Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2011"

Transkript

1 Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2011 Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse

2 DVCA s retningslinjer Det er tilstræbt at give DVCA s retningslinjer den grad af fleksibilitet, som er nødvendig for, at de kan anvendes i den verden, som kapitalfonde og deres virksomheder befinder sig i, og som er præget af en løbende ændring af vilkår og forventninger. Ole Steen Andersen Formand, DVCA Projektledelse: Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS Redaktion: DVCA og Deloitte Design og produktion: Branded Design ApS Foto: Pernille Ringsing og virksomhederne Korrektur: Borella projects

3 Forord DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde i Danmark Introduktion til retningslinjerne Retningslinjerne forholder sig til både virksomhedsniveau og kapitalfondsniveau. Derudover berøres DVCA s kommunikation på brancheniveau. Der indledes med en kort beskrivelse af interessenter samt anvendelsen og omfanget af disse retningslinjer. Der er i et vist omfang knyttet kommentarer til retningslinjerne. Disse kommentarer er ikke en del af retningslinjerne, men angiver kort baggrunden for disse. Det er tilstræbt at give DVCA s retningslinjer den grad af fleksibilitet, som er nødvendig for, at de kan anvendes i den verden, som kapitalfonde og deres virksomheder befinder sig i, og som er præget af en løbende ændring af vilkår og forventninger. Det er derfor hensigten, at der løbende tages bestik af behovet for at revidere retningslinjerne. Retningslinjerne tager højde for den forskellighed, der er blandt kapitalfondene og deres virksomheder, og som indebærer, at der kan være forskel på god selskabsledelse og den måde, det aktive ejerskab udøves på. Det er efter DVCA s opfattelse ikke muligt eller ønskeligt med specifik og detaljeret lovgivning på dette område. Anvendelsen af retningslinjerne kædet sammen med et comply or explain -princip ( følg eller forklar -princip) frem for lovgivning tager udgangspunkt i den ansvarlighed, der udvises fra kapitalfondenes side. I selvreguleringstilgangen er der således indbygget en forventning om, at kapitalfondene som udgangspunkt følger disse retningslinjer, og at de er et velegnet instrument til at øge det generelle informationsniveau. Det skyldes først og fremmest, at selvregulering i høj grad bygger på værdier, der er accepteret af et bredt flertal af aktørerne. Fonde eller virksomheder er imidlertid ikke ens, hvorfor der er behov for en vis fleksibilitet og rummelighed. Hvem har interesse i disse retningslinjer? Målgruppen for disse retningslinjer er først og fremmest kapitalfonde, der opererer i Danmark, og de virksomheder, som de har investeret i. Retningslinjerne forventes tillige at have interesse for investorerne i fondene samt ansatte, kreditorer, rådgivere og offentlige myndigheder. Herudover kan den brede offentlighed have en interesse i at få indsigt i, hvordan kapitalfonde arbejder. Som medlem af DVCA forventes kapitalfonde og deres tilhørende virksomheder, der opfylder de nedenfor angivne krav, at følge disse retningslinjer ud fra comply or explain-princippet. Det betyder, at disse fonde og deres virksomheder som udgangspunkt forventes at følge retningslinjerne. Hvis en fond eller virksomhed ikke følger retningslinjerne, skal der redegøres for årsagen hertil. DVCA ønsker, at disse retningslinjer skal være et praktisk anvendeligt værktøj. Derfor vil DVCA altid indlede en dialog med fonde og fondsejede virksomheder, som må formodes at falde ind under disse retningslinjer. Den følgende afgrænsning skal derfor ses som en overordnet rettesnor ved stillingtagen til, hvilke fonde og virksomheder der er omfattet af retningslinjerne. DVCA opfordrer også andre aktører, der opererer som kapitalfonde, og som ikke umiddelbart falder ind under definitionen, til at tilslutte sig retningslinjerne. Ole Steen Andersen Formand, DVCA 1

4 Indhold Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse I. Væsentlige ændringer, ikrafttræden og omfang 1. Væsentlige ændringer i retningslinjerne Ikrafttræden Hvilke kapitalfonde og virksomheder er omfattet?... 3 II. Retningslinjer på virksomhedsniveau 1. Krav til rapportering og corporate governance Indrapportering til DVCA for kapitalfondsejede virksomheder... 8 III. Retningslinjer på kapitalfondsniveau 1. Kommunikation og rapportering for en kapitalfond Indrapportering til DVCA Rapportering til Limited Partners Krav til kommunikation for kapitalfondsejede virksomheder Kapitalfondes relationer til industrielt netværk IV. Rapportering fra DVCA Årsskrift fra DVCA Bilag Bilag A: Fonde omfattet af DVCA s retningslinjer Danish Venture Capital and Private Equity Association

5 I. Væsentlige ændringer, ikrafttræden og omfang I. Væsentlige ændringer, ikrafttræden og omfang 1. Væsentlige ændringer i retningslinjerne Komiteen har som planlagt foretaget en revision af anbefalingerne, som afspejler den seneste opdatering af selskabslovgivningen, ændrede regler i årsregnskabsloven og revisorloven samt Scheibye-udvalgets anbefalinger. De væsentligste ændringer til retningslinjerne for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde i Danmark vedrører anbefalingerne omkring corporate governance på virksomhedsniveau, jf. afsnit II. Disse er: Strukturen vedrørende anbefalinger omkring corporate governance ændres, således at anbefalingerne opdeles i følgende fire hovedområder: Samfundsansvar. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering. Ledelsesudvalg. Risikostyring og intern kontrol. Det anbefales, at kapitalfondsejede virksomheder vedtager politikker for samfundsansvar. Hvis anbefalingen følges, medfører dette, at virksomhederne i henhold til årsregnskabslovens 99a ligeledes i årsrapporten eller på hjemmesiden skal redegøre for, hvorledes virksomheden omsætter politikkerne til handling samt give en vurdering af effekten heraf. Det anbefales, at virksomhederne etablerer et revisionsudvalg, som enten varetages af et underudvalg til bestyrelsen eller den samlede bestyrelse. Der er nye anbefalinger til risikostyring og interne kontroller samt åbenhed herom i årsrapporten. Rapportering om corporate governance kan fremadrettet ske via hjemmesiden med en henvisning fra ledelsesberetningen i årsrapporten. Anbefalingerne er endvidere opdateret med de nye betegnelser for ledelsesorganerne i overensstemmelse med den seneste selskabslov. 2. Ikrafttræden De opdaterede retningslinjer træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Indtil disse retningslinjer er trådt i kraft, forbliver de retningslinjer, der blev offentliggjort af DVCA den 25. juni 2008, i kraft. 3. Hvilke kapitalfonde og virksomheder er omfattet? En kapitalfond er omfattet af disse retningslinjer, hvis den er: Private equity-medlem af DVCA. Har kapitaltilsagn på mindst 500 mio. kr. opgjort som det samlede tilsagn for alle fonde, der ledes af et givet managementselskab (General Partner), og som investerer direkte i virksomheder. Har en selskabskonstruktion, hvor en eller flere investorer (Limited Partners) indgår. Hvor de væsentligste aktiviteter foregår i Danmark. Som hovedregel foretager majoritetsinvesteringer. Medlemmer af DVCA, hvis ultimative moderselskab er hjemmehørende i et andet land end Danmark, kan dermed ikke fuldt ud forpligtes til at leve op til DVCA s retningslinjer, da de kan være underlagt andre retningslinjer, som gælder der, hvor fonden er registreret. 3

6 3. Hvilke kapitalfonde og virksomheder er omfattet? (fortsat) For den del af de udenlandske kapitalfondes aktiviteter, der kan henføres til danske investeringer, er de på linje med de danske kapitalfonde omfattet af retningslinjerne i kapitel III, afsnit 2-5. En kapitalfondsejet virksomhed omfattet af disse retningslinjer er en dansk virksomhed (koncern), der: Er kontrolleret 1 af en eller flere danske eller udenlandske kapitalfonde (uanset om disse fonde er omfattet af retningslinjerne eller ej). Som minimum har en størrelse, der medfører en klassificering som en stor klasse C-virksomhed i henhold til den danske årsregnskabslov. Grænserne for en stor klasse C-virksomhed er pr. 1. januar 2010: Omsætning større end 286 mio. kr. Balancesum større end 143 mio. kr. Antal ansatte overstiger Kontrol betyder, at en kapitalfond har bestemmende indflydelse over den pågældende virksomhed. 4 Danish Venture Capital and Private Equity Association

7 II. Retningslinjer på virksomhedsniveau II. Retningslinjer på virksomhedsniveau 1. Krav til rapportering og corporate governance A. Baggrund I forhold til mange andre lande, herunder Storbritannien, stilles der i Danmark relativt store krav til virksomheders årsrapporter. Kapitalfondsejede virksomheder, der er omfattet af nærværende retningslinjer, er således allerede via årsregnskabsloven forpligtet til bl.a. at indarbejde en ledelsesberetning i årsrapporten, der generelt medfører et højt informationsniveau. Årsregnskabsloven efterlader dog relativt vide rammer for, hvilket detaljeringsniveau oplysningerne i ledelsesberetningen bør have, hvortil kommer, at der kan være et informationsbehov, der ikke er dækket af den gældende lovgivning. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at supplere eller udfylde årsregnskabslovens bestemmelser. B. Retningslinjer Generelt om årsrapporten Virksomhederne skal som supplement til den gældende lovgivning i deres årsrapporter give yderligere detaljeret information om nedenstående forhold: 1. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. 2. Corporate governance. 3. Finansielle og øvrige risici. 4. Medarbejderforhold. Disse udvidede krav til årsrapportens ledelsesberetning bygger på to grundlæggende principper: indhold frem for formalia samt væsentlighed frem for tjeklisteafkrydsning. Dette betyder bl.a., at virksomhederne skal præsentere den information, der er relevant i forhold til virksomhedens konkrete situation i lyset af, at den er kapitalfondsejet. Det anbefales, at det af ledelsesberetningen fremgår, at virksomhedens ejer og dermed også virksomheden er omfattet af DVCA s retningslinjer. Det anbefales endvidere, at der henvises til DVCA s hjemmeside, hvor retningslinjerne kan findes. Den reviderede årsrapport skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. 1. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Redegørelsen for den økonomiske udvikling skal indeholde en omtale af omsætning og indtjening fordelt på hovedforretningssegmenter samt en overordnet vurdering i forhold til den lagte strategi. Derudover skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling i omsætning og indtjening, samt om der er sket væsentlige ændringer i den lagte strategi. 2. Corporate governance Årsregnskabsloven kræver, at oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse samles i en redegørelse for virksomhedsledelse, som skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen (URL-adresse skal angives). Komiteen finder, at en offentliggørelse på selskabets hjemmeside med henvisning dertil i ledelsesberetningen skaber større transparens, idet redegørelsen på selskabets hjemmeside er lettere tilgængelig for selskabets interessenter. Oplysningerne skal præsenteres på en overskuelig måde, gerne ved brug af samme struktur som anbefalingerne. Eventuelle forklaringer bør vedrøre den enkelte anbefaling og sætte læseren i stand til at forstå selskabets valg. 5

8 II. Retningslinjer på virksomhedsniveau 1. Krav til rapportering og corporate governance (fortsat) Det er væsentligt, at rapporteringen afspejler de realiserede begivenheder i den periode, ledeltsesberetningen vedrører Selskabets samfundsansvar Årsregnskabslovens 99a indeholder krav til store klasse C-virksomheder om, at årsrapporten skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar. Begrundelsen herfor er, at lovgiver ønsker, at disse virksomheder, som har en samfundsmæssig stor betydning, forholder sig til, hvordan de gennem samfundsansvar kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. Loven indeholder alene rapporteringskrav og stiller ikke krav til, at der udarbejdes en politik for samfundsansvar. a. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde oplysning om Virksomhedens politikker og retninglinjer for samfundsansvar. Hvordan virksomheden omsætter politikkerne til handling. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået. Eventuelle forventninger til arbejdet fremover Det øverste ledelsesorgans arbejde, sammensætning og organisering b. Det anbefales, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af det øverste ledelsesorgan: Hvilken kapitalfond der ejer virksomheden og med hvilken ejerandel. Hvem de enkelte medlemmer er indstillet af. den pågældendes stilling. den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver. Det øverste ledelsesorgans arbejde (antal bestyrelsesmøder, brug af underudvalg). Det øverste ledelsesorgans og direktionens direkte aktiebeholdning som samlede grupper, hvis den overstiger 5% på balancedagen. c. Det anbefales, at der i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside redegøres for reglerne for medarbejdervalg og for selskabets anvendelse heraf i selskaber, hvor medarbejderne har valgt at benytte selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation Revisionsudvalg Børsnoterede virksomheder er i henhold til revisorlovens 31 pålagt at etablere et revisionsudvalg. Under visse betingelser kan bestyrelsen varetage revisionsudvalgets opgaver. Revisionsudvalgets opgaver skal i henhold til revisorlovens 31, stk. 2 i det mindste bestå af følgende: At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. At overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt. At overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. At overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, jf. 24, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. Kommentar: Bullet 4 ovenfor er typisk ikke relevant i den mellemstore virksomhed, idet den ikke er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (Selskaber af særlig offentlig interesse). Punktet vil således sandsynligvis ikke være relevant at kommentere på for de fleste af de omfattede porteføljeselskaber. d. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan etablerer et revisionsudvalg og dermed følger revisorlovens 31, stk. 2. Kommentar: I større selskaber og i selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsforhold vil det typisk ikke være tilstrækkeligt, at det samlede øverste ledelses - organ udøver revisionsudvalgets funktion. 6 Danish Venture Capital and Private Equity Association

9 II. Retningslinjer på virksomhedsniveau e. Det anbefales, at det ved sammensætningen af revisionsudvalget sikres, at udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i lignende selskaber. f. Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til det øverste ledelsesorgan om: Regnskabspraksis på de væsentligste områder. Væsentlige regnskabsmæssige skøn. Transaktioner med nærtstående parter. Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne. Going concern. g. Det anbefales, at revisionsudvalget: Årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision og den interne revisions budget. Overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger Risikostyring og intern kontrol Effektiv risikostyring og et effektivt internt kontrolsystem medvirker til at reducere strategiske og forretningsmæssige risici, til at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter samt til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle rapportering. Selskabets strategivalg medfører naturligt risici. Det er væsentligt, at risiciene identificeres og kommunikeres, og at risiciene håndteres på en hensigtsmæssig måde. Effektiv risikostyring og intern kontrol er en forudsætning for, at det øverste ledelses - organ og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, der påhviler disse organer. Det er derfor væsentligt, at det øverste ledelsesorgan påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. h. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. i. Det anbefales, at direktionen løbende rapporterer til det øverste ledelsesorgan om udviklingen inden for de væsentlige risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker, rammer mv. med henblik på, at det øverste ledelsesorgan kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger Åbenhed om risikostyring I henhold til årsregnskabslovens 107b, nr. 6 skal børsnoterede selskaber indarbejde en beskrivelse i ledelsesberetningen om virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen (den finansielle rapportering). j. Det anbefales, at selskabet i lighed med børsnoterede selskaber i ledelsesberetningen beskriver virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. k. Det anbefales, at selskabet som supplement til ovenstående beskrivelse i ledelsesberetningen oplyser om virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørende forretningsmæssige risici. 3. Finansielle og øvrige risici Redegørelsen skal have særligt fokus på de finansielle risici, der knytter sig til den valgte kapitalstruktur. Såfremt det er relevant for virksomheden, bør ledelsesberetningen ligeledes indeholde en redegørelse for interne og eksterne forretningsmæssige risici knyttet til markeder, leverandører, teknologisk udvikling eller andet. 7

10 4. Medarbejderforhold Redegørelsen skal omfatte medarbejderomsætning (bruttoafskedigelser, bruttoansættelser, antal ansatte primo og ultimo året. Tallene opdeles på Danmark og resten af verden). Der skal også redegøres for andre særlige forhold, hvis disse har betydning for medarbejderne. Selskaber, der i tilknytning til en transaktion er blevet afnoteret fra fondsbørsen For at sikre, at den information, der har tilflydt selskabets interessenter under børsnoteringen i form af perioderapporteringer og årsrapporter i henhold til NASDAQ OMX Copenhagens regler, ikke forringes som umiddelbar konsekvens af kapitalfondens overtagelse og afnotering, skal selskabet i den førstkommende halv- og helårsrapportering holde samme niveau som under børsnoteringen. Efter denne periode skal selskabet aflægge en halvårsrapport (uden detaljeret finansiel information), som beskriver, om virksomheden følger de overordnede mål, som er blevet udmeldt i sidste års årsrapport. Denne rapport skal foreligge på virksomhedens hjemmeside senest tre måneder efter halvårets afslutning. 2. Indrapportering til DVCA for kapitalfondsejede virksomheder A. Baggrund For at styrke det datamæssige grundlag for at vurdere kapitalfondes virke skal kapitalfondsejede virksomheder omfattet af disse retningslinjer indrapportere en række oplysninger til DVCA (eller et firma, der er udpeget af DVCA). Der henvises til bemærkningerne om DVCA s opgaver under kapitel IV. B. Retningslinjer Virksomheder omfattet af retningslinjerne skal indrapportere data om følgende forhold til DVCA eller det firma, som DVCA måtte udpege: Omsætning og indtjening. Organisk vækst. Kapitalstruktur. Medarbejderomsætning (afskedigelser, ansættelser, antal ansatte primo og ultimo året opdelt på Danmark og resten af verden). Investeringer i medarbejderudvikling, investeringer i kapitalapparatet, udgifter til R&D (forskning og udvikling). Cashflows. Skat. DVCA vil udsende en vejledning samt et rapporteringsskema til de omfattede virksomheder. 8 Danish Venture Capital and Private Equity Association

11 III. Retningslinjer på kapitalfondsniveau III. Retningslinjer på kapitalfondsniveau 1. Kommunikation og rapportering for en kapitalfond A. Baggrund Hensigten med disse retningslinjer er at tilvejebringe den nødvendige åbenhed og information fra kapitalfonde og de virksomheder, som kapitalfondene ejer. Herudover indeholder retningslinjerne ikke i sig selv anbefalinger om, hvordan ejerskabet af porteføljevirksomhederne skal forvaltes. DVCA anbefaler dog sine medlemsvirksomheder, at de formulerer retningslinjer for social ansvarlighed i investeringspolitikken. Da investorerne bag kapitalfondene mange gange selv har formuleret sådanne retningslinjer, kan opstilling af retningslinjer for social ansvarlighed med fordel ske i et samarbejde med investorerne. B. Retningslinjer Oplysninger via kapitalfondens hjemmeside En kapitalfond, der er omfattet af retningslinjerne, skal på sin hjemmeside have: 1. Bekræftelse af, at man følger comply or explain-princippet i forbindelse med disse retningslinjer. 2. Redegørelse for, i hvilket omfang kapitalfonden afviger fra disse retningslinjer med en begrundelse for den pågældende afvigelse. 3. Beskrivelse af fondens historie og oprindelse. 4. Beskrivelse af fondens ledelse og organisation, inklusive General Partners og bestyrelse på personniveau, hvoraf det fremgår, hvilke væsentlige bestyrelsesposter og øvrige hverv de enkelte besidder. 5. Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab. 6. I det omfang, at carried interest-programmet for General Partners afviger væsentligt fra det markedskonforme, skal der gives en overordnet beskrivelse af programmet. Det er p.t. markedsstandarden, at General Partners for deres investering i fonden kan opnå en carried interest (ekstra afkast), hvis der skabes et årligt afkast, der er større end en basisforrentning på normalt 8% af den samlede indbetalte kapital, inklusive alle omkostninger (herunder management fee mv.). Størrelsen af denne carried interest kan variere, men udgør typisk 20% af det afkast, som skabes ud over basisforrentningen på 8%. Denne basisforrentning kaldes også hurdle rate. Ligeledes tilbagebetales management fee og administrationsudgifter mv., før der kan udbetales carried interest. 7. Overordnet strategi for fonden, herunder beskrivelse af fondens arbejdsmetode samt strategi for udvikling af virksomheder, eksempelvis fokusering, omstrukturering eller ekspansion mv. 8. Politik for social ansvarlighed. Beskrivelse af fondens principper for social ansvarlighed i investeringspolitikken. 9. Investeringskriterier: a. Fondens geografiske fokusområde. b. Fondens industrielle fokusområde. 10. Investorerne fordelt på type og land. Opdelingen skal på type være efter andel pensionskasser, forsikringsselskaber, banker, funds of funds 2, industrielle investorer, SWF er 3, private investorer mv. Landeopdelingen skal være Danmark, øvrige Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden. 9

12 III. Retningslinjer på kapitalfondsniveau 11. En redegørelse for aktiver under forvaltning (assets under management). 12. Beskrivelse af fondens virksomheder med angivelse af: a. Geografisk placering (Danmark, Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden). b. Branche (f.eks. landbrug, fødevarer, tekstil, kemisk, etc., jf. Danmarks Statistik). c. Kontaktpersoner og henvisninger til virksomheders hjemmeside, nøgletal for virksomhederne. d. Eksempler på, hvordan fonden har skabt værdi i relation til dens investeringer. 13. Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i porteføljeselskaberne. Hvis væsentlige ændringer er indtruffet i porteføljeselskaber, redegøres der herfor. 14. Oversigt over afhændede investeringer fordelt på branche, fond og exit-år. Beskrivelse af, hvem virksomheden er solgt til. 15. Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til porteføljeselskabets hjemmeside). 16. Tilgængelig pressekontakt. 2. Indrapportering til DVCA A. Baggrund Det er hensigtsmæssigt, at kapitalfonde, der er omfattet af disse retningslinjer, indrapporterer visse oplysninger til DVCA (eller et firma, der er udpeget af DVCA) med henblik på at styrke det datamæssige grundlag for at vurdere kapitalfondes virke. Der henvises til bemærkningerne om DVCA s opgaver under kapitel IV. B. Retningslinjer En kapitalfond skal indrapportere data om følgende forhold til DVCA eller det firma, som DVCA måtte udpege: Det rejste beløb pr. fond og den øvre grænse for, hvor store egenkapitalinvesteringer kapitalfonden på den baggrund har mulighed for at gennemføre. Køb og salg af virksomheder og enterprise value (virksomhedens værdi uden gæld) fordelt på de enkelte virksomheder. 3. Rapportering til Limited Partners A. Baggrund Limited Partners er kapitalfondenes investorer. Kommunikationen til Limited Partners er omfattende og følger EVCA s retningslinjer, der er en standardiseret ramme for kommunikation. Som følge af den omfattende og ofte forretningskritiske kommunikation mellem Limited Partners og General Partners er det ikke muligt at delagtiggøre offentligheden i indholdet heraf. DVCA anbefaler dog, at fondene under hensyntagen til deres forretningsmodel pålægger fondenes investorer færrest mulige begrænsninger i forhold til, hvad disse kan offentliggøre om deres involvering i den enkelte fond. B. Retningslinjer Kapitalfonde, der er omfattet af nærværende retningslinjer, skal: 1. Følge etablerede retningslinjer for kommunikation til Limited Partners/investorer, hvilket normalt vil være EVCA s retningslinjer, der kan findes på Informationen skal indeholde en kort beskrivelse af hver enkelt investering i fonden, en oversigt over den enkelte Limited Partners involvering i fonden og detaljer vedrørende fees til General Partners. 2. En fund of funds er et selskab, hvis primære aktivitet er at investere i kapitalfonde. 3. SWF er en forkortelse for Sovereign Wealth Fund (en statslig fond). 10 Danish Venture Capital and Private Equity Association

13 III. Retningslinjer på kapitalfondsniveau 2. Værdiansætte porteføljevirksomheder i overensstemmelse med "valuation guidelines" (værdiansættelsesprincipper), som er offentliggjort af International Private Equity and Venture Capital Board (IPEV) eller af Private Equity Industry Guidelines Group (PEIGG), eller andre standardiserede retningslinjer, som måtte blive offentliggjort fremover. 4. Krav til kommunikation for kapitalfondsejede virksomheder A. Baggrund Ud over et almindeligt behov for øget gennemsigtighed i forbindelse med kapitalfonde og de virksomheder, som de ejer, kan der forekomme situationer, hvor der er et særligt stort behov for at kommunikere. B. Retningslinjer Generelt En kapitalfond er forpligtet til effektivt at kommunikere med ansatte og andre vigtige interessenter enten direkte eller gennem dens porteføljeselskab gennem hele ejerperioden. Det skal ske, når dette er relevant og muligt, og under hensyntagen til kapitalfondens og virksomhedens rimelige interesser i fortrolighed, som kan være til hinder for kommunikation. Kapitalfonde prioriterer et løbende godt og åbent samarbejde med virksomhedens ansatte gennem information, høring og forhandling med tillidsrepræsentanter eller andre lønmodtagerrepræsentanter. Kapitalfonden og/eller virksomheden skal via virksomhedens samarbejdsudvalg, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer e.l. løbende informere tillidsrepræsentanter eller andre lønmodtagerrepræsentanter om kapitalfondens planer for virksomheden, når disse kan få væsentlig betydning for medarbejderne. Information skal altid gives under iagttagelse af lovkrav og børsregler. Kommunikation i forbindelse med kapitalfondes køb af virksomheder Uanset om der er tale om investering i en børsnoteret virksomhed eller en anden type virksomhed, kommunikeres der som hovedregel ikke om planlagte investeringer, før de er gennemført. Dette gælder dog ikke, hvis oplysningen er påkrævet ifølge lovgivningen eller børsregler. Ved en kapitalfonds overtagelse af virksomheder gælder følgende: I forbindelse med et virksomhedskøb skal omverdenen informeres om den nye ejers planer for virksomheden. Den eksterne kommunikation, herunder pressemeddelelser, skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: De nye ejeres identitet. Det forretningsmæssige rationale for investeringen. Udviklingsplaner for virksomheden (overordnet strategi). Forventninger til virksomhedens udvikling. Forventet ejerhorisont. Påvirkning af interessenter. Kapitalfonden og/eller virksomheden skal afholde møder med tillidsrepræsentanter eller andre lønmodtagerrepræsentanter i regi af virksomhedens samarbejdsudvalg e.l. med henblik på tilrettelæggelse af information til medarbejderne og opstilling af en plan for intern kommunikation. Intern kommunikation i forbindelse med en kapitalfonds køb af virksomheder I forbindelse med køb af en virksomhed skal virksomhedens medarbejdere informeres om den nye ejers planer for virksomheden og de muligheder og konsekvenser, som det nye ejerskab får for medarbejderne. Det skal ske så tidligt som muligt og under iagttagelse af relevante lovkrav og børsregler. 11

14 III. Retningslinjer på kapitalfondsniveau Kommunikationsmaterialer, budskaber mv. bør udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for virksomheden for at sikre relevans og forankring i organisationen. En plan for intern kommunikation i forbindelse med køb af en virksomhed forventes at indeholde følgende: Beskrivelse af, hvad der kommunikeres til hvem og hvornår. Plan for medarbejdermøde(r), hvor de nye ejere præsenteres. Plan for opfølgning på medarbejdermøder, herunder opsamling på emner, som medarbejderne med rimelighed kan forventes at ønske svar på. Intern meddelelse (uddybning af pressemeddelelsen, herunder eventuelt ejernes argumentation for beslutningen om at sælge til de nye ejere). Spørgsmål og svar-liste, som så vidt muligt besvarer de spørgsmål, der kan forventes fra medarbejdere og øvrige interessenter. Relevant intern kommunikation, der er så bredt tilgængelig som muligt, enten ved udnyttelse af eksisterende kanaler eller etablering af nye (intranet, nyhedsbrev mv.). Kapitalfonden og/eller virksomheden skal derudover sikre, at virksomheden kan leve op til sine forpligtelser i henhold til gældende samarbejdsaftaler og lovgivning om oplysning og inddragelse så tidligt som muligt af tillidsrepræsentanter eller andre lønmodtagerrepræsentanter i spørgsmål af væsentlig betydning for medarbejdernes ansættelsesforhold. Kommunikation i forbindelse med en kapitalfonds salg af en virksomhed Plan for intern og ekstern kommunikation i forbindelse med salg skal indgå som en integreret del af salgsstrategien og skal udarbejdes i samarbejde med køberen af virksomheden. Som udgangspunkt overtager køber ansvaret for kommunikationen om overtagelsen af virksomheden ved aftalens endelige indgåelse (closing). Kapitalfonden skal så vidt muligt sikre, at DVCA s retningslinjer for kommunikation følges i salgsprocessen, uanset om virksomhedens nye ejer er medlem af DVCA eller ej. 5. Kapitalfondes relationer til industrielt netværk A. Baggrund Kapitalfondes særlige styrke er et aktivt ejerskab i form af en evne til at tilføre virksomhederne en strategisk sparring, en industriel kompetence, et passende kapitalberedskab samt et netværk med udgangspunkt i de særlige vilkår, der gælder for de specifikke selskaber. Det industrielle netværk (dvs. de personer, som enten rådgiver managementselskabet, eller som indgår direkte i selskabernes bestyrelser) i kapitalfonde består normalt af personer, der enten har været eller er aktive erhvervsledere. Denne persongruppe kan på fondsniveau rådgive om køb og salg af virksomheder og på porteføljeselskabsniveau bidrage til udvikling af den pågældende virksomhed. Samarbejdet kan være formaliseret på mange forskellige måder, herunder som rådgivning på konsulentbasis. B. Retningslinjer Der må ikke kunne rejses tvivl om, hvis interesser personer, der er involveret i en transaktion, skal varetage. Det gælder navnlig, hvis en person er aktivt involveret i ledelsen af en virksomhed og har afgørende indflydelse på mulige transaktioner. Særlige problemer kan opstå, når en eller flere kapitalfonde udviser interesse for en virksomhed i en købs- eller salgssituation. I en sådan situation har direktører, bestyrelsesmedlemmer og finansielle rådgivere for det selskab, som er et muligt opkøbs - emne, der har væsentlige økonomiske eller erhvervsmæssige interesser i en budgivende kapitalfond, pligt til at underrette det pågældende selskabs bestyrelsesformand herom i henhold til almindelige habilitetsprincipper. Det gælder, uanset om personen tilhører det formelle rådgivernetværk i en kapitalfond, som er offentliggjort på kapitalfondens hjemmeside. 12 Danish Venture Capital and Private Equity Association

15 IV. DVCA i fremtiden IV. Rapportering fra DVCA Årsskrift fra DVCA For at skabe en bedre forståelsesramme for kapitalfonde er det vigtigt, at branchen selv påtager sig et ansvar for at indsamle og konsolidere data. Disse data skal både komme fra porteføljeselskaber og fra fondene. DVCA udgiver en årlig rapport på baggrund af en række indrapporterede oplysninger fra kapitalfondene og porteføljeselskaberne. I rapporten indgår en overordnet beretning om branchens udviklingstrends og en beretning fra DVCA s komite for god selskabsledelse. I DVCA s årlige rapport indgår oversigter over: Samlet beløb under management. Kapitalstruktur og finansiel gearing. Samlet afkast ift. benchmark. Antal ansatte i porteføljeselskaber. Samlet antal akkvisitioner og transaktionsstørrelser. Nøgletal i porteføljeselskaber såsom omsætning og indtjening. Estimat over ændringer i antal ansatte som følge af afskedigelser og nyansættelser. Estimat over investeringer i kapitalapparat, forskning og udvikling mv. For at understøtte forberedelsen af en aggregeret analyse på brancheniveau af hovedkilderne til værdiskabelsen skal følgende indgå: Kapitalstruktur og finansiel restrukturering. Vækst i markedsmultipler. Vækst genereret af strategisk restrukturering og operationelle forbedringer af drift. 13

16 Bilag A Fonde omfattet af DVCA s retningslinjer Oversigt over kapitalfonde, som er medlemmer af DVCA og omfattet af nærværende retningslinjer pr. 1. januar Fuldt omfattet Delvist omfattet Ikke omfattet PRIVATE EQUITY-medlemmer af DVCA, som er fuldt omfattet af retningslinjerne Axcel Capidea Dania Capital Advisors Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab Deltaq 4 LD Invest Odin Invest Equity Polaris Private EQuity PRIVATE EQUITY-medlemmer af DVCA, som er delvist omfattet af retningslinjerne 3i Nordic Denmark Altor Equity Partners Capman Invest A/S CVC Capital Partners EQT Partners FSN Capital Kohlberg Kravis Roberts & Co Ltd. Nordic Capital PAI Partners The Blackstone Group International Ltd. PRIVATE EQUITY-medlemmer af DVCA, som ikke er omfattet af retningslinjerne Dansk Bank-Danske Markets Private Equity Erhvervsinvest Nord Executive Capital Industriudvikling Jysk-Fynsk Kapital Ratos AB Scandinavian Private Equity Partners A/S 4. Har frivilligt tilsluttet sig retningslinjerne. 14 Danish Venture Capital and Private Equity Association

17 DVCA s sekretariat har til huse i den gamle børsbygning ved siden af Christiansborg. Christian IV lod Børsen opføre fra 1618 til 1624, idet bygningen skulle danne grundlag for København som handelsplads og metropol.

18 DVCA Børsen Slotsholmsgade 1217 København K

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2015. Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2015. Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde 2015 Opdaterede retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA S RETNINGSLINJER Det er tilstræbt at give DVCA s retningslinjer den grad af

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse Ole Steen Andersen Ole Steen Andersen blev

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Opgaver... 3 3. Revisionsudvalgets bemyndigelse og ressourcer... 4 4. Organisation...

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 God selskabsledelse, bestyrelsesarbejde og revisors rolle Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger ikke 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / ikke anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Hvad kan skemaet bruges til? Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skemaet

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. [Fondens navn] Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Viborg Håndbold Klub A/S

Viborg Håndbold Klub A/S Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse af 16. august 2011 (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Viborg Håndbold Klub A/S 1 Redegørelsen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011 Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. F Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. marts 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere