SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06"

Transkript

1 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU)

2 FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST (Opgaver og organisation for Søværnets Officersskole) pålagt at planlægge og koordinere kadetaspirantuddannelsen samt at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere grundofficersuddannelsen 1 (GRO 1) og grundofficersuddannelsen 2 (GRO 2). Som en del af opgaven udgives denne bestemmelse for den praktiske uddannelse af kadetaspiranter og kadetter (BEPU) samt uddannelsesbøger for henholdsvis teknikere og operative (som bilag). Uddannelsesbøgerne dokumenterer den praktiske uddannelse over for Søfartsstyrelsen (SFS) og Søværnets Operative Kommando (SOK) i henhold til STCW-95. BEPU indeholder en række fagplaner for den praktiske uddannelse til søs og i land. Fagplanerne er bl.a. udarbejdet på baggrund af de praktiske erfaringer, der er opnået i løbet af tidligere praktikperioder samt Søfartsstyrelsens krav. Uddannelsesbøgerne indeholder bl.a. en række opgaver, som eleverne skal udføre i løbet af deres praktikperioder. BEPU og uddannelsesbøgerne danner således grundlag for den enkelte enheds gennemførelse af kadetaspiranternes og kadetternes praktikperioder. BEPU er udarbejdet således, at man for tilkommanderede elever kan tage udgangspunkt i den konkrete fagplan og tilrettelægge uddannelsen derefter. Den egentlige udstikning af kadetter og kadetaspiranter udsendes af SOS før iværksættelsen af den pågældende togtperiode og ajourføres efter behov. De sidste to hold på OGU-uddannelsen (Olfert Fischer og Willemoes) gennemfører praktikophold til søs ud fra denne publikations fagplaner for aktuelle togter. BEPU udsendes ikke længere i trykt udgave, men kan findes på SOS hjemmeside på FIIN og internettet. Uddannelsesbøger udleveres til kadetaspiranter ved uddannelsens start. Forslag til ændringer og rettelser af BEPU indsendes til SOS. CHRISTIAN A. NØRGAARD kommandør Chef for Søværnets Officersskole

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SOSPUB Uddannelsesbeskrivelse o Grafisk oversigt Fagplaner o Fagplaner O og T-linie Fagplan for praktikophold 1: Togt på sejlkutter o Fagplaner O-linie O-linie fagplan for praktikophold 2: Befalingsmandspraktik O-linie fagplan for praktikophold 3: Togt på skolefartøj O-linie fagplan for praktikophold 4: Weekendsejladser på SK1-året og dagsejlads på SK2-året O-linie fagplan for praktikophold 5: Navigationstogt O-linie fagplan for praktikophold 6: Vagtcheftogt o Fagplaner T-linie T-linie fagplan for praktikophold 2: Maskinbefalingsmand og delingsinstruktør T-linie fagplan for praktikophold 3: Termiske maskiner og anlæg T-linie fagplan for praktikophold 4: Elektroteknik og el-autorisation T-linie fagplan for praktikophold 5: Maskinmestertogt Instruks for føring af logbog Instruks for føring af uddannelsesbog Vejledning i afregning af kadetter under praktikophold

4 UDDANNELSESBESKRIVELSE INDLEDNING 1. Nærværende bestemmelser er udarbejdet med baggrund i gældende uddannelsesplaner for kadetter og kadetaspiranter. Uddannelsesplanerne for kadetter og kadetaspiranter udarbejdes af Søværnets Officersskole (SOS) på baggrund af et af Søværnets Operative Kommando (SOK) udgivet uddannelsesdirektiv. Udover de til togtperioderne tilhørende fagplaner er der i Bestemmelser for den praktiske uddannelse (BEPU) indeholdt yderligere informationer og vejledninger af administrativ og praktisk karakter. Formålet med disse er dels at give enhederne den fornødne baggrundsviden om kadetter og kadetaspiranters uddannelsesstade, dels at sikre en ensartet og smidig forvaltning, mens eleverne er om bord. FORMÅL 2. Formålet med praktikperioderne er, at kadetaspiranter og kadetter opnår de praktiske færdigheder, den viden om den praktiske gennemførelse af arbejdet i enhederne og den holdning til tjenestens gennemførelse, der er nødvendig for, at de kan gennemføre den fortsatte uddannelse og senere forrette tjeneste som officerer i søværnet. MÅL 3. Målet med gennemførelsen af praktikperioder fremgår af de enkelte kapitler i BEPU. ELEVFORUDSÆTNINGER 4. Elevforudsætningerne fremgår af de enkelte kapitler, men for at give et overblik er der på de næste sider anført en oversigt over faserne i den samlede uddannelse for operativ og teknisk linie, hvorunder også praktikperioderne fremgår. I skemaerne er de togtperioder, hvor BEPU danner grundlag for uddannelsen ved enhederne, markeret med grå baggrund. INDHOLD 5. Uddannelsesindholdet fremgår af de enkelte fagplaner. Generelt skal det tilstræbes, at eleverne motiveres til at holde søværnets traditioner i hævd, og at deres sans for skibes korrekte orlogsmæssige udseende skærpes. Det skal ligeledes tilstræbes, at der arrangeres besøg på søværnets landtjenestesteder, når dette falder belejligt ind i skibenes sejlplan, således at kadetter og kadetaspiranter får udvidet deres kendskab til søværnets organisation og opgaver. Endvidere skal der gives lejlighed til at vedligeholde den fysiske træningstilstand.

5 GENNEMFØRELSE 6. Chefen for Søværnets Officersskole (CH SOS) er ansvarlig for uddannelsens gennemførelse, herunder uddannelsernes faglige sammensætning, fagenes og fagområdernes indbyrdes fordeling og samspillet mellem teori, simulation og praktik. Skibschefer, som har elever til uddannelse, er over for CH SOS ansvarlig for tilrettelæggelsen af denne del af uddannelsen, jævnfør SOKBST Elever, lærere og instruktører skal samarbejde om at nå de fastsatte mål. Som lærere og instruktører betragtes i denne forbindelse også personel, der er tilknyttet den enkelte enhed, og som i deres funktion er medvirkende til planlægningen og gennemførelsen af uddannelsesperioden for tilknyttede elever. Under gennemførelsen af uddannelsen kontrollerer elever og lærere forløbet ved forløbskontrol. Herved skabes mulighed for straks at gribe ind med ændringer og justeringer, såfremt behov erkendes i stedet for at vente til uddannelsesforløbet er afsluttet. Lærere og instruktører har metodefrihed, men fagenes mål skal opnås ved hjælp af de retningslinier, der er angivet i Pædagogiske principper for Forsvaret (FKOPUB PS.180-1). Her skal især peges på, at eleverne i størst mulig grad aktiveres gennem brug af differentierede undervisningsmetoder. Før uddannelsen inden for et fagområde påbegyndes, skal lærerne/instruktørerne udarbejde lektionsoversigter, som skal præsenteres for og gennemgås med eleverne ved begyndelsen af uddannelsesforløbet.

6 6.a. Uddannelsesoversigt, Grundofficersuddannelse OPERATIV LINIE 1. år. KADETASPIRANTUDDANNELSE (KTASP) Grad Klasse Sted Hovedindhold Menig SSG Søværnets basisuddannelse (SBU) Skoleskib GEORG STAGE Skoleskibstogt (1 måned) Sømandskab Skibsassistent SOS TEK Grundlæggende teknisk modul Motorpasser SSG Sergentuddannelse Terrestrisk Navigation og Søvejsregler TAK Flag + blink SG SSD4 Terrestrisk Navigation SSD3 Terrestrisk Navigation med sejl Flere Befalingsmandspraktik 2. år GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG SK1 SOS Skibsføreruddannelse herunder Radar/ARPA-uddannelse SG SK1 SSD4 Weekendsejladser med skolebåde 3. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG SK2 SOS Skibsføreruddannelse herunder ECDIS-kursus SG SK2 SSD4 Dagsejlads 4. år. SG SK2 TAK Civil kommunikation (GMDSS) Operativ tjeneste som GRO1 officer Grad Sted Hovedindhold SG TAK + VBK TAK 306 indeholdende AIO (Action Information Officer), Miljøofficer, grundlæggende våbenuddannelse, maritim taktik, SAR, Grundlæggende kommunikation maksimalt 5 år Direkte på GRO2 Grad Sted Hovedindhold SG Skibe NAO-togt LT SOS Udnævnelse til LT SG Skibe Vagtcheftogt SG SOS Full mission simulatorkursus LT SOS Udnævnelse til LT LT Skibe Operativ tjeneste i

7 GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 2 (GRO2) Grad Klasse Sted Hovedindhold LT GRO 2 SOS GRO 2 fællesdel med teknikere. Start januar LT GRO 2 VBK VBK 412 Undervandsvåben og eksplosivstoffer VBK 303 Våbenledelse LT GRO 2 SHK SHK 075 Havariuddannelse (officerer) Kadetter der tidligere var i operativ tjeneste som GRO1 officerer Grad Sted Hovedindhold PL SOS Udnævnelse til PL Kadetter der tidligere fortsatte direkte på GRO2 Grad Sted Hovedindhold LT TAK TAK 302 Vagtchef-kursus civil LT TAK TAK 303 Vagtchefkursus militær LT TAK TAK 837 Kommunikationsofficer LT TAK TAK 908 Fjernkending LT VBK VBK 303 Grundlæggende våbenuddannelse LT Skibe Vagtcheftogt LT SOS Full mission simulatorkursus PL SOS Udnævnelse til PL (sidst på 5. år) 6.b. Uddannelsesoversigt, Grundofficersuddannelse TEKNISK LINIE 1. år. KADETASPIRANT (KTASP) Grad Klasse Sted Hovedindhold Menig SSG Søværnets basisuddannelse (SBU). Skoleskib Skoleskibstogt Sømandskab - Skibsassistent. SSG Sergentuddannelse Terrestrisk Navigation og Søvejsregler SG SSD 3 Terrestrisk Navigation

8 2. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG MS Maskinistuddannelse SG MS Diana- klassen eller lignende. SSG Værkstedskursus Maskinbefalingsmand Delingsinstruktør 3. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG MC 1 SOS Maskinmesteruddannelse Termiske maskiner og anlæg SG MC 1 Thetis-klassen eller lignende Elektroteknik Termiske maskiner og anlæg 4. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG MC 2 SOS Maskinmesteruddannelse SG MC 2 Thetis-klassen eller lignende LT El-autorisation, procesanalyse og automation Elektroteknik og el-autorisation praktisk Udnævnelse til LT 5. år. TOGT + GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 2 (GRO2) Grad Klasse Sted Hovedindhold LT Skibe 6 måneders sejlende tjeneste - maskinmestertogt. LT GRO 2 SOS GRO 2-fællesdel med operative. Start januar. 6. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 2 (GRO2) Grad Klasse Sted Hovedindhold PL GRO 2 SOS Afslutning og Udnævnelse. Slut december. Derefter våben og elektronik modul (6 mdr.)

9 6.c. Uddannelsesoversigt, KONTRAKTOFFICERER Grad Klasse Sted Hovedindhold Start År Menig SSG Basisuddannelse (SBU KOF). FEB 1 Menig SSG Grundlæggende sergentuddannelse (GSU MAR 1 KOF). SHK 070: Havarigrunduddannelse, mellemledere. SG SOS Kontraktofficersuddannelse på SOS MAJ 1 SG TAK/TEK Grundlæggende taktisk TAK (se GRO AUG 1 1/GRO2)/teknisk uddannelse TEK 243 SG Skibe 1 Teknikere på togt. OKT 1 SG SOS 14 dages Ledelsesundervisning med GRO1 NOV 1 LT SOS Afslutning og Udnævnelse DEC 1 KONTROL 7. Det fremgår af de enkelte fagplaner, om der skal afholdes slutkontrol, og hvordan denne gennemføres. Beståelseskriterier fremgår af fagplanerne. Såfremt en elev på grund af sygdom eller anden årsag ikke har deltaget i væsentlige perioder af et uddannelsesforløb, underrettes SOS for videre behandling af sagen. PERSONELUDTALELSER 8. Under uddannelsesforløb, der er omfattet af denne bestemmelse, skal der afgives FOKUS-bedømmelser/udtalelser efter følgende retningslinier. Ved udfærdigelse af bedømmelse skal formularsæt for militære ledere benyttes. Nyeste formular findes på FIIN på FPT hjemmeside. Formularsættets punkt 2.2 skal udfyldes med afslutning på togt. Togtets betegnelse (Navigationstogt, Maskincheftogt eller tilsvarende) angives i punkt 4.5. Bedømmelsernes omfang er som følger: Ved tilkommandering af over 2 måneders varighed afgives en personelbedømmelse. Formularsættet udfyldes med undtagelse af punkterne 3.3, 4.1, 4.2, og 4.4. For navigationstogt og vagtcheftogt anføres bestået / Ikke bestået samt en uddybende forklaring i punkt 4.5. For vagtcheftogtet gælder desuden at der skal sendes signal til SOS om resultatet, når en VCHEL har gennemført kontrollen og bedømmes bestået/ikke bestået. Ved tilkommandering af 1 uge til 2 måneders varighed afgives alene en personeludtalelse jf. bilag (iht. FPTBST 405-5). 1 IVER HUITFELDT -, ABSALON-, THETIS-, FLYVEFISKEN-, KNUD RASMUSSEN-klassen: Andre enheder i visse særlige tilfælde anvendes.

10 For navigationstogt og vagtcheftogt anføres bestået / ikke bestået samt en uddybende forklaring som anføres i personudtalelsen under punktet uddybende vurdering af medarbejderens potentiale. For vagtcheftogtet gælder desuden, at der skal sendes signal til SOS om resultatet, når en VCHEL har gennemført kontrollen og bedømmes bestået/ikke bestået. Ved tilkommandering af under 1 uges varighed afgives ingen udtalelse/bedømmelse, med mindre den enkelte chef finder speciel anledning hertil. Personelbedømmelser/udtalelser for praktikperioden udfærdiges og indsendes til SOS snarest (senest 3 uger) efter periodens afslutning. For VCH-togt gælder dog, at udtalelserne skal være SOS i hænde senest en uge før selve togtperiodens slutning, idet udtalelserne indgår i SOS samlede afsluttende bedømmelses- og udviklingsgrundlag til FOKUS. Udtalelserne må derfor baseres på det foreløbige kendskab til den enkelte kadet. Såfremt der i den resterende togtperiode forekommer forhold, der medfører, at bedømmelsens udtalelser og evt. karakterer må ændres, meddeles dette hurtigst muligt til SOS. Såfremt bedømmelsen tilkendegiver, at eleven skønnes uegnet til fortsat uddannelse, eller at kadetten på navigationstogt og vagtchefstogt har opnået bedømmelsen Ikke bestået, træffer CH SOS afgørelse om, hvorvidt der skal ske indstilling om elevens afgang fra uddannelsen. Der lægges vægt på, at personelbedømmelsen giver den enkelte elev en tilbagemelding, der kan hjælpe vedkommende til en fortsat udvikling i hele uddannelsesforløbet. I denne forbindelse skal det fremhæves, at eleverne i praktikperioderne kommer i en arbejdssituation, der er meget tættere på deres fremtidige virke, end skolesituationen ved den teoretiske uddannelse ved SOS giver mulighed for. Ved de praktikorienterede uddannelsesforløb er der derfor mulighed for at iagttage eleverne på en række områder, som ikke kommer til udtryk i så høj grad ved SOS. Specielt de sejlende enheder har derfor god mulighed for at påvirke den enkeltes holdningsmæssige udvikling og give SOS værdifuld information om elevens evner som søofficer. KOMMANDOFORHOLD 10. De studerende benævnes kadetaspiranter fra starten af uddannelsen på Søværnets Sergent og Grundskole (SSG) og er administrativt og kommandomæssigt under SSG, indtil udnævnelse til sergent. I denne periode har CH SSG myndighed som disciplinarchef for de studerende, også under ophold uden for skolen, f.eks. under praktikophold. Herefter benævnes de kadetter og er administrativt og kommandomæssigt under SOS, hvor CH SOS har myndighed som disciplinarchef, også under praktikophold. RETTELSER TIL BEPU 11. Forslag til rettelser og ajourføring af BEPU og de indeholdte fagplaner indsendes til SOS.

11 Grafisk oversigt over grundlæggende officersuddannelse i Søværnet Befalingsmandspraktik 3-6 uger Skoleskib ERTHOLM-KL 3-6 uger Sejlkutter SVANEN-KL 3-6 uger 2 Weekendsejladser med ERTHOLM-KL på SK1 året. TAK UDD Taktisk linje med afstigning. VC LT Sejlads GRO 2 PL Taktisk linje SG KTASP GRO 1 13 mdr. 24 mdr. 1 dagsejlads med ERTHOLM-KL på SK2 året. 3 mdr. 3.mdr. 2 5 år 11 mdr. VCH-togt Taktisk linje med et samlet uddannelsesforløb. LT NAO GRO 2 TAK UDD VC PL 3 mdr. 11 mdr. 3 mdr. 3 mdr. NAO-togt VCH-togt Teknisk linje. Sejlkutter SVANEN-KL 3 uger. SG MS-togt. Maskinbefalingsmand og Delingsinstruktør 10 uger KTASP GRO 1 Sejlads GRO 2 LT Maskinmestertogt PL VE 11 mdr. 36 mdr. 6 mdr. 11 mdr. 6 mdr. MC1-togt. Termiske maskiner Og anlæg 3 uger MC2-togt. Elektroteknik og El-autorisation 3 uger KTASP = Kadetaspirant; TAK UDD = Taktisk uddannelse ; VC = Vagtcheftogt; NAO = Navigationstogt; VE = våben & elektronik modul.

12 Fagplan for praktikophold 1 (O og T-linien): Togt på Sejlkutter 1. FORMÅL Formålet med praktikken er, at kadetaspiranten opnår den viden, færdigheder og kompetencer, der gør, at kadetaspiranten kan fungere som besætningsmedlem i en sejlkutter med deraf følgende kendskab til søvejsregler, håndteringen af sejlskibe og disses begrænsede manøvremuligheder. Derudover at kadetaspiranten udbygger viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene sømandskab, navigation og kommunikation samt oparbejder holdninger til virket som officer i søværnet. 2. LÆRINGSMÅL Ved togtets afslutning skal kadetaspiranten: Kunne udføre det manuelle arbejde, der kræves af et besætningsmedlem på en sejlkutter. Kunne anvende simpel terrestrisk navigation samt søvejsreglerne med særlig fokus på regler for sejlskibe. Kunne deltage i skibets kommunikationstjeneste med radiotelefoni og optisk signalering. Kunne betjene skibets fremdrivningsmaskineri, inklusiv klargøring og afrigning af dette. Have forståelse for skibsorganisationen og tjenesten i de enkelte divisioner. Til sin rådighed har kadetaspiranten en af søværnets sejlkuttere med ombordværende navigationsinstrumenter til terrestrisk navigation samt enhedens besætning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kadetaspiranten gennem praktikperioden kan udføre de nødvendige sømandskabsmæssige handlinger, herunder sejlhandling, på betryggende og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, samt løbende gennem de tildelte vagter udbygger sin viden og færdigheder inden for den terrestriske navigation og kan anvende søvejsreglerne med særlig fokus på sejlskibe. 3. INDHOLD Der gennemgås: Sømandskab Kendskab til enheden, herunder de sikkerhedsmæssige krav. Sejlhandling. Sømandskab i forbindelse med manøvrerulle. Manøvre med sejl, herunder "mand over bord" øvelser. Ankrings- og letningsmanøvre. Posten som rorgænger, udkig og vagtmand. Skibsvedligeholdelse.

13 Navigation Sejladsplanlægning. Simpel terrestrisk navigation, pejldiopter, log og lod samt bestikføring. Anvendelse af internationale søvejsregler. Farvandskendskab. Assistere med føring af kursbog, skibsjournal og rettelse af søkort. Kommunikation Enhedens kommunikation med radiotelefoni og optisk signalering. Motorpasning Klargøring af fremdrivningsmotor (inkl. akselbremse). Betjening af motor og gear. Afrigning af fremdrivningsmotor. Klargøring, start, drift og stop af hjælpemotor. Bunkring af brændstof samt brændstofpleje. Vedligeholdelse af akkumulatorbatterier. Divisionstjeneste Kadetaspiranterne udfører på tørn tjenesten inden for fagområderne i henhold til skibsorganisationen. Opgaver fra uddannelsesbogen Operative: 1.0 Safety Familiarization. 1.1 Dagligdag om bord, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med skolefartøj (HOLM-KL). 1.3 Søkort og håndbøger, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med skolefartøj (HOLM-KL). Teknikere: Safety Familiarization. Shipboard Familiarization. 4. TID 3-6 uger. 5. KONTROL

14 Der gennemføres ingen resultatkontrol, men bedømmelse/personudtalelse gives i henhold til de beskrevne læringsmål, jf. uddannelsesbeskrivelsens punkt 8. Bedømmelsen/udtalelsen skal afspejle kadetaspirantens standpunkt i forhold til de i fagplanen beskrevne mål ved afsluttet togt, samt indeholde en vurdering af kadetaspirantens egnethed som officer i søværnet.

15 Fagplan for praktikophold 2 (O-linien): Befalingsmandspraktik 1. FORMÅL At kadetaspiranten som befalingsmand udvikler sine kompetencer som instruktør og leder. 2. LÆRINGSMÅL Ved praktikperiodens afslutning skal kadetaspiranten, kunne føre, lede og undervise en deling/skifte. I praktikperioden gives kadetaspiranten mulighed for at føre, lede og/eller undervise et skifte eller en deling under uddannelse i søværnet. Resultatet er tilfredsstillende såfremt aspiranten: Udviser den fornødne autoritet, sikkerhed og troværdighed i rollen som leder. Selvstændigt kan gennemføre undervisning og instruktion inden for relevante fagområder. Skal kunne bidrage til planlægning af aktiviteter i relation til uddannelsen af undergivent personel. (F.eks. planlægning af idrætsdag, forældredag, kompagnimarch etc.) Er i stand til at indgå i et positivt samarbejde med enhedens øvrige instruktører og befalingsmænd. Kan give input til bedømmelse af undergivent personel. 3. INDHOLD Befalingsmandspraktik kan foregå som: Delingsinstuktør på SSG. Herunder skifteassistent for værnepligtige på togt. Instruktør ved kurser og skoler. Kvartermester på skoleskib. Praktik på sejlende enhed som vagtassistent Anden relevant tjeneste 4. TID 3-6 uger. 5. KONTROL Der gennemføres ingen resultatkontrol, men bedømmelsesskema skal afspejle kadetaspirantens standpunkt ved afsluttet tilkommanderingsperiode. Bedømmelse gives i henhold til uddannelsesbeskrivelsens punkt 8.

16 Fagplan for praktikophold 3 (O-linien): Togt på Skolefartøj 1. FORMÅL Formålet med praktikken er, at kadetaspiranten opnår den viden, færdigheder og kompetencer, der gør, at kadetaspiranten kan fungere som besætningsmedlem i et skolefartøj, samt udbygger sin viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene sømandskab, navigation og kommunikation og oparbejder holdninger til virket som officer i søværnet. 2. LÆRINGSMÅL Ved togtets afslutning skal kadetaspiranten: Kunne udføre det manuelle arbejde, der kræves af et besætningsmedlem på en mindre enhed under skolesejlads. Kunne anvende simpel terrestrisk navigation samt søvejsreglerne. Kunne deltage i skibets kommunikationstjeneste. Kunne betjene skibets motorer og foretage simpel fejlfinding på de tekniske installationer. Have forståelse for skibsorganisationen og tjenesten i de enkelte divisioner. Til sin rådighed har kadetaspiranten en af søværnets mindre enheder med de ombordværende navigationsinstrumenter til terrestrisk navigation samt enhedens faste navigatører og øvrige besætning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kadetaspiranten gennem praktikperioden kan udføre de nødvendige sømandskabsmæssige handlinger på betryggende og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, samt løbende gennem de tildelte vagter udbygger sin viden og færdigheder inden for den terrestriske navigation og kan anvende søvejsreglerne. 3. INDHOLD Der gennemgås: Sømandskab Kendskab til enheden, herunder de sikkerhedsmæssige krav. Sømandskab i forbindelse med manøvrerulle. Dreje- og stopmanøvre, herunder "mand over bord" øvelser. Ankrings- og letningsmanøvre. Betjening af enhedens gummibåd. Posten som rorgænger, udkig og vagtmand. Skibsvedligeholdelse. Navigation Sejladsplanlægning.

17 Simpel terrestrisk navigation, pejldiopter, log og lod samt bestikføring. Solhøjde med sekstant. Der tages en solhøjde inklusive indekskorrektion, GPS tidspunkt, samt GPS position for reference. Positionen udregnes efterfølgende i navigationsundervisningen på SOS. Anvendelse af internationale søvejsregler. Farvandskendskab. Assistere med føring af kursbog, skibsjournal og rettelse af søkort. Kommunikation Enhedens kommunikation med voice og optisk signalering. Teknik Opstart og afstopning af hovedmotor. Betjening af generator, samt omkobling mellem egen strøm og strøm fra land. Betjening af maskinkontrolanlæg og håndtering af alarmer. Divisionstjeneste Kadetaspiranterne udfører på tørn tjeneste indenfor fagområderne i henhold til skibsorganisationen. Opgaver fra uddannelsesbogen 1.0 Safety Familiarization. 1.1 Dagligdag om bord, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med sejlkutter. 1.3 Søkort og håndbøger, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med sejlkutter. 1.5 Vagttjeneste I. 1.7 Fortøjning og ankring samt dæksudstyr Maskinanlæg 4. TID 3 6 uger. 5. KONTROL Der gennemføres ingen resultatkontrol, men bedømmelse/personudtalelse gives i henhold til uddannelsesbeskrivelsens punkt 8. Bedømmelsen/udtalelsen skal afspejle kadetaspirantens standpunkt i forhold til de i fagplanen beskrevne mål ved afsluttet togt, samt indeholde en vurdering af kadetaspirantens egnethed som officer i søværnet.

18 Fagplan for Praktikophold 4 (O-linien): Weekendsejladser på SK1-året og dagsejlads på SK2-året 1. FORMÅL Formålet med praktikken er at repetere den på skolefartøjerne tidligere opnåede viden og færdigheder, samt at afprøve det i teoriundervisningen gennemgåede relevante pensum, herunder at introducere kadetten til den praktiske anvendelse af radar og ECDIS. 2. LÆRINGSMÅL Ved sejladsperiodens afslutning skal kadetten: Kunne udføre den navigatoriske del af vagtchefens tjeneste inden for det terrestriske område, samt anvende de internationale søvejsregler. Kunne gennemføre en bjærgemærsmanøvre. Have kendskab til grundlæggende radarnavigation (weekendsejlads nr. 2 på SK1- året). Kunne navigere sikkert ved hjælp af ECDIS uden input fra GPS i farvand med lav kompleksitet (dagsejlads på SK2-året). Til sin rådighed har kadetten en af søværnets mindre enheder med de ombordværende navigationsinstrumenter og hjælpemidler samt enhedens faste navigatører og øvrige besætning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kadetten løbende gennem de tildelte vagter demonstrerer sin viden og færdigheder inden for den terrestriske navigation samt kan anvende søvejsreglerne. 3. INDHOLD Der gennemgås: Sømandskab Kendskab til enheden, herunder de sikkerhedsmæssige krav. Sømandskab i f.m. manøvrerulle. Dreje- og stopmanøvre. "Mand over bord"/bjærgemærsmanøvre. Ankrings- og letningsmanøvre. Posten som rorgænger og udkig. Navigation Sejladsplanlægning, herunder anvendelse af meteorologiske oplysninger. Broorganisation. Procedurer for styre- og manøvresvigt. Farvandskendskab.

19 Udførelse af korrekte anti-kollisonsmanøvrer i.h.t. søvejsreglerne. Betjening og anvendelse af enhedens instrumenter. Pladsbestemmelse ved terrestriske observationer. Astronomisk navigation. Der tages i løbet af weekenden flere solhøjder inklusive relevante oplysninger, jf. observationsskema. Positioner udregnes efterfølgende i navigationsundervisningen på SOS (weekendsejlads nr. 1 på SK1-året). Grundindstilling af radar (weekendsejlads nr. 2 på SK1-året). Introduktion til radarsejlads (weekendsejlads nr. 2 på SK1-året). Sejlads med ECDIS med og uden input fra GPS (dagsejlads på SK2-året). Omtrent en time bruges til denne øvelse pr. elev. Rettelse af søkort. Føring af kursbog og skibsjournal. Kommunikation Enhedens kommunikation med voice og optisk signalering. 4. TID Hver kadet deltager på SK1-året i 2 weekendsejladser (fredag eftermiddag til søndag eftermiddag) og på SK2-året i én dagsejlads. 5. KONTROL Der afgives ingen udtalelse/bedømmelse, med mindre den enkelte chef finder speciel anledning hertil. Se i øvrigt uddannelsesbeskrivelsens punkt BEMÆRKNINGER Sejladserne gennemføres sideløbende med den teoretiske uddannelse på SOS. De endelige perioder angives i SOK Handlingsprogram. SOS foretager sejladsudstikningen. Sejladserne foretages med 1. Eskadre skolebåde (HOLM-klassen).

20 Fagplan for praktikophold 5 (O-linien): Navigationstogt 1. FORMÅL Formålet med togtet er at afprøve og udvikle kadettens viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af den tidligere indlæring. Navigationstogtet danner ligeledes grundlag for, at kadetten i forbindelse med det senere vagtcheftogt opnår det nødvendige niveau for at kunne virke selvstændigt som vagtchef om bord på søværnets enheder. 2. LÆRINGSMÅL Ved uddannelsens afslutning skal kadetten: Kunne planlægge navigation under hensyntagen til farvandsgeografi, hydrografiske forhold, afmærkninger, efterretninger, sejladshåndbøger og meteorologiske forhold. Kunne udføre praktisk navigation jf. sejladsplanlægningen under hensyntagen til anden trafik. Kunne udføre praktisk kommunikation med civile skibe og institutioner. Kunne anvende de for vagttjenesten gældende bestemmelser samt om muligt have gået følgevagt som vagthavende officer i havn. Kunne udøve praktisk sømandskab, herunder manøvrering med skibet, ankring, letning, anvendelse af fartøjer, forholdsregler i dårligt vejr samt redningsmidlernes placering og anvendelse. Have gennemført de relevante opgaver i uddannelsesbogen. Uddannelsen foregår som praktisk træning som vagtchefelev om bord på en række af søværnets enheder under opsyn af en rutineret vagtchef. Da der ikke benyttes egentlige skoleskibe, foregår sejladsen i de farvandsområder og under de vilkår, som de pågældende enheder er underlagt i deres operative virke. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt eleven kan udføre de nævnte discipliner på betryggende vis under hensyntagen til elevens uddannelsesniveau og manglende rutine. 3. INDHOLD Der gennemgås: Navigation Broorganisation, sejladsplanlægning og meteorologitjeneste. Stedbestemmelse ved terrestriske, astronomiske samt elektroniske navigeringsmidler. Antikollision ved anvendelse af visuelle midler samt radar, herunder blindsejlads. Deviationsbestemmelse ved omsvajning samt under forlægning. Farvandskendskab. Rettelse af nautiske publikationer.

21 Føring af nautiske skibsdokumenter. Sømandskab Skibets manøvrering, herunder nødprocedurer. Ankrings- og letningsmanøvrer. Bjærgningsmanøvrer for mand over bord. Fartøjstjeneste, herunder udsætning samt hejsning af fartøjer. Sømandskab under havnemanøvrer samt bugsering. Vind og vejrs indvirkning på skibet. Forholdsregler ved hårdt vejr under gang og i havn. Kommunikation i relation til navigeringen Skibets civilrelaterede kommunikationsorganisation. Visuel civil kommunikation, herunder blink- og flagsignalering. Elektronisk civil kommunikation, herunder GMDSS. Skibskendskab Konstruktion, stabilitet, tanksystemer og vandtæt inddeling. Fremdrivningsmaskineri, propeller og roranlæg. Elforsyningsanlæg. Lasthåndteringsforhold. Vagttjeneste under gang. Vagttjeneste uden for basehavn Ansvar og opgaver for vagthavende befalingsmand. Ansvar og opgaver for vagtholdet. Opgaver fra uddannelsesbogen 1.0 Safety Familiarization. 1.2 Sikkerhed og arbejdsmiljø. 1.4 Sejladsplanlægning. 1.6 Vagttjeneste II. 1.8 Lastning og losning. 1.9 Rørsystemer og tanke Elforsynings- og hovedfordelingsanlæg. Der anvendes Skibsorgansiationsbøger, oplysningsbøger og betjeningsvejledninger. Instrukser og bestemmelser. Enhedens bestemmelses- og ordrekompleks.

22 4. TID 70 arbejdsdage. 5. KONTROL Ved tilkommanderingsperiodens afslutning udfærdiges bedømmelsesskema, der skal afspejle kadettens standpunkt, jf. uddannelsesbeskrivelsens pkt.8. I den faglige bedømmelse gives en vurdering af kadetten i hver af disciplinerne NAVIGATION SØMANDSKAB/MANØVRERING NAVIGATION, omfattende: Planlægning samt gennemførelse af ukompliceret sejlads. Broorganisation og meteorologitjeneste. Stedbestemmelse ved terrestriske, astronomiske samt elektroniske navigationsmidler. Antikollision. Farvandskendskab. SØMANDSSKAB/MANØVRERING, omfattende: Skibets manøvrering, herunder ankrings- og letningsmanøvrer samt bjærgningsmanøvrer. Fartøjstjeneste, herunder udsætning samt hejsning af fartøjer. Nødprocedurer vedrørende skibets manøvrering. Forholdsregler ved hårdt vejr. Vurderingen af hver af disciplinerne navigation og sømandskab/manøvrering udtrykkes ved bestået/ikke bestået samt en uddybende forklaring, som anføres i personudtalelsen under punktet uddybende vurdering af medarbejderens potentiale eller i FOKUSskemaet pkt Generelt om bedømmelser se uddannelsesbeskrivelsen pkt BEMÆRKNINGER Opmærksomheden henledes på, at uddannelsesbogen skal føres efter de gældende anvisninger, idet denne overfor SOK og Søfartsstyrelsen dokumenterer kadettens praktiske kompetencer efter bestået skibsførereksamen (i øvrigt se instruks for føring af uddannelsesbogen). Det tilstræbes, at kadetten kommer ombord på flere skibstyper i løbet af togtperioden for derigennem at få et indblik i de forskellige enheders mangfoldighed.

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2015-10

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2015-10 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETTER () FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved Forsvarsakademiets Direktiv for Uddannelsesstyring (FAK

Læs mere

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE Underbilag 1 til Beskrivelse af SØVÆRNETS kontraktofficersuddannelse. SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 1. INDLEDNING Dette direktiv udgør planlægningsgrundlaget for officersgrunduddannelsen

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE Tillæg B Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE 2015 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 3 4. UDDANNELSENS OMFANG OG

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1400 DeMars DIR D JAN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV I, Navigationsejlads NAVSEJL A. Formål: Er, at uddanne kursisten i sejladsplanlægning og føring af bestik. B. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal kursisten

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TEKNISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TEKNISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TEKNISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Studieordning FUNKTIONSUDDANNELSEN TAKTISK RETNING

Studieordning FUNKTIONSUDDANNELSEN TAKTISK RETNING Studieordning FUNKTIONSUDDANNELSEN TAKTISK Studieordning RETNING for elementet TAKTISK RETNING 1. august 2017 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 3

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

Studieordning SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE 30. juni 2015 INDLEDNING...3 UDDANNELSENS FORMÅL...3 UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE...3 ADGANGSKRAV...4 UDDANNELSENS OMFANG OG STRUKTUR...4

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN (AUTOMATIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv udgør

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik.

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik. Bachelor of Naval Military Leadership and Naval Military Leadership and Engineering. Studieordning for uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Procedurer ved sejlads start (ved påmønstring)...2 3 Procedurer under sejlads...2 4 Procedurer ved sejlads afslutning

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Bemærkninger til lektionsoversigten

Bemærkninger til lektionsoversigten Lektionsoversigtens inddeling: Fag: Fagområde. Lektionsnummer: Den enkelte lektions placering i faget. Bemærkninger til lektionsoversigten : Den beregnede tid til den enkelte lektion. en er angivet som

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlands på

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Søværnets Officersskole Att.: KK C. V Rasmussen. Sendt pr. e-mail: sos-stch@mil.dk sos@mil.dk

Søværnets Officersskole Att.: KK C. V Rasmussen. Sendt pr. e-mail: sos-stch@mil.dk sos@mil.dk Søværnets Officersskole Att.: KK C. V Rasmussen Sendt pr. e-mail: sos-stch@mil.dk sos@mil.dk Positiv akkreditering af ny professionbacheloruddannelse i sømilitær ledelse og teknik Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ledelse og operation.

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ledelse og operation. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær ledelse og operation. Bachelor of Naval Military Leadership and Operations. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sømilitær

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord Læringsplan for Lovpligtig uddannelse Marinehjemmeværnet, modul 1 Introduktion til tjenesten om bord Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Kranuddannelse, reduceret, LPU 2, 1422 Udgivelse JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Kranuddannelse, reduceret, LPU 2, 1422 Udgivelse JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Kranuddannelse, reduceret, LPU 2, 1422 Udgivelse JAN 2015 2. FAGETS MÅL At bibringe kursisterne den fornødne viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN Udgivelse JAN 2015 1. FAG Havmiljøuddannelse MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1448 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til havmiljøorganisationen og Marinehjemmeværnets

Læs mere

Søværnets Officersskole Att.: KK C. V Rasmussen. Sendt pr. e-mail: sos-stch@mil.dk sos@mil.dk

Søværnets Officersskole Att.: KK C. V Rasmussen. Sendt pr. e-mail: sos-stch@mil.dk sos@mil.dk Søværnets Officersskole Att.: KK C. V Rasmussen Sendt pr. e-mail: sos-stch@mil.dk sos@mil.dk Positiv akkreditering af ny professionbacheloruddannelse i sømilitær ledelse og operation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Underbilag 1 til bilag 14 Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus B. Kort navn TJEK MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som motormænd, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET

Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Uddannelsesordning for GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE FLYVEVÅBNET Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af Grundlæggende

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Problemstilling: Meget har ændret sig omkring det udstyr man sætter ombord på skibene i dag, men efteruddannelsen er ikke nødvendigvis

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere