!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/ !"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/"

Transkript

1

2 !"#$%&'%()*%(+$+,&-+.)")()% /+.#)--)%0#-,#"&"/!"#$"%&'()*+,*-./&''&-,/ 0"#1*1".211"##/,'/#'(3"4 02,.2%./-%*(-4(5*1/#'6(-4(-7,/5/,6 '/''"$32#1/.'(&2,.2%*#'.*.2.*-#/% 8-12,-74"5/(5/9,/1.("3 )/.:(;2#<&/% =1"%+/91/.("3 AB%1*449-%.(CD(9"#2"%(EFFGD H74"5/#(/%('".($/1I )%?1./&'.I(J1-+/(K"%"$-#1(L%-

3 Indholdsfortegnelse Side Indhold 2 Indledning KAP 1 4 Problemfelt 5 Problemformulering 5 Afgrænsning 6 Metode KAP 2 9 Den visuelle kulturarv i spil 9 Konsekvenserne af det senmoderne 12 Remix-kultur 14 Den politiske tilgang 16 Digital billedkvalitet 18 Opsummering KAP 3 19 Det Kongelige Bibliotek 19 Samlingerne 20 Mængder 21 Den digitale billedkvalitet 23 Billedeksempel 24 Målgrupper 25 Selvstændige aktørers arbejde med KB's samlinger 25 Opsummering KAP 4 27 Library of Congress 28 Samlingerne 28 Mængden 29 Den digitale billedkvalitet 30 Billedeksempel 31 Målgrupper 31 Selvstændige aktørers arbejde med LC's samlinger 33 Opsummering KAP 5 34 KB som facilitator? 35 Konklusion 37 Litteratur $

4 Indledning!"#$%&'&#()"$*+&,"-.$,/0."-$/'$,/0."-1$2)(+%#$(+%"#$#(00"#$,3-"$%"+$4/-#.(##"$%&'&#()&."-&+'$(4$ 0*)#*-(-,./25"0#"-6$7/0()"1$+(#&/+()"$/'$')/2()"$&+#"-".."-$.8&))"-$9"%1$/'$&+#"-".."+$,&)$+3.#"+$&+'"+$ "+%"$#('"6 Interesse fra oven$ 0*)#*-9&+&.#"-$F(-&+($FG-&.#"+."+$/91$(#$"#$+C#$*%,()'$&$')/2()&."-&+'..#-(#"'&"+.$)C.$.0()$'-(+.0"$ 2&2)&/#"0"-+".$-/))"$&$,&%"+..(94*+%"#1$/'$*%#()#"$(#$H!"#$%&'()*+,-.)*)-$%*#/0'*+,%-'121%2,('-'03')*,&* +,0)-323&)121%2,('-'03')45*!"-*%/,"-$.0()$*%,()'"#$4/-G/)%"$.&'$#&)$"0."98)"-$8;$+C"$8(-#+"-.0(2"-$/'$ 9/%"))"-$4/-$4/-9&%)&+'$(4$%&'&#()$0*)#*-(-, $ 1$/'$8-3."+#"-"$"+$-300"$(+2"4()&+'"-$&$.#(-#"+$(4$>?E?6$ I&+&.#"-"+$#()#"$/'.;$/9$%"#$&'(+',3-"+%"$*%,()'.(-2"5%"$,"%-=-"+%"$%&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,"+1$/'$ +3,+#"$"+$(4$%"$())"-"%"$/44"+#)&''5/-%"$(+2"4()&+'"-1$+"9)&'$%"+$/9$ (#/0&6'3"'*+,072"%23&*$+*"2&2($%* -.%(.0$0#*7'"*."&$3&)8.3-(*2*10.&'01'9,#6$!"+$"+%")&'$-(88/-#$4-($!&'&#()&."-&+'.*%,()'"#$4/-,"+#".$ (4)","-"#$&$5(+*(-$>??J6$K#$9&+&.#"-"+$,()'#"$(#$+3,+"$%&'&#()&."-&+'.(-2"5%"#$4/-0)(-"%"$G*+$."),$,"%$(#$.&'"$(#1$H"'(*'0*9'%(*:'3(0$%(*+,0*#,0')*233,#$(2,3)$01';"'4*<--'*1$0'*+,0*121%2,('-'03'*,&*$3"0'*#/)'3(%2&'* #2"'3)23)(2(.(2,3'0=*7'3*+,0*9'%'*)$7+.3"'(4*>$7(2"2&*'0*"'(*-%$0(=*$(*"'0*'0*1'9,#*+,0*&,"'* +,00'(323&)7,"'%%'0=*"'0*)2-0'0=*$(*#2*."3?(('0*"'3*"2&2($%2)'0'"'*-.%(.0$0#*,8(27$%(4! D)*##")&'#$+3,+#"$0*)#*-9&+&.#"-"+$%"+$+C"$-(88/-#$9"%$#&#)"+$L"(MG$N*#O % %"-$G(+%)"-$/9$ 2-*'"-&+%%-('")."$/'$&++/,(#&/+$&$0*)#*-"+.$,"-%"+$P$/'$,&'#&'G"%"+$G"-(4O$ Interesse fra neden$ Q$"+$(4$%"$."+".#"$*%'(,"-$(4$R""0"+%(,&."+.$0*)#*-."0#&/+$.0-&,"-$FG-&.#&(+$S%"$T-/.#G/)9$*+%"-$ /91$G,/-%(+$93+'%"+$(4$2&))"%"-$8;$+"##"#$,/0."-$"0.8)/.&,#6$ A")%&',&.$4/-$T-/.#G/)9.$&+#"-".."$4/-$2&))"%"-1$9"+$9(+')"+%"$9*)&'G"%$4/-$(#$/,"-.0*"$G,/-$G(+$.0()$ 4&+%"$%"91$"-$"+$-300"$%"%&0"-"%"$ 1%,&$0-2#2)('0* 4*)%#$2".034#&'"%"$9"%$H444$(*&6*2*"'(*.'3"'%2&'*$0-2#*86* A3)*#'&3'=*),0('0'*,&*)'0#'0'4*444*B'*"'"2-'0'"'*1%,&$0-2#2)('045 " $ 1 Christensen, Christensen, Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008 &!'()!*+,-./,01!2334 2

5 U#$(4$"0."98)"-+"$4-($(-#&0)"+$"-$2&))"%2)/''"+$ C21%2D"?))'? # *G,/-$2)/''"-"+$:"(0(C$&+%.M(++"-$/'$ :,8?E 8$)('0$4-($G,/-$G(+$4&+%"-$%"#$"'+"#6$L".*)#(#"#$"-$"+$)&+%$.#-=9$(4$0/22"-.#&0$4-($EV??P#())"#1$ 9&%%")()%"-)&'"$'*%.2&))"%"-1$2&))"%"-$*%4=-#$&$8G/#/MG-/9"$/'$9"'"#$9"'"#$9"-"6$ K+%-"$"0."98)"-1$4-($ )2(')$,&$."),$4=)'"-$9"%$8;1$0*++"$,3-"$DG/-8C 5 $%"-$4/-9&%)"-$8-"$EJW?$4/#/P '*)%0/-+$4-($%"#$(9"-&0(+.0"$.(94*+%1$/'$N)&,"-$<"&'"$./9$8;$.&#$T)&M0-P.&#" 6 $2"-&'"-$/'$ &',($&&'0* )(+%.0(2.P$/'$(-0&#"0#*-4/#/.6 U0."98)"-+"$4-($2;%"$R""0"+%(,&."+$/'$,/-".$"'"+$G,"-%('1$,&."-$"+$-300"$"+0")#&+%,&%"-$%"-1$4/-%&$ %"$0(+$4;$4&+'-"+"$X/'.;$%"$%&'&#()"Y$&$&+#"-"..(+#$9(#"-&()"1$8;$"'"+$G;+%$,3)'"-$(#$(-2"5%"$9"%$%"##"$ /'$,&%"-"4/-9&%)"$%"#6$Z&)$#&%"-$&$"+$-;$/-&'&+()0,()&#"#1$9"+$'(+.0"$/4#"$ 0'72F'(* #&)$"#$=+.0"#$,&.*")#$ *%#-C06$N4#".#$*%"+$=0/+/9&.0$,&+%&+'$4/-$=5"1$9"+$&00"$()#&%6$ Undren fra os I"%$()$%"+$&+#"-".."$&$2-*'$(4$%&'&#()&."-"#$0*)#*-(-,1$$*+%-"-$%"#$/.$(#$[<$9"%$B(#&/+()2&2)&/#"0"#$./9$ "+$%")$(4$&+.#&#*#&/+"+1$&00"$.8&))"-$"+$,3."+#)&'"-"$-/))"6$!"#$*+%-"-$/.$(#$,&$&00"$G(-$."#$+/')"$."),.#3+%&'"$(0#=-"-$(-2"5%"$9"%$[<\.$.(9)&+'"-6$A,/-4/-] [=2"+G(,+$.C%$4/-$"+$4-/.."+$7(+'"2-/1$ %"$())"-$4=-.#"$%('"$(4$>??J$ I('+*.$<(C$^=)+"-$_$A"+-&0$!C2%(G) 5 bibliodyssey.blogspot.com 6 7 Beige, Oliver: Flickr: trialsanderrors. Internetadresse %

6 KAP 1 Problemfelt Z&)'3+'")&''=-")."$/'$2-*'$(4$%&'&#()&."-"#$,&.*")$0*)#*-(-,1$&+#"-".."-"-$/.$9"'"#1$/'$,&$"-$&$.0-&,"+%"$.#*+%$."),$&$'(+'$9"%$(#$ 0'72F'$"+$-300"$&+#"-"..(+#"$/'$9"'"#$'(9)"$4/#/.1$#&)$+C"$0*)#*-8-/5"0#"-6 `/-".$&+#"-".."$4/-$2-*'$(4$3)%-"$2&))"%9(#"-&()"-$G(-$-".*)#"-"#$&$(#$,&$G(-$'-(+.0"#$9*)&'G"%"-+"$4/-$(#$ '=-"$2-*'$(4$4/-.0"))&'"$2&2)&/#"0"-.$.(9)&+'"-6$`/-".$4=-.#"$0/+#(0#$.0"#"$'"++"9$7&2-(-C$/4$F/+'-"..\$ a"2.&#" 4 1$/'$,&.#"$"+$"+/-9$.(9)&+'$2-*'2(-#$9(#"-&()"$&$-"8-/%*M"-2(-$0,()&#"#$P$4-&#$/'$'-(#&.$ #&)'3+'")&'#$,&($%/a+)/(%6$U4#"-4=)'"+%"1$"4#"-$9(+'"$9"'(2C#".$%/a+)/(%1$-"##"%"$,/-".$&+#"-".."$.&'$ 9/%$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"06$!"++"$ :,3($23'0$4/-$%(+.0$0*)#*-(-,$2*-%"$%($/9$+/'"+$G(,"$9(#"-&()"$ %"-$0*++"$2-*'".$#&)$"+$)(+'$-300"$0*)#*-8-/5"0#"-6$I"+$+"51$"))"-$5/1$9(#"-&()"$"-$%"-$+/0$(41$9"+$&$"+$ 0,()&#"#$%"-$0*+$0(+$2-*'".$#&)$(#$0&''"$8;1$./9$&00"$0(+$%/a+)/(%".$&$2-*'2(-$0,()&#"#1$./9$%"#$&00"$"-$ #&))(%#$(#$(+,"+%"1$/'$./9$.;4-"9#$,&$.0*))"$2"+C##"$%"#1$,&))"$"4#"-)(%"$,/-".$)/99"-$'/%#$*%G*)"%"6$ G#,0+,0H* I"%$"+$9&+&.#"-$4/-$0*)#*-"+$%"-$=+.0"-$(0#&,"-&+'$(4$0*)#*-(-,"+1$9"%$"+$)(+'$-300"$."),.#3+%&'"$ (0#=-"-$9"%$9/%$8;$9"-"1$/'$9"%$"+$.8&-"+%"$ -"9&bP0*)#*-1$%"-$./9$+(,+"#$(+#C%"-$2)(+%"-$'(99")#$ 9"%$+C#1$"-$%"-$()$9*)&'$'-*+%$#&)$(#$4(M&)&#"-"$2-*'$(4$,/-".$43))".$,&.*"))"$0*)#*-(-,6$ I%%'0*'0*"'0H* `&$=+.0"-$9"%$/8'(,"+$(#$2")C."$.(9.8&))"#1$"))"-$%"#$9(+')"+%"1$9"))"9$%"$&+.#&#*#&/+"-$%"-$G(-$.#/-"$.(9)&+'"-$0*)#*-(-,1$/'$%"$(0#=-"-$%"-$=+.0"-$%&.."$&$.8&)1$9"+$/'.;$G,&)0"+$2"#C%+&+'$0*)#*-(-,$G(-$&$;-$ >??J6 8 &

7 Problemformulering `/-".$/8'(,"$G(+%)"-$/9$2-*'$(4$%&'&#()$0*)#*-(-,6$N9$%"9$%"-$G(-$.(9)&+'"-$(4$0*)#*-(-,./25"0#"-1$ /9$%"9$%"-$=+.0"-$/25"0#"-+"$&$.8&)1$/'$/9$%"9$%"-$.3##"-$0*)#*-(-,"+$&$4/0*.6$`&$=+.0"-$(#$(-2"5%"$ 9"%$4)"-"$(.8"0#"-$(4$#&)'3+'")&''=-")."$/'$2-*'$(4$%"+$%&'&#()"$0*)#*-(-,1$G,/-4/-$,/-".$ 8-/2)"94/-9*)"-&+'$&+%"G/)%"-$4=)'"+%"$.8=-'.9;)c$$ G#2%-'*1'(?"323&*9$0*"'(*$(*)(2%%'*"'3*#2).'%%'*-.%(.0$0#=*"'0*+23"')*2*7$3&'+,%"*9,)*)(,0'*3$(2,3$%'* -.%(.023)(2(.(2,3'0*),7*+F*B'(*J,3&'%2&'*C21%2,('-=*(2%*06"2&9'"*"2&2($%(H* *$!"-*%/,"-$=+.0"-$,&$(#$.3##"$4/0*.$8;$/9$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"0$&$%('$4(0#&.0$'=-$%"##"1$/'$G,&.$%"$ '=-1$/9$%"#$.;$0(+$'=-".$2"%-"1$G,/-4/-$,&$/'.;$=+.0"-$(#$2".,(-"$4=)'"+%"$(-2"5%..8=-'.9;)c! A,/-%(+$(-2"5%"-$!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"0X[<Y$9"%$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-]! A,/-%(+$(-2"5%"-$7&2-(-C$/4$F/+'-"..X7FY$9"%$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-]! A,/-%(+$0(+$[<$4(M&)&#"-"$2-*'$(4$%"-".$,&.*"))"$.(9)&+'"-] `&$G(-$,()'#$%"++"$/8%")&+'$%($,&$=+.0"-$%").1$(#$*+%"-.='"$G,/-,&%#$%"#$"-$&+#"-"..(+#$(#$(-2"5%"$9"%$ %"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,1$%").$G,/-%(+$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$*+%"-.#=##"-$%"##"$'"++"9$#&)'3+'")&''=-")."$(4$.(9)&+'"-+"6 Afgrænsninger `&$4/-.#;-$0*)#*-(-,$2-"%#$P$/'$&00"$0*+$./9$0*+.#,3-0"-1$,&$(+"-0"+%"-$/'.;$()9&+%")&'"$9"++".0"-.$ 4/#/.1$/'$8-/4"..&/+"))"$4/#/'-(4"-.1$0/22"-.#&00"-".$/'$(+%-"$,&.*")#$(-2"5%"+%"$8-/4"..&/+"-.$ 8-/%*0#"-1$,&."+%"$()9&+%")&'"$9"++".0"-.$)&,$/'$)",+"%6$B;-$,&$.0-&,"-$0*)#*-(-,$9"+"-$,&$())"$4/-9"-$ 4/-$,&.*"))"$/25"0#"-$/'$,/-".$4/0*.$"-$%"-4/-$&00"$G;+%.0-&4#"-$X/9"+%$%"$0(+$&+0)*%"-"$,&.*"))"$ /25"0#"-$&$9(-'"+Y1$2/'#-C0#"$#"0.#.&%"-$9696$ $$ `&$0*++"$+(#*-)&',&.$/'.;$G(,"$4/0*."-"#$8;$-&'.(-0&,"-1$9*.""-$96961$9"+$%($%"++"$/8'(,".$0(-(0#"-$ &00"$'&,"-$9*)&'G"%$4/-$*(+"%"$M(."P2".0-&,")."-1$G(-$,&$&$.#"%"#$,()'#$(#$4/0*."-"$8;$#/$)(+%".$ +(#&/+()2&2)&/#"0"-$G,/-$,&$*9&%%")2(-#$G(-$0*++"#$."$.&'+&4&0(+#"$4/-.0"))"1$./9$/8'(,"+$2")C."-$&$%"#$ 0/99"+%"6$ U+%")&'$"-$,/-".$4/0*.$&00"$&+.#&#*#&/+"-+".$9*)&'G"%"-$4/-$&+%#3'#.%300"#$,&-0./9G"%6$`&$"-$ /893-0./99"$8;$(#$%"-$4/-$=5"2)&00"#$"-$"+$.(94*+%.#"+%"+.1$"))"-$9;.0"$+3-9"-"$"#$8/)&#&.0$=+.0"1$ 7

8 /9$='"#$&+%#3'.%300"#$,&-0./9G"%$&$.#(#"+.$&+.#&#*#&/+"-1$9"+$,&$=+.0"-$9"%$/8'(,"+$(#$4/0*."-"$8;$.(94*+%"#.$/'$0*)#*-"+.$(-2"5%"$9"%$%"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,1$.+(-"-"$"+%$9*)&'G"%"-+"$4/-$(#$='"$ &+%#3'#"-+"$4/-$"+$"+0")#$&+.#&#*#&/+$G"-,"%6 A"-9"%$G(-$,&$/'.;$(4%300"#$,/-".$&+#"-".."$&$"0.#"-+"$(0#=-"-1$/'$&00"$&$&+.#&#*#&/+"-+".$"'+"$ 4/-9&%)&+'.8-/5"0#"-6$`/-".$4/0*.$"-$8;$&+.#&#*#&/+"-+".$.#&))"+$#&)$-;%&'G"%1$4-"9$4/-$4/-9&%)&+'6$`&$ 4/0*."-"-$()#.;$8;$#&)'3+'")&''=-")."1$4-"9$4/-$2",(-&+'$/'$0)(..&.0$4/-9&%)&+'6 Metode Opgavens struktur! `&$G(-$,()'#$(#$.#-*0#*-"-"$/8'(,"+$.;)"%".1$(#$,&$.#(-#"-$9"%$%"+$'-*+%)3''"+%".(94*+%.#"/-&6$!"##"$(4.+&#$/9G(+%)"-$2;%"$%"#$9/%"-+"$/'$."+9/%"-+"$.(94*+%1$%($,&$"-$+=%#$#&)$(#$ 2".0-&,"$%"#$9/%"-+"$4/-$(#$0*++"$4/-0)(-"$%"#$."+9/%"-+"6$U4#"-$%"#$0/99"-$"+$'"++"9'(+'$(4$ -"9&bP0*)#*-"+1$./9$"-$"+$0/+0-"#$.(94*+%.2",3'")."1$/'$"+$0/+."0,"+.$(4$%"#$."+9/%"-+"6$!($ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$('"-"-$*%$4-($"+$8/)&#&.0$,&-0")&'G"%1$G(-$,&$"#$(4.+&#$%"-$2".0-&,"-$G,&)0"$=+.0"-$ %"-$4-($8/)&#&.0$G/)%$"-$#&)$%"96$!&.."$(4.+&#$2-*'".$#&)$(#$,&."$%"$0-(,$/'$*%4/-%-&+'"-1$.(94*+%"#.$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$&$%('$.#;-$/,"-$4/-6$A"-"4#"-$0/99"-$"#$9"-"$#"0+&.0$(4.+&#1$%"-$/9G(+%)"-$ 2&))"%0,()&#"#6$A"-$,&.".$+/')"$(4$%"$8(-(9"#-"$%"-$2-*'".$#&)$(#$2"%=99"$2&))"%2(."-+"6$ U4#"-$(#$G(,"$.(#$%"+$,&.*"))"$0*)#*-(-,$&$.8&)$*%$4-($.(94*+%.93..&'"1$0*)#*-"))"$/'$#"0+&.0"$4(0#/-"-1$ 2".0-&,"-$,&$#/$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$%"-$G,"-$&.3-$"-$d+$(4$%"-".$+(#&/+.$G")#$.#/-"$0*)#*-(-,.2"G/)%"-"6*`&$.#(-#"-$9"%$%(+.0"$[<1$./9$"-$,/-".$4/0*.$&$/8'(,"+1$/'$.)*##"-$9"%$(#$2".0-&,"$(9"-&0(+.0"$7F6 A"-"4#"-$4=)'"-$"#$(4.+&#$G,/-$,&$%&.0*#"-"-$G,/-%(+$[<$&$G=5"-"$'-(%$0(+$4*+'"-"$/9$ 0*)#*-(-,.#&)'3+'")&''=-"-$"+%$&$%('1$.;)"%".$(#$0*)#*-(-,"+$.3##".$&$.8&)1$G/.$2;%"$0)(..&.0"$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$/'$."),.#3+%&'"$(0#=-"-6$ D&%.#$4=)'"-$0/+0)*.&/+$/'$/,"-.&'#$/,"-$(+,"+%#$)&##"-(#*-$/'$"98&-&6$ Litteratur `&$G(-$,()'#$(#$2"+C##"$/.$(4$e&%%"+.$#"/-&"-$./9$%"#$#"/-"#&.0"$'-*+%)('$4/-$,/-".$/8'(,"6$e&%%"+.$ #"/-&"-$"-$2-"%#$(MM"8#"-"%"1$/'$2)&,"-$2-*'#$&$9(+'"$.(99"+G3+'"6$`&$9"+"-$%"-4/-$(#$G(+.$#"/-&"-$ 0(+$2-*'".$#&)$(#$2".0-&,"$"+$%")$(4$.(94*+%"#$"))"-$"+$.(94*+%.&+.#&#*#&/+1$*%"+$(#$9(+$2"G=,"-$ 5

9 %&.0*#"-"$#"/-&"+.$,()&%&#"#6$S%"-9"-"$9"+"-$,&$/'.;$(#1$e&%%"+.f$#"/-&$0(+$2-*'".$#&)$(#$'&,"$"+$.(9)"#$ 4/-.#;")."$4/-$9(+'"$2"'-"2"-.$2"#C%+&+'$/'$.(99"+G3+'6$Z&)$(#$2".0-&,"$-"9&bP0*)#*-"+$G(-$,&$ 2"+C##"#$/.$(4$7(a-"+M"$7"..&'.$ K0''*:.%(.0' $ 1$.(9#$(4$%"+$+C)&'#$*%'&,+"$8G6%6P(4G(+%)&+'$L::'))*M.%(.0'* N9'*O'72F$1%'*M.%(.0'*,+*P0,).7'0)*$3"*(9'*M.%(.0$%*P,%2:?*,+*(9'*I.0,8'$3*!32,3 %& *(4$<5(-0&$`()#C../+6$ Q$4/-2&+%")."$9"%$,/-".$0(8&#")$/9$8/)&#&0$/'$0*)#*-(-,$G(-$,&$)3.#$"+$-300"$-(88/-#"-$/'$2"#3+0+&+'"-$ 4-($[*)#*-9&+&.#"-&"#$/'$*%,()'g-;%$G"-*+%"-6$!"#$0/-#"$(4.+&#$/9$%&'&#()$2&))"%0,()&#"#$"-$2(."-"#$8;$ &+#"-+"#0&)%"-$/'$,/-".$"'"#$&+#"+.&,"$/'$8-/4"..&/+"))"$0"+%.0(2$#&)1$/'$2-*'$(41$%&'&#()"$2&))"%"-6$ [(8&#)"-+"$/9$[<$/'$7F$"-$2"''"$2(."-"#$8;$)3.+&+'$(4$&+.#&#*#&/+"-+".$;-.-(88/-#"-$4-($>??hP>??V$.(9#$"98&-&.0$9(#"-&()"$53,+4=-$+"%"+4/-6$ Empiri!($4)"-"$(4$%"$-(88/-#"-$,&$'"-+"$,&))"$G(,"$2"+C##"#$/.$(41$4=-.#$4/-")&''"-$."+"-"$8;$;-"#$"))"-$&$>?E?1$G(-$,&$G"+,"+%#$/.$%&-"0#"$#&)$[<$/'$7F1$4/-$(#$0*++"$.#&))"$"+$-300"$8-3M&."$/'$*%%C2"+%"$.8=-'.9;)6$Q$ 4/-G/)%$#&)$7F$G(-$%"#$%".,3--"$&00"$,3-"#$9*)&'#$(#$-"5."$#&)$R(.G&+'#/+$4/-$(#$4/-"#('"$&+#"-,&"a1$ G,/-4/-$%"##"$"-$4/-"';"#$,&($"P9(&)6$!"#$"-$#&)$'"+'3)%$)C00"%".$/.$(#$&+#"-,&"a"$U-)(+%$[/)%&+'$ B&")."+$4-($[<1$%($,&$8;$%"##"$."9".#"-$G(-$4*)'#$#/$0*-."-1$2"''"$/9G(+%)"+%"$0*)#*-$/'$0*)#*-(-,$ 9696$P$/'$&$4/-2&+%")."$9"%$4('"#$!&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,$4&0$"+$(4#()"$8;$D)/#.G/)9"+6$`&$,(-$%/'$ /893-0./99"$8;$(#$,&$/'.;$,&))"$0*++"$2"+C##"$%"++"$0/+#(0#$#&)$G"-,3-"+%"$/8'(,"1$G,/-4/-$"+$ -300"$(4$.8=-'.9;)"+"$&$&+#"-,&"a"#1$0*+$,"%-=-"-$%"++"$/8'(,"1$/'$(+%-"$&00"6$ Q+#"-,&"a4/-9"+$,&$2"+C##"%"$/.$(41$"-$%"#$G(),.#-*0#*-"-"%"$&+#"-,&"a1$./9$,&$(+,"+%#"$#&)$(#$0/99"$ /90-&+'$"+$-300"$.8=-'.9;)$X./9$4/-9;)$9"%$%&'&#()&."-&+'$(4$2&))"%2(."-+"1$9;)'-*88"-$/'$.(9)&+'"-+".$&+%G/)%Y1$*%"+$(#$,&$4/-,"+#"%"$(#$G/)%"$/.$.#-&+'"+#$#&)$-300"4=)'"+$(4$%"$.8=-'.9;)1$,&$ &+%"+$&+#"-,&"a"#$9"%$u-)(+%$[/)%&+'$b&")."+$g(,%"$4/-2"-"%#$p$%($,&$0/--"0#$4/-,"+#"%"1$(#$%"-$&$)=2"#$ (4$&+#"-,&"a"#$,&))"$%*00"$+C"$.8=-'.9;)$/8 $$ 6$T/-$"P9(&)&+#"-,&"a"+".$,"%0/99"+%"$X./9$2;%"$ %300"-$0/+#(0#$#&)$7F$/'$0/+#(0#$#&)$[/-#P$/'$<&))"%(4%")&+'"+$8;$[<Y$G(-$,&$%".,3--"$&00"$G(4#$ 9*)&'G"%$4/-$(#$.#&))"$/84=)'"+%"$.8=-'.9;)6$ Q$(+()C."+$(4$&+#"-,&"a"+"$,&)$,&$2"+C##"$/.$(4$"+$0/92&+(#&/+$(4$"'"+#)&'$#-(+..0-&8#&/+$/'$ 9"+&+'.0/+%"+."-&+'1$%($%"##"$'&,"-$/.$9*)&'G"%$4/-$2;%"$(#$#-300"$-".8/+%"+#"-+".$*%#-C0#"$ 9"+&+'"-$.(99"+$#&)$0/-#"-"$4/-9*)"-&+'"-$/'$4/-$&$,&'#&'"$-".8/+%"+#P*%#-C0$(#$,&%"-"'&,"$%&.."$ /-%-"#1$.;,&%#$"+$#-(+..0-&8#&/+$'=-$%"#$9*)&'#6$`()'"#$(4$%"++"$0/92&+"-"%"$(+()C."4/-9$.0C)%".1$(#$,&$ (+."-$-".8/+%"+#"-+"$./9$"0.8"-#"-$8;$%"-".$/9-;%"1$/'$,&$"-$&+#"-".."-"%"$&$"#$()9&+%")&'#$&+%#-C0$(4$ 9 Lessig Valtysson Kvale, Steiner 1997, p 129 6

10 %"-".$.C+.8*+0#"-1$G,/-4/-$%"#$9"%$D#"&+"-$[,()".$9"#/%")3-"$&+$9"+#"1$0(+$,3-"$8;$.&+$8)(%.$(#$ /94/-9*)"-"$/'$0/+%"+."-"$*%.('+"+"1$9"+$.(9#&%&'$4/-%&$,&$9"%$"+$-300"$(4$.8=-'.9;)"+"$#-300"-$ -".8/+%"+#"+$*%$&$"#$8/)&#&.0$4")#1$G,/-$%"#$"-$"-$8;$.&+$8)(%.$(#$C%"$%"$&+#"-,&"a"%"$-"#43-%&'G"%$,"%$(#$ 4/-9*)"-"$%"-".$*%.('+$.;$8-3M&.#$./9$9*)&'# $2 6 K+()C."+$,&)$%".*%"+$4&+%"$.#"%$&+%"+$4/-$-(99"-+"$(4$%"+$4/-#/)0+&+'.0/+#"0.#1$%"-$0()%".$ -02(2)-* :,77,3*)'3:'E+,0)(6'%)' %' 6$!"##"$'&,"-$/.$9*)&'G"%$4/-$(#$&+%%-('"$"+$2-"%"-"$4/-.#;").".-(99"1$/'$&00"$ 0*+$#('"$*%'(+'.8*+0#$&$-".8/+%"+#"+.$."),4/-.#;")."6$$ D/9$2&)('$4&+%".$"P9(&)0/+#(0#$#&)$-".8/+%"+#"-+"$&+%"+$&+#"-,&"a"+"1$.8=-'"'*&%"-$/'$ 9"+&+'.0/+%"+."-"%"g#-(+..0-&2"-"%"$-"4"-(#"-$(4$&+#"-,&"a"+"1$9"+.$%&'&#()"$)C%4&)"-$4-($&+#"-,&"a"#$ 9"%$U-)(+%$[/)%&+'$B&")."+$0(+$-"0,&-"-".$G,&.$%"#$=+.0".6!"#$"98&-&.0"$9(#"-&()"$&+%"G/)%"-$()#.;$&$()#$"#$&+#"-,&"a$9"%$U-)(+%$[/)%&+'$B&")."+1$%&-"0#=-$[<1$ "+$"P9(&)P&+#"-,&"a$9"%$A"+-&0$!*8/+#1$4/-.0+&+'.2&2)&/#"0(-$[<1$/'$"#$"P9(&)P&+#"-,&"a$9"%$ A")"+($i&+0G(91$(M#&+'$MG&"4$7F6$ 12 Kvale, Steiner 1997, p Kvale, Steiner 1997, p 211 4

11 KAP 2 / Den visuelle kulturarv i spil Konsekvenser af det senmoderne I(+'"$./M&/)/'"-$/'$.(94*+%.4/-.0"-"$9"+"-1$(#$,&$&$%('$2"4&+%"-$/.$&$"+$8"-&/%"$&$G&.#/-&"+1$%"-$"-$,3."+#)&'$4/-.0"))&'$4-($9/%"-+&#"#"+6$!"#$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$4/-.0"))&'"$(.8"0#"-$(4$,/-".$)&,1$.;$./9$,/-".$0/99*+&0(#&/+1$&+4/-9(#&/+"+.$2",3'")."$/'$)&##"-(#*-"+6$!"++"$+C"$"8/0"$2"+3,+".$/4#".#$ 9"%$"#$2"'-"2$%"-$G"+#C%"-$#&)$"+$#&%)&'"-"$"8/0".$(4.)*#+&+'1$4b$8/.#P9/%"-+&.9"1$%"#$8/.#P$ &+%*.#-&"))"$.(94*+%$"))"-$8/.#P0(8&#()&.9"6$D/M&/)/'"+$K+#G/+C$e&%%"+.$9"+"-1$(#$,&$&$.#"%"#$.0()$ 4/-.#;$3+%-&+'"-+"$&$.(94*+%"#1$%"-$"-$.0"#$%"$."+"-"$;-$/'$./9$,&$.#(%&'$."-1$./9$9/%"-+&#"#"+.$C%"-.#"$ 0/+."0,"+."-6$K)#.;$2"4&+%"-$,&$/.$.#(%&'$&$"+$8"-&/%"$%"-$0(+$2"+3,+".$./9$9/%"-+&#"#"+1$/'$,&$ 2"4&+%"-$/.$&$"+$8-/M".$G,/-$%"$3+%-&+'"-$./9$9/%"-+&#"#"+$9"%4=-"-$.#(%&'$.0"-6$!"-4/-$9"+"-$G(+$(#$ %"++"$8"-&/%"$9"-"$0/--"0#$0(+$2"+3,+".$."+P9/%"-+&#"#"+6!"#$9/%"-+".$2"'C+%")."$%(#"-".$&$4=)'"$e&%%"+.$#&)$/90-&+'$%"#$Eh6$;-G*+%-"%"1$G,/-$+/')"$+C"$./M&()"$/-'(+&.(#&/+.4/-9"-$2"'C+%#"$(#$#('"$4/-9$&$%"+$,".#)&'"$,"-%"+1$/'$%&.."$G(-$+*$/8+;"#$"+$,"-%"+./9.83+%"+%"$0(-(0#"- $& 6!&.."$/-'(+&.(#&/+.4/-9"-$/'$%"$.(94*+%.4/-9"-$%"$G(-$9"%4=-#1$ )&'+"-$&00"$+/')"$.(94*+%$9(+$#&%)&'"-"$G(-$."#6$!"$/-'(+&.(#&/+4/-9"-1$./9$"-$%"#$9/%"-+"1$"-$/8.#;"#$ /'$*%,&0)"#$&$"#$.(9.8&)$&9"))"9$0(8&#()&.9"1$&+%*.#-&()&.9"1$+(#&/+().#(#"+.$/,"-,;'+&+'1$ &+4/-9(#&/+.0/+#-/)$/'$9&)&#3-&+%*.#-&"+.$*%,&0)&+' $7 6$!"#$e&%%"+.$4/-.='"-$9"%$.&+$#"/-&1$"-$(#$ &+%4(+'"$0/98)"0.&#"#"+$&$.(9.8&))"#$9"))"9$%&.."$&+.#&#*#&/+"-6$!"#$%"-$(%.0&))"-$%"#$9/%"-+"$4-($%"#$ 8-39/%"-+"1$"-$4=-.#$/'$4-"99"#$%"+$%C+(9&0$./9$%"#$9/%"-+"$"-$0(-(0#"-&."-"#$(41$/'$./9$0/99"-$ 14 Kaspesen 1994, p Giddens 2000, p 122 8

12 #&)$*%#-C0$&1$(#$%"#$9/%"-+"$.(94*+%$4/-(+%-"-$.&'$9"%$"+$G(.#&'G"%1$%C2%"$/'$&+#"+.&#"#1$./9$&00"$ #&%)&'"-"$"-$."#6$:-39/%"-+"$.(94*+%$G(-$/'.;$/8)","#$4/-(+%-&+'1$9"+$&00"$(4$"+$.;$,/)%./9$0(-(0#"-1$./9$,&$."-$&$%"#$9/%"-+"6$!"++"$%C+(9&0$.0(2".$(4$#-"$(.8"0#"-$(4$9/%"-+&#"#"+1$+"9)&'$(%.0&))")."$(4$#&%$/'$-*91$*%)"5-&+'$/'$ 9/%"-+&#"#"+.$-"4)"0.&,&#"# $5 6$K%.0&))")."$(4$#&%$/'$-*9$G"+#C%"-$#&)$(#$2;%"$-*9$/'$#&%.2"'-"2"#$G(-$ 3+%-"#$.&'6$!($#&%"+$"-$2)","#$.#(+%(-%&."-"#1$.;)"%".$(#$())"$&$,"-%"+$"-$0)(-$/,"-$G,(%$"#$2".#"9#$ 0)/00".)3#$2"#C%"-1$/'$G")"$,"-%"+$"-$2)","#$0/-#)('#1$.;)"%".$(#$())"$"-$"+&'"$/9$G,/-$"#$2".#"9#$ '"/'-(4&.0$.#"%$)&''"-1$"-$%"#$&$%('$9*)&'#$(#$0/99*+&0"-"$9"%$9"++".0"-$4-($G")"$,"-%"+1$/'$4b$(4#()"$ 9=%"-$8;$2".#"9#"$#&%.8*+0#"-$/'$.#"%"-1$*%"+$,(+.0")&'G"%"-6$D(9#&%&'#$G(-$#"0+/)/'&"+$'5/-#$%"#$ 9*)&'#$(#$0/99*+&0"-"$*(4G3+'&'#$(#$#&%$/'$-*96$$Q$#&%)&'"-"$.(94*+%1$G,/-$#&%$/'$-*9$,(-$.C+0-/+#1$,(-$.(94*+%"#.$G(+%)&+'"-$/'$&+.#&#*#&/+"-$4/-(+0-"#1$"))"-$&+%)"5-"#1$&$)/0().(94*+%"#6$<)(+%"#$(+%"#$ 4/-%&$%"$./M&()"$-")(#&/+"-$&00"$)3+'"-"$"-$2"'-3+."#$#&)$)/0().(94*+%"#1$'=-$%"##"$.&'$&00"$)3+'"-"$ '3)%"+%"6$ D;)"%".$.0"-$%"-$"+$*%)"5-&+'$(4$.(94*+%.&+.#&#*#&/+"-+"1$./9$'=-$(#$%"$9;$3+%-"$.&'6$e&%%"+.$ (-'*9"+#"-"-$4/-1$(#$%"-$4&+%".$#/$*%)"5-&+'9"0(+&.9"-1$%"-$'=-$(#$%"$9/%"-+"$&+.#&#*#&/+"-$0(+$ *%,&0)"$.&'6$!"+$"+"$"-$.C92/).0"$#"'+$/'$%"+$(+%"+$"-$"0.8"-#.C.#"9"-6$DC92/).0"$#"'+$"-$ *%,"0.)&+'.9"%&"-1$%"-$*%,"0.)".$9"))"9$&+%&,&%"-$/'$.C.#"9"-6$U#$"0."98")$8;$"#$.C92/).0$#"'+$"-$ 8"+'"6$Q$G,"-%('"+$2"4&+%"-$,&$/.$&$9(+'"$"0.8"-#.C.#"9"-1$%"-$0-3,"-$.#/-$"0.8"-#&."$(#$4/-.#;$#&)$4*)%"1$ 9"+$./9$&00"$0-3,"-$(#$9(+$4/-.#;$%"9$4/-$(#$(+,"+%"$%"96$U#$"0."98")$8;$%"##"$0*++"$,3-"$"+$2&)1$./9$%"$43--".#"$4/-.#;-$#&)$4*)%"1$9"+$./9$9(+'"$())&'",")$'/%#$0(+$(+,"+%"6$:;$%"+$9;%"$"-$ "0.8"-#.C.#"9"-+"$9"%$#&)$(#$9*)&''=-"$*%)"5-&+'"+1$%($4b$2&)"+$'=-$%"#$9*)&'#$4/-$&+%&,&%"-$(#$2",3'"$.&'$,30$4-($%"-".$+3-"$/9'&,")."- $6 6$ I"++".0"-$G(-$()#&%$-"4)"0#"-"#$/,"-$%"-".$G(+%)&+'"-1$/'$G(-$G(+%)"#$8;$2(.&.$(4$-"4)"0.&/+6$!"#$%"-$"-$ (+%"-)"%".$&$9/%"-+&#"#"+$"-1$(#$&+.#&#*#&/+"-$/'$&+%&,&%"-$-"4)"0#"-"-$8;$2(.&.$(4$,&%"+$/'$&+4/-9(#&/+6$!"##"$"-$9*)&''5/-#$(4$9(.."0/99*+&0(#&/+.9&%)"-+".$*%,&0)&+'6$[*+$&$%"#$9/%"-+"$.(94*+%$"-$%"-$ 9*)&'G"%$4/-$(#$/8.(9)"$/'$)('-"$.;$.#/-"$93+'%"-$(4$&+4/-9(#&/+1$/'$.;)"%".$.0(2"$"#$.#=--"$ -"4)"0.&/+.+&,"(*6$:;$%"+$9;%"$/8.#;-$/'.;$G&.#/-&"+6$A&.#/-&"+$2-*'".$&$9/%"-+&#"#"+1$#&)$(#$-"4)"0#"-"$ &'"++"91$/'$.;)"%".$#-344"$,()'1$8;$2(''-*+%$(4$G&.#/-&.0$"-4(-&+'6$A,/-$9(+$#&%)&'"-"$G(+%)"%"$8;$ 2(''-*+%$(4$#-(%&#&/+"+1$-"4)"0#"-".$%"-$/,"-$#-(%&#&/+"+1$/'$%"-$G(+%)".$0*+$&$/,"-"+..#"99")."$9"%$ #-(%&#&/+"+1$G,&.$-"4)"0.&,&#"#"+$#&))(%"-$%"#6$!"#$-"4)"0.&,"$(.8"0#$9"%4=-"-$"+$*9*)&''=-")."$(4$ /8+;")."+$(4$.&00"-$,&%"+6$!"#$.0C)%".$(#$%"-$9"%$-"4)"0.&/+$4=)'"-$"+$2",&%.#G"%$/91$(#$/8+;"#$,&%"+$ #&)$"+G,"-$#&%$0(+$-",*-%"-".6$:;$%"+$9;%"$0(+$"#$0-(,$/9$,&%"+.0(2")&'G"%$&00"$)3+'"-"$2C''"$8;$ 16 Giddens 2000, p Giddens 1994, p 26 $3

13 .&00"-G"%$/'$.(+%G"%1$9"+$9;$2C''"$8;$"+$#&).#-32#$#&)+3-9")."$(4$%&.."6 U#$(4$0"+%"#"'+"+"$,"%$%"#$."+9/%"-+"$.(94*+%$"-$')/2()&."-&+'"+6$e&%%"+.$0-&#&."-"-$(+%-"$./M&/)/'"-1$4/-$(#$9"+"$(#$')/2()&."-&+'$0*+$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$d+$%&9"+.&/+1$+"9)&'$&$%"+$.#3-0"$ =0/+/9&.0"$8;,&-0+&+'6$!"##"$9"+"-$e&%%"+.$&00"$0(+$'&,"$"+$#&)4-"%..#&))"+%"$4/-0)(-&+'$8;$2"'-"2"-$./9$+(#&/+().#(#"+$/'$+(#&/+().C.#"9"#.$4-"9,30.#6$A(+.$#"/-&$'=-$&$.#"%"#$2-*'$(4$4&-"$%&9"+.&/+"-6$ B(#&/+().C.#"9"#1$%"+$0(8&#()&.#&.0"$,"-%"+.=0/+/9&1$%"+$9&)&#3-"$,"-%"+./-%"+$/'$&+#"-+(#&/+()$ (-2"5%.%")&+'6$!"+$')/2()"$=0/+/9&.$9('#M"+#-"-$"-$%"$0(8&#()&.#&.0"$)(+%"1$G,/-$G/,"%8-/%*0#&/+$"-$ )('#$&$0(8&#()&.#&.0$,&-0./9G"%6$D#(#"-+"$G(-$/4#".#$"+$(%.0&))")."$(4$=0/+/9&.0P$/'$8/)&#&.0$9('#1$/'$.;)"%".$-"'*)"-".$=0/+/9&"+$&$,&%$*%.#-30+&+'$(4$,&-0./9G"%"-+"6$!&.."$,&-0./9G"%"-$G(-$()#&%$2(."$&$ "+$+(#&/+().#(#1$9"+$4*+'"-"-$/4#"$&$4)"-"$4/-.0"))&'"$.#(#"-6$!"##"$'=-$(#$,&-0./9G"%"-+"$0(+$*%=,"$"+$ "+/-9$=0/+/9&.0$9('#$/'$8;$%"+$9;%"$8;,&-0"$%"$8/)&#&.0"$2".)*#+&+'.8-/M".."-1$2;%"$&$%"-".$ G5"9)(+%$/'$&$%"$.#(#"-$./9$%"$/8"-"-"-$&6$!"$.#=-.#"$(4$,&-0./9G"%"-+"$G(-$.#=--"$2*%'"##"-$"+%$%"$ +(#&/+().#(#"-$%"$/8"-"-"-$&1$/'$%"#$2"#C%"-$(#$,&-0./9G"%"-+"$0(+$#-*"$.#(#"-+"6$A"-$+3,"-$e&%%"+.1$(#$ %"#$&.3-$"-$,&'#&'#$(#$.#(#"-+"$2"G/)%"-$9('#"+$/,"-$%"+.$#"--&#/-&*9$/'$9/+/8/)"#$8;$,/)%.(+,"+%")."6 B(#&/+().#(#"-$/8-"#G/)%"-$%"-".$8/.&#&/+$./9$+(#&/+().#(#$8;$'-*+%$(4$4)"-"$4(0#/-"-6$!"+$4(.#G/)%"-$.&+$.*,"-3+&#"#1$/8-"#G/)%"-$.&+"$'-3+."-$/'$-".8"0#"-"-$(+%-"$.#(#"-.$'-3+."-6$I;.0"$,&'#&'.#$"-$%"#$(#$%"$ 4/-+C"-$/'$,"%)&'"G/)%"-$+(#&/+()4=)")."+$/'$+(#&/+.4/-.#;")."+$G/.$2/-'"-+"6$F"+#-()&."-&+'.2",3'")."-$ /'$/,"-+(#&/+()"$.(9(-2"5%"-$.;$./9$Uj$/'$TB1$2",&-0"-$(#$.#(#"-+"$9;$(4'&,"$+/'"#$(4$%"-".$.*,"-3+&#"#1$9"+$,"%$.(9#&%&'#$(#$0/92&+"-"$9('#"+$8;$+C"$9;%"-$/8+;.$='"#$&+%4)C%")."6$!"-$4/-"';-$.;)"%".$"+$,"0."),&-0+&+'$&9"))"9$(4'&,")."$(4$.*,"-3+&#"#$/'$#&)4=-.")$(4$&+%4)C%")."6!"+$#-"%5"$%&9"+.&/+$(4$')/2()&."-&+'"+$"-$%"+$9&)&#3-"$,"-%"+./-%"+6$!"##"$(.8"0#$(4$')/2()&."-&+'$ 2"#C%"-$(#$+(#&/+().#(#"-+".$9&)&#3-$"-$.;$*%,&0)"#1$(#$%"#$0(+$*%0398"$0-&'"$())"$.#"%"-$&$,"-%"+1$/'$(#$ %"-$/'.;$4/-"';-$"+$(4'&,")."$(4$.*,"-3+&#"#$9"%$G"+.C+$#&)$9&)&#3-$9('#6$!"##"$0/9$4b$#&)$*%#-C0$*+%"-$ %"+$0/)%"$0-&'1$G,/-$)(+%"+%"$&$%"$#/$2)/00"$8;$G,"-$.&%"$(4'(,$9('#$#&)$"+#"+$D/,5"#*+&/+"+$"))"-$ jdk1$4/-$(#$0*++"$,3-"$9"%$&$%"-".$())&(+m"-1$4/-$8;$%"+$9;%"$(#$0*++"$+c%"$2".0c##")."$4-($.#/-9('"-+".$9&)&#3-6 e)/2()&."-&+'"+.$.&%.#"$%&9"+.&/+$"-$&+%*.#-&"+.$*%,&0)&+'1$./9$g(-$&+%4)c%")."$8;$%"+$&+#"-+(#&/+()"$ (-2"5%.%")&+'6$K-2"5%.%")&+'"+$8;$')/2()#$8)(+1$"-$2)","#$'"+.&%&'#$(4G3+'&'1$/'$%"##"$G(-$2)(+%#$(+%"#$ 9"%4=-#$"+$(4P&+%*.#-&()&."-&+'$(4$,&.."$(4$%"$#&%)&'"-"$&+%*.#-&)(+%"1$.(9#&%&'#$9"%$(#$"+$ &+%*.#-&8-/%*0#&/+$G(-$,*+%"#$4-"9$&$#&%)&'"-"$&00"P&+%*.#-&)(+%"6$!"++"$&+%2C-%".$(4G3+'&'G"%$G(-$ /'.;$9"%4=-#1$(#$%"#$"-$2)","#$)(+'#$.,3-"-"$4/-$%"$"+0")#"$.#(#"-$(#$0/+#-/))"-"$%"-".$=0/+/9&6$:;$%"+$ 9;%"$"-$%"+$')/2()"$=0/+/9&$/'.;$9"%$#&)$(#$4-(#('"$.#(#"-+"$.*,"-3+&#"#$8;$"#$9"'"#$,3."+#)&'#$8*+0#6 $$

14 D/9$4=)'"$(4$')/2()&."-&+'"+$.0"-$%"-$"+$9('#4/-.0C%")."6$B(#&/+().#(#"+$9&.#"-$"+$%")$(4$.&+$9('#1$/'$.(9#&%&'#$9&.#"-$(*#/-&#"#"-+"$"+$.#/-$%")$(4$%"-".$(*#/-&#"#1$%($%"$&00"$)3+'"-"$0(+$0/99"$9"%$.(+%"$.,(-1$/'$.;)"%".$9&.#"-$%"$/'.;$"+$%")$(4$%"-".$9('#6$Q+%&,&%"#$2)&,"-$&$G=5"-"$'-(%$.(#$&$M"+#-*91$/'$ 2)&,"-$/4#"$.&+$"'"+$(*#/-&#"#6$!"-4/-$/8.#;-$%"-$"#$0-(,$/9$%"#1$9(+$0(+$0()%"$8"-./+)&'$9('#6$!"#$ 2"#C%"-$(#$&+%&,&%"-$=+.0"-$"+$G=5"-"$'-(%$(4$."),2".#"99")."$/'$0/+#-/)$/,"-$.&+$"'"+$#&),3-")."6$!"#$"-$ 0-(,"#$/9$8"-./+)&'$9('#1$%"-$9"%4=-"-$"#$0-(,$/9$%"9/0-(#&."-&+'$(4$.(94*+%"#.$&+.#&#*#&/+"-+"6 I"%$')/2()&."-&+'$4=)'"-$./9$.('#$(#$+(#&/+().#(#"+$2)&,"-$4-(#('"#$"+$%")$(4$%"+$9('#$./9$%"+$#&%)&'"-"$ G(,%"6$!"++"$9('#$/,"-';-$#&)$,&-0./9G"%"-$"))"-$/,"-+(#&/+()"$/-'(+&.(#&/+"-1$./9$4b$Uj6$!"#$ 2"#C%"-$(#$2"4/)0+&+'"+$&$%"+$"+0")#"$.#(#$/'.;$4;-$4-(#('"#$"+$%")$(4$.&+$9('#1$%($9(+$-"+#$ 8(-)(9"+#(-&.0$2"4&+%"-$.&'$)3+'"-"$,30$4-($2".)*#+&+'.8-/M".."+6$D('#$8;$"+$(+%"+$9;%"1$.;$,"%#('".$ 2".)*#+&+'"-1$%"-$G(-$2"#C%+&+'$&$2/-'"-"+.$+3-9&)5=1$)(+'#$,30$%"-4-(6$!"##"$2"#C%"-$(#$2/-'"-"+$ 0/99"-$#&)$(#$4=)"$"+$9('#".)=.G"%$/,"-$4/-$%"$3+%-&+'"-$/'$%"$2".)*#+&+'"-$%"-$G(-$2"#C%+&+'$4/-$ G,"-%('"+6$D;)"%".$2)&,"-$()9&+%")&'$8(-)(9"+#(-&.0$8/)&#&0$9&+%-"$&+#"-"..(+#1$%($9(+$&00"$4=)"-$%"#$ G(-$.;$.#/-$2"#C%+&+'$&$"+$,"-%"+1$G,/-$%"-$"-$.;$9(+'"$4/-.0"))&'"$4(0#/-"-$%"-$.8&))"-$&+%$&$4/-G/)%$#&)$ 2".)*#+&+'"-6$!"##"$.".$#C%")&'#$&$%('1$8;$(#$(+%")"+$(4$9"%)"99"-$&$8/)&#&.0"$8(-#&"-$"-$4()%"+%"1$%/'$.0C)%".$%"##"$/'.;$(#$#-/"+$8;$%"$.#/-"$4/-#3))&+'"-$"-$4/-.,*+%"#1$/'$&%"/)/'&"-+"$G(-$4"5)"#6 D/9$"+$-"(0#&/+$8;$/,"+.#;"+%"$/8.#;-$"#$%"9/0-(#&."-&+'.0-(,6$!"#$%"-$.0"-$&$9/%"-+&#"#"+$+;-$ 9"++".0"-$4=)"-$(#$%"$2)&,"-$4-(#('"#$9('#"+$/,"-$%"-".$/9'&,")."-$"-1$(#$%"$.='"-$"+%+*$.#=--"$ %"9/0-(#&$&$%"-".$+3-G"%6$!"#$2"#C%"-$9"-"$0/+0-"#1$(#$+;-$"+$%")$(4$9('#"+$/,"-$+(#&/+().#(#"+$ 4-(#('".$%"$9"++".0"-$%"-$)","-$&$%"+1$-"('"-"-$%"$8;$%"+$9;%"1$(#$%"$=+.0"-$.#=--"$&+%4)C%")."$/'$ 9"%2".#"99")."$&$%"-".$G,"-%('$/'$&$+(#&/+().#(#"+.$&+.#&#*#&/+"-6$!"##"$0/99"-$46"0.$#&)$*%#-C0$,&($"#$ 0-(,$/9$9"%2".#"99")."$8;$.0/)"-$/'$(-2"5%.8)(%."-1$.(9#$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-6 Remix-kultur L"9&bP0*)#*-"+$"-1$./9$%"#$/'.;$4-"9';-$(4$+(,+"#1$"+$0*)#*-$G,/-&$0*)#*-8-/%*0#&/+$4/-"';-$,"%$(#$ '"+9&0."$#&%)&'"-"$0*)#*-8-/%*0#"-6$!"#$G(+%)"-$0/-#$.('#$/91$(#$.3##"$0*)#*-8-/%*0#"-$&+%$&$"+$+C$ 0/+#"0.#6$BC"$8-/%*0#"-$/8.#;-$+;-$0*)#*-8-/%*M"+#"+$X"))"-$%5\"+$"))"-$-"9&b"-"+Y1$.(99"+.3##"-$ 4/-.0"))&'"$0*)#*-8-/%*0#"-$8;$+C"$9;%"-$/'$&$+C"$.(99"+G3+'"6$!"#$0(+$4b$.0"$,"%$(#$.3##"$9/%"-+"$ G&8G/8P9*.&0$#&)$"+$%(+."4&)9$4-($EJh?\"-+"1$.;$%"-$%"-,"%$/8.#;-$"#$+C#$*%#-C01$./9$"-$4/-.0"))&'#$4-($ %"$#/$."),.#3+%&'"$8-/%*0#"-6$!"$+C"$.(99"+G3+'"$0(+$,3-"$9"%$#&)$(#$.0(2"$4/-.0"))&'"$-"4)"0.&/+"-$ G/.$8*2)&0*91$/'$0(+$.(9#&%&'#$-*99"$0*+.#+"-&.0"$0,()&#"#"-$/'$,3-"$9"%$#&)$(#$'=-"$0*)#*-(-,"+$ -")",(+#1$,"%$(#$-")(#"-"$%"+$#&)$+*#&%"+$/'$%"+$0*)#*-$8*2)&0*9$0"+%"-6 $2

15 L"9&bP0*)#*-"+$G(-$4/-.0"))&'"$0*)#*-"))"$/'$#"0+/)/'&.0"$4/-*%.3#+&+'"-6$Z"/-"#&0"-"+$7"/$I(++/,&MG$ 2".0-&,"-$%"+$M/98*#"-2(."-"%"$0*)#*-$.;)"%".$kL)*"2)(021.(2,3*,+*$%%*+,07)*,+*:.%(.0'*1':,7')*:,78.('0E 1$)'"=*Q'*$0'**23:0'$)23&%?*R23('0+$:23&R*(,*80'",723$3(%?*:.%(.0$%*"$($*E*('F()=*89,(,&0$89)=*+2%7)=*7.)2:=* #20(.$%*'3#20,37'3()4*<3*)9,0(=*Q'*$0'*3,*%,3&'0*23('0+$:23&*(,*$*:,78.('0*1.(*(,*:.%(.0'*'3:,"'"*23*"2&2($%* +,074l $4 $Q$.&+$:G6%6$ L::'))*M.%(.0'*N9'*O'72F$1%'*M.%(.0'*,+*P0,).7'0)*$3"*(9'*M.%(.0$%*P,%2:?*,+*(9'* I.0,8'$3*!32,3$.0-&,"-$<5(-0&$`()#C../+1$(#$%"++"$0*)#*-$#C%")&'.#$0/99"-$#&)$*%#-C0$&$a/-)%$a&%"$ a"21$./9$0(+$.".$./9$"+$.#/-$%(#(2(."1$4c)%#$9"%$#"0.#"-1$2&))"%"-1$,&%"/$/'$)c%1$0)(-$#&)$(#$2)&,"$ 9(+&8*)"-"#$(4$2-*'"-+"6$F/98*#"-"+.$&+%#/'$&$0*)#*-"+1$2"#C%"-$&00"$2(-"$(#$%"-$/8.#;-$+C"$0*)#*-"))"$ 8-/%*0#"-1$9"+$(#$%"$0*)#*-"))"$8-/%*0#"-$,&$0"+%"-$X#,1$-(%&/1$(,&."-Y$/'.;$3+%-"-$0(-(0#"-6$ j%,&0)&+'"+$g"+&9/%$.#=--"$2-*'"-%")#('")."$/'$&+#"-(0#&/+1$"-$9"%$#&)$(#$*%,&.0"$4/-.0"))"+$9"))"9$ -.3)(3'0* /'$ 8.1%2-.7 %$ 6$D;)"%".$/8.#;-$2"'-"2"#$:-/.*9"-1$`()#C../+$M&#"-"-$T")&b$D#()%"-$./9$&$.&+$ (-#&0")$N9'*I3"*,+*$3*I0$S*(9'*<3('03'(*92()*&0,.3"$4-($>??E$.&'"-$H(9'*23('0$:(2#'*$3"*8$0(2:28$(,0?*3$(.0'*,+*,3E%23'*$0(*Q,0-)*)''7'"*(,*'0,"'*"2)(23:(2,3*1'(Q''3*$0(2)(*$3"*$."2'3:'*$3"*,++'0*$*7,"'%*+,0*Q9$(*),7'* :$%%'"*(9'*02)'*,+*(9'*580,).7'05S*(9'*:,3).7'0*Q9,*2)*$%),*$*80,".:'04H 23 7(a-"+M"$7"..&+'1$"+$(4$4/-#()"-+"$4/-$-"9&bP0*)#*-"+$/'$4/-4(##"-$#&)$2/'"+$ K0''*M.%(.0'1$9"+"-$(#$%"-$ "-$4/-.0"))&'"$8(-(9"#-"$%"-$G(-$2"#C%+&+'$4/-$-"9&bP0*)#*-"+.$4-"9'(+'$/'$.8-"%+&+'6$!"#$%-"5"-$.&'$ /9$4&)%")&+'1$2&))&'#$/8#('"*%.#C-1$/8"+$./*-M"$./4#a(-"1$+"99"$-"%&'"-&+'-"%.0(2"-$/'$2&))&'$ 2;+%2-"%%"6$!"##"$"-$4/-*%.3#+&+'"+$4/-$%"+$-&'"$/'$4/-.0"))&'(-#"%"$.#-=9$(4$0-"(#&,&#"#1$2C''"#$8;$ 0-"(#&,&#"#1$./9$G(+$0()%"-$-"9&bP0*)#*-"+ 2$ 6!"++"$4/-9$4/-$0*)#*-8-/%*0#&/+$G(-$()#&%$"0.&.#"-"#6$7"..&+'$(-'*9"+#"-"-$4/-$(#$4b$A/))Ca//%$&$G=5$ '-(%$"-$'-*+%)('#$(4$8"-./+"-$%"-$2"+C##"%"$.&'$(4$G&+(+%"+.$9(#"-&()"6$!"-$4&+%".$/'.;$G")"$,3-0"-$%"-$ *%")*00"+%"$"-$2(."-"#$8;$(+%-".$9(#"-&()"6$!"+$(9"-&0(+.0"$&+.#-*0#=-$^6m6$R&))(9.$G/,"%,3-0$ P''8* >9,Q* XEJnhY1$2".#;-$*%")*00"+%"$(4$4&)90)&8$./9$^6m6$R&))(9.$.(9)"%"$.(99"+$%($G(+$(-2"5%"%"$./9$ 4&)9/8"-(#=-6$:;$#-/%.$(4$(#$%"++"$4&)9$"-$(4$.#/-$4&)9G&.#/-&.0$&+#"-".."1$0(+$%"+$&00"$*%'&,".1$%($%"#$"-$.#/-#$."#$"-$*9*)&'#1$(#$4-"9.0(44"$#&))(%")."$4-($())"$-"##&'G"%.G(,"-"6 L"9&bP0*)#*-$9=%"-$9/%.#(+%$4-($%"$"#(2)"-"%"$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$/'$0*)#*-8-/%*M"+#"-6$ :)(%"&+%*.#-&"+$0398"-$4b$4/-$(#$4/-2C%"$4&)%")&+'../4#a(-"$/'$G5"99".&%"-6$D"+".#$.".$./9$"0."98")$ %"+$%(+.0"$8)(%"2-(+MG".$&+#"-".."/-'(+&.(#&/+$QT:Q\.$4/-.='$8;1$(#$)*00"$4/-$Z")">\.$0*+%"-.$(%'(+'$#&)$ 2&##/--"+#$.&%"+$8&-(#"2(C6/-'1$9"%$8;.#(+%$/9$(#$.&%"+$&+%"G/)%"-$9(#"-&()"$%"-$0-3+0"-$%"-".$ 18 Manovich 2001, pp Valtysson Stalder Koman 2005 $%

16 9"%)"99"-.$/8G(,.-"##&'G"%"- 22 6$D(9#&%&'#$4/-.='"-$8-/%*M"+#"-+"$/'.;$(#$2".0C##"$%"-".$%&'&#()"$ 9(#"-&()"-$9"%$4/-.0"))&'#$!LIP./4#a(-"$X!&'&#()$L&'G#.$I(+('"9"+#Y1$G,/-,"%$%"$4/-G&+%-"-$ *(*#/-&."-"#$%&.#-&2*#&/+6$7"..&+'$(-'*9"+#"-$&00"$4/-$4&)%")&+'.#5"+".#"-$./9$12((,00'3()* "0.&.#"+.1$4/-$(#$ %"$0(+$2-*'".$#&)$(#$0-3+0"$/8G(,.-"##&'G"%"-1$9"+$G(+$9"+"-$(#$%"-".$"0.&.#"+.$"-$,&'#&'#1$4/-%&$%"$ /'.;$/84C)%"-$)/,)&'"$4/-9;)1$.;$./9$(#$*+%"-.#=##"$-"9&bP0*)#*-"+6$A(+$"-$.;)"%".$9/%.#(+%"-$(41$(#$.;0()%#"$8&-(#"-$*)/,)&'#$%")"-$/8G(,.-"#.2".0C##"#$9(#"-&()"6$A(+$"-$&$.#"%"#$4/-#()"-$4/-$"+$3+%-"#$ M/8C-&'G#P)/,'&,+&+'1$0/-#$.('#$=+.0"-$G(+$(#$'=-"$%"#$+"99"-"$(#$2-*'"$/8G(,.2".0C##"#$9(#"-&()"$8;$ +C"$9;%"-1$2)(+%#$(+%"#$,"%$(#$'=-"$%"#$+"99"-"$(#$4&+%"$/'$2"#()"$%"$-"##&'G"%.G(,"-+"6$Q$%('$0(+$%"#$,3-"$"+$*#-/)&'$2".,3-)&'$8-/M".$(#$4&+%"$4-"9$#&)$())"$-"##&'G"%.G(,"-+"$8;$"+$'&,"+$4&)91$%($2;%"$ 8-/%*M"+#"+1$&+.#-*0#=-"+1$0/98/+&.#"+$/6.6,1$G(-$-"##&'G"%"-6 2% Eksempler på remix-kultur:!^$!(+'"-$i/*."$ I3:,0'!" ^/+(#G(+$I(M&+#/.G$ >,*T,.*N923-*T,.*M$3*C'*P0')2"'3($ 27!/0*9"+#(-4&)9"+$ e//%$f/8c$<(%$f/8c 25 Den politiske tilgang [*+.#.#C-")."+1$D#C-")."+$4/-$<&2)&/#"0$/'$I"%&"-$/'$[*)#*-(-,.#C-")."+1$"#$&+.8&-(#&/+.0(#()/'$,"%$+(,+$ O'$:9*D.(U*E*<3)820$(2,3*(2%*10.&'023""0$&'%)'*,&*233,#$(2,3*2*-.%(.0'3)*#'0"'36$Q$&+%)"%+&+'"+$.0-&,"-$ 0*)#*-9&+&.#"-$F(-&+($FG-&.#"+."+c$H;'&*V#2%W*+,0')%6=*$(*#2*%'&'0*'3*&$3&*7'"*($3-'3*,7*10.&'023""0$&'%)'* ),7*'3*8$%'(*$+*3?'*7.%2&9'"'0*+,0*-.%(.0%2#'(*2*)('"'(*+,0*'3*1'&0/3)323&4*C0.&'023""0$&'%)'*2*-.%(.0'3* 9$3"%'0*+,0*72&*$(*)'*,7=*$(*-.%(.0'3*0/--'0*."*,&*+60*+$(*2*,)=*"'0*9#,0*#2*'0*X*,&*&2#'0*,)*'(*-,3)(0.-(2#(* 7'"E*,&*7,")82%6H 26 $A*+$.0-&,"-$(#$%"-$&$0*)#*-)&,"#$"-1$/'$G(-$,3-"#1$"+$%")$.0"8.&.$/,"-4/-$ 2-*'"-&+%-('")."1$9"+$.(9#&%&'#$/'.;$(#$9(+'"$$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$())"-"%"$"-$&$'(+'$9"%$(#$ 23"+Y0'* 2-*'"-&+%%-('")."6$Q$4=)'"$0*)#*-9&+&.#"-"+$4&+%".$%"-$#-"$'/%"$'-*+%"$#&)$(#$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$.0()$ &+,/),"-"$%"-".$2-*'"-"6 22 IFPI Danmark Lessig Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 6 $&

17 T/-$%"#$4=-.#"$0(+$%"#$4*+'"-"$./9$"#$-"%.0(2$4/-$&+.#&#*#&/+"-+"$#&)$(#$#&)#-300"$+C"$2-*'"-'-*88"-1$ &00"$9&+%.#$2=-+$/'$*+'"6$D(9#&%&'#$"-$%"#$/'.;$9"%$#&)$(#$'=-"$&+.#&#*#&/+"-+"$-")",(+#"$/,"-4/-$ 8*2)&0*96$!"+$(+%"+$'-*+%$"-1$(#$9(+$&9=%"0/99"-$/8)",").".=0/+/9&"+.$*%4/-%-&+'$#&)$ 0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"6$Q$4=)'"$9&+&.#"-"+$G(+%)"-$%"#$H44,7=*9#,0"$3*-.%(.0%2#'(*$88'%%'0'0*(2%*'(*10'"(* 8.1%2-.7*,&*)-$1'0*,8%'#'%)'0=*),7*8.1%2-.7*&'03'*#2%*1'($%'*+,04*B'(*-0/#'0*1%4$4=*$(*#2*-'3"'0=*+,0)(60*,&* 23""0$&'0*#2"'3*,7*10.&'03')*X*(Y0*;'&*)2&'*-.3"'03')H*X*1'9,#=*#$3'0*,&*)2(.$(2,3*2*$01';"'(*7'"*$(*."#2-%'* 3?'*-.%(.0(2%1."6H 24 $!"+$#-"%5"$'-*+%$"-1$(#$9(+$0(+$#('"$.(9.8&))"#$9"%$2-*'"-+"$&+%$&$H44'3*1'#2")(* (2%0'(('%$&(*-.3)(3'02)-*'%%'0*-.%(.0+$&%2&*-#$%2('()."#2-%23&4*B'(*'0*#2&(2&(=*+,0"2*"'%($&'%)'=*"2$%,&*,&*"'%23&*$+*,8%'#'%)'0=*($3-'0*,&*#2"'3*2*"$&*'0*1%'#'(*'3*)'%#+Y%&'*+,0*7$3&'*10.&'0'4H 28 $[*)#*-9&+.#"-"+$8"'"-$()#.;$8;$ (#$2-*'"-&+,/),"-&+'$,&)$G(,"$"+$-300"$4/-%")"$4/-$&+.#&#*#&/+"-+"6 Q+.8&-(#&/+.0(#()/'"#$&+%"G/)%"-$&$()#$>J$"0."98)(-$8;$G,/-%(+$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-$0(+$&9=%"0/99"$ %"$#-"$/,"+.#;"+%"$*%4/-%-&+'"-6$Q$())"$"0."98)"-+"$"-$%"#$&+.#&#*#&/+"-+"$."),$%"-$.#;-$4/-$0/+0-"#"$ 8-/5"0#"-$/'$%"-$'&,".$&00"$"0."98)(-$8;$(#$2-*'"-"$8;$"'"#$&+&#&(#&,$0(+$'&,"$.&'$&$0(.#$9"%$4b$(#$ 0'72F'* &+.#&#*#&/+"-+".$.(9)&+'"-6$N'$.;)"%".$.,(-"-$2"'-"2"-+"$ 10.&'023""0$&'%)'* /'$ 10.&'0"0'#'3*233,#$(2,3* 4-($&+.8&-(#&/+.0(#()/'"#$&00"$#&)$ O'72F* 2"'-"2"#$&$T-""$F*)#*-"6 J.%(.0$0#'3*X*72"(#';)0$88,0(*+0$*B2&2($%2)'023&)."#$%&'( '& 4* Q$-(88/-#"+$G(-$*%,()'"#$)&.#"#$"+$-300"$ 4/-.)('$#&)$%&'&#()&."-&+'$(4$0*)#*-(-,"+$9"%$G"+2)&0$8;$2",(-&+'1$4/-9&%)&+'$/'$#&)'3+'")&''=-")."$G"-(46$ j%,()'"#$2".#;-$2)(+%#$(+%"#$(4$-"8-3."+#(+#"-$4-($4/-.0"))&'"$9&+&.#"-&"-1$g"-*+%"-$[*)#*-9&+&.#"-&"#1$ /'$-"8-3."+#(+#"-$4-($!"#$[/+'")&'"$<&2)&/#"01$D#C-")."+$4/-$<&2)&/#"0"-$/'$I"%&"-1$/'$ [*)#*-(-,..#C-")."+6$j%,()'"#.$/8'(,"-$"-$G/,"%.(')&'#$(#$0/-#)3''"$G,&)0"$9(#"-&()"-$%"-$0(+$/'$2=-$ %&'&#()&."-".$/'$(#$8-&/-&#"-"$%&.."1$.(9#$(#$H,#'0#';'=*9#2%-'*)'%'-(2,3)-02('02'0*"'0*-$3*1'3?((')*#'"* "2&2($%2)'023&*$+*."#$%&('*802,02('0'"'*"'%'*$+*-.%(.0$0#'3*,&*$31'+$%'*)'%'-(2,3)-02('02'0*(2%*"'*0')8'-(2#'* %Y)323&)7,"'%%'04H %$ $N'$(#$*%(-2"5%"$)=.+&+'.9/%")"-$#&)$%&'&#()&."-&+'./8'(,"-6 Q$-(88/-#"+$2".0-&,".$G,&)0"$4/-%")"$%&'&#()&."-&+'"+$,&)$G(,"$4/-$%"$4/-.0"))&'"$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-1$/'$4/-$.(94*+%"#.$2/-'"-"$'"+"-")#6$N9$2"#C%+&+'"+$(4$2/-'"-+".$(%'(+'$#&)$0*)#*-(-,"+$.0-&,".c$HL"&$3&'3* (2%*-.%(.0$0#'3*9$0*1'(?"323&*+,0*"'3*'3-'%(')*2"'3(2('(*,&*8'0),3%2&'*."#2-%23&*X*,&*+,0*$-(2#*"'%($&'%)'*2* )$7+.3"'(=*-.%(.0%2#*,&*"'7,-0$(26H %2 28 Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 7 29 Kulturministeriets tværgående projektgruppe 2008, p 7 30 Digitaliseringsudvalget Digitaliseringsudvalget 2008, p 6 32 Digitaliseringsudvalget 2008, p 10 $7

18 !&'&#()&."-&+'.(-2"5%"#$/'$%"+$+C"$#&)'3+'")&'G"%$(4$0*)#*-(-,"+1$-*99"-$/'.;$"+$-300"$9*)&'G"%"-$ 4/-$0*)#*-)&,"#$/'$9(+$=+.0"-$(#$.3##"$0*)#*-(-,"+$&$.8&)$8;$+C"$9;%"-6$HZ2)2,3'3*'0*$(*"2&2($%2)'0'*"$3)-* -.%(.0$0#*."*+0$*'(*1'#$023&)9'3)?3=*7'3*2*%2&'*)6*9Y;*&0$"*."*+0$*9'3)?3'(*(2%*$(*&Y0'*-.%(.0$0#'3*10'"(* (2%&/3&'%2&*,&*"'0#'"*)/(('*"'3*2*)82%*86*3?'*76"'0*,&*1%$3"(*7$3&'*$-(Y0'04*L+)($3"'3*(2%*-.%(.0$0#'3=*(2%* +,0)(6'%)'=*+$):23$(2,3*,&*+,0(,%-323&*$+*"'3=*)-$%*&Y0')*723"0'*+,0*+%'0'4*B2&2($%*(2%&/3&'%2&9'"*,&*+,072"%23&* '0*'(*.,7&/3&'%2&(*0'")-$1*2*'3*)6"$3*1')(0/1'%)'45 '' $B;-$0*)#*-(-,"+$.3##".$&$.8&)$8;$+C"$9;%"-$0(+$%"+$ 4*+'"-"$./9$9/#/-$4/-$0*)#*-8-/%*0#&/+"+=* %"##"$0(+$.".$&$.(99"+G3+'$9"%$-"9&bP2"'-"2"#6$ j%,()'"#$.0-&,"-c$h<3"2#2".'%*(2%8$)323&=*-,%%'-(2#*"'%23&*x*,&*,&)6*$-(2#*7'")-$1'34*k,0*'3*"'%*$+*10.&'03'* '0*(2%&$3&'3*(2%*-.%(.0$0#'3*-$0$-('02)'0'(*#'"*$-(2#2('(4*B'(*9$3"%'0*,7*)'%#*$(*-.33'*&'3+,0(,%-'*7$('02$%'*,&*80,".:'0'*3?(4*G'0*&Y0*'3*7.%(28%2-$(,0'++'-(*)2&*&/%"'3"'=*9#,0*-#$%2('(*,&*#,%.7'3*2*'-)8,3'023&'3*$+* '-)2)('0'3"'*-.%(.0$0#)7$('02$%'*9$0*#2)(*)2&*$(*+.3&'0'*),7*7,(,0*+,0*80,".-(2,3*$+*3?*-.%(.0=*7'"*$%(*9#$"* "'(*23"'1/0'0*$+*8,('3(2$%'0=*16"'*-.3)(3'02)-=*23('%%'-(.'%(*,&*-,77'0:2'%(4H %&!&'&#()&."-&+'"+$,&)$%"-*%/,"-$2"#C%"$"+$9"-"$"44"0#&,$9(#"-&()"2"G(+%)&+'1$/'$,&)$+"%.3##"$.)&#('"$8;$ 9(#"-&()"-+"$/'$#-(+.8/-#*%'&4#"-6$!"##"$.".$%/'$&00"$./9$%"+$,3."+)&'.#"$;-.('$#&)$%&'&#()&."-&+'1$G"-$.".$ &$.#"%"#$.(9.8&))"#$9"))"9$&#$/'$&++/,(#&/+$./9$"+$,3."+#)&'$4(0#/-$4/-$*%,&0)&+'"+$(4$!(+9(-0.$ 0/+0*--"+M"",+"$&$"+$')/2()&."-"#$,"-%"+6$j%,()'"#$.0-&,"-c$ 5<(*,&*2)/0*23('03'(('(*&Y0*"'(*%'(('0'*$(*"$33'* 3'(#/0-=*23"9'3('*23+,07$(2,3*,&*23)820$(2,3*,&*."#'-)%'*2"''0*7'"*$3"0'4*<3('03'(('(*1%2#'0*)6%'"')*'3* )($"2&*#2&(2&'0'*+$-(,0*2*"'3*233,#$(2,3*,&*#2"'3),81?&323&=*),7*)-$%*."&Y0'*&0.3"%$&'(*+,0*B$37$0-)* -,3-.00'3:''#3'4*B'(*'0*86*"'33'*1$&&0.3"=*$(*7$3*,&)6*2*0'%$(2,3*(2%*-.%(.0$0#)23)(2(.(2,3'03'*2*)(2&'3"'*,7+$3&*)'0*"2&2($%2)'023&*),7*'(*72""'%*(2%*$(*.3"'0)(Y(('*3$(2,3$%'*)(0$('&2'0*+,0*."#2-%23&'3*$+* #2"'3))$7+.3"'(45* '# Digital billedkvalitet B;-$9(+$2".034#&'"-$.&'$9"%$%&'&#()"$2&))"%.(9)&+'"-1$/'$9*)&'G"%"+$4/-$2-*'"+$(4$2&))"%"-$G"-&1$"-$%"#$ +=%,"+%&'#$(#$4/-.#;$9*)&'G"%"-+"$/'$2"'-3+.+&+'"-+"$&$%"$4/-.0"))&'"$%&'&#()"$2&))"%4&)"-.$0,()&#"#"-6$`&$,&)$G"-$&00"$0/99"$&+%$8;$%"$8(-(9"#-"$%"-$G(-$9"%$."),"$2&))"%"#.$3.#"#&.0"1$"))"-$2&))"%#"0+&.0"$ 0,()&#"#$(#$'=-"$X.;./9$0/+#-(.#1$.#=51$.0(-8G"%$/'$.0=+G"%Y1$9"+$';$*%$4-($(#$%&.."$4(0#/-"-$"-$&$/-%"+1$ "))"-$&00"$.#;-$#&)$(#$3+%-".6$!"#$,&$&$.#"%"#$2".034#&'"-$/.$9"%1$"-$0,()&#"#"+$(4$%"+$%&'&#()"$4&)6$!&'&#()"$ 2&))"%4&)"-$4&+%".$&$4/-.0"))&'"$4&)4/-9(#"-1$/'$&$%"$2(."-$,&$2".034#&'"-$/.$9"%1$2"+C##".$G/,"%.(')&'#$ ^:Ue$/'$ZQTTP4&)"-6$^:Ue$"-$"+$9;%"$(#$0/98-&9"-"$2&))"%"-$&$%&'&#()$4/-91$/'$%&.."$4&)"-$,&)$/4#"$2)&,"$ 33 Digitaliseringsudvalget 2008, p 9 34 Digitaliseringsudvalget 2008, p Digitaliseringsudvalget 2008, p 9 $5

19 '"9#$&$^:UeP4&)4/-9(#"#6$^:Ue$2)&,"-$&$.#/-$*%.#-30+&+'$(+,"+%#$#&)$(#$%")"$2&))"%"-$8;$R/-)%$R&%"$ R"21$%($0/98-&9"-&+'"+$'=-$%"#$9*)&'#$(#$.8(-"$."-,"-8)(%.$/'$2;+%2-"%%"1$9"+$0/98-&9"-&+'"+$ 2"#C%"-$/'.;1$(#$+/'"#$%(#($,&)$';$#(2#6 %5 Z&44P4/-9(#"#$"-$"#$4/-9(#$%"-$0(+$&+%"G/)%"$4/-.0"))&'"$#C8"-$2&))"%4&)"-1$G"-*+%"-$^:Ue$4&)"-6$!".*%"+$ '&,"-$ZQTTP4/-9(#"#$9*)&'G"%$4/-$(#$'"99"$2&))"%"-$*%"+$#(2$(4$%(#(1$G,/-4/-$4&)"-$&$%"##"$4/-9(#$'&,"-$.#=-.#$9*)&'G"%$4/-$,&%"-"2"(-2"5%+&+'$/'$-"8-/%*0#&/+ %6 6$U+%")&'$."-$9(+$8;$+"##"#$"+$%")$2&))"%4&)"-$&$ 4/-9(#"#$eQT1$%"-$%/'$G(-$,3."+#)&'"$2"'-3+.+&+'"-$&$9*)&'G"%"+$4/-$(#$-"8-3."+#"-"$4(-,"-1$9"+$#&)$ '"+'3)%$"-$2"%-"$#&)$(#$,&."$)&+5"-$.0(2#$(4$8&b").$&$4;$4(-,"-g'-;#/+"-1$G,/-4/-$eQT$.53)%"+#$(+,"+%".$#&)$ (#$4/-9&%)"$2&))"%9(#"-&()"$&$4/-9&%)&+'.4/-9(#1$9"+$/4#"-"$#&)$/,"-.&'#.2&))"%"-1$%($4&)4/-9(#"#$&00"$ 4C)%"-$9"'"#$'-*+%"#$%"$4;$4(-,"-g'-;#/+"-6 %4 Z()"-$9(+$/9$%&'&#()"$2&))"%"-1$9"+"-$9(+$/4#".#$-(.#"-P2&))"%"-1$%"-$4&+%".$%/'$/'.;$,"0#/-P2&))"%"-1$ 9"+$%"#$"-$&00"$-")",(+#$(#$0/99"$&+%$8;$%&.."$&$%"++"$.(9"+G3+'6$U#$-(.#"-P2&))"%"$"-$2C''"#$/8$(4$"#$ '&,"+#$(+#()$-300"-$/'$0/)/++"-$(4$8&b").6$U+$8&b")$"-$%"#$9&+%.#"$&+%&,&%*"))"$")"9"+#$./9$"#$%&'&#()#$ 2&))"%"$&+%"G/)%"-1$/'$2".0-&,"-$"#$'&,"+#$8*+0#.$4(-,"$/'$)C..#C-0"6$U#$2&))"%".$%"#()5"-&+'.'-(%$%"4&+"-".$ *%$4-($(+#())"#$(4$8&b").$8"-$&+MG$X88&Y1$/'.;$0()%"#$/8)=.+&+'"+6$D;)"%".$2"#C%"-$"#$G=5"-"$(+#()$(4$8&b").$ 8"-$&+MG1$"+$G=5"-"$'-(%$(4$%"#()5"$&$2&))"%"#6$U+$+/-9()$M/98*#"-.03-9$G(-$"+$/8)=.+&+'$8;$V>$88&1$/'$ %"-4/-$"-$%"-$&+'"+$'-*+%$#&)$(#$)(,"$2&))"%"-$9"%$G"+2)&0$8;$,&.+&+'$8;$.03-9$&$"+$G=5"-"$/8)=.+&+' %8 6$ o+.0"-$9(+$(#$0*++"$p//9"$&+%$8;$2&))"%"#1$8;$.03-9"+1$"-$%"#$%/'$,3."+#)&'#$(#$2&))"%"#$2)&,"-$'"9#$&$ "+$,3."+#)&'$.#=--")."1$%($%"-$"))"-.$';-$%(#($#(2#1$/'$2&))"%"#$2)&,"-$H8&b")"-"#H$,"%$p//96 D0()$"#$2&))"%"$2-*'".$#&)$8-&+#$&$'/%$0,()&#"#1$0-3,"-$%"#$#&)$'"+'3)%$"+$)(+'#$G=5"-"$/8)=.+&+'1$./9$ 9&+&9*9$&$q??$88&1$9"+$'"-+"$9"-"6$A,&.$9(+$4/-.='"-$(#$8-&+#"$"))"-$#-C00"$"#$2&))"%"$&$V>$88&1$ 2)&,"-$%"#$H8&b")"-"#H$8;$.(99"$9;%"$./9$G,&.$9(+$4/-.='"-$(#$p//9"$&+%$8;$"#$.03-92&))"%"$&$)(,$.#=--")."6 36 Wikipedia: JPEG. 37 Wikipedia: Tagged Image File Format. 38 Wikipedia: Graphics Interchange Format. 39 Wikipedia: Image resolution. $6

20 Opsummering!"$.(94*+%.3+%-&+'"-$%"-$"-$2".0-","#$&$%"$/,"+.#;"+%"$(4.+&#$G(-$"+$-300"$0/+."0,"+."-$4/-$ +(#&/+().#(#"+$/'$4/-$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"6$T/-$+(#&/+().#(#"+$2"#C%"-$%"#1$(#$%"+.$2"#C%+&+'1$-")",(+.$ /'$"0.&.#"+.$#-*".6$T/-$(#$%399"$/8$4/-$%"++"$#-*..")1$.0"-$%"-$G/.$+(#&/+().#(#"+$"+$9/%-"(0#&/+6$!"$ 8-3M&."$8-/M".."-$2('$%"++"$9/%-"(0#&/+$,&)$,&$&00"$0/99"$&+%$8;$&$%"++"$/8'(,"1$,&$,&)$2)/#$ 0/+.#(#"-"$(#$%"-$/8.#;-$"#$8/)&#&.0$=+.0"$/9$(#$/8-"#G/)%"$+(#&/+()4=)")."+$G/.$2/-'"-"+6$!"##"$.".$ 2)(+%#$(+%"#$,"%$(#$%"-$4-($8/)&#&.0$.&%"$/4#"$#()".$/9$2",(-&+'$/'$4/-9&%)&+'$(4$0*)#*-(-,"+6$[*)#*-(-,$ "-$"#$2"'-"2$%"-$&+#"-+(#&/+()#$."#$2"'C+%#"$(#$,3-"$"+$%")$(4$%"+$0*)#*-8/)&#&.0"$%('./-%"+$&$EJV?\"-+"1$ &3 $ [*)#*-(-,.2"'-"2"#$0(+$.;)"%".$.".$./9$"#$8/)&#&.0$-"%.0(2$#&)$(#$'&,"$G&.#/-&"+$"+$+(#&/+()$,&+0")1$/'$ %"-9"%$4*+'"-"$$./9$"#$,3-0#=5$#&)$(#$/8-"#G/)%"$+(#&/+()4=)")."+$G/.$2/-'"-"+6 Q$.83+%&+'.4")#"#$9"))"9$+(#&/+().#(#"+$/'$')/2()&."-&+'"+$4*+'"-"-$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$./9$"#$ 8/)&#&.0$-"%.0(2$&$0(98"+$4/-$(#$2&2"G/)%"$+(#&/+()4=)")."+$G/.$2/-'"-"+6$!"-4/-$)&''".$%"-$4-($8/)&#&.0$.&%"$8-".$8;$&+.#&#*#&/+"-+"$4/-$(#$2",(-&+'1$4/-9&%)&+'$/'$#&)'3+'")&''=-")."$(4$0*)#*-(-,"+1$./9$/'.;$.".$&$M&#(#"-+"$4-($0*)#*-9&+&.#"-"+6$!"##"$'=-".$4/-$"0."98")$'"++"9$%&'&#()&."-&+'6 D(9#&%&'#$2"#C%"-$.(94*+%.3+%-&+'"-+"$"#$.#=--"$=+.0"$/9$."),2".#"99")."$/'$%"9/0-(#&."-&+'$G/.$ %"$"+0")#"$2/-'"-"1$G,&)0"#$-".*)#"-"-$&1$(#$%"$.#&))"-$+C"$0-(,$#&)$0*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"1$%"-$&00"$)3+'"-"$ 0(+$4*+'"-"$(*#/-&#3-#1$9"+$"-$+=%#$#&)$&$G=5"-"$'-(%$(#$4*+'"-"$8;$2-*'"-+".$,&)0;-6$<-*'"-+"$.#&))"-$ 0-(,$/9$.#=--"$#&)'3+'")&'G"%$(4$9(#"-&()"#1$2;%"$4C.&.0$/'$%&'&#()#1$/'$=+.0"-$.#=--"$&+%4)C%")."$8;1$ G,&)0"#$9(#"-&()"$%"-$&+%0=2".$"))"-$4/-$4b$"#$#"(#"-1$8;$G,&)0"$.0*".8&)$%"-$/8.3##".6$D/9$/'.;$!&'&#()&."-&+'.*%,()'"#$"-$/893-0./99"$8;$"-$%"-$"+%,&%"-"$"#$=+.0"$4-($2/-'"-+"1$/9$(#$,3-"$ 9"%.0(2"+%"$&$%"-".$/9'(+'$9"%$0*)#*-"+1$G,&)0"#$+"#/8$"-$".."+."+$(4$-"9&bP0*)#*-"+6 [*)#*-&+.#&#*#&/+"-+"$9=%"-$.;)"%".$0-(,$4-($#/$2",3'")."-$&$.(94*+%"#6$!"+$"+"$"-$"#$8/)&#&.0$=+.0"$ /9$(#$.3##"$0*)#*-(-,"+$&$4/0*.1$/'$%"+$(+%"+$"-$2-*'"-+".$=+.0"$/9$9"%2".#"99")."$/'$='"#$ #&)'3+'")&'G"%6 40 Johannsen 2007, p 20 $4

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng?

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng? Hvor kommer du fra Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng Slutkonference ulaen på arhus Universitet, d. 31 marts 2014 Frank Grønlund Jørgensen Ph.d. i biologi fra U med fokus

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

!"##$ %% %!&' ""##* + ' "$# 5### %% %. /0 +* "#1% "1##* 2

!##$ %% %!&' ##* + ' $# 5### %% %. /0 +* #1% 1##* 2 !"##$!&' ()" ""##* +,-. /0 +* "#1 "1##* 2,- 34 1 ' "$# 5### 6 4 &7 1 )** +, 4 84 & 4 8 4 4 * * & 4 *4!4! "4 8 #$ 4 4& 9 4* 2 -,$ '.""/0.1112+ '. -+,!48 4"##$ "##$48 4 4 1++ 3 4,++15 4,1,3:, ( ++,4, ; 44

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

BIOS. Celledeling hos en bananflue KOPIARK 135 GENETIK

BIOS. Celledeling hos en bananflue KOPIARK 135 GENETIK KOPIARK 135 GENETIK Celledeling hos en bananflue Her er en celle fra en bananflue. Tegn det rigtige antal kromosomer i cellekernen. Se Grundbog B, s. 106. Hvor mange kromosomer har en bananflue i hver

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Fra DNA til protein - lærerens tekst

Fra DNA til protein - lærerens tekst Fra DNA til protein - lærerens tekst Af sidsel sangild Denne øvelse handler om proteinsyntese og proteiners foldning. Den giver mulighed for at danne nogle andre billeder af fænomenet, end man får ved

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

! "$#&%'#&(*),+&-/.0#%'12),+&3'-546),478-9#:( ;;C1CFHGI-9),+J#K6#&-94;C1 5 RQ OTSUO P>PV PV W RX6Y6Y6Z QR A[ \] ]^ T6 _ a`c! bc \B d A[ efx6yhg6g6gay6yhgax

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

!! " # " $ % % & " ' ( ) * * + ( (, & " (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&"(6.(85900.(/:0#'."( 4/4-;<=>44-;?(

!!  #  $ % % &  ' ( ) * * + ( (, &  (! -.'(/&01.231.(45$6.73(,&(6.(85900.(/:0#'.( 4/4-;<=>44-;?( "#$%&'")*"$+%+",*$-&.$"$/%0''"$%1'/#".$ +%+",*.++"#$ "#$%&$')*#+,-.#'*/#0'1234-244"5/&$67,$" 89:;;;;-?@A3-BCD#'*EF$:#G707H&IF+77H&*JH0 " # " $ % % & " ' ) * * +, & " -.'/&01.231.45$6.73,&"6.85900./:0#'."

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Følgende systemer: Mini DV, Video 8, Video Hi 8, Video 8 digital, VHS, VHS-C, Super VHS, Super VHS-C, Betamax, U-Matic og Video 2000.

Følgende systemer: Mini DV, Video 8, Video Hi 8, Video 8 digital, VHS, VHS-C, Super VHS, Super VHS-C, Betamax, U-Matic og Video 2000. Video til DVD Max. spilletid pr. videobånd 120 min. Følgende systemer: Mini DV, Video 8, Video Hi 8, Video 8 digital, VHS, VHS-C, Super VHS, Super VHS-C, Betamax, U-Matic og Video 2000. Enheder: 1-5 Pr.

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'

!#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' !"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' Niels Halberg, ICROFS Økologikongres, 27. november 2013 Niels Halberg, ICROFS Bæredygtigt landbrug Energi-effektivitet i økologisk vs. konventionel æbleproduktion!! 1""*'#2*,,34"*5-*6'7"#$#%&4"'8'079*,*'

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175072 B1

(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175072 B1 (19) DANMARK (11) DK 175072 B1 2six,l (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 12 N 15/38 A 61 K 39/245 C 12 N 15/63 G 01 N 33/569 (21) Patentansøgning nr: PA 1987 02888 (22).

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau A. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-A-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau A Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 6 opgaver, der indgår

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8.

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8. T2016A C2002C T2016AVF002F M0010 Topplist T2016A Sort 10,0m 1 146,00 C2002CVF002F M0015 C2002CVF007A M0015 Kantlist C2002C Sort 15,0m Kantlist C2002C Hvit 15,0m 886,00 kr/stk 1 968,00 kr/stk C2002D C1548D

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android

Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Introduktion til ARP 4. Generation Autoradioer med Android Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 4. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

0 Matematik Navn: CPR-nr.: Adresse: Mobilnr.: E-mailadresse: EUDOPT/15-16/1/MAT

0 Matematik Navn: CPR-nr.: Adresse: Mobilnr.: E-mailadresse: EUDOPT/15-16/1/MAT 0 Matematik Navn: CPR-nr.: Adresse: EUDOPT/15-16/1/MAT Mobilnr.: E-mailadresse: I 5 dl vand 50 g gær 1 tsk. salt 2 spsk. honning 4 spsk. olie 800 g fuldkornshvedemel 100 g hvedemel Opskrift Gæren opløses

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Læsevejledning til Budgetopfølgning pr. 10. september 2012 Bilag til Bestyrelsens møde 28/9 2012 Budgetopfølgningen bygger på udskrift fra bogholderiet pr. 10. september, og den indeholder blandt andet

Læs mere