Herstedøster kirkes præster IV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herstedøster kirkes præster IV"

Transkript

1 Herstedøster kirkes præster IV Præsterne i 1800-tallet Jørgen Christian Svitzer ( ): Jørgen Christian Svitzer blev født i 1765 i Asnæs. Han blev student fra Odense Latinskole 1784 og cand. theol. i En tid var han huslærer i København. Fra 1788 til 1790 var han skibspræst på orlogsskibet Elephanten. Han var sognepræst i Reerslev og Ruds Vedby fra 1790 til 1809 og blev sognepræst i Herstedøster og Herstedvester i 1810, hvor han var til Han var derefter sognepræst i Brøndbyvester og Brøndbyøster fra 1820 til I 1838 havde han 50 års præstejubilæum (jubellærer). Han døde i København i1844 og blev begravet på Assistens Kirkegård i København. Svitzers far var møller, men havde klaret så sig godt at han i 1770 købte hovedgården Gislingegård. I 1791 blev pastor Svitzer gift med en nær slægtning, Susanne Svitzer født i Jørgen og Susanne Svitzer fik 5 sønner, hvoraf de 2 døde som børn. Det kongelige danske Kancelli bevidnede Svitzers oplysende præstearbejde i Ruds Vedby: hans usædvanlige virksomhed for skolevæsenet endog med opofrelse og personlig deltagelse i undervisningen, og anbefalede ham til Herstedøster og Herstedvester: til dette betydelige kald, som kan anses som et belønningskald for en mand, der i en del år har siddet i et ringere embede og arbejdet med flid og troskab. I Herstedøster oprettede pastor Svitzer i tidens ånd sit eget almuebibliotek. Der er fundet mange bevidnelser om pastor Svitzers liv og levned. Bl.a. overtagelsesbetingelserne for køb af præstegården, hvilket beløb præsten selv måtte udrede. Præstegården dækkede præstens indtægter sammen med tiende, offer og afgifter. Ved overtagelse måtte han dog betale enkepension til præstens enke og investere en del i præstegården, for at få den på fode, da den var forfalden. Da præsten og sognefogeden kom i håndgemæng Engang i 1812 havde pastor Svitzer sagt en af sine karle op med øjeblikkelig varsel, fordi han havde forset sig. Karlen var imidlertid gået ud på marken for at rygte køerne. Da præsten hørte det, lod han karlens ting sætte ud på gårdspladsen. En af præstens andre karle gik derpå ud i marken og gav den opsagte karl besked. Den afskedigede ville imidlertid have en nærmere besked om årsagen til afskedigelsen; men han ville gerne have sognefogeden, som han var i familie med, til at støtte sig. Da karlen og sognefogeden kom til præstegården, var det mørkt. Pastor Svitzer, der var ude på gårdspladsen, ville imidlertid ikke have mere at gøre med karlen. Da karlen ikke ville gå, tog præsten ham ved brystet for at smide ham på porten. Nu greb sognefogeden ind. Han prøvede at mægle; men det afviste Svitzer. Da sognefogeden nægtede at gå, blev præsten vred og slog ham i hovedet med sin hånd. Da det ikke hjalp, slog

2 han sognefogeden oven på hovedet med sin stok. Derefter gjorde sognefogeden det samme med præsten. Desuden hidsede sognefogeden sig op og råbte: De er en slet mand. Da de var faldet til ro, fortalte præsten om årsagen til opsigelsen. Derefter sagde sognefogeden, at han ikke ville have blandet sig, hvis han havde kendt årsagen til afskedigelsen. Dermed kunne sagen være bilagt. Imidlertid ville præsten ikke finde sig i, at sognefogeden havde krænket hans ære ved at kalde ham en slet mand. Han lagde derfor sag an mod sognefogeden, og retten måtte forligte parterne. Englænderkrigen og statsbankerotten Den 5. marts 1813 gik Danmark statsbankerot. Det bevirkede, at de fleste danskere, der ejede noget, mistede deres penge. Blandt disse var pastor Svitzer. 14 dage senere brændte præstegården. Den nye præstegård var en firelænget bindingsværksgård, der stod færdig til indflytning i oktober Prisen var rigsdaler. Den blev bygget nogenlunde der, hvor den gamle præstegård havde ligget. På grund af inflationen i disse tider var den udbetalte assurance rigsdaler. Derfor søgte Svitzer biskoppen om et lån til billig forrentning. Mine trængsler trænger vist til al mulig skånsel, skrev han, men han fik afslag. Præsten måtte derfor tage et 30-årigt privat lån i præstegården til 6 % forrentning. Videre i 1814 skulle pastor Svitzer indsende en indberetning til biskoppen om tingenes tilstand i hans sogne. I disse sogne hersker der en styg ladhed og grim usædelighed samt uorden i gudstjenesterne. Jeg modtager fornærmelser for min iver for at fremme den gode sag om troen. Nogle har sat rygter i gang om, at jeg selv har stukket ild i min præstegård, hvor jeg tabte næsten alt, men mest smertede det mig, at mit gode bibliotek gik op i luerne. I 1820 blev præsteembedet i Brøndbyvester og Brøndbyøster ledigt. Svitzer søgte og fik embedet. Lorentz Andreas Hjort ( ): Lorentz Andreas Hjort, der blev født på Christianshavn i 1778 som søn af brygger og major i den borgerlige væbning Jørgen Hansen Hjort og Dorothea Marie Ørsland. Han blev student som privatist i 1794 og cand. theol. omkring Han var nogle år lærer ved håndværkerskolen på Christianshavn. Han blev ordineret i 1804 for St. Olsker. I 1812 blev han sognepræst i Nylars og St. Nicolai. I 1820 blev han sognepræst i Herstedøster og Herstedvester. I 1825 blev han provst for Rønne købstad. I 1829 blev han provst og præst for Aagerup og Kirkerup ved Roskilde. Han døde i Han blev gift i 1801 med Ernestine Dørslef, død i 1848 i Roskilde. Datter af en kongelig gartner ved Rosenborg Slot. Johannes Stein Zoffmann ( ): Johannes Zoffmann blev født i Karise i Han blev student fra Frederiksborg Latinskole i 1810 og cand. theol. I 1814 med 1. karakter. I 1819 blev han lærer ved Søetatens Skole. I 1820 blev han kateket ved Holmens Kirke. Han blev sognepræst i Herstedøster og Herstedvester

3 sogne i 1825 og ordineredes i Han tog sin afsked i Han var gift med Marie Cathrine Deickuldt. Præsteparret fik 6 børn. Ved folketællingen i 1834 oplyses det, at præstens husstand bestod af 17: præsten, hans kone, deres 5 børn, 1 lærerinde, 3 karle, 4 tjenestepiger og 2 logerende. De første år efter sin ansættelse, havde pastor Zoffmann en anstrengt økonomi. Der skulle stadig betales afdrag og renter for genopførelsen af præstegården efter branden. Hertil kom enkepension til afdøde pastor Bendtsens enke, og endelig slog høsten fejl i et par år, hvorfor både præstegårdens avl og korntiendet indbragte færre penge end i normalår. Fra gammel tid havde det været skik, at præsten skulle skænke Herstedvester 2 tønder katteøl om året. Katteøl var betegnelsen for en så god og vellagret øl, at gårdens kat kunne nå at få den vane at ligge oven på øltønden og sove. Kort efter sin ansættelse afskaffede pastor Zoffmann denne utidige brug, da de havde drikkeligt øl hele året, så han mente ikke, at han behøvede at forsyne dem med mere, end de havde. I mange år havde der været tradition for, at beboerne betalte nogle penge til præsten ved højtiderne. Der var imidlertid ingen klare regler om højtidsofrene, og det havde i mange år givet problemer. Enten betalte beboerne slet ikke noget eller alt for lidt. I 1840 klagede pastor Zoffmann sin nød til biskoppen. Højtidsofferet er efter loven en rettighed for præsten og en del af hans løn. Efterhånden unddrager sognebørnene sig, fordi det koster penge. Hvis præsten gør sin ret gældende, udsætter han sig for miskendelse. Jeg klager over gårdmændene, der enten efter gammel skik giver 1 skilling eller som oftest udebliver. De holder spillemænd og køber nye klæder til barnedåb og bryllupper og sparer højtidsofferet og giver det til spillemændene. Det er lidet smigrende for præsten. Det er ikke alle gårdmændene, men ca. ½ eller ¼. Jeg er bange for, at de vil drage andre med sig. Når præsten endog er nødt til at påtale sagen i økonomisk heldige år, så vil højtidsofferet stå som en antikveret forpligtelse. Arvefæster Andreas Espensen havde siden 1822 forpagtet 24 tønder land af præstegårdens jord. For en del af 1840 manglede han at betale 7 rigsdaler 3 mark 10 skilling i skatter og afgifter, og i 1841 havde han slet ikke betalt årets skatter og afgifter på 25 rigsdaler 4 mark 12 skilling. Pastor Zoffmann anlagde derfor sag mod Andreas Espensen i Andreas Espensen argumenterede for frifindelse, fordi han havde videreforpagtet præstegårdsjorden til sin svigerfar, Søren Hansen, der havde forpligtet sig til at betale de skyldige skatter og afgifter fra 1840 og Kontrakten mellem Andreas Espensen og Søren Hansen var imidlertid ikke tinglyst. Derfor dømte retten Espensen til at betale hele det skyldige beløb + 4 % i rente fra 19. oktober 1842 samt 5 rigsdaler i sagsomkostninger. I 1845 skrev biskop Münter i sin visitatsbog: Prædikenen var skrevet, og måske derfor endnu ringere mådeligt gods. Foredraget var frit, men ikke behageligt. Katekisationen var bedre. Af ældre mandfolk var en del til stede. Af ungdommen svarede nogle godt, de fleste forkert. Af visitatsbøgerne kan man få megen viden om den almindelige bondes oplysthed eller mangel på samme. Visitatsbogen siger en del om præstens virke som præst. Ved næste visitats i 1853 skrev biskoppen: "Kirken er lille, men meget smuk. Har et orgel og en altertavle af Lund. Sognepræst Zoffmann prædikede over Ordsprog 14,26:»Al gudsfrygt bereder os et gladere liv.«

4 Alt højst overfladisk, og foredraget smagløst; men det hele dog måske opbyggeligt for tilhørerne, der ej forlanger for meget. Katekisationen mådelig. Det forventedes, at alle større børn kom i kirke til hver gudstjeneste. Skoleholderen skulle føre regnskab med, hvor tit børnene forsømte kirken, så fraværet kunne påtales. En tilfældig stikprøve fra oktober 1852 viser, at der var 24 drenge og 18 piger i alderen 10 til 13½ år i Herstedøster. 13 af disse drenge og 8 af pigerne havde hver forsømt 2 gudstjenester i denne måned. I 1859 trak pastor Zoffmann sig tilbage fra sit embede, 62 år gammel. Han og hans kone var så værdsatte af menighederne, at de lavede en indsamling, der indbragte så mange penge, at de kunne købe en stor sølvpokal til pastor Zoffmann og en lille sølvpokal til hans kone. Derefter flyttede familien til København. Johannes Zoffmann døde i Han blev begravet på Herstedøster kirkegård i sit familiegravsted, hvor 2 af hans døtre også blev begravede. Deres gravsten er fredet og står på kirkegårdens lapidarium. Marcus Andreas Schack ( ): Marcus Andreas Tage Schack blev født i Sengeløse Han var søn af dr. phil. Nicolaus Claus Schack, sognepræst i Vor Frelsers Kirke, og Tagea Dorothea Erasmi. Han blev student som privatist i 1828 og cand. theol. i 1833 med haud (en ikke videre rosværdig karakter). Han blev dr. phil. fra Rostock Universitet i 1836 og kateket ved Vor Frelsers Kirke i København i Han blev ordineret samme år. I 1847 blev han sognepræst i Ringe, og videre i Verninge i blev han sognepræst i Herstedøster og Herstedvester. Han blev gift i 1843 med Hildeborg Marie Bruun født i 1819 på St. Thomas. Hun var datter af guvernementsfuldmægtig Mathias August Bruun og Louise Maria Hermana Lans. Marcus Schack og hans kone fik 6 sønner og 3 døtre. Marcus Schack døde efter kun 3 års ansættelse i Herstedøster og Herstedvester i Han blev 52 år. Hans marmorgravsten er indmuret på den ydre mur i østsiden af Herstedøster Kirkes våbenhus. Johan Christian Frederik Victor Melbye ( ): Johan Christian Frederik Victor Melbye blev født i København i Han var søn af krigsråd og senere toldbetjent Ulrich Christen Melbye, Middelfart, og Anna Margrethe Jürgensen Abelbom. Han blev student fra Metropolitaner Skolen i København 1826 og cand. theol med haud. Han blev derefter skolelærer i København. I 1839 blev han sognepræst i Lemvig. Han ordineredes samme år. Han blev sognepræst i Herstedøster og Herstedvester1862. Han tog sin afsked 1883 og døde i Han blev gift i 1839 i Trinitatis Kirke i København med Christine, Cecilie Christensen, født i København Hun var Datter af vognmand og postholder Anders Christensen og Christine Christensen. I juli 1860 kom biskop Martensen på visitats i Herstedøster Kirke. I sin visitatsbog skrev han: Meget talrig forsamling. Sognepræst Melby prædikede over dagens tekst (Peters Fiskedræt).

5 Hvad hører der til at høre og annamme? Hvad hører der til for at blive gennemtrængt af Herrens ord? Foredraget var alt for svagt og langsomt. Indholdet som det kunne ventes. Noget tyndt, men kristeligt og på flere steder især mod slutningen opbyggeligt. I 1864 blev den gamle præstegård revet ned, og nogenlunde der, hvor den lå, blev der bygget en ny firelænget præstegård. Pastor Melbye ansatte nogle tyske murersvende til at opføre sin præstegård, men ved krigens udbrud i 1864 mod preusserne rejste beboerne i Herstedøster sig mod disse håndværkere og tvang dem væk. Melbye tog sin afsked i år gammel. Han døde i Gjørlev Christian Krogh Schiøler ( ): Gjørlev Christian Krogh Schiøler blev født i 1834 i Stenmagle. Han var søn af møller Thomas Larsen og Inger Marie Hansen. Han blev student fra Sorø Akademi i 1854 og cand. theol. i 1860 med haud. Derefter blev han lærer i København. Han blev personel kapellan i Haudrup og Solrød i 1864, og personel kapellan i Mesinge i 1869 og sognepræst i Guldager1872. I 1877 forflyttedes han til Gunderup og Nøvling. Han blev ansat som sognepræst i Herstedøster og Herstedvester i Han udnævntes som ridder af Dannebrog i Han tog sin afsked Han blev gift i 1860 med Elise Sophie Frederikke Lehn, født i 1833 i Brudager, datter af sognepræst R. C. Lehn i Mesinge. Hun døde i De fik 10 børn, hvoraf en søn, Thomas Schiøler, blev biskop i Århus. I 1890 boede der 5 i præstegården: præsten, hans kone og deres 25-årige ugifte datter, 1 tjenestepige og 1 tjenestedreng. Møller, hvis fader var lærer i Herstedøster mens Schiøler var præst der, skrev i bogen Udflugt til en landsby, at Herstedøsters befolknings interesse for kirkegang var minimal. Det skete, at der slet ikke kom nogen i kirke. Derfor havde Schiøler aftalt med skolelæreren, at han skulle give ham tegn fra kirkegårdsgærdet, hvis der ikke var nogen kirkegængere, så præsten kunne blive hjemme. I 1909 havde pastor Schiøler været præst i Herstedøster og Herstedvester i 25 år, o g i den anledning blev han udnævnt til ridder af Dannebro. Det fortælles om en stor bondebegravelse i Herstedøster, hvor følget startede med at spise frokost. Pastor Schiøler sagde nej tak til flere snapse, da han havde fået 4, fordi han skulle holde begravelsen. Efter frokosten blev kisten sat på en fjedervogn. Foran vognen gik et hornorkester, og bagefter fulgte følget. Efter begravelsen var der kaffebord på gården, hvorefter deltagerne tog hjem for at malke køer. Da de kom tilbage, serveredes der suppe og steg med øl og snaps. Efter middagen spillede mændene kort, og der blev budt på romtoddyer. Møller omtaler Schiøler som en god prædikant, men det kunne knibe for ham med at komme i gang med at skrive sine prædikener. Det skete derfor af og til, at præsten ikke var begyndt at skrive sin prædiken, når skolelæreren kom for at drøfte næste dags salmer. Så kunne Schiøler bede om råd om, hvad han skulle sige.

6 Schiøler og hans kone var meget musikinteresserede. De var selskabeligt anlagte, og præsten satte pris på et spil l hombre og en toddy. Pastor Schiølers barnebarn, biskop Gudmund Schiøler, Roskilde, skriver i sine upublicerede erindringsoptegnelser om et besøg i hos sin farfar i 1906: Han var på det tidspunkt 72 år og så ud som en olding. Man kunne heller ikke påstå, at bedstefar klædte sig ungdommeligt eller efter tidens mode. Han klædte sig, som det var skik for præster i ældre tider. Hjemme gik han i en lang slåbrok, som nok var varm og god, og når han skulle ud, hvilket på det tidspunkt skete ret sjældent, havde han en diplomatfrakke på Han sad tit det meste af dagen i sit studerekammer i sin slåbrok med sin lange pibe, der meget ofte gik ud og blev tændt igen, så ofte, at man drillede ham med, at han røg mest tændstikker En kone fra byen hjalp, når der var brug for det, hvilket var ret hyppigt i sommerens løb. Når der var særlig anledning, og der skulle rødvin på bordet, hentede Stine den i Brugsen. Det skal vel være Sten Emilie, sagde hun. Brugsen har formentlig ført St. Emilion." En stor del af sommeren var tante Auguste eller Oda fastboende i præstegården sammen med sønnen Victor. Victor Schiøler blev læge, men opgav sin lægegerning og blev en kendt pianist. Musikken spillede en stor rolle. Min bedstefar og bedstemor var meget musikalske. Bedstefar var en habil pianist, men dyrkede sjældent solospil, derimod deltog han i kammermusik. Bedstefar sørgede for, at tante Augusta blev pianistinde, og onkel Axel blev violinist. Min bror, Åge, fortalte mig, at bedstefars prædikener mest var præget af gammeldags moralisering, selvom bedstefar ikke var direkte arvtager fra rationalismens tid. Bedstefar var vist i øvrigt vellidt på grund af sit milde sind og sin store lune, og han var velanset af sine kollegaer, kongregatsbrødrene, der gav ham et smukt kobberstik. I 1911 tog pastor Schiøler sin afsked, 77 år hammel. Han boede sine to sidste leveår hos datteren, Sophie, der var bogbinder og havde et hus i Glostrup. Han døde i 1913, og blev begravet på Herstedøster Kirkegård, hvor hans gravsted er fredet.

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter

Læs mere

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Rytterskolerne I forbindelse med Korup Skoles 50 års jubilæum i 2005 bragte Fyens Stiftstidende en artikel den 14. december. Overskriften

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Spillemand fra Sydthy

Spillemand fra Sydthy Spillemand fra Sydthy Af Uggi Larsen, Bedsted Den 19-03-2001 modtog Anna Larsen, som er Viggo Pedersens datter, brev fra Dansk folkemindesamling. De ønskede tilladelse til, at benytte optagelser, som de

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Provst Torvald Biering

Provst Torvald Biering Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere