Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen."

Transkript

1 EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller anden misbrug samt medvirke til, at ingen elever eller kursister via misbrug hindres i at gennemføre uddannelse eller kurser på skolen. Det er skolens formål at fremme et uddannelsesmiljø uden alkohol- eller anden misbrug, hvor elever og kursister har størst mulig fokus på læring og kompetenceudvikling. Det er skolens formål at øge viden blandt skolens elever og kursister om alkohol- eller anden misbrug samt at vejlede elever og kursister, som ønsker at komme ud af et alkohol- eller anden misbrug Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. Information til elev eller kursist: Alle elever og kursister har adgang til information om misbrugspolitikken ved brug af eksempelvis en af følgende informationskanaler: ved uddannelsens/kursets start, ved informationsmøder, på skolens hjemmeside, gennem udsendelse af informationsfolder, som gør opmærksom på misbrugets uheldige og negative virkning. Skolens holdning: Indtagelse af alkohol el. euforiserende stoffer indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for: svigtende koncentrationsevne / indlæring ændret adfærd afhængighed såvel fysisk og psykisk som økonomisk at uddannelsen eller kurset ikke gennemføres økonomisk kriminalitet dårlig livskvalitet Skolens holdning til misbrug skal derfor: være klar og synlig danne grundlag for skolens oplysende arbejde danne grundlag for skolens forebyggende arbejde danne grundlag for skolens konkrete handling når misbrug konstateres Side 1 af 7

2 Skolens misbrugspolitik omfatter følgende områder: euforiserende stoffer andre rusmidler alkohol dopingstoffer Samt en indsats som er særligt målrettet eleverne for områderne: ludomani (Internetspil) mobiltelefoni (overdrevet og uhensigtsmæssigt brug, eks. mobning) Skolens regler for: Euforiserende stoffer, doping samt andre rusmidler: På skolens områder er det strengt forbudt at bruge, besidde, sælge eller videregive euforiserende stoffer, andre rusmidler, samt dopingpræparater. Alkohol: Det er forbudt at indtage alkohol på skolens områder i undervisningstiden. Ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (f.eks. øl, vin, breezers, ciders). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra skolens ledelse. I skolens caféer for vores egne elever, hvor der er deltagelse af mindst en lærer eller deltagelse fra kantinen, må der sælges øl, vand, breezers og ciders i det aftalte tidsrum. Lukkede fester er kun for skolens nuværende elever, samt tidligere elever. Tidligere elever skal ringe og melde sig til inden festen. Der vil blive udarbejdet en liste med navne på de tidligere elever, der er meldt til. Hvis der kommer tidligere elever, der ikke er meldt til, kan de komme ind, hvis en af de lærere, der er til stede, godkender dette. Åbne fester kan arrangeres såfremt gæsterne er inviteret af nuværende elever. Der vil blive udarbejdet en liste med navne på gæsterne samt hvilken elev, der har inviteret gæsten/gæsterne. Åbne fester må kun arrangeres, hvis der foreligger en godkendelse fra skolens ledelse. Internet og mobiltelefoni: Overdrevent spil af enhver art, Internet og mobiltelefoni, der kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige problemer er uacceptabelt og er derfor ikke tilladt. Hvis et misbrug konstateres, tager skolen fat om misbruget, og hjælper med vejledning til at søge en løsning på misbruget. Det er ikke tilladt at spille for penge fra skolens computere. Alle de websites, som tilbyder spil for penge, vil blive lukket på skolens computere, så man ikke har adgang til disse websites fra skolens computere. Hvis en elev opdages i at spille på nettet, så lukkes det pågældende website, og eleven gøres opmærksom på skolens regler omkring spil på nettet. Side 2 af 2

3 Generelt: Generelt er det forbudt at indtage enhver form for rusmiddel i alle situationer på skolen. Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver medarbejder, elev eller kursist på skolen at gribe aktivt ind, hvis elever/kursister indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddel påvirket tilstand på skolens områder. Forebyggelse: Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter: Synliggørelse Oplysning Misbrugsnetværk På baggrund af dette deltager skolen i lokalområdernes SSP og SSP+, der er kriminalitetsforebyggende samarbejder mellem: S: Skolerne i området S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og P: Politiet +: Samt lokalområdets ungdomsinstitutioner Skolen ønsker via dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd specielt i omgang med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt de unge. Vi gør en indsats, der hindrer grupper med uhensigtsmæssig adfærd, herunder kriminel adfærd/misbrug i at opstå og udvikle sig. Vi fokuserer på følgende indsatser: Vi synliggør misbrugspolitikken på skolens hjemmeside og via skolens ordensregler Vi afholder arrangementer på skolen med misbrug som overordnet tema Vi holder løbende eleverne/kursisterne informeret med brochurer eller andet materiale om misbrug Desuden arbejder skolen hen imod et system, der kan opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, hvilket giver øget muligheder for at sætte ind med vejledende indsatser for genopretning, som forebygger problemer, der kan skade de unge. Derfor er der oprettet et misbrugsnetværk på skolen, der har til formål at: arbejde for at etablere et uddannelsesmiljø, hvor det er muligt tidligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger informere og oplyse elever/kursister om misbrug sikre at eleverne/kursisterne er informeret om skolens misbrugspolitik sikre at skolen har nogle ansvarlige, der skal iværksætte forebyggende initiativer, og fungere som bindeled mellem elever, kursister, kontaktlærere og afdelingsledere. Ligeledes iværksætter de konkrete initiativer, hvor der er tale om mistanke om misbrug Side 3 af 3

4 Misbrugsnetværkets opbygning: Misbrugsnetværket består at repræsentanter fra følgende medarbejdergrupper samt kontakt til SSP medarbejdere. Studievejledning Kontaktlærere Ledelse Skolehjem Evt. SSP+ Evt. UU/UUV Kontaktlærerens særlige rolle: Kontaktlæreren skal ved enhver mistanke om misbrug samtale (f.eks. en bekymringssamtale ) med eleven om mulig hjælp, misbrugets konsekvenser for helbred og indlæring, samt tilbyde skolens medvirken til løsning af problemet eller vejlede til hjælp gennem studievejleder eller skolens misbrugsnetværk. Når misbruget er konstateret: Hvis det konstateres, at en elev/kursist overtræder skolens regler, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Skolen kan anvende drugtest ved bestyrket mistanke, for at underbygge beslutningsgrundlaget. Efterfølgende vil sagen hurtigt blive behandlet på skolen af kontaktlæreren og/eller afdelingslederen evt. i samarbejde med skolens misbrugsnetværk alt afhængig af overtrædelsens karakter med henblik på, at eleven/kursisten skal kunne fortsætte uddannelsen. Skolens misbrugsnetværk skal altid orienteres. Skolens procedure for bortvisning er følgende: Hvis misbrug fortsættes efter den forebyggende indsats (f.eks. bekymringssamtalen ), eller hvis elever/kursister (uden forudgående samtale) skønnes påvirket i en grad, at indlæring ikke er mulig eller hensynet til sikkerhed på arbejdspladsen tilsidesættes, bortvises eleven/kursisten resten af dagen. Ud fra et helhedsbillede og den aktuelle situation, kan bortvisningen omfatte flere dage. 1. Forinden bortvisning tilbydes eleven/kursisten en samtale og hjælp til kontakt til kommunes misbrugskonsulent, hvis eleven/kursisten er 18 år +. Hvis eleven er under 18 år kontaktes Ungenetværket 2. Hjemmet underrettes telefonisk og skriftligt med brev (såfremt eleven er under 18 år) 3. UU/UUV underrettes (såfremt eleven/kursisten er under 25 år) Skolens procedure for genoptagelse af undervisning er følgende: Ved genoptagelse af undervisning afholder kontaktlæreren eller afdelingslederen i samarbejde med vejlederen en samtale om elevens/kursistens overvejelser og handlinger fremadrettet (individuelle aftaler, behandlingsforløb m.m.) Eleven/kursisten gøres bekendt med følgende procedurer: 1. Konstateres forsat misbrug bortvises eleven/kursisten Side 4 af 4

5 2. Hjemmet underrettes telefonisk og skriftligt med brev (såfremt eleven er under 18 år) 3. UU/UUV underrettes (såfremt eleven/kursisten er under 25 år) 4. Fortsat optagelse på uddannelsen kan herefter kun finde sted, hvis behandling er indledt og kan dokumenteres Skolens procedure for kriminelle forhold er følgende: Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politi eller andre relevante myndigheder og evt. euforiserende stoffer, andre rusmidler eller dopingstoffer vil blive konfiskeret og overdraget til politiet. Sagens karakter afgør om hændelsen medfører advarsel eller bortvisning fra skolen. Hvis den unge er under 18 år, skal hjemmet hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning. Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at eleven atter kommer på ret kurs med henblik på fremtidig uddannelse/arbejde. 1. Konstateres kriminelle forhold med involvering af eleven/kursisten, overdrages sagen til politi/relevante myndigheder 2. Hjemmet underrettes telefonisk og skriftligt med brev. Hjemmet inddrages efterfølgende i problemløsningen (såfremt eleven er under 18 år) 3. UU/UUV underrettes (såfremt eleven/kursisten er under 25 år) 4. Fortsat optagelse på uddannelsen afgøres af skolens misbrugsnetværk i samråd med kontaktlæren, vejlederen og afdelingslederen Henvisning til information og tilbud om behandling: Næstved Næstved Kommune har Rådgivningen for Stofmisbrugere, som er åben mandag onsdag kl , tirsdag kl , torsdag kl og kl , fredag kl , tirsdag lukket. Rådgivningen ligger i Toldbodgade 19, 1. sal og kan kontaktes på telefon , hvor der kan træffes en misbrugskonsulent. Alkoholrådgivningen findes i Sundhedscentret på Præstøvej 67 og kan kontaktes på telefon , hvor der kan træffes en alkoholkonsulent. Telefontid på alle hverdage kl Køge I Køge Kommune kontaktes Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, som er åben mandag, tirsdag, torsdag kl , onsdag og fredag kl Rådgivningen ligger på Egøjevej 34 og kan kontaktes på telefon Haslev I Faxe Kommune kontaktes Alkoholrådgivningen på telefon eller Stofmisbrugsrådgivningen på telefon eller Begge rådgivningsfunktioner hører til Rådgivnings- og Misbrugsrådgivning og har adressen: Præstøvej 78, 4640 Faxe. Side 5 af 5

6 Øvrig rådgivning og vejledning Der kan henvises til følgende hjemmesider: som er en ungeportal, hvor unge åbent og anonymt kan tale om rusmidler, venner, kærester og meget mere som er en ungeportal, hvor unge anonymt kan få information, råd og vejledning via sms (coach) eller som er rådgivning og vejledning til alle der har problemer med alkohol, både drikkende, voksne pårørende og børn/teenagere der vokser op i alkoholfamilier Evaluering af indsatser: Hvert år i juni evalueres organiseringens opbygning samt årets indsatser og resultater vedrørende at fremme et uddannelsesmiljø uden alkohol- eller anden misbrug. Skolens misbrugsnetværk er ansvarlig for at foretage evalueringen. Formålet er, at tilpasse initiativer og organisationen til de aktuelle forhold. Der evalueres bl.a. med fokus på følgende: 1. Initiativer vedrørende skolens misbrugspolitiks egenskaber til at: være klar og synlig danne grundlag for skolens oplysende arbejde danne grundlag for skolens forebyggende arbejde danne grundlag for skolens konkrete handling når misbrug konstateres 2. Årets indsatser vedrørende: euforiserende stoffer andre rusmidler alkohol dopingstoffer ludomani (Internetspil) mobiltelefoni (overdrevet og uhensigtsmæssigt brug, eks. mobning) 3. Skolens procedurer, når misbrug er konstateret Revideret vedr. test (p. 4) Revideret vedr. årlige arrangementer slettet (p. 1), salg af ciders tilføjet (p. 2), kontakt til ungenetværket tilføjet (p. 4) Opdateret vedr. henvisninger (p. 5) Side 6 af 6

7 Side 7 af 7

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere