SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06"

Transkript

1 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU)

2 FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST (Opgaver og organisation for Søværnets Officersskole) pålagt at planlægge og koordinere kadetaspirantuddannelsen samt at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere grundofficersuddannelsen 1 (GRO 1) og grundofficersuddannelsen 2 (GRO 2). Som en del af opgaven udgives denne bestemmelse for den praktiske uddannelse af kadetaspiranter og kadetter (BEPU) samt uddannelsesbøger for henholdsvis teknikere og operative (som bilag). Uddannelsesbøgerne dokumenterer den praktiske uddannelse over for Søfartsstyrelsen (SFS) og Søværnets Operative Kommando (SOK) i henhold til STCW-95. BEPU indeholder en række fagplaner for den praktiske uddannelse til søs og i land. Fagplanerne er bl.a. udarbejdet på baggrund af de praktiske erfaringer, der er opnået i løbet af tidligere praktikperioder samt Søfartsstyrelsens krav. Uddannelsesbøgerne indeholder bl.a. en række opgaver, som eleverne skal udføre i løbet af deres praktikperioder. BEPU og uddannelsesbøgerne danner således grundlag for den enkelte enheds gennemførelse af kadetaspiranternes og kadetternes praktikperioder. BEPU er udarbejdet således, at man for tilkommanderede elever kan tage udgangspunkt i den konkrete fagplan og tilrettelægge uddannelsen derefter. Den egentlige udstikning af kadetter og kadetaspiranter udsendes af SOS før iværksættelsen af den pågældende togtperiode og ajourføres efter behov. De sidste to hold på OGU-uddannelsen (Olfert Fischer og Willemoes) gennemfører praktikophold til søs ud fra denne publikations fagplaner for aktuelle togter. BEPU udsendes ikke længere i trykt udgave, men kan findes på SOS hjemmeside på FIIN og internettet. Uddannelsesbøger udleveres til kadetaspiranter ved uddannelsens start. Forslag til ændringer og rettelser af BEPU indsendes til SOS. CHRISTIAN A. NØRGAARD kommandør Chef for Søværnets Officersskole

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SOSPUB Uddannelsesbeskrivelse o Grafisk oversigt Fagplaner o Fagplaner O og T-linie Fagplan for praktikophold 1: Togt på sejlkutter o Fagplaner O-linie O-linie fagplan for praktikophold 2: Befalingsmandspraktik O-linie fagplan for praktikophold 3: Togt på skolefartøj O-linie fagplan for praktikophold 4: Weekendsejladser på SK1-året og dagsejlads på SK2-året O-linie fagplan for praktikophold 5: Navigationstogt O-linie fagplan for praktikophold 6: Vagtcheftogt o Fagplaner T-linie T-linie fagplan for praktikophold 2: Maskinbefalingsmand og delingsinstruktør T-linie fagplan for praktikophold 3: Termiske maskiner og anlæg T-linie fagplan for praktikophold 4: Elektroteknik og el-autorisation T-linie fagplan for praktikophold 5: Maskinmestertogt Instruks for føring af logbog Instruks for føring af uddannelsesbog Vejledning i afregning af kadetter under praktikophold

4 UDDANNELSESBESKRIVELSE INDLEDNING 1. Nærværende bestemmelser er udarbejdet med baggrund i gældende uddannelsesplaner for kadetter og kadetaspiranter. Uddannelsesplanerne for kadetter og kadetaspiranter udarbejdes af Søværnets Officersskole (SOS) på baggrund af et af Søværnets Operative Kommando (SOK) udgivet uddannelsesdirektiv. Udover de til togtperioderne tilhørende fagplaner er der i Bestemmelser for den praktiske uddannelse (BEPU) indeholdt yderligere informationer og vejledninger af administrativ og praktisk karakter. Formålet med disse er dels at give enhederne den fornødne baggrundsviden om kadetter og kadetaspiranters uddannelsesstade, dels at sikre en ensartet og smidig forvaltning, mens eleverne er om bord. FORMÅL 2. Formålet med praktikperioderne er, at kadetaspiranter og kadetter opnår de praktiske færdigheder, den viden om den praktiske gennemførelse af arbejdet i enhederne og den holdning til tjenestens gennemførelse, der er nødvendig for, at de kan gennemføre den fortsatte uddannelse og senere forrette tjeneste som officerer i søværnet. MÅL 3. Målet med gennemførelsen af praktikperioder fremgår af de enkelte kapitler i BEPU. ELEVFORUDSÆTNINGER 4. Elevforudsætningerne fremgår af de enkelte kapitler, men for at give et overblik er der på de næste sider anført en oversigt over faserne i den samlede uddannelse for operativ og teknisk linie, hvorunder også praktikperioderne fremgår. I skemaerne er de togtperioder, hvor BEPU danner grundlag for uddannelsen ved enhederne, markeret med grå baggrund. INDHOLD 5. Uddannelsesindholdet fremgår af de enkelte fagplaner. Generelt skal det tilstræbes, at eleverne motiveres til at holde søværnets traditioner i hævd, og at deres sans for skibes korrekte orlogsmæssige udseende skærpes. Det skal ligeledes tilstræbes, at der arrangeres besøg på søværnets landtjenestesteder, når dette falder belejligt ind i skibenes sejlplan, således at kadetter og kadetaspiranter får udvidet deres kendskab til søværnets organisation og opgaver. Endvidere skal der gives lejlighed til at vedligeholde den fysiske træningstilstand.

5 GENNEMFØRELSE 6. Chefen for Søværnets Officersskole (CH SOS) er ansvarlig for uddannelsens gennemførelse, herunder uddannelsernes faglige sammensætning, fagenes og fagområdernes indbyrdes fordeling og samspillet mellem teori, simulation og praktik. Skibschefer, som har elever til uddannelse, er over for CH SOS ansvarlig for tilrettelæggelsen af denne del af uddannelsen, jævnfør SOKBST Elever, lærere og instruktører skal samarbejde om at nå de fastsatte mål. Som lærere og instruktører betragtes i denne forbindelse også personel, der er tilknyttet den enkelte enhed, og som i deres funktion er medvirkende til planlægningen og gennemførelsen af uddannelsesperioden for tilknyttede elever. Under gennemførelsen af uddannelsen kontrollerer elever og lærere forløbet ved forløbskontrol. Herved skabes mulighed for straks at gribe ind med ændringer og justeringer, såfremt behov erkendes i stedet for at vente til uddannelsesforløbet er afsluttet. Lærere og instruktører har metodefrihed, men fagenes mål skal opnås ved hjælp af de retningslinier, der er angivet i Pædagogiske principper for Forsvaret (FKOPUB PS.180-1). Her skal især peges på, at eleverne i størst mulig grad aktiveres gennem brug af differentierede undervisningsmetoder. Før uddannelsen inden for et fagområde påbegyndes, skal lærerne/instruktørerne udarbejde lektionsoversigter, som skal præsenteres for og gennemgås med eleverne ved begyndelsen af uddannelsesforløbet.

6 6.a. Uddannelsesoversigt, Grundofficersuddannelse OPERATIV LINIE 1. år. KADETASPIRANTUDDANNELSE (KTASP) Grad Klasse Sted Hovedindhold Menig SSG Søværnets basisuddannelse (SBU) Skoleskib GEORG STAGE Skoleskibstogt (1 måned) Sømandskab Skibsassistent SOS TEK Grundlæggende teknisk modul Motorpasser SSG Sergentuddannelse Terrestrisk Navigation og Søvejsregler TAK Flag + blink SG SSD4 Terrestrisk Navigation SSD3 Terrestrisk Navigation med sejl Flere Befalingsmandspraktik 2. år GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG SK1 SOS Skibsføreruddannelse herunder Radar/ARPA-uddannelse SG SK1 SSD4 Weekendsejladser med skolebåde 3. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG SK2 SOS Skibsføreruddannelse herunder ECDIS-kursus SG SK2 SSD4 Dagsejlads 4. år. SG SK2 TAK Civil kommunikation (GMDSS) Operativ tjeneste som GRO1 officer Grad Sted Hovedindhold SG TAK + VBK TAK 306 indeholdende AIO (Action Information Officer), Miljøofficer, grundlæggende våbenuddannelse, maritim taktik, SAR, Grundlæggende kommunikation maksimalt 5 år Direkte på GRO2 Grad Sted Hovedindhold SG Skibe NAO-togt LT SOS Udnævnelse til LT SG Skibe Vagtcheftogt SG SOS Full mission simulatorkursus LT SOS Udnævnelse til LT LT Skibe Operativ tjeneste i

7 GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 2 (GRO2) Grad Klasse Sted Hovedindhold LT GRO 2 SOS GRO 2 fællesdel med teknikere. Start januar LT GRO 2 VBK VBK 412 Undervandsvåben og eksplosivstoffer VBK 303 Våbenledelse LT GRO 2 SHK SHK 075 Havariuddannelse (officerer) Kadetter der tidligere var i operativ tjeneste som GRO1 officerer Grad Sted Hovedindhold PL SOS Udnævnelse til PL Kadetter der tidligere fortsatte direkte på GRO2 Grad Sted Hovedindhold LT TAK TAK 302 Vagtchef-kursus civil LT TAK TAK 303 Vagtchefkursus militær LT TAK TAK 837 Kommunikationsofficer LT TAK TAK 908 Fjernkending LT VBK VBK 303 Grundlæggende våbenuddannelse LT Skibe Vagtcheftogt LT SOS Full mission simulatorkursus PL SOS Udnævnelse til PL (sidst på 5. år) 6.b. Uddannelsesoversigt, Grundofficersuddannelse TEKNISK LINIE 1. år. KADETASPIRANT (KTASP) Grad Klasse Sted Hovedindhold Menig SSG Søværnets basisuddannelse (SBU). Skoleskib Skoleskibstogt Sømandskab - Skibsassistent. SSG Sergentuddannelse Terrestrisk Navigation og Søvejsregler SG SSD 3 Terrestrisk Navigation

8 2. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG MS Maskinistuddannelse SG MS Diana- klassen eller lignende. SSG Værkstedskursus Maskinbefalingsmand Delingsinstruktør 3. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG MC 1 SOS Maskinmesteruddannelse Termiske maskiner og anlæg SG MC 1 Thetis-klassen eller lignende Elektroteknik Termiske maskiner og anlæg 4. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 1 (GRO1) Grad Klasse Sted Hovedindhold SG MC 2 SOS Maskinmesteruddannelse SG MC 2 Thetis-klassen eller lignende LT El-autorisation, procesanalyse og automation Elektroteknik og el-autorisation praktisk Udnævnelse til LT 5. år. TOGT + GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 2 (GRO2) Grad Klasse Sted Hovedindhold LT Skibe 6 måneders sejlende tjeneste - maskinmestertogt. LT GRO 2 SOS GRO 2-fællesdel med operative. Start januar. 6. år. GRUNDOFFICERSUDDANNELSE 2 (GRO2) Grad Klasse Sted Hovedindhold PL GRO 2 SOS Afslutning og Udnævnelse. Slut december. Derefter våben og elektronik modul (6 mdr.)

9 6.c. Uddannelsesoversigt, KONTRAKTOFFICERER Grad Klasse Sted Hovedindhold Start År Menig SSG Basisuddannelse (SBU KOF). FEB 1 Menig SSG Grundlæggende sergentuddannelse (GSU MAR 1 KOF). SHK 070: Havarigrunduddannelse, mellemledere. SG SOS Kontraktofficersuddannelse på SOS MAJ 1 SG TAK/TEK Grundlæggende taktisk TAK (se GRO AUG 1 1/GRO2)/teknisk uddannelse TEK 243 SG Skibe 1 Teknikere på togt. OKT 1 SG SOS 14 dages Ledelsesundervisning med GRO1 NOV 1 LT SOS Afslutning og Udnævnelse DEC 1 KONTROL 7. Det fremgår af de enkelte fagplaner, om der skal afholdes slutkontrol, og hvordan denne gennemføres. Beståelseskriterier fremgår af fagplanerne. Såfremt en elev på grund af sygdom eller anden årsag ikke har deltaget i væsentlige perioder af et uddannelsesforløb, underrettes SOS for videre behandling af sagen. PERSONELUDTALELSER 8. Under uddannelsesforløb, der er omfattet af denne bestemmelse, skal der afgives FOKUS-bedømmelser/udtalelser efter følgende retningslinier. Ved udfærdigelse af bedømmelse skal formularsæt for militære ledere benyttes. Nyeste formular findes på FIIN på FPT hjemmeside. Formularsættets punkt 2.2 skal udfyldes med afslutning på togt. Togtets betegnelse (Navigationstogt, Maskincheftogt eller tilsvarende) angives i punkt 4.5. Bedømmelsernes omfang er som følger: Ved tilkommandering af over 2 måneders varighed afgives en personelbedømmelse. Formularsættet udfyldes med undtagelse af punkterne 3.3, 4.1, 4.2, og 4.4. For navigationstogt og vagtcheftogt anføres bestået / Ikke bestået samt en uddybende forklaring i punkt 4.5. For vagtcheftogtet gælder desuden at der skal sendes signal til SOS om resultatet, når en VCHEL har gennemført kontrollen og bedømmes bestået/ikke bestået. Ved tilkommandering af 1 uge til 2 måneders varighed afgives alene en personeludtalelse jf. bilag (iht. FPTBST 405-5). 1 IVER HUITFELDT -, ABSALON-, THETIS-, FLYVEFISKEN-, KNUD RASMUSSEN-klassen: Andre enheder i visse særlige tilfælde anvendes.

10 For navigationstogt og vagtcheftogt anføres bestået / ikke bestået samt en uddybende forklaring som anføres i personudtalelsen under punktet uddybende vurdering af medarbejderens potentiale. For vagtcheftogtet gælder desuden, at der skal sendes signal til SOS om resultatet, når en VCHEL har gennemført kontrollen og bedømmes bestået/ikke bestået. Ved tilkommandering af under 1 uges varighed afgives ingen udtalelse/bedømmelse, med mindre den enkelte chef finder speciel anledning hertil. Personelbedømmelser/udtalelser for praktikperioden udfærdiges og indsendes til SOS snarest (senest 3 uger) efter periodens afslutning. For VCH-togt gælder dog, at udtalelserne skal være SOS i hænde senest en uge før selve togtperiodens slutning, idet udtalelserne indgår i SOS samlede afsluttende bedømmelses- og udviklingsgrundlag til FOKUS. Udtalelserne må derfor baseres på det foreløbige kendskab til den enkelte kadet. Såfremt der i den resterende togtperiode forekommer forhold, der medfører, at bedømmelsens udtalelser og evt. karakterer må ændres, meddeles dette hurtigst muligt til SOS. Såfremt bedømmelsen tilkendegiver, at eleven skønnes uegnet til fortsat uddannelse, eller at kadetten på navigationstogt og vagtchefstogt har opnået bedømmelsen Ikke bestået, træffer CH SOS afgørelse om, hvorvidt der skal ske indstilling om elevens afgang fra uddannelsen. Der lægges vægt på, at personelbedømmelsen giver den enkelte elev en tilbagemelding, der kan hjælpe vedkommende til en fortsat udvikling i hele uddannelsesforløbet. I denne forbindelse skal det fremhæves, at eleverne i praktikperioderne kommer i en arbejdssituation, der er meget tættere på deres fremtidige virke, end skolesituationen ved den teoretiske uddannelse ved SOS giver mulighed for. Ved de praktikorienterede uddannelsesforløb er der derfor mulighed for at iagttage eleverne på en række områder, som ikke kommer til udtryk i så høj grad ved SOS. Specielt de sejlende enheder har derfor god mulighed for at påvirke den enkeltes holdningsmæssige udvikling og give SOS værdifuld information om elevens evner som søofficer. KOMMANDOFORHOLD 10. De studerende benævnes kadetaspiranter fra starten af uddannelsen på Søværnets Sergent og Grundskole (SSG) og er administrativt og kommandomæssigt under SSG, indtil udnævnelse til sergent. I denne periode har CH SSG myndighed som disciplinarchef for de studerende, også under ophold uden for skolen, f.eks. under praktikophold. Herefter benævnes de kadetter og er administrativt og kommandomæssigt under SOS, hvor CH SOS har myndighed som disciplinarchef, også under praktikophold. RETTELSER TIL BEPU 11. Forslag til rettelser og ajourføring af BEPU og de indeholdte fagplaner indsendes til SOS.

11 Grafisk oversigt over grundlæggende officersuddannelse i Søværnet Befalingsmandspraktik 3-6 uger Skoleskib ERTHOLM-KL 3-6 uger Sejlkutter SVANEN-KL 3-6 uger 2 Weekendsejladser med ERTHOLM-KL på SK1 året. TAK UDD Taktisk linje med afstigning. VC LT Sejlads GRO 2 PL Taktisk linje SG KTASP GRO 1 13 mdr. 24 mdr. 1 dagsejlads med ERTHOLM-KL på SK2 året. 3 mdr. 3.mdr. 2 5 år 11 mdr. VCH-togt Taktisk linje med et samlet uddannelsesforløb. LT NAO GRO 2 TAK UDD VC PL 3 mdr. 11 mdr. 3 mdr. 3 mdr. NAO-togt VCH-togt Teknisk linje. Sejlkutter SVANEN-KL 3 uger. SG MS-togt. Maskinbefalingsmand og Delingsinstruktør 10 uger KTASP GRO 1 Sejlads GRO 2 LT Maskinmestertogt PL VE 11 mdr. 36 mdr. 6 mdr. 11 mdr. 6 mdr. MC1-togt. Termiske maskiner Og anlæg 3 uger MC2-togt. Elektroteknik og El-autorisation 3 uger KTASP = Kadetaspirant; TAK UDD = Taktisk uddannelse ; VC = Vagtcheftogt; NAO = Navigationstogt; VE = våben & elektronik modul.

12 Fagplan for praktikophold 1 (O og T-linien): Togt på Sejlkutter 1. FORMÅL Formålet med praktikken er, at kadetaspiranten opnår den viden, færdigheder og kompetencer, der gør, at kadetaspiranten kan fungere som besætningsmedlem i en sejlkutter med deraf følgende kendskab til søvejsregler, håndteringen af sejlskibe og disses begrænsede manøvremuligheder. Derudover at kadetaspiranten udbygger viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene sømandskab, navigation og kommunikation samt oparbejder holdninger til virket som officer i søværnet. 2. LÆRINGSMÅL Ved togtets afslutning skal kadetaspiranten: Kunne udføre det manuelle arbejde, der kræves af et besætningsmedlem på en sejlkutter. Kunne anvende simpel terrestrisk navigation samt søvejsreglerne med særlig fokus på regler for sejlskibe. Kunne deltage i skibets kommunikationstjeneste med radiotelefoni og optisk signalering. Kunne betjene skibets fremdrivningsmaskineri, inklusiv klargøring og afrigning af dette. Have forståelse for skibsorganisationen og tjenesten i de enkelte divisioner. Til sin rådighed har kadetaspiranten en af søværnets sejlkuttere med ombordværende navigationsinstrumenter til terrestrisk navigation samt enhedens besætning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kadetaspiranten gennem praktikperioden kan udføre de nødvendige sømandskabsmæssige handlinger, herunder sejlhandling, på betryggende og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, samt løbende gennem de tildelte vagter udbygger sin viden og færdigheder inden for den terrestriske navigation og kan anvende søvejsreglerne med særlig fokus på sejlskibe. 3. INDHOLD Der gennemgås: Sømandskab Kendskab til enheden, herunder de sikkerhedsmæssige krav. Sejlhandling. Sømandskab i forbindelse med manøvrerulle. Manøvre med sejl, herunder "mand over bord" øvelser. Ankrings- og letningsmanøvre. Posten som rorgænger, udkig og vagtmand. Skibsvedligeholdelse.

13 Navigation Sejladsplanlægning. Simpel terrestrisk navigation, pejldiopter, log og lod samt bestikføring. Anvendelse af internationale søvejsregler. Farvandskendskab. Assistere med føring af kursbog, skibsjournal og rettelse af søkort. Kommunikation Enhedens kommunikation med radiotelefoni og optisk signalering. Motorpasning Klargøring af fremdrivningsmotor (inkl. akselbremse). Betjening af motor og gear. Afrigning af fremdrivningsmotor. Klargøring, start, drift og stop af hjælpemotor. Bunkring af brændstof samt brændstofpleje. Vedligeholdelse af akkumulatorbatterier. Divisionstjeneste Kadetaspiranterne udfører på tørn tjenesten inden for fagområderne i henhold til skibsorganisationen. Opgaver fra uddannelsesbogen Operative: 1.0 Safety Familiarization. 1.1 Dagligdag om bord, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med skolefartøj (HOLM-KL). 1.3 Søkort og håndbøger, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med skolefartøj (HOLM-KL). Teknikere: Safety Familiarization. Shipboard Familiarization. 4. TID 3-6 uger. 5. KONTROL

14 Der gennemføres ingen resultatkontrol, men bedømmelse/personudtalelse gives i henhold til de beskrevne læringsmål, jf. uddannelsesbeskrivelsens punkt 8. Bedømmelsen/udtalelsen skal afspejle kadetaspirantens standpunkt i forhold til de i fagplanen beskrevne mål ved afsluttet togt, samt indeholde en vurdering af kadetaspirantens egnethed som officer i søværnet.

15 Fagplan for praktikophold 2 (O-linien): Befalingsmandspraktik 1. FORMÅL At kadetaspiranten som befalingsmand udvikler sine kompetencer som instruktør og leder. 2. LÆRINGSMÅL Ved praktikperiodens afslutning skal kadetaspiranten, kunne føre, lede og undervise en deling/skifte. I praktikperioden gives kadetaspiranten mulighed for at føre, lede og/eller undervise et skifte eller en deling under uddannelse i søværnet. Resultatet er tilfredsstillende såfremt aspiranten: Udviser den fornødne autoritet, sikkerhed og troværdighed i rollen som leder. Selvstændigt kan gennemføre undervisning og instruktion inden for relevante fagområder. Skal kunne bidrage til planlægning af aktiviteter i relation til uddannelsen af undergivent personel. (F.eks. planlægning af idrætsdag, forældredag, kompagnimarch etc.) Er i stand til at indgå i et positivt samarbejde med enhedens øvrige instruktører og befalingsmænd. Kan give input til bedømmelse af undergivent personel. 3. INDHOLD Befalingsmandspraktik kan foregå som: Delingsinstuktør på SSG. Herunder skifteassistent for værnepligtige på togt. Instruktør ved kurser og skoler. Kvartermester på skoleskib. Praktik på sejlende enhed som vagtassistent Anden relevant tjeneste 4. TID 3-6 uger. 5. KONTROL Der gennemføres ingen resultatkontrol, men bedømmelsesskema skal afspejle kadetaspirantens standpunkt ved afsluttet tilkommanderingsperiode. Bedømmelse gives i henhold til uddannelsesbeskrivelsens punkt 8.

16 Fagplan for praktikophold 3 (O-linien): Togt på Skolefartøj 1. FORMÅL Formålet med praktikken er, at kadetaspiranten opnår den viden, færdigheder og kompetencer, der gør, at kadetaspiranten kan fungere som besætningsmedlem i et skolefartøj, samt udbygger sin viden, færdigheder og kompetencer inden for fagene sømandskab, navigation og kommunikation og oparbejder holdninger til virket som officer i søværnet. 2. LÆRINGSMÅL Ved togtets afslutning skal kadetaspiranten: Kunne udføre det manuelle arbejde, der kræves af et besætningsmedlem på en mindre enhed under skolesejlads. Kunne anvende simpel terrestrisk navigation samt søvejsreglerne. Kunne deltage i skibets kommunikationstjeneste. Kunne betjene skibets motorer og foretage simpel fejlfinding på de tekniske installationer. Have forståelse for skibsorganisationen og tjenesten i de enkelte divisioner. Til sin rådighed har kadetaspiranten en af søværnets mindre enheder med de ombordværende navigationsinstrumenter til terrestrisk navigation samt enhedens faste navigatører og øvrige besætning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kadetaspiranten gennem praktikperioden kan udføre de nødvendige sømandskabsmæssige handlinger på betryggende og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, samt løbende gennem de tildelte vagter udbygger sin viden og færdigheder inden for den terrestriske navigation og kan anvende søvejsreglerne. 3. INDHOLD Der gennemgås: Sømandskab Kendskab til enheden, herunder de sikkerhedsmæssige krav. Sømandskab i forbindelse med manøvrerulle. Dreje- og stopmanøvre, herunder "mand over bord" øvelser. Ankrings- og letningsmanøvre. Betjening af enhedens gummibåd. Posten som rorgænger, udkig og vagtmand. Skibsvedligeholdelse. Navigation Sejladsplanlægning.

17 Simpel terrestrisk navigation, pejldiopter, log og lod samt bestikføring. Solhøjde med sekstant. Der tages en solhøjde inklusive indekskorrektion, GPS tidspunkt, samt GPS position for reference. Positionen udregnes efterfølgende i navigationsundervisningen på SOS. Anvendelse af internationale søvejsregler. Farvandskendskab. Assistere med føring af kursbog, skibsjournal og rettelse af søkort. Kommunikation Enhedens kommunikation med voice og optisk signalering. Teknik Opstart og afstopning af hovedmotor. Betjening af generator, samt omkobling mellem egen strøm og strøm fra land. Betjening af maskinkontrolanlæg og håndtering af alarmer. Divisionstjeneste Kadetaspiranterne udfører på tørn tjeneste indenfor fagområderne i henhold til skibsorganisationen. Opgaver fra uddannelsesbogen 1.0 Safety Familiarization. 1.1 Dagligdag om bord, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med sejlkutter. 1.3 Søkort og håndbøger, såfremt denne opgave ikke er løst på togt med sejlkutter. 1.5 Vagttjeneste I. 1.7 Fortøjning og ankring samt dæksudstyr Maskinanlæg 4. TID 3 6 uger. 5. KONTROL Der gennemføres ingen resultatkontrol, men bedømmelse/personudtalelse gives i henhold til uddannelsesbeskrivelsens punkt 8. Bedømmelsen/udtalelsen skal afspejle kadetaspirantens standpunkt i forhold til de i fagplanen beskrevne mål ved afsluttet togt, samt indeholde en vurdering af kadetaspirantens egnethed som officer i søværnet.

18 Fagplan for Praktikophold 4 (O-linien): Weekendsejladser på SK1-året og dagsejlads på SK2-året 1. FORMÅL Formålet med praktikken er at repetere den på skolefartøjerne tidligere opnåede viden og færdigheder, samt at afprøve det i teoriundervisningen gennemgåede relevante pensum, herunder at introducere kadetten til den praktiske anvendelse af radar og ECDIS. 2. LÆRINGSMÅL Ved sejladsperiodens afslutning skal kadetten: Kunne udføre den navigatoriske del af vagtchefens tjeneste inden for det terrestriske område, samt anvende de internationale søvejsregler. Kunne gennemføre en bjærgemærsmanøvre. Have kendskab til grundlæggende radarnavigation (weekendsejlads nr. 2 på SK1- året). Kunne navigere sikkert ved hjælp af ECDIS uden input fra GPS i farvand med lav kompleksitet (dagsejlads på SK2-året). Til sin rådighed har kadetten en af søværnets mindre enheder med de ombordværende navigationsinstrumenter og hjælpemidler samt enhedens faste navigatører og øvrige besætning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kadetten løbende gennem de tildelte vagter demonstrerer sin viden og færdigheder inden for den terrestriske navigation samt kan anvende søvejsreglerne. 3. INDHOLD Der gennemgås: Sømandskab Kendskab til enheden, herunder de sikkerhedsmæssige krav. Sømandskab i f.m. manøvrerulle. Dreje- og stopmanøvre. "Mand over bord"/bjærgemærsmanøvre. Ankrings- og letningsmanøvre. Posten som rorgænger og udkig. Navigation Sejladsplanlægning, herunder anvendelse af meteorologiske oplysninger. Broorganisation. Procedurer for styre- og manøvresvigt. Farvandskendskab.

19 Udførelse af korrekte anti-kollisonsmanøvrer i.h.t. søvejsreglerne. Betjening og anvendelse af enhedens instrumenter. Pladsbestemmelse ved terrestriske observationer. Astronomisk navigation. Der tages i løbet af weekenden flere solhøjder inklusive relevante oplysninger, jf. observationsskema. Positioner udregnes efterfølgende i navigationsundervisningen på SOS (weekendsejlads nr. 1 på SK1-året). Grundindstilling af radar (weekendsejlads nr. 2 på SK1-året). Introduktion til radarsejlads (weekendsejlads nr. 2 på SK1-året). Sejlads med ECDIS med og uden input fra GPS (dagsejlads på SK2-året). Omtrent en time bruges til denne øvelse pr. elev. Rettelse af søkort. Føring af kursbog og skibsjournal. Kommunikation Enhedens kommunikation med voice og optisk signalering. 4. TID Hver kadet deltager på SK1-året i 2 weekendsejladser (fredag eftermiddag til søndag eftermiddag) og på SK2-året i én dagsejlads. 5. KONTROL Der afgives ingen udtalelse/bedømmelse, med mindre den enkelte chef finder speciel anledning hertil. Se i øvrigt uddannelsesbeskrivelsens punkt BEMÆRKNINGER Sejladserne gennemføres sideløbende med den teoretiske uddannelse på SOS. De endelige perioder angives i SOK Handlingsprogram. SOS foretager sejladsudstikningen. Sejladserne foretages med 1. Eskadre skolebåde (HOLM-klassen).

20 Fagplan for praktikophold 5 (O-linien): Navigationstogt 1. FORMÅL Formålet med togtet er at afprøve og udvikle kadettens viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af den tidligere indlæring. Navigationstogtet danner ligeledes grundlag for, at kadetten i forbindelse med det senere vagtcheftogt opnår det nødvendige niveau for at kunne virke selvstændigt som vagtchef om bord på søværnets enheder. 2. LÆRINGSMÅL Ved uddannelsens afslutning skal kadetten: Kunne planlægge navigation under hensyntagen til farvandsgeografi, hydrografiske forhold, afmærkninger, efterretninger, sejladshåndbøger og meteorologiske forhold. Kunne udføre praktisk navigation jf. sejladsplanlægningen under hensyntagen til anden trafik. Kunne udføre praktisk kommunikation med civile skibe og institutioner. Kunne anvende de for vagttjenesten gældende bestemmelser samt om muligt have gået følgevagt som vagthavende officer i havn. Kunne udøve praktisk sømandskab, herunder manøvrering med skibet, ankring, letning, anvendelse af fartøjer, forholdsregler i dårligt vejr samt redningsmidlernes placering og anvendelse. Have gennemført de relevante opgaver i uddannelsesbogen. Uddannelsen foregår som praktisk træning som vagtchefelev om bord på en række af søværnets enheder under opsyn af en rutineret vagtchef. Da der ikke benyttes egentlige skoleskibe, foregår sejladsen i de farvandsområder og under de vilkår, som de pågældende enheder er underlagt i deres operative virke. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt eleven kan udføre de nævnte discipliner på betryggende vis under hensyntagen til elevens uddannelsesniveau og manglende rutine. 3. INDHOLD Der gennemgås: Navigation Broorganisation, sejladsplanlægning og meteorologitjeneste. Stedbestemmelse ved terrestriske, astronomiske samt elektroniske navigeringsmidler. Antikollision ved anvendelse af visuelle midler samt radar, herunder blindsejlads. Deviationsbestemmelse ved omsvajning samt under forlægning. Farvandskendskab. Rettelse af nautiske publikationer.

21 Føring af nautiske skibsdokumenter. Sømandskab Skibets manøvrering, herunder nødprocedurer. Ankrings- og letningsmanøvrer. Bjærgningsmanøvrer for mand over bord. Fartøjstjeneste, herunder udsætning samt hejsning af fartøjer. Sømandskab under havnemanøvrer samt bugsering. Vind og vejrs indvirkning på skibet. Forholdsregler ved hårdt vejr under gang og i havn. Kommunikation i relation til navigeringen Skibets civilrelaterede kommunikationsorganisation. Visuel civil kommunikation, herunder blink- og flagsignalering. Elektronisk civil kommunikation, herunder GMDSS. Skibskendskab Konstruktion, stabilitet, tanksystemer og vandtæt inddeling. Fremdrivningsmaskineri, propeller og roranlæg. Elforsyningsanlæg. Lasthåndteringsforhold. Vagttjeneste under gang. Vagttjeneste uden for basehavn Ansvar og opgaver for vagthavende befalingsmand. Ansvar og opgaver for vagtholdet. Opgaver fra uddannelsesbogen 1.0 Safety Familiarization. 1.2 Sikkerhed og arbejdsmiljø. 1.4 Sejladsplanlægning. 1.6 Vagttjeneste II. 1.8 Lastning og losning. 1.9 Rørsystemer og tanke Elforsynings- og hovedfordelingsanlæg. Der anvendes Skibsorgansiationsbøger, oplysningsbøger og betjeningsvejledninger. Instrukser og bestemmelser. Enhedens bestemmelses- og ordrekompleks.

22 4. TID 70 arbejdsdage. 5. KONTROL Ved tilkommanderingsperiodens afslutning udfærdiges bedømmelsesskema, der skal afspejle kadettens standpunkt, jf. uddannelsesbeskrivelsens pkt.8. I den faglige bedømmelse gives en vurdering af kadetten i hver af disciplinerne NAVIGATION SØMANDSKAB/MANØVRERING NAVIGATION, omfattende: Planlægning samt gennemførelse af ukompliceret sejlads. Broorganisation og meteorologitjeneste. Stedbestemmelse ved terrestriske, astronomiske samt elektroniske navigationsmidler. Antikollision. Farvandskendskab. SØMANDSSKAB/MANØVRERING, omfattende: Skibets manøvrering, herunder ankrings- og letningsmanøvrer samt bjærgningsmanøvrer. Fartøjstjeneste, herunder udsætning samt hejsning af fartøjer. Nødprocedurer vedrørende skibets manøvrering. Forholdsregler ved hårdt vejr. Vurderingen af hver af disciplinerne navigation og sømandskab/manøvrering udtrykkes ved bestået/ikke bestået samt en uddybende forklaring, som anføres i personudtalelsen under punktet uddybende vurdering af medarbejderens potentiale eller i FOKUSskemaet pkt Generelt om bedømmelser se uddannelsesbeskrivelsen pkt BEMÆRKNINGER Opmærksomheden henledes på, at uddannelsesbogen skal føres efter de gældende anvisninger, idet denne overfor SOK og Søfartsstyrelsen dokumenterer kadettens praktiske kompetencer efter bestået skibsførereksamen (i øvrigt se instruks for føring af uddannelsesbogen). Det tilstræbes, at kadetten kommer ombord på flere skibstyper i løbet af togtperioden for derigennem at få et indblik i de forskellige enheders mangfoldighed.

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritimt engelsk B. Kort navn MARENG FAGPLAN C. Formål At genopfriske kursisternes engelske tale, således

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Målgruppen Hjemmeboende borgere som er bosat i kommunen og som har en demenssygdom, der i forskellig grad har berørt orienteringsevnen.

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR

EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR EN FULD HF-EKSAMEN INKLUSIV EN MARITIM ERHVERVSUDDANNELSE OG ET TOGT MED SKOLESKIBET DANMARK PÅ BARE 3 ÅR SE FILM 1 2 Hvorfor HF Søfart Frederikshavn? - På tre år får du en fuld HF eksamen + en maritim

Læs mere