklen til forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke transportomkostningerne, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende

13 Afsnit 6 Særlige dækninger Side Redningsforsikring i udlandet (Denne dækning gælder, hvis policen omfatter kasko- og brandforsikring, jfr punkt 4) De fuldstændige forsikringsbetingelser for Redningsforsikring i udlandet findes i det røde SOS-kort, og kan fås hos Alm Brand eller på wwwsosdk Som vejledning kan vi oplyse: Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med en skade, der er omfattet af kasko- og brandforsikringen, eller mekanisk skade, når uheldet opstår under rejse i udlandet 62 Retshjælpsforsikring (Denne dækning gælder, hvis policen omfatter kasko- og brandforsikring, jf punkt 4 ) 621 Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på wwwforsikringogpensiondk, i Alm Brand eller hos domstolene 622 Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm Brand Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation 623 Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed som udgangspunkt begrænset til kr Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst 2500 kr For småsager beregnes ikke selvrisiko

14 Afsnit 6 Særlige dækninger Side Alm Brand MC-Vejhjælp Sæson (Alm Brand MC-Vejhjælp Sæson er en tilvalgsdækning og gælder, hvis det fremgår af policen) Dækningen gælder fra policen træder i kraft 631 Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker i perioden fra 1 marts til og med 30 november 632 Hvem dækker forsikringen? Føreren og passager, når de på assistancetidspunktet befinder sig på den motorcykel, der er nævnt i policen 633 Omfang Alm Brand MC-Vejhjælp dækker, når den forsikrede motorcykel ikke er omfattet af en mobilitetsaftale eller tilsvarende forsikring/ordning Alm Brand MC-Vejhjælp gælder overalt i Danmark undtagen Grønland og Færøerne 634 Ønsker du Vejhjælp? Ring til Alm Brand MC-Vejhjælp på: Telefon Har du haft udgifter? Har du betalt transportudgifter, som er dækket af forsikringen, kan du sende dem til: Alm Brand MC-Vejhjælp c/o SOS Dansk Autohjælp Torsøvej Risskov 636 Motorcykelassistance Vi giver assistance på skadestedet feks ved starthjælp eller udbringning af brændstof Udleveres reservedele, brændstof eller lignende, betaler du selv disse ved leveringen Kan udbedring ikke ske på skadestedet inden for rimelig tid, yder Alm Brand ved kørselsskader assistance i form af bjærgning eller transport til nærmeste motorcykel reparatør Ved mekanisk skade vælger du enten selv værksted i samarbejde med Alm Brand MC- Vejhjælp eller transport til din hjemadresse Alm Brand MC-Vejhjælp dækker én transport af motorcyklen ved hvert driftsstop eller uheld, som gør, at motorcyklen ikke kan fortsætte ved egen kraft 64 Alm Brand MC-Vejhjælp Helår (Alm Brand MC-Vejhjælp Helår er en tilvalgsdækning og gælder, hvis det fremgår af policen) Dækningen gælder fra policen træder i kraft 641 Alm Brand MC-Vejhjælp Helår Alm Brand MC-Vejhjælp Helår dækker som beskrevet i punkt 63 Kræver transporten færgesejlads eller transport over en strækning med betaling af brugerafgift feks broafgift over Storebæltsbroen, betaler du selv denne udgift kontant 637 Persontransport Ved driftsstop eller uheld, hvor motorcyklen ikke inden for rimelig tid kan bringes i forsvarlig stand eller ved tyveri af motorcyklen, sørger Alm Brand MC Vejhjælp for, at motorcyklens fører og passager kommer til nærmeste offentlige transportmiddel Herudover refunderer Alm Brand MC-Vejhjælp udgifterne til én transport af fører og passager frem til den planlagte destination i Danmark, ved benyttelse af billigste transportform Hvis føreren får et ildebefindende, kommer tilskade eller bliver syg, dækker Alm Brand MC-Vejhjælp transportudgifter til, at fører og passager kommer til nærmeste læge eller behandlingssted Motorcyklen transporteres i disse tilfælde til sikredes adresse eller efter aftale til behandlingsstedet 638 Særlige forhold Det kan i visse situationer være umuligt at yde Alm Brand MC-Vejhjælp: - Hvor det er ekstraordinært vanskeligt at komme frem på grund af områdets særlige forhold - Ved generalstrejke Sikrede har i disse situationer ikke krav på Alm Brand MC Vejhjælp 639 Regulering af prisen Skade, der kun er dækket af Alm Brand MC-Vejhjælp, får ingen betydning for din placering på forsikringens trin 6310 Selvrisiko Skade, der kun er dækket af Alm Brand MC-Vejhjælp, medfører ikke opkrævning af selvrisiko 6311 Ved forsikringens ophør Hvis din motorcykel udskiftes i forsikringsperioden, vil din nye Motorcykelforsikring i Alm Brand automatisk omfatte Alm Brand MC-Vejhjælp Dækningen ophører, hvis motorcyklen skifter ejer, afmeldes eller hvis policen opsiges 642 Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker hele året

15 Motorcykelforsikring Fortrydelse Side 15 Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Hvordan fortryder du? Hvis du fortryder? Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis du feks har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr brev eller elektronisk post give Alm Brand besked om, at du har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Motorcykelforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer i Alm Brand Policenummer Policenummer i nyt selskab Nyt selskab og policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr 9062 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Risikoforhold 4 14 Anmeldelse af skade 4 15 Anden forsikring 4 16

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for anhængerforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m. 1.4. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere