Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:"

Transkript

1 Retsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv ændring af gyldighedstiden på kørekort) I. Høringen Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.), Chaufførernes Fagforening, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Danske Advokater, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport & Logistik (DTL), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DI Transport, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Falck, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Liv og Trafik, Forsikring & Pension, Forsvarets Materieltjeneste, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), KL (Kommunernes Landsforening), Københavns Brandvæsen, Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Lægeforeningen, MC Touring Club Danmark, Motorcykelbranchens Landsforbund, Motorcykel Importør Foreningen, NOAH-Trafik, Politiforbundet i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, præsidenterne for samtlige byretter, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Transporterhvervets Uddannelsesråd og Ældre Sagen. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra: Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Transport & Logistik (DTL), Datatilsynet, DI Transport, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Forsikring & Pension, Hærens Logistikskole, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), KL (Kommunernes Landsforening), Københavns Brandvæsen, MC Touring Club Danmark, Politiforbundet i Danmark, præsidenterne for samtlige byretter, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik og Ældre Sagen. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. II. Høringssvarene 1. Generelle bemærkninger Forbrugerrådet har vurderet, at lovforslaget ligger uden for rådets interesseområde og har derfor undladt at forholde sig til forslaget. Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Datatilsynet, Domstolsstyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Menneskerettigheder, præsidenterne for samtlige byretter, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsadvokaten og Rådet for Sikker Trafik har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Køreskole Forening tilslutter sig Justitsministeriets udkast til lovforslag. Politiforbundet i Danmark har ikke bemærkninger til lovforslaget som sådant, men hilser ændringerne og de mere restriktive formateringer af kørekortet velkommen, da de øger muligheden for en bedre og mere effektiv kontrol. 2. Gyldighedstid på kørekort 2.1. Ændring af gyldighedstid for kørekort til kategori A (motorcykel) og kategori B (bil) 2

3 DTU Transport finder det udmærket, at Justitsministeriet har valgt at prioritere, at kørekortindehavere ikke pålægges unødig byrde og udgift, og i den forbindelse har valgt en gyldighedsperiode på 15 år frem for 10 år. Forenede Danske Motorejere (FDM) har så længe det ikke er forbundet med unødige omkostninger og besvær for danske kørekortindehavere ikke indvendinger mod, at der fastsættes en gyldighedstid på 15 år, når formålet er at reducere mulighederne for forfalskning af kørekort. FDM kan i den forbindelse tilslutte sig, at fornyelse ikke skal ske hyppigere end hvert 15. år. FDM er endvidere enig med Justitsministeriet i, at en tvungen helbredsmæssig kontrol ved fornyelse af kørekort til almindelig bil mv. ikke vil stå i fornuftigt forhold til de omkostninger og den ulempe, som det langt overvejende flertal af borgere ville blive påført. FDM kan derfor tilslutte sig, at fornyelsen af kørekort til personbil og motorcykel ikke ledsages af et krav om lægeattest. MC Touring Club Danmark er enig i, at man i Danmark bør vælge den maksimale administrative gyldighedstid på 15 år, og at der ikke indføres et generelt krav om, at der ved de løbende fornyelser hvert 15. år skal indleveres en lægeattest Ændring af gyldighedstid for kørekort til kategori C (lastbil) og kategori D (bus) Dansk Transport og Logistik (DTL) og International Transport Danmark (ITD) finder, at gyldighedsperioden på fem år for kørekort til lastbil og bus er for kort og henviser bl.a. til, at der ikke ses at være væsentlige trafiksikkerhedsmæssige begrundelser for den korte gyldighedsperiode for kørekort til lastbil. Justitsministeriet skal bemærke, at det efter tredje kørekortdirektivs artikel 7, stk. 2, litra b, er et krav, at kørekort til kategori C1 (lille lastbil), C (lastbil), D1 (lille bus), D (bus) samt C1/E, C/E, D1/E og D/E (henholdsvis lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj) udstedes med en administrativ gyldighedsperiode på fem år. Det er ifølge direktivet således ikke muligt at fastsætte en længere gyldighedstid end fem år for kørekort til sådanne køretøjer. Der henvises i øvrigt til punkt 2.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget Ændring af gyldighedstid for kørekort til traktor/motorredskab 3

4 Dansk Transport og Logistik (DTL) er enig i, at de nye regler om fornyelse også bør omfatte kørekort til traktor/motorredskab, men finder, at regler for fornyelse af kørekort til traktor/motorredskab skal være de samme som for busser og lastbiler dvs. fornyelse hvert femte år. DTL anfører i den forbindelse, at traktorer er i direkte konkurrence med mange vognmænd om godskørsel, snerydning og slamsugning mv., idet mange kommuner anvender traktorer til snerydning og saltning, ligesom maskinstationer mv. anvender bl.a. traktorer til kørsel med slamsuger. Justitsministeriet skal bemærke, at traktorer ikke er omfattet af tredje kørekortdirektiv, men at ministeriet har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt også at indføre en administrativ gyldighedsperiode for traktorkørekort, bl.a. henset til direktivets formål om at begrænse mulighederne for forfalskning. Justitsministeriet finder i den forbindelse, at gyldighedstiden bør fastsættes til 15 år, og at der ved de løbende fornyelser ikke bør stilles krav om indlevering af lægeattest. Den foreslåede ordning indebærer, at spørgsmålet om fornyelse af traktorkørekort vil blive behandlet på samme måde som ved fornyelser til andre kørekortskategorier, hvor direktivet heller ikke stiller krav om en særlig gyldighedstid på fem år og helbredskontrol i forbindelse med fornyelse. Justitsministeriet finder ikke, at der bl.a. henset til hastighedsgrænsen for traktorer er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, der taler for at lade de mere byrdefulde fornyelsesregler, der fremover skal gælde for kørekort til lastbil mv., gælde tilsvarende for traktorkørekort Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år DTU Transport kan ikke støtte opretholdelsen af den nuværende ordning vedrørende hyppigere kørekortfornyelse med krav om helbredstjek for personer, der er fyldt 70 år, idet der ifølge DTU Transport ikke kan påvises nogen positive sikkerhedsmæssige effekter ved denne ordning, som ydermere pålægger borgerne unødigt besvær og unødige udgifter. DTU Transport anfører nærmere, at international forskning gentagne gange har påvist, at helbredsmæssige undersøgelser i forbindelse med ældres kørekortfornyelse ikke har nogen positiv sikkerhedsmæssig effekt. Ifølge DTU Transport findes der tværtimod forskningsresultater, der tyder på, at sikkerheden muligvis forringes på systemniveau ved screening af ældre bilister for sygdomme eller funktionelt svigt. DTU Transport anfører i den forbindelse, at der er en tendens til, at screeningsordninger får andre bilister end dem, som screeningen viser ikke længere er egnet 4

5 til at føre bil, til at opgive at køre bil. Ved at flytte disse bilister over til andre mindre sikre transportmåder bliver sikkerheden overordnet set nedsat. DTU Transport anbefaler Justitsministeriet at iværksætte en grundig evaluering af praksis for ældre bilisters kørekortfornyelse, hvor både sikkerhedsmæssige effekter og omkostninger samt den byrde, der pålægges samfundet og borgere, vurderes. Ældre Sagen støtter den nuværende ordning for kørekortfornyelse for personer, der er fyldt 70 år, hvor fornyelsen bygger på en lægeundersøgelse og -erklæring. Ældre Sagen støtter ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv det nuværende krav om, at det er ansøgerens egen læge, som skal udføre lægeundersøgelsen, men anfører samtidig, at det medfører, at ansøgeren ikke kan gå til den billigste læge for at få lavet undersøgelsen, hvilket Ældre Sagen finder problematisk pga. store prisudsving på lægeerklæringer. Ældre Sagen anbefaler derfor, at der fastsættes nærmere regler for et maksimumbeløb på en lægeerklæring, der skal benyttes ved kørekortfornyelse. Justitsministeriet finder ligesom Ældre Sagen at der fortsat bør være en fast aldersgrænse på 70 år, hvorefter det med jævne mellemrum og altså oftere end hvert 15. år i forbindelse med fornyelse af kørekortet undersøges, om den pågældende fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort. Ved at fastsætte en kortere gyldighedstid på kørekort til personer over 70 år, sikrer man efter Justitsministeriets opfattelse, at kørekort kun fornys til personer, som fortsat har den fornødne åndelige og legemlige førlighed, og at de personer, som ikke selv vil eller er i stand til at indse, at de er til fare for sig selv eller andre, ophører med at køre bil. Hvis man ophævede den gældende ordning, ville man således efter Justitsministeriets opfattelse forringe mulighederne for at opfange de personer, som ikke længere opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort. For så vidt angår spørgsmålet om priser på lægeattester, som skal anvendes ved kørekortfornyelse, kan Justitsministeriet oplyse, at ministeriet i anden sammenhæng har igangværende drøftelser med bl.a. Praktiserende Lægers Landsorganisation (PLO) om muligheden for at fastsætte en fast pris for sådanne lægeattester Øvrige bemærkninger om gyldighedstid Rigspolitiet anfører, at sammenkobling af gyldighedstiderne for for- 5

6 skellige kørekortkategorier også bør gælde for så vidt angår kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E (dvs. lille lastbil, lastbil, lille bus og bus samt sådanne køretøjer med stort påhængskøretøj), således at fornyelse af disse kategorier tillige medfører fornyelse af kategori A, B og B/E (dvs. motorcykel, almindelig bil og almindelig bil med stort påhængskøretøj) i 15 år. Som det fremgår af punkt 2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, påtænker Justitsministeriet at fastsætte nærmere regler om sammenkobling af gyldighedstiderne for forskellige kørekortkategorier i kørekortbekendtgørelsen. Justitsministeriet forventer i den forbindelse at lægge op til, at der kan ske en sammenkobling af gyldighedstiderne som anført af Rigspolitiet. 3. Økonomiske konsekvenser mv Gebyr Ældre Sagen hilser det velkomment, at det eksisterende gebyr for kørekortfornyelse for personer, der er fyldt 70 år, fastholdes på det nuværende niveau. Dansk Transport og Logistik (DTL), DI Transport og International Transport Danmark (ITD) finder, at gebyret for fornyelse af kørekort til lastbil og bus skal begrænses til de administrative omkostninger i lighed med, hvad der i lovudkastet er lagt op til for fornyelse af kørekort til personbil mv. Justitsministeriet er enig med DTL, DI Transport og ITD i, at der ved fastsættelsen af gebyret for fornyelse af kørekort til lastbil og bus mv. også bør tages udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med myndighedernes sagsbehandling og produktion af et nyt kørekort. Justitsministeriet har derfor i lovforslaget indsat en ny gebyrbestemmelse i færdselslovens 124 c, stk. 1, nr. 3, der efter forslaget bliver nr. 4, hvorefter gebyret for fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt henholdsvis lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj udgør 135 kr. for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år. Det bemærkes, at gebyret er fastsat således, at det skønnes at dække kommunernes og sundhedsmyndighedernes omkostninger i forbindelse med udstedelsen, herunder den nødvendige kontrol af de helbredsmæssige forhold. Herudover indeholder gebyret et beløb på 10 kr. til opretholdelse af en 6

7 forholdsmæssig andel af det provenu, der i dag følger af gebyret på 220 kr. for fornyelse af kørekort til lastbil og bus mv. til personer mellem 50 og 70 år Økonomiske og administrative konsekvenser i øvrigt Københavns Brandvæsen bemærker, at de ændringer, der foreslås i lovforslaget, samt de ændringer, der senere vil blive fastsat administrativt i kørekortbekendtgørelsen, vil få konsekvenser for brandvæsenet af både økonomisk og administrativ karakter. Københavns Brandvæsen oplyser, at brandvæsenet er en virksomhed med ca. 700 ansatte, hvoraf en stor del som led i tjenesten har kørekort til lastbil eller bus og/eller erhvervskørekort. De foreslåede regler vil således i forbindelse med fornyelse af kørekort indebære omkostninger for brandvæsenet i form af gebyrer, lægeattester, fotos samt tid, der medgår til fornyelsen. Herudover skal der etableres et administrativt system til løbende sikring af, at fornyelser sker rettidigt. Hærens Logistikskole har ingen principielle bemærkninger til forslaget om ændring af gyldighedstiden for kørekort, men bemærker at de nye regler vil medføre en ikke ubetydelig omkostning til fornyelse af kørekort for forsvarets personel, idet forsvaret årligt uddanner ca personer til kategorierne C, D og CE (lastbil, bus og lastbil med stort påhængskøretøj). For så vidt angår spørgsmålet om gebyrer henvises til punkt 3.1 ovenfor og punkt 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Det bemærkes i den forbindelse, at kravet om fornyelse af kørekort er rettet mod den enkelte kørekortindehaver, hvorfor pligten til at betale gebyr mv. i forbindelse med en fornyelse som udgangspunkt også påhviler den pågældende ansøger. I det omfang f.eks. en arbejdsgiver påtager sig at afholde de omkostninger, der er forbundet med en ansats kørekortfornyelse, vil dette i sagens natur have økonomisk betydning for arbejdsgiveren, men lovforslaget regulerer ikke dette spørgsmål. Rigspolitiet bemærker, at indførelse af et krav om jævnlig fornyelse af kørekort vil indebære, at antallet af kørekort, der skal udstedes, må forventes at stige betydeligt, og politiets arbejde i den forbindelse må antages at forøges tilsvarende. De skærpede helbredsmæssige krav ved fornyelse af kørekort til lastbil og bus må tillige forventes at medføre en ikke uvæsentlig stigning i antallet af administrative sager og klagesager hos 7

8 politikredsene og Rigspolitiet, ligesom forslaget må forventes at medføre en stigning i antallet af helbredsmæssige køretest, hvilket vil medføre et øget ressourceforbrug. Lovforslaget forventes endvidere at påvirke en række af politiets IT-systemer. Der henvises til punkt 5 i lovforslagets almindelige bemærkninger om lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Andet Hærens Logistikskole bemærker, at hovedparten af forsvarets personel, der erhverver kørekort til kategori C, CE og D (lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj og bus) er yngre end 21 år henholdsvis 24 år, hvorfor en ændring af aldersgrænsen for kørekort til kategori C og CE til 21 år og kategori D til 24 år mod de nuværende 18 henholdsvis 21 år vil medføre væsentlige gener for uddannelse til forsvarets deltagelse i internationale missioner. Hærens Logistikskole indstiller derfor til Justitsministeriet at gøre brug af direktivets muligheder for at bibeholde de eksisterende aldersgrænser for erhvervelse af kørekort til lastbil mv. i relation til køretøjer, der benyttes af forsvaret. Hærens Logistikskole anfører i den forbindelse, at der er tilsvarende behov for, at de øvrige medlemsstater på deres område anerkender gyldigheden af danske kørekort, der er udstedt til førere under den aldersgrænse, der ellers er anført i tredje kørekortdirektivs artikel 4. KL (Kommunernes Landsforening) vurderer, at lovforslaget kan medvirke til bedre trafiksikkerhed ved øget kontrol og mere uddannelse, inden kørekort kan erhverves. KL finder imidlertid, at der bør sikres en kontrolordning med politiet, da forslaget ellers risikerer kun at få begrænset effekt hos de trafikanter, som følger lovgivningen. MC Touring Club Danmark opfordrer til, at man med den kommende bekendtgørelse vil gøre det muligt at erhverve kørekort til kategori A1 som 16-årig, da en fastholdelse af den nuværende aldersgrænse på 18 år vil få betydelige negative konsekvenser for unge, som ønsker at køre det, der i dag betegnes som lille motorcykel (kategori A2 ifølge direktivet), da dette ellers ikke længere vil være muligt for 18-årige. MC Touring Club Danmark anfører, at man i Norge, Sverige og Tyskland allerede nu har mulighed for og fortsat vil have mulighed for at erhverve kørekort til en 125 cm 3 maskine (A1) som 16-årig, og at der ikke er grund til, at 8

9 Danmark opretholder den meget restriktive bestemmelse på dette område. Justitsministeriet påtænker i forbindelse med den videre implementering af tredje kørekortdirektiv at benytte sig af direktivets muligheder for her i landet at bibeholde de eksisterende aldersgrænser for erhvervelse af kørekort til lastbil mv. i relation til køretøjer, der benyttes af forsvaret mv. De nærmere regler herom vil blive fastsat i kørekortbekendtgørelsen. Det bemærkes, at der efter tredje kørekortdirektiv ikke er nogen pligt for andre medlemsstater til på deres område at anerkende kørekort, der er udstedt til førere under den aldersgrænse, som følger af direktivets hovedregler. Den nærmere fastlæggelse af bl.a. aldersgrænsen for kategori A1 vil ske i forbindelse med det videre arbejde med implementering af tredje kørekortdirektiv ved administrative forskrifter. Justitsministeriet er i den forbindelse opmærksom på, at en fastholdelse af aldersgrænsen på 18 år for små motorcykler (kategori A1) på baggrund af direktivet vil have konsekvenser for aldersgrænsen for henholdsvis mellem motorcykel (kategori A2) og stor motorcykel (kategori A), idet den trinvise adgang til at erhverve kørekort styrkes med direktivet. Justitsministeriet finder imidlertid ikke umiddelbart, at en sådan skærpelse af erfaringskravene i direktivet, der har til formål at styrke færdselssikkerheden, kan begrunde, at aldersgrænsen nedsættes for små motorcykler. Tværtimod finder Justitsministeriet, at aldersgrænsen for kørsel på små motorcykler bør fastholdes på 18 år. Det bemærkes, at den kommende ændring af kørekortbekendtgørelsen forventes at blive sendt i høring inden udgangen af III. Lovforslaget Det fremsatte lovforslag adskiller sig fra det udkast, der har været i høring, på følgende punkter: 1. For at sikre mulighed for at foretage fornyelse af kørekortet før udløbet af gyldighedstiden, f.eks. i forbindelse med sammenkobling af gyldighedstider, er der foreslået en ændring af færdselslovens 59, stk. 3, 1. pkt. (lovforslagets 1, nr. 3). 2. Der er i forslaget til færdselslovens 59 a, stk. 3 (lovforslagets 1, nr. 4), indsat en bestemmelse om årlig prisregulering af gebyret på 100 kr. i 9

10 færdselslovens 59 a, stk. 2, der skal betales i forbindelse med ombytning af kørekort. 3. Det er i bestemmelsen om et omkostningsdækkende gebyr for fornyelse af kørekort til almindelig bil mv., jf. forslaget til færdselslovens 124 c, stk. 1, nr. 3 (lovforslagets 1, nr. 5), fastsat, at gebyret udgør 100 kr. 4. Der er i forslaget til færdselslovens 124 c, stk. 1, nr. 4 (lovforslagets 1, nr. 6), indsat en gebyrbestemmelse vedrørende fornyelse af kørekort til lastbil og bus mv. Gebyret er fastsat til 135 kr. og dækker udover omkostningerne også et beløb på 10 kr. til opretholdelse af en forholdsmæssig andel af det provenu, der i dag følger af gebyret på 220 kr. for fornyelser af kørekort til lastbil og bus mv. for ansøgere mellem 50 og 70 år. 5. Den bestemmelse om årlig prisregulering, der fremgik af høringsudkastets forslag til færdselslovens 124 c, stk. 7, indgår nu i forslaget til færdselslovens 124 g (lovforslagets 1, nr. 7). Bestemmelsen indebærer endvidere, at der ligeledes skal ske regulering af den omkostningsdækkende del af gebyret for fornyelser af kørekort til lastbil og/eller bus mv. Herudover er der foretaget visse redaktionelle ændringer og præciseringer i lovforslagets bemærkninger. 10

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0265 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Cirkulære om kørekort

Cirkulære om kørekort CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0053 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kørekort

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0264 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere