Sydafrikas slemme dreng og hans hellige afro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydafrikas slemme dreng og hans hellige afro"

Transkript

1

2 INTERVIEW Odidiva i Bret t Baileys bidrag til My World IMAGES festivalen - House of the Holy Afro. En cocktail af shamanistiske ritualer, hip-hop og poesi. Sydafrikas slemme dreng og hans hellige afro Han lever livet på kanten, skyder med skarpt og bærer måske på hemmeligheden om den hellige afro. Kunstnerisk ansvarlig på My World IMAGES, Nina Larissa Bassett, søger bag om myterne, da hun møder teaterinstruktøren Brett Bailey på hans egen festival Infecting the City.

3 Af Nina Larissa Basse t t, kunstnerisk ansvarlig på My World IMAGES Igennem årene har IMAGES-festivalerne udfordre t overfl adiske be tragtninger af verden ved a t pr æ sent ere de t danske publikum for nye t alent er og v æ rker fra andre kunstneriske himmelstrøg. Med My World IMAGES fører vi ambitionen videre og skaber møder på mange planer: Ved a t støt t e nye samarbejdsprojekt er mellem danske og int erna tionale kunstnere, ved a t gøre v æ rkerne tilg æ n- gelige i sammenh æ nge udover g æ ngse kanaler og ved a t udfordre for æ ldede opfa t t elser af regional exoticisme gennem innova tive, funky og stimulerende forestillinger, koncert er, film og udstillinger med kunstnere fra udviklingslande. De t gør vi blandt ande t igennem e t samarbejde med de t int erna tionale t eater Republique, der pr æ sent erer de t eksplosive la t e-night show House of the Holy Afro, der med rå energi, popikoner og imponerende hårops æ tninger peger sk æ lmske fingre af fordommene omkring afrikansk t eater. Be t age t af t anken om en hellig afro beslut t er jeg a t finde ud af mere om manden bag; t eaterinstruktør, drama tiker og kura tor for scenekunst festivalen Infecting the City i Sydafrika, Bre t t Bailey. I vores travle multit askende verden danner vi efterhånden of t e de t først e indtryk af e t nyt menneske over ne t t e t. På de t virtuelle plan bliver Bre t t Bailey beskreve t som en dynamisk, kontroversiel og provokerende scenekunstner sydafrikansk t eaters slemme dreng. Men selv om søgningen er oplysende mangler der noge t. Jeg vil gerne have e t mere indgående, re elt indtryk. Tyve timer, tre flyskif t, en sovemaske, ørepropper og en overdosis kedelig flymad forvandler en københavnsk snestorm til Cape Towns sydende sol. På en larmende motorvej, der er under alvorlig ombygning på grund af de t allest edsn æ rv æ rende VM i fodbold, får jeg mit først e indtryk af Sydafrika. Turen går forbi endeløse r æ kker af bølgeblikskure med begr æ nse t adgang til vand og sanit e t, Crossroads township er hjem for tusinder af mennesker og pr æ ge t af fa t tigdom og vold. De t t e hjert esk æ rende syn erst a t t es af de t majest æ tiske Table Mount ain omgive t af luksuriøse dovne skyer og skaber kontrast er, der understreger, a t jeg er på vej ind i e t land rig på fort æ llinger. Scenen skif t er drama tisk, da Cape Towns bymidt e giver sig til kende pr æ ge t af høje skinnende kontorbygninger, store åbne pladser, cafe-la t t e k æ der og gågader. Alt er mege t behageligt og imødekommende indre t t e t. De t er som a t be tr æ de kulissen til en helt anden sydafrikansk historie end den, der ligger lige bag mig. Dyre indkøbscentre, e t dundrende na t t eliv og den turistvenlige trafi k til for eksempel den berygt ede Robben Island, hvor Nelson Mandela sad f æ ngsle t, er øjensynligt tilre t t elagt for a t skubbe kompleksit e t er i baggrunden og skabe gnidningsløse oplevelser for nogle. De t er afslappende a t strejfe rundt, men gaderne virker påfaldende uigennemtr æ ngelige, n æ st en uvirkelige, som om live t faktisk udfolder sig e t ande t st ed. Cape Town er kosmopolitisk, g æ st fri og virksom, men konsekvenserne af overv æ ldende ure t f æ rdighed siver ind gennem spr æ kkerne i denne imponerende scenogra fi. Rygterne vil vide Denne mods æ tningsfyldt e by er hjemst ed for Bre t t Bailey, der fi k sig e t navn gennem en r æ kke exceptionelle t eaterforestillinger, som åbenlyst spot t er politisk korrekthed og n æ res af kompleksit e t. Cape Towns s æ rpr æ gede mylder giver fornemmelsen af en kunstner, der kan tr æ kke på sine omgivelser og inkorporere de t i sin egen distinkt e form for urban storyt elling. Alle, der, som Bailey, besk æ f tiger med st edsspecifi k kunst, forst år hvordan forskellige rum gemmer på skjult e historier og strukturer, der påvirker vores bev æ gelsesmønstre, vores identit e t og endda vores forestillingsevne. V æ rker som Big Dada: the rise and fall of Idi Amin, Orfeus og Macbe th viser desuden, a t han besidder en fascina tion af magtstrukturer, forf æ ngelighed og de mørkest e sider af den menneskelige na tur. Dog er hans iscenes æ t t elser sp æ kkede med vidunderlige og anarkistiske blandinger af lokale Xhosa-traditioner og balinesiske og indiske ritualer, som elegant blander sig med sam tidige sceniske ud tryk, der stiller mege t re elle politiske spørgsmål. Byen har skildre t sin version af historien, og nu begynder jagt en på den virkelige Bre t t Bailey. Min s æ rdeles solbr æ ndt e n æ se og utilslørede kortl æ sning afslører mig som en kejt e t europ æ er, mens jeg udforsker Baileys festival. De t t e er den tredje Infecting the City, og den har til formål a t fremme udviklingen af st edsspecifi k t eaterproduktion i Sydafrika. Festivalens fl agskib best år af to nye samarbejdsprojekt er, der bringer sydafrikanske kunstnere sammen med st edsspecifi kke kunstnere fra rest en af verden for a t udforske områder i Cape Town og genfort æ lle deres historie gennem nye og innova tive t eater- og danse-forestillinger. Infecting the City er placere t i Cape Towns centrale bankdistrikt og samtlige forestillinger finder st ed inden for gåafst and fra hinanden. Forestillingerne arbejder med a t omforme o entlige pladser og bringe t eatere t ud af eksklusive, institutionelle rammer. Åre ts festivalt ema er Human Rit e (Menneskere t tighed / ritual), og forestillingerne behandler na turligt nok byens koloniale fortid og peger på marginaliserede grupper som gadebørn, sexarbejdere og HIV/AIDS-smit t ede, men udforsker også de t oprindelige Khoifolks historie. Bre t t Baileys n æ rv æ r kan m æ rkes i samtlige programmerede v æ rker, hver forestilling emmer af lyst til a t udfordre eksist erende t eaterformer og ruske i fundament erne ved bogst a- veligt a t iscenes æ t t e politiserede emner i de t o entlige rum. Vild, lidenskabelig og bidende St adig uden fysisk a t kunne opspore manden ender jeg i en samt ale med en livlig britisk dame med røde dreadlocks. Hun viser sig a t v æ re Bre t t Baileys agent. For a t stille min sult efter mere viden om den arbejdsomme instruktør, fort æ ller hun mig om deres først e arbejde sammen: Bre t t og jeg l æ rt e hinanden rigtigt a t kende i Jeg havde beslut t e t mig for e t lave en musikforestilling med kunstnere i Haiti om voodoo. Jeg ville gerne arbejde sammen med en person, der havde en udpr æ ge t visuel æ st e tik, som ville gå til projekt e t uden æ refrygt, men som også besad følsomhed over for emne t. En r æ kke muligheder dukkede op, men kun Bre t t kunne fylde opgaven helt ud. De t result erede i, a t vi brugt e mege t tid sammen i Port-au-Prince. De t var lige omkring de t senest e kup. Vi a oldt prøver, mens oprørerne n æ rmede sig byen. De fl est e af os forsvandt, da de t blev rigtigt slemt, men vendt e tilbage senere, da de t igen blev fredeligt. Bre t t, derimod, fi k ikke plads på de t sidst e fly ud af Haiti og tilbragt e kuppe t på Olofsson Hot el i bymidt en sammen med en samling int erna tionale journalist er. Jeg har altid haf t indtryk af, a t han faktisk gerne ville misse de t fly, a t han ønskede a t v æ re tilst ede og opleve tingene t æ t på. Jeg var bange på hans vegne og fuld af respekt for hans mod og fandenivoldskhed. Han tr æ der der, hvor andre ikke tør tr æ de, og de t fører ham de mest utrolige st eder hen både i live t og i kunst en. Han er vild,

4 lidenskabelig, bidende. Vi løb som børn gennem Port au Princes gader, købt e voodoo-kitsch på markede t, hang ud med bandit t er og lavede fotoopt agelser på st eder med bev æ bnede vagt er. Alle str æ ber mod a t leve live t til fulde hver enest e dag Bre t t er den enest e, jeg kender, som virkelig gør de t! Byen, kunsten og fort ællingerne En ung sydafrikansk kunstner forsøger a t give mig en dybere indsigt ved a t fort æ lle, hvordan de t er a t arbejde sammen med Bre t t Bailey. Lidt genert indrømmer han, a t han faktisk godt ville arbejde for ham gra tis, fordi samarbejde t er så tilfredsstillende. Da jeg begyndt e a t arbejde med Bre t t, blev jeg virkelig imponere t over den frihed, jeg fi k som samarbejdspartner. Han forstod og respekt erede mit arbejde, og de t gav mig mod til a t bev æ ge mig ud i masser af uopdagede t erritorier En gang ankom jeg lidt før tiden til en af Orfeus-forestillingerne, fordi jeg ville tjekke den lyd, jeg havde lave t. Bre t t var travlt opt age t af a t introducere nogle unge skuespillere i a t skide ved siden af stien, som publikum ville følge sammen med Orfeus ind i underverdenen. Lugt en var en v æ sentlig del af oplevelsen på de t t e st ed. Jeg respekt erer virkelig denne tilgang til en produktion: At skabe hele showe ts univers og indhylle publikum i en multisensorisk oplevelse. Byen, kunst en og fort æ llingerne skaber indtryk af en overmenneskelig kunstner, der frygtløst kast er sig ud i kampzoner, opdrager skuespillere til a t skide for kunst en, ind æ dt forsvarer kunst i de t o entlige rum og som nødvendigvis må have e t k æ mpe søvnunderskud. Er de t den virkelige Bre t t Bailey? T æ nksomt går jeg hen for a t nå n æ st e forestilling, og dér ser jeg en lille mand bag mørke briller, der tilbagel æ ne t på gr æ sse t følger aktivit e t erne med e t ubest emmeligt smil. Han be tragt er int enst hver de t alje, n æ st en som om han orkestrerer alt omkring sig: Forestillingen, publikum, trafi kken, endda de hjemløse, som hviler i parken bag os, inden na t t en falder på. De t går op for mig, a t de t her må v æ re Bre t t Bailey. Jeg ryst er de heftige billeder ud af hovede t og prøver a t fokusere på manden med den lille ha t og de rastløse fødder. Uden omsvøb spørger jeg, hvad der inspirerer ham og kompagnie t Third World Bunfight. Han svarer prompt e: De t a æ nger mege t af v æ rke t. De t kan v æ re de postkoloniale mods æ tninger i Afrika både politisk, socialt, kunstnerisk, historisk eller mere specifi kt post apartheid-kompleksit e t erne i Sydafrika. Sammenstød mellem verdensbilleder og ideologier. De t irra tionelle; de t spirituelle; de t forstyrrende; min manglede tiltro til autorit e t er. Farve; musik; kitsch; menneskelige følelser; ritualer og ceremonier; vold. Den synlige verden og den hemmelige verden. Mine fant asier Teater afslører det, som findes Third World Bunfight er e t brandnavn, som jeg bruger til mine v æ rker. Jeg kan ikke rigtigt sige, a t de t findes en overordne t mission for de t. Jeg er en kunstner, som laver forestillinger som reaktion på en fort æ lling eller en situa tion, der opt ager mig som regel findes baggrunden i de ovenn æ vnt e element er, som jeg også gerne leger med. Jeg behandler e t emne på lignende måde som en dybdeborende journalist og bruger mange måneder på research. Derefter former jeg mine opdagelser om til billeder, sange, fort æ llinger, sekvenser og mods æ tninger. Jeg er bevågen overfor samtidens politiske spil i verdenen, som omgiver os. Jeg ser på magtfulde mennesker, virksomheder og fraktioner, der bek æ m- per hinanden for a t opnå magt, og i samme åndedrag knuser folk med deres kampe. De kontrollerer medierne, historien, religionen, forbrugerismen, re tssagerne og så videre for a t fremme deres sag. Jeg be tragt er verden og prøver a t få øje på de t, som er under overfl aden. Min kunst afspejler de t, jeg ser. Er de t min mission? Måske er de t bare min overbevisning? Politisk engagement i t eatere t kan be tragt es som instrument elt eller dogma tisk, men til trods for de t, lader de t til, a t fl ere og fl ere kunstnere engagerer sig i samfundsm æ ssige spørgsmål. Hvorfor tror du, de t er vigtigt a t v æ re politisk inden for kunst? Som sagt er jeg en mege t politisk person. Jeg anskuer verden politisk så vel som mytisk, voyeuristisk mm. Der er så mege t ulighed i Sydafrika, der er grådighed, kriminalit e t og smert e Jeg m æ rker de t hele. Jeg kan ikke dist ancere mig selv eller mit arbejde fra de ting. Jeg spørger ind til de t, jeg undersøger og udforsker og opdager de hemmeligheder, som er bleve t feje t ind under gulvt æ p- pe t, de forstummende, og skønheden og de ting der funkler. For mig er de t politisk a t prøve a t forst å og artikulere de t jeg finder, og derefter a t vise de t til folk uden kompromisser. Som kurator på Infecting the City er dagsordenen den samme: Jeg beder kunstnere om a t undersøge vores samfund og pr æ sent ere deres opdagelser på o entlige st eder i byen, hvor alle har mulighed for a t engagere sig. Jeg ikke sikker på, a t kunst / t eater aktivt kan forandre samfunde t, men de t kan afsløre dé t som findes, de t som vi ellers overser, i e t sprog, der giver os mulighed for a t få nye og dybere perspe k tiver på vores virkelighed. Når vi t aler om dybere perspektiver: House of the Holy Afro kommer til a t spille på Republique i København under My World IMAGES. Men hvad er en hellig afro? En afro er en frisure, som is æ r var popul æ r blandt sort e mennesker i 70erne Stort Hår. Der findes ikke nogen hellig afro de t er bare en tit el. Musikken er house musik. Vi benyt t er også gospelmusik, vilde udtryk og stikker til krist endommens overdrevne synkre tisme i Afrika. Der er int e t dybere i showe ts tit el. De t er bare pop. Hmmm. Fast beslut t e t på, a t der må findes skjult e lag i forestillingen, forts æ t t er jeg: Okay, The Holy Afro er pop, og showe t er også bleve t beskreve t som afro kitsch. Hvad be tyder de t? Overflod. Ekstravagance. Camp. Langt ude. Overdreve t Jeg formoder, a t afro kitsch be tyder alt dé t på afrikansk manér. V æ rke t er mege t forskelligt fra de andre ting, jeg laver, de t er ikke rigtig politisk, selvom de t uden omsvøb giver fingeren til de t arvelige, kvalmende Real African -underholdningsshows, der turnerer rundt i verden som Afrika Afrika og African Footprint. Afrika som underholdning Jeg tror, a t mange i vest en holder af a t se en rense t, tryg, ren version af Afrika fremstille t i t eatre t og som underholdning. Et billede som er i samklang med de postkort folk køber, når de tr æ der ud af deres airconditionhot eller på deres Great African Holiday. De oplever to versioner af Afrika: Den skinnende, høflige turistver-

5 sion, og den version der hedder krig / fa t tigdom /AIDS / sult udpensle t af medierne. House of the Holy Afro er hverken int eressere t i den ene eller den anden version. Afrika er en stor sydende smelt edigel, hvor udviklingslandenes levninger religioner, ideologier, forbrugsvarer, kulturelt spild smelt er sammen med A frikas kolonialt opbrudt e fragment eringer og mut erer til fosforescerende nye former, faconer og lyde. Alt de t tr æ kker Afro på. Kompromisløst. Du re fl ekterer tydeligvis over rela tioner mellem udviklingslande og udviklede lande og har desuden arbejde t mange st eder i hele verden. Er de t din opfa t t else, a t europ æ ere har s æ rlige forventninger til kunst fra Afrika? Jeg bryder mig ikke om a t generalisere om europ æ ere: Lande er forskellige fra hinanden, og inden for landene er der mange forskellige subkulturer og markeder. Der er en udpr æ ge t smag for de t simple, eksotiske afrikanske st ads men måske er smagen efter de t eksotiske n æ rmere be t egne t e t menneskeligt tr æ k. Jeg oplever of t e, a t der findes formanende måder a t reagere på afrikansk kunst på, for eksempel a t dårlige v æ rker udelukkende bliver rost, fordi de er afrikanske. Og fordi der eksist erer e t europ æ isk marked, der dyrker de t overfl a- diske, fod-trampende bras, så findes der afrikanske kunstnere, som laver produkt e t for a t tjene penge og få omtale. Jeg kan ikke forestille mig, a t der findes e t stort marked for afrikanske v æ rker, der stiller sig voldsomt kritisk over for europ æ iske v æ rdier, neokolonialisme med mere. Min nye forestilling Exhibit A kommer til a t afsøge de t t e område. Der findes v æ rker, jeg laver herhjemme, som jeg aldrig ville pr æ sent ere i Europa. Kont ekst en er for forskellig. Europ æ erne har ingen chance for a t a fl æ se koderne, og uden for kont ekst bliver ting mistolkede. Når jeg laver e t v æ rk specifi kt til e t lokalt publikum, handler de t mege t om den indre helligdom i den verden, vi deler som sydafrikanere. Exhibit A laver jeg specielt til e t europ æ isk publikum for a t give dem indsigt i, hvordan vi som sydafrikanere ser på jer. Andre v æ rker Orfeus, House of the Holy Afro er mere universelle og kan vises begge st eder. Politisk korrekthed rager mig en er Hvad er de t så Third World Bunfight kan fort æ lle europ æ erne om sam tidens A frika? Jeg oplever ikke, a t vi hverken har ansvar for eller til opgave a t fort æ lle europ æ erne om de t samtidige Afrika. Måske er de t en af de forventninger, europ æ ere har til de afrikanske v æ rker, vi t alt e om tidligere, som om t eater fra Afrika er e t slags Na tional Geographic-studie, der skal give kulturel indsigt i den mystiske, afrikanske verden. Når e t europ æ isk t eaterkompagni kommer til Sydafrika, så kommer de ikke for a t fort æ lle os om samtidens Europa. De kommer som individuelle kunstnere, der tumler med den menneskelige tilst and i best emt e omgivelser. Så muligvis kunne europ æ ere l æ re de t af os, hvis de er i st and til de t, a t afrikanere også er mennesker, der tumler med den menneskelige tilst and under best emt e sociale / historiske / miljøm æ ssige omst æ ndigheder Er der mange kunstnere i Sydafrika, der deler dine holdninger? Jeg har altid bare gåe t mine egne veje. Jeg kan producere min egne ting i Sydafrika, selvom de t ikke er le t a t ska e penge til a t finansieringen. Hvad be tyder de t a t gå mine egne veje? De t be tyder, a t jeg er ligeglad med a t tr æ kke fulde huse, for jeg vil ikke gå på kompromis med, hvad jeg siger, eller forsøge a t sige de t med en kommerciel vinkel. Jeg kritiserer dem, jeg mener er forkert på den og fordi jeg gør de t, bliver mit arbejde kaldt for antihvidt og antisort på samme tid?! Politisk korrekthed rager mig Jeg havde engang en l æ rer, som rådede mig til aldrig a t censurere mig selv som kunstner, og til altid a t følge mit instinkt. De t prøver jeg a t holde fast i. Hvis jeg føler behov for a t udtrykke noge t som kunstner, så gør jeg de t. Jeg tror på mig selv. Jeg tror, a t vi kan l æ re mere om vores verden gennem former for kunstnerisk arbejde, end fra dem der forsøger a t indordne sig under akademikerne eller politikerne. Sådan slut t er vores samtale. Bre t t Bailey skynder sig videre for a t nå den n æ st e forestilling, håndt ere en krise eller skabe noge t helt ny t. Jeg slipper ham og l æ ner mig tilbage på en b æ nk, mens jeg be tragt er nogle dansere, der rituelt renser e t krigsmindesm æ rke, som har undladt a t h æ dre nogle af de sort e eller brune folk, som døde i de koloniale krige. Ne top i de t t e øjeblik lander jeg i Cape Town for alvor, uden følgeskab af harpeklang eller hellige afroer, men med en stille, le t t e t oplevelse af, a t de t aut entiske er lige foran mig og sikkert altid har v æ re t der. At de t eksist erer i oprigtige kunstneriske oplevelser, i kunstnere der konst ant re fl ekt erer over deres omgivelser, i t alent e t for a t inkorporere nye indtryk og evnen til a t droppe for æ ldede ide er uden a t klamre sig til na tional nost algi. De t findes i evnen til a t spørge og til a t ly t t e. Med samme gl æ de genkender jeg ne top disse kvalit e t er hos rigtig mange af de kunstnere, der for tiden arbejder hårdt for a t gøre My World IMAGES til mege t mere end en festival. Sydafrikas skarpeste instruktør, Wunderkind, Sydafrikansk teaters slemme dreng. Det er bare nogle af de etiketter, der er blevet hæfter på instruktør-dramatikeren Brett Bailey. Manden bag Third World Bunfight skiftevis anklages for at besudle kulturens hellige køer og hyldes som en banebrydende visionær kunstner, der baner vejen for et nyt sydafrikansk teater - et teater, der kan imødekomme de komplekse sammenstød mellem tro, tradition, forhåbninger og fantasi, der præger landet. Forestillingen Zombia fra 1996 var en eksplosion på den sydafrikanske teaterscene med sin flygtige, dramatiske blanding af ritual og skuespil. Siden har Third World Bunfight og Bailey opbygget et ry, der forbinder tilsyneladende lethed og selvtillid med kunstnerisk risikovillighed. Third World Bunfight er globalt ekstrem-teater og adrenalin-pumpende provokation, der ud over hjemlandet har udspillet sig i Indien, Bali, Europa, Uganda, Zimbabwe og Haiti. Bebe Lueki (Orfeus) & Ndumi Zweni (Eurodike) i Bret t Baileys ops æ tning af klassikeren. Pressefoto

6

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Ligestilling er ikke noget, vi er født med. Det er et værdisæt, der skal indlæres. Og her er vi altså både oppe imod fastgroede kønsstereotyper,

Ligestilling er ikke noget, vi er født med. Det er et værdisæt, der skal indlæres. Og her er vi altså både oppe imod fastgroede kønsstereotyper, Ligestilling er ikke noget, vi er født med. Det er et værdisæt, der skal indlæres. Og her er vi altså både oppe imod fastgroede kønsstereotyper, klassisk opdragelse OG hjerneudvikling (Knudsen & Hyldig:

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen

Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen Sydafrika, Cape Town 1. februar 31. juli 2014 Institution: Beth Uriel, House of Light. Praktikken/Pædagogikken Det har været en spændende praktikperiode, der har været

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød?

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? I skal se to film o o Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? Har du en god ven? Tegn et billede af din ven: Filmene til dette tema handler om venskab. Spørg eleverne, hvad ven hedder på deres modersmål.

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Min fremmede tvilling

Min fremmede tvilling DAGBOG Foto fra inst alla tion "Bedst emors v æ g - digt" af Johanna Domke og Fa tou Kande Senghor, 2010. Min fremmede tvilling Den senegalesiske billedkunstner Fatou Kande Senghor skaber sammen med sin

Læs mere

Vi følger Lille Frø og Merete i gennem forestillingen, hvor små og store spørgsmål stilles til livet på jorden.

Vi følger Lille Frø og Merete i gennem forestillingen, hvor små og store spørgsmål stilles til livet på jorden. Glashus - mellemlanding på en skør kugle Undervisningsmateriale for børn fra 8-12 år Undervisningsmaterialet er tænkt som et afsæt for måder at analysere forestillingen. Gennem arbejdsspørgsmål peges der

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Inderst Inde. Et manuskript af. 8.B, Herningsholmskolen

Inderst Inde. Et manuskript af. 8.B, Herningsholmskolen Inderst Inde Et manuskript af 8.B, Herningsholmskolen 3. Gennemskrivning, juni 2009 1 SC. 1 FLASHBACK - MØRKT RUM Intromusik Irakiske oprørssoldater terrorisrer private hjem, Lejla er fanget i mængden,

Læs mere

Tjener eller tjenester. Hvor er vores fokus?

Tjener eller tjenester. Hvor er vores fokus? Tjener eller tjenester Hvor er vores fokus? 31. December 2006 Hvorfor? Vedrører rer os alle Aktuelt altid - men især r lige nu Egne erfaringer Hvorfor? Vedrører rer os alle Aktuelt altid - men især r lige

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Salmer: Lihme 9.00 749 I østen Dåb: 448 Fyldt af glæde 49 Ingen er så tryg i fare 493 Gud Herren så 726 Gak ud min sjæl Rødding 10.30 3 Lovsynger Herren

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Vejens digte. Inger Jakobsen

Vejens digte. Inger Jakobsen Vejens digte Inger Jakobsen Caminoen i Spanien, maj 2011 EN LILLE VEJ En lille vej Hvid og lysende Med grønt græs i midten Og 1000 blomster oh -bare jeg skulle ned af den. Jeg kan næsten ikke dy mig VEJEN

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Psykologi og kommunikation / lof 2015 Faget Psykologi og kommunikation Trin 1 Skoleperiode 2: 22 lektioner Skoleperiode 3: 18 lektioner 12-10-2015 Lof / 2015 Emner og indhold Kultur Kommunikation

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

GPS 33: DAVID OG GOLIAT

GPS 33: DAVID OG GOLIAT GPS 33: DAVID OG GOLIAT - et dukketeater skrevet af Chris Duwe (inspireret af DTS materiale Anastasis Feb 97) Udgivet i Danmark af Børn & Tro www.børnogtro.dk Historien om David og Goliat bliver fortalt.

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Vogte mine får. Stefan Jarnik. Novelle

Vogte mine får. Stefan Jarnik. Novelle Vogte mine får Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Vogte mine får Det er juleaften. De sidste julemænd går søgende rundt i byens indre gader. Tro mod deres mission

Læs mere

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold.

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold. Min vej ud af medmisbruget af Hanne Heger En bog om misbrug for os alle... Hanne Heger Min vej ud af medmisbruget 20 år med en alkoholiker 142 sider Kr. 199 Borgens Forlag Hanne Hegers bog er en gave til

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere