Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Kommunes ligestillingspolitik"

Transkript

1 Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december j. nr P

2 Indhold 1. Forord Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger Arbejdspladsudvikling Rekruttering og ansættelse Arbejdstid Barsel Orlov Jobrotation Ligeløn, kønsfordeling og statistik Medarbejderudvikling Medarbejderudviklingssamtaler Kompetenceudvikling Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg og projekter Lederudvikling Kompetenceudvikling af potentielle lederemner Mere ligelig kønsfordeling på lederstillinger Statistik

3 1. Forord Ligestilling mellem kvinder og mænd handler om ligeværd. Ingen mennesker hverken kvinder eller mænd, piger eller drenge er ens, men det er en grundlæggende værdi i vores samfund, at alle mennesker er lige meget værd. Og begge køn skal have mulighed for at være med til at påvirke det samfund, vi lever i. Ligestilling er derfor noget, der vedkommer os alle, og som vi hver især og i fællesskab har et ansvar for at sikre. (Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside september 2014) Ligestilling mellem kønnene handler bl.a. om, at mænd og kvinder har et reelt valg, når de vælger uddannelse, job og karriere, og så handler det om at udnytte alle medarbejderes ressourcer på den bedste måde. Med afsæt i ovenstående betragtninger har Lemvig Kommune udarbejdet en ligestillingspolitik på det personalemæssige område. Politikken skal ses i sammenhæng med Lemvig Kommunes overordnede personalepolitik, og målgruppen for politikken er medarbejdere ansat ved Lemvig Kommune. Ligestillingspolitikken beskæftiger sig alene med ligestilling mellem kønnene. Politikken beskæftiger sig ikke med ligestilling i forhold til alder, religion, etnisk tilhørsforhold, seksualitet og handicap. I arbejdet med ligestillingspolitikken er det vigtigt at gøre sig klart, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde en ligestillingspolitik. Dette skal dels legitimere, at der udarbejdes en ligestillingspolitik dels give nogle bud på, hvor der med fordel kan sættes ind for at opnå en større grad af ligestilling i personalemæssige sammenhænge i Lemvig Kommune. Under afsnit 6 i ligestillingspolitikken er der anført nogle eksempler på ubalancer mellem kønnene, hvilket bl.a. er med til at legitimere, at der udarbejdes en ligestillingspolitik i Lemvig Kommune. Det er ønsket, at denne ligestillingspolitik må blive synlig og levende, og være med til at fremme ligestillingen mellem kønnene blandt medarbejderne i Lemvig Kommune. Ligestillingspolitikken er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2014, og den skal revideres i løbet af Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger Nedenfor beskrives hvilke mål og handlinger der i Lemvig Kommune arbejdes ud fra i forhold til ligestillingsforholdet mellem mænd og kvinder. Mål og handlinger er inddelt i følgende tre hovedområder: Arbejdspladsudvikling Medarbejderudvikling Lederudvikling 2

4 3. Arbejdspladsudvikling Målsætning Lemvig Kommune tilstræber at forbedre og udvikle arbejdsmiljøet således, at begge køn sikres ligeværdige vilkår, og således at arbejdspladsen gøres attraktiv for begge køn. Fleksibilitet mellem arbejdsliv og familieliv skal tilstræbes. Handling For at indfri målet skal der foretages handlinger inden for følgende områder: Rekruttering og ansættelse Arbejdstid Barsel Orlov Jobrotation Ligeløn, kønsfordeling og statistik 3.1 Rekruttering og ansættelse Ved besættelse af stillinger nedsættes der et ansættelsesudvalg, og i et sådant udvalg bør både mænd og kvinder være repræsenteret. I relation til stillingsopslaget kan følgende tekst anvendes for at fremme kønsfordelingen på et område: Lemvig Kommune ønsker en lige kønsfordeling og opfordrer derfor både kvinder og mænd til at søge stillingen. 3.2 Arbejdstid Arbejdstiden bør være indrettet således, at der tilstræbes størst mulig fleksibilitet mellem arbejdsliv og familieliv for begge køn. Deltid Det skal være muligt at opnå deltid på alle arbejdsområder. Det skal være muligt i en periode at arbejde på deltid og så vidt muligt at vende tilbage til fuld tid. Deltidsansættelse må ikke virke diskvalificerende i forhold til uddannelses- og karrieremuligheder. Det skal være fuldt ud acceptabelt i arbejdskulturen, at begge køn ønsker at arbejde på deltid. Ledere Ledere forventes at varetage deres opgaver på fuld tid. Lederstillinger kan dog efter behov tilrettelægges på deltid i kortere perioder, såfremt det er i overensstemmelse med arbejdets udførelse. Møder i normal arbejdstid Møder i udvalg, arbejdsgrupper og projektgrupper skal så vidt muligt placeres indenfor normal arbejdstid af hensyn til fædre og mødre med børn i pasningsordning. Desuden skal der så vidt muligt tages hensyn til deltidsansatte ved fastlæggelse af mødetidspunkter. 3

5 3.3 Barsel Der ydes som princip 100% vikardækning i orlovssituationer med løn ved alle former for orlov i forbindelse med barsel. Manglende vikardækning ved barsel er en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Som udgangspunkt gælder, at der sikres tilbagevenden til job med samme kompetence og ansvar, således at karriereniveauet holdes status quo under orloven. I tilfælde hvor der sker struktur- og organisationsændringer, kan muligheden for at vende tilbage til samme job dog ikke tages for givet. Eventuelt behov for en kompetencemæssig opkvalificering efter en barselsperiode kan drøftes mellem medarbejder og leder efter afslutning af orlov. Det skal være fuldt ud acceptabelt i arbejdskulturen, at mænd ønsker at tage en del af barselsorloven. Ved en samtale før orlovens start mellem leder og medarbejder kan der orienteres om, hvorledes jobbet vil være vikardækket, mens vedkommende er på orlov. Det kan eventuelt diskuteres, om der er mulighed for, at vedkommende stadig kan deltage i enkelte vigtige personalemøder, konferencer og lignende, hvis han/hun har lyst. Herved opretholdes kontakten til arbejdsstedet under orloven. 3.4 Orlov Det skal være muligt for alle medarbejdere at opnå orlov til f.eks. uddannelse, såfremt det er i overensstemmelse med arbejdets tarv. Der ydes vikardækning iht. gældende regler i forbindelse med orlov. Der bør være de samme muligheder for mænd og kvinder til at søge orlov. Der foreslås en samtale før orlovsstart omkring vikardækning og planer for arbejdets fremtid efter orlovsafslutning. 3.5 Jobrotation Jobrotation er formelt en mulighed i forbindelse med interne vikar- og stillingsopslag. Jobrotation giver større fleksibilitet både for den enkelte medarbejder, den enkelte afdeling og den kommunale arbejdsplads. Jobrotation er et personalepolitisk redskab, som både tilgodeser arbejdspladsudvikling og medarbejderudvikling. 3.6 Ligeløn, kønsfordeling og statistik Kvinder og mænd skal have lige løn for lige arbejde. Det forudsættes i den forbindelse, at objektive forhold som bl.a. uddannelse og erfaring og mere subjektive forhold som bl.a. den ansattes evne til at udfylde stillingen er ens. For at følge lønudviklingen samt kønsfordelingen i Lemvig Kommune udarbejdes der årligt en statistik over kvinder og mænds lønudvikling samt kønsfordeling, ligesom der også udarbejdes en kønsfordeling på lederjobs i Lemvig Kommune. Denne statistik forelægges Hoved MED-udvalget i juni. 4

6 4. Medarbejderudvikling Mål Der skal sikres faglige og personlige udviklingsmuligheder for såvel kvindelige som mandlige medarbejdere. Dette skal sikre den enkelte medarbejder størst mulig jobtilfredshed og kommunen de bedste medarbejdere med de rigtige kvalifikationer, således at den enkelte indgår optimalt i kommunens opgaveløsninger. Begge køn skal have lige muligheder for efteruddannelse. Handling For at indfri målet skal der foretages handlinger inden for følgende områder: Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Kompetenceudvikling Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg og projekter 4.1 Medarbejderudviklingssamtaler Hvert år gennemføres der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere i Lemvig Kommune, og i den forbindelse bør medarbejdere og ledere henlede deres opmærksomhed på Lemvig Kommunes ligestillingspolitik. 4.2 Kompetenceudvikling Det er vigtigt, at begge køn får den fornødne kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan være med til at øge de ansattes motivation for ledelse og karriere. 4.3 Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg og projekter Kvinders og mænds deltagelse i udfordrende, synliggørende og udviklende opgaver bør svare til kønssammensætningen i medarbejdergruppen. Ledere bør være opmærksomme på, at der udpeges både kvinder og mænd til disse poster. Ledere skal i forbindelse med MUS opfordre både kvinder og mænd til at indgå i udviklende opgaver. 5. Lederudvikling Mål Lemvig Kommune ønsker, at alle stillinger besættes på baggrund af systematiske og saglige overvejelser. Dette sker normalt ved brug af eksternt opslag, som sikrer lige adgang til at søge stillingen og samtidig giver Lemvig Kommune mulighed for at ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere eller ledere til at løse opgaverne. Ved lige kvalifikationer blandt kandidater kan der foretages et valg således, at der fremmes en ligelig kønsmæssig fordeling. 5

7 Handling For at indfri målet skal der så vidt muligt foretages handlinger inden for følgende områder: Kompetenceudvikling af potentielle lederemner 5.1 Kompetenceudvikling af potentielle lederemner Ifølge Trepartsaftalerne af henholdsvis den 17. juni 2007 og 1. juli 2007 mellem Regeringen og de faglige organisationer skal alle ledere ansat i kommunerne senest i 2015 være påbegyndt en lederuddannelse. Uddannelsen skal være på minimum diplomniveau. 5.2 Mere ligelig kønsfordeling på lederstillinger Kvinder udgør mange steder et overset lederpotentiale, som bør udvikles. Lederen skal aktivt medvirke til, at kvinder opfordres til at søge avancementsstillinger, efteruddannelse og opkvalificering til lederstillinger. 6. Statistik Fordeling af mænd og kvinder på lederstillinger I det følgende statistikmateriale fra de redegørelser som Ligestillingsministeriet og Kirkeministeriet har udarbejdet i 2007, 2009 og 2011 fremgår følgende fordeling af kvinder og mænd ansat på lederstillinger i kommunerne. Kommuner generelt set: Hvor mange kvinder og mænd er der ansat i følgende ledelseskategorier? Niveau 1 Topchefer (kommunaldirektør, forvaltningschefer, direktører m.v.) Niveau 2 Chefer (afdelingschefer, vicedirektører, kontorchefer, distriktsledere m.v.) Niveau 3 Øvrige ledere (Institutions- og gruppeledere, formænd, daglige ledere m.v.) Alle ansatte i kommunerne Gennemsnitlig andel kvinder og mænd i kommunerne Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 22% 78% 23% 77% 25% 75% 25% 75% 43% 57% 45% 55% 47% 53% 44% 56% 64% 36% 65% 35% 65% 35% 62% 38% 77% 23% 77% 23% 76% 24% 76% 24% Kilde: ligestillingidanmark.dk, september

8 Lemvig Kommune: Hvor mange kvinder og mænd er der ansat i følgende ledelseskategorier? Niveau 1 Topchefer (kommunaldirektør, forvaltningschefer, direktører m.v.) Niveau 2 Chefer (afdelingschefer, vicedirektører, kontorchefer, distriktsledere m.v.) Niveau 3 Øvrige ledere (Institutions- og gruppeledere, formænd, daglige ledere m.v.) Alle ansatte i kommunerne Gennemsnitlig andel kvinder og mænd i kommunerne Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 40% 60% 40% 60% 50% 50% 50% 50% 57% 43% 38% 62% 40% 60% 31% 69% 59% 41% 66% 34% 63% 37% 53% 47% 81% 19% 79% 21% 79% 21% 82% 18% Kilde: ligestillingidanmark.dk, september Undersøgelsen viser, at kvinder er overrepræsenteret i kommunerne som helhed. Men når det gælder repræsentation i de øverste ledelsesniveauer, er kvinderne underrepræsenteret i de forskellige ledelseskategorier. Der er dog en tendens, der viser, at antallet af kvinder i lederstillinger er øget fra 2007 til Lemvig Kommune er atypiske i kategorien for topchefer, idet kommunen har markant flere kvinder ansat som topchefer i forhold til landet generelt. Lønstatistik Nedenfor følger et udtræk fra Danmarks Statistik der viser lønfortjeneste pr. præsteret time for dels kvinder og mænd i forskellige sektorer i Danmark opgjort i 2012, hvor det fremgår, at mænd generelt set har en højere aflønning end kvinder. Løn efter lønkomponenter, lønmodtagergruppe, aflønningsform, alder, tid, sektor og køn FORTJENESTE PR. PRÆSTERET TIME Lønmodtagergrupper i alt Fastlønnede Alder i alt 2012 Mænd Kvinder Sektorer i alt 334,04 276,15 Den private sektor 346,40 284,24 Den offentlige sektor i alt 304,69 270,25 Den statslige sektor 315,13 298,42 Den kommunale og regionale sektor i alt 296,40 265,20 Den kommunale sektor 277,33 258,82 Den regionale sektor 368,12 285,60 Kilde: Danmarks statistik, september

9 Af Danmarks statistik fremgår det endvidere, at kvindernes disponible indkomst i 2012 var på kr., hvilket er kr. mindre end mændenes. Familieliv og barsel I henhold til Danmarks Statistik, september 2014, er fødselsårgang 2012 den årgang, der er blevet passet flest dage af deres far i forbindelse med barselsorlov. Efter stilstand i 2011 er mændene igen begyndt at øge deres samlede barselsorlov. De mænd, der tog orlov sammen med moderen, øgede deres antal af dage fra 37 til 39. Samtidig øgede de mænd, der var ene om at holde barselsorlov på dagpenge, længden af deres orlov fra 53 til 57 dage. Kvindernes orlov ligger derimod på et stabilt niveau. De kvinder, der holdt orlov sammen med faderen, holdt dage, og de kvinder, der var ene om at holde orlov på dagpenge, holdt dage for fødselsårgangene Selvom mændene har øget antallet af dage på barsel i de senere år, er det stadig kvinderne, som holder mest barsel. For par, hvor begge holdt barselsorlov, stod moderen for 88 pct. af det samlede antal barselsdage. Kvinder, der var ene om at holde orlov på dagpenge, holdt fem en halv gang så lang en barselsorlov som mænd i den tilsvarende situation. En tredjedel af mændene holdt kun de to ugers orlov, som er øremærket til fædre; tallet dækker både mænd, hvis partner også holdt orlov på dagpenge, og dem, hvis partner ikke gjorde det. Fraregnet denne tredjedel af mændene holdt de øvrige fædre altså i gennemsnit en barsel, som var væsentligt længere end de nævnte antal dage. En del mænd (i 2012 var antallet 2.685) holder ifølge registreringerne ikke de to ugers øremærket fædreorlov, men deler alligevel de 32 ugers barselsorlov med moderen. Det kan måske skyldes, at mandens arbejdsplads i en del tilfælde ikke får søgt rette myndighed om dagpenge som kompensation for den ansattes fravær, hvorved mændenes gennemsnitlige antal dage på barselsorlov bliver undervurderet. (Kilde: Danmarks Statistik, september 2014) 8

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lejre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lejre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lejre Kommune Vores gode eksempler for Lejre Kommune 6

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Guide til kønsbalance i finanssektoren

Guide til kønsbalance i finanssektoren Guide til kønsbalance i finanssektoren Indhold Indledning 2 Statistik og redegørelse 4 Kønstjek på personalepolitikken 5 Kønsbalanceret rekruttering 6 Karriereudvikling for M/K 7 Mentorordning 9 Netværk

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Nordjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Nordjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Nordjylland 5 Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Albertslund Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Albertslund Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Albertslund Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Statens Serum Institut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Rødovre Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Rødovre Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Rødovre Kommune Vores gode eksempler for Rødovre Kommune

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fødevarestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Institut for Menneskerettigheder 1 Indhold Status om ligestilling fra Institut for Menneskerettigheder 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ringsted Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Ringsted Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Ringsted Kommune Vores gode eksempler for Ringsted

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejdirektoratet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Favrskov Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Kommune 5 Vores gode eksempler for Roskilde

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indledning Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på syv områder: 1.

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København IT-Universitetet i København Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Høje-Taastrup Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Høje-Taastrup Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Høje-Taastrup Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 IT-Universitetet i København 1 Indhold Status om ligestilling fra IT-Universitetet i København 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for IT-Universitetet i København

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sikkerhedsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere