DDA Datamateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21788 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Søren Kristiansen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, , som oprindeligt blev gennemført af Søren Kristiansen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21788). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21788: Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, Primærundersøger: Søren Kristiansen. DDA-21788, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2223 respondenter, 169 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (100 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af Søren Kristiansen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i marts 2010 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21788: Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Ludomani; Pengespil; Risiko; SPIL; Tipning og spil. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21788: Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, Primærundersøger: Søren Kristiansen. DDA-21788, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2223 respondenter, 169 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (100 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Søren Kristiansen. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghstræde 7, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Søren Kristiansen. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghstræde 7, 9220 AALBORG Ø. Dataindsamler: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghsstræde 7, 9220 AALBORG Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen 'Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil blandt danske børn og unge, ' er at undersøge, hvorledes danske børn og unge, som deltager i spil om penge, opfatter og 'anvender' de risici, som karakteriserer forskellige former for pengespil. Undersøgelsen er designet som en kombineret kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvantitative del består af en spørgeskemaundersøgelse blandt børn og unge i alderen år, mens den kvalitative del udgøres af opfølgende kvalitative interviews med børn og unge fra det kvantitative sample. I spørgeskemaet er der spurgt ind til respondentens: - skolegang - familiesituation - fritidsbeskæftigelse - forhold til venner og kammerater - evt. beskæftigelse og indkomst

8 Hertil en række spørgsmål om selve pengespils forbruget i forhold til et udvalg af de mest populære pengespil, herunder også internetbaseret pengespil. I dette studie foreligger kun data til den kvantitative del af undersøgelsen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 2223 respondenter; 169 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 48 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Yderligere oplysninger: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Folkeskoler. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Folkeskoler i Danmark. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Yderligere oplysninger: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Søren Kristiansen. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Kroghstræde 7, 9220 AALBORG Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Kristiansen, Søren; Jensen, Sara Marie: Pengespil blandt danske børn og unge: En rapport om spillevaner og risikoopfattelse blandt de årige. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet; 135 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

9 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Beskæftigelse: fader: stillingsbetegnelse (eller: kode); moder: stillingbetegnelse (eller: kode); moder: beskæftigelsesmæssige status. Fritidsjob. Andre baggrundsvariable: Respondentes aktiviteter i en alm. uge: Sammen med venner, fritidsinteresser, familie. INDLEDNING Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvorledes danske børn og unge omfatter og håndtere det element af risiko og sandsynlighed, som karakteriserer de fleste moderne pengespil. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i marts 2010 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

10 KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2223) af respondenter. V0003 LØBENUMMER start 10, bredde 4 Løbenummer Variablen er kodet i intervallet Spørgsmål om respondenten selv Først kommer der nogle spørgsmål om dig selv V0004 ALDER start 14, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvor gammel er du? Antal år: år år år år år

11 år år Uoplyst svarprocent: 100 V0005 KØN start 16, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du (sæt kryds) Dreng Pige Uoplyst svarprocent: 100 V0006 FARS ARBEJDE start 17, bredde 50, tekstfelt Spm. 3: Hvilket arbejde har din far? (Skriv så præcist som muligt hvad arbejdet hedder fx. lastbilchauffør, sygeplejerske, direktør) Skriv: Variablen indeholder en liste over respondentens fars arbejde. V0007 FARS ARBEJDE KODET start 67, manglende data: = 99 Fars arbejde kodet Professionerne Funktionær med ledelse Selvstændige Almindelige funktionærer Faglært Ikke faglært Arbejdsløse Uden for arbejdsmarkedet Under uddannelse Kan ikke kodes Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0008 MORS ARBEJDE

12 start 69, bredde 50, tekstfelt Spm. 4 Hvilket arbejde har din mor? (Skriv så præcist som muligt hvad arbejdet hedder fx. lastbilchauffør, sygeplejerske, direktør) Skriv: Variablen indeholder en liste over respondentens mors arbejde. V0009 MORS ARBEJDE KODET start 119, manglende data: = 99 Mors arbejde kodet Professionerne Funktionær med ledelse Selvstændige Almindelige funktionærer Faglært Ikke faglært Arbejdsløse Uden for arbejdsmarkedet Under uddannelse Kan ikke kodes Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0010 FRITIDSJOB start 121, manglende data: = 9 Spm. 5: Har du et fritidsjob? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0011 MOR/FAR FØDT I DK start 122, manglende data: = 9 Spm. 6: Er din mor og far født i Danmark? (Sæt ét kryds) Ja, det er de begge

13 Kun min mor Kun min far Nej, ingen af dem Uoplyst svarprocent: 100 V0012 SAMMEN MED VENNER start 123, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvor ofte laver du disse aktiviteter i en almindelig uge: (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål) Er sammen med venner? (fx. i Ungdomsklub/fritidsklub/hjemme hos dig/hjemme hos dem) Slet ikke gange om ugen gange om ugen Flere end 4 gange om ugen Uoplyst svarprocent: 98 V0013 DYRKER FRITIDSINTERESSE start 124, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvor ofte laver du disse aktiviteter i en almindelig uge: (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål) Dyrker en fritidsinteresse? (fx. sport, musik, spejder) Slet ikke gange om ugen gange om ugen Flere end 4 gange om ugen Uoplyst svarprocent: 97 V0014 AFTEN SAMMEN M. FAMILIE start 125, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvor ofte laver du disse aktiviteter i en almindelig uge: (Sæt kun ét kryds for hvert spørgsmål) Bruger en aften sammen med din familie?

14 Slet ikke gange om ugen gange om ugen Flere end 4 gange om ugen Uoplyst svarprocent: 97 Pengespil Nu kommer nogle spørgsmål om pengespil. Pengespil er forskellige spil, man kan spille for at vinde penge. V0015 SPILLET KORT OM PENGE start 126, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet kort om penge Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 98 V0016 SPILLET TIPS/ODDSET start 127, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Satset penge på Tips eller Oddset Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 98 V0017 SPIL.BINGO/BANKO PENGE

15 start 128, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet Bingo/Banko om penge Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97 V0018 SPILLET LOTTO start 129, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet Lotto Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 98 V0019 SPILLET SPILLEAUTOMATER start 130, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet på spilleautomater for at vinde penge Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 98 V0020 SPILLET SKRAB/QUICKSPIL start 131, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil)

16 Købt skrabelod/skrabespil/quickspil Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 99 V0021 SPILLET PÅ HESTE start 132, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet på heste Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97 V0022 SPILLET TERNINGESPIL start 133, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet terningespil om penge Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97 V0023 SPILLET ROULETTE start 134, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet roulette om penge Aldrig

17 Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97 V0024 SPILLET KENO start 135, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet Keno Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97 V0025 UDENLANSKE SPILLETJENES. start 136, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Satset penge på sportskampe via udenlandske spilletjenester (fx Ladbrokes, Unibet, Bwin) Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97 V0026 SPILLET ANDRE PENGESPIL start 137, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilket af de følgende pengespil har du prøvet at spille? (Sæt ét kryds for hvert spil) Spillet andre spil, hvor man kan vinde penge Aldrig Har prøvet mindst 1 gang Uoplyst svarprocent: 97

18 *********************************************************** Hvis du har svaret 'Aldrig' til alle spillene (V15-V26), så gå til spm. 31 (V80). Ellers gå til det næste spørgsmål, nr. 9 (V27). *********************************************************** V0027 HVOR OFTE SPILLET KORT start 138, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet kort inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 81 V0028 HVOR OFTE TIPS/ODDSET start 140, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du satset penge på tips/oddset inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 81 V0029 HVOR OFTE BINGO/BANKO start 142, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet bingo/banko inden for det sidste år?

19 Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0030 HVOR OFTE LOTTO start 144, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet lotto inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0031 HVOR OFTE SPILLEAUTOMAT start 146, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet på spilleautomater inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0032 HVOR OFTE SKRABESPIL

20 start 148, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du købt skrabespil inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 81 V0033 HVOR OFTE SPILLET HESTE start 150, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet på heste inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0034 HVOR OFTE TERNINGESPIL start 152, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet terningespil inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst

21 svarprocent: 80 V0035 HVOR OFTE ROULETTE start 154, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet roulette inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0036 HVOR OFTE KENO start 156, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet keno inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0037 HVOR OFTE UD. SPILLETJ. start 158, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du satset penge via udenlandske spilletjenester inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden

22 Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0038 HVOR OFTE ANDRE SPIL start 160, manglende data: = 9 eller >=10 Hvor ofte har du spillet andre spil inden for det sidste år? Aldrig Få gange om året Få gange om måneden Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 80 V0039 HVOR OFTE PENGESPIL NU start 162, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9: Hvor ofte spiller du pengespil? (Sæt ét kryds) Hver dag Flere gange om ugen Få gange om måneden Få gange om året Aldrig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 82 V0040 SPILLE: SPÆNDENDE start 164, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser)

23 Fordi det er spændende Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0041 SPILLE: SJOVT/UNDERHOLD. start 166, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) Fordi det er sjovt og underholdende Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0042 SPILLE: VINDE PENGE start 168, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) For at vinde penge Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0043 SPILLE: FÅ TIDEN T.AT GÅ start 170, manglende data: = 9 eller >=10

24 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) For at få tiden til at gå Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0044 SPILLE: FOR AT PRØVE DET start 172, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) For at prøve det Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0045 SPILLE: BLIVE POPULÆR start 174, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) Fordi jeg bliver populær hos mine venner Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79

25 V0046 SPILLE: IKKE LADE VÆRE start 176, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) Fordi jeg ikke kan lade være Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0047 SPILLE: FOR AT SLAPPE AF start 178, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) For at slappe af Nej Ja Uoplyst svarprocent: 79 V0048 SPILLE: GLEMME PROBLEMER start 180, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 10: Hvorfor spiller du om penge? (Sæt gerne flere krydser) For at glemme problemer i hverdagen Nej Ja Uoplyst

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere