Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Turisters kulturforbrug Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Turisters kulturforbrug 2004, som oprindeligt blev indsamlet af Epinion A/S for Peter Hansen, Wonderful Copenhagen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-18425). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-18425: Turisters kulturforbrug Primærundersøgere: Peter Hansen, Wonderful Copenhagen. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Lone Bredahl Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2281 respondenter, 141) variable med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (85 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Epinion A/S for Peter Hansen, Wonderful Copenhagen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til Dansk Data Arkiv i juni 2005 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Lone Bredahl Jensen i Dansk Data Arkiv, hvor materialet er arkiveret som DDA-18425: Turisters kulturforbrug Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen foreligger trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til Dansk Data Arkiv. DANSK DATA ARKIV NOVEMBER 2005 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau;

6 dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Turisters kulturforbrug 2004 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid.

7 Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: turist; kulturforbrug. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-18425: Turisters kulturforbrug Primærundersøger: Peter Hansen, Wonderful Copenhagen. DDA-18425, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Lone Bredahl Jensen). Dansk Data Arkiv datafil (2281 respondenter, 141 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (85 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Lone Alletorp Callard. Wonderful Copenhagen. Gl. Kongevej 1, 1610 København V. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Peter Hansen. Wonderful Copenhagen. Gammel Kongevej 1, 1610 København V. Dataindsamler: Epinion A/S. Vesterbrogade 74, 4., 1620 København V. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Wonderful Copenhagen tog initiativ til analysen af turisters kulturforbrug for at komme nærmere en forståelse af Københavns turister og deres motivationer, forventninger, adfærd og kulturforbrug. Formålet med projektet blev formuleret således: - At give ny viden om, hvordan turisterne bruger København - og særligt belyse turisternes kulturforbrug samt oplevelsen af byens kulturudbud. - At analysere hvilke forhåndsforventninger turisterne har og hvilke af disse forventninger, der skuffes og hvilke, der imødekommes. - At segmentere og opdele turisterne efter hvilke holdninger de har til deres ferie og i forlængelse heraf finde ud af, hvordan segmenterne forbruger København forskelligt. - At segmentere og opdele kulturaktiviteterne efter hvilke attraktioner, der hører sammen (som er på samme oplevelsesrute) og se hvilke segmenter og hvilke turister der vælger hvilke ruter. - At give konkrete anbefalinger til fremtidige markedføringstiltag, både overordnet for byen København og for de involverede kulturinstitutioner og attraktioner.

8 - At give information om turisternes brug af Copenhagen Card samt viden om kortets indvirkning på turisternes adfærd. Undersøgelsen blev gennemført som to delundersøgelser: en ex ante spørgeskemaundersøgelse, som turisterne blev bedt om at besvare i starten af deres ophold i København og en post hoc undersøgelse, som turisterne blev bedt om at besvare efter deres ophold i København. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 8. juli september Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 2281 respondenter; 141 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 31 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: tilfældige turister i København. Spørgeskemaerne er uddelt i Københavns Turistinformation og i Serviceinformationen i Københavns Lufthavn. Der blev indsamlet besvarelser fra turister med et Copenhagen Card og besvarelser fra turister uden et Copenhagen Card. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Undersøgelsen er gennemført som to delundersøgelser: En ex ante spørgeskemaundersøgelse, som turisterne blev bedt om at besvare i starten af deres ophold i København og en post hoc undersøgelse, som turisterne blev bedt om at besvare efter deres ophold i København. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Peter Hansen. Wonderful Copenhagen. Gammel Kongevej 1, 1610 København V.

9 REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Hansen, Peter; Kjær, Ole: Turisters Kulturforbrug. Wonderful copenhagen; 100 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. INDLEDNING 'Turisters kulturforbrug 2004' blev oprindelig indsamlet af Epinion for Peter Hansen, Wonderful Copenhagen. Undersøgelsen, der havde til formål at afdække såvel turisters forventninger til deres ophold i København, som deres faktiske kulturforbrug og vurdering af, om deres forventninger til opholdet blev indfriet, blev gennemført i perioden 8. juli til september DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2005 fra Wonderful Copenhagen med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser, primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere

10 svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for eventuelle filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2281 af respondenter). V0003 LØBENUMMER start 10, bredde 4 Løbenummer Variablen er kodet i intervallet V0004 DATO start 14, bredde 8, tekstfelt

11 Dato Variablen er kodet i intervallet Turist i København I V0005 HVEM REJSER DU MED start 22, manglende data: = 9 Spm. 1.1: Hvem rejser du med? Alene Med partner/ægtefælle Med venner/bekendte Med gruppe (en arrangeret grupperejse) Med familie Uoplyst svarprocent: 95 V0006 MED VENNER: ANTAL start 23, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V5 Spm. 1.1: Hvem rejser du med? Med venner og bekendte: Hvor mange? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (1800) V0007 MED GRUPPE: ANTAL start 26, bredde 4, manglende data: >=1000 FILTER: V5 Spm. 1.1: Hvem rejser du med? Med gruppe: Hvor mange? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (2239)

12 V0008 MED FAMILIE: ANTAL start 30, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V5 Spm. 1.1: Hvem rejser du med? Med familie: Hvor mange? Variablen er kodet i intervallet = Irrelevant (1712) V0009 BØRN MED PÅ REJSEN start 33, manglende data: = 9 Børn med på rejsen? (Genereret variabel på basis af V10-V15) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V BARNS ALDER start 34, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.2: Børn med på rejsen? 1. barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst/Irrelevant (1775) V BARNS ALDER start 37, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.2: Børn med på rejsen? 2. barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst/Irrelevant (2011) V BARNS ALDER

13 start 40, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.2: Børn med på rejsen? 3. barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst/Irrelevant (2209) V BARNS ALDER start 43, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.2: Børn med på rejsen? 4. barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst/Irrelevant (2226) V BARNS ALDER start 46, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.2: Børn med på rejsen? 5. barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst/Irrelevant (2272) V BARNS ALDER start 49, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.2: Børn med på rejsen? 6. barns alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst/Irrelevant (2278) V0016 NATIONALITET start 52, manglende data: = 99 Spm. 1.3: Hvad er nationalitet? Sæt kun ét kryds

14 Danmark Norge Sverige Tyskland Storbritannien USA Japan Finland Andet land Noter: Uoplyst svarprocent: 99 V0017 ANDET LAND start 54, bredde 25, tekstfelt FILTER: V16 Spm. 1.3: Hvad er nationalitet? Andet land, noter: Variablen indeholder en liste over anden nationalitet. Blank = Irrelevant (1363) V0018 BESØGE VENNER/FAMILIE start 79, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 1. Besøge venner/familie Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0019 GÅ RUNDT I BYEN start 80, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 2. Gå rundt i byen

15 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0020 ATTRAK./SEVÆRDIGHED start 81, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 3. Besøge attraktioner/seværdigheder Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0021 SPISE PÅ RESTAURANT start 82, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 4. Spise på restaurant Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0022 SHOPPING start 83, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds

16 5. Shopping Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0023 MUSEUM/UDSTILLINGER start 84, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 6. Gå på museum/udstillinger Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0024 NYDE NATTELIVET start 85, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 7. Gå ud om aftenen/nyde nattelivet Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0025 RUNDTURE MED GUIDE start 86, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds

17 8. Organiserede rundture med guide Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0026 TAGE UD I BYEN start 87, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 9. Tage ud af byen og se andet i regionen Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0027 KONCERTER/FESTIVALER start 88, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 10. Gå til koncerter/festivaler Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0028 TEATER/BIOGRAF start 89, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København?

18 Gerne flere kryds 11. Gå i teater/biograf Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0029 SE SPORTSBEGIVENHED start 90, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 12. Se sportsbegivenhed Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0030 DELTAGE SPORTSBE. start 91, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 13. Deltage i sportsbegivenhed Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0031 KONFERENCE/KONGRES start 92, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold

19 i København? Gerne flere kryds 14. Konference/kongres Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0032 ANDEN AKTIVITET start 93, manglende data: = 9 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? Gerne flere kryds 15. Andet, noter: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0033 NOTER ANDEN AKTIV. start 94, bredde 200, tekstfelt FILTER: V32 Spm. 1.4: Hvilke af følgende aktiviteter har du foretaget eller vil du foretage dig i forbindelse med dit ophold i København? 15. Andet, noter: Variablen indeholder oplysninger om anden aktivitet. Blank = Irrelevant (2171) V0034 KØN start 294, manglende data: = 9 Spm. 1.5: Køn og alder? Køn:

20 Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 95 V0035 ALDER start 295, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 1.5: Køn og alder? Alder: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (188) V0036 UDDANNELSE start 297, manglende data: = 9 Spm. 1.6: Sidst gennemførte uddannelse? Folkeskole eller lignende/ Primary school or similar Erhvervsuddannelse/ Techical or commercial education/training Studentereksamen eller lignende/ Secondary school Videregående uddannelser af mindst tre års varighed/ Third-level education (BA level or higher) Uoplyst svarprocent: 97 V0037 MODERNE BY start 298, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 1. Moderne Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke

21 Uoplyst svarprocent: 91 V0038 VENLIG ATMOSFÆRE start 299, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 2. Venlig atmosfære Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0039 AUTENTISK start 300, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 3. Autentisk Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0040 GOD MAD start 301, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København?

22 4. God mad Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0041 RIGT KULTURLIV start 302, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 5. Rigt kulturliv Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0042 FRIGJORT NATTELIV start 303, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 6. Frigjort natteliv Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 85

23 V0043 HISTORISK BY start 304, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 7. Historisk by Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0044 DYNAMISK start 305, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 8. Dynamisk Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0045 TOLERANT start 306, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 9. Tolerant

24 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0046 TROVÆRDIG start 307, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 10. Troværdig Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 86 V0047 ARKITEKTONISK SMUK start 308, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 11. Arkitektonisk smuk Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0048 COOL

25 start 309, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 12. Cool/hip/in Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 87 V0049 EKSKLUSIV start 310, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 13. Eksklusiv Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 86 V0050 SHOPPING start 311, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 14. Rig på shopping-muligheder Helt enig Enig

26 Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0051 SOC. BELAST. BY start 312, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 15. Socialt belastet by (mange hjemløse, sociale problemer mv.) Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 86 V0052 RIG PÅ SEVÆRDIGHED start 313, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 16. Rig på seværdigheder Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0053 STILFULD start 314, manglende data: = 9

27 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 17. Stilfuld Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0054 FORURENET start 315, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 18. Forurenet Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0055 GOD INFRASTRUKTUR start 316, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 19. God infrastruktur Helt enig Enig Neutral Uenig

28 Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0056 FINKULTUREL start 317, manglende data: = 9 Spm. 1.7: Sammenlignet med andre byer i Nordeuropa, hvor godt passer følgende udsagn efter din opfattelse på København? 20. Finkulturel Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0057 STØRRE BY/PÅ LANDET start 318, manglende data: = 9 Spm. 1.8: Bor du i dit hjemland i en større by (mere end indbyggere) eller på landet? På landet Større by Uoplyst svarprocent: 98 V0058 HVORNÅR FORLADER KBH. start 319, manglende data: = 9 Spm. 1.9: Hvornår forlader du København? I dag I morgen Om 2-3 dage Senere Ved ikke

29 Uoplyst svarprocent: 98 V0059 FORKÆLE MIG SELV FERIE start 320, manglende data: = 99 Spm. 1.10: Hvor på denne skala befinder du dig - sæt en cirkel om det tal, der passer? Sæt kun én cirkel Når jeg tager på ferie tænker jeg mest på at forkæle mig selv og ikke så meget på, hvad tingene koster Når jeg tager på ferie, tænker jeg meget på at rejse så økonomisk som muligt, så jeg får mest muligt for mine penge Uoplyst svarprocent: 95 V0060 NYE REJSEMÅL start 322, manglende data: = 99 Spm. 1.10: Hvor på denne skala befinder du dig - sæt en cirkel om det tal, der passer? Sæt kun én cirkel Når jeg rejser foretrækker jeg som regel rejsemål, som er nye og ikke særligt kendte

30 Når jeg rejser foretrækker jeg som regel rejsemål, som andre har prøvet før mig og sagt god for Uoplyst svarprocent: 94 V0061 REJSE PAKKET/PLANLAGT start 324, manglende data: = 99 Spm. 1.10: Hvor på denne skala befinder du dig - sæt en cirkel om det tal, der passer? Sæt kun én cirkel Jeg foretrækker som regel rejser, som på forhånd er pakket og planlagt Jeg foretrækker som regel rejser, som er spontane og uplanlagte Uoplyst svarprocent: 93 V0062 SAMVÆR MED ANDRE start 326, manglende data: = 99 Spm. 1.10: Hvor på denne skala befinder du dig - sæt en cirkel om det tal, der passer? Sæt kun én cirkel Når jeg rejser, er det vigtigste samværet med andre, f.eks. familie og venner og ikke så meget selve turistoplevelserne

31 Når jeg rejser, er det vigtigste at nå at opleve så meget som muligt i løbet af ferien Uoplyst svarprocent: 94 V0063 SLAPPE AF start 328, manglende data: = 99 Spm. 1.10: Hvor på denne skala befinder du dig - sæt en cirkel om det tal, der passer? Sæt kun én cirkel Når jeg er på ferie er det vigtigste, at jeg får muligheden for at slappe af Jeg foretrækker aktive ferier med mange fysiske aktiviteter Uoplyst svarprocent: 93 V0064 SE SEVÆRDIGHEDER start 330, manglende data: = 99 Spm. 1.10: Hvor på denne skala befinder du dig - sæt en cirkel om det tal, der passer? Sæt kun én cirkel Når jeg er på ferie lægger jeg vægt på, at se de største seværdigheder på destinationen

32 Når jeg er på ferie, kan jeg bedst lide at finde små nye steder, ingen har set før Uoplyst svarprocent: 91 V0065 FESTE OG MORE MIG start 332, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 1. Jeg vil feste og more mig Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V0066 LÆRE NOGET OM BYEN start 333, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 2. Jeg vil lære noget om byen og dens historie Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0067 LOKALBEFOLKNINGEN start 334, manglende data: = 9

33 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 3. Jeg vil i kontakt med lokalbefolkningen Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0068 MODERNE/NYE STEDER start 335, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 4. Jeg vil opleve steder, som er moderne, nye og anderledes Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0069 HISTORISKE MUSEER start 336, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 5. Jeg vil opleve byens historiske museer Helt enig Enig Neutral Uenig

34 Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0070 BYENS KULTURLIV start 337, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 6. Jeg vil opleve byens kulturliv gennem teatre og kunstudstillinger Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0071 KENDTE ATTRAKTIONER start 338, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 7. Jeg vil se de mest kendte attraktioner, f.eks. Den Lille Havfrue og Tivoli Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0072 SHOPPINGMULIGHEDER start 339, manglende data: = 9

35 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 8. Jeg vil bruge byens generelle shopping-muligheder Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0073 EKSKLUSIV SHOPPING start 340, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 9. Jeg vil udnytte byens muligheder for eksklusiv shopping Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V0074 SÆRLIG HOBBY start 341, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 10. Jeg vil dyrke en særlig hobby/interesse Helt enig Enig Neutral Uenig

36 Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V0075 UNDERGRUNDSMILJØET start 342, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 11. Jeg vil opsøge byens undergrundsmiljø Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V0076 HIPPE IN-STEDER start 343, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 12. Jeg vil opleve nogle af byens hippe in-steder Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V0077 SPISE-/CAFEOPLEVELSE start 344, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København?

37 13. Jeg vil nyde byens attraktive spise- og caféoplevelser Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0078 SAMVÆR VENNER/FAMILIE start 345, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 14. Jeg vil bruge byen som ramme om samvær med venner/ familie Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V0079 SLAPPE AF start 346, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 15. Jeg vil slappe af og lade op til arbejdet efter ferien Helt enig Enig Neutral Uenig

38 Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0080 EKSKLUSIV SEVÆRDIGHED start 347, manglende data: = 9 Spm. 1.11: Hvordan har du tænkt dig at holde/hvordan har du holdt ferie i København? 16. Jeg vil forsøge at opleve nogle af de knap så kendte, men meget ekslusive seværdigheder Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0081 STORBYFERIE ANTAL GANGE start 348, manglende data: = 9 Spm. 1.12: Hvor mange gange har du været på storbyferie? gang gange gange Mere end 5 gange Uoplyst svarprocent: 93 V0082 KØBENHAVN ANTAL GANGE start 349, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 1.13: Hvor mange gange har du været i København? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (149) V0083 ANTAL DAGE I KØBENHAVN

39 start 351, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 1.14: Hvor mange dage varer din ferie i København? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (128) V0084 ANTAL DAGE SAML. FERIE start 354, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 1.15: Hvor mange dage varer din samlede ferie? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (162) V0085 COPENHAGEN CARD start 357, manglende data: = 9 Spm. 1.16: Hvor har du hørt om Copenhagen Card? Genereret variabel Noteret om at have hørt om Copenhagen Card Har ikke hørt om Copenhagen Card før nu Uoplyst svarprocent: 91 V0086 COPENHAGEN CARD NOTER start 358, bredde 50, tekstfelt FILTER: V85 Spm. 1.16: Hvor har du hørt om Copenhagen Card? Noter: Variablen indeholder oplysninger om Copenhagen Card. Blank = Irrelevant (1176) V0087 HAR COPENHAGEN CARD start 408, manglende data: = 9 Spm. 1.17: Har du et Copenhagen Card? Genereret variabel

40 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0088 KORTNUMMER 1 start 409, bredde 50, tekstfelt FILTER: V87 Spm. 1.17: Har du et Copenhagen Card? Genereret variabel Hvis ja, noter venligst Copenhagen Card nummer 1.: Variablen indeholder Copenhagen Card nummer. Blank = Irrelevant (1326) V0089 KORTNUMMER 2 start 459, bredde 50, tekstfelt FILTER: V87 Spm. 1.17: Har du et Copenhagen Card? Hvis ja, noter venligst Copenhagen Card nummer 2.: Variablen indeholder Copenhagen Card nummer. Blank = Irrelevant (1445) V0090 KOMMENTARER 1. SKEMA start 509, manglende data: = 9 Er der skrevet kommentarer på skemaet? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 Turist i København II

41 V0091 UDFYLDT EKSTRA SKEMA start 510 Svaret på ekstra skema % antal kode Ej svaret på ekstra skema Svaret på ekstra skema V0092 DEJLIGT OPHOLD start 511, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.1: Alt i alt havde jeg/vi et dejligt ophold i København? Sæt kun ét kryds Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Uoplyst svarprocent: 53 V0093 ANBEFALE KØBENHAVN start 513, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.2: Vil du anbefale København som et godt rejsemål til andre? Sæt kun ét kryds Ja, helt sikkert Ja, temmeligt sikkert Nej, temmeligt sikkert ikke Nej, helt sikkert ikke Uoplyst

42 svarprocent: 53 V0094 KUN OPHOLD I KØBENHAVN start 515, manglende data: >=10 Spm. 2.3: Har du under dit ophold i København: 1. Udelukkende opholdt dig i selve hovedstaden? Ikke nævnt Nævnt Deltog ikke svarprocent: 53 V0095 OGSÅ MALMÖ/SVERIGE start 517, manglende data: >=10 Spm. 2.3: Har du under dit ophold i København: 2. Også besøgt Malmö/Sverige? Ikke nævnt Nævnt Deltog ikke svarprocent: 53 V0096 OGSÅ ØVRIGE HOVEDSTAD start 519, manglende data: >=10 Spm. 2.3: Har du under dit ophold i København: 3. Også besøgt den øvrige hovedstadsregion, dvs. Roskilde, Nordsjælland o.lign.? Ikke nævnt Nævnt

43 Deltog ikke svarprocent: 53 V0097 ANDRE DELE AF DANMARK start 521, manglende data: >=10 Spm. 2.3: Har du under dit ophold i København: 4. Også besøgt andre dele af Danmark? Ikke nævnt Nævnt Deltog ikke svarprocent: 53 V0098 NEGATIV OVERRASKET 1. start 523, bredde 200, tekstfelt Spm. 2.4: Hvad blev du mest negativt overrasket over under dit ophold i København? Noter: 1.: Variablen indeholder oplysninger over negative overraskelser. Blank = Uoplyst/Deltog ikke - (1290) V0099 NEGATIV OVERRASKET 2. start 723, bredde 200, tekstfelt Spm. 2.4: Hvad blev du mest negativt overrasket over under dit ophold i København? Noter: 2.: Variablen indeholder oplysninger over negative overraskelser. Blank = Uoplyst/Deltog ikke - (2278) V0100 POSITIV OVERRASKET 1. start 923, bredde 200, tekstfelt

44 Spm. 2.5: Hvad blev du mest positivt overrasket over under dit ophold i København? Noter: 1.: Variablen indeholder oplysninger over positive overraskelser. Blank = Uoplyst/Deltog ikke - (1227) V0101 POSITIV OVERRASKET 2. start 1123, bredde 200, tekstfelt Spm. 2.5: Hvad blev du mest positivt overrasket over under dit ophold i København? Noter: 2.: Variablen indeholder oplysninger over positive overraskelser. Blank = Uoplyst/Deltog ikke - (2279) V0102 MUSEER OG UDSTILLINGER start 1323, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.6: Hvis du har oplevet nogle af nedenstående attraktioner bedes du tilkendegive om de levede op til dine forventninger eller ej 1. Byens museer og udstillinger Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Ved ikke/ikke oplevet Uoplyst svarprocent: 48 V0103 TEATRE OG BIOGRAFER start 1325, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.6: Hvis du har oplevet nogle af nedenstående attraktioner bedes du tilkendegive om de levede op til dine

45 forventninger eller ej 2. Byens teatre og biografer Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Ved ikke/ikke oplevet Uoplyst svarprocent: 42 V0104 HISTORISKE BYGNINGER start 1327, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.6: Hvis du har oplevet nogle af nedenstående attraktioner bedes du tilkendegive om de levede op til dine forventninger eller ej 3. Byens historiske bygninger Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Ved ikke/ikke oplevet Uoplyst svarprocent: 49 V0105 UNDERHOLD. TILBUD start 1329, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.6: Hvis du har oplevet nogle af nedenstående attraktioner bedes du tilkendegive om de levede op til dine forventninger eller ej

46 4. Byens underholdningstilbud Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Ved ikke/ikke oplevet Uoplyst svarprocent: 45 V0106 MADSTEDER start 1331, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.6: Hvis du har oplevet nogle af nedenstående attraktioner bedes du tilkendegive om de levede op til dine forventninger eller ej 5. Byens madsteder Meget bedre end forventet Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Meget dårligere end forventet Ved ikke/ikke oplevet Uoplyst svarprocent: 49 V0107 NATTELIV start 1333, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 2.6: Hvis du har oplevet nogle af nedenstående attraktioner bedes du tilkendegive om de levede op til dine forventninger eller ej 6. Byens natteliv

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin. DDA-0302 -------- Datamateriale ------------- Regionplandebat på Bornholm 1976 --------------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen

Læs mere