!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/"

Transkript

1

2 !"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/!"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/ 0"#1*1".211"##/,'/#'(3"4 02,.2%./-%*(-4(5*1/#'6(-4(-7,/5/,6 '/''"$32#1/.'(&2,.2%*#'.*.2.*-#/% 8-12,-74"5/(5/9,/1.("3 )/.:(;2#<&/% =1"%+/91/.("3 AB%1*449-%.(CD(9"#2"%(EFFGD H74"5/#(/%('".($/1I )%?1./&'.I(J1-+/(K"%"$-#1(L%-

3 Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indledning KAP 1 4 Problemfelt 5 Problemformulering 5 Afgrænsning 6 Metode KAP 2 9 Den visuelle kulturarv i spil 9 Konsekvenserne af det senmoderne 12 Remix-kultur 14 Den politiske tilgang 16 Digital billedkvalitet 18 Opsummering KAP 3 19 Det Kongelige Bibliotek 19 Samlingerne 20 Mængder 21 Den digitale billedkvalitet 23 Billedeksempel 24 Målgrupper 25 Selvstændige aktørers arbejde med KB's samlinger 25 Opsummering KAP 4 27 Library of Congress 28 Samlingerne 28 Mængden 29 Den digitale billedkvalitet 30 Billedeksempel 31 Målgrupper 31 Selvstændige aktørers arbejde med LC's samlinger 33 Opsummering KAP 5 34 KB som facilitator? 35 Konklusion 37 Litteratur $

4 Indledning!"#$%&'&#()"$*+&,"-.$,/0."-$/'$,/0."-1$2)(+%#$(+%"#$#(00"#$,3-"$%"+$4/-#.(##"$%&'&#()&."-&+'$(4$ 0*)#*-(-,./25"0#"-6$7/0()"1$+(#&/+()"$/'$')/2()"$&+#"-".."-$.8&))"-$9"%1$/'$&+#"-".."+$,&)$+3.#"+$&+'"+$ "+%"$#('"6 Interesse fra oven$ 0*)#*-9&+&.#"-$F(-&+($FG-&.#"+."+$/91$(#$"#$+C#$*%,()'$&$')/2()&."-&+'..#-(#"'&"+.$)C.$.0()$'-(+.0"$ 2&2)&/#"0"-+".$-/))"$&$,&%"+..(94*+%"#1$/'$*%#()#"$(#$H!"#$%&'()*+,-.)*)-$%*#/0'*+,%-'121%2,('-'03')*,&* +,0)-323&)121%2,('-'03')45*!"-*%/,"-$.0()$*%,()'"#$4/-G/)%"$.&'$#&)$"0."98)"-$8;$+C"$8(-#+"-.0(2"-$/'$ 9/%"))"-$4/-$4/-9&%)&+'$(4$%&'&#()$0*)#*-(-, $ 1$/'$8-3."+#"-"$"+$-300"$(+2"4()&+'"-$&$.#(-#"+$(4$>?E?6$ I&+&.#"-"+$#()#"$/'.;$/9$%"#$&'(+',3-"+%"$*%,()'.(-2"5%"$,"%-=-"+%"$%&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,"+1$/'$ +3,+#"$"+$(4$%"$())"-"%"$/44"+#)&''5/-%"$(+2"4()&+'"-1$+"9)&'$%"+$/9$ (#/0&6'3"'*+,072"%23&*$+*"2&2($%* -.%(.0$0#*7'"*."&$3&)8.3-(*2*10.&'01'9,#6$!"+$"+%")&'$-(88/-#$4-($!&'&#()&."-&+'.*%,()'"#$4/-,"+#".$ (4)","-"#$&$5(+*(-$>??J6$K#$9&+&.#"-"+$,()'#"$(#$+3,+"$%&'&#()&."-&+'.(-2"5%"#$4/-0)(-"%"$G*+$."),$,"%$(#$.&'"$(#1$H"'(*'0*9'%(*:'3(0$%(*+,0*#,0')*233,#$(2,3)$01';"'4*<--'*1$0'*+,0*121%2,('-'03'*,&*$3"0'*#/)'3(%2&'* #2"'3)23)(2(.(2,3'0=*7'3*+,0*9'%'*)$7+.3"'(4*>$7(2"2&*'0*"'(*-%$0(=*$(*"'0*'0*1'9,#*+,0*&,"'* +,00'(323&)7,"'%%'0=*"'0*)2-0'0=*$(*#2*."3?(('0*"'3*"2&2($%2)'0'"'*-.%(.0$0#*,8(27$%(4! D)*##")&'#$+3,+#"$0*)#*-9&+&.#"-"+$%"+$+C"$-(88/-#$9"%$#&#)"+$L"(MG$N*#O % %"-$G(+%)"-$/9$ 2-*'"-&+%%-('")."$/'$&++/,(#&/+$&$0*)#*-"+.$,"-%"+$P$/'$,&'#&'G"%"+$G"-(4O$ Interesse fra neden$ Q$"+$(4$%"$."+".#"$*%'(,"-$(4$R""0"+%(,&."+.$0*)#*-."0#&/+$.0-&,"-$FG-&.#&(+$S%"$T-/.#G/)9$*+%"-$ /91$G,/-%(+$93+'%"+$(4$2&))"%"-$8;$+"##"#$,/0."-$"0.8)/.&,#6$ A")%&',&.$4/-$T-/.#G/)9.$&+#"-".."$4/-$2&))"%"-1$9"+$9(+')"+%"$9*)&'G"%$4/-$(#$/,"-.0*"$G,/-$G(+$.0()$ 4&+%"$%"91$"-$"+$-300"$%"%&0"-"%"$ 1%,&$0-2#2)('0* 4*)%#$2".034#&'"%"$9"%$H444$(*&6*2*"'(*.'3"'%2&'*$0-2#*86* A3)*#'&3'=*),0('0'*,&*)'0#'0'4*444*B'*"'"2-'0'"'*1%,&$0-2#2)('045 " $ 1 Christensen, Christensen, Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008 &!'()!*+,-./,01!2334 2

5 U#$(4$"0."98)"-+"$4-($(-#&0)"+$"-$2&))"%2)/''"+$ C21%2D"?))'? # *G,/-$2)/''"-"+$:"(0(C$&+%.M(++"-$/'$ :,8?E 8$)('0$4-($G,/-$G(+$4&+%"-$%"#$"'+"#6$L".*)#(#"#$"-$"+$)&+%$.#-=9$(4$0/22"-.#&0$4-($EV??P#())"#1$ 9&%%")()%"-)&'"$'*%.2&))"%"-1$2&))"%"-$*%4=-#$&$8G/#/MG-/9"$/'$9"'"#$9"'"#$9"-"6$ K+%-"$"0."98)"-1$4-($ )2(')$,&$."),$4=)'"-$9"%$8;1$0*++"$,3-"$DG/-8C 5 $%"-$4/-9&%)"-$8-"$EJW?$4/#/P '*)%0/-+$4-($%"#$(9"-&0(+.0"$.(94*+%1$/'$N)&,"-$<"&'"$./9$8;$.&#$T)&M0-P.&#" 6 $2"-&'"-$/'$ &',($&&'0* )(+%.0(2.P$/'$(-0&#"0#*-4/#/.6 U0."98)"-+"$4-($2;%"$R""0"+%(,&."+$/'$,/-".$"'"+$G,"-%('1$,&."-$"+$-300"$"+0")#&+%,&%"-$%"-1$4/-%&$ %"$0(+$4;$4&+'-"+"$X/'.;$%"$%&'&#()"Y$&$&+#"-"..(+#$9(#"-&()"1$8;$"'"+$G;+%$,3)'"-$(#$(-2"5%"$9"%$%"##"$ /'$,&%"-"4/-9&%)"$%"#6$Z&)$#&%"-$&$"+$-;$/-&'&+()0,()&#"#1$9"+$'(+.0"$/4#"$ 0'72F'(* #&)$"#$=+.0"#$,&.*")#$ *%#-C06$N4#".#$*%"+$=0/+/9&.0$,&+%&+'$4/-$=5"1$9"+$&00"$()#&%6$ Undren fra os I"%$()$%"+$&+#"-".."$&$2-*'$(4$%&'&#()&."-"#$0*)#*-(-,1$$*+%-"-$%"#$/.$(#$[<$9"%$B(#&/+()2&2)&/#"0"#$./9$ "+$%")$(4$&+.#&#*#&/+"+1$&00"$.8&))"-$"+$,3."+#)&'"-"$-/))"6$!"#$*+%-"-$/.$(#$,&$&00"$G(-$."#$+/')"$."),.#3+%&'"$(0#=-"-$(-2"5%"$9"%$[<\.$.(9)&+'"-6$A,/-4/-] [=2"+G(,+$.C%$4/-$"+$4-/.."+$7(+'"2-/1$ %"$())"-$4=-.#"$%('"$(4$>??J$ I('+*.$<(C$^=)+"-$_$A"+-&0$!C2%(G) 5 bibliodyssey.blogspot.com 6 7 Beige, Oliver: Flickr: trialsanderrors. Internetadresse %

6 KAP 1 Problemfelt Z&)'3+'")&''=-")."$/'$2-*'$(4$%&'&#()&."-"#$,&.*")$0*)#*-(-,1$&+#"-".."-"-$/.$9"'"#1$/'$,&$"-$&$.0-&,"+%"$.#*+%$."),$&$'(+'$9"%$(#$ 0'72F'$"+$-300"$&+#"-"..(+#"$/'$9"'"#$'(9)"$4/#/.1$#&)$+C"$0*)#*-8-/5"0#"-6 `/-".$&+#"-".."$4/-$2-*'$(4$3)%-"$2&))"%9(#"-&()"-$G(-$-".*)#"-"#$&$(#$,&$G(-$'-(+.0"#$9*)&'G"%"-+"$4/-$(#$ '=-"$2-*'$(4$4/-.0"))&'"$2&2)&/#"0"-.$.(9)&+'"-6$`/-".$4=-.#"$0/+#(0#$.0"#"$'"++"9$7&2-(-C$/4$F/+'-"..\$ a"2.&#" 4 1$/'$,&.#"$"+$"+/-9$.(9)&+'$2-*'2(-#$9(#"-&()"$&$-"8-/%*M"-2(-$0,()&#"#$P$4-&#$/'$'-(#&.$ #&)'3+'")&'#$,&($%/a+)/(%6$U4#"-4=)'"+%"1$"4#"-$9(+'"$9"'(2C#".$%/a+)/(%1$-"##"%"$,/-".$&+#"-".."$.&'$ 9/%$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"06$!"++"$ :,3($23'0$4/-$%(+.0$0*)#*-(-,$2*-%"$%($/9$+/'"+$G(,"$9(#"-&()"$ %"-$0*++"$2-*'".$#&)$"+$)(+'$-300"$0*)#*-8-/5"0#"-6$I"+$+"51$"))"-$5/1$9(#"-&()"$"-$%"-$+/0$(41$9"+$&$"+$ 0,()&#"#$%"-$0*+$0(+$2-*'".$#&)$(#$0&''"$8;1$./9$&00"$0(+$%/a+)/(%".$&$2-*'2(-$0,()&#"#1$./9$%"#$&00"$"-$ #&))(%#$(#$(+,"+%"1$/'$./9$.;4-"9#$,&$.0*))"$2"+C##"$%"#1$,&))"$"4#"-)(%"$,/-".$)/99"-$'/%#$*%G*)"%"6$ G#,0+,0H* I"%$"+$9&+&.#"-$4/-$0*)#*-"+$%"-$=+.0"-$(0#&,"-&+'$(4$0*)#*-(-,"+1$9"%$"+$)(+'$-300"$."),.#3+%&'"$ (0#=-"-$9"%$9/%$8;$9"-"1$/'$9"%$"+$.8&-"+%"$ -"9&bP0*)#*-1$%"-$./9$+(,+"#$(+#C%"-$2)(+%"-$'(99")#$ 9"%$+C#1$"-$%"-$()$9*)&'$'-*+%$#&)$(#$4(M&)&#"-"$2-*'$(4$,/-".$43))".$,&.*"))"$0*)#*-(-,6$ I%%'0*'0*"'0H* `&$=+.0"-$9"%$/8'(,"+$(#$2")C."$.(9.8&))"#1$"))"-$%"#$9(+')"+%"1$9"))"9$%"$&+.#&#*#&/+"-$%"-$G(-$.#/-"$.(9)&+'"-$0*)#*-(-,1$/'$%"$(0#=-"-$%"-$=+.0"-$%&.."$&$.8&)1$9"+$/'.;$G,&)0"+$2"#C%+&+'$0*)#*-(-,$G(-$&$;-$ >??J6 8 &

7 Problemformulering `/-".$/8'(,"$G(+%)"-$/9$2-*'$(4$%&'&#()$0*)#*-(-,6$N9$%"9$%"-$G(-$.(9)&+'"-$(4$0*)#*-(-,./25"0#"-1$ /9$%"9$%"-$=+.0"-$/25"0#"-+"$&$.8&)1$/'$/9$%"9$%"-$.3##"-$0*)#*-(-,"+$&$4/0*.6$`&$=+.0"-$(#$(-2"5%"$ 9"%$4)"-"$(.8"0#"-$(4$#&)'3+'")&''=-")."$/'$2-*'$(4$%"+$%&'&#()"$0*)#*-(-,1$G,/-4/-$,/-".$ 8-/2)"94/-9*)"-&+'$&+%"G/)%"-$4=)'"+%"$.8=-'.9;)c$$ G#2%-'*1'(?"323&*9$0*"'(*$(*)(2%%'*"'3*#2).'%%'*-.%(.0$0#=*"'0*+23"')*2*7$3&'+,%"*9,)*)(,0'*3$(2,3$%'* -.%(.023)(2(.(2,3'0*),7*+F*B'(*J,3&'%2&'*C21%2,('-=*(2%*06"2&9'"*"2&2($%(H* *$!"-*%/,"-$=+.0"-$,&$(#$.3##"$4/0*.$8;$/9$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"0$&$%('$4(0#&.0$'=-$%"##"1$/'$G,&.$%"$ '=-1$/9$%"#$.;$0(+$'=-".$2"%-"1$G,/-4/-$,&$/'.;$=+.0"-$(#$2".,(-"$4=)'"+%"$(-2"5%..8=-'.9;)c! A,/-%(+$(-2"5%"-$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"0X[<Y$9"%$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-]! A,/-%(+$(-2"5%"-$7&2-(-C$/4$F/+'-"..X7FY$9"%$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-]! A,/-%(+$0(+$[<$4(M&)&#"-"$2-*'$(4$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-] `&$G(-$,()'#$%"++"$/8%")&+'$%($,&$=+.0"-$%").1$(#$*+%"-.='"$G,/-,&%#$%"#$"-$&+#"-"..(+#$(#$(-2"5%"$9"%$ %"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,1$%").$G,/-%(+$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$*+%"-.#=##"-$%"##"$'"++"9$#&)'3+'")&''=-")."$(4$.(9)&+'"-+"6 Afgrænsninger `&$4/-.#;-$0*)#*-(-,$2-"%#$P$/'$&00"$0*+$./9$0*+.#,3-0"-1$,&$(+"-0"+%"-$/'.;$()9&+%")&'"$9"++".0"-.$ 4/#/.1$/'$8-/4"..&/+"))"$4/#/'-(4"-.1$0/22"-.#&00"-".$/'$(+%-"$,&.*")#$(-2"5%"+%"$8-/4"..&/+"-.$ 8-/%*0#"-1$,&."+%"$()9&+%")&'"$9"++".0"-.$)&,$/'$)",+"%6$B;-$,&$.0-&,"-$0*)#*-(-,$9"+"-$,&$())"$4/-9"-$ 4/-$,&.*"))"$/25"0#"-$/'$,/-".$4/0*.$"-$%"-4/-$&00"$G;+%.0-&4#"-$X/9"+%$%"$0(+$&+0)*%"-"$,&.*"))"$ /25"0#"-$&$9(-'"+Y1$2/'#-C0#"$#"0.#.&%"-$9696$ $$ `&$0*++"$+(#*-)&',&.$/'.;$G(,"$4/0*."-"#$8;$-&'.(-0&,"-1$9*.""-$96961$9"+$%($%"++"$/8'(,".$0(-(0#"-$ &00"$'&,"-$9*)&'G"%$4/-$*(+"%"$M(."P2".0-&,")."-1$G(-$,&$&$.#"%"#$,()'#$(#$4/0*."-"$8;$#/$)(+%".$ +(#&/+()2&2)&/#"0"-$G,/-$,&$*9&%%")2(-#$G(-$0*++"#$."$.&'+&4&0(+#"$4/-.0"))"1$./9$/8'(,"+$2")C."-$&$%"#$ 0/99"+%"6$ U+%")&'$"-$,/-".$4/0*.$&00"$&+.#&#*#&/+"-+".$9*)&'G"%"-$4/-$&+%#3'#.%300"#$,&-0./9G"%6$`&$"-$ /893-0./99"$8;$(#$%"-$4/-$=5"2)&00"#$"-$"+$.(94*+%.#"+%"+.1$"))"-$9;.0"$+3-9"-"$"#$8/)&#&.0$=+.0"1$ 7

8 /9$='"#$&+%#3'.%300"#$,&-0./9G"%$&$.#(#"+.$&+.#&#*#&/+"-1$9"+$,&$=+.0"-$9"%$/8'(,"+$(#$4/0*."-"$8;$.(94*+%"#.$/'$0*)#*-"+.$(-2"5%"$9"%$%"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,1$.+(-"-"$"+%$9*)&'G"%"-+"$4/-$(#$='"$ &+%#3'#"-+"$4/-$"+$"+0")#$&+.#&#*#&/+$G"-,"%6 A"-9"%$G(-$,&$/'.;$(4%300"#$,/-".$&+#"-".."$&$"0.#"-+"$(0#=-"-1$/'$&00"$&$&+.#&#*#&/+"-+".$"'+"$ 4/-9&%)&+'.8-/5"0#"-6$`/-".$4/0*.$"-$8;$&+.#&#*#&/+"-+".$.#&))"+$#&)$-;%&'G"%1$4-"9$4/-$4/-9&%)&+'6$`&$ 4/0*."-"-$()#.;$8;$#&)'3+'")&''=-")."1$4-"9$4/-$2",(-&+'$/'$0)(..&.0$4/-9&%)&+'6 Metode Opgavens struktur! `&$G(-$,()'#$(#$.#-*0#*-"-"$/8'(,"+$.;)"%".1$(#$,&$.#(-#"-$9"%$%"+$'-*+%)3''"+%".(94*+%.#"/-&6$!"##"$(4.+&#$/9G(+%)"-$2;%"$%"#$9/%"-+"$/'$."+9/%"-+"$.(94*+%1$%($,&$"-$+=%#$#&)$(#$ 2".0-&,"$%"#$9/%"-+"$4/-$(#$0*++"$4/-0)(-"$%"#$."+9/%"-+"6$U4#"-$%"#$0/99"-$"+$'"++"9'(+'$(4$ -"9&bP0*)#*-"+1$./9$"-$"+$0/+0-"#$.(94*+%.2",3'")."1$/'$"+$0/+."0,"+.$(4$%"#$."+9/%"-+"6$!($ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$('"-"-$*%$4-($"+$8/)&#&.0$,&-0")&'G"%1$G(-$,&$"#$(4.+&#$%"-$2".0-&,"-$G,&)0"$=+.0"-$ %"-$4-($8/)&#&.0$G/)%$"-$#&)$%"96$!&.."$(4.+&#$2-*'".$#&)$(#$,&."$%"$0-(,$/'$*%4/-%-&+'"-1$.(94*+%"#.$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$&$%('$.#;-$/,"-$4/-6$A"-"4#"-$0/99"-$"#$9"-"$#"0+&.0$(4.+&#1$%"-$/9G(+%)"-$ 2&))"%0,()&#"#6$A"-$,&.".$+/')"$(4$%"$8(-(9"#-"$%"-$2-*'".$#&)$(#$2"%=99"$2&))"%2(."-+"6$ U4#"-$(#$G(,"$.(#$%"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,$&$.8&)$*%$4-($.(94*+%.93..&'"1$0*)#*-"))"$/'$#"0+&.0"$4(0#/-"-1$ 2".0-&,"-$,&$#/$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$%"-$G,"-$&.3-$"-$d+$(4$%"-".$+(#&/+.$G")#$.#/-"$0*)#*-(-,.2"G/)%"-"6*`&$.#(-#"-$9"%$%(+.0"$[<1$./9$"-$,/-".$4/0*.$&$/8'(,"+1$/'$.)*##"-$9"%$(#$2".0-&,"$(9"-&0(+.0"$7F6 A"-"4#"-$4=)'"-$"#$(4.+&#$G,/-$,&$%&.0*#"-"-$G,/-%(+$[<$&$G=5"-"$'-(%$0(+$4*+'"-"$/9$ 0*)#*-(-,.#&)'3+'")&''=-"-$"+%$&$%('1$.;)"%".$(#$0*)#*-(-,"+$.3##".$&$.8&)1$G/.$2;%"$0)(..&.0"$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$/'$."),.#3+%&'"$(0#=-"-6$ D&%.#$4=)'"-$0/+0)*.&/+$/'$/,"-.&'#$/,"-$(+,"+%#$)&##"-(#*-$/'$"98&-&6$ Litteratur `&$G(-$,()'#$(#$2"+C##"$/.$(4$e&%%"+.$#"/-&"-$./9$%"#$#"/-"#&.0"$'-*+%)('$4/-$,/-".$/8'(,"6$e&%%"+.$ #"/-&"-$"-$2-"%#$(MM"8#"-"%"1$/'$2)&,"-$2-*'#$&$9(+'"$.(99"+G3+'"6$`&$9"+"-$%"-4/-$(#$G(+.$#"/-&"-$ 0(+$2-*'".$#&)$(#$2".0-&,"$"+$%")$(4$.(94*+%"#$"))"-$"+$.(94*+%.&+.#&#*#&/+1$*%"+$(#$9(+$2"G=,"-$ 5

9 %&.0*#"-"$#"/-&"+.$,()&%&#"#6$S%"-9"-"$9"+"-$,&$/'.;$(#1$e&%%"+.f$#"/-&$0(+$2-*'".$#&)$(#$'&,"$"+$.(9)"#$ 4/-.#;")."$4/-$9(+'"$2"'-"2"-.$2"#C%+&+'$/'$.(99"+G3+'6$Z&)$(#$2".0-&,"$-"9&bP0*)#*-"+$G(-$,&$ 2"+C##"#$/.$(4$7(a-"+M"$7"..&'.$ K0''*:.%(.0' $ 1$.(9#$(4$%"+$+C)&'#$*%'&,+"$8G6%6P(4G(+%)&+'$L::'))*M.%(.0'* N9'*O'72F$1%'*M.%(.0'*,+*P0,).7'0)*$3"*(9'*M.%(.0$%*P,%2:?*,+*(9'*I.0,8'$3*!32,3 %& *(4$<5(-0&$`()#C../+6$ Q$4/-2&+%")."$9"%$,/-".$0(8&#")$/9$8/)&#&0$/'$0*)#*-(-,$G(-$,&$)3.#$"+$-300"$-(88/-#"-$/'$2"#3+0+&+'"-$ 4-($[*)#*-9&+&.#"-&"#$/'$*%,()'g-;%$G"-*+%"-6$!"#$0/-#"$(4.+&#$/9$%&'&#()$2&))"%0,()&#"#$"-$2(."-"#$8;$ &+#"-+"#0&)%"-$/'$,/-".$"'"#$&+#"+.&,"$/'$8-/4"..&/+"))"$0"+%.0(2$#&)1$/'$2-*'$(41$%&'&#()"$2&))"%"-6$ [(8&#)"-+"$/9$[<$/'$7F$"-$2"''"$2(."-"#$8;$)3.+&+'$(4$&+.#&#*#&/+"-+".$;-.-(88/-#"-$4-($>??hP>??V$.(9#$"98&-&.0$9(#"-&()"$53,+4=-$+"%"+4/-6$ Empiri!($4)"-"$(4$%"$-(88/-#"-$,&$'"-+"$,&))"$G(,"$2"+C##"#$/.$(41$4=-.#$4/-")&''"-$."+"-"$8;$;-"#$"))"-$&$>?E?1$G(-$,&$G"+,"+%#$/.$%&-"0#"$#&)$[<$/'$7F1$4/-$(#$0*++"$.#&))"$"+$-300"$8-3M&."$/'$*%%C2"+%"$.8=-'.9;)6$Q$ 4/-G/)%$#&)$7F$G(-$%"#$%".,3--"$&00"$,3-"#$9*)&'#$(#$-"5."$#&)$R(.G&+'#/+$4/-$(#$4/-"#('"$&+#"-,&"a1$ G,/-4/-$%"##"$"-$4/-"';"#$,&($"P9(&)6$!"#$"-$#&)$'"+'3)%$)C00"%".$/.$(#$&+#"-,&"a"$U-)(+%$[/)%&+'$ B&")."+$4-($[<1$%($,&$8;$%"##"$."9".#"-$G(-$4*)'#$#/$0*-."-1$2"''"$/9G(+%)"+%"$0*)#*-$/'$0*)#*-(-,$ 9696$P$/'$&$4/-2&+%")."$9"%$4('"#$!&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,$4&0$"+$(4#()"$8;$D)/#.G/)9"+6$`&$,(-$%/'$ /893-0./99"$8;$(#$,&$/'.;$,&))"$0*++"$2"+C##"$%"++"$0/+#(0#$#&)$G"-,3-"+%"$/8'(,"1$G,/-4/-$"+$ -300"$(4$.8=-'.9;)"+"$&$&+#"-,&"a"#1$0*+$,"%-=-"-$%"++"$/8'(,"1$/'$(+%-"$&00"6$ Q+#"-,&"a4/-9"+$,&$2"+C##"%"$/.$(41$"-$%"#$G(),.#-*0#*-"-"%"$&+#"-,&"a1$./9$,&$(+,"+%#"$#&)$(#$0/99"$ /90-&+'$"+$-300"$.8=-'.9;)$X./9$4/-9;)$9"%$%&'&#()&."-&+'$(4$2&))"%2(."-+"1$9;)'-*88"-$/'$.(9)&+'"-+".$&+%G/)%Y1$*%"+$(#$,&$4/-,"+#"%"$(#$G/)%"$/.$.#-&+'"+#$#&)$-300"4=)'"+$(4$%"$.8=-'.9;)1$,&$ &+%"+$&+#"-,&"a"#$9"%$u-)(+%$[/)%&+'$b&")."+$g(,%"$4/-2"-"%#$p$%($,&$0/--"0#$4/-,"+#"%"1$(#$%"-$&$)=2"#$ (4$&+#"-,&"a"#$,&))"$%*00"$+C"$.8=-'.9;)$/8 $$ 6$T/-$"P9(&)&+#"-,&"a"+".$,"%0/99"+%"$X./9$2;%"$ %300"-$0/+#(0#$#&)$7F$/'$0/+#(0#$#&)$[/-#P$/'$<&))"%(4%")&+'"+$8;$[<Y$G(-$,&$%".,3--"$&00"$G(4#$ 9*)&'G"%$4/-$(#$.#&))"$/84=)'"+%"$.8=-'.9;)6$ Q$(+()C."+$(4$&+#"-,&"a"+"$,&)$,&$2"+C##"$/.$(4$"+$0/92&+(#&/+$(4$"'"+#)&'$#-(+..0-&8#&/+$/'$ 9"+&+'.0/+%"+."-&+'1$%($%"##"$'&,"-$/.$9*)&'G"%$4/-$2;%"$(#$#-300"$-".8/+%"+#"-+".$*%#-C0#"$ 9"+&+'"-$.(99"+$#&)$0/-#"-"$4/-9*)"-&+'"-$/'$4/-$&$,&'#&'"$-".8/+%"+#P*%#-C0$(#$,&%"-"'&,"$%&.."$ /-%-"#1$.;,&%#$"+$#-(+..0-&8#&/+$'=-$%"#$9*)&'#6$`()'"#$(4$%"++"$0/92&+"-"%"$(+()C."4/-9$.0C)%".1$(#$,&$ (+."-$-".8/+%"+#"-+"$./9$"0.8"-#"-$8;$%"-".$/9-;%"1$/'$,&$"-$&+#"-".."-"%"$&$"#$()9&+%")&'#$&+%#-C0$(4$ 9 Lessig Valtysson Kvale, Steiner 1997, p 129 6

10 %"-".$.C+.8*+0#"-1$G,/-4/-$%"#$9"%$D#"&+"-$[,()".$9"#/%")3-"$&+$9"+#"1$0(+$,3-"$8;$.&+$8)(%.$(#$ /94/-9*)"-"$/'$0/+%"+."-"$*%.('+"+"1$9"+$.(9#&%&'$4/-%&$,&$9"%$"+$-300"$(4$.8=-'.9;)"+"$#-300"-$ -".8/+%"+#"+$*%$&$"#$8/)&#&.0$4")#1$G,/-$%"#$"-$"-$8;$.&+$8)(%.$(#$C%"$%"$&+#"-,&"a"%"$-"#43-%&'G"%$,"%$(#$ 4/-9*)"-"$%"-".$*%.('+$.;$8-3M&.#$./9$9*)&'# $2 6 K+()C."+$,&)$%".*%"+$4&+%"$.#"%$&+%"+$4/-$-(99"-+"$(4$%"+$4/-#/)0+&+'.0/+#"0.#1$%"-$0()%".$ -02(2)-* :,77,3*)'3:'E+,0)(6'%)' %' 6$!"##"$'&,"-$/.$9*)&'G"%$4/-$(#$&+%%-('"$"+$2-"%"-"$4/-.#;").".-(99"1$/'$&00"$ 0*+$#('"$*%'(+'.8*+0#$&$-".8/+%"+#"+.$."),4/-.#;")."6$$ D/9$2&)('$4&+%".$"P9(&)0/+#(0#$#&)$-".8/+%"+#"-+"$&+%"+$&+#"-,&"a"+"1$.8=-'"'*&%"-$/'$ 9"+&+'.0/+%"+."-"%"g#-(+..0-&2"-"%"$-"4"-(#"-$(4$&+#"-,&"a"+"1$9"+.$%&'&#()"$)C%4&)"-$4-($&+#"-,&"a"#$ 9"%$U-)(+%$[/)%&+'$B&")."+$0(+$-"0,&-"-".$G,&.$%"#$=+.0".6!"#$"98&-&.0"$9(#"-&()"$&+%"G/)%"-$()#.;$&$()#$"#$&+#"-,&"a$9"%$U-)(+%$[/)%&+'$B&")."+1$%&-"0#=-$[<1$ "+$"P9(&)P&+#"-,&"a$9"%$A"+-&0$!*8/+#1$4/-.0+&+'.2&2)&/#"0(-$[<1$/'$"#$"P9(&)P&+#"-,&"a$9"%$ A")"+($i&+0G(91$(M#&+'$MG&"4$7F6$ 12 Kvale, Steiner 1997, p Kvale, Steiner 1997, p 211 4

11 KAP 2 / Den visuelle kulturarv i spil Konsekvenser af det senmoderne I(+'"$./M&/)/'"-$/'$.(94*+%.4/-.0"-"$9"+"-1$(#$,&$&$%('$2"4&+%"-$/.$&$"+$8"-&/%"$&$G&.#/-&"+1$%"-$"-$,3."+#)&'$4/-.0"))&'$4-($9/%"-+&#"#"+6$!"#$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$4/-.0"))&'"$(.8"0#"-$(4$,/-".$)&,1$.;$./9$,/-".$0/99*+&0(#&/+1$&+4/-9(#&/+"+.$2",3'")."$/'$)&##"-(#*-"+6$!"++"$+C"$"8/0"$2"+3,+".$/4#".#$ 9"%$"#$2"'-"2$%"-$G"+#C%"-$#&)$"+$#&%)&'"-"$"8/0".$(4.)*#+&+'1$4b$8/.#P9/%"-+&.9"1$%"#$8/.#P$ &+%*.#-&"))"$.(94*+%$"))"-$8/.#P0(8&#()&.9"6$D/M&/)/'"+$K+#G/+C$e&%%"+.$9"+"-1$(#$,&$&$.#"%"#$.0()$ 4/-.#;$3+%-&+'"-+"$&$.(94*+%"#1$%"-$"-$.0"#$%"$."+"-"$;-$/'$./9$,&$.#(%&'$."-1$./9$9/%"-+&#"#"+.$C%"-.#"$ 0/+."0,"+."-6$K)#.;$2"4&+%"-$,&$/.$.#(%&'$&$"+$8"-&/%"$%"-$0(+$2"+3,+".$./9$9/%"-+&#"#"+1$/'$,&$ 2"4&+%"-$/.$&$"+$8-/M".$G,/-$%"$3+%-&+'"-$./9$9/%"-+&#"#"+$9"%4=-"-$.#(%&'$.0"-6$!"-4/-$9"+"-$G(+$(#$ %"++"$8"-&/%"$9"-"$0/--"0#$0(+$2"+3,+".$."+P9/%"-+&#"#"+6!"#$9/%"-+".$2"'C+%")."$%(#"-".$&$4=)'"$e&%%"+.$#&)$/90-&+'$%"#$Eh6$;-G*+%-"%"1$G,/-$+/')"$+C"$./M&()"$/-'(+&.(#&/+.4/-9"-$2"'C+%#"$(#$#('"$4/-9$&$%"+$,".#)&'"$,"-%"+1$/'$%&.."$G(-$+*$/8+;"#$"+$,"-%"+./9.83+%"+%"$0(-(0#"- $& 6!&.."$/-'(+&.(#&/+.4/-9"-$/'$%"$.(94*+%.4/-9"-$%"$G(-$9"%4=-#1$ )&'+"-$&00"$+/')"$.(94*+%$9(+$#&%)&'"-"$G(-$."#6$!"$/-'(+&.(#&/+4/-9"-1$./9$"-$%"#$9/%"-+"1$"-$/8.#;"#$ /'$*%,&0)"#$&$"#$.(9.8&)$&9"))"9$0(8&#()&.9"1$&+%*.#-&()&.9"1$+(#&/+().#(#"+.$/,"-,;'+&+'1$ &+4/-9(#&/+.0/+#-/)$/'$9&)&#3-&+%*.#-&"+.$*%,&0)&+' $7 6$!"#$e&%%"+.$4/-.='"-$9"%$.&+$#"/-&1$"-$(#$ &+%4(+'"$0/98)"0.&#"#"+$&$.(9.8&))"#$9"))"9$%&.."$&+.#&#*#&/+"-6$!"#$%"-$(%.0&))"-$%"#$9/%"-+"$4-($%"#$ 8-39/%"-+"1$"-$4=-.#$/'$4-"99"#$%"+$%C+(9&0$./9$%"#$9/%"-+"$"-$0(-(0#"-&."-"#$(41$/'$./9$0/99"-$ 14 Kaspesen 1994, p Giddens 2000, p 122 8

12 #&)$*%#-C0$&1$(#$%"#$9/%"-+"$.(94*+%$4/-(+%-"-$.&'$9"%$"+$G(.#&'G"%1$%C2%"$/'$&+#"+.&#"#1$./9$&00"$ #&%)&'"-"$"-$."#6$:-39/%"-+"$.(94*+%$G(-$/'.;$/8)","#$4/-(+%-&+'1$9"+$&00"$(4$"+$.;$,/)%./9$0(-(0#"-1$./9$,&$."-$&$%"#$9/%"-+"6$!"++"$%C+(9&0$.0(2".$(4$#-"$(.8"0#"-$(4$9/%"-+&#"#"+1$+"9)&'$(%.0&))")."$(4$#&%$/'$-*91$*%)"5-&+'$/'$ 9/%"-+&#"#"+.$-"4)"0.&,&#"# $5 6$K%.0&))")."$(4$#&%$/'$-*9$G"+#C%"-$#&)$(#$2;%"$-*9$/'$#&%.2"'-"2"#$G(-$ 3+%-"#$.&'6$!($#&%"+$"-$2)","#$.#(+%(-%&."-"#1$.;)"%".$(#$())"$&$,"-%"+$"-$0)(-$/,"-$G,(%$"#$2".#"9#$ 0)/00".)3#$2"#C%"-1$/'$G")"$,"-%"+$"-$2)","#$0/-#)('#1$.;)"%".$(#$())"$"-$"+&'"$/9$G,/-$"#$2".#"9#$ '"/'-(4&.0$.#"%$)&''"-1$"-$%"#$&$%('$9*)&'#$(#$0/99*+&0"-"$9"%$9"++".0"-$4-($G")"$,"-%"+1$/'$4b$(4#()"$ 9=%"-$8;$2".#"9#"$#&%.8*+0#"-$/'$.#"%"-1$*%"+$,(+.0")&'G"%"-6$D(9#&%&'#$G(-$#"0+/)/'&"+$'5/-#$%"#$ 9*)&'#$(#$0/99*+&0"-"$*(4G3+'&'#$(#$#&%$/'$-*96$$Q$#&%)&'"-"$.(94*+%1$G,/-$#&%$/'$-*9$,(-$.C+0-/+#1$,(-$.(94*+%"#.$G(+%)&+'"-$/'$&+.#&#*#&/+"-$4/-(+0-"#1$"))"-$&+%)"5-"#1$&$)/0().(94*+%"#6$<)(+%"#$(+%"#$ 4/-%&$%"$./M&()"$-")(#&/+"-$&00"$)3+'"-"$"-$2"'-3+."#$#&)$)/0().(94*+%"#1$'=-$%"##"$.&'$&00"$)3+'"-"$ '3)%"+%"6$ D;)"%".$.0"-$%"-$"+$*%)"5-&+'$(4$.(94*+%.&+.#&#*#&/+"-+"1$./9$'=-$(#$%"$9;$3+%-"$.&'6$e&%%"+.$ (-'*9"+#"-"-$4/-1$(#$%"-$4&+%".$#/$*%)"5-&+'9"0(+&.9"-1$%"-$'=-$(#$%"$9/%"-+"$&+.#&#*#&/+"-$0(+$ *%,&0)"$.&'6$!"+$"+"$"-$.C92/).0"$#"'+$/'$%"+$(+%"+$"-$"0.8"-#.C.#"9"-6$DC92/).0"$#"'+$"-$ *%,"0.)&+'.9"%&"-1$%"-$*%,"0.)".$9"))"9$&+%&,&%"-$/'$.C.#"9"-6$U#$"0."98")$8;$"#$.C92/).0$#"'+$"-$ 8"+'"6$Q$G,"-%('"+$2"4&+%"-$,&$/.$&$9(+'"$"0.8"-#.C.#"9"-1$%"-$0-3,"-$.#/-$"0.8"-#&."$(#$4/-.#;$#&)$4*)%"1$ 9"+$./9$&00"$0-3,"-$(#$9(+$4/-.#;$%"9$4/-$(#$(+,"+%"$%"96$U#$"0."98")$8;$%"##"$0*++"$,3-"$"+$2&)1$./9$%"$43--".#"$4/-.#;-$#&)$4*)%"1$9"+$./9$9(+'"$())&'",")$'/%#$0(+$(+,"+%"6$:;$%"+$9;%"$"-$ "0.8"-#.C.#"9"-+"$9"%$#&)$(#$9*)&''=-"$*%)"5-&+'"+1$%($4b$2&)"+$'=-$%"#$9*)&'#$4/-$&+%&,&%"-$(#$2",3'"$.&'$,30$4-($%"-".$+3-"$/9'&,")."- $6 6$ I"++".0"-$G(-$()#&%$-"4)"0#"-"#$/,"-$%"-".$G(+%)&+'"-1$/'$G(-$G(+%)"#$8;$2(.&.$(4$-"4)"0.&/+6$!"#$%"-$"-$ (+%"-)"%".$&$9/%"-+&#"#"+$"-1$(#$&+.#&#*#&/+"-$/'$&+%&,&%"-$-"4)"0#"-"-$8;$2(.&.$(4$,&%"+$/'$&+4/-9(#&/+6$!"##"$"-$9*)&''5/-#$(4$9(.."0/99*+&0(#&/+.9&%)"-+".$*%,&0)&+'6$[*+$&$%"#$9/%"-+"$.(94*+%$"-$%"-$ 9*)&'G"%$4/-$(#$/8.(9)"$/'$)('-"$.;$.#/-"$93+'%"-$(4$&+4/-9(#&/+1$/'$.;)"%".$.0(2"$"#$.#=--"$ -"4)"0.&/+.+&,"(*6$:;$%"+$9;%"$/8.#;-$/'.;$G&.#/-&"+6$A&.#/-&"+$2-*'".$&$9/%"-+&#"#"+1$#&)$(#$-"4)"0#"-"$ &'"++"91$/'$.;)"%".$#-344"$,()'1$8;$2(''-*+%$(4$G&.#/-&.0$"-4(-&+'6$A,/-$9(+$#&%)&'"-"$G(+%)"%"$8;$ 2(''-*+%$(4$#-(%&#&/+"+1$-"4)"0#"-".$%"-$/,"-$#-(%&#&/+"+1$/'$%"-$G(+%)".$0*+$&$/,"-"+..#"99")."$9"%$ #-(%&#&/+"+1$G,&.$-"4)"0.&,&#"#"+$#&))(%"-$%"#6$!"#$-"4)"0.&,"$(.8"0#$9"%4=-"-$"+$*9*)&''=-")."$(4$ /8+;")."+$(4$.&00"-$,&%"+6$!"#$.0C)%".$(#$%"-$9"%$-"4)"0.&/+$4=)'"-$"+$2",&%.#G"%$/91$(#$/8+;"#$,&%"+$ #&)$"+G,"-$#&%$0(+$-",*-%"-".6$:;$%"+$9;%"$0(+$"#$0-(,$/9$,&%"+.0(2")&'G"%$&00"$)3+'"-"$2C''"$8;$ 16 Giddens 2000, p Giddens 1994, p 26 $3

13 .&00"-G"%$/'$.(+%G"%1$9"+$9;$2C''"$8;$"+$#&).#-32#$#&)+3-9")."$(4$%&.."6 U#$(4$0"+%"#"'+"+"$,"%$%"#$."+9/%"-+"$.(94*+%$"-$')/2()&."-&+'"+6$e&%%"+.$0-&#&."-"-$(+%-"$./M&/)/'"-1$4/-$(#$9"+"$(#$')/2()&."-&+'$0*+$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$d+$%&9"+.&/+1$+"9)&'$&$%"+$.#3-0"$ =0/+/9&.0"$8;,&-0+&+'6$!"##"$9"+"-$e&%%"+.$&00"$0(+$'&,"$"+$#&)4-"%..#&))"+%"$4/-0)(-&+'$8;$2"'-"2"-$./9$+(#&/+().#(#"+$/'$+(#&/+().C.#"9"#.$4-"9,30.#6$A(+.$#"/-&$'=-$&$.#"%"#$2-*'$(4$4&-"$%&9"+.&/+"-6$ B(#&/+().C.#"9"#1$%"+$0(8&#()&.#&.0"$,"-%"+.=0/+/9&1$%"+$9&)&#3-"$,"-%"+./-%"+$/'$&+#"-+(#&/+()$ (-2"5%.%")&+'6$!"+$')/2()"$=0/+/9&.$9('#M"+#-"-$"-$%"$0(8&#()&.#&.0"$)(+%"1$G,/-$G/,"%8-/%*0#&/+$"-$ )('#$&$0(8&#()&.#&.0$,&-0./9G"%6$D#(#"-+"$G(-$/4#".#$"+$(%.0&))")."$(4$=0/+/9&.0P$/'$8/)&#&.0$9('#1$/'$.;)"%".$-"'*)"-".$=0/+/9&"+$&$,&%$*%.#-30+&+'$(4$,&-0./9G"%"-+"6$!&.."$,&-0./9G"%"-$G(-$()#&%$2(."$&$ "+$+(#&/+().#(#1$9"+$4*+'"-"-$/4#"$&$4)"-"$4/-.0"))&'"$.#(#"-6$!"##"$'=-$(#$,&-0./9G"%"-+"$0(+$*%=,"$"+$ "+/-9$=0/+/9&.0$9('#$/'$8;$%"+$9;%"$8;,&-0"$%"$8/)&#&.0"$2".)*#+&+'.8-/M".."-1$2;%"$&$%"-".$ G5"9)(+%$/'$&$%"$.#(#"-$./9$%"$/8"-"-"-$&6$!"$.#=-.#"$(4$,&-0./9G"%"-+"$G(-$.#=--"$2*%'"##"-$"+%$%"$ +(#&/+().#(#"-$%"$/8"-"-"-$&1$/'$%"#$2"#C%"-$(#$,&-0./9G"%"-+"$0(+$#-*"$.#(#"-+"6$A"-$+3,"-$e&%%"+.1$(#$ %"#$&.3-$"-$,&'#&'#$(#$.#(#"-+"$2"G/)%"-$9('#"+$/,"-$%"+.$#"--&#/-&*9$/'$9/+/8/)"#$8;$,/)%.(+,"+%")."6 B(#&/+().#(#"-$/8-"#G/)%"-$%"-".$8/.&#&/+$./9$+(#&/+().#(#$8;$'-*+%$(4$4)"-"$4(0#/-"-6$!"+$4(.#G/)%"-$.&+$.*,"-3+&#"#1$/8-"#G/)%"-$.&+"$'-3+."-$/'$-".8"0#"-"-$(+%-"$.#(#"-.$'-3+."-6$I;.0"$,&'#&'.#$"-$%"#$(#$%"$ 4/-+C"-$/'$,"%)&'"G/)%"-$+(#&/+()4=)")."+$/'$+(#&/+.4/-.#;")."+$G/.$2/-'"-+"6$F"+#-()&."-&+'.2",3'")."-$ /'$/,"-+(#&/+()"$.(9(-2"5%"-$.;$./9$Uj$/'$TB1$2",&-0"-$(#$.#(#"-+"$9;$(4'&,"$+/'"#$(4$%"-".$.*,"-3+&#"#1$9"+$,"%$.(9#&%&'#$(#$0/92&+"-"$9('#"+$8;$+C"$9;%"-$/8+;.$='"#$&+%4)C%")."6$!"-$4/-"';-$.;)"%".$"+$,"0."),&-0+&+'$&9"))"9$(4'&,")."$(4$.*,"-3+&#"#$/'$#&)4=-.")$(4$&+%4)C%")."6!"+$#-"%5"$%&9"+.&/+$(4$')/2()&."-&+'"+$"-$%"+$9&)&#3-"$,"-%"+./-%"+6$!"##"$(.8"0#$(4$')/2()&."-&+'$ 2"#C%"-$(#$+(#&/+().#(#"-+".$9&)&#3-$"-$.;$*%,&0)"#1$(#$%"#$0(+$*%0398"$0-&'"$())"$.#"%"-$&$,"-%"+1$/'$(#$ %"-$/'.;$4/-"';-$"+$(4'&,")."$(4$.*,"-3+&#"#$9"%$G"+.C+$#&)$9&)&#3-$9('#6$!"##"$0/9$4b$#&)$*%#-C0$*+%"-$ %"+$0/)%"$0-&'1$G,/-$)(+%"+%"$&$%"$#/$2)/00"$8;$G,"-$.&%"$(4'(,$9('#$#&)$"+#"+$D/,5"#*+&/+"+$"))"-$ jdk1$4/-$(#$0*++"$,3-"$9"%$&$%"-".$())&(+m"-1$4/-$8;$%"+$9;%"$(#$0*++"$+c%"$2".0c##")."$4-($.#/-9('"-+".$9&)&#3-6 e)/2()&."-&+'"+.$.&%.#"$%&9"+.&/+$"-$&+%*.#-&"+.$*%,&0)&+'1$./9$g(-$&+%4)c%")."$8;$%"+$&+#"-+(#&/+()"$ (-2"5%.%")&+'6$K-2"5%.%")&+'"+$8;$')/2()#$8)(+1$"-$2)","#$'"+.&%&'#$(4G3+'&'1$/'$%"##"$G(-$2)(+%#$(+%"#$ 9"%4=-#$"+$(4P&+%*.#-&()&."-&+'$(4$,&.."$(4$%"$#&%)&'"-"$&+%*.#-&)(+%"1$.(9#&%&'#$9"%$(#$"+$ &+%*.#-&8-/%*0#&/+$G(-$,*+%"#$4-"9$&$#&%)&'"-"$&00"P&+%*.#-&)(+%"6$!"++"$&+%2C-%".$(4G3+'&'G"%$G(-$ /'.;$9"%4=-#1$(#$%"#$"-$2)","#$)(+'#$.,3-"-"$4/-$%"$"+0")#"$.#(#"-$(#$0/+#-/))"-"$%"-".$=0/+/9&6$:;$%"+$ 9;%"$"-$%"+$')/2()"$=0/+/9&$/'.;$9"%$#&)$(#$4-(#('"$.#(#"-+"$.*,"-3+&#"#$8;$"#$9"'"#$,3."+#)&'#$8*+0#6 $$

14 D/9$4=)'"$(4$')/2()&."-&+'"+$.0"-$%"-$"+$9('#4/-.0C%")."6$B(#&/+().#(#"+$9&.#"-$"+$%")$(4$.&+$9('#1$/'$.(9#&%&'#$9&.#"-$(*#/-&#"#"-+"$"+$.#/-$%")$(4$%"-".$(*#/-&#"#1$%($%"$&00"$)3+'"-"$0(+$0/99"$9"%$.(+%"$.,(-1$/'$.;)"%".$9&.#"-$%"$/'.;$"+$%")$(4$%"-".$9('#6$Q+%&,&%"#$2)&,"-$&$G=5"-"$'-(%$.(#$&$M"+#-*91$/'$ 2)&,"-$/4#"$.&+$"'"+$(*#/-&#"#6$!"-4/-$/8.#;-$%"-$"#$0-(,$/9$%"#1$9(+$0(+$0()%"$8"-./+)&'$9('#6$!"#$ 2"#C%"-$(#$&+%&,&%"-$=+.0"-$"+$G=5"-"$'-(%$(4$."),2".#"99")."$/'$0/+#-/)$/,"-$.&+$"'"+$#&),3-")."6$!"#$"-$ 0-(,"#$/9$8"-./+)&'$9('#1$%"-$9"%4=-"-$"#$0-(,$/9$%"9/0-(#&."-&+'$(4$.(94*+%"#.$&+.#&#*#&/+"-+"6 I"%$')/2()&."-&+'$4=)'"-$./9$.('#$(#$+(#&/+().#(#"+$2)&,"-$4-(#('"#$"+$%")$(4$%"+$9('#$./9$%"+$#&%)&'"-"$ G(,%"6$!"++"$9('#$/,"-';-$#&)$,&-0./9G"%"-$"))"-$/,"-+(#&/+()"$/-'(+&.(#&/+"-1$./9$4b$Uj6$!"#$ 2"#C%"-$(#$2"4/)0+&+'"+$&$%"+$"+0")#"$.#(#$/'.;$4;-$4-(#('"#$"+$%")$(4$.&+$9('#1$%($9(+$-"+#$ 8(-)(9"+#(-&.0$2"4&+%"-$.&'$)3+'"-"$,30$4-($2".)*#+&+'.8-/M".."+6$D('#$8;$"+$(+%"+$9;%"1$.;$,"%#('".$ 2".)*#+&+'"-1$%"-$G(-$2"#C%+&+'$&$2/-'"-"+.$+3-9&)5=1$)(+'#$,30$%"-4-(6$!"##"$2"#C%"-$(#$2/-'"-"+$ 0/99"-$#&)$(#$4=)"$"+$9('#".)=.G"%$/,"-$4/-$%"$3+%-&+'"-$/'$%"$2".)*#+&+'"-$%"-$G(-$2"#C%+&+'$4/-$ G,"-%('"+6$D;)"%".$2)&,"-$()9&+%")&'$8(-)(9"+#(-&.0$8/)&#&0$9&+%-"$&+#"-"..(+#1$%($9(+$&00"$4=)"-$%"#$ G(-$.;$.#/-$2"#C%+&+'$&$"+$,"-%"+1$G,/-$%"-$"-$.;$9(+'"$4/-.0"))&'"$4(0#/-"-$%"-$.8&))"-$&+%$&$4/-G/)%$#&)$ 2".)*#+&+'"-6$!"##"$.".$#C%")&'#$&$%('1$8;$(#$(+%")"+$(4$9"%)"99"-$&$8/)&#&.0"$8(-#&"-$"-$4()%"+%"1$%/'$.0C)%".$%"##"$/'.;$(#$#-/"+$8;$%"$.#/-"$4/-#3))&+'"-$"-$4/-.,*+%"#1$/'$&%"/)/'&"-+"$G(-$4"5)"#6 D/9$"+$-"(0#&/+$8;$/,"+.#;"+%"$/8.#;-$"#$%"9/0-(#&."-&+'.0-(,6$!"#$%"-$.0"-$&$9/%"-+&#"#"+$+;-$ 9"++".0"-$4=)"-$(#$%"$2)&,"-$4-(#('"#$9('#"+$/,"-$%"-".$/9'&,")."-$"-1$(#$%"$.='"-$"+%+*$.#=--"$ %"9/0-(#&$&$%"-".$+3-G"%6$!"#$2"#C%"-$9"-"$0/+0-"#1$(#$+;-$"+$%")$(4$9('#"+$/,"-$+(#&/+().#(#"+$ 4-(#('".$%"$9"++".0"-$%"-$)","-$&$%"+1$-"('"-"-$%"$8;$%"+$9;%"1$(#$%"$=+.0"-$.#=--"$&+%4)C%")."$/'$ 9"%2".#"99")."$&$%"-".$G,"-%('$/'$&$+(#&/+().#(#"+.$&+.#&#*#&/+"-6$!"##"$0/99"-$46"0.$#&)$*%#-C0$,&($"#$ 0-(,$/9$9"%2".#"99")."$8;$.0/)"-$/'$(-2"5%.8)(%."-1$.(9#$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-6 Remix-kultur L"9&bP0*)#*-"+$"-1$./9$%"#$/'.;$4-"9';-$(4$+(,+"#1$"+$0*)#*-$G,/-&$0*)#*-8-/%*0#&/+$4/-"';-$,"%$(#$ '"+9&0."$#&%)&'"-"$0*)#*-8-/%*0#"-6$!"#$G(+%)"-$0/-#$.('#$/91$(#$.3##"$0*)#*-8-/%*0#"-$&+%$&$"+$+C$ 0/+#"0.#6$BC"$8-/%*0#"-$/8.#;-$+;-$0*)#*-8-/%*M"+#"+$X"))"-$%5\"+$"))"-$-"9&b"-"+Y1$.(99"+.3##"-$ 4/-.0"))&'"$0*)#*-8-/%*0#"-$8;$+C"$9;%"-$/'$&$+C"$.(99"+G3+'"6$!"#$0(+$4b$.0"$,"%$(#$.3##"$9/%"-+"$ G&8G/8P9*.&0$#&)$"+$%(+."4&)9$4-($EJh?\"-+"1$.;$%"-$%"-,"%$/8.#;-$"#$+C#$*%#-C01$./9$"-$4/-.0"))&'#$4-($ %"$#/$."),.#3+%&'"$8-/%*0#"-6$!"$+C"$.(99"+G3+'"$0(+$,3-"$9"%$#&)$(#$.0(2"$4/-.0"))&'"$-"4)"0.&/+"-$ G/.$8*2)&0*91$/'$0(+$.(9#&%&'#$-*99"$0*+.#+"-&.0"$0,()&#"#"-$/'$,3-"$9"%$#&)$(#$'=-"$0*)#*-(-,"+$ -")",(+#1$,"%$(#$-")(#"-"$%"+$#&)$+*#&%"+$/'$%"+$0*)#*-$8*2)&0*9$0"+%"-6 $2

15 L"9&bP0*)#*-"+$G(-$4/-.0"))&'"$0*)#*-"))"$/'$#"0+/)/'&.0"$4/-*%.3#+&+'"-6$Z"/-"#&0"-"+$7"/$I(++/,&MG$ 2".0-&,"-$%"+$M/98*#"-2(."-"%"$0*)#*-$.;)"%".$kL)*"2)(021.(2,3*,+*$%%*+,07)*,+*:.%(.0'*1':,7')*:,78.('0E 1$)'"=*Q'*$0'**23:0'$)23&%?*R23('0+$:23&R*(,*80'",723$3(%?*:.%(.0$%*"$($*E*('F()=*89,(,&0$89)=*+2%7)=*7.)2:=* #20(.$%*'3#20,37'3()4*<3*)9,0(=*Q'*$0'*3,*%,3&'0*23('0+$:23&*(,*$*:,78.('0*1.(*(,*:.%(.0'*'3:,"'"*23*"2&2($%* +,074l $4 $Q$.&+$:G6%6$ L::'))*M.%(.0'*N9'*O'72F$1%'*M.%(.0'*,+*P0,).7'0)*$3"*(9'*M.%(.0$%*P,%2:?*,+*(9'* I.0,8'$3*!32,3$.0-&,"-$<5(-0&$`()#C../+1$(#$%"++"$0*)#*-$#C%")&'.#$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$a/-)%$a&%"$ a"21$./9$0(+$.".$./9$"+$.#/-$%(#(2(."1$4c)%#$9"%$#"0.#"-1$2&))"%"-1$,&%"/$/'$)c%1$0)(-$#&)$(#$2)&,"$ 9(+&8*)"-"#$(4$2-*'"-+"6$F/98*#"-"+.$&+%#/'$&$0*)#*-"+1$2"#C%"-$&00"$2(-"$(#$%"-$/8.#;-$+C"$0*)#*-"))"$ 8-/%*0#"-1$9"+$(#$%"$0*)#*-"))"$8-/%*0#"-$,&$0"+%"-$X#,1$-(%&/1$(,&."-Y$/'.;$3+%-"-$0(-(0#"-6$ j%,&0)&+'"+$g"+&9/%$.#=--"$2-*'"-%")#('")."$/'$&+#"-(0#&/+1$"-$9"%$#&)$(#$*%,&.0"$4/-.0"))"+$9"))"9$ -.3)(3'0* /'$ 8.1%2-.7 %$ 6$D;)"%".$/8.#;-$2"'-"2"#$:-/.*9"-1$`()#C../+$M&#"-"-$T")&b$D#()%"-$./9$&$.&+$ (-#&0")$N9'*I3"*,+*$3*I0$S*(9'*<3('03'(*92()*&0,.3"$4-($>??E$.&'"-$H(9'*23('0$:(2#'*$3"*8$0(2:28$(,0?*3$(.0'*,+*,3E%23'*$0(*Q,0-)*)''7'"*(,*'0,"'*"2)(23:(2,3*1'(Q''3*$0(2)(*$3"*$."2'3:'*$3"*,++'0*$*7,"'%*+,0*Q9$(*),7'* :$%%'"*(9'*02)'*,+*(9'*580,).7'05S*(9'*:,3).7'0*Q9,*2)*$%),*$*80,".:'04H 23 7(a-"+M"$7"..&+'1$"+$(4$4/-#()"-+"$4/-$-"9&bP0*)#*-"+$/'$4/-4(##"-$#&)$2/'"+$ K0''*M.%(.0'1$9"+"-$(#$%"-$ "-$4/-.0"))&'"$8(-(9"#-"$%"-$G(-$2"#C%+&+'$4/-$-"9&bP0*)#*-"+.$4-"9'(+'$/'$.8-"%+&+'6$!"#$%-"5"-$.&'$ /9$4&)%")&+'1$2&))&'#$/8#('"*%.#C-1$/8"+$./*-M"$./4#a(-"1$+"99"$-"%&'"-&+'-"%.0(2"-$/'$2&))&'$ 2;+%2-"%%"6$!"##"$"-$4/-*%.3#+&+'"+$4/-$%"+$-&'"$/'$4/-.0"))&'(-#"%"$.#-=9$(4$0-"(#&,&#"#1$2C''"#$8;$ 0-"(#&,&#"#1$./9$G(+$0()%"-$-"9&bP0*)#*-"+ 2$ 6!"++"$4/-9$4/-$0*)#*-8-/%*0#&/+$G(-$()#&%$"0.&.#"-"#6$7"..&+'$(-'*9"+#"-"-$4/-$(#$4b$A/))Ca//%$&$G=5$ '-(%$"-$'-*+%)('#$(4$8"-./+"-$%"-$2"+C##"%"$.&'$(4$G&+(+%"+.$9(#"-&()"6$!"-$4&+%".$/'.;$G")"$,3-0"-$%"-$ *%")*00"+%"$"-$2(."-"#$8;$(+%-".$9(#"-&()"6$!"+$(9"-&0(+.0"$&+.#-*0#=-$^6m6$R&))(9.$G/,"%,3-0$ P''8* >9,Q* XEJnhY1$2".#;-$*%")*00"+%"$(4$4&)90)&8$./9$^6m6$R&))(9.$.(9)"%"$.(99"+$%($G(+$(-2"5%"%"$./9$ 4&)9/8"-(#=-6$:;$#-/%.$(4$(#$%"++"$4&)9$"-$(4$.#/-$4&)9G&.#/-&.0$&+#"-".."1$0(+$%"+$&00"$*%'&,".1$%($%"#$"-$.#/-#$."#$"-$*9*)&'#1$(#$4-"9.0(44"$#&))(%")."$4-($())"$-"##&'G"%.G(,"-"6 L"9&bP0*)#*-$9=%"-$9/%.#(+%$4-($%"$"#(2)"-"%"$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$/'$0*)#*-8-/%*M"+#"-6$ :)(%"&+%*.#-&"+$0398"-$4b$4/-$(#$4/-2C%"$4&)%")&+'../4#a(-"$/'$G5"99".&%"-6$D"+".#$.".$./9$"0."98")$ %"+$%(+.0"$8)(%"2-(+MG".$&+#"-".."/-'(+&.(#&/+$QT:Q\.$4/-.='$8;1$(#$)*00"$4/-$Z")">\.$0*+%"-.$(%'(+'$#&)$ 2&##/--"+#$.&%"+$8&-(#"2(C6/-'1$9"%$8;.#(+%$/9$(#$.&%"+$&+%"G/)%"-$9(#"-&()"$%"-$0-3+0"-$%"-".$ 18 Manovich 2001, pp Valtysson Stalder Koman 2005 $%

16 9"%)"99"-.$/8G(,.-"##&'G"%"- 22 6$D(9#&%&'#$4/-.='"-$8-/%*M"+#"-+"$/'.;$(#$2".0C##"$%"-".$%&'&#()"$ 9(#"-&()"-$9"%$4/-.0"))&'#$!LIP./4#a(-"$X!&'&#()$L&'G#.$I(+('"9"+#Y1$G,/-,"%$%"$4/-G&+%-"-$ *(*#/-&."-"#$%&.#-&2*#&/+6$7"..&+'$(-'*9"+#"-$&00"$4/-$4&)%")&+'.#5"+".#"-$./9$12((,00'3()* "0.&.#"+.1$4/-$(#$ %"$0(+$2-*'".$#&)$(#$0-3+0"$/8G(,.-"##&'G"%"-1$9"+$G(+$9"+"-$(#$%"-".$"0.&.#"+.$"-$,&'#&'#1$4/-%&$%"$ /'.;$/84C)%"-$)/,)&'"$4/-9;)1$.;$./9$(#$*+%"-.#=##"$-"9&bP0*)#*-"+6$A(+$"-$.;)"%".$9/%.#(+%"-$(41$(#$.;0()%#"$8&-(#"-$*)/,)&'#$%")"-$/8G(,.-"#.2".0C##"#$9(#"-&()"6$A(+$"-$&$.#"%"#$4/-#()"-$4/-$"+$3+%-"#$ M/8C-&'G#P)/,'&,+&+'1$0/-#$.('#$=+.0"-$G(+$(#$'=-"$%"#$+"99"-"$(#$2-*'"$/8G(,.2".0C##"#$9(#"-&()"$8;$ +C"$9;%"-1$2)(+%#$(+%"#$,"%$(#$'=-"$%"#$+"99"-"$(#$4&+%"$/'$2"#()"$%"$-"##&'G"%.G(,"-+"6$Q$%('$0(+$%"#$,3-"$"+$*#-/)&'$2".,3-)&'$8-/M".$(#$4&+%"$4-"9$#&)$())"$-"##&'G"%.G(,"-+"$8;$"+$'&,"+$4&)91$%($2;%"$ 8-/%*M"+#"+1$&+.#-*0#=-"+1$0/98/+&.#"+$/6.6,1$G(-$-"##&'G"%"-6 2% Eksempler på remix-kultur:!^$!(+'"-$i/*."$ I3:,0'!" ^/+(#G(+$I(M&+#/.G$ >,*T,.*N923-*T,.*M$3*C'*P0')2"'3($ 27!/0*9"+#(-4&)9"+$ e//%$f/8c$<(%$f/8c 25 Den politiske tilgang [*+.#.#C-")."+1$D#C-")."+$4/-$<&2)&/#"0$/'$I"%&"-$/'$[*)#*-(-,.#C-")."+1$"#$&+.8&-(#&/+.0(#()/'$,"%$+(,+$ O'$:9*D.(U*E*<3)820$(2,3*(2%*10.&'023""0$&'%)'*,&*233,#$(2,3*2*-.%(.0'3)*#'0"'36$Q$&+%)"%+&+'"+$.0-&,"-$ 0*)#*-9&+&.#"-$F(-&+($FG-&.#"+."+c$H;'&*V#2%W*+,0')%6=*$(*#2*%'&'0*'3*&$3&*7'"*($3-'3*,7*10.&'023""0$&'%)'* ),7*'3*8$%'(*$+*3?'*7.%2&9'"'0*+,0*-.%(.0%2#'(*2*)('"'(*+,0*'3*1'&0/3)323&4*C0.&'023""0$&'%)'*2*-.%(.0'3* 9$3"%'0*+,0*72&*$(*)'*,7=*$(*-.%(.0'3*0/--'0*."*,&*+60*+$(*2*,)=*"'0*9#,0*#2*'0*X*,&*&2#'0*,)*'(*-,3)(0.-(2#(* 7'"E*,&*7,")82%6H 26 $A*+$.0-&,"-$(#$%"-$&$0*)#*-)&,"#$"-1$/'$G(-$,3-"#1$"+$%")$.0"8.&.$/,"-4/-$ 2-*'"-&+%-('")."1$9"+$.(9#&%&'#$/'.;$(#$9(+'"$$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$())"-"%"$"-$&$'(+'$9"%$(#$ 23"+Y0'* 2-*'"-&+%%-('")."6$Q$4=)'"$0*)#*-9&+&.#"-"+$4&+%".$%"-$#-"$'/%"$'-*+%"$#&)$(#$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$.0()$ &+,/),"-"$%"-".$2-*'"-"6 22 IFPI Danmark Lessig Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 6 $&

17 T/-$%"#$4=-.#"$0(+$%"#$4*+'"-"$./9$"#$-"%.0(2$4/-$&+.#&#*#&/+"-+"$#&)$(#$#&)#-300"$+C"$2-*'"-'-*88"-1$ &00"$9&+%.#$2=-+$/'$*+'"6$D(9#&%&'#$"-$%"#$/'.;$9"%$#&)$(#$'=-"$&+.#&#*#&/+"-+"$-")",(+#"$/,"-4/-$ 8*2)&0*96$!"+$(+%"+$'-*+%$"-1$(#$9(+$&9=%"0/99"-$/8)",").".=0/+/9&"+.$*%4/-%-&+'$#&)$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"6$Q$4=)'"$9&+&.#"-"+$G(+%)"-$%"#$H44,7=*9#,0"$3*-.%(.0%2#'(*$88'%%'0'0*(2%*'(*10'"(* 8.1%2-.7*,&*)-$1'0*,8%'#'%)'0=*),7*8.1%2-.7*&'03'*#2%*1'($%'*+,04*B'(*-0/#'0*1%4$4=*$(*#2*-'3"'0=*+,0)(60*,&* 23""0$&'0*#2"'3*,7*10.&'03')*X*(Y0*;'&*)2&'*-.3"'03')H*X*1'9,#=*#$3'0*,&*)2(.$(2,3*2*$01';"'(*7'"*$(*."#2-%'* 3?'*-.%(.0(2%1."6H 24 $!"+$#-"%5"$'-*+%$"-1$(#$9(+$0(+$#('"$.(9.8&))"#$9"%$2-*'"-+"$&+%$&$H44'3*1'#2")(* (2%0'(('%$&(*-.3)(3'02)-*'%%'0*-.%(.0+$&%2&*-#$%2('()."#2-%23&4*B'(*'0*#2&(2&(=*+,0"2*"'%($&'%)'=*"2$%,&*,&*"'%23&*$+*,8%'#'%)'0=*($3-'0*,&*#2"'3*2*"$&*'0*1%'#'(*'3*)'%#+Y%&'*+,0*7$3&'*10.&'0'4H 28 $[*)#*-9&+.#"-"+$8"'"-$()#.;$8;$ (#$2-*'"-&+,/),"-&+'$,&)$G(,"$"+$-300"$4/-%")"$4/-$&+.#&#*#&/+"-+"6 Q+.8&-(#&/+.0(#()/'"#$&+%"G/)%"-$&$()#$>J$"0."98)(-$8;$G,/-%(+$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$0(+$&9=%"0/99"$ %"$#-"$/,"+.#;"+%"$*%4/-%-&+'"-6$Q$())"$"0."98)"-+"$"-$%"#$&+.#&#*#&/+"-+"$."),$%"-$.#;-$4/-$0/+0-"#"$ 8-/5"0#"-$/'$%"-$'&,".$&00"$"0."98)(-$8;$(#$2-*'"-"$8;$"'"#$&+&#&(#&,$0(+$'&,"$.&'$&$0(.#$9"%$4b$(#$ 0'72F'* &+.#&#*#&/+"-+".$.(9)&+'"-6$N'$.;)"%".$.,(-"-$2"'-"2"-+"$ 10.&'023""0$&'%)'* /'$ 10.&'0"0'#'3*233,#$(2,3* 4-($&+.8&-(#&/+.0(#()/'"#$&00"$#&)$ O'72F* 2"'-"2"#$&$T-""$F*)#*-"6 J.%(.0$0#'3*X*72"(#';)0$88,0(*+0$*B2&2($%2)'023&)."#$%&'( '& 4* Q$-(88/-#"+$G(-$*%,()'"#$)&.#"#$"+$-300"$ 4/-.)('$#&)$%&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,"+$9"%$G"+2)&0$8;$2",(-&+'1$4/-9&%)&+'$/'$#&)'3+'")&''=-")."$G"-(46$ j%,()'"#$2".#;-$2)(+%#$(+%"#$(4$-"8-3."+#(+#"-$4-($4/-.0"))&'"$9&+&.#"-&"-1$g"-*+%"-$[*)#*-9&+&.#"-&"#1$ /'$-"8-3."+#(+#"-$4-($!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"01$D#C-")."+$4/-$<&2)&/#"0"-$/'$I"%&"-1$/'$ [*)#*-(-,..#C-")."+6$j%,()'"#.$/8'(,"-$"-$G/,"%.(')&'#$(#$0/-#)3''"$G,&)0"$9(#"-&()"-$%"-$0(+$/'$2=-$ %&'&#()&."-".$/'$(#$8-&/-&#"-"$%&.."1$.(9#$(#$H,#'0#';'=*9#2%-'*)'%'-(2,3)-02('02'0*"'0*-$3*1'3?((')*#'"* "2&2($%2)'023&*$+*."#$%&('*802,02('0'"'*"'%'*$+*-.%(.0$0#'3*,&*$31'+$%'*)'%'-(2,3)-02('02'0*(2%*"'*0')8'-(2#'* %Y)323&)7,"'%%'04H %$ $N'$(#$*%(-2"5%"$)=.+&+'.9/%")"-$#&)$%&'&#()&."-&+'./8'(,"-6 Q$-(88/-#"+$2".0-&,".$G,&)0"$4/-%")"$%&'&#()&."-&+'"+$,&)$G(,"$4/-$%"$4/-.0"))&'"$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-1$/'$4/-$.(94*+%"#.$2/-'"-"$'"+"-")#6$N9$2"#C%+&+'"+$(4$2/-'"-+".$(%'(+'$#&)$0*)#*-(-,"+$.0-&,".c$HL"&$3&'3* (2%*-.%(.0$0#'3*9$0*1'(?"323&*+,0*"'3*'3-'%(')*2"'3(2('(*,&*8'0),3%2&'*."#2-%23&*X*,&*+,0*$-(2#*"'%($&'%)'*2* )$7+.3"'(=*-.%(.0%2#*,&*"'7,-0$(26H %2 28 Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 7 29 Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 7 30 Digitaliseringsudvalget Digitaliseringsudvalget 2008, p 6 32 Digitaliseringsudvalget 2008, p 10 $7

18 !&'&#()&."-&+'.(-2"5%"#$/'$%"+$+C"$#&)'3+'")&'G"%$(4$0*)#*-(-,"+1$-*99"-$/'.;$"+$-300"$9*)&'G"%"-$ 4/-$0*)#*-)&,"#$/'$9(+$=+.0"-$(#$.3##"$0*)#*-(-,"+$&$.8&)$8;$+C"$9;%"-6$HZ2)2,3'3*'0*$(*"2&2($%2)'0'*"$3)-* -.%(.0$0#*."*+0$*'(*1'#$023&)9'3)?3=*7'3*2*%2&'*)6*9Y;*&0$"*."*+0$*9'3)?3'(*(2%*$(*&Y0'*-.%(.0$0#'3*10'"(* (2%&/3&'%2&*,&*"'0#'"*)/(('*"'3*2*)82%*86*3?'*76"'0*,&*1%$3"(*7$3&'*$-(Y0'04*L+)($3"'3*(2%*-.%(.0$0#'3=*(2%* +,0)(6'%)'=*+$):23$(2,3*,&*+,0(,%-323&*$+*"'3=*)-$%*&Y0')*723"0'*+,0*+%'0'4*B2&2($%*(2%&/3&'%2&9'"*,&*+,072"%23&* '0*'(*.,7&/3&'%2&(*0'")-$1*2*'3*)6"$3*1')(0/1'%)'45 '' $B;-$0*)#*-(-,"+$.3##".$&$.8&)$8;$+C"$9;%"-$0(+$%"+$ 4*+'"-"$./9$9/#/-$4/-$0*)#*-8-/%*0#&/+"+=* %"##"$0(+$.".$&$.(99"+G3+'$9"%$-"9&bP2"'-"2"#6$ j%,()'"#$.0-&,"-c$h<3"2#2".'%*(2%8$)323&=*-,%%'-(2#*"'%23&*x*,&*,&)6*$-(2#*7'")-$1'34*k,0*'3*"'%*$+*10.&'03'* '0*(2%&$3&'3*(2%*-.%(.0$0#'3*-$0$-('02)'0'(*#'"*$-(2#2('(4*B'(*9$3"%'0*,7*)'%#*$(*-.33'*&'3+,0(,%-'*7$('02$%'*,&*80,".:'0'*3?(4*G'0*&Y0*'3*7.%(28%2-$(,0'++'-(*)2&*&/%"'3"'=*9#,0*-#$%2('(*,&*#,%.7'3*2*'-)8,3'023&'3*$+* '-)2)('0'3"'*-.%(.0$0#)7$('02$%'*9$0*#2)(*)2&*$(*+.3&'0'*),7*7,(,0*+,0*80,".-(2,3*$+*3?*-.%(.0=*7'"*$%(*9#$"* "'(*23"'1/0'0*$+*8,('3(2$%'0=*16"'*-.3)(3'02)-=*23('%%'-(.'%(*,&*-,77'0:2'%(4H %&!&'&#()&."-&+'"+$,&)$%"-*%/,"-$2"#C%"$"+$9"-"$"44"0#&,$9(#"-&()"2"G(+%)&+'1$/'$,&)$+"%.3##"$.)&#('"$8;$ 9(#"-&()"-+"$/'$#-(+.8/-#*%'&4#"-6$!"##"$.".$%/'$&00"$./9$%"+$,3."+)&'.#"$;-.('$#&)$%&'&#()&."-&+'1$G"-$.".$ &$.#"%"#$.(9.8&))"#$9"))"9$&#$/'$&++/,(#&/+$./9$"+$,3."+#)&'$4(0#/-$4/-$*%,&0)&+'"+$(4$!(+9(-0.$ 0/+0*--"+M"",+"$&$"+$')/2()&."-"#$,"-%"+6$j%,()'"#$.0-&,"-c$ 5<(*,&*2)/0*23('03'(('(*&Y0*"'(*%'(('0'*$(*"$33'* 3'(#/0-=*23"9'3('*23+,07$(2,3*,&*23)820$(2,3*,&*."#'-)%'*2"''0*7'"*$3"0'4*<3('03'(('(*1%2#'0*)6%'"')*'3* )($"2&*#2&(2&'0'*+$-(,0*2*"'3*233,#$(2,3*,&*#2"'3),81?&323&=*),7*)-$%*."&Y0'*&0.3"%$&'(*+,0*B$37$0-)* -,3-.00'3:''#3'4*B'(*'0*86*"'33'*1$&&0.3"=*$(*7$3*,&)6*2*0'%$(2,3*(2%*-.%(.0$0#)23)(2(.(2,3'03'*2*)(2&'3"'*,7+$3&*)'0*"2&2($%2)'023&*),7*'(*72""'%*(2%*$(*.3"'0)(Y(('*3$(2,3$%'*)(0$('&2'0*+,0*."#2-%23&'3*$+* #2"'3))$7+.3"'(45* '# Digital billedkvalitet B;-$9(+$2".034#&'"-$.&'$9"%$%&'&#()"$2&))"%.(9)&+'"-1$/'$9*)&'G"%"+$4/-$2-*'"+$(4$2&))"%"-$G"-&1$"-$%"#$ +=%,"+%&'#$(#$4/-.#;$9*)&'G"%"-+"$/'$2"'-3+.+&+'"-+"$&$%"$4/-.0"))&'"$%&'&#()"$2&))"%4&)"-.$0,()&#"#"-6$`&$,&)$G"-$&00"$0/99"$&+%$8;$%"$8(-(9"#-"$%"-$G(-$9"%$."),"$2&))"%"#.$3.#"#&.0"1$"))"-$2&))"%#"0+&.0"$ 0,()&#"#$(#$'=-"$X.;./9$0/+#-(.#1$.#=51$.0(-8G"%$/'$.0=+G"%Y1$9"+$';$*%$4-($(#$%&.."$4(0#/-"-$"-$&$/-%"+1$ "))"-$&00"$.#;-$#&)$(#$3+%-".6$!"#$,&$&$.#"%"#$2".034#&'"-$/.$9"%1$"-$0,()&#"#"+$(4$%"+$%&'&#()"$4&)6$!&'&#()"$ 2&))"%4&)"-$4&+%".$&$4/-.0"))&'"$4&)4/-9(#"-1$/'$&$%"$2(."-$,&$2".034#&'"-$/.$9"%1$2"+C##".$G/,"%.(')&'#$ ^:Ue$/'$ZQTTP4&)"-6$^:Ue$"-$"+$9;%"$(#$0/98-&9"-"$2&))"%"-$&$%&'&#()$4/-91$/'$%&.."$4&)"-$,&)$/4#"$2)&,"$ 33 Digitaliseringsudvalget 2008, p 9 34 Digitaliseringsudvalget 2008, p Digitaliseringsudvalget 2008, p 9 $5

19 '"9#$&$^:UeP4&)4/-9(#"#6$^:Ue$2)&,"-$&$.#/-$*%.#-30+&+'$(+,"+%#$#&)$(#$%")"$2&))"%"-$8;$R/-)%$R&%"$ R"21$%($0/98-&9"-&+'"+$'=-$%"#$9*)&'#$(#$.8(-"$."-,"-8)(%.$/'$2;+%2-"%%"1$9"+$0/98-&9"-&+'"+$ 2"#C%"-$/'.;1$(#$+/'"#$%(#($,&)$';$#(2#6 %5 Z&44P4/-9(#"#$"-$"#$4/-9(#$%"-$0(+$&+%"G/)%"$4/-.0"))&'"$#C8"-$2&))"%4&)"-1$G"-*+%"-$^:Ue$4&)"-6$!".*%"+$ '&,"-$ZQTTP4/-9(#"#$9*)&'G"%$4/-$(#$'"99"$2&))"%"-$*%"+$#(2$(4$%(#(1$G,/-4/-$4&)"-$&$%"##"$4/-9(#$'&,"-$.#=-.#$9*)&'G"%$4/-$,&%"-"2"(-2"5%+&+'$/'$-"8-/%*0#&/+ %6 6$U+%")&'$."-$9(+$8;$+"##"#$"+$%")$2&))"%4&)"-$&$ 4/-9(#"#$eQT1$%"-$%/'$G(-$,3."+#)&'"$2"'-3+.+&+'"-$&$9*)&'G"%"+$4/-$(#$-"8-3."+#"-"$4(-,"-1$9"+$#&)$ '"+'3)%$"-$2"%-"$#&)$(#$,&."$)&+5"-$.0(2#$(4$8&b").$&$4;$4(-,"-g'-;#/+"-1$G,/-4/-$eQT$.53)%"+#$(+,"+%".$#&)$ (#$4/-9&%)"$2&))"%9(#"-&()"$&$4/-9&%)&+'.4/-9(#1$9"+$/4#"-"$#&)$/,"-.&'#.2&))"%"-1$%($4&)4/-9(#"#$&00"$ 4C)%"-$9"'"#$'-*+%"#$%"$4;$4(-,"-g'-;#/+"-6 %4 Z()"-$9(+$/9$%&'&#()"$2&))"%"-1$9"+"-$9(+$/4#".#$-(.#"-P2&))"%"-1$%"-$4&+%".$%/'$/'.;$,"0#/-P2&))"%"-1$ 9"+$%"#$"-$&00"$-")",(+#$(#$0/99"$&+%$8;$%&.."$&$%"++"$.(9"+G3+'6$U#$-(.#"-P2&))"%"$"-$2C''"#$/8$(4$"#$ '&,"+#$(+#()$-300"-$/'$0/)/++"-$(4$8&b").6$U+$8&b")$"-$%"#$9&+%.#"$&+%&,&%*"))"$")"9"+#$./9$"#$%&'&#()#$ 2&))"%"$&+%"G/)%"-1$/'$2".0-&,"-$"#$'&,"+#$8*+0#.$4(-,"$/'$)C..#C-0"6$U#$2&))"%".$%"#()5"-&+'.'-(%$%"4&+"-".$ *%$4-($(+#())"#$(4$8&b").$8"-$&+MG$X88&Y1$/'.;$0()%"#$/8)=.+&+'"+6$D;)"%".$2"#C%"-$"#$G=5"-"$(+#()$(4$8&b").$ 8"-$&+MG1$"+$G=5"-"$'-(%$(4$%"#()5"$&$2&))"%"#6$U+$+/-9()$M/98*#"-.03-9$G(-$"+$/8)=.+&+'$8;$V>$88&1$/'$ %"-4/-$"-$%"-$&+'"+$'-*+%$#&)$(#$)(,"$2&))"%"-$9"%$G"+2)&0$8;$,&.+&+'$8;$.03-9$&$"+$G=5"-"$/8)=.+&+' %8 6$ o+.0"-$9(+$(#$0*++"$p//9"$&+%$8;$2&))"%"#1$8;$.03-9"+1$"-$%"#$%/'$,3."+#)&'#$(#$2&))"%"#$2)&,"-$'"9#$&$ "+$,3."+#)&'$.#=--")."1$%($%"-$"))"-.$';-$%(#($#(2#1$/'$2&))"%"#$2)&,"-$H8&b")"-"#H$,"%$p//96 D0()$"#$2&))"%"$2-*'".$#&)$8-&+#$&$'/%$0,()&#"#1$0-3,"-$%"#$#&)$'"+'3)%$"+$)(+'#$G=5"-"$/8)=.+&+'1$./9$ 9&+&9*9$&$q??$88&1$9"+$'"-+"$9"-"6$A,&.$9(+$4/-.='"-$(#$8-&+#"$"))"-$#-C00"$"#$2&))"%"$&$V>$88&1$ 2)&,"-$%"#$H8&b")"-"#H$8;$.(99"$9;%"$./9$G,&.$9(+$4/-.='"-$(#$p//9"$&+%$8;$"#$.03-92&))"%"$&$)(,$.#=--")."6 36 Wikipedia: JPEG. 37 Wikipedia: Tagged Image File Format. 38 Wikipedia: Graphics Interchange Format. 39 Wikipedia: Image resolution. $6

20 Opsummering!"$.(94*+%.3+%-&+'"-$%"-$"-$2".0-","#$&$%"$/,"+.#;"+%"$(4.+&#$G(-$"+$-300"$0/+."0,"+."-$4/-$ +(#&/+().#(#"+$/'$4/-$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"6$T/-$+(#&/+().#(#"+$2"#C%"-$%"#1$(#$%"+.$2"#C%+&+'1$-")",(+.$ /'$"0.&.#"+.$#-*".6$T/-$(#$%399"$/8$4/-$%"++"$#-*..")1$.0"-$%"-$G/.$+(#&/+().#(#"+$"+$9/%-"(0#&/+6$!"$ 8-3M&."$8-/M".."-$2('$%"++"$9/%-"(0#&/+$,&)$,&$&00"$0/99"$&+%$8;$&$%"++"$/8'(,"1$,&$,&)$2)/#$ 0/+.#(#"-"$(#$%"-$/8.#;-$"#$8/)&#&.0$=+.0"$/9$(#$/8-"#G/)%"$+(#&/+()4=)")."+$G/.$2/-'"-"+6$!"##"$.".$ 2)(+%#$(+%"#$,"%$(#$%"-$4-($8/)&#&.0$.&%"$/4#"$#()".$/9$2",(-&+'$/'$4/-9&%)&+'$(4$0*)#*-(-,"+6$[*)#*-(-,$ "-$"#$2"'-"2$%"-$&+#"-+(#&/+()#$."#$2"'C+%#"$(#$,3-"$"+$%")$(4$%"+$0*)#*-8/)&#&.0"$%('./-%"+$&$EJV?\"-+"1$ &3 $ [*)#*-(-,.2"'-"2"#$0(+$.;)"%".$.".$./9$"#$8/)&#&.0$-"%.0(2$#&)$(#$'&,"$G&.#/-&"+$"+$+(#&/+()$,&+0")1$/'$ %"-9"%$4*+'"-"$$./9$"#$,3-0#=5$#&)$(#$/8-"#G/)%"$+(#&/+()4=)")."+$G/.$2/-'"-"+6 Q$.83+%&+'.4")#"#$9"))"9$+(#&/+().#(#"+$/'$')/2()&."-&+'"+$4*+'"-"-$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$./9$"#$ 8/)&#&.0$-"%.0(2$&$0(98"+$4/-$(#$2&2"G/)%"$+(#&/+()4=)")."+$G/.$2/-'"-"+6$!"-4/-$)&''".$%"-$4-($8/)&#&.0$.&%"$8-".$8;$&+.#&#*#&/+"-+"$4/-$(#$2",(-&+'1$4/-9&%)&+'$/'$#&)'3+'")&''=-")."$(4$0*)#*-(-,"+1$./9$/'.;$.".$&$M&#(#"-+"$4-($0*)#*-9&+&.#"-"+6$!"##"$'=-".$4/-$"0."98")$'"++"9$%&'&#()&."-&+'6 D(9#&%&'#$2"#C%"-$.(94*+%.3+%-&+'"-+"$"#$.#=--"$=+.0"$/9$."),2".#"99")."$/'$%"9/0-(#&."-&+'$G/.$ %"$"+0")#"$2/-'"-"1$G,&)0"#$-".*)#"-"-$&1$(#$%"$.#&))"-$+C"$0-(,$#&)$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"1$%"-$&00"$)3+'"-"$ 0(+$4*+'"-"$(*#/-&#3-#1$9"+$"-$+=%#$#&)$&$G=5"-"$'-(%$(#$4*+'"-"$8;$2-*'"-+".$,&)0;-6$<-*'"-+"$.#&))"-$ 0-(,$/9$.#=--"$#&)'3+'")&'G"%$(4$9(#"-&()"#1$2;%"$4C.&.0$/'$%&'&#()#1$/'$=+.0"-$.#=--"$&+%4)C%")."$8;1$ G,&)0"#$9(#"-&()"$%"-$&+%0=2".$"))"-$4/-$4b$"#$#"(#"-1$8;$G,&)0"$.0*".8&)$%"-$/8.3##".6$D/9$/'.;$!&'&#()&."-&+'.*%,()'"#$"-$/893-0./99"$8;$"-$%"-$"+%,&%"-"$"#$=+.0"$4-($2/-'"-+"1$/9$(#$,3-"$ 9"%.0(2"+%"$&$%"-".$/9'(+'$9"%$0*)#*-"+1$G,&)0"#$+"#/8$"-$".."+."+$(4$-"9&bP0*)#*-"+6 [*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$9=%"-$.;)"%".$0-(,$4-($#/$2",3'")."-$&$.(94*+%"#6$!"+$"+"$"-$"#$8/)&#&.0$=+.0"$ /9$(#$.3##"$0*)#*-(-,"+$&$4/0*.1$/'$%"+$(+%"+$"-$2-*'"-+".$=+.0"$/9$9"%2".#"99")."$/'$='"#$ #&)'3+'")&'G"%6 40 Johannsen 2007, p 20 $4

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Modul 3: Sandsynlighedsregning

Modul 3: Sandsynlighedsregning Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 3: Sandsynlighedsregning 3.1 Sandsynligheder................................... 1 3.2 Tilfældig udtrækning fra en mængde........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng?

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng? Hvor kommer du fra Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng Slutkonference ulaen på arhus Universitet, d. 31 marts 2014 Frank Grønlund Jørgensen Ph.d. i biologi fra U med fokus

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen

2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen 2Orienteringsløb træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Orienteringsløb Træningsbaner med få poster og mange stræk af Rolf Andersen Amager Orienteringsklub Side 2 af 7 1Orienteringsløb

Læs mere

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør Dorthe Jakobsen Fra: Ole Bandelow Winther Sendt: 8. juli 2014 10:08 Til: Søren Langholm Emne: VS: Anmodning om ekspropriation og fastlæggelse af erstatning Vedhæftede filer:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009

Søhøjlandet - hvis du vil være helt på toppen 2009 h h h å 2009 RY KANDERBORG GALTEN HØRNING b.c h 2009 www.b.c Tf.: +45 8669 6600, f@b.c K 3 /b Bb Hb 20 /G Bb P 10 T 7 8660 b 8464 G Åb / Öffz / O h M f / M F / M f / M F / 2/6 30/8 2009: M / MD / M F M

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

DM01 DM01. 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 13/5-2003. Side 1 af 7

DM01 DM01. 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk. D12, Elias 13/5-2003. Side 1 af 7 DM01 DM01 4. Obl. Afl. Jacob Christiansen, 130282, jacob.ch@mail.tdcadsl.dk D12, Elias 13/5-2003 Side 1 af 7 DM01 Indholdsfortegnelse: BILAG:...2 1 FORMÅL:...3 2 KLASSER:...4 2.1 DNA2:...4 2.1.1 METODER:...4

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

VIDEOKONFERENCE I RETSSALE

VIDEOKONFERENCE I RETSSALE ! VIDEOKONFERENCE I RETSSALE! "#$%%&!'!(!)*!+&,&-.&#/!0$,123-.3-4!5267#,1.34!!8&9:&;&#!?3@7:19-&2! Synopsisskema/projektbeskrivelse Humanistisk Informatik Efterår 2009 Vejleder: Hanne Westh

Læs mere

Rapport ARoS driftsøkonomi Juni 2006

Rapport ARoS driftsøkonomi Juni 2006 Rapport ARoS driftsøkonomi Juni 2006 ! "#$% &' () *% ) + +, + " # " ) + " + &, + )! ) + +, + -.% ) + +, +./! ) + +, + ")0 ") + " + &1%2 &) + &, + *% # )! " -.% &.%! ( ")0! ( &1%2 3 %2) 34 ) #!4 )456 2

Læs mere