Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november."

Transkript

1 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. Dagens dagsorden er følgende: Først punkt 114 til 3. behandling, hvor det drejer sig om et ændringsforslag til lov og forordning om kommunernes inddeling som følge af ændringsforslag i landstingslov om kommunerne inddeling i Grønland. Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Punkt 73, 2. behandling. Ændringsforslag af landstingsforordning om udlejningsboliger. Landsstyremedem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer. Dagsordenens punkt 84, 1. behandling, Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret at arbejde for, at psykisk syge unge gives mulighed for at kunne tage en uddannelse ligesom andre unge. Siumut s Landstingsgruppe. Dagsordenens punkt 100, 1. behandling eller redegørelse, redegørelse vedrørende førtidspensioner Arbejdsduelighed samt førtidspension bliver fremlagt af Landsstyremedlem for Familier og Sundhed.

2 Punkt 133, 1. behandling. Forslag til at Landsstyret pålægges at sørge for, at tilskadekomne i det offentliges arbejdspladser (førtidspensionister) samt alderspensionister, der endnu kan være på arbejdsmarkedet, at disse gives mulighed for at kunne tage deltidsarbejde. Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Dagsordenens punkt 126, forespørgsel. Forespørgsel til Landsstyret: Mener Landsstyret, at der er behov for at ændre noget i forbindelse med fratræk i arbejdernes og tjenestemændenes ind- og udbetaling til deres pensionsopsparing, så disse kan sidestilles med borgere i Danmark? Anthon Frederiksen, på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat. Jeg skal fremlægge følgende redegørelse for dagsordenen. På mødet den 14. november, blev punkt 55, Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på efterårssamlingen 2009 at fremsætte et lovforslag, som regulerer funktionærer og tjenestemandslignende ansattes ansættelsesforhold, og dermed giver dem en retlig beskyttelse, henvist til udvalgsbehandling, uden endelig beslutning om et konkret udvalg. Formandskabet indstiller det til behandling i Lovudvalget. Er der nogen indvendinger? Der er aftalt clearing mellem Landstingsmedlemmerne Lars-Emil Johansen og Juliane Henningsen i dagens møde. Er der nogen, der er imod? Ingen. Landstingsmedlemmerne Lars-Emil Johansen, Siumut og Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, har indgået forlig vedrørende afstemningssystemet i Landstingssalen. Der er ingen kommentarer til redegørelsen af dagsordenen, hvorfor den betragtes som vedtaget. Og nu er vi kommet til punkt 114,

3 22. mødedag, onsdag den 19. november Dagsordenens punkt 114 Ændringsforslag til lov og forordning om kommunernes inddeling som følge af ændringsforslag i landstingslov om kommunerne inddeling i Grønland. (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Atassut) (3. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Da forslaget var til 2. behandling blev den ikke henvist til udvalgsarbejde, hvorfor der ikke er nogen betænkning til 3. behandlingen: Er der nogen, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet. Så nu skal vi i gang med vedtagelsen af forslaget i 3. behandlingen. Til 3. behandlingen er der ikke fremkommet nogen ændringsforslag. Derfor skal vi i 3. behandlingen stemme om forslaget til endelig afgørelse. Jeg vil gerne anmode landstingsmedlemmerne om at afgive deres stemme, og i dag er der 29 stemmeberettigede eller 28. Anemarie Schmidt Hansen, Demokraterne, Landstingsmedlem, Løsgænger, du skal bare stå op, når du skal til at stemme. Så er der 27 stemmeberettigede. 26 for forslaget, for. Der er ingen imod og heller ikke nogen blanke stemmer. Hermed er forslaget vedtaget.

4 Vedrørende udlejningsboliger...

5 22. mødedag, onsdag den 19. november Dagsordenens punkt 73 Ændringsforslag af landstingsforordning om udlejningsboliger. (Landsstyremedem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer). (2. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Efter 1. behandlingen blev forslaget henvist til udvalgsarbejde, hvorfor der findes en betænkning vedrørende forslaget. I betænkningen anbefaler udvalget, at forslaget sendes til 3. behandling, sådan som den ser ud og opfordrer landsstyret om at fremkomme med et ændringsforslag til 3. behandlingen. Er der nogen, der ønsker ordet? Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Inuit Ataqatigiit mener at det er forkert, at vi pålægger folk, som allerede er kommet i økonomisk uføre, skal have ekstra udgifter. Det må være samfundet som træder til med hjælp. Derfor foreslår vi, at der skal indgås en servicekontrakt som kan administreres af INI A/S, hvad angår indgåelse af afdragsordninger. Inuit Ataqatigiit mener, at det er meget vigtigt at kommunerne lever op til deres forpligtigelse til at hjælpe i tilfælde af, at en familie uforskyldt kommer i økonomisk uføre. Derfor er det meget vigtigt, at udlejeren forpligtiges til at meddele kommunens socialforvaltning allerede første gang der udsendes et varsel om et lejemålsophævelse.

6 På samme måde mener Inuit Ataqatigiit, at det er vigtigt at påkravsfristen forhøjes til 10 dage, fordi kommunen skal have tid til at reagere på udsættelsesbrevene. Inuit Ataqatigiit Citat fra betænkningen Et mindretal bestående af repræsentanterne fra Inuit Ataqatigiit indstiller forordningsforslaget til vedtagelse, men finder, at der er behov for adskillige justeringer, Inuit Ataqatigiit skal derfor til dette forslags 2. behandling anmode Landsstyret om at fremsætte følgende ændringsforslag: Det bør indføjes i forordningsforslaget at den offentlige udlejer ved første varsel til udlejeren om lejemålets ophævelse forpligtes til skriftligt at meddele dette til kommunens socialforvaltning. Påkravsfristen bør hæves fra 6 hverdage til 10 hverdage af hensyn til den kommunale sagsbehandling og kommunikationen med INI A/S. Afdragsperiodens længde på 4. måneder skal udgå af forordningsforslaget. I stedet bør der indgå en hjemmel til at afdragsperiodens længde kan tilpasses, den enkeltes økonomiske formåen. Kravet om betaling af gebyr på 450 kr. for etableringen af en afdragsordning bør udgå. Inuit Ataqatigiit mener, at det bør være samfundets fælles forpligtelse at betale denne udgift for yderligere ikke at belaste folk, som allerede har fået en byrde. Inuit Ataqatigiit anser at denne forpligtigelse skal løftes af INI A/S via en serviceaftale. citat slut Inuit Ataqatigiit mener at landsstyret bør fremsætte et ændringsforslag med ovennævnte indhold, inden 3. behandlingen. Tak Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal nu til at afslutte 2. behandlingen, og vi skal til at stemme om forslaget. Jeg skal bed medlemmerne om at afgive deres stemme, der er 29 stemmeberettigede.

7 29 stemmer for forslaget. Der er ingen imod forslaget og heller ingen blanke stemmer. Hermed skal lovforslaget til 3. behandling uden at blive sendt til udvalgsarbejde. Hvis ingen er imod, anser jeg forslaget for vedtaget. Og nu er vi kommet til punkt 84.

8 22. mødedag, onsdag den 19. november Dagsordenens punkt 84 Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret at arbejde for, at psykisk syge unge gives mulighed for at kunne tage en uddannelse ligesom andre unge. (Siumut s Landstingsgruppe) (1. behandling) Mødeleder: Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Aleqa Hammond fremlægger på vegne af Siumut s Landstingsgruppe, værsgo. Aleqa Hammond, fremlægger på vegne af forslagsstillerne, Siumut. Det er af stor vigtighed at unge psykisk handicappede får mulighed for uddannelsessted i lighed med andre befolkningsgrupper. Med hensyn til udvikling af skole- og uddannelsessted er Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat en mulighed, idet man der i flere år har indhentet erfaring og viden. Ado Lyngep Atuarfia startede i 1982 med plads til 14 unge og uanset køn kan unge mellem 14 til 20 år blive på skolen og lære at integrere sig i de voksnes verden. Denne udvikling bliver desværre standset, når lærlingen/eleven bliver sendt til hjemkommunen, idet der i Grønland ikke forefindes hjemmel i lovgivningen for unge psykisk handicappedes mulighed for uddannelse. Kommunerne bliver rådvilde, da de ikke kan ordne uddannelsesmuligheder for de unge, for hvis de unge skal have bevis for endt uddannelsesforløb, og hvis denne form for uddannelse skal godkendes af befolkningen, skal uddannelsen indpasses i uddannelsessystemet, således at andre uddannelsessteder også får ansvar og pligt.

9 Der er efterhånden flere og flere unge med større eller mindre handicap, der arbejder efter evne. Selv om at man ikke kender det nøjagtige antal, er der nok flere end 50 mennesker, vi her snakker om. Disse unge kan uddannes med de økonomiske muligheder, der allerede forefindes og få passende arbejde efter endt uddannelse, således at de bliver selvhjulpne og mærke, at samfundet har brug for deres arbejdskraft. Man skal fastslå, hvad de handicappede er dygtige til, inden de starter på uddannelsen. Denne opgave har ALA stået for i mange år. ALA har nøjagtige oplysninger om hvor i byerne og bygderne der er af X-antal handicappede, hvad de evner og hvor gamle de er. Det koster samfundet 7,5 millioner kroner om året at forberede en elev på ALA. Dette er på sin plads, og hvis vi ikke skal spille de mange penge, bør ALA få en overbygning, således at de handicappede kan få en gyldig uddannelse med job efterfølgende. Ado Lyngep Atuarfia kan tilpasses til de handicappedes uddannelsessted, ved at renovere skolens afdelinger. Ved at videreudvikle Ado Lyngep Atuarfia kan unge psykisk handicappede få mulighed for uddannelsessted i lighed med andre befolkningsgrupper. Det er derfor vi fremkommer med dette forslag til landstingsbeslutning. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Og det var fremlæggeren på vegne af forslagsstillerne Aleqa Hammond, Siumut, vi siger tak til hende. Og nu kommer Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med en besvarelse. Tommy Marø, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut. Landsstyret takker Siumut s landstingsgruppe for det fremsatte forslag. Landsstyret er enig med forslagsstillerne i, at det er af stor vigtighed, at unge psykisk handicappede får mulighed for uddannelsessted i lighed med andre befolkningsgrupper. Landsstyret har af samme årsag nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for Departementet for Familie og Sundhed, Departementet for Kultur, uddannelse, Forskning og Kirke, Ado Lyngep Atuarfia, Handicapforeningen, Nuup Kommunea, KANUKOKA,

10 Specialcentret i Ilulissat og andre interessenter, der skal undersøge og fremkomme med forslag til en samlet indsats på hele handicapområdet, specielt med hensyn til erhvervs- og uddannelsesmuligheder for alle handicappede. Landsstyret ønsker en grundig og sammenhængende indsats på hele handicapområdet. Arbejdsgruppen forventes at fremsætte forslag og handleplaner i foråret 2009, hvorfor Landsstyret skal anbefale, at man afventer arbejdsgruppens resultater, som forventes fremsat inden Landstingets Forårssamling Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Vi siger tak til Landsstyremedlemmet. Og nu til partiernes ordførere. Først er det Ole Thorleifsen, Siumut. Ole Thorleifsen, Siumuts ordfører. Vi skal kommentere landstingsbeslutningsforslag fra Siumut om, at Landsstyret pålægges at sikre, at unge psykisk handicappede, ligesom andre befolkningsgrupper, tilbydes et uddannelsesforløb. Det er naturligt, at Unge med psykisk handikap så vidt muligt gives gode forhold på bedste vis og, at det sikres, at en videreuddannelse efter afsluttet folkeskoleforløb kan tilbydes, Siumut bemærker dog, at Landstinget under forårs og efterårssamlingen har debatteret dette, og at der er blevet fremsat næsten enslydende forslag, at denne er foreslået behandlet i forslag, udvalget har indstillet over for Landsstyret, at der oprettes en arbejdsgruppe med relevante instanser som medlemmer. Fokusområdet på dette har været, at færdiggøre handlingsplaner for unge psykisk handikappede videreforløb efter et skoleforløb. Siumut finder det vigtigt, at unge uanset evner skal gives adgang til en uddannelse efter et endt folkeskoleforløb, da dette vil give dem følelsen af at være en del af det der omgiver dem, hvis denne mulighed overdrages. Når unge kommer til en tilstand hvor deres evner slipper op, er Piareersarfiit en god mulighed for at opkvalificere evnerne udi sprog og matematik. På denne måde vil det få alternativet og få støtte i at kunne komme videre i uddannelsesforløbet til en kompetencegivende uddannelse. Siumut er enige i, at psykisk handikappede i tråd med andre unge skal have chancen for at kunne komme videre igennem Piareersafiit.

11 Selvfølgelig kan medarbejderne i Piareersarfiit ikke lave handleplaner for psykisk handicappede uden rådgivning, og derfor er det vigtigt at pointere at sagsbehandlerne og forældrene skal inddrages under dette forløb. Dette tiltag skal have grundlag i lovgivningen; forordningen omkring folkeskolen og lovgivning omkring handicappede skal koordineres så det muliggør en tilfredsstillende indsats for alle parter. Men vi kan ikke komme uden om at forordningen omkring folkeskolen er grundlaget for et videre skridt, idet loven om vidtgående undervisning gør det muligt for videre tiltag. Vi herfra indstille overfor landsstyrets arbejdsgruppe til at kortlægge faldgruber i forretningsgangen og derefter henvise tiltag der kan sikre den tilsigtede tiltag. Vi kan på nuværende tidspunkt se at inkluderingen af psykisk handicappede i videreuddannelse er meget sparsomt. Her er elevernes differentierede handicap grundlaget for at der ikke kan ensrettes et forløb, og der er ingen grundlag for serviceringen. Folkeskolen arbejder med grundlag i elevens færdigheder og derfra laver handleplaner for videre tiltag, dette kan også sagtens bruges her. Endvidere vil vi overfor landsstyret henstille, at se på Ado Lynge skolens elever, som har behov for en videre betjening i uddannelsessystemet. Som en mulighed vil vi fra Siumut pege på at arbejdsgruppen ser på muligheden om etablering af et videre skoleforløb i forbindelse med en renovering og eventuelt udbygning. Vi vil fra Siumut støtte forslaget og henvise det til Udvalget for uddannelse med henblik på at se det som et særskilt uddannelse tiltag, og derefter ønske at udvalget fremkommer med bidrag til arbejdsgruppens videre arbejde. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Vi siger også tak. Og nu har Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, ordet. Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Vi har fra Inuit Ataqatigiit gennem de sidste mange år talt for at myndighederne i meget højere grad beskæftiger sig med forholdene for vore handicappede, ligesom vi efterhånden gennem flere år har efterlyst muligheder til forbedring af handicappedes vilkår. Vi har fra Inuit Ataqatigiit ved gentagne lejligheder gjort opmærksom på behovet for en kvalitetsforbedring af mulighederne for de handicappede i vort samfund, og ikke mindst en

12 forbedring i forhold til situationen i dag omkring tilbud om fleksible muligheder for som handicappet at kunne skaffe sig et arbejde. Opfordringen fra Siumut s landstingsgruppe til sikring af et uddannelsesforløb for unge psykisk handicappede på lige fod med andre befolkningsgrupper her i landet er vi således i Inuit Ataqatigiit enige i, ligesom vi med det formål er parate til at tilpasse den allerede eksisterende lovgivende vedrørende skolegang og videre uddannelser. Vi har i Inuit Ataqatigiit bemærket os at Landsstyret ligeledes er grundlæggende enig i forslaget, samtidig med orienteringen om at man allerede har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at kunne nå og realisere de fastsatte mål. Det forventes at en rapport indeholdende anbefalinger til initiativer vil kunne fremsættes under forårssamlingen i Vi glæder os i Inuit Ataqatigiit til at få forelagt denne rapport, og vi regner ligeledes med at Landsstyret på Landstingets Forårssamling i 2009 vil fremkomme med konkrete forslag til initiativer. Vi vil dog ikke undlade at bemærke at arbejdet med forbedring af forholdene for vore handicappede allerede på et tidligere tidspunkt er blevet påbegyndt, men efterfølgende er blevet standset, hvilket vi dybt må beklage. Vi skal derfor anmode Landsstyret om i dag at fremkomme med en nærmere begrundelse herfor. Med disse bemærkninger skal vi foreslå, at det foreliggende forslag forinden 2. behandlingen sendes til viderebehandling i Landstingets Udvalg for Kultur og Uddannelse. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Også tak. Og nu har Nikolaj Jeremiassen, Atassut, ordet. Nikolaj Jeremiassen, Atassuts ordfører. Siumuts Landstingsgruppe fremkommer med nærværende forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at unge psykisk handicappede, ligesom andre befolkningsgrupper, tilbydes et uddannelsesforløb. Vi skal fra ATASSUT fremkomme med følgende bemærkninger:

13 Unge mennesker, også de psykisk og fysisk handicappede, har alle rettigheder til at være en del af befolkningen, og det offentlige har pligt til at sikre at de lovgivningsmæssige grundlag er optimale på området. Vi mener i ATASSUT på det baggrund, at der helt klart er behov for at forbedre de omtalte unge menneskers muligheder for at være en aktiv del af befolkningen, det er derfor vi i ATASSUT, under Landstingets forårssamling, er fremkommet med forslag fra ATASSUT, om at man sammen med de unge mennesker, der har færdiggjort deres folkeskoleforløb, fremover skal lave handlingsplan for det videre uddannelsesforløb. Selvom vi kunne stille os tilfredse med at der er blevet nedsat en arbejdsgruppe og dermed tage det til efterretning, er det af meget vigtig betydning for os i ATASSUT, at det arbejde der pågår har en god og solid kvalitet og at arbejdet pågår i henhold til målsætningen om at øge de unge handicappedes uddannelsesmuligheder. Derfor skal vi fra ATASSUT tilkendegive vort støtte til nærværende forlag, der er velbegrundet og som er nødvendig, og vi skal indstille forslaget til behandling hos Landstingets Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkeudvalg, således at udvalget kan vurdere arbejdets kvalitet i henhold til formålet. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Tak. Og så til Astrid Fleischer Rex, Demokraterne. Astrid Fleischer Rex, Demokraternes ordfører. Det man kan, er langt mere interessant end det, man ikke kan, og hos Demokraterne mener vi, at alle mennesker kan noget. Derfor er det vigtigt at have en ordentlig handicappolitik, der kan definere, hvad det er den enkelte handicappede kan bidrage med. Generelt skal der i samfundet være en bedre information om handicappede, så den øvrige befolknings viden om denne gruppe bliver forøget. Det tror vi vil øge forståelsen for de handicappedes situation, og dermed vil lysten til eksempelvis at ansætte en handicappet også blive forøget.

14 Demokraterne vil gerne være med til at arbejde for, at de handicappede gives en reel chance for at få en uddannelse på lige fod med andre borgere, og vi støtter derfor som udgangspunkt nærværende forslag fra Siumuts Landstingsgruppe. Vi mener dog, at det er vigtigt, at forslaget bliver undersøgt til bunds af Landstingets Familieudvalg. I sådanne situatioern er de ikke kun de unge men i særlig grad den nære familie som skal involveres i den unges videre forløb. Familieudvalget bør ud over at tage kontakt til Ado Lyngep Atuarfia også involvere psykisk handicappedes institutioner på kysten eksempelvis Ilulissat for at finde ud af, hvad de handicappede og deres pårørende selv ønsker. Det vil også være på sin plads at tage se til lignende uddannelsesinstitutioner i eksempelvis Danmark, så man på denne måde kan udnytte deres viden og erfaring omkring et uddannelsesforløb for psykisk handicappede. Derudover bør Familieudvalget i samarbejde med forslagsstillerne danne sig et overblik over, hvad det koster at føre forslaget ud i livet. Der kan være mange aspekter som spiller ind her. Såsom, hvor det er mest hensigtmæssigt at oprette og placere skolen, hvilken uddannelse skal underviserne have og mange andre spørgsmål. Med disse bemærkninger henviser vi forslaget til behandling i Landstingets Familieudvalg. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Tak. Og nu har Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, ordet. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Vi vil fra Kattusseqatigiit Parti efter nøjere undersøgelse kommentere Siumut Landstingsgruppes forslag således: Forslaget er yderst genkendeligt, idet vi fra Kattusseqatigiit Parti fremlagde et yderst lignende forslag til Landstings forårssamling 2008, der desværre ikke blev godkendt af flertallet.

15 Vi er derfor glade for, at Siumut Landstingsgruppen endelig er begyndt at indse, at der er behov for bedre tilbud af uddannelser end hidtil for nogle medborgere, på lige fod med alle andre, også hvad angår psykisk handicappede. Det er jo en kendsgerning, at alt for mange unge psykisk handicappede går i stå pga. manglende mulighed for uddannelse. Vi mener ligeledes og er klar over, at en større del af problematikken består i kommunernes, mere eller mindre, manglende mulighed for at tilbyde videreuddannelse for nogle af disse unge, der har gået i Ado Lynge-p Atuarfia, efter lærerigt gennemførelse af skolen samt hjemkomst til hjemkommunen. Vi har derfor med fuld forståelse for denne problematik, og behovet herunder i disse år, ellers fremlagt lignende forslag til dette tidligere, for at opnå muligheder, også for personlige videreudvikling hos unge med mere eller mindre psykisk handicap, frem for at disse går i stå på nogle områder, efter deres ophold på Ado Lynge-p Atuarfia. Det er derfor yderst nødvendigt, med henblik på udviklingsmuligheder for disse, at etablere andre uddannelsesmuligheder for handicappede, der er fyldt over 20 år. Kattusseqatigiit Parti har jo ikke overset den gode og omfattende servicering af disse unge, medens de opholder sig på Ado Lynge-p Atuarfia, hvor de i højere grad læres ansvar, punktlighed og ikke mindst selvtillid. Vi kan forestille os hvorledes disse muligheder vil være til glæde for disse personer samt deres familie, hvis de fik bedre muligheder, hvor barnets uddannelsesmuligheder skærpes og derved styrke i høj grad vedkommendes fremtid og selvtillid. Vi kan fra Kattusseqatigiit Parti forestille os følgende som følger for realisering af denne mulighed: større selvtillid, bedre selvforsørgelse samt mulighed for beskæftigelse efter mindre omfattende uddannelse, hvori kundskaberne egner sig. Det er disse, der kan vende tingene mod det bedre samt til større opmuntring for disse omtalte personer.

16 Senere på dagen skal vi også drøfte redegørelsen om førtidspension, hvor man allerede har talrige oplysninger, hvorfor Kattusseqatigiit Parti finder det yderst besværligt at begribe hvorfor Landsstyret ikke har arbejdet for irettesættelser ved pensionsordningen for førtidspensionister fra Idet dette forslag vedrører handicappede vil jeg benytte lejligheden til at citere en lille del af førtidspensionisters skriftlige pressemeddelelse: Pensionsordningerne for ældre og førtidspensionister har så store forskelle: Enhver kan forestille sig at en ældre har voksne og selvforsørgende børn, såfremt vedkommende har børn. En førtidspensionist er ikke nødvendigvis en gammel person og det kan forestilles at vedkommende har børn, der endnu ikke er i stand til at forsørge sig selv, hvorfor vi førtidspensionister har et ønske om at behandles på lige fod med alle andre, eftersom jeg også har arbejdet det meste af mit liv. Jeg føler ellers ikke at tilrettelæggelse af pensionsordningen ifølge samleverens indtægter kan accepteres, jeg finder lovgivningen uhensigtsmæssigt. Vi mener Landstinget og Landsstyret også bør lytte mere til førtidspensionisters meningsytringer. Til slut vil vi fra Kattusseqatigiit Parti med fuld støtte til nogle handicappede der stadig har en vis arbejdsdygtighed og finder opmuntring i deres beskæftigelse, hvor de ikke mindst værdsætter deres værd som menneske mere, opfordre snarest rettelse af handicappedes timeløn, der blot byder på 15 kr. Vi mener aflønning af disse personer bør ske ifølge SIK s aftaler om mindsteløn gældende for alle andre. Med disse bemærkninger støtter vi forslaget fuldt ud samt indstiller sagen til behandling i udvalg inden anden behandling. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

17 Tak. Og ordet går til Anemarie Schmidt Hansen, Løsgænger. Anemarie Schmidt Hansen, Løsgænger. Efter at have nærlæst forslaget fra Siumut s landstingsgruppe til Landstings-beslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre unge psykisk handicappede et tilbud om et uddannelsesforløb på lige fod med andre befolkningsgrupper skal jeg fremsætte følgende bemærkninger: Jeg er af naturligvis af den opfattelse at det er af stor betydning, at alle som bor her i Grønland har adgang til at kunne gennemgå et uddannelsesforløb. Det samme gælder for vore unge med psykiske handicap, at de som alle an-dre borgere i dette samfund gives mulighed for at tage en uddannelse eller et arbejde. Heldigvis er vi i den situation, at Ado Lyngep Atuafia i Aasiaat og Ikinngut i Ilulissat på strålende vis varetager opgaver med uddannelse og omsorg for psykisk handicappede unge mennesker i alderen 14 til 20 år. På den anden side kan jeg udmærket forstå, at disse unge efter denne peri-ode i deres ungdomsår desværre kan opleve, at det de har lært og den menneskelige udvikling, de har været igennem, afbrydes og ikke kan anven-des når de når den alder, hvor de må tage tilbage til deres hjemby. Dette er yderst beklageligt, ikke mindst på baggrund af vore hyppige ytrin-ger om, at vi her i Grønland har brug for alle vore borgere. Med det som ud-gangspunkt er det min opfattelse, at vi allerede med det samme må påbe-gynde arbejdet med at finde andre muligheder med det formål at løse dette problem. Jeg skal derfor erklære mig enig med Landsstyremedlemmet for Kultur og Uddannelse når han siger, at der er grund til at afvente resultatet og anbefa-linger om opstart af initiativer fra arbejdsgruppen vedrørende de handicap-pedes vilkår, som vil blive fremsat på forårssamlingen i Medlemmerne af denne arbejdsgruppe arbejder til dagligt med psykisk handicappede og på den baggrund besidder de den nødvendige viden til på et mere kvalificeret grundlag at kunne pege på de områder, der skal tages hånd om. Jeg vil med spænding og forventning afvente fremlæggelsen af dette spæn-dende resultat af arbejdet, således at vi på grundlag heraf kan fortsætte vo-re bestræbelser.

18 Med disse bemærkninger skal jeg erklære mig enig i det forelagte forslag til det videre arbejde. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Tak. Og nu kommer Aleqa Hammond, Siumut, med en besvarelse på vegne af forslagsstillerne. Aleqa Hammond, fremlægger på vegne af forslagsstillerne, Siumut. Først vil jeg gerne takke Landsstyret for deres besvarelse på vegne af Siumut s Landstingsgruppe. Vi er glade for, at Landsstyret er enig i forslaget, og at der er nedsat en arbejdsgruppe for at forbedre uddannelsesforholdene for psykisk syge unge, og vi glæder os til dens fremlæggelse, hvor vi håber at arbejdsgruppen vil arbejde med alle partiernes fremlæggelser og det, som de finder vigtigt at få med. Jeg kan se på Landsstyrets fremlæggelse, at de vil vente på arbejdsgruppens fremlæggelse til foråret 2009, og at de er åbne overfor vore fremlæggelser, som skal til vurdering. Vi glæder os til at se denne, og jeg lover, at vi også vil samarbejde om den. Jeg siger tak til Siumut s ordfører Ole Thorleifsen for hans fulde støtte, og vi er også glade for hans understregninger og påpegninger i sin henvisning til arbejdsgruppen, og jeg siger også tak for hans påpegninger vedrørende henvisninger, der skal sikres gennem loven. Jeg siger også tak for budskabet om, at man i det her arbejde skal gives muligheder for tiltag efter børnenes evner i skolen. Jeg siger tak til Inuit Ataqatigiit s ordfører, Johan Lund Olsen, for hans fulde støtte til vort forslag, mange tak. Vi er også glade for, at Inuit Ataqatigiit foreslår klart at arbejde videre med sagen, hvor man lægger vægt på det vigtige, der skal til vurdering. Vi er også glade, at Inuit Ataqatigiit støtter tiltagene fuldt og er enige med dem. Inuit Ataqatigiit kommer også med et budskab vedrørende forbedringer for handicappede, der skal udføres af Landsstyret. Vi mener, at vi også skal melde vor støtte til denne sag, som er blevet stoppet her i år 2008, og vi håber, at vi under udvalgsarbejdet også kommer til at

19 berøre disse, og vi siger tak for, at de er gået med til at videreføre sagen til udvalgsbehandling. Vi siger tak til Atassut s ordfører Nikolaj Jeremiassen for deres støtte til vort forslag, også her er budskabet, at kvaliteten i arbejdet skal sikres. Det er vi glade for, fordi vi gerne vil sikre, at vore psykiske handicappede ligestilles med fysisk handicappede i deres uddannelse. Vi siger tak for deres støtte. Vi vil gerne takke Astrid Fleischer Rex fra Demokraterne om deres fulde støtte til vort forslag og takke hende for hende budskaber, og i den forbindelse vil vi gerne sige tak fra Siumut s Landstingsgruppe for, at forslaget bliver støttet i dets udgangspunkt. I sin fremlæggelse påpegede hun også forskellige forhold, som vi I udvalget skal være opmærksomme på under arbejdet med sagen, og som vi uden tvivl vil komme ind på i udvalgsarbejdet. Jeg vil også sige tak til Kattusseqatigiit Partiiat for dets støtte. Kattusseqatigiit Partiiat præciserer også helt klart, at vi skal arbejde ud fra realiteterne og anviser os, hvordan vi kan arbejde stærkere. Jeg siger også tak til, at de også henviser sagen til udvalgsarbejde. Jeg vil gerne sige mange tak til Ane Marie Schmidt Hansen, Løsgænger, for hendes støtte og hendes budskab om et godt samarbejde med servicemedarbejderne for de psykisk handicappede samt hendes henvisning af sagen til udvalgsarbejde. Generelt kan jeg se, at samtlige partier støtter vort forslag, og vi er glade for, at forslaget er henvist til udvalgsarbejde, og vi vil med spænding vente på Landsstyrets fremlæggelse til foråret, så vi kan se, hvor tilpasset arbejdsgruppen har arbejdet og hvor der er indgået kompromis er. Landsstyrets særlige tiltag indenfor uddannelsesområdet er af yderste vigtighed, om det så gælder sunde eller handicappede, om det gælder fysisk eller psykisk handicappede. Dette skal gælde for alle, så vi alle kan se fordelene.

20 Derudover mener vi i Siumut, at grundlaget i vort forslag udspringer i, at vi ofte oplever, at folk med medfødt fysiske handicaps og psykisk handicappede møder dobbelt så mange forhindringer i samfundet, og dette er meget uholdbart. Derfor er vi meget glade for, at alle partierne er enige i vort forslag, mange tak. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Vi siger tak til ordføreren for forslagsstillerne. Og nu har Landsstyremedlem for Familier og Sundhed ordet. Naja Petersen, Landsstyremedlem for Familier og Sundhed, Atassut. Ja, tak. Det drejer sig om ordføreren for Inuit Ataqatigiit Johan Lund Olsen. Han efterlyser en begrundelse for, hvorfor man i 2008 har stoppet arbejdet med et projekt vedrørende de handicappede. Der vil jeg gerne forklare kort. Som bekendt er arbejdet, der vedrører de handicappede, blevet stoppet i 2008, da servicen af de handicappede skulle overdrages til kommunerne, men nu er det blevet klart, at overdragelsen ikke finder sted foreløbigt. Derfor har Departementet for Familier og Sundhed fortsat arbejdet, og der er i september i år nedsat en arbejdsgruppe, som skal varetage reformarbejdet vedrørende de handicappede. Endelig skal jeg meddele, at arbejdet allerede er sat i gang, og reformarbejdet vil fortsætte i Ved arbejdsgruppens start har der været rådført med de berørte departementer samt berørte organisationer på kysten, hvor man bestræber sig på at forbedre de handicappedes muligheder for at få sig et arbejde. Tak. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Vi siger også tak. Og nu har Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ordet. Tommy Marø, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut.

21 Tak, jeg er også på Landsstyrets vegne meget glad for, at alle partierne bakker op om forslaget til reformer af forholdene for psykisk syge unge, så de ligesom andre unge i Grønland får samme mulighder rent uddannelsesmæssigt, som forslaget går ud på. Jeg skal også på vegne af Landsstyret udtrykke min glæde over partiernes budskab om at henvise opgaven til den allerede nedsatte arbejdsgruppe og udvalget. Jeg håber også, at arbejdsgruppen vil gøre god brug af den afsatte tid til opgaven, så vore unge der er psykisk syge kan få bedre muligheder til Landstingets forårssamling rent uddannelsesmæssigt, og vi glæder os i Landsstyret til at færdiggøre og sikre arbejdet. Derfor vil vi med glæde vente på 2. behandlingen til foråret, som sker til foråret, inden vi fra Landsstyret fremlægger noget vedrørende sagen. Med denne korte tale skal jeg udtrykke min glæde over, at samtlige partier går ind for forslaget, som vil få gode følger for de psykisk syge, og jeg takker Landstinget. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Tak, Og nu til Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, udenfor partierne, værsgo 0. Agathe Fontain, udenfor partiets ordfører, Inuit Ataqatigiit. Tak. Jeg vil blot minde om, at ordføreren for Siumut ønsker at sætte sin lid til Piareersarfiit, som vi i dag er begyndt at benytte til alt muligt, så vi på den måde kommer til at begrænse dets muligheder, hvis vi udelukkende sætter vor lid til Piareersarfiit. Også i næste punkt, punkt 100, sætter vi vor lid til Piareersarfiit. Derfor skal vi passe på ikke at benytte Piareersarfiit alt for meget. Siumut melder også ud, at forhindringerne skal registreres. Det mener jeg er et gode, fordi så må man også registrere tidligere forhindringer. Da der også findes mange former for psykiske sygdomme, skal man også være påpasselig ikke at blande dem for meget sammen, da det kan være farligt. Så tilstræber vi i Inuit Ataqatigiit, at Landsstyret lader sagen gå videre til arbejdsgruppen og behandle eksempelvis de døve særligt. I dag er servicen af de døve meget dårlig. De har ingen

22 steder at være og har heller ikke nogen konsulent. Vores tidligere forslag til at finde uddannelser for de døve er desværre blevet nedstemt her i denne sal, hvor det i dag kun er Danmark at sætte sin lid til, men desværre er forholdene for de døve i Danmark heller ikke gode. Man skal også behandle døve psykisk syge meget særligt, da sproget er vigtigt der, hvor man må benytte sig af døvesprog. Disse er i dag spredt rundt omkring og bliver ikke plejet. Det er meget beklageligt, at vi ikke har særlige tilbud til disse. Derfor håber jeg, at arbejdsgruppen under Landsstyret også vil medtage disse i deres arbejde. Tak. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Tak, og nu Aleqa Hammond, Siumut, på vegne af forslagsstillerne. Aleqa Hammond, fremlægger på vegne af forslagsstillerne, Siumut. Tak. Der er vist ingen tvivl om, at vi kommer til at tage en masse emner op i vort arbejde i arbejdsgruppen, hvor vi skal være opmærksomme på en hel masse ting for at få de psykisk syge på skolebænken, hvilket også fremgår af partiernes fremlæggelser. Siumut s ordfører nævnte også Piareersarfiit, men det skal præciseres, at Piareersarfiit er steder, hvor de unge kan indhente rådgivning, og her har det været nærliggende at nævne Piareersarfiit, hvor de psykisk syge også kan indhente rådgivning ligesom alle andre unge, så de har samme muligheder, som skal udvikles. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at drøfte en masse ting i arbejdsgruppen, der skal sikre, at de psykisk syge unge får de samme uddannelsesmæssige muligheder ligesom andre unge. Som vi også allerede ved, findes der en masse eksempelvis i Ilulissat, og der er ingen tvivl om, at vi også kan indhente oplysninger og erfaringer af de allerede bestående og fra enkelte byer, hvor vi kan høste erfaringer til at forme projektet.

23 Det vigtigste i denne sag er at bane vej for, at de psykisk syge unge får samme uddannelsesmæssige muligheder ligesom andre unge, så disse føler at have samme muligheder, og at de føler, at samfundet har brug for dem med deres respektive uddannelser. Naturligvis vil deres muligheder for at tage en højere uddannelse være meget begrænsede, men trods det skal vi bane vej for de psykisk syge unge, da de også kan bidrage til samfundet til glæde for alle, og ikke mindst til dem selv. Vi siger endnu en gang tak og glæder os til arbejdet i udvalget. Tak. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Tak. Og nu Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Ja, jeg kan konkludere, at Landsstyrets besvarelse er meget kort vedrørende de omtalte psykisk syge. Dette er naturligvis lidt ærgerligt, når vi ser på status i dag i serviceringen af de psykisk syge. Især rent lovgivningsmæssigt er de handicappede og psykisk handicappede frataget deres selvstændighed. Når vi ser på børn og unge har de i dag kun mulighed for op til 20 år at tage en uddannelse. Sådan er loven i dag, der findes ingen lov for de handicappede. Vi mangler en lov, så de handicappede over 20 år kan tage en uddannelse. Vi kinder udmærket til problemet, da vi i Ilulissat i samarbejde med kommunen i flere år har arbejdet med tunge handicappede, hvor de bliver trænet op i en meget upassende bygning til formålet, der er et tidligere lager, men på grund af instruktørernes dygtighed kører projektet godt. Disse forhold er utilfredsstillende, især for børn og unge, men også for deres familier. Derfor er det glædeligt, at sagen er henvist til udvalgsarbejde.

24 Når vi så ser på undervisningen og de uddannelsessøgende vil jeg ikke undlade at benytte denne mulighed at påpege de skæve forhold for studerende og studerende med børn og ægtefæller. Vi har i Kattusseqatigiit Partiiat rettet en henvendelse til Landsstyret vedrørende disse forhold de sidste par, og det er beklageligt, at Landsstyret arbejder så langsomt med sådanne sager. I dag er der forlydender om, at to studerende risikerer at blive smidt ud af deres bolig I en bestemt by med den begrundelse, at de er studerende eller er samlivende med studerende. Man må kalde disse forhold som meget vanskelige. Derfor er det meget at vurdere disse forhold nøgternt, som er realiteterne i dagens Grønland. Derfor håber vi på, at Landsstyret vil besvare vores forespørgsel forholdsvis hurtigt, da vi er vidende om, og at registreringerne viser, at flere og flere familier bliver smidt ud af deres bolig, og nu er så turen kommet til de studerende. Disse forhold er vanskelige og utilfredsstillende. Men heldigvis bliver denne sag sendt videre til udvalgsarbejde. Tak. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Ja, der er ikke andre, der ønsker ordet, så vi skal til at afslutte punkt 84. Inden 2. behandlingen skal sagen først behandles af Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

25 22. mødedag, onsdag den 19. november Dagsordenens punkt 100 Redegørelse vedrørende førtidspensioner Arbejdsduelighed samt førtidspensioner. (Landsstyremedlem for Familier og Sundhed) (1. behandling) Mødeleder: Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed fremlægger. Værsgo! Naja Petersen, Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed, Atassut. Landsstyret har som en af sine målsætninger i de kommende år at styrke forholdene for førtidspensionisterne. Det er Landsstyrets intention at drage fordel af det arbejdspotentiale, gruppen besidder, samt støtte den enkelte førtidspensionist i at bedre sine levevilkår. Vort land er i disse år inde i en udvikling, hvor der er brug for al potentiel arbejdskraft. Derfor har vi ikke råd til at tabe menneskelige ressourcer på gulvet, der kan bidrage til den fælles økonomi. Vi skylder både os selv og vore medborgere at yde en helhjertet indsats for at imødegå passiv forsørgelse og negativ social arv. En succesfuld indsats fordrer bredtfavnende initiativer på social -, sundheds-, uddannelses -, og arbejdsmarkedsområdet. Et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og Piareersarfiit er påkrævet, ligesom der må skabes klarhed om ansvarsfordelingen på området. Hvis vi skal flytte de barrierer, der i dag blokerer vejen til arbejdsmarkedet for nuværende og potentielle førtidspensionister, kræver det en stærk fællesindsats.

26 Redegørelsens problemstillinger Landsstyret tilkendegav ved FM 2007 at gruppen af førtidspensionister samlet set gemmer på et potentiale, der bør bruges bedre til gavn for den enkelte førtidspensionist og samfundet. Det er Landsstyrets holdning, at de fleste - måske særligt de yngste førtidspensionister - vil opleve øget livskvalitet ved at deltage aktivt i kurser, omskoling og lignende frem for blot at gå på passiv forsørgelse. I betænkningen til forordningsforslaget om førtidspension gav Familieudvalget udtryk for støtte til landsstyrets opfattelse og anbefalede, at der blev udarbejdet en redegørelse om vilkårene for førtidspensionisterne. Redegørelsens anbefalinger Landsstyrets overordnede målsætning med redegørelsen er at reducere tilgangen af førtidspensionister ved at støtte førtidspensionisterne i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Den centrale indsats i forebyggelsen af førtidspensionering er revalidering. Det er i den forbindelse en væsentlig barriere, at det er vanskeligt at finde egnede revalideringssteder især virksomheder, der er villige til at modtage revalidender. For at overvinde denne barriere foreslås det, at der på overordnet niveau indgås bindende, formaliserede aftaler, der vil gøre det nemmere for virksomhederne at tage imod revalidender. Endvidere kan man overveje at give virksomhederne et bedre incitament til at modtage revalidender gennem økonomiske tilskud. I sin nuværende form lægger lovgivningen ikke op til, at førtidspensionister skal reintegreres på arbejdsmarkedet. Førtidspensionisterne står således udenfor en væsentlig del af samfundslivet og risikerer at blive socialt isolerede. En fastholdelse i dette mønster kan medvirke til en negativ social arv, hvor kommende generationer overtager afhængigheden af offentlige sociale ydelser og tendenser til sociale problemer. For at opnå Landsstyrets målsætning og imødegå sociale problematikker anbefaler redegørelsen:

27 At det i vurderingen af en borgers arbejdsevne præciseres, hvilke ressourcer borgeren har, og hvori den nedsatte arbejdsevne består. At der efter revalideringsforløbet anslås en procentuel arbejdsevne, og At følgende kriterier indgår i vurderingen af, om en borger kan tilkendes førtidspension: Procentuel arbejdsevne, alder, beskæftigelsesmuligheder og eventuelt særlige omstændigheder. Endvidere anbefales det: At der indføres differentierede satser for førtidspension, hvor der skelnes mellem almindelig førtidspension og nedsat førtidspension. At der foretages revurdering af arbejdsevnen med 2-5 års mellemrum. At der foreligger en lægefaglig vurdering i alle relevante førtidspensionssager og at denne alene bør vedrøre helbredsmæssige forhold og fokusere positivt på arbejdsevne. At den lægefaglige vurdering udarbejdes tidligt og helst forud revalideringsforløbet, så der sikres målrettethed i revalideringen. At sociale årsager afskaffes som selvstændigt kriterium for førtidspensionering, men forsat indgår i helhedsbedømmelsen, og At førtidspensionsområdet udlægges fuldt ud til kommunerne, så førtidspensionen bliver 100 % kommunalt finansieret. Konsekvenser af anbefalingerne: En gennemførelse af anbefalingerne i redegørelsen vil bidrage til, at førtidspensionisternes ressourcer bruges positivt til gavn for den enkelte førtidspensionist og til gavn for samfundet. For borgere med helbredsmæssige vanskeligheder vil anbefalingerne medvirke til, at der bliver sat fokus på menneskelige ressourcer frem for menneskelige begrænsninger. Effekten vil blive en øget tendens til, at den enkelte borger bruger sine ressourcer aktivt på arbejdsmarkedet og på den måde skaber retning og indhold i tilværelsen. For samfundet vil anbefalingerne bevirke, at vi sætter gang i en positiv bevægelse, der på sigt vil medføre, at flere borgere forsørger sig ved indkomst og færre ved passiv forsørgelse.

28 Samfundsøkonomisk er det af indlysende årsager en fordel, at flere er tilknyttet arbejdsmarkedet, og at antallet af borgere på overførselsindkomst nedbringes. Afslutning Landsstyret ønsker en debat om, hvilke principper der i fremtiden skal gælde i forhold til initiativer på førtidspensionsområdet samt en diskussion af, hvordan vi reducerer antallet af førtidspensionister og får flere borgere med nedsat arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet. Det er Landsstyrets håb, at debatten vil medføre klare og konstruktive udmeldinger fra Landstinget om, hvilke principper førtidspensionssystemet bør afstemmes efter i fremtiden. Landsstyret håber, at Landstinget tager positivt imod redegørelsen, og at den bruges som udgangspunkt for en frugtbar debat om, hvorledes førtidspensionsområdet skal indrettes fremadrettet. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Vi siger tak til Landsstyremedlem for Familier og Sundheds fremlæggelse, og vi skal nu til partiernes ordførere. Først har Vittus Mikaelsen, Siumut, ordet. Vittus Mikaelsen, Siumuts ordfører. Siumut skal hermed komme med sine betragtninger til Førtidspensionsredegørelsen Det er Siumuts erklærede mål, at den arbejdsledige del af befolkningen også førtidspensionister skal kunne anvises et passende arbejde. Førtidspensionisterne er desværre i vores samfund efterhånden en bred gruppe der er blevet hægtet af og i nogle tilfælde fuldstændig isoleret fra arbejdsmarkedet. Førtidspensionisterne er sat sammen i en fælles betegnelse selvom vi kan inddele førtidspensionister i svært handikappede og uarbejdsdygtige og andre med en fortsat erhvervsevne, endog i nedsat niveau. Derfor er det nødvendigt, at betragte førtidspensionister i som en gruppe dog stadig differentieret. Siumut er enige i Landsstyrets betragtninger om at vi skylder både os selv og vore medborgere en helhjertet indsats for at imødegå passiv forsørgelse og negativ social arv.

29 Landsstyrets redegørelse fokuserer på, at menneskets ressourcer bliver anvendt positivt frem for at fokusere på menneskets begrænsninger. Siumut ser dette som et virkelig godt skridt frem mod en mere selvbåren medborger, der frem for at føle sig marginaliseret føler sig som en fuld integreret del af samfundet. Med pligter og ansvar, følelsen af at være en del af samfundet på lige vilkår med andre medborgere skabes et individ med høj selvværd og vil være et aktiv for samfundet. Siumut ser derfor med positive øjne på Landstyrets anbefalinger der har til formål, at reintegrere førtidspensionerede medborgere til samfundet. Siumut ser de som en nødvendighed, at inddele førtidspensionisterne og det satser der er i forbindelse med førtidspensionering i følgende grupper for at sikre succes for initiativerne: Højeste førtidspension Mellemste førtidspension Almindelig førtidspension Idet vi bemærker at Landsstyret ønsker, at der indføres differentierede satser for førtidspension ytrer vi vor mening om hvordan satserne bør fordeles. Siumut ser positivt på, at Landsstyret ønsker en bredtfavnende indsats, det er i tråd med Siumuts politik på området for førtidspensionister. Vejen mod større selvbårenhed på individniveau går nemlig igennem revalidering, derfor glæder det Siumut, at social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet bliver nævnt som indsatsområder, Siumut anser det vigtigt, at Piareersarfiit og arbejdsmarkedet får en central rolle i dette tiltag. Med disse ord skal Siumut ønske Landstinget en god debat. Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Vi siger tak til Siumut s ordfører. Og nu har Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, ordet. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører.

30 I maj 2006 nedsatte Landsstyret en hurtigarbejdende embedsmandsgruppe, som skulle udarbejde en nøje, specifikt og dokumenteret redegørelse og belyse om de gældende regler for pensionsmodtagere. Den hurtigarbejdende gruppe skulle også undersøge og fremkomme med fremtidige interessante alternativer indenfor pensionsordningen, herunder eventuelle og mulige ændringer indenfor sagsområdet og dermed de økonomiske konsekvenser. Det var maj I efteråret 2006 blev redegørelsen om pensioner drøftet i Landstinget. I redegørelsen anbefales, at førtidspensions modtagere og aldersrente modtager skulle adskilles. Inuit Ataqatigiit var enige i denne anbefaling, da det er vigtigt at fremvise forskellen mellem førtidspensionisterne og de øvrige. Dengang regnede vi med, at der hurtigt ville komme en sagsfremstilling omkring førtidspensionisterne, da vi regnede med at den hurtigarbejdende gruppe ville have gjort deres arbejde færdig. Vi bør være glade i dag når vi endelig kan drøfte redegørelsen, selvom vi sagtens kan forstå de berørtes lange venten. Førtidspensionsredegørelsen har som hovedmål, at reducere antallet af førtidspen-sionister med forskellige tiltag. Det resulterede i at støtte fortidspensionisterne i at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der står blandt andet: Arbejdsgruppen fik endvidere til opgave at vurdere om regelsættet er tilstrækkeligt eller om der er behov for ændringer og nye tiltag, herunder afskaffelse af sociale årsager som kriterium, indførelse af gradueret arbejdsevne og revurdering af arbejdsevne, mulig forbedring af ordninger om fleksjob mv. Endelig fik arbejdsgruppen til opgave at vurdere de økonomiske konsekvenser af nye tiltag..

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 143 Beslutningsforslag om at pålægge Landsstyret afkortelse af læreruddannelsen. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut) Mødeleder: Palle Christiansen,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 152 Forslag til landstingslov om efterskoler. (Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Landsstyremedlem

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere