!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/"

Transkript

1

2 !"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/!"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/ 0"#1*1".211"##/,'/#'(3"4 02,.2%./-%*(-4(5*1/#'6(-4(-7,/5/,6 '/''"$32#1/.'(&2,.2%*#'.*.2.*-#/% 8-12,-74"5/(5/9,/1.("3 )/.:(;2#<&/% =1"%+/91/.("3 AB%1*449-%.(CD(9"#2"%(EFFGD H74"5/#(/%('".($/1I )%?1./&'.I(J1-+/(K"%"$-#1(L%-

3 Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indledning KAP 1 4 Problemfelt 5 Problemformulering 5 Afgrænsning 6 Metode KAP 2 9 Den visuelle kulturarv i spil 9 Konsekvenserne af det senmoderne 12 Remix-kultur 14 Den politiske tilgang 16 Digital billedkvalitet 18 Opsummering KAP 3 19 Det Kongelige Bibliotek 19 Samlingerne 20 Mængder 21 Den digitale billedkvalitet 23 Billedeksempel 24 Målgrupper 25 Selvstændige aktørers arbejde med KB's samlinger 25 Opsummering KAP 4 27 Library of Congress 28 Samlingerne 28 Mængden 29 Den digitale billedkvalitet 30 Billedeksempel 31 Målgrupper 31 Selvstændige aktørers arbejde med LC's samlinger 33 Opsummering KAP 5 34 KB som facilitator? 35 Konklusion 37 Litteratur $

4 Indledning!"#$%&'&#()"$*+&,"-.$,/0."-$/'$,/0."-1$2)(+%#$(+%"#$#(00"#$,3-"$%"+$4/-#.(##"$%&'&#()&."-&+'$(4$ 0*)#*-(-,./25"0#"-6$7/0()"1$+(#&/+()"$/'$')/2()"$&+#"-".."-$.8&))"-$9"%1$/'$&+#"-".."+$,&)$+3.#"+$&+'"+$ "+%"$#('"6 Interesse fra oven$ 0*)#*-9&+&.#"-$F(-&+($FG-&.#"+."+$/91$(#$"#$+C#$*%,()'$&$')/2()&."-&+'..#-(#"'&"+.$)C.$.0()$'-(+.0"$ 2&2)&/#"0"-+".$-/))"$&$,&%"+..(94*+%"#1$/'$*%#()#"$(#$H!"#$%&'()*+,-.)*)-$%*#/0'*+,%-'121%2,('-'03')*,&* +,0)-323&)121%2,('-'03')45*!"-*%/,"-$.0()$*%,()'"#$4/-G/)%"$.&'$#&)$"0."98)"-$8;$+C"$8(-#+"-.0(2"-$/'$ 9/%"))"-$4/-$4/-9&%)&+'$(4$%&'&#()$0*)#*-(-, $ 1$/'$8-3."+#"-"$"+$-300"$(+2"4()&+'"-$&$.#(-#"+$(4$>?E?6$ I&+&.#"-"+$#()#"$/'.;$/9$%"#$&'(+',3-"+%"$*%,()'.(-2"5%"$,"%-=-"+%"$%&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,"+1$/'$ +3,+#"$"+$(4$%"$())"-"%"$/44"+#)&''5/-%"$(+2"4()&+'"-1$+"9)&'$%"+$/9$ (#/0&6'3"'*+,072"%23&*$+*"2&2($%* -.%(.0$0#*7'"*."&$3&)8.3-(*2*10.&'01'9,#6$!"+$"+%")&'$-(88/-#$4-($!&'&#()&."-&+'.*%,()'"#$4/-,"+#".$ (4)","-"#$&$5(+*(-$>??J6$K#$9&+&.#"-"+$,()'#"$(#$+3,+"$%&'&#()&."-&+'.(-2"5%"#$4/-0)(-"%"$G*+$."),$,"%$(#$.&'"$(#1$H"'(*'0*9'%(*:'3(0$%(*+,0*#,0')*233,#$(2,3)$01';"'4*<--'*1$0'*+,0*121%2,('-'03'*,&*$3"0'*#/)'3(%2&'* #2"'3)23)(2(.(2,3'0=*7'3*+,0*9'%'*)$7+.3"'(4*>$7(2"2&*'0*"'(*-%$0(=*$(*"'0*'0*1'9,#*+,0*&,"'* +,00'(323&)7,"'%%'0=*"'0*)2-0'0=*$(*#2*."3?(('0*"'3*"2&2($%2)'0'"'*-.%(.0$0#*,8(27$%(4! D)*##")&'#$+3,+#"$0*)#*-9&+&.#"-"+$%"+$+C"$-(88/-#$9"%$#&#)"+$L"(MG$N*#O % %"-$G(+%)"-$/9$ 2-*'"-&+%%-('")."$/'$&++/,(#&/+$&$0*)#*-"+.$,"-%"+$P$/'$,&'#&'G"%"+$G"-(4O$ Interesse fra neden$ Q$"+$(4$%"$."+".#"$*%'(,"-$(4$R""0"+%(,&."+.$0*)#*-."0#&/+$.0-&,"-$FG-&.#&(+$S%"$T-/.#G/)9$*+%"-$ /91$G,/-%(+$93+'%"+$(4$2&))"%"-$8;$+"##"#$,/0."-$"0.8)/.&,#6$ A")%&',&.$4/-$T-/.#G/)9.$&+#"-".."$4/-$2&))"%"-1$9"+$9(+')"+%"$9*)&'G"%$4/-$(#$/,"-.0*"$G,/-$G(+$.0()$ 4&+%"$%"91$"-$"+$-300"$%"%&0"-"%"$ 1%,&$0-2#2)('0* 4*)%#$2".034#&'"%"$9"%$H444$(*&6*2*"'(*.'3"'%2&'*$0-2#*86* A3)*#'&3'=*),0('0'*,&*)'0#'0'4*444*B'*"'"2-'0'"'*1%,&$0-2#2)('045 " $ 1 Christensen, Christensen, Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008 &!'()!*+,-./,01!2334 2

5 U#$(4$"0."98)"-+"$4-($(-#&0)"+$"-$2&))"%2)/''"+$ C21%2D"?))'? # *G,/-$2)/''"-"+$:"(0(C$&+%.M(++"-$/'$ :,8?E 8$)('0$4-($G,/-$G(+$4&+%"-$%"#$"'+"#6$L".*)#(#"#$"-$"+$)&+%$.#-=9$(4$0/22"-.#&0$4-($EV??P#())"#1$ 9&%%")()%"-)&'"$'*%.2&))"%"-1$2&))"%"-$*%4=-#$&$8G/#/MG-/9"$/'$9"'"#$9"'"#$9"-"6$ K+%-"$"0."98)"-1$4-($ )2(')$,&$."),$4=)'"-$9"%$8;1$0*++"$,3-"$DG/-8C 5 $%"-$4/-9&%)"-$8-"$EJW?$4/#/P '*)%0/-+$4-($%"#$(9"-&0(+.0"$.(94*+%1$/'$N)&,"-$<"&'"$./9$8;$.&#$T)&M0-P.&#" 6 $2"-&'"-$/'$ &',($&&'0* )(+%.0(2.P$/'$(-0&#"0#*-4/#/.6 U0."98)"-+"$4-($2;%"$R""0"+%(,&."+$/'$,/-".$"'"+$G,"-%('1$,&."-$"+$-300"$"+0")#&+%,&%"-$%"-1$4/-%&$ %"$0(+$4;$4&+'-"+"$X/'.;$%"$%&'&#()"Y$&$&+#"-"..(+#$9(#"-&()"1$8;$"'"+$G;+%$,3)'"-$(#$(-2"5%"$9"%$%"##"$ /'$,&%"-"4/-9&%)"$%"#6$Z&)$#&%"-$&$"+$-;$/-&'&+()0,()&#"#1$9"+$'(+.0"$/4#"$ 0'72F'(* #&)$"#$=+.0"#$,&.*")#$ *%#-C06$N4#".#$*%"+$=0/+/9&.0$,&+%&+'$4/-$=5"1$9"+$&00"$()#&%6$ Undren fra os I"%$()$%"+$&+#"-".."$&$2-*'$(4$%&'&#()&."-"#$0*)#*-(-,1$$*+%-"-$%"#$/.$(#$[<$9"%$B(#&/+()2&2)&/#"0"#$./9$ "+$%")$(4$&+.#&#*#&/+"+1$&00"$.8&))"-$"+$,3."+#)&'"-"$-/))"6$!"#$*+%-"-$/.$(#$,&$&00"$G(-$."#$+/')"$."),.#3+%&'"$(0#=-"-$(-2"5%"$9"%$[<\.$.(9)&+'"-6$A,/-4/-] [=2"+G(,+$.C%$4/-$"+$4-/.."+$7(+'"2-/1$ %"$())"-$4=-.#"$%('"$(4$>??J$ I('+*.$<(C$^=)+"-$_$A"+-&0$!C2%(G) 5 bibliodyssey.blogspot.com 6 7 Beige, Oliver: Flickr: trialsanderrors. Internetadresse %

6 KAP 1 Problemfelt Z&)'3+'")&''=-")."$/'$2-*'$(4$%&'&#()&."-"#$,&.*")$0*)#*-(-,1$&+#"-".."-"-$/.$9"'"#1$/'$,&$"-$&$.0-&,"+%"$.#*+%$."),$&$'(+'$9"%$(#$ 0'72F'$"+$-300"$&+#"-"..(+#"$/'$9"'"#$'(9)"$4/#/.1$#&)$+C"$0*)#*-8-/5"0#"-6 `/-".$&+#"-".."$4/-$2-*'$(4$3)%-"$2&))"%9(#"-&()"-$G(-$-".*)#"-"#$&$(#$,&$G(-$'-(+.0"#$9*)&'G"%"-+"$4/-$(#$ '=-"$2-*'$(4$4/-.0"))&'"$2&2)&/#"0"-.$.(9)&+'"-6$`/-".$4=-.#"$0/+#(0#$.0"#"$'"++"9$7&2-(-C$/4$F/+'-"..\$ a"2.&#" 4 1$/'$,&.#"$"+$"+/-9$.(9)&+'$2-*'2(-#$9(#"-&()"$&$-"8-/%*M"-2(-$0,()&#"#$P$4-&#$/'$'-(#&.$ #&)'3+'")&'#$,&($%/a+)/(%6$U4#"-4=)'"+%"1$"4#"-$9(+'"$9"'(2C#".$%/a+)/(%1$-"##"%"$,/-".$&+#"-".."$.&'$ 9/%$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"06$!"++"$ :,3($23'0$4/-$%(+.0$0*)#*-(-,$2*-%"$%($/9$+/'"+$G(,"$9(#"-&()"$ %"-$0*++"$2-*'".$#&)$"+$)(+'$-300"$0*)#*-8-/5"0#"-6$I"+$+"51$"))"-$5/1$9(#"-&()"$"-$%"-$+/0$(41$9"+$&$"+$ 0,()&#"#$%"-$0*+$0(+$2-*'".$#&)$(#$0&''"$8;1$./9$&00"$0(+$%/a+)/(%".$&$2-*'2(-$0,()&#"#1$./9$%"#$&00"$"-$ #&))(%#$(#$(+,"+%"1$/'$./9$.;4-"9#$,&$.0*))"$2"+C##"$%"#1$,&))"$"4#"-)(%"$,/-".$)/99"-$'/%#$*%G*)"%"6$ G#,0+,0H* I"%$"+$9&+&.#"-$4/-$0*)#*-"+$%"-$=+.0"-$(0#&,"-&+'$(4$0*)#*-(-,"+1$9"%$"+$)(+'$-300"$."),.#3+%&'"$ (0#=-"-$9"%$9/%$8;$9"-"1$/'$9"%$"+$.8&-"+%"$ -"9&bP0*)#*-1$%"-$./9$+(,+"#$(+#C%"-$2)(+%"-$'(99")#$ 9"%$+C#1$"-$%"-$()$9*)&'$'-*+%$#&)$(#$4(M&)&#"-"$2-*'$(4$,/-".$43))".$,&.*"))"$0*)#*-(-,6$ I%%'0*'0*"'0H* `&$=+.0"-$9"%$/8'(,"+$(#$2")C."$.(9.8&))"#1$"))"-$%"#$9(+')"+%"1$9"))"9$%"$&+.#&#*#&/+"-$%"-$G(-$.#/-"$.(9)&+'"-$0*)#*-(-,1$/'$%"$(0#=-"-$%"-$=+.0"-$%&.."$&$.8&)1$9"+$/'.;$G,&)0"+$2"#C%+&+'$0*)#*-(-,$G(-$&$;-$ >??J6 8 &

7 Problemformulering `/-".$/8'(,"$G(+%)"-$/9$2-*'$(4$%&'&#()$0*)#*-(-,6$N9$%"9$%"-$G(-$.(9)&+'"-$(4$0*)#*-(-,./25"0#"-1$ /9$%"9$%"-$=+.0"-$/25"0#"-+"$&$.8&)1$/'$/9$%"9$%"-$.3##"-$0*)#*-(-,"+$&$4/0*.6$`&$=+.0"-$(#$(-2"5%"$ 9"%$4)"-"$(.8"0#"-$(4$#&)'3+'")&''=-")."$/'$2-*'$(4$%"+$%&'&#()"$0*)#*-(-,1$G,/-4/-$,/-".$ 8-/2)"94/-9*)"-&+'$&+%"G/)%"-$4=)'"+%"$.8=-'.9;)c$$ G#2%-'*1'(?"323&*9$0*"'(*$(*)(2%%'*"'3*#2).'%%'*-.%(.0$0#=*"'0*+23"')*2*7$3&'+,%"*9,)*)(,0'*3$(2,3$%'* -.%(.023)(2(.(2,3'0*),7*+F*B'(*J,3&'%2&'*C21%2,('-=*(2%*06"2&9'"*"2&2($%(H* *$!"-*%/,"-$=+.0"-$,&$(#$.3##"$4/0*.$8;$/9$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"0$&$%('$4(0#&.0$'=-$%"##"1$/'$G,&.$%"$ '=-1$/9$%"#$.;$0(+$'=-".$2"%-"1$G,/-4/-$,&$/'.;$=+.0"-$(#$2".,(-"$4=)'"+%"$(-2"5%..8=-'.9;)c! A,/-%(+$(-2"5%"-$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"0X[<Y$9"%$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-]! A,/-%(+$(-2"5%"-$7&2-(-C$/4$F/+'-"..X7FY$9"%$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-]! A,/-%(+$0(+$[<$4(M&)&#"-"$2-*'$(4$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-] `&$G(-$,()'#$%"++"$/8%")&+'$%($,&$=+.0"-$%").1$(#$*+%"-.='"$G,/-,&%#$%"#$"-$&+#"-"..(+#$(#$(-2"5%"$9"%$ %"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,1$%").$G,/-%(+$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$*+%"-.#=##"-$%"##"$'"++"9$#&)'3+'")&''=-")."$(4$.(9)&+'"-+"6 Afgrænsninger `&$4/-.#;-$0*)#*-(-,$2-"%#$P$/'$&00"$0*+$./9$0*+.#,3-0"-1$,&$(+"-0"+%"-$/'.;$()9&+%")&'"$9"++".0"-.$ 4/#/.1$/'$8-/4"..&/+"))"$4/#/'-(4"-.1$0/22"-.#&00"-".$/'$(+%-"$,&.*")#$(-2"5%"+%"$8-/4"..&/+"-.$ 8-/%*0#"-1$,&."+%"$()9&+%")&'"$9"++".0"-.$)&,$/'$)",+"%6$B;-$,&$.0-&,"-$0*)#*-(-,$9"+"-$,&$())"$4/-9"-$ 4/-$,&.*"))"$/25"0#"-$/'$,/-".$4/0*.$"-$%"-4/-$&00"$G;+%.0-&4#"-$X/9"+%$%"$0(+$&+0)*%"-"$,&.*"))"$ /25"0#"-$&$9(-'"+Y1$2/'#-C0#"$#"0.#.&%"-$9696$ $$ `&$0*++"$+(#*-)&',&.$/'.;$G(,"$4/0*."-"#$8;$-&'.(-0&,"-1$9*.""-$96961$9"+$%($%"++"$/8'(,".$0(-(0#"-$ &00"$'&,"-$9*)&'G"%$4/-$*(+"%"$M(."P2".0-&,")."-1$G(-$,&$&$.#"%"#$,()'#$(#$4/0*."-"$8;$#/$)(+%".$ +(#&/+()2&2)&/#"0"-$G,/-$,&$*9&%%")2(-#$G(-$0*++"#$."$.&'+&4&0(+#"$4/-.0"))"1$./9$/8'(,"+$2")C."-$&$%"#$ 0/99"+%"6$ U+%")&'$"-$,/-".$4/0*.$&00"$&+.#&#*#&/+"-+".$9*)&'G"%"-$4/-$&+%#3'#.%300"#$,&-0./9G"%6$`&$"-$ /893-0./99"$8;$(#$%"-$4/-$=5"2)&00"#$"-$"+$.(94*+%.#"+%"+.1$"))"-$9;.0"$+3-9"-"$"#$8/)&#&.0$=+.0"1$ 7

8 /9$='"#$&+%#3'.%300"#$,&-0./9G"%$&$.#(#"+.$&+.#&#*#&/+"-1$9"+$,&$=+.0"-$9"%$/8'(,"+$(#$4/0*."-"$8;$.(94*+%"#.$/'$0*)#*-"+.$(-2"5%"$9"%$%"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,1$.+(-"-"$"+%$9*)&'G"%"-+"$4/-$(#$='"$ &+%#3'#"-+"$4/-$"+$"+0")#$&+.#&#*#&/+$G"-,"%6 A"-9"%$G(-$,&$/'.;$(4%300"#$,/-".$&+#"-".."$&$"0.#"-+"$(0#=-"-1$/'$&00"$&$&+.#&#*#&/+"-+".$"'+"$ 4/-9&%)&+'.8-/5"0#"-6$`/-".$4/0*.$"-$8;$&+.#&#*#&/+"-+".$.#&))"+$#&)$-;%&'G"%1$4-"9$4/-$4/-9&%)&+'6$`&$ 4/0*."-"-$()#.;$8;$#&)'3+'")&''=-")."1$4-"9$4/-$2",(-&+'$/'$0)(..&.0$4/-9&%)&+'6 Metode Opgavens struktur! `&$G(-$,()'#$(#$.#-*0#*-"-"$/8'(,"+$.;)"%".1$(#$,&$.#(-#"-$9"%$%"+$'-*+%)3''"+%".(94*+%.#"/-&6$!"##"$(4.+&#$/9G(+%)"-$2;%"$%"#$9/%"-+"$/'$."+9/%"-+"$.(94*+%1$%($,&$"-$+=%#$#&)$(#$ 2".0-&,"$%"#$9/%"-+"$4/-$(#$0*++"$4/-0)(-"$%"#$."+9/%"-+"6$U4#"-$%"#$0/99"-$"+$'"++"9'(+'$(4$ -"9&bP0*)#*-"+1$./9$"-$"+$0/+0-"#$.(94*+%.2",3'")."1$/'$"+$0/+."0,"+.$(4$%"#$."+9/%"-+"6$!($ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$('"-"-$*%$4-($"+$8/)&#&.0$,&-0")&'G"%1$G(-$,&$"#$(4.+&#$%"-$2".0-&,"-$G,&)0"$=+.0"-$ %"-$4-($8/)&#&.0$G/)%$"-$#&)$%"96$!&.."$(4.+&#$2-*'".$#&)$(#$,&."$%"$0-(,$/'$*%4/-%-&+'"-1$.(94*+%"#.$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$&$%('$.#;-$/,"-$4/-6$A"-"4#"-$0/99"-$"#$9"-"$#"0+&.0$(4.+&#1$%"-$/9G(+%)"-$ 2&))"%0,()&#"#6$A"-$,&.".$+/')"$(4$%"$8(-(9"#-"$%"-$2-*'".$#&)$(#$2"%=99"$2&))"%2(."-+"6$ U4#"-$(#$G(,"$.(#$%"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,$&$.8&)$*%$4-($.(94*+%.93..&'"1$0*)#*-"))"$/'$#"0+&.0"$4(0#/-"-1$ 2".0-&,"-$,&$#/$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$%"-$G,"-$&.3-$"-$d+$(4$%"-".$+(#&/+.$G")#$.#/-"$0*)#*-(-,.2"G/)%"-"6*`&$.#(-#"-$9"%$%(+.0"$[<1$./9$"-$,/-".$4/0*.$&$/8'(,"+1$/'$.)*##"-$9"%$(#$2".0-&,"$(9"-&0(+.0"$7F6 A"-"4#"-$4=)'"-$"#$(4.+&#$G,/-$,&$%&.0*#"-"-$G,/-%(+$[<$&$G=5"-"$'-(%$0(+$4*+'"-"$/9$ 0*)#*-(-,.#&)'3+'")&''=-"-$"+%$&$%('1$.;)"%".$(#$0*)#*-(-,"+$.3##".$&$.8&)1$G/.$2;%"$0)(..&.0"$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$/'$."),.#3+%&'"$(0#=-"-6$ D&%.#$4=)'"-$0/+0)*.&/+$/'$/,"-.&'#$/,"-$(+,"+%#$)&##"-(#*-$/'$"98&-&6$ Litteratur `&$G(-$,()'#$(#$2"+C##"$/.$(4$e&%%"+.$#"/-&"-$./9$%"#$#"/-"#&.0"$'-*+%)('$4/-$,/-".$/8'(,"6$e&%%"+.$ #"/-&"-$"-$2-"%#$(MM"8#"-"%"1$/'$2)&,"-$2-*'#$&$9(+'"$.(99"+G3+'"6$`&$9"+"-$%"-4/-$(#$G(+.$#"/-&"-$ 0(+$2-*'".$#&)$(#$2".0-&,"$"+$%")$(4$.(94*+%"#$"))"-$"+$.(94*+%.&+.#&#*#&/+1$*%"+$(#$9(+$2"G=,"-$ 5

9 %&.0*#"-"$#"/-&"+.$,()&%&#"#6$S%"-9"-"$9"+"-$,&$/'.;$(#1$e&%%"+.f$#"/-&$0(+$2-*'".$#&)$(#$'&,"$"+$.(9)"#$ 4/-.#;")."$4/-$9(+'"$2"'-"2"-.$2"#C%+&+'$/'$.(99"+G3+'6$Z&)$(#$2".0-&,"$-"9&bP0*)#*-"+$G(-$,&$ 2"+C##"#$/.$(4$7(a-"+M"$7"..&'.$ K0''*:.%(.0' $ 1$.(9#$(4$%"+$+C)&'#$*%'&,+"$8G6%6P(4G(+%)&+'$L::'))*M.%(.0'* N9'*O'72F$1%'*M.%(.0'*,+*P0,).7'0)*$3"*(9'*M.%(.0$%*P,%2:?*,+*(9'*I.0,8'$3*!32,3 %& *(4$<5(-0&$`()#C../+6$ Q$4/-2&+%")."$9"%$,/-".$0(8&#")$/9$8/)&#&0$/'$0*)#*-(-,$G(-$,&$)3.#$"+$-300"$-(88/-#"-$/'$2"#3+0+&+'"-$ 4-($[*)#*-9&+&.#"-&"#$/'$*%,()'g-;%$G"-*+%"-6$!"#$0/-#"$(4.+&#$/9$%&'&#()$2&))"%0,()&#"#$"-$2(."-"#$8;$ &+#"-+"#0&)%"-$/'$,/-".$"'"#$&+#"+.&,"$/'$8-/4"..&/+"))"$0"+%.0(2$#&)1$/'$2-*'$(41$%&'&#()"$2&))"%"-6$ [(8&#)"-+"$/9$[<$/'$7F$"-$2"''"$2(."-"#$8;$)3.+&+'$(4$&+.#&#*#&/+"-+".$;-.-(88/-#"-$4-($>??hP>??V$.(9#$"98&-&.0$9(#"-&()"$53,+4=-$+"%"+4/-6$ Empiri!($4)"-"$(4$%"$-(88/-#"-$,&$'"-+"$,&))"$G(,"$2"+C##"#$/.$(41$4=-.#$4/-")&''"-$."+"-"$8;$;-"#$"))"-$&$>?E?1$G(-$,&$G"+,"+%#$/.$%&-"0#"$#&)$[<$/'$7F1$4/-$(#$0*++"$.#&))"$"+$-300"$8-3M&."$/'$*%%C2"+%"$.8=-'.9;)6$Q$ 4/-G/)%$#&)$7F$G(-$%"#$%".,3--"$&00"$,3-"#$9*)&'#$(#$-"5."$#&)$R(.G&+'#/+$4/-$(#$4/-"#('"$&+#"-,&"a1$ G,/-4/-$%"##"$"-$4/-"';"#$,&($"P9(&)6$!"#$"-$#&)$'"+'3)%$)C00"%".$/.$(#$&+#"-,&"a"$U-)(+%$[/)%&+'$ B&")."+$4-($[<1$%($,&$8;$%"##"$."9".#"-$G(-$4*)'#$#/$0*-."-1$2"''"$/9G(+%)"+%"$0*)#*-$/'$0*)#*-(-,$ 9696$P$/'$&$4/-2&+%")."$9"%$4('"#$!&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,$4&0$"+$(4#()"$8;$D)/#.G/)9"+6$`&$,(-$%/'$ /893-0./99"$8;$(#$,&$/'.;$,&))"$0*++"$2"+C##"$%"++"$0/+#(0#$#&)$G"-,3-"+%"$/8'(,"1$G,/-4/-$"+$ -300"$(4$.8=-'.9;)"+"$&$&+#"-,&"a"#1$0*+$,"%-=-"-$%"++"$/8'(,"1$/'$(+%-"$&00"6$ Q+#"-,&"a4/-9"+$,&$2"+C##"%"$/.$(41$"-$%"#$G(),.#-*0#*-"-"%"$&+#"-,&"a1$./9$,&$(+,"+%#"$#&)$(#$0/99"$ /90-&+'$"+$-300"$.8=-'.9;)$X./9$4/-9;)$9"%$%&'&#()&."-&+'$(4$2&))"%2(."-+"1$9;)'-*88"-$/'$.(9)&+'"-+".$&+%G/)%Y1$*%"+$(#$,&$4/-,"+#"%"$(#$G/)%"$/.$.#-&+'"+#$#&)$-300"4=)'"+$(4$%"$.8=-'.9;)1$,&$ &+%"+$&+#"-,&"a"#$9"%$u-)(+%$[/)%&+'$b&")."+$g(,%"$4/-2"-"%#$p$%($,&$0/--"0#$4/-,"+#"%"1$(#$%"-$&$)=2"#$ (4$&+#"-,&"a"#$,&))"$%*00"$+C"$.8=-'.9;)$/8 $$ 6$T/-$"P9(&)&+#"-,&"a"+".$,"%0/99"+%"$X./9$2;%"$ %300"-$0/+#(0#$#&)$7F$/'$0/+#(0#$#&)$[/-#P$/'$<&))"%(4%")&+'"+$8;$[<Y$G(-$,&$%".,3--"$&00"$G(4#$ 9*)&'G"%$4/-$(#$.#&))"$/84=)'"+%"$.8=-'.9;)6$ Q$(+()C."+$(4$&+#"-,&"a"+"$,&)$,&$2"+C##"$/.$(4$"+$0/92&+(#&/+$(4$"'"+#)&'$#-(+..0-&8#&/+$/'$ 9"+&+'.0/+%"+."-&+'1$%($%"##"$'&,"-$/.$9*)&'G"%$4/-$2;%"$(#$#-300"$-".8/+%"+#"-+".$*%#-C0#"$ 9"+&+'"-$.(99"+$#&)$0/-#"-"$4/-9*)"-&+'"-$/'$4/-$&$,&'#&'"$-".8/+%"+#P*%#-C0$(#$,&%"-"'&,"$%&.."$ /-%-"#1$.;,&%#$"+$#-(+..0-&8#&/+$'=-$%"#$9*)&'#6$`()'"#$(4$%"++"$0/92&+"-"%"$(+()C."4/-9$.0C)%".1$(#$,&$ (+."-$-".8/+%"+#"-+"$./9$"0.8"-#"-$8;$%"-".$/9-;%"1$/'$,&$"-$&+#"-".."-"%"$&$"#$()9&+%")&'#$&+%#-C0$(4$ 9 Lessig Valtysson Kvale, Steiner 1997, p 129 6

10 %"-".$.C+.8*+0#"-1$G,/-4/-$%"#$9"%$D#"&+"-$[,()".$9"#/%")3-"$&+$9"+#"1$0(+$,3-"$8;$.&+$8)(%.$(#$ /94/-9*)"-"$/'$0/+%"+."-"$*%.('+"+"1$9"+$.(9#&%&'$4/-%&$,&$9"%$"+$-300"$(4$.8=-'.9;)"+"$#-300"-$ -".8/+%"+#"+$*%$&$"#$8/)&#&.0$4")#1$G,/-$%"#$"-$"-$8;$.&+$8)(%.$(#$C%"$%"$&+#"-,&"a"%"$-"#43-%&'G"%$,"%$(#$ 4/-9*)"-"$%"-".$*%.('+$.;$8-3M&.#$./9$9*)&'# $2 6 K+()C."+$,&)$%".*%"+$4&+%"$.#"%$&+%"+$4/-$-(99"-+"$(4$%"+$4/-#/)0+&+'.0/+#"0.#1$%"-$0()%".$ -02(2)-* :,77,3*)'3:'E+,0)(6'%)' %' 6$!"##"$'&,"-$/.$9*)&'G"%$4/-$(#$&+%%-('"$"+$2-"%"-"$4/-.#;").".-(99"1$/'$&00"$ 0*+$#('"$*%'(+'.8*+0#$&$-".8/+%"+#"+.$."),4/-.#;")."6$$ D/9$2&)('$4&+%".$"P9(&)0/+#(0#$#&)$-".8/+%"+#"-+"$&+%"+$&+#"-,&"a"+"1$.8=-'"'*&%"-$/'$ 9"+&+'.0/+%"+."-"%"g#-(+..0-&2"-"%"$-"4"-(#"-$(4$&+#"-,&"a"+"1$9"+.$%&'&#()"$)C%4&)"-$4-($&+#"-,&"a"#$ 9"%$U-)(+%$[/)%&+'$B&")."+$0(+$-"0,&-"-".$G,&.$%"#$=+.0".6!"#$"98&-&.0"$9(#"-&()"$&+%"G/)%"-$()#.;$&$()#$"#$&+#"-,&"a$9"%$U-)(+%$[/)%&+'$B&")."+1$%&-"0#=-$[<1$ "+$"P9(&)P&+#"-,&"a$9"%$A"+-&0$!*8/+#1$4/-.0+&+'.2&2)&/#"0(-$[<1$/'$"#$"P9(&)P&+#"-,&"a$9"%$ A")"+($i&+0G(91$(M#&+'$MG&"4$7F6$ 12 Kvale, Steiner 1997, p Kvale, Steiner 1997, p 211 4

11 KAP 2 / Den visuelle kulturarv i spil Konsekvenser af det senmoderne I(+'"$./M&/)/'"-$/'$.(94*+%.4/-.0"-"$9"+"-1$(#$,&$&$%('$2"4&+%"-$/.$&$"+$8"-&/%"$&$G&.#/-&"+1$%"-$"-$,3."+#)&'$4/-.0"))&'$4-($9/%"-+&#"#"+6$!"#$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$4/-.0"))&'"$(.8"0#"-$(4$,/-".$)&,1$.;$./9$,/-".$0/99*+&0(#&/+1$&+4/-9(#&/+"+.$2",3'")."$/'$)&##"-(#*-"+6$!"++"$+C"$"8/0"$2"+3,+".$/4#".#$ 9"%$"#$2"'-"2$%"-$G"+#C%"-$#&)$"+$#&%)&'"-"$"8/0".$(4.)*#+&+'1$4b$8/.#P9/%"-+&.9"1$%"#$8/.#P$ &+%*.#-&"))"$.(94*+%$"))"-$8/.#P0(8&#()&.9"6$D/M&/)/'"+$K+#G/+C$e&%%"+.$9"+"-1$(#$,&$&$.#"%"#$.0()$ 4/-.#;$3+%-&+'"-+"$&$.(94*+%"#1$%"-$"-$.0"#$%"$."+"-"$;-$/'$./9$,&$.#(%&'$."-1$./9$9/%"-+&#"#"+.$C%"-.#"$ 0/+."0,"+."-6$K)#.;$2"4&+%"-$,&$/.$.#(%&'$&$"+$8"-&/%"$%"-$0(+$2"+3,+".$./9$9/%"-+&#"#"+1$/'$,&$ 2"4&+%"-$/.$&$"+$8-/M".$G,/-$%"$3+%-&+'"-$./9$9/%"-+&#"#"+$9"%4=-"-$.#(%&'$.0"-6$!"-4/-$9"+"-$G(+$(#$ %"++"$8"-&/%"$9"-"$0/--"0#$0(+$2"+3,+".$."+P9/%"-+&#"#"+6!"#$9/%"-+".$2"'C+%")."$%(#"-".$&$4=)'"$e&%%"+.$#&)$/90-&+'$%"#$Eh6$;-G*+%-"%"1$G,/-$+/')"$+C"$./M&()"$/-'(+&.(#&/+.4/-9"-$2"'C+%#"$(#$#('"$4/-9$&$%"+$,".#)&'"$,"-%"+1$/'$%&.."$G(-$+*$/8+;"#$"+$,"-%"+./9.83+%"+%"$0(-(0#"- $& 6!&.."$/-'(+&.(#&/+.4/-9"-$/'$%"$.(94*+%.4/-9"-$%"$G(-$9"%4=-#1$ )&'+"-$&00"$+/')"$.(94*+%$9(+$#&%)&'"-"$G(-$."#6$!"$/-'(+&.(#&/+4/-9"-1$./9$"-$%"#$9/%"-+"1$"-$/8.#;"#$ /'$*%,&0)"#$&$"#$.(9.8&)$&9"))"9$0(8&#()&.9"1$&+%*.#-&()&.9"1$+(#&/+().#(#"+.$/,"-,;'+&+'1$ &+4/-9(#&/+.0/+#-/)$/'$9&)&#3-&+%*.#-&"+.$*%,&0)&+' $7 6$!"#$e&%%"+.$4/-.='"-$9"%$.&+$#"/-&1$"-$(#$ &+%4(+'"$0/98)"0.&#"#"+$&$.(9.8&))"#$9"))"9$%&.."$&+.#&#*#&/+"-6$!"#$%"-$(%.0&))"-$%"#$9/%"-+"$4-($%"#$ 8-39/%"-+"1$"-$4=-.#$/'$4-"99"#$%"+$%C+(9&0$./9$%"#$9/%"-+"$"-$0(-(0#"-&."-"#$(41$/'$./9$0/99"-$ 14 Kaspesen 1994, p Giddens 2000, p 122 8

12 #&)$*%#-C0$&1$(#$%"#$9/%"-+"$.(94*+%$4/-(+%-"-$.&'$9"%$"+$G(.#&'G"%1$%C2%"$/'$&+#"+.&#"#1$./9$&00"$ #&%)&'"-"$"-$."#6$:-39/%"-+"$.(94*+%$G(-$/'.;$/8)","#$4/-(+%-&+'1$9"+$&00"$(4$"+$.;$,/)%./9$0(-(0#"-1$./9$,&$."-$&$%"#$9/%"-+"6$!"++"$%C+(9&0$.0(2".$(4$#-"$(.8"0#"-$(4$9/%"-+&#"#"+1$+"9)&'$(%.0&))")."$(4$#&%$/'$-*91$*%)"5-&+'$/'$ 9/%"-+&#"#"+.$-"4)"0.&,&#"# $5 6$K%.0&))")."$(4$#&%$/'$-*9$G"+#C%"-$#&)$(#$2;%"$-*9$/'$#&%.2"'-"2"#$G(-$ 3+%-"#$.&'6$!($#&%"+$"-$2)","#$.#(+%(-%&."-"#1$.;)"%".$(#$())"$&$,"-%"+$"-$0)(-$/,"-$G,(%$"#$2".#"9#$ 0)/00".)3#$2"#C%"-1$/'$G")"$,"-%"+$"-$2)","#$0/-#)('#1$.;)"%".$(#$())"$"-$"+&'"$/9$G,/-$"#$2".#"9#$ '"/'-(4&.0$.#"%$)&''"-1$"-$%"#$&$%('$9*)&'#$(#$0/99*+&0"-"$9"%$9"++".0"-$4-($G")"$,"-%"+1$/'$4b$(4#()"$ 9=%"-$8;$2".#"9#"$#&%.8*+0#"-$/'$.#"%"-1$*%"+$,(+.0")&'G"%"-6$D(9#&%&'#$G(-$#"0+/)/'&"+$'5/-#$%"#$ 9*)&'#$(#$0/99*+&0"-"$*(4G3+'&'#$(#$#&%$/'$-*96$$Q$#&%)&'"-"$.(94*+%1$G,/-$#&%$/'$-*9$,(-$.C+0-/+#1$,(-$.(94*+%"#.$G(+%)&+'"-$/'$&+.#&#*#&/+"-$4/-(+0-"#1$"))"-$&+%)"5-"#1$&$)/0().(94*+%"#6$<)(+%"#$(+%"#$ 4/-%&$%"$./M&()"$-")(#&/+"-$&00"$)3+'"-"$"-$2"'-3+."#$#&)$)/0().(94*+%"#1$'=-$%"##"$.&'$&00"$)3+'"-"$ '3)%"+%"6$ D;)"%".$.0"-$%"-$"+$*%)"5-&+'$(4$.(94*+%.&+.#&#*#&/+"-+"1$./9$'=-$(#$%"$9;$3+%-"$.&'6$e&%%"+.$ (-'*9"+#"-"-$4/-1$(#$%"-$4&+%".$#/$*%)"5-&+'9"0(+&.9"-1$%"-$'=-$(#$%"$9/%"-+"$&+.#&#*#&/+"-$0(+$ *%,&0)"$.&'6$!"+$"+"$"-$.C92/).0"$#"'+$/'$%"+$(+%"+$"-$"0.8"-#.C.#"9"-6$DC92/).0"$#"'+$"-$ *%,"0.)&+'.9"%&"-1$%"-$*%,"0.)".$9"))"9$&+%&,&%"-$/'$.C.#"9"-6$U#$"0."98")$8;$"#$.C92/).0$#"'+$"-$ 8"+'"6$Q$G,"-%('"+$2"4&+%"-$,&$/.$&$9(+'"$"0.8"-#.C.#"9"-1$%"-$0-3,"-$.#/-$"0.8"-#&."$(#$4/-.#;$#&)$4*)%"1$ 9"+$./9$&00"$0-3,"-$(#$9(+$4/-.#;$%"9$4/-$(#$(+,"+%"$%"96$U#$"0."98")$8;$%"##"$0*++"$,3-"$"+$2&)1$./9$%"$43--".#"$4/-.#;-$#&)$4*)%"1$9"+$./9$9(+'"$())&'",")$'/%#$0(+$(+,"+%"6$:;$%"+$9;%"$"-$ "0.8"-#.C.#"9"-+"$9"%$#&)$(#$9*)&''=-"$*%)"5-&+'"+1$%($4b$2&)"+$'=-$%"#$9*)&'#$4/-$&+%&,&%"-$(#$2",3'"$.&'$,30$4-($%"-".$+3-"$/9'&,")."- $6 6$ I"++".0"-$G(-$()#&%$-"4)"0#"-"#$/,"-$%"-".$G(+%)&+'"-1$/'$G(-$G(+%)"#$8;$2(.&.$(4$-"4)"0.&/+6$!"#$%"-$"-$ (+%"-)"%".$&$9/%"-+&#"#"+$"-1$(#$&+.#&#*#&/+"-$/'$&+%&,&%"-$-"4)"0#"-"-$8;$2(.&.$(4$,&%"+$/'$&+4/-9(#&/+6$!"##"$"-$9*)&''5/-#$(4$9(.."0/99*+&0(#&/+.9&%)"-+".$*%,&0)&+'6$[*+$&$%"#$9/%"-+"$.(94*+%$"-$%"-$ 9*)&'G"%$4/-$(#$/8.(9)"$/'$)('-"$.;$.#/-"$93+'%"-$(4$&+4/-9(#&/+1$/'$.;)"%".$.0(2"$"#$.#=--"$ -"4)"0.&/+.+&,"(*6$:;$%"+$9;%"$/8.#;-$/'.;$G&.#/-&"+6$A&.#/-&"+$2-*'".$&$9/%"-+&#"#"+1$#&)$(#$-"4)"0#"-"$ &'"++"91$/'$.;)"%".$#-344"$,()'1$8;$2(''-*+%$(4$G&.#/-&.0$"-4(-&+'6$A,/-$9(+$#&%)&'"-"$G(+%)"%"$8;$ 2(''-*+%$(4$#-(%&#&/+"+1$-"4)"0#"-".$%"-$/,"-$#-(%&#&/+"+1$/'$%"-$G(+%)".$0*+$&$/,"-"+..#"99")."$9"%$ #-(%&#&/+"+1$G,&.$-"4)"0.&,&#"#"+$#&))(%"-$%"#6$!"#$-"4)"0.&,"$(.8"0#$9"%4=-"-$"+$*9*)&''=-")."$(4$ /8+;")."+$(4$.&00"-$,&%"+6$!"#$.0C)%".$(#$%"-$9"%$-"4)"0.&/+$4=)'"-$"+$2",&%.#G"%$/91$(#$/8+;"#$,&%"+$ #&)$"+G,"-$#&%$0(+$-",*-%"-".6$:;$%"+$9;%"$0(+$"#$0-(,$/9$,&%"+.0(2")&'G"%$&00"$)3+'"-"$2C''"$8;$ 16 Giddens 2000, p Giddens 1994, p 26 $3

13 .&00"-G"%$/'$.(+%G"%1$9"+$9;$2C''"$8;$"+$#&).#-32#$#&)+3-9")."$(4$%&.."6 U#$(4$0"+%"#"'+"+"$,"%$%"#$."+9/%"-+"$.(94*+%$"-$')/2()&."-&+'"+6$e&%%"+.$0-&#&."-"-$(+%-"$./M&/)/'"-1$4/-$(#$9"+"$(#$')/2()&."-&+'$0*+$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$d+$%&9"+.&/+1$+"9)&'$&$%"+$.#3-0"$ =0/+/9&.0"$8;,&-0+&+'6$!"##"$9"+"-$e&%%"+.$&00"$0(+$'&,"$"+$#&)4-"%..#&))"+%"$4/-0)(-&+'$8;$2"'-"2"-$./9$+(#&/+().#(#"+$/'$+(#&/+().C.#"9"#.$4-"9,30.#6$A(+.$#"/-&$'=-$&$.#"%"#$2-*'$(4$4&-"$%&9"+.&/+"-6$ B(#&/+().C.#"9"#1$%"+$0(8&#()&.#&.0"$,"-%"+.=0/+/9&1$%"+$9&)&#3-"$,"-%"+./-%"+$/'$&+#"-+(#&/+()$ (-2"5%.%")&+'6$!"+$')/2()"$=0/+/9&.$9('#M"+#-"-$"-$%"$0(8&#()&.#&.0"$)(+%"1$G,/-$G/,"%8-/%*0#&/+$"-$ )('#$&$0(8&#()&.#&.0$,&-0./9G"%6$D#(#"-+"$G(-$/4#".#$"+$(%.0&))")."$(4$=0/+/9&.0P$/'$8/)&#&.0$9('#1$/'$.;)"%".$-"'*)"-".$=0/+/9&"+$&$,&%$*%.#-30+&+'$(4$,&-0./9G"%"-+"6$!&.."$,&-0./9G"%"-$G(-$()#&%$2(."$&$ "+$+(#&/+().#(#1$9"+$4*+'"-"-$/4#"$&$4)"-"$4/-.0"))&'"$.#(#"-6$!"##"$'=-$(#$,&-0./9G"%"-+"$0(+$*%=,"$"+$ "+/-9$=0/+/9&.0$9('#$/'$8;$%"+$9;%"$8;,&-0"$%"$8/)&#&.0"$2".)*#+&+'.8-/M".."-1$2;%"$&$%"-".$ G5"9)(+%$/'$&$%"$.#(#"-$./9$%"$/8"-"-"-$&6$!"$.#=-.#"$(4$,&-0./9G"%"-+"$G(-$.#=--"$2*%'"##"-$"+%$%"$ +(#&/+().#(#"-$%"$/8"-"-"-$&1$/'$%"#$2"#C%"-$(#$,&-0./9G"%"-+"$0(+$#-*"$.#(#"-+"6$A"-$+3,"-$e&%%"+.1$(#$ %"#$&.3-$"-$,&'#&'#$(#$.#(#"-+"$2"G/)%"-$9('#"+$/,"-$%"+.$#"--&#/-&*9$/'$9/+/8/)"#$8;$,/)%.(+,"+%")."6 B(#&/+().#(#"-$/8-"#G/)%"-$%"-".$8/.&#&/+$./9$+(#&/+().#(#$8;$'-*+%$(4$4)"-"$4(0#/-"-6$!"+$4(.#G/)%"-$.&+$.*,"-3+&#"#1$/8-"#G/)%"-$.&+"$'-3+."-$/'$-".8"0#"-"-$(+%-"$.#(#"-.$'-3+."-6$I;.0"$,&'#&'.#$"-$%"#$(#$%"$ 4/-+C"-$/'$,"%)&'"G/)%"-$+(#&/+()4=)")."+$/'$+(#&/+.4/-.#;")."+$G/.$2/-'"-+"6$F"+#-()&."-&+'.2",3'")."-$ /'$/,"-+(#&/+()"$.(9(-2"5%"-$.;$./9$Uj$/'$TB1$2",&-0"-$(#$.#(#"-+"$9;$(4'&,"$+/'"#$(4$%"-".$.*,"-3+&#"#1$9"+$,"%$.(9#&%&'#$(#$0/92&+"-"$9('#"+$8;$+C"$9;%"-$/8+;.$='"#$&+%4)C%")."6$!"-$4/-"';-$.;)"%".$"+$,"0."),&-0+&+'$&9"))"9$(4'&,")."$(4$.*,"-3+&#"#$/'$#&)4=-.")$(4$&+%4)C%")."6!"+$#-"%5"$%&9"+.&/+$(4$')/2()&."-&+'"+$"-$%"+$9&)&#3-"$,"-%"+./-%"+6$!"##"$(.8"0#$(4$')/2()&."-&+'$ 2"#C%"-$(#$+(#&/+().#(#"-+".$9&)&#3-$"-$.;$*%,&0)"#1$(#$%"#$0(+$*%0398"$0-&'"$())"$.#"%"-$&$,"-%"+1$/'$(#$ %"-$/'.;$4/-"';-$"+$(4'&,")."$(4$.*,"-3+&#"#$9"%$G"+.C+$#&)$9&)&#3-$9('#6$!"##"$0/9$4b$#&)$*%#-C0$*+%"-$ %"+$0/)%"$0-&'1$G,/-$)(+%"+%"$&$%"$#/$2)/00"$8;$G,"-$.&%"$(4'(,$9('#$#&)$"+#"+$D/,5"#*+&/+"+$"))"-$ jdk1$4/-$(#$0*++"$,3-"$9"%$&$%"-".$())&(+m"-1$4/-$8;$%"+$9;%"$(#$0*++"$+c%"$2".0c##")."$4-($.#/-9('"-+".$9&)&#3-6 e)/2()&."-&+'"+.$.&%.#"$%&9"+.&/+$"-$&+%*.#-&"+.$*%,&0)&+'1$./9$g(-$&+%4)c%")."$8;$%"+$&+#"-+(#&/+()"$ (-2"5%.%")&+'6$K-2"5%.%")&+'"+$8;$')/2()#$8)(+1$"-$2)","#$'"+.&%&'#$(4G3+'&'1$/'$%"##"$G(-$2)(+%#$(+%"#$ 9"%4=-#$"+$(4P&+%*.#-&()&."-&+'$(4$,&.."$(4$%"$#&%)&'"-"$&+%*.#-&)(+%"1$.(9#&%&'#$9"%$(#$"+$ &+%*.#-&8-/%*0#&/+$G(-$,*+%"#$4-"9$&$#&%)&'"-"$&00"P&+%*.#-&)(+%"6$!"++"$&+%2C-%".$(4G3+'&'G"%$G(-$ /'.;$9"%4=-#1$(#$%"#$"-$2)","#$)(+'#$.,3-"-"$4/-$%"$"+0")#"$.#(#"-$(#$0/+#-/))"-"$%"-".$=0/+/9&6$:;$%"+$ 9;%"$"-$%"+$')/2()"$=0/+/9&$/'.;$9"%$#&)$(#$4-(#('"$.#(#"-+"$.*,"-3+&#"#$8;$"#$9"'"#$,3."+#)&'#$8*+0#6 $$

14 D/9$4=)'"$(4$')/2()&."-&+'"+$.0"-$%"-$"+$9('#4/-.0C%")."6$B(#&/+().#(#"+$9&.#"-$"+$%")$(4$.&+$9('#1$/'$.(9#&%&'#$9&.#"-$(*#/-&#"#"-+"$"+$.#/-$%")$(4$%"-".$(*#/-&#"#1$%($%"$&00"$)3+'"-"$0(+$0/99"$9"%$.(+%"$.,(-1$/'$.;)"%".$9&.#"-$%"$/'.;$"+$%")$(4$%"-".$9('#6$Q+%&,&%"#$2)&,"-$&$G=5"-"$'-(%$.(#$&$M"+#-*91$/'$ 2)&,"-$/4#"$.&+$"'"+$(*#/-&#"#6$!"-4/-$/8.#;-$%"-$"#$0-(,$/9$%"#1$9(+$0(+$0()%"$8"-./+)&'$9('#6$!"#$ 2"#C%"-$(#$&+%&,&%"-$=+.0"-$"+$G=5"-"$'-(%$(4$."),2".#"99")."$/'$0/+#-/)$/,"-$.&+$"'"+$#&),3-")."6$!"#$"-$ 0-(,"#$/9$8"-./+)&'$9('#1$%"-$9"%4=-"-$"#$0-(,$/9$%"9/0-(#&."-&+'$(4$.(94*+%"#.$&+.#&#*#&/+"-+"6 I"%$')/2()&."-&+'$4=)'"-$./9$.('#$(#$+(#&/+().#(#"+$2)&,"-$4-(#('"#$"+$%")$(4$%"+$9('#$./9$%"+$#&%)&'"-"$ G(,%"6$!"++"$9('#$/,"-';-$#&)$,&-0./9G"%"-$"))"-$/,"-+(#&/+()"$/-'(+&.(#&/+"-1$./9$4b$Uj6$!"#$ 2"#C%"-$(#$2"4/)0+&+'"+$&$%"+$"+0")#"$.#(#$/'.;$4;-$4-(#('"#$"+$%")$(4$.&+$9('#1$%($9(+$-"+#$ 8(-)(9"+#(-&.0$2"4&+%"-$.&'$)3+'"-"$,30$4-($2".)*#+&+'.8-/M".."+6$D('#$8;$"+$(+%"+$9;%"1$.;$,"%#('".$ 2".)*#+&+'"-1$%"-$G(-$2"#C%+&+'$&$2/-'"-"+.$+3-9&)5=1$)(+'#$,30$%"-4-(6$!"##"$2"#C%"-$(#$2/-'"-"+$ 0/99"-$#&)$(#$4=)"$"+$9('#".)=.G"%$/,"-$4/-$%"$3+%-&+'"-$/'$%"$2".)*#+&+'"-$%"-$G(-$2"#C%+&+'$4/-$ G,"-%('"+6$D;)"%".$2)&,"-$()9&+%")&'$8(-)(9"+#(-&.0$8/)&#&0$9&+%-"$&+#"-"..(+#1$%($9(+$&00"$4=)"-$%"#$ G(-$.;$.#/-$2"#C%+&+'$&$"+$,"-%"+1$G,/-$%"-$"-$.;$9(+'"$4/-.0"))&'"$4(0#/-"-$%"-$.8&))"-$&+%$&$4/-G/)%$#&)$ 2".)*#+&+'"-6$!"##"$.".$#C%")&'#$&$%('1$8;$(#$(+%")"+$(4$9"%)"99"-$&$8/)&#&.0"$8(-#&"-$"-$4()%"+%"1$%/'$.0C)%".$%"##"$/'.;$(#$#-/"+$8;$%"$.#/-"$4/-#3))&+'"-$"-$4/-.,*+%"#1$/'$&%"/)/'&"-+"$G(-$4"5)"#6 D/9$"+$-"(0#&/+$8;$/,"+.#;"+%"$/8.#;-$"#$%"9/0-(#&."-&+'.0-(,6$!"#$%"-$.0"-$&$9/%"-+&#"#"+$+;-$ 9"++".0"-$4=)"-$(#$%"$2)&,"-$4-(#('"#$9('#"+$/,"-$%"-".$/9'&,")."-$"-1$(#$%"$.='"-$"+%+*$.#=--"$ %"9/0-(#&$&$%"-".$+3-G"%6$!"#$2"#C%"-$9"-"$0/+0-"#1$(#$+;-$"+$%")$(4$9('#"+$/,"-$+(#&/+().#(#"+$ 4-(#('".$%"$9"++".0"-$%"-$)","-$&$%"+1$-"('"-"-$%"$8;$%"+$9;%"1$(#$%"$=+.0"-$.#=--"$&+%4)C%")."$/'$ 9"%2".#"99")."$&$%"-".$G,"-%('$/'$&$+(#&/+().#(#"+.$&+.#&#*#&/+"-6$!"##"$0/99"-$46"0.$#&)$*%#-C0$,&($"#$ 0-(,$/9$9"%2".#"99")."$8;$.0/)"-$/'$(-2"5%.8)(%."-1$.(9#$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-6 Remix-kultur L"9&bP0*)#*-"+$"-1$./9$%"#$/'.;$4-"9';-$(4$+(,+"#1$"+$0*)#*-$G,/-&$0*)#*-8-/%*0#&/+$4/-"';-$,"%$(#$ '"+9&0."$#&%)&'"-"$0*)#*-8-/%*0#"-6$!"#$G(+%)"-$0/-#$.('#$/91$(#$.3##"$0*)#*-8-/%*0#"-$&+%$&$"+$+C$ 0/+#"0.#6$BC"$8-/%*0#"-$/8.#;-$+;-$0*)#*-8-/%*M"+#"+$X"))"-$%5\"+$"))"-$-"9&b"-"+Y1$.(99"+.3##"-$ 4/-.0"))&'"$0*)#*-8-/%*0#"-$8;$+C"$9;%"-$/'$&$+C"$.(99"+G3+'"6$!"#$0(+$4b$.0"$,"%$(#$.3##"$9/%"-+"$ G&8G/8P9*.&0$#&)$"+$%(+."4&)9$4-($EJh?\"-+"1$.;$%"-$%"-,"%$/8.#;-$"#$+C#$*%#-C01$./9$"-$4/-.0"))&'#$4-($ %"$#/$."),.#3+%&'"$8-/%*0#"-6$!"$+C"$.(99"+G3+'"$0(+$,3-"$9"%$#&)$(#$.0(2"$4/-.0"))&'"$-"4)"0.&/+"-$ G/.$8*2)&0*91$/'$0(+$.(9#&%&'#$-*99"$0*+.#+"-&.0"$0,()&#"#"-$/'$,3-"$9"%$#&)$(#$'=-"$0*)#*-(-,"+$ -")",(+#1$,"%$(#$-")(#"-"$%"+$#&)$+*#&%"+$/'$%"+$0*)#*-$8*2)&0*9$0"+%"-6 $2

15 L"9&bP0*)#*-"+$G(-$4/-.0"))&'"$0*)#*-"))"$/'$#"0+/)/'&.0"$4/-*%.3#+&+'"-6$Z"/-"#&0"-"+$7"/$I(++/,&MG$ 2".0-&,"-$%"+$M/98*#"-2(."-"%"$0*)#*-$.;)"%".$kL)*"2)(021.(2,3*,+*$%%*+,07)*,+*:.%(.0'*1':,7')*:,78.('0E 1$)'"=*Q'*$0'**23:0'$)23&%?*R23('0+$:23&R*(,*80'",723$3(%?*:.%(.0$%*"$($*E*('F()=*89,(,&0$89)=*+2%7)=*7.)2:=* #20(.$%*'3#20,37'3()4*<3*)9,0(=*Q'*$0'*3,*%,3&'0*23('0+$:23&*(,*$*:,78.('0*1.(*(,*:.%(.0'*'3:,"'"*23*"2&2($%* +,074l $4 $Q$.&+$:G6%6$ L::'))*M.%(.0'*N9'*O'72F$1%'*M.%(.0'*,+*P0,).7'0)*$3"*(9'*M.%(.0$%*P,%2:?*,+*(9'* I.0,8'$3*!32,3$.0-&,"-$<5(-0&$`()#C../+1$(#$%"++"$0*)#*-$#C%")&'.#$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$a/-)%$a&%"$ a"21$./9$0(+$.".$./9$"+$.#/-$%(#(2(."1$4c)%#$9"%$#"0.#"-1$2&))"%"-1$,&%"/$/'$)c%1$0)(-$#&)$(#$2)&,"$ 9(+&8*)"-"#$(4$2-*'"-+"6$F/98*#"-"+.$&+%#/'$&$0*)#*-"+1$2"#C%"-$&00"$2(-"$(#$%"-$/8.#;-$+C"$0*)#*-"))"$ 8-/%*0#"-1$9"+$(#$%"$0*)#*-"))"$8-/%*0#"-$,&$0"+%"-$X#,1$-(%&/1$(,&."-Y$/'.;$3+%-"-$0(-(0#"-6$ j%,&0)&+'"+$g"+&9/%$.#=--"$2-*'"-%")#('")."$/'$&+#"-(0#&/+1$"-$9"%$#&)$(#$*%,&.0"$4/-.0"))"+$9"))"9$ -.3)(3'0* /'$ 8.1%2-.7 %$ 6$D;)"%".$/8.#;-$2"'-"2"#$:-/.*9"-1$`()#C../+$M&#"-"-$T")&b$D#()%"-$./9$&$.&+$ (-#&0")$N9'*I3"*,+*$3*I0$S*(9'*<3('03'(*92()*&0,.3"$4-($>??E$.&'"-$H(9'*23('0$:(2#'*$3"*8$0(2:28$(,0?*3$(.0'*,+*,3E%23'*$0(*Q,0-)*)''7'"*(,*'0,"'*"2)(23:(2,3*1'(Q''3*$0(2)(*$3"*$."2'3:'*$3"*,++'0*$*7,"'%*+,0*Q9$(*),7'* :$%%'"*(9'*02)'*,+*(9'*580,).7'05S*(9'*:,3).7'0*Q9,*2)*$%),*$*80,".:'04H 23 7(a-"+M"$7"..&+'1$"+$(4$4/-#()"-+"$4/-$-"9&bP0*)#*-"+$/'$4/-4(##"-$#&)$2/'"+$ K0''*M.%(.0'1$9"+"-$(#$%"-$ "-$4/-.0"))&'"$8(-(9"#-"$%"-$G(-$2"#C%+&+'$4/-$-"9&bP0*)#*-"+.$4-"9'(+'$/'$.8-"%+&+'6$!"#$%-"5"-$.&'$ /9$4&)%")&+'1$2&))&'#$/8#('"*%.#C-1$/8"+$./*-M"$./4#a(-"1$+"99"$-"%&'"-&+'-"%.0(2"-$/'$2&))&'$ 2;+%2-"%%"6$!"##"$"-$4/-*%.3#+&+'"+$4/-$%"+$-&'"$/'$4/-.0"))&'(-#"%"$.#-=9$(4$0-"(#&,&#"#1$2C''"#$8;$ 0-"(#&,&#"#1$./9$G(+$0()%"-$-"9&bP0*)#*-"+ 2$ 6!"++"$4/-9$4/-$0*)#*-8-/%*0#&/+$G(-$()#&%$"0.&.#"-"#6$7"..&+'$(-'*9"+#"-"-$4/-$(#$4b$A/))Ca//%$&$G=5$ '-(%$"-$'-*+%)('#$(4$8"-./+"-$%"-$2"+C##"%"$.&'$(4$G&+(+%"+.$9(#"-&()"6$!"-$4&+%".$/'.;$G")"$,3-0"-$%"-$ *%")*00"+%"$"-$2(."-"#$8;$(+%-".$9(#"-&()"6$!"+$(9"-&0(+.0"$&+.#-*0#=-$^6m6$R&))(9.$G/,"%,3-0$ P''8* >9,Q* XEJnhY1$2".#;-$*%")*00"+%"$(4$4&)90)&8$./9$^6m6$R&))(9.$.(9)"%"$.(99"+$%($G(+$(-2"5%"%"$./9$ 4&)9/8"-(#=-6$:;$#-/%.$(4$(#$%"++"$4&)9$"-$(4$.#/-$4&)9G&.#/-&.0$&+#"-".."1$0(+$%"+$&00"$*%'&,".1$%($%"#$"-$.#/-#$."#$"-$*9*)&'#1$(#$4-"9.0(44"$#&))(%")."$4-($())"$-"##&'G"%.G(,"-"6 L"9&bP0*)#*-$9=%"-$9/%.#(+%$4-($%"$"#(2)"-"%"$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$/'$0*)#*-8-/%*M"+#"-6$ :)(%"&+%*.#-&"+$0398"-$4b$4/-$(#$4/-2C%"$4&)%")&+'../4#a(-"$/'$G5"99".&%"-6$D"+".#$.".$./9$"0."98")$ %"+$%(+.0"$8)(%"2-(+MG".$&+#"-".."/-'(+&.(#&/+$QT:Q\.$4/-.='$8;1$(#$)*00"$4/-$Z")">\.$0*+%"-.$(%'(+'$#&)$ 2&##/--"+#$.&%"+$8&-(#"2(C6/-'1$9"%$8;.#(+%$/9$(#$.&%"+$&+%"G/)%"-$9(#"-&()"$%"-$0-3+0"-$%"-".$ 18 Manovich 2001, pp Valtysson Stalder Koman 2005 $%

16 9"%)"99"-.$/8G(,.-"##&'G"%"- 22 6$D(9#&%&'#$4/-.='"-$8-/%*M"+#"-+"$/'.;$(#$2".0C##"$%"-".$%&'&#()"$ 9(#"-&()"-$9"%$4/-.0"))&'#$!LIP./4#a(-"$X!&'&#()$L&'G#.$I(+('"9"+#Y1$G,/-,"%$%"$4/-G&+%-"-$ *(*#/-&."-"#$%&.#-&2*#&/+6$7"..&+'$(-'*9"+#"-$&00"$4/-$4&)%")&+'.#5"+".#"-$./9$12((,00'3()* "0.&.#"+.1$4/-$(#$ %"$0(+$2-*'".$#&)$(#$0-3+0"$/8G(,.-"##&'G"%"-1$9"+$G(+$9"+"-$(#$%"-".$"0.&.#"+.$"-$,&'#&'#1$4/-%&$%"$ /'.;$/84C)%"-$)/,)&'"$4/-9;)1$.;$./9$(#$*+%"-.#=##"$-"9&bP0*)#*-"+6$A(+$"-$.;)"%".$9/%.#(+%"-$(41$(#$.;0()%#"$8&-(#"-$*)/,)&'#$%")"-$/8G(,.-"#.2".0C##"#$9(#"-&()"6$A(+$"-$&$.#"%"#$4/-#()"-$4/-$"+$3+%-"#$ M/8C-&'G#P)/,'&,+&+'1$0/-#$.('#$=+.0"-$G(+$(#$'=-"$%"#$+"99"-"$(#$2-*'"$/8G(,.2".0C##"#$9(#"-&()"$8;$ +C"$9;%"-1$2)(+%#$(+%"#$,"%$(#$'=-"$%"#$+"99"-"$(#$4&+%"$/'$2"#()"$%"$-"##&'G"%.G(,"-+"6$Q$%('$0(+$%"#$,3-"$"+$*#-/)&'$2".,3-)&'$8-/M".$(#$4&+%"$4-"9$#&)$())"$-"##&'G"%.G(,"-+"$8;$"+$'&,"+$4&)91$%($2;%"$ 8-/%*M"+#"+1$&+.#-*0#=-"+1$0/98/+&.#"+$/6.6,1$G(-$-"##&'G"%"-6 2% Eksempler på remix-kultur:!^$!(+'"-$i/*."$ I3:,0'!" ^/+(#G(+$I(M&+#/.G$ >,*T,.*N923-*T,.*M$3*C'*P0')2"'3($ 27!/0*9"+#(-4&)9"+$ e//%$f/8c$<(%$f/8c 25 Den politiske tilgang [*+.#.#C-")."+1$D#C-")."+$4/-$<&2)&/#"0$/'$I"%&"-$/'$[*)#*-(-,.#C-")."+1$"#$&+.8&-(#&/+.0(#()/'$,"%$+(,+$ O'$:9*D.(U*E*<3)820$(2,3*(2%*10.&'023""0$&'%)'*,&*233,#$(2,3*2*-.%(.0'3)*#'0"'36$Q$&+%)"%+&+'"+$.0-&,"-$ 0*)#*-9&+&.#"-$F(-&+($FG-&.#"+."+c$H;'&*V#2%W*+,0')%6=*$(*#2*%'&'0*'3*&$3&*7'"*($3-'3*,7*10.&'023""0$&'%)'* ),7*'3*8$%'(*$+*3?'*7.%2&9'"'0*+,0*-.%(.0%2#'(*2*)('"'(*+,0*'3*1'&0/3)323&4*C0.&'023""0$&'%)'*2*-.%(.0'3* 9$3"%'0*+,0*72&*$(*)'*,7=*$(*-.%(.0'3*0/--'0*."*,&*+60*+$(*2*,)=*"'0*9#,0*#2*'0*X*,&*&2#'0*,)*'(*-,3)(0.-(2#(* 7'"E*,&*7,")82%6H 26 $A*+$.0-&,"-$(#$%"-$&$0*)#*-)&,"#$"-1$/'$G(-$,3-"#1$"+$%")$.0"8.&.$/,"-4/-$ 2-*'"-&+%-('")."1$9"+$.(9#&%&'#$/'.;$(#$9(+'"$$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$())"-"%"$"-$&$'(+'$9"%$(#$ 23"+Y0'* 2-*'"-&+%%-('")."6$Q$4=)'"$0*)#*-9&+&.#"-"+$4&+%".$%"-$#-"$'/%"$'-*+%"$#&)$(#$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$.0()$ &+,/),"-"$%"-".$2-*'"-"6 22 IFPI Danmark Lessig Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 6 $&

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010

LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 LASTBILER OG BUSSER BATTERIKATALOG 2009 2010 INDHOLD Vælg batteri 4 Produktsortiment 12 Expert Endurance 12 Expert 14 Professional Power 16 Professional 18 Forklaringer og bemærkninger 23 Tabel 25 Tabel

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores

Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores organisationsteoretiske udgangspunkt...9 Det naturlige åbne perspektiv...9

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere