Sydafrikas slemme dreng og hans hellige afro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydafrikas slemme dreng og hans hellige afro"

Transkript

1

2 INTERVIEW Odidiva i Bret t Baileys bidrag til My World IMAGES festivalen - House of the Holy Afro. En cocktail af shamanistiske ritualer, hip-hop og poesi. Sydafrikas slemme dreng og hans hellige afro Han lever livet på kanten, skyder med skarpt og bærer måske på hemmeligheden om den hellige afro. Kunstnerisk ansvarlig på My World IMAGES, Nina Larissa Bassett, søger bag om myterne, da hun møder teaterinstruktøren Brett Bailey på hans egen festival Infecting the City.

3 Af Nina Larissa Basse t t, kunstnerisk ansvarlig på My World IMAGES Igennem årene har IMAGES-festivalerne udfordre t overfl adiske be tragtninger af verden ved a t pr æ sent ere de t danske publikum for nye t alent er og v æ rker fra andre kunstneriske himmelstrøg. Med My World IMAGES fører vi ambitionen videre og skaber møder på mange planer: Ved a t støt t e nye samarbejdsprojekt er mellem danske og int erna tionale kunstnere, ved a t gøre v æ rkerne tilg æ n- gelige i sammenh æ nge udover g æ ngse kanaler og ved a t udfordre for æ ldede opfa t t elser af regional exoticisme gennem innova tive, funky og stimulerende forestillinger, koncert er, film og udstillinger med kunstnere fra udviklingslande. De t gør vi blandt ande t igennem e t samarbejde med de t int erna tionale t eater Republique, der pr æ sent erer de t eksplosive la t e-night show House of the Holy Afro, der med rå energi, popikoner og imponerende hårops æ tninger peger sk æ lmske fingre af fordommene omkring afrikansk t eater. Be t age t af t anken om en hellig afro beslut t er jeg a t finde ud af mere om manden bag; t eaterinstruktør, drama tiker og kura tor for scenekunst festivalen Infecting the City i Sydafrika, Bre t t Bailey. I vores travle multit askende verden danner vi efterhånden of t e de t først e indtryk af e t nyt menneske over ne t t e t. På de t virtuelle plan bliver Bre t t Bailey beskreve t som en dynamisk, kontroversiel og provokerende scenekunstner sydafrikansk t eaters slemme dreng. Men selv om søgningen er oplysende mangler der noge t. Jeg vil gerne have e t mere indgående, re elt indtryk. Tyve timer, tre flyskif t, en sovemaske, ørepropper og en overdosis kedelig flymad forvandler en københavnsk snestorm til Cape Towns sydende sol. På en larmende motorvej, der er under alvorlig ombygning på grund af de t allest edsn æ rv æ rende VM i fodbold, får jeg mit først e indtryk af Sydafrika. Turen går forbi endeløse r æ kker af bølgeblikskure med begr æ nse t adgang til vand og sanit e t, Crossroads township er hjem for tusinder af mennesker og pr æ ge t af fa t tigdom og vold. De t t e hjert esk æ rende syn erst a t t es af de t majest æ tiske Table Mount ain omgive t af luksuriøse dovne skyer og skaber kontrast er, der understreger, a t jeg er på vej ind i e t land rig på fort æ llinger. Scenen skif t er drama tisk, da Cape Towns bymidt e giver sig til kende pr æ ge t af høje skinnende kontorbygninger, store åbne pladser, cafe-la t t e k æ der og gågader. Alt er mege t behageligt og imødekommende indre t t e t. De t er som a t be tr æ de kulissen til en helt anden sydafrikansk historie end den, der ligger lige bag mig. Dyre indkøbscentre, e t dundrende na t t eliv og den turistvenlige trafi k til for eksempel den berygt ede Robben Island, hvor Nelson Mandela sad f æ ngsle t, er øjensynligt tilre t t elagt for a t skubbe kompleksit e t er i baggrunden og skabe gnidningsløse oplevelser for nogle. De t er afslappende a t strejfe rundt, men gaderne virker påfaldende uigennemtr æ ngelige, n æ st en uvirkelige, som om live t faktisk udfolder sig e t ande t st ed. Cape Town er kosmopolitisk, g æ st fri og virksom, men konsekvenserne af overv æ ldende ure t f æ rdighed siver ind gennem spr æ kkerne i denne imponerende scenogra fi. Rygterne vil vide Denne mods æ tningsfyldt e by er hjemst ed for Bre t t Bailey, der fi k sig e t navn gennem en r æ kke exceptionelle t eaterforestillinger, som åbenlyst spot t er politisk korrekthed og n æ res af kompleksit e t. Cape Towns s æ rpr æ gede mylder giver fornemmelsen af en kunstner, der kan tr æ kke på sine omgivelser og inkorporere de t i sin egen distinkt e form for urban storyt elling. Alle, der, som Bailey, besk æ f tiger med st edsspecifi k kunst, forst år hvordan forskellige rum gemmer på skjult e historier og strukturer, der påvirker vores bev æ gelsesmønstre, vores identit e t og endda vores forestillingsevne. V æ rker som Big Dada: the rise and fall of Idi Amin, Orfeus og Macbe th viser desuden, a t han besidder en fascina tion af magtstrukturer, forf æ ngelighed og de mørkest e sider af den menneskelige na tur. Dog er hans iscenes æ t t elser sp æ kkede med vidunderlige og anarkistiske blandinger af lokale Xhosa-traditioner og balinesiske og indiske ritualer, som elegant blander sig med sam tidige sceniske ud tryk, der stiller mege t re elle politiske spørgsmål. Byen har skildre t sin version af historien, og nu begynder jagt en på den virkelige Bre t t Bailey. Min s æ rdeles solbr æ ndt e n æ se og utilslørede kortl æ sning afslører mig som en kejt e t europ æ er, mens jeg udforsker Baileys festival. De t t e er den tredje Infecting the City, og den har til formål a t fremme udviklingen af st edsspecifi k t eaterproduktion i Sydafrika. Festivalens fl agskib best år af to nye samarbejdsprojekt er, der bringer sydafrikanske kunstnere sammen med st edsspecifi kke kunstnere fra rest en af verden for a t udforske områder i Cape Town og genfort æ lle deres historie gennem nye og innova tive t eater- og danse-forestillinger. Infecting the City er placere t i Cape Towns centrale bankdistrikt og samtlige forestillinger finder st ed inden for gåafst and fra hinanden. Forestillingerne arbejder med a t omforme o entlige pladser og bringe t eatere t ud af eksklusive, institutionelle rammer. Åre ts festivalt ema er Human Rit e (Menneskere t tighed / ritual), og forestillingerne behandler na turligt nok byens koloniale fortid og peger på marginaliserede grupper som gadebørn, sexarbejdere og HIV/AIDS-smit t ede, men udforsker også de t oprindelige Khoifolks historie. Bre t t Baileys n æ rv æ r kan m æ rkes i samtlige programmerede v æ rker, hver forestilling emmer af lyst til a t udfordre eksist erende t eaterformer og ruske i fundament erne ved bogst a- veligt a t iscenes æ t t e politiserede emner i de t o entlige rum. Vild, lidenskabelig og bidende St adig uden fysisk a t kunne opspore manden ender jeg i en samt ale med en livlig britisk dame med røde dreadlocks. Hun viser sig a t v æ re Bre t t Baileys agent. For a t stille min sult efter mere viden om den arbejdsomme instruktør, fort æ ller hun mig om deres først e arbejde sammen: Bre t t og jeg l æ rt e hinanden rigtigt a t kende i Jeg havde beslut t e t mig for e t lave en musikforestilling med kunstnere i Haiti om voodoo. Jeg ville gerne arbejde sammen med en person, der havde en udpr æ ge t visuel æ st e tik, som ville gå til projekt e t uden æ refrygt, men som også besad følsomhed over for emne t. En r æ kke muligheder dukkede op, men kun Bre t t kunne fylde opgaven helt ud. De t result erede i, a t vi brugt e mege t tid sammen i Port-au-Prince. De t var lige omkring de t senest e kup. Vi a oldt prøver, mens oprørerne n æ rmede sig byen. De fl est e af os forsvandt, da de t blev rigtigt slemt, men vendt e tilbage senere, da de t igen blev fredeligt. Bre t t, derimod, fi k ikke plads på de t sidst e fly ud af Haiti og tilbragt e kuppe t på Olofsson Hot el i bymidt en sammen med en samling int erna tionale journalist er. Jeg har altid haf t indtryk af, a t han faktisk gerne ville misse de t fly, a t han ønskede a t v æ re tilst ede og opleve tingene t æ t på. Jeg var bange på hans vegne og fuld af respekt for hans mod og fandenivoldskhed. Han tr æ der der, hvor andre ikke tør tr æ de, og de t fører ham de mest utrolige st eder hen både i live t og i kunst en. Han er vild,

4 lidenskabelig, bidende. Vi løb som børn gennem Port au Princes gader, købt e voodoo-kitsch på markede t, hang ud med bandit t er og lavede fotoopt agelser på st eder med bev æ bnede vagt er. Alle str æ ber mod a t leve live t til fulde hver enest e dag Bre t t er den enest e, jeg kender, som virkelig gør de t! Byen, kunsten og fort ællingerne En ung sydafrikansk kunstner forsøger a t give mig en dybere indsigt ved a t fort æ lle, hvordan de t er a t arbejde sammen med Bre t t Bailey. Lidt genert indrømmer han, a t han faktisk godt ville arbejde for ham gra tis, fordi samarbejde t er så tilfredsstillende. Da jeg begyndt e a t arbejde med Bre t t, blev jeg virkelig imponere t over den frihed, jeg fi k som samarbejdspartner. Han forstod og respekt erede mit arbejde, og de t gav mig mod til a t bev æ ge mig ud i masser af uopdagede t erritorier En gang ankom jeg lidt før tiden til en af Orfeus-forestillingerne, fordi jeg ville tjekke den lyd, jeg havde lave t. Bre t t var travlt opt age t af a t introducere nogle unge skuespillere i a t skide ved siden af stien, som publikum ville følge sammen med Orfeus ind i underverdenen. Lugt en var en v æ sentlig del af oplevelsen på de t t e st ed. Jeg respekt erer virkelig denne tilgang til en produktion: At skabe hele showe ts univers og indhylle publikum i en multisensorisk oplevelse. Byen, kunst en og fort æ llingerne skaber indtryk af en overmenneskelig kunstner, der frygtløst kast er sig ud i kampzoner, opdrager skuespillere til a t skide for kunst en, ind æ dt forsvarer kunst i de t o entlige rum og som nødvendigvis må have e t k æ mpe søvnunderskud. Er de t den virkelige Bre t t Bailey? T æ nksomt går jeg hen for a t nå n æ st e forestilling, og dér ser jeg en lille mand bag mørke briller, der tilbagel æ ne t på gr æ sse t følger aktivit e t erne med e t ubest emmeligt smil. Han be tragt er int enst hver de t alje, n æ st en som om han orkestrerer alt omkring sig: Forestillingen, publikum, trafi kken, endda de hjemløse, som hviler i parken bag os, inden na t t en falder på. De t går op for mig, a t de t her må v æ re Bre t t Bailey. Jeg ryst er de heftige billeder ud af hovede t og prøver a t fokusere på manden med den lille ha t og de rastløse fødder. Uden omsvøb spørger jeg, hvad der inspirerer ham og kompagnie t Third World Bunfight. Han svarer prompt e: De t a æ nger mege t af v æ rke t. De t kan v æ re de postkoloniale mods æ tninger i Afrika både politisk, socialt, kunstnerisk, historisk eller mere specifi kt post apartheid-kompleksit e t erne i Sydafrika. Sammenstød mellem verdensbilleder og ideologier. De t irra tionelle; de t spirituelle; de t forstyrrende; min manglede tiltro til autorit e t er. Farve; musik; kitsch; menneskelige følelser; ritualer og ceremonier; vold. Den synlige verden og den hemmelige verden. Mine fant asier Teater afslører det, som findes Third World Bunfight er e t brandnavn, som jeg bruger til mine v æ rker. Jeg kan ikke rigtigt sige, a t de t findes en overordne t mission for de t. Jeg er en kunstner, som laver forestillinger som reaktion på en fort æ lling eller en situa tion, der opt ager mig som regel findes baggrunden i de ovenn æ vnt e element er, som jeg også gerne leger med. Jeg behandler e t emne på lignende måde som en dybdeborende journalist og bruger mange måneder på research. Derefter former jeg mine opdagelser om til billeder, sange, fort æ llinger, sekvenser og mods æ tninger. Jeg er bevågen overfor samtidens politiske spil i verdenen, som omgiver os. Jeg ser på magtfulde mennesker, virksomheder og fraktioner, der bek æ m- per hinanden for a t opnå magt, og i samme åndedrag knuser folk med deres kampe. De kontrollerer medierne, historien, religionen, forbrugerismen, re tssagerne og så videre for a t fremme deres sag. Jeg be tragt er verden og prøver a t få øje på de t, som er under overfl aden. Min kunst afspejler de t, jeg ser. Er de t min mission? Måske er de t bare min overbevisning? Politisk engagement i t eatere t kan be tragt es som instrument elt eller dogma tisk, men til trods for de t, lader de t til, a t fl ere og fl ere kunstnere engagerer sig i samfundsm æ ssige spørgsmål. Hvorfor tror du, de t er vigtigt a t v æ re politisk inden for kunst? Som sagt er jeg en mege t politisk person. Jeg anskuer verden politisk så vel som mytisk, voyeuristisk mm. Der er så mege t ulighed i Sydafrika, der er grådighed, kriminalit e t og smert e Jeg m æ rker de t hele. Jeg kan ikke dist ancere mig selv eller mit arbejde fra de ting. Jeg spørger ind til de t, jeg undersøger og udforsker og opdager de hemmeligheder, som er bleve t feje t ind under gulvt æ p- pe t, de forstummende, og skønheden og de ting der funkler. For mig er de t politisk a t prøve a t forst å og artikulere de t jeg finder, og derefter a t vise de t til folk uden kompromisser. Som kurator på Infecting the City er dagsordenen den samme: Jeg beder kunstnere om a t undersøge vores samfund og pr æ sent ere deres opdagelser på o entlige st eder i byen, hvor alle har mulighed for a t engagere sig. Jeg ikke sikker på, a t kunst / t eater aktivt kan forandre samfunde t, men de t kan afsløre dé t som findes, de t som vi ellers overser, i e t sprog, der giver os mulighed for a t få nye og dybere perspe k tiver på vores virkelighed. Når vi t aler om dybere perspektiver: House of the Holy Afro kommer til a t spille på Republique i København under My World IMAGES. Men hvad er en hellig afro? En afro er en frisure, som is æ r var popul æ r blandt sort e mennesker i 70erne Stort Hår. Der findes ikke nogen hellig afro de t er bare en tit el. Musikken er house musik. Vi benyt t er også gospelmusik, vilde udtryk og stikker til krist endommens overdrevne synkre tisme i Afrika. Der er int e t dybere i showe ts tit el. De t er bare pop. Hmmm. Fast beslut t e t på, a t der må findes skjult e lag i forestillingen, forts æ t t er jeg: Okay, The Holy Afro er pop, og showe t er også bleve t beskreve t som afro kitsch. Hvad be tyder de t? Overflod. Ekstravagance. Camp. Langt ude. Overdreve t Jeg formoder, a t afro kitsch be tyder alt dé t på afrikansk manér. V æ rke t er mege t forskelligt fra de andre ting, jeg laver, de t er ikke rigtig politisk, selvom de t uden omsvøb giver fingeren til de t arvelige, kvalmende Real African -underholdningsshows, der turnerer rundt i verden som Afrika Afrika og African Footprint. Afrika som underholdning Jeg tror, a t mange i vest en holder af a t se en rense t, tryg, ren version af Afrika fremstille t i t eatre t og som underholdning. Et billede som er i samklang med de postkort folk køber, når de tr æ der ud af deres airconditionhot eller på deres Great African Holiday. De oplever to versioner af Afrika: Den skinnende, høflige turistver-

5 sion, og den version der hedder krig / fa t tigdom /AIDS / sult udpensle t af medierne. House of the Holy Afro er hverken int eressere t i den ene eller den anden version. Afrika er en stor sydende smelt edigel, hvor udviklingslandenes levninger religioner, ideologier, forbrugsvarer, kulturelt spild smelt er sammen med A frikas kolonialt opbrudt e fragment eringer og mut erer til fosforescerende nye former, faconer og lyde. Alt de t tr æ kker Afro på. Kompromisløst. Du re fl ekterer tydeligvis over rela tioner mellem udviklingslande og udviklede lande og har desuden arbejde t mange st eder i hele verden. Er de t din opfa t t else, a t europ æ ere har s æ rlige forventninger til kunst fra Afrika? Jeg bryder mig ikke om a t generalisere om europ æ ere: Lande er forskellige fra hinanden, og inden for landene er der mange forskellige subkulturer og markeder. Der er en udpr æ ge t smag for de t simple, eksotiske afrikanske st ads men måske er smagen efter de t eksotiske n æ rmere be t egne t e t menneskeligt tr æ k. Jeg oplever of t e, a t der findes formanende måder a t reagere på afrikansk kunst på, for eksempel a t dårlige v æ rker udelukkende bliver rost, fordi de er afrikanske. Og fordi der eksist erer e t europ æ isk marked, der dyrker de t overfl a- diske, fod-trampende bras, så findes der afrikanske kunstnere, som laver produkt e t for a t tjene penge og få omtale. Jeg kan ikke forestille mig, a t der findes e t stort marked for afrikanske v æ rker, der stiller sig voldsomt kritisk over for europ æ iske v æ rdier, neokolonialisme med mere. Min nye forestilling Exhibit A kommer til a t afsøge de t t e område. Der findes v æ rker, jeg laver herhjemme, som jeg aldrig ville pr æ sent ere i Europa. Kont ekst en er for forskellig. Europ æ erne har ingen chance for a t a fl æ se koderne, og uden for kont ekst bliver ting mistolkede. Når jeg laver e t v æ rk specifi kt til e t lokalt publikum, handler de t mege t om den indre helligdom i den verden, vi deler som sydafrikanere. Exhibit A laver jeg specielt til e t europ æ isk publikum for a t give dem indsigt i, hvordan vi som sydafrikanere ser på jer. Andre v æ rker Orfeus, House of the Holy Afro er mere universelle og kan vises begge st eder. Politisk korrekthed rager mig en er Hvad er de t så Third World Bunfight kan fort æ lle europ æ erne om sam tidens A frika? Jeg oplever ikke, a t vi hverken har ansvar for eller til opgave a t fort æ lle europ æ erne om de t samtidige Afrika. Måske er de t en af de forventninger, europ æ ere har til de afrikanske v æ rker, vi t alt e om tidligere, som om t eater fra Afrika er e t slags Na tional Geographic-studie, der skal give kulturel indsigt i den mystiske, afrikanske verden. Når e t europ æ isk t eaterkompagni kommer til Sydafrika, så kommer de ikke for a t fort æ lle os om samtidens Europa. De kommer som individuelle kunstnere, der tumler med den menneskelige tilst and i best emt e omgivelser. Så muligvis kunne europ æ ere l æ re de t af os, hvis de er i st and til de t, a t afrikanere også er mennesker, der tumler med den menneskelige tilst and under best emt e sociale / historiske / miljøm æ ssige omst æ ndigheder Er der mange kunstnere i Sydafrika, der deler dine holdninger? Jeg har altid bare gåe t mine egne veje. Jeg kan producere min egne ting i Sydafrika, selvom de t ikke er le t a t ska e penge til a t finansieringen. Hvad be tyder de t a t gå mine egne veje? De t be tyder, a t jeg er ligeglad med a t tr æ kke fulde huse, for jeg vil ikke gå på kompromis med, hvad jeg siger, eller forsøge a t sige de t med en kommerciel vinkel. Jeg kritiserer dem, jeg mener er forkert på den og fordi jeg gør de t, bliver mit arbejde kaldt for antihvidt og antisort på samme tid?! Politisk korrekthed rager mig Jeg havde engang en l æ rer, som rådede mig til aldrig a t censurere mig selv som kunstner, og til altid a t følge mit instinkt. De t prøver jeg a t holde fast i. Hvis jeg føler behov for a t udtrykke noge t som kunstner, så gør jeg de t. Jeg tror på mig selv. Jeg tror, a t vi kan l æ re mere om vores verden gennem former for kunstnerisk arbejde, end fra dem der forsøger a t indordne sig under akademikerne eller politikerne. Sådan slut t er vores samtale. Bre t t Bailey skynder sig videre for a t nå den n æ st e forestilling, håndt ere en krise eller skabe noge t helt ny t. Jeg slipper ham og l æ ner mig tilbage på en b æ nk, mens jeg be tragt er nogle dansere, der rituelt renser e t krigsmindesm æ rke, som har undladt a t h æ dre nogle af de sort e eller brune folk, som døde i de koloniale krige. Ne top i de t t e øjeblik lander jeg i Cape Town for alvor, uden følgeskab af harpeklang eller hellige afroer, men med en stille, le t t e t oplevelse af, a t de t aut entiske er lige foran mig og sikkert altid har v æ re t der. At de t eksist erer i oprigtige kunstneriske oplevelser, i kunstnere der konst ant re fl ekt erer over deres omgivelser, i t alent e t for a t inkorporere nye indtryk og evnen til a t droppe for æ ldede ide er uden a t klamre sig til na tional nost algi. De t findes i evnen til a t spørge og til a t ly t t e. Med samme gl æ de genkender jeg ne top disse kvalit e t er hos rigtig mange af de kunstnere, der for tiden arbejder hårdt for a t gøre My World IMAGES til mege t mere end en festival. Sydafrikas skarpeste instruktør, Wunderkind, Sydafrikansk teaters slemme dreng. Det er bare nogle af de etiketter, der er blevet hæfter på instruktør-dramatikeren Brett Bailey. Manden bag Third World Bunfight skiftevis anklages for at besudle kulturens hellige køer og hyldes som en banebrydende visionær kunstner, der baner vejen for et nyt sydafrikansk teater - et teater, der kan imødekomme de komplekse sammenstød mellem tro, tradition, forhåbninger og fantasi, der præger landet. Forestillingen Zombia fra 1996 var en eksplosion på den sydafrikanske teaterscene med sin flygtige, dramatiske blanding af ritual og skuespil. Siden har Third World Bunfight og Bailey opbygget et ry, der forbinder tilsyneladende lethed og selvtillid med kunstnerisk risikovillighed. Third World Bunfight er globalt ekstrem-teater og adrenalin-pumpende provokation, der ud over hjemlandet har udspillet sig i Indien, Bali, Europa, Uganda, Zimbabwe og Haiti. Bebe Lueki (Orfeus) & Ndumi Zweni (Eurodike) i Bret t Baileys ops æ tning af klassikeren. Pressefoto

6

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen

Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen Sydafrika, Cape Town 1. februar 31. juli 2014 Institution: Beth Uriel, House of Light. Praktikken/Pædagogikken Det har været en spændende praktikperiode, der har været

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009

Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009 Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009 Zombier i jeans og kortærmede skjorter raver gennem natlige indkøbscentre og skyggefulde byer. De udøde er lasede oprørere ( ). Vote Zombie

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Vil skolen lege med? Leg i skolen Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Hvorfor leg i skolen? - Hvad skal legen befordre? Comenius (1592-1670) omtalte skolen som legens værksted,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere