Skolepraktik HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik HÅNDBOG"

Transkript

1 Skolepraktik HÅNDBOG

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler: Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev... 6 Elevplan... 6 Mødetider... 6 Sygdom... 7 Ferie... 7 Fravær Ulovligt fravær Barsel og længerevarende sygdom Forsikringsforhold Retningslinjer for skolepraktikken CELF skolehjem...11 Økonomi...12 Skolepraktikydelse...12 Skolepraktikydelse og fritidsjob...12 Supplerende børnetilskud...12 Regler for befordring...13 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning...15 Link til diverse bekendtgørelser og love m.m Velkommen til Praktikcenter CELF I praktikcentret på CELF får du mulighed for at komme videre i din uddannelse, selvom du ikke har en uddannelsesaftale eller uforskyldt har mistet din praktikplads. Når du er i skolepraktik, indgår du en skoleaftale med skolen, og skolen fungerer som din mester. Det betyder, at der bliver stillet andre krav, end dem du er vant til fra grundforløbet. Denne håndbog beskriver krav og regler for skolepraktikken i praktikcentret på CELF. Målet er selvfølgelig at du finder en praktikplads, men indtil det sker hjælper vi dig videre med din uddannelse via skolepraktikken. Mål med skolepraktikordningen Omvendt forventer vi at du er aktiv i forhold til din faglige og personlige udvikling og at du hele tiden opfylder EMMA kriterierne, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på Som elev i praktikcentret er det stadig dit ansvar at finde en praktikplads, men vores praktikpladskonsulenter og praktikmester hjælper dig. Husk også at du kan like vores facebook side CELF praktikcenter og få besked om ledige praktikpladser. Vi glæder os til at se dig i praktikcentret på CELF. Hilsen Charlotte Maegaard Kristiansen Praktikchef Faglige mål: I løbet af skolepraktikken vil du opnå faglig viden og arbejdsrutiner, som de elever, der har en praktikplads i en virksomhed. I skolepraktikken skal du nå de praktikmål, der gælder for din uddannelse præcis som i en virksomhed. Målene kan du se i elevplan under praktikmål. Sociale mål: Du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i et team. Du skal medvirke til at stedet er et godt sted at være, og du skal være klar til at ændre/ tilpasse dig. 3

3 Hvem møder du i praktikcenter CELF Praktikmester/praktikinstruktør: Er din mester i det daglige og sørger for, at du når dine praktikmål. Praktikpladskonsulenter Kan hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få en oversigt over virksomheder, som kunne bruge en lærling. Praktikpladskonsulenterne arbejder for at få dig i en ordinær praktikplads og har daglig kontakt med nye virksomheder. Administrative medarbejdere Kan hjælpe dig med din løn, befordring og anden papirarbejde i forbindelse med din skolepraktik. Elevvejledere Hjælper dig med dine uddannelsesmæssige spørgsmål. Praktikchef Har det overordnede ansvar for din SKP uddannelse og praktikcentret. Uddannelseschef Har det overordnede ansvar for din skolemæssige uddannelse. EMMA kriterier Der er ingen prøvetid, når du går i skolepraktik. Til gengæld skal du hele tiden opfylde de 4 EMMA kriterier. Det er nogle krav, der er udformet for at sikre, at elever i skolepraktik er aktive, både med hensyn til det faglige og med hensyn til at finde en praktikplads. Du skal f.eks. være parat til at søge lærepladser længere væk og evt. uden for dit primære uddannelsesønske. Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvilke konkrete krav EMMA stiller til dig, når du er her på Praktikcenter CELF. Dine instruktører vil følge op på, at du overholder kravene. Hvordan bliver der fulgt op på, at du overholder EMMA kriterierne? Din praktikmester vil løbende følge op på, at du lever op til EMMA kriterierne, mens du er i skolepraktik. Du bliver løbende indkaldt til samtaler og vil blive gjort bekendt med eventuelle forhold, der skal rettes op. Ved en samtale om manglende EMMA - overholdelse vil der typisk blive lavet en handlingsplan, så du får mulighed for at få tingene bragt i orden. Bliver forholdet ikke bragt på plads, kan du modtage en skriftlig advarsel og kan evt. risikere at blive udelukket fra skolepraktik Egnethed Egnethed i forbindelse med optagelse til skolepraktik er bl.a. dokumenteret med, at du har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer: Du møder til tiden. Du melder dig syg efter de gældende retningslinjer. Du gennemfører dine praktikmål på en tilfredsstillende måde. Du er parat til at følge normer og den krævede adfærd på en arbejdsplads. Mobilitet - geografisk Kravet betyder, at du skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads også uden for lokalområdet. Der er ingen nærmere grænser for hvor lang transporttid, der må være tale om. Hvis du er nødt til at flytte for at få en tilbudt praktikplads, indgår det i vurderingen, om der kan gives støtte til flytning fra AUB. Desuden indgår det i vurderingen, om du i løbet af kort tid vil have mulighed for at få en praktikplads i lokalområdet, hvis du siger nej til en plads uden for lokalområdet. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer, at du søger i hele Danmark. Du skal notere telefoniske henvendelser og gemme ansøgninger på elevplan. Det er dokumentationen for at du har søgt. Mobilitet - fagligt Kravet betyder, at du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den du først ønskede. I vurderingen indgår, om du kan gå over i en anden uddannelse uden væsentlig tab af uddannelsestid. På Praktikcenter CELF betyder det, at du for eksempel skal være villig til at søge de praktikpladser, som dit grundforløbsbevis giver dig mulighed for. Optagelse i skolepraktik Din optagelse til skolepraktik afhænger af, hvilket grundlag du optages efter. Optages du direkte efter grundforløbet uden at have haft en uddannelsesaftale, gælder det, at du skal optages en måned efter afslutningen af grundforløbet. Hvis du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, kan du komme i skolepraktik snarest muligt. Skolen skal dog først have ophævelsen fra det sted, du har haft uddannelsesaftale eller din fagforening. Aktivt søgende Kravet betyder, at du skal gøre en aktiv indsats for selv at skaffe dig en praktikplads og kunne dokumentere det. Her på Praktikcenter CELFbetyder det at: Du skal være registret som praktikpladssøgende på Du skal opdatere din profil mindst 1 gang hver måned. Skolen gør en indsats for at hjælpe med at finde praktikplads til dig, mens du er i skolepraktik, og den hjælp skal du tage imod. Du skal være registreret med synlig profil/cv, som praktikpladssøgende på før du starter i skolepraktik, og mens du er i skolepraktik. Du skal søge mindst 3 stillinger pr. måned. Søger du ikke 3 stillinger pr. måned, kan du blive udmeldt af skolepraktikordningen. Dit bevis for søgning (stempelblanketter, cv og ansøgninger) uploader du til elevplan.dk i din uddannelsesplan under punktet praktikpladssøgning. 4 5

4 Klageadgang hvis du er uenig i skolens afgørelse om fortsat deltagelse i skolepraktik Lovbekendtgørelse nr j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven. Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev Uddannelseslængde Du har samme længde på uddannelsen som dem, der er i ordinær lære. Hvis din uddannelse er trindelt, skal den afsluttes med en faglig prøve, inden du er færdig med trin 1. Din praktikmester vil derefter inden din trin- 1 praktiktid er færdig, vurdere om du er klar og faglig dygtig nok til at gennemføre trin-2 på uddannelsen. Elevplan På elevplan kan du se, hvornår du skal på skole og de praktikmål du skal igennem. Din uddannelsesplan skal være opdateret i elevplan, og det er samtidig et krav, at du registrerer i elevplan når du har været ude og søge praktikplads. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til SKP jf. EMMA kriterierne. Evaluering af praktik forløb Både når du er i skolepraktik eller ude i en virksomhed, bliver din indsats og det udbytte du får ud af opholdet, evalueret. Evalueringen er med til at vise, hvor langt du er kommet i din praktikdel så du kan stramme op på evt. mangler i praktikken. Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klagen sendes til praktikchefen via Evalueringen foregår løbende igennem hele din praktik. Evalueringerne vil blive synlige på elevplan. Mødetider Som udgangspunkt møder alle skolepraktikelever til den mødetid, som er på de enkelte værksteder. Der kan i specielle tilfælde aftales andre mødetider. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. I tilfælde af transportmæssige problemer (storkonflikt hos busselskaber, snestorm og lignende) gælder de samme regler for alle, som er på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgiveren/skolen uvedkommende, hvor du bor, og hvor du kommer fra. Du har mødepligt. Hvis det ikke lykkes for dig at møde på din arbejdsplads, vil du blive trukket i løn, eller du kan bruge en af dine feriefridage. Mødetider i VFU og delaftale. I VFU er det virksomhedens regler med hensyn til mødetider, ferier, pauser, rygning osv., der gælder. Sygdom Ved 1. sygedag eller barns 1. sygedag ringer du til din praktikmester til mødetid med din sygemelding og eventuelle varighed. Ved VFU ringer du både til din praktikmester og virksomheden. Ved skoleophold ringer du til praktikmester og skolen. For at melde dig syg til skolen gøres det med SMS eller ringe, Kringelborg/Maribo/Nakskov tlf Merkur tlf SMS til UMS på Der kan ringes i tidrummet Ved længerevarende sygdom kan der forlanges en mulighedserklæring eller en friattest, og elevtiden kan evt. forlænges. Ved raskmelding ringes igen til din praktikmester og virksomheden hvis du er i VFU. Vi gør opmærksom på, at alt fravær registreres. Ved sygdomsperioder og øvrigt fravær som er kort og gentagende, og som der med giver et ustabilt uddannelsesforløb, vil din egnethed (EMMA) blive revurderet og kan medføre ophør på skolepraktik. Ferie år Sommerferie - 4 uger Juleferie - 4 dage 2014/15 7. juli - 1. august 2014 (uge 28-31) 2015/16 6. juli juli 2015 (uge 28-31) 2016/17 4. juli juli 2016 (uge 27-30) 2017/18 3. juli juli 2017 (uge 27-30) Helligdage og andre fridage Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfartsdag 2. Pinsedag Ferie Praktikcenter CELF bruger som udgangspunkt undervisningsafdelingernes vejledende ferieplan. For de kommende ferieår er den som i tabellen nederst på siden. Der kan være afvigelser i ferieplanen på CELF s forskellige afdelinger. Tal med din praktikmester om den ferieplan, du er omfattet. Den 5. feriedag afvikles fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvis ikke andet aftales. Elever, som er i VFU i skolens ferieperio der aftaler ferie med praktikmester. Den 6. ferieuge kan frit benyttes, dog ikke i skoleperioder. Ferien skal aftales skriftligt med din praktikmester. Overenskomstmæssige fridage 24. december, 1. maj og 5. juni afholdes af de berørte elever. Som SKP elev har du som udgangspunkt ikke ferie i ugerne 7 og 42 samt de tre dage før påske. 23. december, 29. december, 30. december 2014 samt 2. januar december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december 2017 samt 2. januar 2018 Juleaftensdag Juledag 2. Juledag Nytårsaftensdag Nytårsdag Bemærk! Du optjener ikke feriepenge, mens du er i SKP. 6 7

5 Fravær Lovlig fravær Lovlig fri kan bevilges af din praktikmester efter nedenstående retningslinjer: FESTLIGHEDER Ved eget bryllup. Ved deltagelse i forældres eller svigerforældres sølv, guld-, diamant eller krondiamantbryllup. Ved deltagelse i søskendes bryllup. Du vil ikke modtage kompensation, såfremt begivenheden falder uden for din normale arbejdstid, på arbejdsfri lørdage, søndage, helligdage eller i ferier. SYGDOM Til nødvendige lægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige tandlægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige specialistkonsultationer og behandlinger hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge eller specialistbehandling. Ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Kiropraktorbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Bloddonor: afgivelse af blod til blodbank, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. 1 dag 1 dag 1 dag DØDSFALD BEGRAVELSE Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse. Ved egne børns død og begravelse. Ved forældres/svigerforældres død og begravelse Ved møde i skifteretten efter ægtefælles, børns eller forældres død. Ved søskendes død og begravelse. Ved søskendes ægtefælles begravelse. Ved svigerbørns begravelse. Ved bedsteforældres begravelse. Kollegaers eller dennes ægtefælles begravelse. ANDRE LEJLIGHEDER Flytning fra en bolig til en anden. Ved møde i retten/amtet i forbindelse med separation og skilsmisse. Til første teoriprøve og køreprøve. Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen 1 dag FØDSEL - ALVORLIG SYGDOM I HJEMMET Nødvendige svangerskabsundersøgelser og fødselsforberedelser. Ved egne børns fødsel. Ved ægtefælles eller barns alvorlige sygdom med heraf følgende hospitalsindlæggelse. Hospitalsbesøg ved ægtefælles, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom. Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang 8 9

6 Ulovligt fravær Udeblivelse fra skolepraktik, skoleophold eller fra VFU uden at melde det rettidigt til rette person. Gentagne ulovlige fraværsdage kan medføre, at skolen opsiger din skolepraktikaftale. jf. EMMA kriterierne. Hvis vi vurderer, at dit fraværsmønster er bekymrende, vil du blive indkaldt til en samtale med henblik på, hvordan fraværet kan mindskes. Du vil modtage en skriftlig advarsel for dit fravær i henhold til SKP advarselsproceduren. Du vil blive trukket i skolepraktikydelse ved ulovlig fravær. Barsel og længerevarende sygdom Skolepraktikelever har mulighed for barsel på lige fod med elever, som er i uddannelsesaftale. Skolepraktikydelsen udbetales i hele perioden. Skolen følger de overenskomstmæssige barselsregler. Det tages op ved afslutningen af barsel, om læretiden skal forlænges. Beslutningen tages af det faglige udvalg. Der er ikke ret til børnepasningsorlov. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Hvis du skulle være så uheldig at komme til skade, mens du er udlånt til en virksomhed, skal dette straks meddeles til skolen. Retningslinjer for skolepraktikken Telefoner Det er tilladt at have mobiltelefoner åbne i arbejdstiden, men kun således at de ligger i din lomme eller taske. Det er desuden en betingelse, at din mobiltelefon er sat på lydløs. Det er tilladt at bruge telefon i forbindelse med dit arbejde. Generelt skal du rette dig efter de regler/aftaler, som din praktikmester udstikker. Sociale medier og andre kommunikationsformer. Facebook, twitter, SMS mm. må ikke benyttes i arbejdstiden, pauser dog undtaget. Mobning og chikane af kollegaer Mobning og chikane af kollegaer, personligt, via Internettet eller telefon/sms, kan medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse. Påklædning Da vi arbejder i et virksomhedslignende miljø, forventer vi, at du møder på arbejde velsoigneret, præsentabel og med god hygiejne hver dag. Hvis du har fået udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko, hjelm og andet sikkerhedsmateriel, skal du benytte det. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at drikke øl, vin og spiritus på skolens område, medmindre der udtrykkelig er givet tilladelse f.eks. i forbindelse med arrangementer. Det er heller ikke tilladt at indtage og handle med euforiserende stoffer. Du må ikke møde op i påvirket tilstand. Ved overtrædelse af ovenstående vil du blive bortvist. Rygning Der er rygeforbud på CELF. Rygning må kun finde sted uden for skolens matrikel og kun i fastsatte kaffe- og frokostpauser. Advarselsproceduren Advarselsproceduren har tre trin. En mundtlig advarsel, en skriftlig advarsel og udmeldelse. Nogle brud på EMMA - kriterierne eller andre regler kan være så grove, at de resulterer i øjeblikkelig udmeldelse af skolepraktik, f.eks. tyveri, vold, indtagelse af narkotika o. lign. Opsigelse/ophævelse Du kan til enhver tid skriftligt opsige din aftale med Praktikcenter CELF. I opsigelsen skrives datoen for hvornår du stopper i skolepraktik. Opsigelsen afleveres/sendes til din praktikmester. I tilfælde af at du indgår en uddannelsesaftale, ophæves din skolepraktikaftale med Praktikcenter CELF automatisk. CELF skolehjem Du kan bo på skolehjemmet når du er i skolepraktik hvis du opfylder gældende regler. Du skal have over 5 kvarters transporttid fra din bopæl til din skolepraktik arbejdsplads. For at finde ud af om der er langt nok, skal du bruge Prisen for at bo på skolehjemmet er 490 kr. pr. uge (januar 2014). Længerevarende sygdom Du kan ved længerevarende sygdom blive afkrævet mulighedserklæring (lægeerklæring). Den er med til at afgøre, om du fuldt ud kan genoptage din uddannelse. Det faglige udvalg tager stilling til evt. forlængelse af uddannelsestiden. Skolen betaler udgiften til mulighedserklæring. Husk regningen. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen, gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. IT-disciplin Vores pc er er til arbejdsbrug - ikke til privat brug. Det vil sige, det ikke er tilladt f.eks. at spille spil, bruge sociale medier og chatte i arbejdstiden. Internet skal bruges med omtanke og fortrinsvis til informationssøgning af relevans for arbejdet. Ved misbrug af internet vil der - efter skriftlig advarsel - blive tale om bortvisning. Privat brug af s er ikke tilladt. Disciplinære forseelser Tyveri, hærværk eller lignende medfører øjeblikkelig bortvisning

7 Økonomi Skolepraktikydelse Når du er i skolepraktik, får du en skolepraktikydelse og ikke løn. Du har ikke lønmodtagerstatus men elevstatus. Det har nogle konsekvenser for den måde, du er ansat på. Derfor hedder det ikke løn men ydelse ligesom SU. Størrelsen af din ydelse fastsættes på de årlige finanslove. Du får skolepraktikydelse under ferie og feriefridage, i det omfang skolen har bestemt. Hvis du har optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelsesforhold (også delaftaler) modregnes disse feriepenge i ydelsen. Dette gælder ikke, hvis der er tale om feriegodtgørelse fra et fritidsjob. Du har pligt til at give besked til lønkontoret, hvis du har opsparede feriepenge, der skal modregnes i din ydelse. Du skal have en NEM konto og have dine skatteforhold i orden, så skolen kan udbetale skolepraktikydelse. Du får din ydelsesseddel (lønseddel) på og udbetalingen er den sidste hverdag i måneden. Du er bagudlønnet og får din udbetaling første gang måneden efter, du er startet. Hvor stor er skolepraktikydelsen? Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der er to forskellige ydelser. En ydelse. pr. måned for elever under 18 år, 2903,- kr. (2014). En ydelse pr. måned for elever på 18 år og derover, 6951,- kr. (2014). Der skelnes ikke mellem om elever er udeeller hjemmeboende Du skal betale A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af ydelsen. Husk at få ændret dit skattekort, så det passer til din indtjening. Elever der ikke er omfattet af skolepraktikydelsen Elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp/starthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage skolepraktikydelse. Når du tilmelder dig, skriver du under på, at du ikke modtager disse ydelser og skal give skolen besked, hvis dette forhold ændrer sig. Skolepraktikydelse og fritidsjob Du kan godt have et fritidsjob samtidig med at du er i skolepraktik, hvis det ikke går ud over din overholdelse af EMMA. Supplerende børnetilskud Tilskuddet trådte i kraft pr. 1. januar 2014 Hvem kan søge tilskud? Forsørgere, der enten er enlige, eller hvor begge parter er i gang med en uddannelse, der berettiger til SU (f.eks. skolepraktikelever og grundforløbselever). Det svarer i store træk til alle, der i dag er berettiget til børnetilskud eller forsørgertillæg via SU-systemet. De der i dag modtager børnetilskud, vil automatisk modtage brev om denne mulighed, men ALLE skal selv aktivt søge om tilskuddet, det sker ikke automatisk. Hvornår skal man søge? Du skal søge måneden FØR, du skal modtage første udbetaling. Det betyder, at hvis du skal have tilskuddet i januar 2014, så skal du søge senest den 30. december Hvordan søger man? Du skal søge via borger.dk. Her ligger en ansøgningsblanket, som skal udfyldes. Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at vedlægge en række bilag, herunder bevis på, at du er studerende. Hvor meget kan man få? Tilskuddet bliver indkomstafhængigt og bliver dermed individuelt vurderet. Udbetaling Tilskuddet bliver altid udbetalt den 20. i måneden til din nemkonto. Læs meget mere her: https://www.borger. dk/sider/boernetilskud-supplerende.aspx Regler for befordring Som skolepraktikelev er du ikke lønmodtager, og kan derfor ikke få skattemæssigt fradrag for din transport til og fra skolepraktikstedet. Til gengæld får du befordringsgodtgørelse. Du kan få befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til arbejdsplads/ skole. Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse efter følgende regler: Under ordinære skoleophold(hovedforløb) får man 100% dækning. I praktikperioder får man 90% dækning. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor du er i uddannelsesaftale/delaftale med en virksomhed. Der kan du få skattefradrag efter SKAT s gældende regler. Du får højst dækket billigste offentlige transportmiddel, også selv om du kører i egen bil, MC, scooter eller cykel. Du skal skrive på befordringssedlen, hvis du benytter eget transportmiddel. Der udbetales godtgørelse for en hel måned ad gangen - fra den 10. til den 9 i den efterfølgende måned. Husk underskrift fra din praktikmester/ arbejdsgiver. Befordringsudgiften udbetales månedsvis bagud. Skal derfor afleveres til lønadministrationen senest den 10. i måneden

8 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik: Delaftale Er en kortere aftale, der skal kunne placeres mellem 2 skoleophold. Du får normal lærlingeløn, men er stadig tilmeldt skolepraktikordningen. Du kan ikke indgå en delaftale med en virksomhed i udlandet. Hvis du har indgået delaftale med en virksomhed i Danmark, kan du dog godt blive udstationeret af virksomheden i udlandet som led i uddannelsesaftalen - eventuelt med støtte fra Arbejdsgivernes Elevrefusion efter reglerne om støtte til praktikophold i udlandet (PIU-støtte), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Efter delaftalens ophør vil du kunne vende tilbage til skolepraktik på normal vis. Du kan naturligvis kun modtage enten skolepraktikydelse eller løn under en delaftale. Hvis det sker, at du modtager begge dele under en delaftale, har du pligt til at meddele dette til skolen. Du vil efterfølgende skulle tilbagebetale din ydelse for den tid delaftalen løber. Du får skattefradrag af kørsel, når du er i virksomhedspraktik. VFU-aftale (aftale om virksomhedsforlagt undervisning) Ikke en egentlig uddannelsesaftale, men en aftale om at få praktikerfaring. Du modtager skolepraktikydelse og bliver ikke udmeldt af skolepraktikordningen. Virksomhedsforlagt undervisning kan godt foregå i en virksomhed i udlandet, hvis skolen kan garantere for kvaliteten af virksomhedens undervisning og føre tilsyn hermed. Du skal fortsat kunne opfylde EMMA-kravene. En VFU-aftale er typisk på to til fire ugers varighed. Kort uddannelsesaftale En kortere aftale, der skal indeholde mindst praktikophold og det næste skoleophold. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Efter den korte uddannelsesaftale kan du evt. få den forlænget eller blive genindmeldt i skolepraktikordningen. Vær opmærksom på, at du ved start i skolepraktik efter en kort uddannelsesaftale igen vil modtage skolepraktikydelse. Restaftale En uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Hvis du som skolepraktikelev indgår praktikaftale med en virksomhed i udlandet under skolepraktikforløbet, vil du kunne vende tilbage til skolepraktikken. Hos din praktikmester og praktikpladskonsulenten kan du få meget mere at vide om de forskellige muligheder. Praktik i udlandet (PIU) Som skolepraktikelev har du også muligheden for at få hele eller dele af din uddannelse i udlandet, uden at du mister din ret til skolepraktik. På CELF har vi et samarbejde i delstaten Schleswig Holstein i Nord Tyskland. CELF har et team både i Danmark og Tyskland, til at hjælpe dig gennem processen. Kontakt praktikcentreret hvis du vil vide mere. Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning Når du er elev på en erhvervsuddannelse, hjælper AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - dig med at dække dine udgifter til rejse, flytning, bolig og transport, hvis du skal rejse til et andet sted i landet for at søge en praktikplads eller overtage en praktikplads. Hvad dækker AUB? Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: Udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen. Udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen. Flytning, når du skal begynde på praktik pladsen. Dækning af udgifter ved dobbelt husførelse. Særlige boligudgifter. Link til diverse bekendtgørelser og love m.m. Hovedbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Erhvervsuddannelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om skolepraktikydelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling: Erhvervsuddannelser/2010/skolepraktik2010.aspx Rejseudgifter For at få tilskud til dine rejseudgifter, skal du sende følgende til AUB: Skriftlig indkaldelse til samtalen. Billetterne til tog eller bus. Hvis du kører i bil, dækker AUB udgifter, der svarer til billigste offentlige transport. Flytteudgifter AUB dækker dine flytteudgifter, hvis du selv flytter dine møbler, eller hvis du vælger det billigste tilbud fra to forskellige flyttefirmaer. AUB betaler et tilskud, hvis du har familie og får dobbelt husførelse, fordi du må flytte i forbindelse med dit praktikophold, mens familien må blive i jeres fælles bolig. AUB kan hjælpe med indskud, hvis du flytter til en ny lejlighed og skal betale indskud/ depositum

9 CELF Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing Falster Tel

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere