Skolepraktik HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik HÅNDBOG"

Transkript

1 Skolepraktik HÅNDBOG

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler: Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev... 6 Elevplan... 6 Mødetider... 6 Sygdom... 7 Ferie... 7 Fravær Ulovligt fravær Barsel og længerevarende sygdom Forsikringsforhold Retningslinjer for skolepraktikken CELF skolehjem...11 Økonomi...12 Skolepraktikydelse...12 Skolepraktikydelse og fritidsjob...12 Supplerende børnetilskud...12 Regler for befordring...13 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning...15 Link til diverse bekendtgørelser og love m.m Velkommen til Praktikcenter CELF I praktikcentret på CELF får du mulighed for at komme videre i din uddannelse, selvom du ikke har en uddannelsesaftale eller uforskyldt har mistet din praktikplads. Når du er i skolepraktik, indgår du en skoleaftale med skolen, og skolen fungerer som din mester. Det betyder, at der bliver stillet andre krav, end dem du er vant til fra grundforløbet. Denne håndbog beskriver krav og regler for skolepraktikken i praktikcentret på CELF. Målet er selvfølgelig at du finder en praktikplads, men indtil det sker hjælper vi dig videre med din uddannelse via skolepraktikken. Mål med skolepraktikordningen Omvendt forventer vi at du er aktiv i forhold til din faglige og personlige udvikling og at du hele tiden opfylder EMMA kriterierne, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på Som elev i praktikcentret er det stadig dit ansvar at finde en praktikplads, men vores praktikpladskonsulenter og praktikmester hjælper dig. Husk også at du kan like vores facebook side CELF praktikcenter og få besked om ledige praktikpladser. Vi glæder os til at se dig i praktikcentret på CELF. Hilsen Charlotte Maegaard Kristiansen Praktikchef Faglige mål: I løbet af skolepraktikken vil du opnå faglig viden og arbejdsrutiner, som de elever, der har en praktikplads i en virksomhed. I skolepraktikken skal du nå de praktikmål, der gælder for din uddannelse præcis som i en virksomhed. Målene kan du se i elevplan under praktikmål. Sociale mål: Du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i et team. Du skal medvirke til at stedet er et godt sted at være, og du skal være klar til at ændre/ tilpasse dig. 3

3 Hvem møder du i praktikcenter CELF Praktikmester/praktikinstruktør: Er din mester i det daglige og sørger for, at du når dine praktikmål. Praktikpladskonsulenter Kan hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få en oversigt over virksomheder, som kunne bruge en lærling. Praktikpladskonsulenterne arbejder for at få dig i en ordinær praktikplads og har daglig kontakt med nye virksomheder. Administrative medarbejdere Kan hjælpe dig med din løn, befordring og anden papirarbejde i forbindelse med din skolepraktik. Elevvejledere Hjælper dig med dine uddannelsesmæssige spørgsmål. Praktikchef Har det overordnede ansvar for din SKP uddannelse og praktikcentret. Uddannelseschef Har det overordnede ansvar for din skolemæssige uddannelse. EMMA kriterier Der er ingen prøvetid, når du går i skolepraktik. Til gengæld skal du hele tiden opfylde de 4 EMMA kriterier. Det er nogle krav, der er udformet for at sikre, at elever i skolepraktik er aktive, både med hensyn til det faglige og med hensyn til at finde en praktikplads. Du skal f.eks. være parat til at søge lærepladser længere væk og evt. uden for dit primære uddannelsesønske. Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvilke konkrete krav EMMA stiller til dig, når du er her på Praktikcenter CELF. Dine instruktører vil følge op på, at du overholder kravene. Hvordan bliver der fulgt op på, at du overholder EMMA kriterierne? Din praktikmester vil løbende følge op på, at du lever op til EMMA kriterierne, mens du er i skolepraktik. Du bliver løbende indkaldt til samtaler og vil blive gjort bekendt med eventuelle forhold, der skal rettes op. Ved en samtale om manglende EMMA - overholdelse vil der typisk blive lavet en handlingsplan, så du får mulighed for at få tingene bragt i orden. Bliver forholdet ikke bragt på plads, kan du modtage en skriftlig advarsel og kan evt. risikere at blive udelukket fra skolepraktik Egnethed Egnethed i forbindelse med optagelse til skolepraktik er bl.a. dokumenteret med, at du har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer: Du møder til tiden. Du melder dig syg efter de gældende retningslinjer. Du gennemfører dine praktikmål på en tilfredsstillende måde. Du er parat til at følge normer og den krævede adfærd på en arbejdsplads. Mobilitet - geografisk Kravet betyder, at du skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads også uden for lokalområdet. Der er ingen nærmere grænser for hvor lang transporttid, der må være tale om. Hvis du er nødt til at flytte for at få en tilbudt praktikplads, indgår det i vurderingen, om der kan gives støtte til flytning fra AUB. Desuden indgår det i vurderingen, om du i løbet af kort tid vil have mulighed for at få en praktikplads i lokalområdet, hvis du siger nej til en plads uden for lokalområdet. Her på Praktikcenter CELF betyder det, at vi forventer, at du søger i hele Danmark. Du skal notere telefoniske henvendelser og gemme ansøgninger på elevplan. Det er dokumentationen for at du har søgt. Mobilitet - fagligt Kravet betyder, at du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den du først ønskede. I vurderingen indgår, om du kan gå over i en anden uddannelse uden væsentlig tab af uddannelsestid. På Praktikcenter CELF betyder det, at du for eksempel skal være villig til at søge de praktikpladser, som dit grundforløbsbevis giver dig mulighed for. Optagelse i skolepraktik Din optagelse til skolepraktik afhænger af, hvilket grundlag du optages efter. Optages du direkte efter grundforløbet uden at have haft en uddannelsesaftale, gælder det, at du skal optages en måned efter afslutningen af grundforløbet. Hvis du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, kan du komme i skolepraktik snarest muligt. Skolen skal dog først have ophævelsen fra det sted, du har haft uddannelsesaftale eller din fagforening. Aktivt søgende Kravet betyder, at du skal gøre en aktiv indsats for selv at skaffe dig en praktikplads og kunne dokumentere det. Her på Praktikcenter CELFbetyder det at: Du skal være registret som praktikpladssøgende på Du skal opdatere din profil mindst 1 gang hver måned. Skolen gør en indsats for at hjælpe med at finde praktikplads til dig, mens du er i skolepraktik, og den hjælp skal du tage imod. Du skal være registreret med synlig profil/cv, som praktikpladssøgende på før du starter i skolepraktik, og mens du er i skolepraktik. Du skal søge mindst 3 stillinger pr. måned. Søger du ikke 3 stillinger pr. måned, kan du blive udmeldt af skolepraktikordningen. Dit bevis for søgning (stempelblanketter, cv og ansøgninger) uploader du til elevplan.dk i din uddannelsesplan under punktet praktikpladssøgning. 4 5

4 Klageadgang hvis du er uenig i skolens afgørelse om fortsat deltagelse i skolepraktik Lovbekendtgørelse nr j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven. Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev Uddannelseslængde Du har samme længde på uddannelsen som dem, der er i ordinær lære. Hvis din uddannelse er trindelt, skal den afsluttes med en faglig prøve, inden du er færdig med trin 1. Din praktikmester vil derefter inden din trin- 1 praktiktid er færdig, vurdere om du er klar og faglig dygtig nok til at gennemføre trin-2 på uddannelsen. Elevplan På elevplan kan du se, hvornår du skal på skole og de praktikmål du skal igennem. Din uddannelsesplan skal være opdateret i elevplan, og det er samtidig et krav, at du registrerer i elevplan når du har været ude og søge praktikplads. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til SKP jf. EMMA kriterierne. Evaluering af praktik forløb Både når du er i skolepraktik eller ude i en virksomhed, bliver din indsats og det udbytte du får ud af opholdet, evalueret. Evalueringen er med til at vise, hvor langt du er kommet i din praktikdel så du kan stramme op på evt. mangler i praktikken. Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klagen sendes til praktikchefen via Evalueringen foregår løbende igennem hele din praktik. Evalueringerne vil blive synlige på elevplan. Mødetider Som udgangspunkt møder alle skolepraktikelever til den mødetid, som er på de enkelte værksteder. Der kan i specielle tilfælde aftales andre mødetider. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. I tilfælde af transportmæssige problemer (storkonflikt hos busselskaber, snestorm og lignende) gælder de samme regler for alle, som er på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgiveren/skolen uvedkommende, hvor du bor, og hvor du kommer fra. Du har mødepligt. Hvis det ikke lykkes for dig at møde på din arbejdsplads, vil du blive trukket i løn, eller du kan bruge en af dine feriefridage. Mødetider i VFU og delaftale. I VFU er det virksomhedens regler med hensyn til mødetider, ferier, pauser, rygning osv., der gælder. Sygdom Ved 1. sygedag eller barns 1. sygedag ringer du til din praktikmester til mødetid med din sygemelding og eventuelle varighed. Ved VFU ringer du både til din praktikmester og virksomheden. Ved skoleophold ringer du til praktikmester og skolen. For at melde dig syg til skolen gøres det med SMS eller ringe, Kringelborg/Maribo/Nakskov tlf Merkur tlf SMS til UMS på Der kan ringes i tidrummet Ved længerevarende sygdom kan der forlanges en mulighedserklæring eller en friattest, og elevtiden kan evt. forlænges. Ved raskmelding ringes igen til din praktikmester og virksomheden hvis du er i VFU. Vi gør opmærksom på, at alt fravær registreres. Ved sygdomsperioder og øvrigt fravær som er kort og gentagende, og som der med giver et ustabilt uddannelsesforløb, vil din egnethed (EMMA) blive revurderet og kan medføre ophør på skolepraktik. Ferie år Sommerferie - 4 uger Juleferie - 4 dage 2014/15 7. juli - 1. august 2014 (uge 28-31) 2015/16 6. juli juli 2015 (uge 28-31) 2016/17 4. juli juli 2016 (uge 27-30) 2017/18 3. juli juli 2017 (uge 27-30) Helligdage og andre fridage Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfartsdag 2. Pinsedag Ferie Praktikcenter CELF bruger som udgangspunkt undervisningsafdelingernes vejledende ferieplan. For de kommende ferieår er den som i tabellen nederst på siden. Der kan være afvigelser i ferieplanen på CELF s forskellige afdelinger. Tal med din praktikmester om den ferieplan, du er omfattet. Den 5. feriedag afvikles fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvis ikke andet aftales. Elever, som er i VFU i skolens ferieperio der aftaler ferie med praktikmester. Den 6. ferieuge kan frit benyttes, dog ikke i skoleperioder. Ferien skal aftales skriftligt med din praktikmester. Overenskomstmæssige fridage 24. december, 1. maj og 5. juni afholdes af de berørte elever. Som SKP elev har du som udgangspunkt ikke ferie i ugerne 7 og 42 samt de tre dage før påske. 23. december, 29. december, 30. december 2014 samt 2. januar december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december 2017 samt 2. januar 2018 Juleaftensdag Juledag 2. Juledag Nytårsaftensdag Nytårsdag Bemærk! Du optjener ikke feriepenge, mens du er i SKP. 6 7

5 Fravær Lovlig fravær Lovlig fri kan bevilges af din praktikmester efter nedenstående retningslinjer: FESTLIGHEDER Ved eget bryllup. Ved deltagelse i forældres eller svigerforældres sølv, guld-, diamant eller krondiamantbryllup. Ved deltagelse i søskendes bryllup. Du vil ikke modtage kompensation, såfremt begivenheden falder uden for din normale arbejdstid, på arbejdsfri lørdage, søndage, helligdage eller i ferier. SYGDOM Til nødvendige lægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige tandlægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige specialistkonsultationer og behandlinger hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge eller specialistbehandling. Ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Kiropraktorbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Bloddonor: afgivelse af blod til blodbank, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. 1 dag 1 dag 1 dag DØDSFALD BEGRAVELSE Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse. Ved egne børns død og begravelse. Ved forældres/svigerforældres død og begravelse Ved møde i skifteretten efter ægtefælles, børns eller forældres død. Ved søskendes død og begravelse. Ved søskendes ægtefælles begravelse. Ved svigerbørns begravelse. Ved bedsteforældres begravelse. Kollegaers eller dennes ægtefælles begravelse. ANDRE LEJLIGHEDER Flytning fra en bolig til en anden. Ved møde i retten/amtet i forbindelse med separation og skilsmisse. Til første teoriprøve og køreprøve. Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen 1 dag FØDSEL - ALVORLIG SYGDOM I HJEMMET Nødvendige svangerskabsundersøgelser og fødselsforberedelser. Ved egne børns fødsel. Ved ægtefælles eller barns alvorlige sygdom med heraf følgende hospitalsindlæggelse. Hospitalsbesøg ved ægtefælles, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom. Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang 8 9

6 Ulovligt fravær Udeblivelse fra skolepraktik, skoleophold eller fra VFU uden at melde det rettidigt til rette person. Gentagne ulovlige fraværsdage kan medføre, at skolen opsiger din skolepraktikaftale. jf. EMMA kriterierne. Hvis vi vurderer, at dit fraværsmønster er bekymrende, vil du blive indkaldt til en samtale med henblik på, hvordan fraværet kan mindskes. Du vil modtage en skriftlig advarsel for dit fravær i henhold til SKP advarselsproceduren. Du vil blive trukket i skolepraktikydelse ved ulovlig fravær. Barsel og længerevarende sygdom Skolepraktikelever har mulighed for barsel på lige fod med elever, som er i uddannelsesaftale. Skolepraktikydelsen udbetales i hele perioden. Skolen følger de overenskomstmæssige barselsregler. Det tages op ved afslutningen af barsel, om læretiden skal forlænges. Beslutningen tages af det faglige udvalg. Der er ikke ret til børnepasningsorlov. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Hvis du skulle være så uheldig at komme til skade, mens du er udlånt til en virksomhed, skal dette straks meddeles til skolen. Retningslinjer for skolepraktikken Telefoner Det er tilladt at have mobiltelefoner åbne i arbejdstiden, men kun således at de ligger i din lomme eller taske. Det er desuden en betingelse, at din mobiltelefon er sat på lydløs. Det er tilladt at bruge telefon i forbindelse med dit arbejde. Generelt skal du rette dig efter de regler/aftaler, som din praktikmester udstikker. Sociale medier og andre kommunikationsformer. Facebook, twitter, SMS mm. må ikke benyttes i arbejdstiden, pauser dog undtaget. Mobning og chikane af kollegaer Mobning og chikane af kollegaer, personligt, via Internettet eller telefon/sms, kan medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse. Påklædning Da vi arbejder i et virksomhedslignende miljø, forventer vi, at du møder på arbejde velsoigneret, præsentabel og med god hygiejne hver dag. Hvis du har fået udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko, hjelm og andet sikkerhedsmateriel, skal du benytte det. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at drikke øl, vin og spiritus på skolens område, medmindre der udtrykkelig er givet tilladelse f.eks. i forbindelse med arrangementer. Det er heller ikke tilladt at indtage og handle med euforiserende stoffer. Du må ikke møde op i påvirket tilstand. Ved overtrædelse af ovenstående vil du blive bortvist. Rygning Der er rygeforbud på CELF. Rygning må kun finde sted uden for skolens matrikel og kun i fastsatte kaffe- og frokostpauser. Advarselsproceduren Advarselsproceduren har tre trin. En mundtlig advarsel, en skriftlig advarsel og udmeldelse. Nogle brud på EMMA - kriterierne eller andre regler kan være så grove, at de resulterer i øjeblikkelig udmeldelse af skolepraktik, f.eks. tyveri, vold, indtagelse af narkotika o. lign. Opsigelse/ophævelse Du kan til enhver tid skriftligt opsige din aftale med Praktikcenter CELF. I opsigelsen skrives datoen for hvornår du stopper i skolepraktik. Opsigelsen afleveres/sendes til din praktikmester. I tilfælde af at du indgår en uddannelsesaftale, ophæves din skolepraktikaftale med Praktikcenter CELF automatisk. CELF skolehjem Du kan bo på skolehjemmet når du er i skolepraktik hvis du opfylder gældende regler. Du skal have over 5 kvarters transporttid fra din bopæl til din skolepraktik arbejdsplads. For at finde ud af om der er langt nok, skal du bruge Prisen for at bo på skolehjemmet er 490 kr. pr. uge (januar 2014). Længerevarende sygdom Du kan ved længerevarende sygdom blive afkrævet mulighedserklæring (lægeerklæring). Den er med til at afgøre, om du fuldt ud kan genoptage din uddannelse. Det faglige udvalg tager stilling til evt. forlængelse af uddannelsestiden. Skolen betaler udgiften til mulighedserklæring. Husk regningen. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen, gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. IT-disciplin Vores pc er er til arbejdsbrug - ikke til privat brug. Det vil sige, det ikke er tilladt f.eks. at spille spil, bruge sociale medier og chatte i arbejdstiden. Internet skal bruges med omtanke og fortrinsvis til informationssøgning af relevans for arbejdet. Ved misbrug af internet vil der - efter skriftlig advarsel - blive tale om bortvisning. Privat brug af s er ikke tilladt. Disciplinære forseelser Tyveri, hærværk eller lignende medfører øjeblikkelig bortvisning

7 Økonomi Skolepraktikydelse Når du er i skolepraktik, får du en skolepraktikydelse og ikke løn. Du har ikke lønmodtagerstatus men elevstatus. Det har nogle konsekvenser for den måde, du er ansat på. Derfor hedder det ikke løn men ydelse ligesom SU. Størrelsen af din ydelse fastsættes på de årlige finanslove. Du får skolepraktikydelse under ferie og feriefridage, i det omfang skolen har bestemt. Hvis du har optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelsesforhold (også delaftaler) modregnes disse feriepenge i ydelsen. Dette gælder ikke, hvis der er tale om feriegodtgørelse fra et fritidsjob. Du har pligt til at give besked til lønkontoret, hvis du har opsparede feriepenge, der skal modregnes i din ydelse. Du skal have en NEM konto og have dine skatteforhold i orden, så skolen kan udbetale skolepraktikydelse. Du får din ydelsesseddel (lønseddel) på og udbetalingen er den sidste hverdag i måneden. Du er bagudlønnet og får din udbetaling første gang måneden efter, du er startet. Hvor stor er skolepraktikydelsen? Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Der er to forskellige ydelser. En ydelse. pr. måned for elever under 18 år, 2903,- kr. (2014). En ydelse pr. måned for elever på 18 år og derover, 6951,- kr. (2014). Der skelnes ikke mellem om elever er udeeller hjemmeboende Du skal betale A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af ydelsen. Husk at få ændret dit skattekort, så det passer til din indtjening. Elever der ikke er omfattet af skolepraktikydelsen Elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp/starthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage skolepraktikydelse. Når du tilmelder dig, skriver du under på, at du ikke modtager disse ydelser og skal give skolen besked, hvis dette forhold ændrer sig. Skolepraktikydelse og fritidsjob Du kan godt have et fritidsjob samtidig med at du er i skolepraktik, hvis det ikke går ud over din overholdelse af EMMA. Supplerende børnetilskud Tilskuddet trådte i kraft pr. 1. januar 2014 Hvem kan søge tilskud? Forsørgere, der enten er enlige, eller hvor begge parter er i gang med en uddannelse, der berettiger til SU (f.eks. skolepraktikelever og grundforløbselever). Det svarer i store træk til alle, der i dag er berettiget til børnetilskud eller forsørgertillæg via SU-systemet. De der i dag modtager børnetilskud, vil automatisk modtage brev om denne mulighed, men ALLE skal selv aktivt søge om tilskuddet, det sker ikke automatisk. Hvornår skal man søge? Du skal søge måneden FØR, du skal modtage første udbetaling. Det betyder, at hvis du skal have tilskuddet i januar 2014, så skal du søge senest den 30. december Hvordan søger man? Du skal søge via borger.dk. Her ligger en ansøgningsblanket, som skal udfyldes. Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at vedlægge en række bilag, herunder bevis på, at du er studerende. Hvor meget kan man få? Tilskuddet bliver indkomstafhængigt og bliver dermed individuelt vurderet. Udbetaling Tilskuddet bliver altid udbetalt den 20. i måneden til din nemkonto. Læs meget mere her: https://www.borger. dk/sider/boernetilskud-supplerende.aspx Regler for befordring Som skolepraktikelev er du ikke lønmodtager, og kan derfor ikke få skattemæssigt fradrag for din transport til og fra skolepraktikstedet. Til gengæld får du befordringsgodtgørelse. Du kan få befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til arbejdsplads/ skole. Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse efter følgende regler: Under ordinære skoleophold(hovedforløb) får man 100% dækning. I praktikperioder får man 90% dækning. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor du er i uddannelsesaftale/delaftale med en virksomhed. Der kan du få skattefradrag efter SKAT s gældende regler. Du får højst dækket billigste offentlige transportmiddel, også selv om du kører i egen bil, MC, scooter eller cykel. Du skal skrive på befordringssedlen, hvis du benytter eget transportmiddel. Der udbetales godtgørelse for en hel måned ad gangen - fra den 10. til den 9 i den efterfølgende måned. Husk underskrift fra din praktikmester/ arbejdsgiver. Befordringsudgiften udbetales månedsvis bagud. Skal derfor afleveres til lønadministrationen senest den 10. i måneden

8 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik: Delaftale Er en kortere aftale, der skal kunne placeres mellem 2 skoleophold. Du får normal lærlingeløn, men er stadig tilmeldt skolepraktikordningen. Du kan ikke indgå en delaftale med en virksomhed i udlandet. Hvis du har indgået delaftale med en virksomhed i Danmark, kan du dog godt blive udstationeret af virksomheden i udlandet som led i uddannelsesaftalen - eventuelt med støtte fra Arbejdsgivernes Elevrefusion efter reglerne om støtte til praktikophold i udlandet (PIU-støtte), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Efter delaftalens ophør vil du kunne vende tilbage til skolepraktik på normal vis. Du kan naturligvis kun modtage enten skolepraktikydelse eller løn under en delaftale. Hvis det sker, at du modtager begge dele under en delaftale, har du pligt til at meddele dette til skolen. Du vil efterfølgende skulle tilbagebetale din ydelse for den tid delaftalen løber. Du får skattefradrag af kørsel, når du er i virksomhedspraktik. VFU-aftale (aftale om virksomhedsforlagt undervisning) Ikke en egentlig uddannelsesaftale, men en aftale om at få praktikerfaring. Du modtager skolepraktikydelse og bliver ikke udmeldt af skolepraktikordningen. Virksomhedsforlagt undervisning kan godt foregå i en virksomhed i udlandet, hvis skolen kan garantere for kvaliteten af virksomhedens undervisning og føre tilsyn hermed. Du skal fortsat kunne opfylde EMMA-kravene. En VFU-aftale er typisk på to til fire ugers varighed. Kort uddannelsesaftale En kortere aftale, der skal indeholde mindst praktikophold og det næste skoleophold. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Efter den korte uddannelsesaftale kan du evt. få den forlænget eller blive genindmeldt i skolepraktikordningen. Vær opmærksom på, at du ved start i skolepraktik efter en kort uddannelsesaftale igen vil modtage skolepraktikydelse. Restaftale En uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af skolepraktikordningen. Hvis du som skolepraktikelev indgår praktikaftale med en virksomhed i udlandet under skolepraktikforløbet, vil du kunne vende tilbage til skolepraktikken. Hos din praktikmester og praktikpladskonsulenten kan du få meget mere at vide om de forskellige muligheder. Praktik i udlandet (PIU) Som skolepraktikelev har du også muligheden for at få hele eller dele af din uddannelse i udlandet, uden at du mister din ret til skolepraktik. På CELF har vi et samarbejde i delstaten Schleswig Holstein i Nord Tyskland. CELF har et team både i Danmark og Tyskland, til at hjælpe dig gennem processen. Kontakt praktikcentreret hvis du vil vide mere. Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning Når du er elev på en erhvervsuddannelse, hjælper AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - dig med at dække dine udgifter til rejse, flytning, bolig og transport, hvis du skal rejse til et andet sted i landet for at søge en praktikplads eller overtage en praktikplads. Hvad dækker AUB? Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: Udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen. Udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen. Flytning, når du skal begynde på praktik pladsen. Dækning af udgifter ved dobbelt husførelse. Særlige boligudgifter. Link til diverse bekendtgørelser og love m.m. Hovedbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Erhvervsuddannelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om skolepraktikydelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling: Erhvervsuddannelser/2010/skolepraktik2010.aspx Rejseudgifter For at få tilskud til dine rejseudgifter, skal du sende følgende til AUB: Skriftlig indkaldelse til samtalen. Billetterne til tog eller bus. Hvis du kører i bil, dækker AUB udgifter, der svarer til billigste offentlige transport. Flytteudgifter AUB dækker dine flytteudgifter, hvis du selv flytter dine møbler, eller hvis du vælger det billigste tilbud fra to forskellige flyttefirmaer. AUB betaler et tilskud, hvis du har familie og får dobbelt husførelse, fordi du må flytte i forbindelse med dit praktikophold, mens familien må blive i jeres fælles bolig. AUB kan hjælpe med indskud, hvis du flytter til en ny lejlighed og skal betale indskud/ depositum

9 CELF Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing Falster Tel

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH SKOLEPRAKTIK Agenda Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH Hvordan håndterer AARHUS TECH skp i praksis? Hvordan sikre vi at eleven opnår det faglige niveau? Hvordan skaber vi så praksisnær en ramme for

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere