Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:"

Transkript

1 Retsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv ændring af gyldighedstiden på kørekort) I. Høringen Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.), Chaufførernes Fagforening, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Danske Advokater, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport & Logistik (DTL), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, DI Transport, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Falck, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen for Trafikofre, Foreningen Liv og Trafik, Forsikring & Pension, Forsvarets Materieltjeneste, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), KL (Kommunernes Landsforening), Københavns Brandvæsen, Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Lægeforeningen, MC Touring Club Danmark, Motorcykelbranchens Landsforbund, Motorcykel Importør Foreningen, NOAH-Trafik, Politiforbundet i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, præsidenterne for samtlige byretter, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Transporterhvervets Uddannelsesråd og Ældre Sagen. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra: Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Transport & Logistik (DTL), Datatilsynet, DI Transport, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Forsikring & Pension, Hærens Logistikskole, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), KL (Kommunernes Landsforening), Københavns Brandvæsen, MC Touring Club Danmark, Politiforbundet i Danmark, præsidenterne for samtlige byretter, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik og Ældre Sagen. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. II. Høringssvarene 1. Generelle bemærkninger Forbrugerrådet har vurderet, at lovforslaget ligger uden for rådets interesseområde og har derfor undladt at forholde sig til forslaget. Dansk Erhverv, Dansk Kørelærer-Union, Datatilsynet, Domstolsstyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Menneskerettigheder, præsidenterne for samtlige byretter, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsadvokaten og Rådet for Sikker Trafik har ingen bemærkninger til lovforslaget. Dansk Køreskole Forening tilslutter sig Justitsministeriets udkast til lovforslag. Politiforbundet i Danmark har ikke bemærkninger til lovforslaget som sådant, men hilser ændringerne og de mere restriktive formateringer af kørekortet velkommen, da de øger muligheden for en bedre og mere effektiv kontrol. 2. Gyldighedstid på kørekort 2.1. Ændring af gyldighedstid for kørekort til kategori A (motorcykel) og kategori B (bil) 2

3 DTU Transport finder det udmærket, at Justitsministeriet har valgt at prioritere, at kørekortindehavere ikke pålægges unødig byrde og udgift, og i den forbindelse har valgt en gyldighedsperiode på 15 år frem for 10 år. Forenede Danske Motorejere (FDM) har så længe det ikke er forbundet med unødige omkostninger og besvær for danske kørekortindehavere ikke indvendinger mod, at der fastsættes en gyldighedstid på 15 år, når formålet er at reducere mulighederne for forfalskning af kørekort. FDM kan i den forbindelse tilslutte sig, at fornyelse ikke skal ske hyppigere end hvert 15. år. FDM er endvidere enig med Justitsministeriet i, at en tvungen helbredsmæssig kontrol ved fornyelse af kørekort til almindelig bil mv. ikke vil stå i fornuftigt forhold til de omkostninger og den ulempe, som det langt overvejende flertal af borgere ville blive påført. FDM kan derfor tilslutte sig, at fornyelsen af kørekort til personbil og motorcykel ikke ledsages af et krav om lægeattest. MC Touring Club Danmark er enig i, at man i Danmark bør vælge den maksimale administrative gyldighedstid på 15 år, og at der ikke indføres et generelt krav om, at der ved de løbende fornyelser hvert 15. år skal indleveres en lægeattest Ændring af gyldighedstid for kørekort til kategori C (lastbil) og kategori D (bus) Dansk Transport og Logistik (DTL) og International Transport Danmark (ITD) finder, at gyldighedsperioden på fem år for kørekort til lastbil og bus er for kort og henviser bl.a. til, at der ikke ses at være væsentlige trafiksikkerhedsmæssige begrundelser for den korte gyldighedsperiode for kørekort til lastbil. Justitsministeriet skal bemærke, at det efter tredje kørekortdirektivs artikel 7, stk. 2, litra b, er et krav, at kørekort til kategori C1 (lille lastbil), C (lastbil), D1 (lille bus), D (bus) samt C1/E, C/E, D1/E og D/E (henholdsvis lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj) udstedes med en administrativ gyldighedsperiode på fem år. Det er ifølge direktivet således ikke muligt at fastsætte en længere gyldighedstid end fem år for kørekort til sådanne køretøjer. Der henvises i øvrigt til punkt 2.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget Ændring af gyldighedstid for kørekort til traktor/motorredskab 3

4 Dansk Transport og Logistik (DTL) er enig i, at de nye regler om fornyelse også bør omfatte kørekort til traktor/motorredskab, men finder, at regler for fornyelse af kørekort til traktor/motorredskab skal være de samme som for busser og lastbiler dvs. fornyelse hvert femte år. DTL anfører i den forbindelse, at traktorer er i direkte konkurrence med mange vognmænd om godskørsel, snerydning og slamsugning mv., idet mange kommuner anvender traktorer til snerydning og saltning, ligesom maskinstationer mv. anvender bl.a. traktorer til kørsel med slamsuger. Justitsministeriet skal bemærke, at traktorer ikke er omfattet af tredje kørekortdirektiv, men at ministeriet har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt også at indføre en administrativ gyldighedsperiode for traktorkørekort, bl.a. henset til direktivets formål om at begrænse mulighederne for forfalskning. Justitsministeriet finder i den forbindelse, at gyldighedstiden bør fastsættes til 15 år, og at der ved de løbende fornyelser ikke bør stilles krav om indlevering af lægeattest. Den foreslåede ordning indebærer, at spørgsmålet om fornyelse af traktorkørekort vil blive behandlet på samme måde som ved fornyelser til andre kørekortskategorier, hvor direktivet heller ikke stiller krav om en særlig gyldighedstid på fem år og helbredskontrol i forbindelse med fornyelse. Justitsministeriet finder ikke, at der bl.a. henset til hastighedsgrænsen for traktorer er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, der taler for at lade de mere byrdefulde fornyelsesregler, der fremover skal gælde for kørekort til lastbil mv., gælde tilsvarende for traktorkørekort Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år DTU Transport kan ikke støtte opretholdelsen af den nuværende ordning vedrørende hyppigere kørekortfornyelse med krav om helbredstjek for personer, der er fyldt 70 år, idet der ifølge DTU Transport ikke kan påvises nogen positive sikkerhedsmæssige effekter ved denne ordning, som ydermere pålægger borgerne unødigt besvær og unødige udgifter. DTU Transport anfører nærmere, at international forskning gentagne gange har påvist, at helbredsmæssige undersøgelser i forbindelse med ældres kørekortfornyelse ikke har nogen positiv sikkerhedsmæssig effekt. Ifølge DTU Transport findes der tværtimod forskningsresultater, der tyder på, at sikkerheden muligvis forringes på systemniveau ved screening af ældre bilister for sygdomme eller funktionelt svigt. DTU Transport anfører i den forbindelse, at der er en tendens til, at screeningsordninger får andre bilister end dem, som screeningen viser ikke længere er egnet 4

5 til at føre bil, til at opgive at køre bil. Ved at flytte disse bilister over til andre mindre sikre transportmåder bliver sikkerheden overordnet set nedsat. DTU Transport anbefaler Justitsministeriet at iværksætte en grundig evaluering af praksis for ældre bilisters kørekortfornyelse, hvor både sikkerhedsmæssige effekter og omkostninger samt den byrde, der pålægges samfundet og borgere, vurderes. Ældre Sagen støtter den nuværende ordning for kørekortfornyelse for personer, der er fyldt 70 år, hvor fornyelsen bygger på en lægeundersøgelse og -erklæring. Ældre Sagen støtter ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv det nuværende krav om, at det er ansøgerens egen læge, som skal udføre lægeundersøgelsen, men anfører samtidig, at det medfører, at ansøgeren ikke kan gå til den billigste læge for at få lavet undersøgelsen, hvilket Ældre Sagen finder problematisk pga. store prisudsving på lægeerklæringer. Ældre Sagen anbefaler derfor, at der fastsættes nærmere regler for et maksimumbeløb på en lægeerklæring, der skal benyttes ved kørekortfornyelse. Justitsministeriet finder ligesom Ældre Sagen at der fortsat bør være en fast aldersgrænse på 70 år, hvorefter det med jævne mellemrum og altså oftere end hvert 15. år i forbindelse med fornyelse af kørekortet undersøges, om den pågældende fortsat opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort. Ved at fastsætte en kortere gyldighedstid på kørekort til personer over 70 år, sikrer man efter Justitsministeriets opfattelse, at kørekort kun fornys til personer, som fortsat har den fornødne åndelige og legemlige førlighed, og at de personer, som ikke selv vil eller er i stand til at indse, at de er til fare for sig selv eller andre, ophører med at køre bil. Hvis man ophævede den gældende ordning, ville man således efter Justitsministeriets opfattelse forringe mulighederne for at opfange de personer, som ikke længere opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort. For så vidt angår spørgsmålet om priser på lægeattester, som skal anvendes ved kørekortfornyelse, kan Justitsministeriet oplyse, at ministeriet i anden sammenhæng har igangværende drøftelser med bl.a. Praktiserende Lægers Landsorganisation (PLO) om muligheden for at fastsætte en fast pris for sådanne lægeattester Øvrige bemærkninger om gyldighedstid Rigspolitiet anfører, at sammenkobling af gyldighedstiderne for for- 5

6 skellige kørekortkategorier også bør gælde for så vidt angår kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E (dvs. lille lastbil, lastbil, lille bus og bus samt sådanne køretøjer med stort påhængskøretøj), således at fornyelse af disse kategorier tillige medfører fornyelse af kategori A, B og B/E (dvs. motorcykel, almindelig bil og almindelig bil med stort påhængskøretøj) i 15 år. Som det fremgår af punkt 2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, påtænker Justitsministeriet at fastsætte nærmere regler om sammenkobling af gyldighedstiderne for forskellige kørekortkategorier i kørekortbekendtgørelsen. Justitsministeriet forventer i den forbindelse at lægge op til, at der kan ske en sammenkobling af gyldighedstiderne som anført af Rigspolitiet. 3. Økonomiske konsekvenser mv Gebyr Ældre Sagen hilser det velkomment, at det eksisterende gebyr for kørekortfornyelse for personer, der er fyldt 70 år, fastholdes på det nuværende niveau. Dansk Transport og Logistik (DTL), DI Transport og International Transport Danmark (ITD) finder, at gebyret for fornyelse af kørekort til lastbil og bus skal begrænses til de administrative omkostninger i lighed med, hvad der i lovudkastet er lagt op til for fornyelse af kørekort til personbil mv. Justitsministeriet er enig med DTL, DI Transport og ITD i, at der ved fastsættelsen af gebyret for fornyelse af kørekort til lastbil og bus mv. også bør tages udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med myndighedernes sagsbehandling og produktion af et nyt kørekort. Justitsministeriet har derfor i lovforslaget indsat en ny gebyrbestemmelse i færdselslovens 124 c, stk. 1, nr. 3, der efter forslaget bliver nr. 4, hvorefter gebyret for fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt henholdsvis lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj udgør 135 kr. for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år. Det bemærkes, at gebyret er fastsat således, at det skønnes at dække kommunernes og sundhedsmyndighedernes omkostninger i forbindelse med udstedelsen, herunder den nødvendige kontrol af de helbredsmæssige forhold. Herudover indeholder gebyret et beløb på 10 kr. til opretholdelse af en 6

7 forholdsmæssig andel af det provenu, der i dag følger af gebyret på 220 kr. for fornyelse af kørekort til lastbil og bus mv. til personer mellem 50 og 70 år Økonomiske og administrative konsekvenser i øvrigt Københavns Brandvæsen bemærker, at de ændringer, der foreslås i lovforslaget, samt de ændringer, der senere vil blive fastsat administrativt i kørekortbekendtgørelsen, vil få konsekvenser for brandvæsenet af både økonomisk og administrativ karakter. Københavns Brandvæsen oplyser, at brandvæsenet er en virksomhed med ca. 700 ansatte, hvoraf en stor del som led i tjenesten har kørekort til lastbil eller bus og/eller erhvervskørekort. De foreslåede regler vil således i forbindelse med fornyelse af kørekort indebære omkostninger for brandvæsenet i form af gebyrer, lægeattester, fotos samt tid, der medgår til fornyelsen. Herudover skal der etableres et administrativt system til løbende sikring af, at fornyelser sker rettidigt. Hærens Logistikskole har ingen principielle bemærkninger til forslaget om ændring af gyldighedstiden for kørekort, men bemærker at de nye regler vil medføre en ikke ubetydelig omkostning til fornyelse af kørekort for forsvarets personel, idet forsvaret årligt uddanner ca personer til kategorierne C, D og CE (lastbil, bus og lastbil med stort påhængskøretøj). For så vidt angår spørgsmålet om gebyrer henvises til punkt 3.1 ovenfor og punkt 4 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Det bemærkes i den forbindelse, at kravet om fornyelse af kørekort er rettet mod den enkelte kørekortindehaver, hvorfor pligten til at betale gebyr mv. i forbindelse med en fornyelse som udgangspunkt også påhviler den pågældende ansøger. I det omfang f.eks. en arbejdsgiver påtager sig at afholde de omkostninger, der er forbundet med en ansats kørekortfornyelse, vil dette i sagens natur have økonomisk betydning for arbejdsgiveren, men lovforslaget regulerer ikke dette spørgsmål. Rigspolitiet bemærker, at indførelse af et krav om jævnlig fornyelse af kørekort vil indebære, at antallet af kørekort, der skal udstedes, må forventes at stige betydeligt, og politiets arbejde i den forbindelse må antages at forøges tilsvarende. De skærpede helbredsmæssige krav ved fornyelse af kørekort til lastbil og bus må tillige forventes at medføre en ikke uvæsentlig stigning i antallet af administrative sager og klagesager hos 7

8 politikredsene og Rigspolitiet, ligesom forslaget må forventes at medføre en stigning i antallet af helbredsmæssige køretest, hvilket vil medføre et øget ressourceforbrug. Lovforslaget forventes endvidere at påvirke en række af politiets IT-systemer. Der henvises til punkt 5 i lovforslagets almindelige bemærkninger om lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Andet Hærens Logistikskole bemærker, at hovedparten af forsvarets personel, der erhverver kørekort til kategori C, CE og D (lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj og bus) er yngre end 21 år henholdsvis 24 år, hvorfor en ændring af aldersgrænsen for kørekort til kategori C og CE til 21 år og kategori D til 24 år mod de nuværende 18 henholdsvis 21 år vil medføre væsentlige gener for uddannelse til forsvarets deltagelse i internationale missioner. Hærens Logistikskole indstiller derfor til Justitsministeriet at gøre brug af direktivets muligheder for at bibeholde de eksisterende aldersgrænser for erhvervelse af kørekort til lastbil mv. i relation til køretøjer, der benyttes af forsvaret. Hærens Logistikskole anfører i den forbindelse, at der er tilsvarende behov for, at de øvrige medlemsstater på deres område anerkender gyldigheden af danske kørekort, der er udstedt til førere under den aldersgrænse, der ellers er anført i tredje kørekortdirektivs artikel 4. KL (Kommunernes Landsforening) vurderer, at lovforslaget kan medvirke til bedre trafiksikkerhed ved øget kontrol og mere uddannelse, inden kørekort kan erhverves. KL finder imidlertid, at der bør sikres en kontrolordning med politiet, da forslaget ellers risikerer kun at få begrænset effekt hos de trafikanter, som følger lovgivningen. MC Touring Club Danmark opfordrer til, at man med den kommende bekendtgørelse vil gøre det muligt at erhverve kørekort til kategori A1 som 16-årig, da en fastholdelse af den nuværende aldersgrænse på 18 år vil få betydelige negative konsekvenser for unge, som ønsker at køre det, der i dag betegnes som lille motorcykel (kategori A2 ifølge direktivet), da dette ellers ikke længere vil være muligt for 18-årige. MC Touring Club Danmark anfører, at man i Norge, Sverige og Tyskland allerede nu har mulighed for og fortsat vil have mulighed for at erhverve kørekort til en 125 cm 3 maskine (A1) som 16-årig, og at der ikke er grund til, at 8

9 Danmark opretholder den meget restriktive bestemmelse på dette område. Justitsministeriet påtænker i forbindelse med den videre implementering af tredje kørekortdirektiv at benytte sig af direktivets muligheder for her i landet at bibeholde de eksisterende aldersgrænser for erhvervelse af kørekort til lastbil mv. i relation til køretøjer, der benyttes af forsvaret mv. De nærmere regler herom vil blive fastsat i kørekortbekendtgørelsen. Det bemærkes, at der efter tredje kørekortdirektiv ikke er nogen pligt for andre medlemsstater til på deres område at anerkende kørekort, der er udstedt til førere under den aldersgrænse, som følger af direktivets hovedregler. Den nærmere fastlæggelse af bl.a. aldersgrænsen for kategori A1 vil ske i forbindelse med det videre arbejde med implementering af tredje kørekortdirektiv ved administrative forskrifter. Justitsministeriet er i den forbindelse opmærksom på, at en fastholdelse af aldersgrænsen på 18 år for små motorcykler (kategori A1) på baggrund af direktivet vil have konsekvenser for aldersgrænsen for henholdsvis mellem motorcykel (kategori A2) og stor motorcykel (kategori A), idet den trinvise adgang til at erhverve kørekort styrkes med direktivet. Justitsministeriet finder imidlertid ikke umiddelbart, at en sådan skærpelse af erfaringskravene i direktivet, der har til formål at styrke færdselssikkerheden, kan begrunde, at aldersgrænsen nedsættes for små motorcykler. Tværtimod finder Justitsministeriet, at aldersgrænsen for kørsel på små motorcykler bør fastholdes på 18 år. Det bemærkes, at den kommende ændring af kørekortbekendtgørelsen forventes at blive sendt i høring inden udgangen af III. Lovforslaget Det fremsatte lovforslag adskiller sig fra det udkast, der har været i høring, på følgende punkter: 1. For at sikre mulighed for at foretage fornyelse af kørekortet før udløbet af gyldighedstiden, f.eks. i forbindelse med sammenkobling af gyldighedstider, er der foreslået en ændring af færdselslovens 59, stk. 3, 1. pkt. (lovforslagets 1, nr. 3). 2. Der er i forslaget til færdselslovens 59 a, stk. 3 (lovforslagets 1, nr. 4), indsat en bestemmelse om årlig prisregulering af gebyret på 100 kr. i 9

10 færdselslovens 59 a, stk. 2, der skal betales i forbindelse med ombytning af kørekort. 3. Det er i bestemmelsen om et omkostningsdækkende gebyr for fornyelse af kørekort til almindelig bil mv., jf. forslaget til færdselslovens 124 c, stk. 1, nr. 3 (lovforslagets 1, nr. 5), fastsat, at gebyret udgør 100 kr. 4. Der er i forslaget til færdselslovens 124 c, stk. 1, nr. 4 (lovforslagets 1, nr. 6), indsat en gebyrbestemmelse vedrørende fornyelse af kørekort til lastbil og bus mv. Gebyret er fastsat til 135 kr. og dækker udover omkostningerne også et beløb på 10 kr. til opretholdelse af en forholdsmæssig andel af det provenu, der i dag følger af gebyret på 220 kr. for fornyelser af kørekort til lastbil og bus mv. for ansøgere mellem 50 og 70 år. 5. Den bestemmelse om årlig prisregulering, der fremgik af høringsudkastets forslag til færdselslovens 124 c, stk. 7, indgår nu i forslaget til færdselslovens 124 g (lovforslagets 1, nr. 7). Bestemmelsen indebærer endvidere, at der ligeledes skal ske regulering af den omkostningsdækkende del af gebyret for fornyelser af kørekort til lastbil og/eller bus mv. Herudover er der foretaget visse redaktionelle ændringer og præciseringer i lovforslagets bemærkninger. 10

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1) 2010/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-801-0030 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-4586 Fremsat den 9. november 2016 af transport-

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. december 2011 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Katarina Lundh Sagsnr.: 2011-810-0003 Dok.: 284379 GRUND- OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0014 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt.

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine Møller

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marie Louise Skibsted Als Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 902540 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017 15. januar 2017 NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort Dansk Folkeparti har foreslået afskaffelse af kravet om at 75+ årige skal undersøges af lægen for at forny

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt:

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt: Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget 201 L 161 Bilag 1, L 161 A Bilag 1, L 161 B Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 15. marts 2016 2015-7393

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 485 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. april 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-801-0002 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0416 > 2011/0422 vedrørende manglende gennemførelse af i alt syv direktiver Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 426 Offentligt Lovafdelingen NOTAT Dato: 10. maj 2011 Kontor: EU-kontoret Sagsnr.: 2011-6170-0254 Dok.: KRA41007 til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk JUSTITSMISTERIET Uw Dato: Kontor: Sagsbeh:.: Dok.: 1 t MRS.?010 Statsretskontoret Christian Hesthaven 2010-7613-0087 CHE40426 + bilag De har

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 10 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2011-84-0011 Dok.: 239010 Samlenotat vedrørende

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre)

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre) 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, foretages følgende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af regler om gyldighedstid

Læs mere

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Færdselsstyrelsen Juridisk afdeling Dato: J. nr.: 6. marts 2007 FS Høringsnotat Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Grundlæggende kvalifikations-

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS21101-00003 Dato: 17-03-2016 Sagsbehandler: TRBJ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 1 Offentligt Retsudvalget L 137 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. februar 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-7650-0005 Dok.: HSI40232 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere