Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15"

Transkript

1 Bilag 1 Beskrivelse af det eksisterende beredskab 1/15

2 1 Beskrivelse af Redningsberedskaberne Det samordnede beredskab i Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, fungerer på nuværende tidspunkt som separate beredskaber, der fortsat dækker sine gamle slukningsområder. I forbindelse med gennemførelsen af den risikobaserede dimensionering vil slukningsområderne blive inddelt, så nærmeste station er det slukkende beredskab. 1.1 Stationernes beliggenhed og slukningsområder for Norddjurs Kommune. Illustrationen viser slukningsområderne som de har set ud frem til ultimo Mod vest ses Allingåbro brandstation i Rougsø kommune. Beredskabet dér har fungeret som entrepriseberedskab for den østlige del af Sønderhald Kommune. Denne del hører til Norddjurs Kommune efter kommunesammenlægningen undtaget en mindre del som tilfalder Ny Randers Kommune. Grenå, Nørre Djurs samt Midt Djurs kommuner har haft et samarbejde, hvor Grenå Brandstation er hovedstationen og Fjellerup en mindre station med en enkelt tankvognssprøjte. Hændelser i Grenås slukningsområde håndteres udelukkende af Brandstationen der, mens hændelser i Nørre Djurs Kommune håndteres af Brandstation Fjellerup med assistance fra Grenå. Ved hændelser i Midt Djurs kommune afsendes sprøjten fra Fjellerup og der modtages assistance fra Brandstationen i Kolind. Ved hændelser på Anholt indsættes øens eget beredskab samt assistance fra Grenå, som sendes med båd eller helikopter. (160) Allingåbro (12.048) Fjellerup (6.500) Grenå (20.000) Figur 1 angiver placering af brandstationer angiver eksisterende slukningsområder angiver kommunegrænsen () angiver indbyggere i slukningsområderne i 2005 tal 2/15

3 1.2 Beskrivelse af i Rougsø-Sønderhald Brand-& Redningsvæsenet i Rougsø og Sønderhald er stiftet i 1928 og drives i kommunalt fællesskab. Brandstationen, der er ubemandet, er beliggende på A.L. Pedersensvej 3, 8961 Allingåbro. Brandvæsenet i Allingåbro har årligt ca. 100 udrykninger Bygninger Bygningerne rummer i alt 337 m² og er lejede bygninger, hvor ejer står for vedligehold af den udvendige del af bygningerne Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 1 Beredskabschef/indsatsleder Deltid Indsatsledere heraf 2 inspektører Deltid Holdledere Deltid Brandmænd Deltid 1-0 Frivillige Automobilsprøjte Tankvogn Tankvogn 1987/ HSE Indsatsledervogn/tjenestevogn VW Passat Indsatsledervogn VW Touran Afhjælpende indsats herunder udrykningssammensætning og afgangstider I kommunen afsendes som standard til alle alarmer Indsatsleder, holdleder og 6 brandfolk med A- sprøjte, vandtankvogn, HSE og indsatslederbil og ved større ulykker medsendes 1 ekstra tankvogn efter meldingens ordlyd. Den maksimale afgangstid er lovmæssigt fastsat til 5 min., men holdes på 3,5 min og derunder. Responstiden er dog i den nordvestlige del af slukningsområdet større. Til Udbyhøj er den ca. 20 min. Området er tyndt befolket og ernærer sig hovedsageligt ved land- og skovbrug. Ellers dækkes slukingsområdet indenfor hhv. 10 og 15 minutter med tidsoverskud i den kommende Ny Randers Kommune. Responstiden til Fjellerup er 17 minutter. HSE enheden rykker ud dels fra en maskinfabrik centralt i Auning dels fra brandstationen i Allingåbro. Køretøjet benyttes også til persontransport, således at hvervegrundlaget udvides. Således skal brandmændene, som kører HSE-enheden ikke ved alarmering begive sig til 3/15

4 brandstationen i Allingåbro, men kan køre direkte til skadestedet. Dette forudsætter at de arbejder indenfor kommunegrænsen eller tæt på denne. Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 1 Beredskabschef/indsatsleder Deltid Indsatsledere heraf 2 inspektører Deltid Holdledere Deltid Brandmænd Deltid 1-0 Frivillige Forebyggende indsats Den forebyggende indsats består af den lovpligtige brandtekniske byggesagsbehandling jf. Beredskabsloven og ved gennemførelse af lovpligtige brandsyn jf. samme lovgivning. Der foretages frivillige brandsyn på alle kommunens bygninger som falder udenfor driftsmæssige og tekniske forskrifter. Det ikke lovpligtigt oplysnings- og uddannelsesarbejde vægtes tungt i form af undervisningsdage på den lokale højskole, regelmæssig afholdelse af kurser i elementær brandbekæmpelse for plejehjemspersonale, skoler, børnehaver, institutioner for handicappede o.lign. Endvidere vægtes ældre og brand også ved bl.a. oplysningsarbejde i Ældresagens afdelinger. Massekommunikation i form af dagspressen anvendes ligeledes i forebyggelsesarbejdet hovedsageligt til sæsonprægede kampagner så som høstbrande, skorstensbrande etc. (bilag 1/Forebyggelse i Rougsø Sønderhald) Økonomi Den årlige udgift til brandvæsenet i Rougsø og Sønderhald Kommune var i 2005 på 129 kr. pr. indbygger. Udgifterne fordeler sig på følgende områder: Udgifter/indtægter drift/anlæg Kilde: Rougsø Sønderhald Kommunes Brand- og Redningsberedskab, regnskab 2005, i kr. Poster Udgifter Personale Skatter, afgifter og forsikringer 9 Fast ejendom 32 Husleje 71 Rullende materiel: Vedligeholdelse 147 Brændstof 47 Forsikringer 76 Anskaffelser 193 Leasing 484 Telefon og kontorhold 157 El og varme 65 4/15

5 Udgifter vedr. øvelser, brandsyn og brande 1 Det civile beredskab 25 Andre udgifter 128 Udgifter ved indtægtsdækket virksomhed 18 I alt driftsudgifter Andel af udgifter for Rougsø Kommune Andel af udgifter for Sønderhald Kommune Kilde: Rougsø- og Sønderhald Kommuners Brand- og Redningsberedskab, regnskab Beskrivelse af i Grenaa Kommune Grenaa brandvæsen er stiftet i 1909 og har de sidste par år haft ca. 190 årlige udrykninger. Siden 2005 har der ligeledes været et bådberedskab. I Grenaa Kommune opretholdes der et krigsmæssigt og et udvidet beredskab. Derudover drives der et øvelsesanlæg, Moselund, hvor der uddannes brandmænd, frivillige og afholdes vedligeholdelseskurser Bygninger Bygninger Lokaltitet Adresse Areal (m 2 ) Brandstation i Grenå N.P. Josiassensvej Moselund(uddannelsesejendom) Kommandocentral Antal Funktion Ansættelse Mangler Under uddannelse Station Grenå 1 Beredskabschef og indsatsleder Fuldtid Inspektør og indsatsleder Fuldtid Viceberedskabsinspektør og ISL Fuldtid Indsatsleder Deltid Sekretær 30 t Holdledere Deltid Brandmænd(heraf 2 uddannet ISL) Deltid - - Frivillige 2 Indsatsledere Holdledere Menige En stor del af den samlede styrke er tidligere frivillige, som har været frivillige i flere år og gennemgået uddannelser i brand og redning. Således udgør de frivillige en vigtig rekrutteringsbase og løser nedenstående opgaver: Ventepladsassistenter Afløsere ved ferie og sygdom 5/15

6 Assisterer ved stormfald og etablering af nødstrøm Røgdykker back-up Bemander LKM Kommandopost Står for det landmobile måleberedskab sammen med holdledere/brand fra eget beredskab Assisterer ved stormskader og afdækning Assisterer ved uddannelse Indkvartering. Forplejning af ved indsats. Der bruges ca. 360 timer i administration pr. år af de frivillig og disse erlægger hvad, der i gennemsnit tilsvarer 4500 mandtimer, som er elevrefusionsberettiget og 4500 timer, som ikke er refusionsberettiget. Således erlægges hvad der til svarer 9000 mandtimer fra de frivillige. De frivillige har indenfor en 5 årig periode været indsat ved følgende indsatser: stormfald og nødstrøm ved sidste store storm Oprensning ved olieforurening på strand Oprensning ved olieforurening af ydermolen på havn oversvømmelse på havn eftersøgning af døde fugle i forbindelse med fugleinfluenza Drejestigevogn, Mercedes Automobilsprøjte, Scania Autosprøjte, Mercedes Vandtankvogn, Scania Vandtankvogn, Scania Slangetender, Land Rover Containerlastvogn, Scania Containerlastvogn, Volvo Indsatsledervogn, Toyota Tjenestevogn, Ford Personaletransport, VW Værkstedsladvogn, Ford Redningsbåd Afhjælpende indsats herunder køretider Ved alarmer fra Automatiske Brandalarmeringsanlæg afsendes Indsatsleder, holdleder og 4 brandmænd med A-sprøjte, vandtankvogn samt indsatslederbil. Alle andre alarmer afsendes indsatsleder, holdleder og 6 brandmænd. Køretøjssammensætningen er afhængig af meldingens ordlyd og der fremsendes differentieret udrykninger efter denne. 6/15

7 Ved brand i Fjellerups slukningsområde afsendes indsatsleder, holdleder og 6 brandmænd fra Grenaa, mens der fra Fjellerup afsendes 1 holdleder og 3 mand. Der er endvidere indgået aftale med Grenaa Brandvæsen således at venteplads afsendes til lufthavnen ved større hændelser der. Afgangstider holder sig indenfor 5 minutter og responstiderne inden for hhv. 10 og 15 minutter dog er disse længere ved Gjerrild og Gjerrild Nordstrand. (Omtales under dækningsgrader i risikodimensioneringen model I og II) Forebyggende indsats Den forebyggende indsats i kommunen består af den lovpligtige indsats i form af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling, men der drives en større uddannelsesvirksomhed, hvor der hovedsageligt undervises i elementær brandbekæmpelse, førstehjælp og bedriftsværn. Endvidere består indsatsen af: undervisning af 1. klasser informationsarbejde om brand og alarmering blandt dagplejemødre og deres børn samt børnehavebørn afholdelse af kurser for klasser afholdelse af befolkningskurser frivillige brandsyn og brandteknisk rådgivning afholdelse af brandøvelser på kommuneskoler (bilag 5/Forebyggelse i Grenaa og Nørredjurs) Økonomi Den årlige udgift til brandvæsenet i Grenaa Kommune var i 2005 på 196 kr. pr. indbygger. Udgifterne fordeler sig på følgende områder: Udgifter/indtægter drift/anlæg - regnskab 2005, i kr. Udgifter Personale Fast ejendom 576 Forplejning 53 Maskiner og materiel 782 Brandhaner/vandforsyningsanlæg 8 Administration 182 Rente af mellemværende 27 Møder og uddannelse 28 Kommandocentral 29 Uddannelsesudgifter 197 Øvrige udgifter 181 Miljøværn 42 Ekstern arbejde 116 Forrentninger og afskrivninger maskiner/inventar 587 7/15

8 Forrentninger og afskrivninger bygninger 179 Administrationsbidrag 174 Tab vedr. salg af anlægsaktiver 40 I alt driftsudgifter Anlægsudgifter Køretøj Anlægsudgifter i alt Andel af udgifterne for Grenaa Kommune Kilde: Grenaa Kommune, regnskab 2005 Dog må der i nærmeste fremtid forventes en større anlægsudgift i forbindelse med planlagte udskiftninger af køretøjer i Grenaas beredskab. Der er i dag kalkuleret med en levetid for store køretøjer på 20 år og 10 for mindre. Således planlægges følgende udskiftet: Motorsprøjte og Containerbil Motordrejestige Anlægsudgifter total Alle tal er angivet i 2007 tal. (bilag 9/priser på køretøjer) Dog vurderes det om drejestigen udskiftes med en tanklift til ca. 2.5 mill i stedet for motordrejestigen Beskrivelse af øvelsesanlæg Moselund Moselund blev drevet som landbrug indtil 1991, hvor Grenaa Kommune opkøbte gården, da de skulle bruge noget af jorden til et rensningsanlæg. Resten af jorden blev solgt fra og gården blev overdraget til. Grunden er i alt m². I dag er gården udbygget til et øvelsesanlæg med røgdykkerbane, miljøplads, mini hotel til brandøvelser, køkkenbygning til brandøvelse, overtændingscontainer, brandhus og to undervisningslokaler. Øvelsesanlægget betragtes ikke yderligere i denne rapport, da dette ikke indgår i det akutte beredskab. 1.4 Beskrivelse af i Fjellerup Fjellerup brandstation er en hjælpestation for Beredskabsgården i Grenaa, og har ikke nogle fastansatte, men bemandes af 8 deltidsansatte. Der er ca. 20 udrykninger årligt. Ved alle udrykninger møder brandstationen fra Grenaa som stor slukningshjælp uanset udrykningens karakter og opgave dvs. med 1 automobilsprøjte, 1 tankvogn og en slangetender samt motorsprøjten fra Fjellerup. 8/15

9 1.4.1 Bygninger Stationen består alene af et 203 m² garageanlæg med plads til en motorsprøjte Station Fjellerup Mangler Mangler uddannelse 2 Holdledere Deltid Brandmænd Deltid tanksprøjte, Scania Økonomi Den årlige udgift til brandvæsenet i Nørre Djurs Kommune var i 2005 på 151 kr. pr. indbygger. Differensen mellem Grenaa og Nørre Djurs Kommune kan bl.a. forklares ved, at der i Grenaa Kommune opretholdes et krigsmæssigt beredskab og ½ slukningstog ekstra. Udgifter/indtægter drift/anlæg - regnskab 2005, i kr. Udgifter Udgifter til Udgifter i alt Kilde: Grenaa Kommune, regnskab 2005 Indtægter Afhjælpende indsats herunder køretider Der afsendes holdleder og 3 mand ved enhver udrykning. Stor slukningshjælp modtages fra Beredskabsgården i Grenaa Forebyggende indsats Den forebyggende indsats varetages af Beredskabet i Grenaa og er identisk med den i Grenaa. 1.5 Beskrivelse af på Anholt 9/15

10 Rednings på Anholt hører under Grenaa redningsberedskab. Beredskabet har på årsbasis ca. 3-5 udrykninger. (brand, redning og miljø) Station Anholt Mangler Mangler uddannelse 1 Brandfoged Deltid Brandsvende Deltid - - Brandfoged og brandsvende har grunduddannelse Brand Traktortrukket slukningsenhed Økonomi Anholdt beredskab henhører under Grenaa beredskab og administreres derfra Afhjælpende indsats Alle møder frem såfremt at de er hjemme på øen. De varsles via sirene og sms. Der afsendes assistance fra Grenaa, hvis nødvendigt, med båd eller helikopter afhængigt af vejrforhold. Således kan der fra Grenaa maksimalt afsendes 350 kg materiel og 1 vagthold bestående af indsatsleder, holdleder og 4 brandmænd Forebyggende indsats Den forebyggende indsats varetages af brandfogden samt brandsvende. Denne udmønter sig i runderinger på øen i sommerperioden samt anden præventiv indsats i forbindelse med brug af åben ild i Sommerperioden. 10/15

11 1.6 Beskrivelse af i Ebeltoft Ebeltoft Brandvæsen drives i kommunalt regi. Brandstationen, der er ubemandet, er beliggende på Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 1 Beredskabschef/indsatsleder Deltid 4 Indsatsledere Deltid 4 Holdledere Deltid 1 Viceberedskabsinspektør Fuldtid 14 Brandmænd Deltid - 0 Frivillige Automobilsprøjte Tankvogn Båd 1 Slangetender Indsatsledervogne Servicevogn Beskrivelse af i Knebel Knebel brandstation er en hjælpestation for i Ebeltoft, og har ikke nogle fastansatte, men bemandes af 10 deltidsansatte. Ved alle udrykninger møder brandstationen fra Ebeltoft som stor slukningshjælp uanset udrykningens karakter og opgave Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 2 Holdledere Deltid 8 Brandmænd Deltid 11/15

12 Automobilsprøjte 1 Tankvogn 1.8 Beskrivelse af i Hornslet Beredskabet i Hornslet er udliciteret til Falcks Redningskorps. Brandstationen, der er ubemandet, er beliggende på Falcksvej 2, 8543 Hornslet Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 1 Beredskabschef Tiltræder 1.september 3 Indsatsledere Hornslet/Rønde Deltid 4 Holdledere Deltid 14 Brandmænd Deltid - 10 Frivillige Automobilsprøjte Tankvogn Beskrivelse af i Rønde Beredskabet i Rønde er udliciteret til Falcks Redningskorps. Brandstationen, der er ubemandet, er beliggende på Hovedgaden 77, 8410 Rønde Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 1 Beredskabschef Tiltræder 1.september 0 Holdledere Deltid 12/15

13 0 Brandmænd Deltid Tanksprøjte Tankvogn Beskrivelse af i Kolind Kolind Brandvæsen drives i kommunalt regi. Brandstationen, der er ubemandet, er beliggende på Ebdrupvej 10, 8560 Kolind Antal Funktion Ansættelse Mangler Mangler uddannelse 1 Beredskabschef Deltid 4 Indsatsledere dækkes fra Grenaa Fuldtid/Deltid 3 Holdledere Deltid 8 Brandmænd Deltid Automobilsprøjte Tankvogn Beskrivelse af det eksisterende indkvarterings- og forplejningsberedskab i Norddjurs Kommune. Beredskaberne i dag er stadig gearet til at kunne modtage, indkvartere og forpleje 5 % af kommunens befolkning. Dette beredskab varetages af deltidsfolk i Allingåbros slukningsområde, mens det i resten af Norddjurs Kommune varetages af frivillige og vagthavende indsatsleder. Således rådes der over materiel til formålet. Dette er placeret i Grenaa. 13/15

14 3 Beskrivelse af vandforsyningen i Norddjurs Kommune Vandforsyningen til brandslukning etableres i byerne fra velfungerende brandhaner og vha tankvogne, mens brandhanenettet i industriområder samt ved virksomheder underlagt tekniske forskrifter forudsættes fortsat vedligeholdt, mens nettet i landområder er delvist nedlagt. Her er bibeholdt enkelte højtydende brandhaner, som skal sikre at køreafstanden ikke bliver for stor for tankvognene. Branddamme er ved kommissionsbeslutninger nedlagt og overgivet til lodsejere og således baseres kommunens vandforsyning til brandslukning i dag, hovedsageligt på tankvogne. Denne praksis er der enighed om og det nødvendige antal tankvogne vurderes i bilag 4/Vandforsyning i Norddjurs Kommune. Dog er der i dag en del brandhaner som ikke benyttes og planlægges sløjfet. Sløjfningen er omkostningstung og bør planlægges nøjere og evt. foregå i takt med at ledningsnettene renoveres. Sløjfningen behandles ikke nærmere i denne rapport. I dag kan der leveres en kontinuerlig vandydelse på 400 l/min vha. tankvogne. Denne vurdering er baseret på to scenarier, hvor der kræves en høj vandydelse og hvor køreafstanden er stor. Se bilag 4 Vandforsyning i Norddjurs Kommune. 4 Nuværende dækningsgrad. Serviceniveauet defineres som summen af de ydelser rednings skal præsentere yde over for kommunens borgere, virksomheder, institutioner mv. Dette præsenteres i form af risikoniveau, dækningsgrad og udgifter i forhold til det nuværende beredskab. Figur 2 angiver responstiderne for Norddjurs Kommune. Ovenstående kort angiver hvor stor en del af kommunen som dækkes med responstider på 10 og 15 minutter med det nuværende beredskab. Denne defineres som tiden der går fra at alarmcentralen afgiver alarmen til rednings er fremme på skadestedet. Den gule farve angiver en responstid på 10 minutter, brun angiver en responstid på 15 minutter. Områderne Udbyhøj og 14/15

15 Gjerrild og Gjerrild Nordstrand er tidligere omtalt i forhold til responstider. Således dækkes 80 % af kommunens areal indenfor en responstid på 15 minutter. 5 Udgifter til i 2005 År Udgift Anvendte udgifter er 2005-tal fremskrevet til 2007-tal, i hele tusinder. Beredskab Dækning af Pris i kommunens areal med stor slukningshjælp indenfor 15 minutter Nuværende 80 % Ovennævnte budgettal er 2007 tal 15/15

Kommunens risikoprofil

Kommunens risikoprofil Kommunens risikoprofil 1/26 1 Kommunens risikoprofil 1.1 Dannelsen af Norddjurs kommune 1 1.2 Topografi 1 1.3 Demografi 2 1.4 Bebyggelse 3 1.5 Infrastruktur, erhvervsliv samt turisme 4 1.6 Dannelse af

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbud af det samlede beredskab for Djursland. Beredskabskommissionen Djursland. Udbudsmateriale

Indholdsfortegnelse. Udbud af det samlede beredskab for Djursland. Beredskabskommissionen Djursland. Udbudsmateriale Beredskabskommissionen Djursland Udbud af det samlede beredskab for Djursland Udbudsmateriale COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 Bilag 9 Vandforsyning i Norddjurs Kommune Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 1 Formål Formålet med dette dokument er at vurdere det nødvendige antal af tankvogne i forhold

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Sine. Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet.

Sine. Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet. Sine Djurslands nye digitale radiosystem For beredskabet. Sine 2008/9 Bemærkninger til priserne - Der er ikke priser på montering og materialer. Ca. 600 kr. pr time - Der er ikke priser på vognlader til

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING:

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: Dette tænkte eksempel skal alene vise, hvordan planen kan struktureres og udarbejdes. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem beskrivelser, ydelser,

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland

Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland 23. september 2009 Spørgsmål til udbud af det samlede beredskab på Djursland Normal skrift angiver det stillede spørgsmål samt spørgers eventuelle kommentarer, kursiv angiver Brand og Rednings svar eller

Læs mere

1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag for dimensioneringen...12 5 Kommunens risikoprofil...14 5.1 Dannelsen af Norddjurs

1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag for dimensioneringen...12 5 Kommunens risikoprofil...14 5.1 Dannelsen af Norddjurs Det samordnede beredskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommune Risikodimensionering af Risikobaseret dimensionering af Beredskabet på Djursland Juli 2007 1 Forord...1 2 Resumé...2 3 Indledning...12 4 Lovgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Temadrøftelse Fase 2

Temadrøftelse Fase 2 Temadrøftelse Fase 2 Til fremlæggelse på Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2016 Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl Randers - Favrskov - Djursland Agenda Status Fase 1 og implementering af ny dimensionering

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Aktiver og Passiver HOLSTEBRO Beskrivelse Værdisat Autosprøjte Mercedes 1117 årgang 1990 0 Vandtankvogn Mercedes

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Når det Høje-Taastrup Brand & Redning bliver kaldt ud i forbindelse med uheld afgår slukningskøretøjerne fra brandstationen og kører mod uheldsstedet.

Når det Høje-Taastrup Brand & Redning bliver kaldt ud i forbindelse med uheld afgår slukningskøretøjerne fra brandstationen og kører mod uheldsstedet. Beredskabskøretøjer: Indsatsledervogne Automobilsprøjten Drejestigen Brand/miljøkøretøj Autosprøjte Slangetender Udrykningstyper Når det Høje-Taastrup Brand & Redning bliver kaldt ud i forbindelse med

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven 1. Resume. Falck vil hermed som bidrag til debatten om Faxe Kommunes beredskabs fremtid kommentere

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling

NOTAT. Beredskabskommissionen. Beredskabsdirektør. Stab & Udvikling TIL: Den politiske styregruppe for Beredskab & Sikkerhed FRA: Den administrative styregruppe DATO: 160915 VEDR.: Fysisk etablering af nyt fælleskommunalt beredskab NOTAT Dette notat omhandler den konkrete,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune

Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune 2013 Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune Brand & Redning Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Lovgivning... 5 1.2 Plan for risikobaseret dimensionering... 6 1.3 Helhedsorienteret

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

NOTAT BEREDSKABSCHEF

NOTAT BEREDSKABSCHEF NOTAT BEREDSKABSCHEF for det fælles beredskab i Syddjurs og Norddjurs Kommuner 19. januar 2007 1. INDLEDNING Sammenlægningsudvalgene i Syddjurs og Norddjurs Kommuner har truffet beslutning om at arbejde

Læs mere

En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab

En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser Fælles Fynsk Beredskab Nedenfor gives en samlet og kortfattet oversigt over den

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 04.doc Side 1 Side : 1 Med baggrund i den gennemførte beskrivelse af kommunens risici og den udarbejdede risikoprofil, er der dannet et grundlag for at dimensionere

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere