*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH"

Transkript

1 Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og endnu lettere vedligeholdelse side 6. Alle tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden de forlader vores fabrik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores internetside Indhold Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13. Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for Energispare-modus, inden tørretumbleren tages i brug. side Forberedelse Betjeningspanel Tørring /4 Display og indstillinger Anvisninger om vasketøj Vigtige oplysninger Programoversigt Pleje og rengøring Installering Frostsikring / Transport Elektrisk tilslutning Ekstra tilbehør Tekniske data Forbrugsværdier Normale driftslyde Hvad nu hvis Kundeservice Sikkerhedsanvisninger Anvendelse iht. formål Kun til husholdningsbrug. Kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren! Hold husdyr borte fra tørretumbleren. Tørretumbleren kan bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret af en ansvarlig person. Programmer / Tekstiler Detaljeret program- und tekstiloversigt Programoversigt, side 7. Følg plejeanvisningerne fra producenten. Bomuld Slidstærke tekstiler. Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre. Der kan vælges tørringsresultat for programmerne Bomuld og Strygelet: Ekstra skabstørt Vasketøj med tykke områder med flere lag stof. Skabstørt Vasketøj med ét lag. Strygetørt Vasketøjet er velegnet til strygning efter tørringen. Outdoor Funktionsbeklædning af mikrofibre. Håndklæder Tøj af frotté, f.eks. håndklæder og badekåber. Mix Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske fibre. Tidsprogram Varmt Alle tekstiltyper undtagen uld Tidsprogram Koldt og silke. Skjorter / Business Bomuld, hør og strygelette tekstiler. Super hurtig 40 Bomuld, syntetiske eller blandede fibre. Yllefinish Uldtekstiler, der tåler maskinvask. Lingeri Lingeri af bomuld, syntetiske eller blandede fibre. Forberedelse Display / Taster Installering side 9. Anvend aldrig tørretumbleren, hvis den er beskadiget! Kontakt kundeservice! Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Programvælger til indstilling af program og tænd/sluk af apparatet. Den kan drejes i begge retninger. Fjern alle genstande fra lommerne. Vær især opmærksom på lightere. Tromlen skal være tom, før tøjet lægges ind. Se også den separate vejledning Uldkurv (afhængigt af model). Programvælger / Sluk Kontroller tørretumbleren Stik netstikket i kontakten Programforløb (Tørretid) Der kan kun indstilles tørretid ved tidsprogrammer (Finindstille tørringsresultat) Finindstilling af tørringsresultatet. Børnesikring (Færdig om) Indstilling af programslut. Kondensvandbeholder (Skåne) Tørring ved lav, reduceret temperatur. Automatisk rensning af varmeveksler Fnugfilter (Antikrøl funktion) Forlængelse af antikrøl-fasen. SELF CLEANING (Signal) Aktivering/deaktivering af signalet. (Start/Pause) Start, afbrydelse og fortsættelse af programmet. Aktivering eller deaktivering af (Børnesikring). Sorter vasketøjet Individuel indstilling og tilpasning af program 1 Luk lugen Tryk på (Start/Pause) 2 3 (Kondensvandbeholder) Kondensvandbeholder med filter Tørring Todelt fnugfilter Betjeningspanel Luftindtag Tørring Luge Tømning af kondensvandbeholder Tøm beholderen efter hver tørring! Men ikke under selve tørreprocessen. 1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret. 2. Hæld kondensvandet ud. 3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis indikatorlampen (Kondensvandbeholder) stadig blinker efter tømning Rengøring af filter i kondensvandholder, side 8/12. Træk ikke kondensvandbeholderen ud for at tømme den under tørring. Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden. Fnugfiltret består af to dele. Rens både det inderste og det yderste filter efter hver tørring: 1. Luk lugen op. Fjern fnug fra lugen/ området omkring lugen. 2. Træk begge fnugfiltrets dele ud. 3. Fjern fnuggene fra filterskaktens kant. Der må ikke falde fnug ned i den åbne filterskakt. 4. Klap filtrene op, og fjern alle fnug. 5. Skyl begge delene igennem under rindende vand, og tør dem godt. 6. Klap det indvendige og det udvendige filter sammen, og sæt filtret på plads igen. Tag tøjet ud, og sluk tørretumbleren Programslut Afbryde program 1. Luk lugen op, eller tryk på tasten (Start/Pause). Tørringen bliver afbrudt. 2. Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen. 3. Vælg eventuelt program og ekstra funktion igen. Tryk på tasten (Start/Pause). Den resterende tid bliver opdateret efter nogle minutter. Display og indstillinger Yderligere oplys- 1 ninger på side 5. Tromlen og lugen kan være meget varme! Display (statusindikatorer) (Fnugfilter) Rensning af fnugfilter side 4/12. Tømning af kondensvandbeholder side 4,8/12. SELF CLEANING Automatisk rensning af varmeveksler side (Program-forløb) (Børnesikring) [h:min] (Resterende tid) I displayet vises programforløbet: Tørring Strygetørring Skabstørring - - Programpause hvis det er påkrævet Programslut. Tørretumbleren kan sikres mod, at indstillede funktioner utilsigtet ændres. (Børnesikring) aktiveres/deaktiveres ved at starte programmet og derefter trykke vedvarende i 5 sekunder på tasten (Start/Pause), til der lyder et akustisk signal. Symbolet for den aktiverede / deaktiverede option (Børnesikring) vises/slukkes. Når der vælges et program, vises den forventede tørretid (resterende tid) for maksimal fyldning af tørretumbleren. Under tørringsforløbet registrerer fugtfølerne den aktuelle tøjmængde og korrigerer programvarigheden. Dette vises med spring i den angivne resterende i displayet. Indstillinger (indikatorlamper og taster) Valgt option aktiveret/deaktiveret indikatorlampe tændt/slukket. Se de separate vejledninger om Energispare-modus. (Tørretid) + (Finindstille tørringsresultat) - (Færdig om) (Skåne) (Antikrøl funktion) (Signal) Tørretiden (ved tidsprogrammer) kan indstilles fra 20 minutter til maksimalt 3 timer i trin på 10 minutter. Tørringsresultatet (f.eks. skabstørt) kan forøges med tre trin. Vasketøjet bliver mere tørt. Standardindstilling = 0. Mulige værdier: 0, 1, 2, 3. Når et program er blevet finindstillet, gælder indstillingen også for andre programmer, indtil + (Finindstille tørringsresultat) igen bliver ændret. Tidspunktet for programslut kan indstilles ved at vælge (Færdig om)-tid. (Færdig om)-tiden kan indstilles i trin på en time op til maks. 24h. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede timetal vises (h=time). Tryk på tasten (Start/Pause), for at starte programmet med forsinkelse. Programmet bliver afsluttet efter det valgte antal timer. Nogle minutter efter indstillingen af (Færdig om)-tiden slukkes displayet for at spare energi. Displayet aktiveres igen ved at trykke på en tast, åbne/lukke lugen eller ved at dreje på programvælgeren. Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl, polyamid eller elastan. Efter programslut bevæger tromlen sig med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Tøjet bevares løst og luftigt. Standardindstillingen for alle programmer er 60 minutter. Den automatiske Antikrøl funktion kan forlænges med op til 60 minutter. Til aktivering/deaktivering af signalet. Der lyder et signal efter programslut, hvis (Signal) er aktiveret. Denne option har ingen indvirkning på andre andre lydsignaler. Anvisninger om vasketøj... Plejemærker på tekstiler Følg plejeanvisningerne fra producenten. Egnet til tørretumbler. Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur vælg også (Skåne). Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning). Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) krølning! Tøj, som er tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat. Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker (f.eks. et håndklæde). Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, anvend evt. en vaskepose. Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe risiko for krølning. Lad tøjet eftertørre udenfor tørretumbleren. Uld må ikke tørres i tørretumbler. Uld kan dog opfriskes side 7, programmet Uld opfriskning (afhængigt af model). Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt en stykke tid derved bliver restfugtigheden jævnt fordelt. Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring. brug ikke programmet Ekstra skabstørt. Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt. Doser skyllemidler iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler. Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring. Miljøbeskyttelse / Energibesparelse Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke Programoversigt, side 7. Sørg for god udluftning i rummet under tørringen. Rens fnugfiltret efter hver tørring Rensning af fnugfilter, side 4/12. Tørretumblerens luftindtag må ikke tildækkes. Vigtige oplysninger... Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som et køleskab. Tørretumblerens varmeveksler bliver renset automatisk under tørringen. Fnugfiltret og kondensvandbeholderen skal renses med regelmæssige mellemrum. Anvend aldrig tørretumbleren uden fnugsi og uden filter i kondensvandbeholderen! Fnugfilter Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen. Derfor er det nødvendigt at rense fnugfiltret efter hver tørring. Skyl det med regelmæssige mellemrum under rindende vand side 4/12. Filter i kondensvandbeholder Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt af hensyn til den automatiske rensning. Rens med regelmæssige mellemrum filtret under rindende vand. Kondensvandbeholderen skal tømmes, inden filtret renses side 4,8/12. Tekstiler Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: F.eks. hårspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc. Tøm lommerne i tøjet. Tør ikke luftuigennemtrængelige tekstiler. Tør ikke kraftigt fnuggende tøj. Uld må kun opfriskes med uldprogrammet. Programoversigt se også side 6. Sorter vasketøjet efter tekstil- og stoftype. Tekstiler skal være egnet til tørretumbler. Efter tørring skal vasketøjet... stryges stryges let ikke stryges rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER *Bomuld maks. 8 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. *Strygelet maks. 3,5 kg Strygefrit tøj af syntetiske eller blandede fibre, strygelet bomuld. Strygetørt Tøjet er velegnet til strygning (stryg tøjet for at undgå, at det krøller). Skabstørt Vasketøj med ét lag. Ekstra skabstørt Vasketøj med tykke områder med flere lag stof. Tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecestoffer (tør jakker/bukser med udtageligt inderfor separat). Outdoor maks. 1,5 kg Håndklæder maks. 6 kg Tøj af frotté, f.eks. håndklæder og badekåber. Mix maks. 3 kg Både tekstiler af bomuld og syntetiske fibre (Mix). Fortørrede, sarte tekstiler af acrylfibre med flere lag eller enkelte, små stykker vasketøj. Program beregnet til tørring af uldtekstiler, sportssko eller krammedyr enkeltvis i Uldkurven. Kun med anvendelse af Uldkurv Ekstra tilbehør, side 10. Tidsprogram Varmt maks. 3 kg Tidsprogram Koldt maks. 3 kg Alle tekstiltyper. Til opfriskning og gennemluftning af tøj, som ikke bruges så ofte. Bomuld, hør og strygelette tekstiler. Krølning reduceres. Tekstilerne bliver ikke tørret helt igennem. Hæng tøjet op efter tørringen! Skjorter / Business maks. 3 kg Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Værdierne kan afvige i forhold til de angivne værdier afhængigt af tekstiltype, sammensætningen af tørretøjet, Super hurtig 40 maks. 1 kg restfugtigheden i tekstilerne samt af tøjmængden. Uldtekstiler, der tåler vaskemaskiner. Tekstiler bliver mere fyldige, men ikke tørre. Tag tekstilerne ud, og lad dem tørre, når programmet er afsluttet. Yllefinish maks. 3 kg Lingeri maks. 1 kg Dameundertøj af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. *Tørreresultater kan vælges individuelt Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model). Tørringsgraden kan finjusteres: Tekstiler med flere lag kræver længere tørretid end tekstiler med ét lag. Separat tørring anbefales. WTW86268SN WTW862M8SN 9402 / *952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str München/Deutschland 7

2 Pleje og rengøring Varmeveksler Tørretumblerens varmeveksler bliver renset automatisk under tørringen. I displayet vises SELF CLEANING. Træk ikke kondensvandbeholderen ud under renseprocessen. Tørretumblerens kabinet, betjeningspanel Aftørres med en blød, fugtig klud. Der må ikke rengøres med en vandstråle. Rester af sæbe og rengøringsmidler skal fjernes med det samme. Under tørringen kan der ind i mellem danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde! Filter i kondensvandbeholder Filtret bliver automatisk renset, når kondensvandbeholderen tømmes. Rens alligevel regelmæssigt filtret under rindende vand for at forhindre, at der danner sig hårdnakkede aflejringer/smudsansamlinger. 1. Træk kondensvandbeholderen ud. 2. Træk filtret ud af indgreb. 3. Rens filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen. 4. Sæt filtret ind igen. 5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb. Tørretumbleren må kun benyttes med filter! Fugtfølere Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtighedsgraden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt lag kalk på fugtfølerne. 1. Luk lugen op. 2. Rens fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade. Brug aldrig ståluld eller skurende midler! Kun ved slukket tørretumbler! 8 Installering Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model). Kontroller tørretumbleren for transportskader! Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene! Pas på skarpe kanter! Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser! Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren! Opstilling af tørretumbler Netstikket skal altid være tilgængeligt. Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag! Tørretumblerens luftindtag må ikke tildækkes. Hold området omkring tørretumbleren rent. Indjuster tørretumbleren til vandret ved hjælp af skruefødderne foran og et vaterpas. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes! Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Nettilslutning, sikkerhedsanvisninger side 13. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten! Netspændingen og spændingsangivelsen på typeskiltet ( side 10) skal stemme overens. Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt. Frostbeskyttelse Forberedelse 1. Tøm kondensvandbeholderen side 4,8/ Stil programvælgeren på et vilkårligt program. 3. Tryk på tasten (Start/Pause) kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen. 4. Vent et par minutter, eller til tørretumbleren standser, og tøm derpå kondensvandbeholderen igen. 5 Stil programvælgeren på Fra. Transport Forberedelse af tørretumbleren se Frostbeskyttelse. Tørretumbleren skal stå lodret under transport. Efter transporten skal tørretumbleren stå to timer i ro. Der er lidt overskydende vand tilbage i tørretumbleren. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Typ E Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med Typ K en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom. Rent og plant Hold luftindtaget frit Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare. 9 Techniske data Mål (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (kan indstilles i højden) Vægt Ca. 51 kg Maks. fyldningsmængde Kondensvandbeholder Tilslutningsspænding Tilslutningseffekt Sikring 8 kg 4,0 l V 1000 W 10 A Omgivende temperaturer 5-35 C Modelnummer Fabrikationsnummer Typeskilt på bagside af tørretumbler. Effektforbrug i slukket tilstand Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand) Inderside af luge 0,10 W 1,00 W Indvendig tromlebelysning (afhængigt af model): Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes samt efter programstart. Det slukkes af sig selv. Verbrauchswerte Program Den centrifugeringshastig hed, som blev anvendt til vasketøjet Varighed** Energiforbrug** Bomuld 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg Skabstørt* 1400 omdr./min 179 min 111 min 1,57kWh 0,93 kwh 1000 omdr./min 203 min 122 min 1,80 kwh 1,04 kwh 800 omdr./min 227 min 143 min 2,04 kwh 1,25 kwh Strygetørt* 1400 omdr./min 125 min 75 min 1,10 kwh 0,66 kwh 1000 omdr./min 150 min 90 min 1,36 kwh 0,82 kwh 800 omdr./min 176 min 106 min 1,64 kwh 0,98 kwh Strygelet 3,5 kg 3,5 kg Skabstørt* 800 omdr./min 55 min 0,51 kwh 600 omdr./min 71 min 0,66 kwh * Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN ** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Mest effektive program til tekstiler af bomuld Følgende standard-bomuld-program (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012 Program Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed Bomuld Skabstørt 8 kg/4 kg 1,80 kwh/1,04 kwh 203 min/122 min Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice, afhængigt af model) WTZ WMZ WMZ Monteringssæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan placeres pladsbesparende ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget befæstiges på vaskemaskinen ved hjælp af dette monteringssæt. WTZ 11400: med udtrækkelig bordplade. Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet. Uldkurv Uldkurven giver mulighed for at tørre uldtekstiler, sportssko eller krammedyr enkeltvis (se også den separate vejledning Uldkurv ). 10 Normale driftslyde Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen. Kompressoren i tørretumbleren kan ind imellem brumme. Lydstyrken og tonens højde kan variere afhængigt af det valgte program og af tørringens forløb. Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd. Den automatiske rensning af tørretumbleren giver en klikkende lyd. Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe, hvorved der opstår pumpelyde. 11 Hvad nu hvis... Indikatorlampen (Start/Pause) lyser ikke. Display og indikatorlamper (afhængigt af model) er slukket, og indikatorlampen (Start/Pause) blinker. Displayet er slukket. Indikatorlampen (Kondensvandbeholder) blinker. Er netstikket i kontakten? Er der valgt program? Kontroller sikringen for stikkontakten. Energispare-modus er aktiveret separat Vejledning for energispare-modus. Apparatet skifter til standby, efter at optionen (Færdig om) er blevet aktiveret side 5. Tøm kondensvandbeholder side 4. Tryk på tasten (Start/Pause) for at nulstille indikatoren, og tryk derefter igen på tasten (Start/Pause) for eventuelt at starte apparatet igen. Indikatorlampen (Fnugfilter) blinker. Rens fnugfiltret side 4/8. Tryk på tasten (Start/Pause) for at nulstille indikatoren, og tryk derefter igen på tasten (Start/Pause) for eventuelt at starte apparatet igen. I displayet vises SELF CLEANING. Tørretumbleren starter ikke. Programmet afbrydes kort efter starten. Der løber vand ud. Lugen åbner sig af sig selv. Tøjet er krøllet. Tørringsresultat ikke korrekt (tøjet føles for fugtigt). Ingen fejl. Automatisk rensning af varmeveksler. Tøm ikke kondensvandbeholderen. Er der trykket på tasten (Start/Pause)? Er lugen lukket? Er der indstillet et program? Omgivende temperatur over 5 C? Er der fyldt tøj i tørretumbleren? For lille mængde til det valgte program?/anvend et tidsprogram side 6/7. Er tøjet tørt? Indjuster tørretumbleren til vandret. Luk lugen, til den går i indgreb med et klik. Er påfyldningsmængden overskredet? Tag tøjet ud med det samme, når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Er der valgt et ikke-tilpasset program side 7. Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er. Det valgte program passer ikke til den påfyldte tøjmængde. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet side 7. Anvend + (Finindstille tørringsresultat) til tørringsgraden side 5. Tyndt kalklag på fugtfølerne rengør fugtfølere side 8. Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, åben luge eller maksimal tørretid nået? Tørretid for lang. Rengør fnugfiltret under rindende vand side 4/8. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for luftcirkulation. Luftindtag evt. tilstoppet rengør luftindtag side 9. Omgivende temperatur over 35 C sørg for udluftning. En eller flere indikatorlamper blinker. Rens fnugfiltret side 4,8/12. Kontroller opstillingsbetingelser side 9. Sluk, lad apparatet køle af, tænd igen, og start programmet igen. Strømafbrydelse. Periodisk forekomst af ekstra lyde og vibrationer. Kraftig brummende lyd i nogle sekunder. Stil programvælger på Fra, og træk netstikket ud af kontakten. Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Det kan komme meget varm luft ud. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet kan være meget varme. Ingen fejl. Normale driftslyde side 11. Er kondensvandbeholderen skubbet helt ind? Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb. Ingen fejl. Normale driftslyde side Kundeservice Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde) eller ved hjælp af Hvad nu hvis..., side 12. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger DK Oplys apparatets produktnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD-nr.) ved kontakt med kundeservice. Fabrikationsnummer Produktionsnummer Disse oplysninger findes på lugens inderside* / i den åbne serviceklap* og på bagsiden af apparatet. * afhængigt af model Stol på producentens kompetence. Kontakt os. På den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere og med originale reservedele. Sikkerhedsanvisninger Nødstilfælde Tørretumbleren må KUN... Tørretumbleren må ALDRIG... Fare Installering Nettilslutning Drift Defekter Reservedele Bortskaffelse Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen. anvendes til husholdningsbrug indendørs. anvendes til tørring af tekstiler. anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet. ændres teknisk eller funktionelt. Børn og ikke instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren! Hold husdyr borte fra tørretumbleren. Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere eksplosionsfare! Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på tørretumbleren kan vælte! Fastgør løse ledninger fare for at snuble! Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare. Tilslut tørretumbleren til en stikkontakt med vekselstrøm under overholdelse af forskrifterne, fordi der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden. Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort. Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke: Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Berør ikke netstikket med fugtige hænder fare for elektrisk stød! Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Netledningen må ikke beskadiges fare for elektrisk stød! Fyld kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der tændes for tørretumbleren! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.) brand-/eksplosionsfare! Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren eksplosionsfare! Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og bredes ud, så varmen kan afgives. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer (dun, fyldmateriale) ind i luftkanalåbningen under rengøringen af fnugfiltret. Rengør evt. tromlen forinden med en støvsuger. Hvis der alligevel kommer fremmedlegemer ind i luftkanalen kontakt kundeservice brand-/eksplosionsfare! Lette genstande/materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblerens luftindtag fare for tilskadekomst! Sluk tørretumbleren efter programslut. Kondensvand er ikke drikkevand og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet. Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en defekt. Reparationer må kun udføres af kundeservice. Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare. Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele og tilbehør. Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Varmeveksleren indeholder den fluorerede drivhusgas R314a, som er omfattet af Kyoto Protokollen skal bortskaffes korrekt. Fyldningsmængde: 0,22 kg. Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn fare for kvælning! Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes miljøvenligt. 13 Tørretumbler WTW86268SN WTW862M8SN da Brugsvejledning

3 Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberedelse Installering side 9. Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug og endnu lettere vedligeholdelse side 6. Alle tørretumblere bliver kontrolleret grundigt for fejl og mangler, inden de forlader vores fabrik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Kun til husholdningsbrug. Kun til tørring af tekstiler, som er blevet vasket i vand. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren! Hold husdyr borte fra tørretumbleren. Tørretumbleren kan bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret af en ansvarlig person. Anvend ald beskadige Kontakt ku Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores internetside Indhold Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13. Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for Energispare-modus, inden tørretumbleren tages i brug. side Forberedelse Betjeningspanel Tørring /4 Display og indstillinger Anvisninger om vasketøj Vigtige oplysninger Programoversigt Pleje og rengøring Installering Frostsikring / Transport Elektrisk tilslutning Ekstra tilbehør Tekniske data Forbrugsværdier Normale driftslyde Hvad nu hvis Kundeservice Sikkerhedsanvisninger Programmer / Tekstiler Detaljeret program- und tekstiloversigt Programoversigt, side 7. Følg plejeanvisningerne fra producenten. Bomuld Slidstærke tekstiler. Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre. Der kan vælges tørringsresultat for programmerne Bomuld og Strygelet: Ekstra skabstørt Vasketøj med tykke områder med flere lag stof. Skabstørt Vasketøj med ét lag. Strygetørt Vasketøjet er velegnet til strygning efter tørringen. Outdoor Funktionsbeklædning af mikrofibre. Håndklæder Tøj af frotté, f.eks. håndklæder og badekåber. Mix Blanding af tekstiler af bomuld og syntetiske fibre. Tidsprogram Varmt Alle tekstiltyper undtagen uld Tidsprogram Koldt og silke. Skjorter / Business Bomuld, hør og strygelette tekstiler. Super hurtig 40 Bomuld, syntetiske eller blandede fibre. Yllefinish Uldtekstiler, der tåler maskinvask. Lingeri Lingeri af bomuld, syntetiske eller blandede fibre. Display / Taster Programvælger til indst og tænd/sluk af appara Den kan drejes i begge Programforløb (Tørretid) Program (Finindstille tørringsresultat) Børnesikring (Færdig om) Kondensvandbeholder (Skåne) Automatisk rensning af varmeveksler Fnugfilter (Antikrøl funktio SELF CLEANING Yderligere oplys- 1 ninger på side 5. 2 (Signal) (Start/Pause)

4 rig tørretumbleren, hvis den er t! Kontroller ndeservice! tørretumbleren Kun med tørre hænder! Hold kun i selve stikket! Fjern alle genstande fra lommerne. Vær især opmærksom på lightere. Tromlen skal være tom, før tøjet lægges ind. Se også den separate vejledning Uldkurv (afhængigt af model). illing af program tet. retninger. Stik netstikket i kontakten Sorter vasketøjet Individuel indstilling og tilpasning af program 1 Kondensvandbeholder med filter Tørring Betjeningspanel Luge 7 6 Tømning af kondensvandbeholder Tøm beholderen efter hver tørring! Men ikke under selve tørreprocessen. 1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret. 2. Hæld kondensvandet ud. 3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb. Hvis indikatorlampen (Kondensvandbeholder) stadig blinker efter tømning Rengøring af filter i kondensvandholder, side 8/12. Træk ikke kondensvandbeholderen ud for at tømme den under tørring. Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden. Fnugfiltret består af to dele. Rens både det inderste og det yderste filter efter hver tørring: 1. Luk lugen op. Fjern fnug fra lugen/ området omkring lugen. vælger / Sluk Luk lugen 2 2. Træk begge fnugfiltrets dele ud. 3. Fjern fnuggene fra filterskaktens kant. Der må ikke falde fnug ned i den åbne filterskakt. 4. Klap filtrene op, og fjern alle fnug. Der kan kun indstilles tørretid ved tidsprogrammer. Finindstilling af tørringsresultatet. Indstilling af programslut. Tørring ved lav, reduceret temperatur. n) Forlængelse af antikrøl-fasen. Aktivering/deaktivering af signalet. Start, afbrydelse og fortsættelse af programmet. Aktivering eller deaktivering af (Børnesikring). Tryk på (Start/Pause) 3 Todelt fnugfilter Luftindtag Tørring Skyl begge delene igennem under rindende vand, og tør dem godt. 6. Klap det indvendige og det udvendige filter sammen, og sæt filtret på plads igen. Tag tøjet ud, og sluk tørretumbleren Programslut Afbryde program 1. Luk lugen op, eller tryk på tasten (Start/Pause). Tørringen bliver afbrudt. 2. Fyld mere vasketøj i, eller tag vasketøj ud, og luk lugen. 3. Vælg eventuelt program og ekstra funktion igen. Tryk på tasten (Start/Pause). Den resterende tid bliver opdateret efter nogle minutter. Tromlen og lugen kan være meget varme! 3 4

5 Display og indstillinger Display (statusindikatorer) (Fnugfilter) Rensning af fnugfilter side 4/12. (Kondensvandbeholder) Tømning af kondensvandbeholder side 4,8/12. SELF CLEANING Automatisk rensning af varmeveksler side (Program-forløb) (Børnesikring) [h:min] (Resterende tid) I displayet vises programforløbet: Tørring Strygetørring Skabstørring - - Programpause hvis det er påkrævet Programslut. Tørretumbleren kan sikres mod, at indstillede funktioner utilsigtet ændres. (Børnesikring) aktiveres/deaktiveres ved at starte programmet og derefter trykke vedvarende i 5 sekunder på tasten (Start/Pause), til der lyder et akustisk signal. Symbolet for den aktiverede / deaktiverede option (Børnesikring) vises/slukkes. Når der vælges et program, vises den forventede tørretid (resterende tid) for maksimal fyldning af tørretumbleren. Under tørringsforløbet registrerer fugtfølerne den aktuelle tøjmængde og korrigerer programvarigheden. Dette vises med spring i den angivne resterende i displayet. Indstillinger (indikatorlamper og taster) Valgt option aktiveret/deaktiveret indikatorlampe tændt/slukket. Se de separate vejledninger om Energispare-modus. (Tørretid) + (Finindstille tørringsresultat) - (Færdig om) (Skåne) (Antikrøl funktion) (Signal) Tørretiden (ved tidsprogrammer) kan indstilles fra 20 minutter til maksimalt 3 timer i trin på 10 minutter. Tørringsresultatet (f.eks. skabstørt) kan forøges med tre trin. Vasketøjet bliver mere tørt. Standardindstilling = 0. Mulige værdier: 0, 1, 2, 3. Når et program er blevet finindstillet, gælder indstillingen også for andre programmer, indtil + (Finindstille tørringsresultat) igen bliver ændret. Tidspunktet for programslut kan indstilles ved at vælge (Færdig om)-tid. (Færdig om)-tiden kan indstilles i trin på en time op til maks. 24h. Tryk så mange gange på tasten (Færdig om), at det ønskede timetal vises (h=time). Tryk på tasten (Start/Pause), for at starte programmet med forsinkelse. Programmet bliver afsluttet efter det valgte antal timer. Nogle minutter efter indstillingen af (Færdig om)-tiden slukkes displayet for at spare energi. Displayet aktiveres igen ved at trykke på en tast, åbne/lukke lugen eller ved at dreje på programvælgeren. Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl, polyamid eller elastan. Efter programslut bevæger tromlen sig med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Tøjet bevares løst og luftigt. Standardindstillingen for alle programmer er 60 minutter. Den automatiske Antikrøl funktion kan forlænges med op til 60 minutter. Til aktivering/deaktivering af signalet. Der lyder et signal efter programslut, hvis (Signal) er aktiveret. Denne option har ingen indvirkning på andre andre lydsignaler. Anvisninger om vasketøj... Plejemærker på tekstiler Følg plejeanvisningerne fra producenten. Egnet til tørretumbler. Tørring ved normal temperatur. Tørring ved lav temperatur vælg også (Skåne). Må ikke tørres i tørretumbler. Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler: Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. med gummibelægning). Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) krølning! Tøj, som er tilsmudset med olie. Tips om tørring Sorter vasketøjet efter stoftype og tørreprogram for at opnå et ensartet tørreresultat. Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker (f.eks. et håndklæde). Luk lynlåse, hægter og maller, og knap betræk. Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, anvend evt. en vaskepose. Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe risiko for krølning. Lad tøjet eftertørre udenfor tørretumbleren. Uld må ikke tørres i tørretumbler. Uld kan dog opfriskes side 7, programmet Uld opfriskning (afhængigt af model). Stryg ikke tøjet umiddelbart efter tørringen, men lad det ligge sammenlagt en stykke tid derved bliver restfugtigheden jævnt fordelt. Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportstøj) kryber ofte ved den første tørring. brug ikke programmet Ekstra skabstørt. Stivet vasketøj er ikke optimalt egnet til tørring i tørretumbler stivelse efterlader en belægning, der påvirker tørringen negativt. Doser skyllemidler iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler. Anvend et tidsprogram ved fortørrede tekstiler med flere lag eller enkelte små stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring. Miljøbeskyttelse / Energibesparelse Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Udnyt den maksimalt anbefalede tøjmængde, men overskrid den ikke Programoversigt, side 7. Sørg for god udluftning i rummet under tørringen. Rens fnugfiltret efter hver tørring Rensning af fnugfilter, side 4/12. Tørretumblerens luftindtag må ikke tildækkes. Vigtige oplysninger... Denne tørretumbler er særligt energibesparende. Den udmærker sig teknisk ved at være udstyret med et kuldekredsløb, som udnytter energien meget effektivt på samme måde som et køleskab. Tørretumblerens varmeveksler bliver renset automatisk under tørringen. Fnugfiltret og kondensvandbeholderen skal renses med regelmæssige mellemrum. Anvend aldrig tørretumbleren uden fnugsi og uden filter i kondensvandbeholderen! Fnugfilter Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet fnugfilter kan forringe varmeudvekslingen. Derfor er det nødvendigt at rense fnugfiltret efter hver tørring. Skyl det med regelmæssige mellemrum under rindende vand side 4/12. Filter i kondensvandbeholder Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet. Dette kondensvand er nødvendigt af hensyn til den automatiske rensning. Rens med regelmæssige mellemrum filtret under rindende vand. Kondensvandbeholderen skal tømmes, inden filtret renses side 4,8/12. Tekstiler Der må ikke tørres tekstiler i tørretumbleren, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling: F.eks. hårspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc. Tøm lommerne i tøjet. Tør ikke luftuigennemtrængelige tekstiler. Tør ikke kraftigt fnuggende tøj. Uld må kun opfriskes med uldprogrammet. 5 6

6 Programoversigt se også side 6. Sorter vasketøjet efter tekstil- og stoftype. Tekstiler skal være egnet til tørretumbler. Efter tørring skal vasketøjet... stryges stryges let ikke stryges rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER *Bomuld maks. 8 kg Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. *Strygelet maks. 3,5 kg Strygefrit tøj af syntetiske eller blandede fibre, strygelet bomuld. Strygetørt Tøjet er velegnet til strygning (stryg tøjet for at undgå, at det krøller). Skabstørt Vasketøj med ét lag. Ekstra skabstørt Vasketøj med tykke områder med flere lag stof. Tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecestoffer (tør jakker/bukser med udtageligt inderfor separat). Outdoor maks. 1,5 kg Håndklæder maks. 6 kg Tøj af frotté, f.eks. håndklæder og badekåber. Mix maks. 3 kg Både tekstiler af bomuld og syntetiske fibre (Mix). Fortørrede, sarte tekstiler af acrylfibre med flere lag eller enkelte, små stykker vasketøj. Program beregnet til tørring af uldtekstiler, sportssko eller krammedyr enkeltvis i Uldkurven. Kun med anvendelse af Uldkurv Ekstra tilbehør, side 10. Tidsprogram Varmt maks. 3 kg Tidsprogram Koldt maks. 3 kg Alle tekstiltyper. Til opfriskning og gennemluftning af tøj, som ikke bruges så ofte. Skjorter / Business maks. 3 kg Bomuld, hør og strygelette tekstiler. Krølning reduceres. Tekstilerne bliver ikke tørret helt igennem. Hæng tøjet op efter tørringen! Vasketøj, som skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Værdierne kan afvige i forhold til de angivne værdier afhængigt af tekstiltype, sammensætningen af tørretøjet, restfugtigheden i tekstilerne samt af tøjmængden. Super hurtig 40 maks. 1 kg Uldtekstiler, der tåler vaskemaskiner. Tekstiler bliver mere fyldige, men ikke tørre. Tag tekstilerne ud, og lad dem tørre, når programmet er afsluttet. Yllefinish maks. 3 kg Lingeri maks. 1 kg Dameundertøj af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. *Tørreresultater kan vælges individuelt Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model). Tørringsgraden kan finjusteres: Tekstiler med flere lag kræver længere tørretid end tekstiler med ét lag. Separat tørring anbefales. WTW86268SN WTW862M8SN 9402 / *952385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str München/Deutschland 7

7 Pleje og rengøring Varmeveksler Tørretumblerens varmeveksler bliver renset automatisk under tørringen. I displayet vises SELF CLEANING. Træk ikke kondensvandbeholderen ud under renseprocessen. Tørretumblerens kabinet, betjeningspanel Aftørres med en blød, fugtig klud. Der må ikke rengøres med en vandstråle. Rester af sæbe og rengøringsmidler skal fjernes med det samme. Under tørringen kan der ind i mellem danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette forringer ikke tørretumblerens funktion på nogen måde! Filter i kondensvandbeholder Filtret bliver automatisk renset, når kondensvandbeholderen tømmes. Rens alligevel regelmæssigt filtret under rindende vand for at forhindre, at der danner sig hårdnakkede aflejringer/smudsansamlinger. 1. Træk kondensvandbeholderen ud. Kun ved slukket tørretumbler! Installering 1. Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model). Kontroller tørretumbleren for transportskader! Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene! Pas på skarpe kanter! Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud! Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser! Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren! Opstilling af tørretumbler Netstikket skal altid være tilgængeligt. Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag! Tørretumblerens luftindtag må ikke tildækkes. Hold området omkring tørretumbleren rent. Indjuster tørretumbleren til vandret ved hjælp af skruefødderne foran og et vaterpas. Skruefødderne må under ingen omstændigheder fjernes! Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare. Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom. 2. Træk filtret ud af indgreb. 3. Rens filtret under rindende vand eller i opvaskemaskinen. 4. Sæt filtret ind igen. 5. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb. Tørretumbleren må kun benyttes med filter! Fugtfølere Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtighedsgraden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt lag kalk på fugtfølerne. 1. Luk lugen op. 2. Rens fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade. Brug aldrig ståluld eller skurende midler! 2. Nettilslutning, sikkerhedsanvisninger side 13. Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten! Netspændingen og spændingsangivelsen på typeskiltet ( side 10) skal stemme overens. Tilslutningsværdi og påkrævet sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt. Frostbeskyttelse Forberedelse 1. Tøm kondensvandbeholderen side 4,8/ Stil programvælgeren på et vilkårligt program. 3. Tryk på tasten (Start/Pause) kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen. 4. Vent et par minutter, eller til tørretumbleren standser, og tøm derpå kondensvandbeholderen igen. 5 Stil programvælgeren på Fra. Transport Forberedelse af tørretumbleren se Frostbeskyttelse. Tørretumbleren skal stå lodret under transport. Efter transporten skal tørretumbleren stå to timer i ro. Der er lidt overskydende vand tilbage i tørretumbleren. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå. Elektrisk tilslutning Apparatet er udstyret med et EUSchukostik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. Typ E Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med Typ K en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr ). Rent og plant Hold luftindtaget frit Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare. 8 9

8 Techniske data Mål (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (kan indstilles i højden) Vægt Ca. 51 kg Maks. fyldningsmængde 8 kg Kondensvandbeholder 4,0 l Tilslutningsspænding V Tilslutningseffekt 1000 W Sikring 10 A Omgivende temperaturer 5-35 C Modelnummer Fabrikationsnummer Inderside af luge Typeskilt på bagside af tørretumbler. Effektforbrug i slukket tilstand 0,10 W Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand) 1,00 W Indvendig tromlebelysning (afhængigt af model): Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes samt efter programstart. Det slukkes af sig selv. Normale driftslyde Under tørring opstår der helt normale lyde, som skyldes kompressoren og pumpen. Kompressoren i tørretumbleren kan ind imellem brumme. Lydstyrken og tonens højde kan variere afhængigt af det valgte program og af tørringens forløb. Verbrauchswerte Program Den centrifugeringshastig hed, som blev anvendt til vasketøjet Varighed** Energiforbrug** Bomuld 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg Skabstørt* 1400 omdr./min 179 min 111 min 1,57kWh 0,93 kwh 1000 omdr./min 203 min 122 min 1,80 kwh 1,04 kwh 800 omdr./min 227 min 143 min 2,04 kwh 1,25 kwh Strygetørt* 1400 omdr./min 125 min 75 min 1,10 kwh 0,66 kwh 1000 omdr./min 150 min 90 min 1,36 kwh 0,82 kwh 800 omdr./min 176 min 106 min 1,64 kwh 0,98 kwh Strygelet 3,5 kg 3,5 kg Skabstørt* 800 omdr./min 55 min 0,51 kwh 600 omdr./min 71 min 0,66 kwh * Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN ** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier. Mest effektive program til tekstiler af bomuld Følgende standard-bomuld-program (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler. Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012 Program Tøjmængde Energiforbrug Programvarighed Kompressoren i tørretumbleren bliver fra tid til anden ventileret, hvilket giver en summende lyd. Den automatiske rensning af tørretumbleren giver en klikkende lyd. Bomuld Skabstørt 8 kg/4 kg 1,80 kwh/1,04 kwh 203 min/122 min Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice, afhængigt af model) WTZ WMZ Monteringssæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan placeres pladsbesparende ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget befæstiges på vaskemaskinen ved hjælp af dette monteringssæt. WTZ 11400: med udtrækkelig bordplade. Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet. Kondensvandet bliver pumpet ind i kondensvandbeholderen med en pumpe, hvorved der opstår pumpelyde. WMZ Uldkurv Uldkurven giver mulighed for at tørre uldtekstiler, sportssko eller krammedyr enkeltvis (se også den separate vejledning Uldkurv )

9 Hvad nu hvis... Indikatorlampen (Start/Pause) lyser ikke. Display og indikatorlamper (afhængigt af model) er slukket, og indikatorlampen (Start/Pause) blinker. Displayet er slukket. Indikatorlampen (Kondensvandbeholder) blinker. Er netstikket i kontakten? Er der valgt program? Kontroller sikringen for stikkontakten. Energispare-modus er aktiveret separat Vejledning for energispare-modus. Apparatet skifter til standby, efter at optionen (Færdig om) er blevet aktiveret side 5. Tøm kondensvandbeholder side 4. Tryk på tasten (Start/Pause) for at nulstille indikatoren, og tryk derefter igen på tasten (Start/Pause) for eventuelt at starte apparatet igen. Indikatorlampen (Fnugfilter) blinker. Rens fnugfiltret side 4/8. Tryk på tasten (Start/Pause) for at nulstille indikatoren, og tryk derefter igen på tasten (Start/Pause) for eventuelt at starte apparatet igen. I displayet vises SELF CLEANING. Tørretumbleren starter ikke. Programmet afbrydes kort efter starten. Der løber vand ud. Lugen åbner sig af sig selv. Tøjet er krøllet. Tørringsresultat ikke korrekt (tøjet føles for fugtigt). Ingen fejl. Automatisk rensning af varmeveksler. Tøm ikke kondensvandbeholderen. Er der trykket på tasten (Start/Pause)? Er lugen lukket? Er der indstillet et program? Omgivende temperatur over 5 C? Er der fyldt tøj i tørretumbleren? For lille mængde til det valgte program?/anvend et tidsprogram side 6/7. Er tøjet tørt? Indjuster tørretumbleren til vandret. Luk lugen, til den går i indgreb med et klik. Er påfyldningsmængden overskredet? Tag tøjet ud med det samme, når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Er der valgt et ikke-tilpasset program side 7. Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er. Det valgte program passer ikke til den påfyldte tøjmængde. Anvend et andet tørreprogram, eller vælg desuden tidsprogrammet side 7. Anvend + (Finindstille tørringsresultat) til tørringsgraden side 5. Tyndt kalklag på fugtfølerne rengør fugtfølere side 8. Programafbrydelse, f.eks. beholder fuld, strømsvigt, åben luge eller maksimal tørretid nået? Tørretid for lang. Rengør fnugfiltret under rindende vand side 4/8. Utilstrækkelig lufttilførsel sørg for luftcirkulation. Luftindtag evt. tilstoppet rengør luftindtag side 9. Omgivende temperatur over 35 C sørg for udluftning. En eller flere indikatorlamper blinker. Rens fnugfiltret side 4,8/12. Kontroller opstillingsbetingelser side 9. Sluk, lad apparatet køle af, tænd igen, og start programmet igen. Strømafbrydelse. Periodisk forekomst af ekstra lyde og vibrationer. Kraftig brummende lyd i nogle sekunder. Stil programvælger på Fra, og træk netstikket ud af kontakten. Tag med det samme tøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Det kan komme meget varm luft ud. Pas på: Lugen, tromlen og tøjet kan være meget varme. Ingen fejl. Normale driftslyde side 11. Er kondensvandbeholderen skubbet helt ind? Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb. Ingen fejl. Normale driftslyde side Kundeservice Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde) eller ved hjælp af Hvad nu hvis..., side 12. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. Kontaktdata for den nærmeste Kundeservice findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger DK Oplys apparatets produktnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD-nr.) ved kontakt med kundeservice. Fabrikationsnummer Produktionsnummer Disse oplysninger findes på lugens inderside* / i den åbne serviceklap* og på bagsiden af apparatet. * afhængigt af model Stol på producentens kompetence. Kontakt os. På den måde kan det sikres, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere og med originale reservedele. Sikkerhedsanvisninger Nødstilfælde Tørretumbleren må KUN... Tørretumbleren må ALDRIG... Fare Installering Nettilslutning Drift Defekter Reservedele Bortskaffelse Træk med det samme netstikket ud af kontakten, eller afbryd sikringen. anvendes til husholdningsbrug indendørs. anvendes til tørring af tekstiler. anvendes til andre formål end ovenfor beskrevet. ændres teknisk eller funktionelt. Børn og ikke instruerede personer må ikke bruge tørretumbleren. Lad ikke børn være uden opsigt sammen med tørretumbleren! Hold husdyr borte fra tørretumbleren. Fjern alle genstande fra lommerne i tøjet. Vær især opmærksom på lightere eksplosionsfare! Brug ikke lugen som støtte eller til at sidde på tørretumbleren kan vælte! Fastgør løse ledninger fare for at snuble! Tørretumbleren må ikke anvendes på steder med frostfare. Tilslut tørretumbleren til en stikkontakt med vekselstrøm under overholdelse af forskrifterne, fordi der i modsat fald ikke kan garanteres for sikkerheden. Ledningstværsnittet skal være tilstrækkeligt stort. Anvend kun fejlstrømsrelæer, som er forsynet med dette mærke: Ledningsstik og stikkontakt skal passe sammen. Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger. Berør ikke netstikket med fugtige hænder fare for elektrisk stød! Træk aldrig netstikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Netledningen må ikke beskadiges fare for elektrisk stød! Fyld kun tøj og tekstiler i tørretumbleren. Kontroller indholdet, inden der tændes for tørretumbleren! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis tøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, pletfjerner, rensebenzin etc.) brand-/eksplosionsfare! Fare på grund af støv (f.eks. kulstøv, mel): Anvend ikke tørretumbleren eksplosionsfare! Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og bredes ud, så varmen kan afgives. Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skummaterialet. Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer (dun, fyldmateriale) ind i luftkanalåbningen under rengøringen af fnugfiltret. Rengør evt. tromlen forinden med en støvsuger. Hvis der alligevel kommer fremmedlegemer ind i luftkanalen kontakt kundeservice brand-/eksplosionsfare! Lette genstande/materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblerens luftindtag fare for tilskadekomst! Sluk tørretumbleren efter programslut. Kondensvand er ikke drikkevand og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet. Anvend ikke tørretumbleren, hvis den er defekt, eller der er mistanke om en defekt. Reparationer må kun udføres af kundeservice. Anvend ikke tørretumbleren, hvis netledningen er defekt. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå, at der opstår fare. Af sikkerhedsgrunde må der udelukkende anvendes originale reservedele og tilbehør. Træk netstikket ud af kontakten, og skær derefter netledningen af apparatet. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. Varmeveksleren indeholder den fluorerede drivhusgas R314a, som er omfattet af Kyoto Protokollen skal bortskaffes korrekt. Fyldningsmængde: 0,22 kg. Emballage: Overlad ikke emballagemateriale til børn fare for kvælning! Alle materialer er miljøvenlige og kan genbruges. Skal bortskaffes miljøvenligt. 13

10 Tørretumbler WTW86268SN WTW862M8SN da Brugsvejledning

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Anvendelse iht. formål

Anvendelse iht. formål Den nye tørretumbler Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rensning af varmeudveksler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Sæt programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne, højkvalitetsprodukt fra Bosch. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten.

Tørring. Luge. Betjeningspanel. 2. Fjern fnuggene fra filterskakten. Den nye tørretumbler Tillykke - med dette moderne og fremragende husholdningsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere, som forlader

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke tøjet blive liggende i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse i henhold til formål Forberede installation se side 8 Tillykke - du har valgt et moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne kondenstørretumbler har et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH

*920532* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden.

Rensning af fnugfilter Et rent fnugfilter reducerer strømforbruget og tørretiden. Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Anvendelse iht. formål Forberede installation se side 8 Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmeveksler

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

*531990* Siemens Electrogeräte GmbH

*531990* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

*463336* Siemens Electrogeräte GmbH

*463336* Siemens Electrogeräte GmbH Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning

*853233* Tekniske data Vægt Nettilslutning Sikkerhedsanvisninger Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der

Læs mere

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH56400 http://da.yourpdfguides.com/dref/608314 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH56400 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650

Din brugermanual SIEMENS WK14D320EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3566650 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EDC509E http://da.yourpdfguides.com/dref/625761 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, 2001 3:41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 24 FILTER SIDE 24 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 25 FORHOLDSREGLER SIDE 25 FORBEREDELSE

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler

Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørretumbler Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH58800 http://da.yourpdfguides.com/dref/608436

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTH58800 http://da.yourpdfguides.com/dref/608436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTH58800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger.

Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. SIEMENS Brugs- og opstillingsanvisning da Vaske-/tørremaskine Læs denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle andre vedlagte papirer, og overhold alle de indeholdte anvisninger og vejledninger. Opbevar

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TT320 http://da.yourpdfguides.com/dref/613060

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TT320 http://da.yourpdfguides.com/dref/613060 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX TT320 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere