Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001"

Transkript

1 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden til Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning Opdrag Kommentarer til opdrag Metode Spørgeguide Udvælgelse Svagheder Afgrænsning af evalueringen og andet materiale Konklusion Konklusioner og anbefalinger Konklusion på opdrag Anvendt litteratur Links.. 16 Bilag 1: Spørgeguide.. 17 Bilag 2: Interviews

3 1.0. Indledning 1.1. Opdrag Nedenfor er opdraget beskrevet i forskellige citater fra dokumenter vedrørende projektet Internet for alle. Det oprindelige projekt blev revideret da biblioteket ikke fik de ønskede midler. Ringsted Kommune vil med dette projekt sikre, at anvendelsen af Internettet til informationssøgning med større sikkerhed bliver til gavn for flest mulige af borgerne, både de sikre brugere og de mindre rutinerede. Projektets konkrete mål er at øge den andel af den voksne befolkning, der aktivt benytter Internettet til målrettet informationssøgning fra 10% - 20 % i projektperioden. (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). Et vigtigt mål i den forbindelse er metodeudvikling, der tager sigte på at få de informationssvage målgrupper med. Der lægges derfor særlig vægt på udvikling af nye teknikker og metoder, der understøtter tilgængelighed for ældre, handicappede, flygtninge og indvandrere m.fl. (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). Aktiviteterne skal tage konkret sigte på udvikling af teknik og metoder, der understøtter tilgængeligheden for alle, herunder også de informationssvage. (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). Ringsted Kommune har derfor taget initiativ til at starte et projekt, der har til formål at øge anvendelsen af Internet baserede tjenester, herunder kommunens egen hjemmeside. Projektet vil være målrettet mod de befolkningsgrupper, hvor Internet-anvendelsen er lav. Et vigtigt element i dette projekt vil være at afdække de barrierer, som disse grupper oplever i forbindelse med eksisterende Internet-tjenester. Projektet vil, på denne baggrund, udvikle modeller og metoder for, hvorledes disse barrierer kan overvindes. Projektet vil derfor have to overordnede mål: At stimulere en øget anvendelse af Internettet for en bredere del af befolkningen. At afdække eksisterende barrierer og udvikle modeller for hvorledes disse barrierer kan nedbrydes. (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). Det er først og fremmest korttids-uddannede, det kan være ældre og det er folk med særlige barrierer som flygtninge/indvandrere, handicappede og læsehandicappede. Det er de målgrupper, som Internet for alle først og fremmest sigter på. (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). Revideret tidsplan pr Der planlægges et forløb af 11½ måneders varighed fra 1. september 2000 til og med 31. august I perioden 1. september 2000 til og med 30. juni 2001 gennemføres selve projektet med 100 introduktioner à 15 personer, dvs. for 1500 borgere. Arrangementerne vil foregå i dag- og aftentimerne efter brugernes behov. Følges løbende af ekstern konsulent. I perioden 1. juli til og med 31. august 2001 foretages analyse, ekstern evaluering og afrapportering. (Konstitueret Stadsbibliotekar Mette Trolle, ). 3

4 1.2. Kommentarer til opdrag Efter et samarbejdsmøde den og den blev det besluttet, at: Formålet med projektet er at: Vi skal gøre Ringsteds borgere informationskompetente og vi skal udvikle metoder for Internetformidling til informationssvage borgere (Projektleder Heidi Knudsen ). Det blev på møderne klart, at der ikke var ressourcer til at foretage en kvantitativ undersøgelse af et repræsentativt udsnit af borgere i Ringsted kommune. Man gik således væk fra målet med at undersøge om der i projektperioden skete en øgning af den andel af den voksne befolkning, der aktivt benytter Internettet til målrettet informationssøgning fra 10% til 20 %. Det ville også være særdeles vanskeligt at undersøge og isolere, hvilken indflydelse bibliotekets Internet-introduktioner skulle have på udviklingen i den voksne befolknings udnyttelse af målrettet informationssøgning samt at definere og operationalisere, hvad målrettet informationssøgning er. Udbredelsen og anvendelsen af Internet skyldes mange faktorer som f.eks. pris, computerudstyr og reklame. Når et barn søger efter spil eller snydekoder på nettet, er der da tale om målrettet informationssøgning? Fokus i evalueringen blev således at tage konkret sigte på udvikling af teknik og metoder, der understøtter tilgængeligheden for alle (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). 4

5 2.0. Metode Evalueringen baserer sig på en såkaldt kvalitativ metode (Andersen og Enderud, 1990:27-34; Andersen og Gamdrup, 1990:58-73). Der er udarbejdet en spørgeguide (bilag 1) med henblik på at styre interviewene og få kortlagt væsentlige aspekter. Ideen var dog, at det primært skulle være en samtale med borgeren med udgangspunkt i borgerens egne ord og oplevelser af Internet-værkstedet. Ligeledes var nogle af de interviewede borgere meget IT- og bogligt fremmede så et normalt spørgeskema næppe ville have været frugtbart. I et heuristisk øjemed er der udviklet et elektronisk mere kvantitativt spørgeskema, hvor ideen var at borgerne direkte over nettet kunne tilkendegive deres holdning til værkstedet. Skemaet findes på følgende Internet-adresse men er ikke anvendt. Det vil næppe kunne anvendes af de meget informationssvage grupper Spørgeguide Til udviklingen af den skriftlige spørgeguide (bilag 1) er der overordnet hentet inspiration fra bogen Når voksne lærer fx edb af Sven Erik Nordenbo. Nedenfor gennemgås guiden ganske kort. Guiden er tematiseret og løber fra litra A til K. A. Handler om tid, sted, anonymitet osv. B. De interviewedes baggrund. Med udgangspunkt i nyere tendenser indenfor samfundsvidenskaben tager udvælgelsen og evalueringen af de interviewede afsæt i sociologerne Pierre Bourdieu (Broady, 1998), Henrik Dahl (Dahl 1997) og ikke mindst Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard Rasmussen tilgang i deres bog Gør biblioteket en forskel? I udvælgelsen af personer og under interviewet forsøges etableret distinktioner på hhv. kulturel og økonomisk kapital på baggrund af flere forskellige spørgsmål. Se evt. en meget overskuelig og kort gennemgang af distinktionen i bogen Ind i sociologien (Gundelach og Mortensen, 1990: ). Da projektet Internet for alle eksplicit fokuserer på korttidsuddannede og informationssvage grupper var ideen primært at interviewe personer med lav kulturel og økonomisk kapital. Hvad var denne gruppes opfattelse af Internet-værkstedet? Omvendt har det ikke været hensigten at overfortolke distinktionen. Den bruges kun som en meget grov inddeling af folk. En inddeling som måske er forældet jævnfør bogen Midt i en Mellemtid (Jensen, 2001:39-64) C. Hvorfor deltagelse i værkstedet? Det væsentlige er at finde ud af hvorfor folk deltager, og hvorfor de ikke deltager i alternative tilbud. D. Kendskab til Internet og IT. E. Holdninger til Internet og IT. Det forudsættes her at være en sammenhæng mellem lysten og evnen til at lære noget om IT og så de generelle holdninger til området jvf. bogen Når voksne lærer fx edb (Nordenbo, 1989). Hvis man anser Internettet for vigtigt og mener at det vil få store konsekvenser i fremtiden vil læringen apriori være lettere og bedre. 5

6 F. Forventninger. Ideen er også at afdække de interviewedes opfattelse af, hvad målet er med bibliotekets tilbud. G. Selve forløbet. Her handler det om en ganske normal evaluering af forløbet. Hvordan er vejledningen osv. H. Det sociale i værkstedet. Nogle teoretikere lægger stor vægt på det sociale i relation til læring (Illeris, 1999: 95-98). I. Materiale. Hvordan vurderes det. Kan det findes på nettet osv. J. Vurdering af værkstedet. Her er fokus på det pædagogiske. Det forsøges kortlagt om deltagerne ønsker den induktive metode eller den deduktive metode (se Andresen 1999:43-45). Om de foretrækker teori frem for praksis (hands-on). Hensigten er også at få dem til at sammenligne værkstedet med andre kurser de har oplevet. K. Informationskompetence. Her vælges en populær definition af informationskompetence (Bruce,1997, se også Det handler om at man kan anvende en computer (Computer Literacy), anvende Internettet (IT Literacy), anvende et bibliotek (Library Skills), kan sortere og vurdere information mv. (Information Skills) samt at man har evnen til at lære at lære (Learning to Learn). Det er ikke ideen, at værkstedet på kort tid skal give deltagerne alle disse kompetencer, men det er interessant at høre, hvad deltagerne mener at kunne efter deres ophold i værkstedet. Fokus er her på Internettet (IT Literacy) Udvælgelse På baggrund af en database over de deltagende personer valgtes der 13 personer (inklusive et ægtepar) som ville deltage i et interview. Hvert interview havde en varighed på omkring 1 time. Der var deltagere i værkstedet som deltog i forbindelse med et andet uddannelsesforløb. Disse deltagere kan ikke siges at deltage frivilligt og der var heller ikke opgivet telefonnumre på deltagerne. Derfor blev de ikke kontaktet. Der blev ringet op til ca. 40 personer. Som tidligere omtalt valgtes bevidst folk man umiddelbart skulle tro ville have en lav økonomisk og kulturel kapital jævnfør projektets opdrag afsnit 1.1. Omkring 11 personer ville ikke deltage. Andre var det ikke muligt at træffe hjemme Svagheder Man kan ikke udelukke, at de personer som har haft en negativ oplevelse af værkstedet ikke ønskede at deltage i et interview. Omvendt var der personer som klart tilkendegav at de gerne ville deltage i et interview, fordi de syntes at de skyldte biblioteket noget. Derfor kan de personlige historier ikke siges at være repræsentative for alle de personer der har deltaget i værkstedet. Der er altså kun tale om personlige beretninger som ikke er statistisk repræsentative for en større gruppe. En generel observation er, at flere af de interviewede personer er ældre og de er ikke bekendt med uddannelse og kurser. De er ikke uddannelsesvante. Derfor er de dels meget taknemlige for at nogen vil lære dem noget, dels har de 6

7 vanskeligt ved at sammenligne værkstedet med anden undervisning. Det kan betyde at de er mere positive overfor værkstedet. De 12 interviews viser klart at mange personer, der ikke professionelt beskæftiger sig med pædagogik, har vanskeligt ved at være konsistente i deres pædagogiske betragtninger. I løbet af interviewet er der flere personer der ændrer opfattelser. Flere har også en tendens til at mene, at undervisningen skal være ligesom dengang de selv gik i skole. Naturligvis kan de interviewede ikke direkte forholde sig til ord som den induktive og deduktive metode. Derfor er de i interviewsituationen søgt forklaret. Det er en kendsgerning, at flere af de interviewede havde vanskeligt ved at huske hvad der rent faktisk skete i værkstedet. Det samme problem vil man dog også være stødt på, hvis man bad dem selv udfylde et spørgeskema. En løsning kunne have været at observere deltagerne i værkstedet og så efterfølgende at have interviewet dem. Interviewene foregik den 25.1, og den I den forbindelse kan man sige, at der er tale om et øjebliksbillede af værkstedet og at situationen kan have ændret sig. Ligeledes havde flere af de interviewede personer ikke deltaget i værkstedets 3. del. Det blev først oprettet senere. Under interviewene har evaluator flere gange anvendt ordet 1. modul synonymt med del 1 i værkstedet. Det kan ikke udelukkes, at det har skabt forvirring hos de interviewede. Alle interview er båndet og suppleret med skriftlige kommentarer i spørgeguiden. Alle bånd er gennemhørt og guider gennemlæst. Resultatet er de vedlagte redigerede interviews i bilag Afgrænsning af evalueringen og andet materiale Biblioteket har meget fornuftigt selv udarbejdet et spørgeskema med henblik på evaluering. Underviserne har udfærdiget logbøger over forløbene med kommentarer. Ligeledes er der til værkstedet udarbejdet en hjemmeside med bl.a. opgaver, et hjælpe- og debatforum samt en projektside Med udgangspunkt i opdraget og de afsatte ressourcer har hensigten for denne evaluering været de 12 kvalitative interviews. De danner baggrund for anbefalinger og konklusioner. Dog er det andet materiale gennemset. Det ligger således udenfor denne evaluerings rammer at gå ind og vurdere værkstedets hjemmeside, funktionaliteten af hjælpe- og debatforummet, de indbyrdes relationer mellem vejlederne, de afsatte timeressourcer, den interne organisation af projektet osv. Udgangspunktet for evalueringen er således at evaluere aktiviteter der stimulerer en øget anvendelse af Internettet for en bredere del af befolkningen. At afdække eksisterende barrierer og udvikle modeller for hvorledes disse barrierer kan nedbrydes. (Stadsbibliotekar Jonna Holmgaard, ). 7

8 3.0. Konklusion Da interviewene er personlige beretninger, der ikke er udtrykt i tal og procenter, anbefales det at man for uden evaluatorens konklusioner og anbefalinger, selv læser interviewene i bilag 2. Anbefalingerne tager ikke hensyn til bibliotekets økonomiske ressourcer. Der tænkes kun på de overordnede formulerede mål i projektet Internet for alle Konklusioner og anbefalinger De konklusioner der drages er på baggrund af de 13 individuelle historier og kan ikke uden videre siges at være repræsentative for alle som har deltaget i værkstedet. Konklusionerne er dog antageligvis mere repræsentative overfor kortuddannede og informationssvage grupper, da det er personer indenfor denne gruppe som primært er valgt ud, da denne gruppe nævnes klart i projektet Internet for alle. Man kan således forestille sig at personer der i forvejen er meget informationskompetente og har lange uddannelser vil have en anden opfattelse af Internet-værkstedet. De kan synes at det går for langsomt og at det er for overfladisk. Et par interview afspejler personer som er mere uddannelsesvante. De ønsker sig et stof, en manual og litteraturhenvisninger. De personer havde måske mere glæde af at tage et pc-kørekort på en handelsskole. En enkelt betvivler ligefrem bibliotekarens kompetence på computerområdet. Projektet kaldes Internet for alle, men det er en kendsgerning at man næppe kan anvende samme koncept, pædagogik og materiale over for alle kommunens borgere. På baggrund af interviewene anbefales det at biblioteket finder en niche eller et hul ved siden af de traditionelle kursusudbydere af f.eks. pc-kørekortet til folk på arbejdsmarkedet. Nichen skal bestå af et tilbud til kortuddannede, informationssvage personer, og personer som ikke er aktive på arbejdsmarkedet. Her synes værkstedet uovertruffen ifølge de interviews der er foretaget. Det anbefales at biblioteket melder klart ud, hvem målgruppen er når værkstedet beskrives i artikler og annoncer. At det ikke er et teknisk kursus, og ej heller et kursus for folk der har private problemer med deres computere. At man klart melder ud med, hvad der skal forstås ved ordet værksted. Der er flere årsager til at de 13 personer deltager i værkstedet. Generelt skyldes det ikke at man vil opkvalificere sig på arbejdsmarkedet, men mere en privat interesse og nysgerrighed. Derfor kan man ikke sige, at biblioteket konkurrerer med andre professionelle kursusudbydere. Adskillige nævner, at længere forløb på aftenskoler ikke er noget for dem. Det går for hurtigt og er for uoverskueligt. Bibliotekets tilbud synes at være dejligt uforpligtende og fleksibelt. Her binder man sig ikke til lange forløb. Her er man mere eller mindre anonym og skal ikke op til nogen eksamen. Selve 8

9 ordet værksted antyder også at det ikke er så forpligtende. På et værksted får man ikke formelle kursusbeviser. Et værksted er noget med praksis (hands-on), hvor man får lov at få olie på fingrene. Langt de fleste havde ingen problemer med at koncentrere sig i det åbne værksted i biblioteket. Et par stykker talte om en professionalisering i form af rigtige computerlokaler i lukkede rum. Hvis biblioteket gør det, sender man måske de forkerte signaler ud til omverdenen, og især til de meget ressourcesvage grupper. Det kommer til at ligne undervisning på en normal uddannelsesinstitution. Det vil antageligvis skræmme den målgruppe man har i fokus i projektet Internet for alle. Ligeledes vil det sikkert også kunne opfattes som konkurrenceforvridende for andre professionelle kursusudbydere. På baggrund af interviewene anbefales det at man fortsætter med at kalde internet-introduktionerne for et værksted og at man ikke professionaliserer det i form af et lukket klasselokale. Ordet værksted er uforpligtende og folk kan ikke forvente en egentlig erhvervsmæssig opkvalificering på IT-området. Flere af de meget lidt informationskompetente deltagere nævner ligefrem at de finder bibliotekets tilbud mere pædagogisk end hvad de har oplevet hos professionelle kursusudbydere. Der er ingen af de 13 personer som mener at værkstedet var dårligt og vejlederne var upædagogiske. Det går også klart igennem, at vejlederne er gode til at omgås mennesker og formidle et stof. Det må betegnes som en klar succes for projektet Internet for alle. Alle de interviewede har på baggrund af værkstedet fået lyst til at arbejde videre med Internettet, hvilket er en succes i sig selv. Alle vil gerne deltage i flere arrangementer i værkstedet. De interviewede synes at der er en fin balance mellem oplæg og det at arbejde selv (hands-on). Biblioteket har med andre ord fundet den rigtige form, når det handler om informationssvage grupper. På baggrund af interviewene anbefales det, at biblioteket ikke ændrer på den pædagogiske form man har udviklet. Det vil sige få korte demonstrationer og kun lidt teori, men mere at deltagerne får lov at prøve selv. Flere nævner, at de privat har anskaffet sig en computer og derfor ønsker lidt information om Internettet. Meningerne er delte når det handler om, hvor meget det betyder at tilbudet er gratis. Nogle lægger vægt på det, andre vil ligefrem gerne betale for at deltage i værkstedet. Da projektet fokuserer på Internet for alle, anbefales det at tilbudet forsat skal være gratis, da nogle af de interviewede antyder at selv små beløb har en betydning for dem. Generelt er mange af de interviewede bange for computere og Internet. De er utrygge og en enkelt taler om en fobi. Gruppen er meget lidt informationskompetent og det må siges at være den rigtige gruppe biblioteket har fået fat i jævnfør formålet med projektet Internet for alle afsnit

10 Da mange af de interviewede er bange, og meget lidt informationskompetente betyder det, at den pædagogiske opgave for biblioteket er endog meget vanskelig. På baggrund af interviewene kan det klart konkluderes, at biblioteket har formået at nå ind til gruppen, at få afdramatiseret Internettet og har givet gruppen lyst til at arbejde videre med computere og Internettet. Læring defineres gerne som ændring af færdigheder, kundskaber og værdier (holdninger). Værkstedet synes især at have ændret deltagernes holdninger til computere og Internet. De er blevet mindre bange. Omvendt synes de interviewedes informationskompetence stadig at være lille. Det er udpræget at de interviewede f.eks. ikke ved, hvor de vil starte op på nettet efter de har været på værkstedet. Flere tror ikke, at de kan finde Ringsted Kommunes hjemmeside efter de har været på værkstedet. På baggrund af interviewene anbefales det, at biblioteket fortsat fokuserer på at få afdramatiseret nettet og få gjort folk mere trygge ved nettet. Ligeledes er det væsentligt, at man fortsat fokuserer på at give folk lysten til at arbejde videre med nettet. Endelig er det overordentligt vigtigt, at man får gjort det klart for deltagerne at de skal vænne sig til at der sker konstante ændringer på nettet, og det bør man acceptere. Omvendt bør biblioteket overveje hvordan man kan give gruppen flere konkrete færdigheder. Som et mindste mål at folk ved hvor de skal starte op på nettet. Den lille informationskompetence hos nogle af personerne betyder også at der næppe er nogen grund til at udvikle et kursusmateriale der ligger på nettet, eller opbygge et hjælpe- og debatforum. De interviewede personer vil ikke kunne finde materialet og har næppe kompetencen til at anvende det. De, der ikke har privat adgang til Internettet, kan heller ikke se, hvad de skal med et sådant hjælpe- og debatforum. På baggrund af interviewene anbefales det, at biblioteket er bevidst om at nogle er så lidt informationskompetente at man nødvendigvis skal prioritere sine ressourcer. Valget mellem at bygge internetbaserede systemer og så face-to-face interaktion med gruppen. Hvordan undgår man at folk mister lysten og engagementet når de kommer hjem og selv skal prøve? Hvordan sikrer man sig, at deltagerne kan finde materialet på nettet? Værkstedets løse struktur og lidt uformelle facon synes meget vigtigt overfor svage grupper der er bange for nettet. Som tidligere antydet vil de interviewede gerne prøve selv ( hands on ). Lange demonstrationer og teori har ikke deres interesse. Derfor kan det klart konkluderes at det er en god ide med korte oplæg, hvorefter folk prøver selv. Omvendt synes det ikke hensigtsmæssigt blot at kaste deltagerne ud til computerne uden et lille oplæg. De er for svage, og vil næppe kunne agere i det efterfølgende kaos. Så konklusionen er, at det bedste er en blanding af den deduktive metode (forelæsning og demonstration) og den induktive metode (at få lov til selv at finde ud af det). På baggrund af interviewene anbefales det, at fokus stadig er på hands-on og ikke lange demonstrationer. Omvendt bør man heller ikke eksperimentere med kaossituationer overfor den svage gruppe. Små korte oplæg 10

11 er nødvendige, og deltagerne skal jævnligt have lov at prøve selv. Gruppen er ikke uddannelsesvant og derfor må lange teoretiske seancer stærkt frarådes. For den svage gruppe er det vigtigt at få succesoplevelser med computeren og Internettet. Interviewene har vist at de uddelte opgaver fungerer og deltagerne finder frem til løsningerne. Mange finder opgaverne sjove og synes at det er i orden at man kan vælge, hvilke opgaver man har interesse i. Denne form kræver dog, at der er vejledere som er klar til at hjælpe. På baggrund af interviewene kan det konkluderes at denne form kræver to vejledere eller at der kun er få deltagere i værkstedet. En svag gruppe kan ikke blot kastes ud til computerne med nogle opgaver uden en introduktion. Hertil har de en for svag informationskompetence. En enkelt deltager mente, at det var et stort problem at hans opgaver ikke blev kontrolleret. Han ville gerne vide om han havde fundet den rigtige løsning. På baggrund af interviewene anbefales det klart, at værkstedet kræver to vejledere eller et meget begrænset antal deltagere hvis målgruppen er de meget lidt informationskompetente. I vejledningen er det vigtigt at man giver deltagerne nogle succesoplevelser i form af lidt ros, når de har løst en opgave. Det anbefales at man overvejer hvordan man får samlet op efter deltagerne har lavet de forskellige opgaver, således at deltagerne får indtryk af, at de har fået lidt feedback på deres anstrengelser, og at de har fundet en rigtig løsning. Det er klart vanskeligt at samle op, da deltagerne jo har lavet forskellige opgaver og en gennemgang af en opgaves løsning kan være kedeligt for dem som ikke har lavet opgaven. Det må handle om at samle op omkring nogle principielle og generelle forhold, eller eksplicit spørge om der er nogle der ønsker at en opgave skal gennemgås. Som tidligere nævnt synes der at være mange fordele i værkstedets fleksibilitet. Dog kan man frygte, at når det ikke altid er de samme vejledere, og der ikke er tale om nogle faste hold, hvordan kan man så bevare kontinuiteten og progressionen fra 1. til 2. del? Hvordan ved vejlederne hvor langt kollegerne kom 1. gang deltagerne var i værkstedet? Hvordan ved de hvad der evt. diskuteres 1. gang? Kom alle deltagerne lige langt? Er det her man anvender logbøgerne? Det var jo nødvendigvis ikke de samme deltagere der deltog i samme værksted. Til projektet er der udviklet en guide som følges af vejlederne. Denne guide er blevet revideret adskillige gange under projektet. Det skal også bemærkes, at ingen af de interviewede har omtalt det som et problem. Alle mener faktisk, at der har været en fin sammenhæng fra 1. til 2. gang. Det kunne tyde på, at det netop ikke er nødvendigt med et fast pensum, et fast hold og faste undervisere, men at man i stedet tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle interesser og problemer. Man starter der hvor deltagerne ønsker man skal starte. Altså et værksted og ikke et kursus. Det anbefales at biblioteket gør sig nogle overvejelser omkring hvordan man sikrer sig kontinuiteten og progressionen mellem de forskellige dele i værkstedet. Eller er det bevidst, at man lader det være op til deltagerne selv at etablere en progression (ansvar for egen læring)? Hvorfor arbejdes der ikke med faste hold og faste vejledere der går igen? Det er vel ikke et spørgsmål om interne vagtplaner mere end om pædagogik? 11

12 Generelt kan man konkludere, at man næppe kan gøre det nok så elementært, når det handler om de interviewede personer. Derfor har man også ganske fornuftigt i værkstedet afholdt sig fra at introducere deltagerne til avanceret brug af søgemaskiner og andre mere teknisk orienterede computerfærdigheder. På trods af at flere har deltaget i andre computerkurser og måske selv har en computer, er deres informationskompetence meget lav. Ingen af de 13 interviewede kender til Windows Stifinder, som er helt nødvendig for simpel fil-håndtering. Ingen siger klart, at de kan kopiere en fil fra en diskette til deres computer. Det betyder igen, at det er stærkt begrænset hvad gruppen kan få ud af lange demonstrationer og teori. De skal prøve selv. Flere antyder også at gennemgangen af på værkstedet har været for vanskelig. Nogle ved ikke om de har en , andre siger, at de kun har en nede på biblioteket. Mange af de interviewede siger, at de har vanskeligt ved at lære nye ting, og at de skal have ting gentaget. På baggrund af interviewene anbefales det, at man bevidst arbejder med at gøre stoffet så simpelt som muligt når det handler om de meget lidt informationskompetente deltagere. Hvad skal de som minimum lære? Det anbefales at biblioteket overvejer at udarbejde noget meget simpelt skriftligt materiale, da det ikke er hensigtsmæssigt at henvise til kursusmateriale på nettet for denne gruppe. Bemærk dog tidligere kommentarer om skriftlig materiale og foranderligheden på nettet. Generelt var langt de fleste meget tilfredse med materialet. Hos de interviewede personer var der ingen klar opfattelse af, hvad målet var med værkstedet. Ingen nævnte eksplicit projektet Internet for alle. Alle var dog enige om, at det var en god ide at biblioteket afholdt introduktioner til Internettet. De interviewede synes heller ikke at have en klar fornemmelse af forskellen mellem et kursus og et værksted, endsige hvad der karakteriserede den pædagogik der anvendtes i værkstedet. De var ikke klar over hvad de skulle lære og hvad målet var. De var ikke klar over hvad de kunne forvente at de kunne når de havde deltaget i værkstedet. I relation til indlæring er det for nogle mennesker vigtigt at de har et klart mål. Omvendt mente nogle at værkstedet svarede til deres forventninger. Et par personer var lidt i tvivl om hvad de kunne forvente. Der var heller ikke klarhed over selve strukturen og tilmeldingsproceduren i værkstedet. Flere havde f.eks. den opfattelse at årsagen til at det ikke var de samme mennesker der mødte op i de forskellige dele sikkert var, at de var utilfredse og derfor ikke ønskede at deltage. På baggrund af interviewene anbefales det, at vejlederne kort og klart fortæller deltagerne om projektet og hvad målet er med det konkrete ophold i værkstedet. Hvorfor projektet Internet for alle. Hvad kan I når I forlader værkstedet. Hvor mange dele er der, og hvordan hænger de sammen. Hvor lang tid går der mellem delene. Hvordan er tilmeldingsproceduren. Måske skulle biblioteket lave en let forståelig grafisk oversigt over forløbet som kunne uddeles. 12

13 Alle var enige om, at der var en klar sammenhæng og progression i forløbet mellem 1. og 2. gang. Nogle bemærkede dog, at de ikke synes at det 3. ophold i værkstedet var sat ind i nogen logisk sammenhæng. Der var enighed om at der ikke måtte gå for lang tid mellem delene i værkstedet. Det kan klart konkluderes, at selve opholdet i værkstedet ikke har været nogen stor social oplevelse. Ofte er det ikke de samme personer man møder næste gang man deltager i værkstedet, endsige de samme vejledere. Man er mødt op for at lære noget og de interviewede har fundet det i orden at arbejde alene ved hver sin computer. Kun en enkelt beklager, at man ikke har arbejdet to og to ved computerne, og at det var for dårligt, at man ikke kom til at kende hinanden. Måske er det netop det faktum, at man kan være anonym, at det er uforpligtende, at man ikke skal vurderes og evalueres der for nogle folk gør bibliotekets tilbud tiltalende. Det forholder sig omvendt, hvis der er tale om f.eks. et Pc-kørekort på en handelsskole. I værkstedet kan man på sikker grund dumme sig og lufte sin uvidenhed. Her bliver man ikke stillet til regnskab ved en eksamen. Omvendt kan man sige, at Ringsted Kommune er et lokalt fællesskab og det bl.a. er bibliotekets opgave at give næring til det lokale fællesskab. Det medfører at biblioteket skal pleje den sociale interaktion mellem borgerne. At man simpelthen lægger mere vægt på det sociale i værkstedet. Flere teoretikere mener, at man netop lærer i en social kontekst og at det er meget hensigtsmæssigt at arbejde flere sammen om problemstillinger (se f.eks Andresen). På baggrund af interviewene anbefales det, at biblioteket som et forsøg sætter to og to ved hver computer. Det anbefales at biblioteket som et forsøg prøver på at tilvejebringe de organisatoriske rammer for en lokalnetværksdannelse (IT-selvhjælpsgrupper) evt. igennem nogle faste hold. Men igen er det vigtigt, at det ikke forekommer formynderisk og kontrollerende. Det skal være i orden at man mere eller mindre anonymt deltager på værkstedet og kan få lov til at snuse lidt til hvad Internettet er. Måske er det derfor at det er blevet en succes? Mange er tilfredse med længden af det enkelte ophold i værkstedet. Da gruppen ikke er uddannelsesvant er det næppe hensigtsmæssigt at lave de enkelte forløb længere end 1½ til 2 timer. Måske er traditionelle kurser netop for lange for gruppen. Måske kan de også bedre koncentrere sig og klare tempoet i værkstedet når det er kort. Mange vil dog gerne have et forløb, der strækker sig over en længere periode eller deltage i andre arrangementer i værkstedet. Man kan betragte disse udsagn som et tegn på at værkstedet har været en succes. Noget som har været spændende og interessant. Måske vil man aflive dette, hvis man gør forløbene længere og mere forpligtende. Det vil komme til at ligne traditionel aftenskole eller efteruddannelse. Måske skal man acceptere, at ideen netop var at give folk en lille forret, sådan at de selv kan gå videre med at finde andre tilbud. På baggrund af interviewene anbefales det at biblioteket overvejer, hvordan man kan efterkomme behovet for et længere forløb og flere arrangementer i værkstedet. I den forbindelse skal man overveje hvad der er 13

14 bibliotekets rolle, for ikke at blive en traditionel kursusudbyder i konkurrence med andre kursusudbydere. Hvad er målet med værkstedet? Det kan konkluderes, at det er vigtigt, at deltagerne privat har en computer med internet-adgang således at de kan arbejde videre med det de har lært i værkstedet. Flere har i den forbindelse nærmest tabt modet, fordi de ikke kan få det til at fungere hjemmefra. På baggrund af interviewene anbefales det klart at biblioteket tager problemstillingen med den manglende adgang til computer og Internet alvorligt, fordi den pædagogiske indsats ellers tabes på gulvet. Hvad gør man når deltagerne så kommer hjem? Hvordan får man en bedre kobling mellem værkstedet og så deltagernes private computerproblemer? Skal man som tidligere anbefalet gøre det klart at private computer-problemer ikke hører hjemme i værkstedet? Nettet er meget foranderligt så hvis man ikke jævnligt følger med bliver ens viden meget hurtigt forældet. Flere af de interviewede personer kommer med gode ideer til, hvordan man kan løse deltagernes private computerproblemer. Det mest enkle vil være at reservere computere på biblioteket flere måneder frem således at deltagerne i værkstedet ved at på det og det tidspunkt står der en computer klar på biblioteket. Her kan de selv arbejde videre med opgaverne eller blot vedligeholde deres kompetence og interesse for nettet. Deltagerne kunne få et særligt eksklusiv kort som gav adgang til en særlig computer der ofte er ledig. Men hvem siger at de møder op? Nogle beklager sig over at computerne altid er optaget af børn. En person foreslår, at man opretter IT-selvhjælpsgrupper, hvor deltagerne kan gå sammen om at hjælpe hinanden. Interviewene viser klart, at det er de samme problemer og frustrationer man sidder med. I den sammenhæng er det lidt uheldigt at opholdet i værkstedet ikke føles som nogen større social oplevelse, hvor der kunne ske en erfaringsudveksling. Samme person foreslår en ordning, hvor man ligefrem kommer ud og hjælper folk med deres private problemer med at komme på nettet. At man ansætter en særlig IT-gadearbejder eller nørd som tager ud og hjælper f.eks. ældre mennesker. Det er en kendsgerning, at det kan være endog meget vanskeligt at sætte en internetforbindelse op, og at den professionelle support man får, ofte er af dårlig kvalitet eller meget dyr (ca kr. i timen). Det anbefales at biblioteket overvejer argumentet om, at når projektet hedder Internet for alle er det ikke nok, at man blot har givet folk interesse for nettet, uden at man tænker videre. Adskillige nævner også, at de har stor lyst til at bruge nettet, men at de synes at det er for dyrt. I den forbindelse kan man overveje om kommunen kan etablere særlige borger-abonnementer som i begrænsede perioder kan udloddes til borgerne. Det kan være knyttet til særlige borger-computere som man ligeledes kan låne. 14

15 3.2. Konklusion på opdrag På baggrund af de 12 kvalitative interview med 13 personer kan det konkluderes, at Internet-værkstedet med succes kan siges at være en metodeudvikling, der tager sigte på at få de informationssvage målgrupper med. De aktiviteter der er foregået i projektperioden har taget konkret sigte på udvikling af teknik og metoder, der understøtter tilgængeligheden for alle, herunder også de informationssvage. På baggrund af 12 kvalitative interview af 13 personer og besøg på biblioteket kan det konkluderes, at et vigtigt element i projektet har været at afdække de barrierer, som informationssvage grupper oplever i forbindelse med eksisterende Internettjenester. Internet-værkstedet er således et succesfuldt udtryk for et forsøg på at udvikle en model og metode for, hvorledes disse barrierer kan overvindes. Projektet har sandsynligvis stimuleret en øget anvendelse af Internettet for en bredere del af befolkningen. Faktum er, at alle de interviewede personer har fået lyst til at arbejde videre med Internettet. Men omvendt er det en kendsgerning, at der stadig er store barrierer i form af at folk ikke selv har en computer med internetforbindelse, at de ikke kan få det til at fungere og at de finder det dyrt at anvende Internettet. Ligeledes er størstedelen af de interviewedes informationskompetencer på et sådant niveau, at det må formodes at give dem store problemer når de udenfor værkstedets rammer skal anvende nettet til målrettet informationssøgning. Ingen af de interviewede mente, at de kunne søge avanceret på nettet. Som tidligere omtalt blev de heller ikke introduceret i dette i værkstedet. Projektet har således afdækket eksisterende barrierer og udviklet modeller for hvorledes disse barrierer kan nedbrydes. Man synes med rimelighed at kunne tale om en særlig Ringsted model. I korthed har man på biblioteket brudt med traditionen med at afholde traditionelle længerevarende computerkurser med et fast indhold, men i stedet har man etableret et mere uforpligtende og løst værksted, hvor der arbejdes med Internettet og hvor fokus er på hands-on. En metode der fungerer overfor de informationssvage personer der er interviewet. I projektet har man således med held forsøgt at gøre Ringsteds borgere informationskompetente og har udviklet metoder for Internetformidling til informationssvage borgere. 15

16 4.0. Anvendt litteratur Andersen, Ib; Enderud, Harald (1990): Vidensproduktionens arbejdsgang i hovedtræk pp i Ib Andersen (red.) (1990): Valg af organisations sociologiske metoder et kombinationsperspektiv, Samfundslitteratur, 1. udgave. Andersen, Vilmer; Gamdrup, Peter (1990): Forskningsmetoder pp i Heine Andersen (red.) (1990): Videnskabsteori og metodelære, Introduktion, Samfundslitteratur, 3. udgave. Andresen, Bent B. (1999): Fleksibel læring for voksne fra fjernundervisning til netbaseret teamlæring, Systime. Broady, Donald (1998): Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj pp i Jens Bjerg (red.) (1998): Pædagogik en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag. Bruce, Christine (1997): The seven faces of Information Literacy, Auslib Press. Se også Dahl, Henrik (1997): Hvis din nabo var en bil en bog om livsstil, Akademisk forlag. Gundelach, Peter; Mortensen, Nils (1990): Ind i sociologien, en grundbog, 2. udgave, 5. oplag, Gyldendal. Illeris, Knud (1999): Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx, Roskilde Universitetsforlag, 1. udgave, 2. oplag. Jensen, Jesper Bo (2001): Midt i en Mellemtid i overgangen fra det gamle til det nye samfund, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub. Jochumsen, Henrik; Rasmussen, Hvenegaard, Casper (2000): Gør biblioteket en forskel? Danmarks Biblioteksforenings Forlag m.fl. Nordenbo, Sven Erik (1989): Når voksne lærer fx edb, 1. udgave, 1. oplag, Munksgaard Links: Hjælpe- og debatforum Projektside: Spørgeskema: Værksstedets hjemmeside: 16

17 Bilag 1: Spørgeguide Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole side 17 af 62, KODENR: Spørgeguide til Internet for alle 1A Kodenr: 2A Dato og klokkeslæt: 2001 Kl: 3A Sted: 4A Telefon: 5A Anonym: 6A Mødt op del 1 Ja Nej 7A Mødt op del 2 Ja Nej 8A Anvendt del 3 Ja Nej 9A Hvor mange timer? 10A Anvende lyd og billede: Ja Nej A Livsstil med henblik på at afdække økonomisk og kulturel kapital. Hvad synes de forskellige livsstile om tilbuddet? 1B Livsstil: Nordøst Nordvest Sydøst Sydvest 2B Alder? 3B Køn? Mand Kvinde 4B Civil status? Gift Parforhold Enlig Børn 5B Etnisk baggrund? (observation) Dansker Udlændinge 6B Handicap? (observation) Fysisk Psykisk 7B Uddannelsesbaggrund? (kulturel kapital) Folkeskole Universitet 8B Beskæftigelse? (økonomisk kapital) 9B Ejendomsforhold? (økonomisk kapital) Lejlighed Parcelhus Bil Sommerhus 10B Går du ofte til kulturelle arrangementer? Ja Nej (kulturel kapital) Koncerter Teater Biograf Opera Tilskuersport 11B Læser du bøger? Hvad læser du? Hvor Ja Nej Uge Måned År ofte? (kulturel kapital) 12B Læser du aviser? Hvilke og hvor mange? JA Nej (kulturel kapital) 13B Hvad interesserer du dig for i din fritid? (kulturel kapital) 14B Hvilke foreninger deltager du i? 15B Er du ofte ude at rejse? Hvor rejser du gerne hen? (kulturel kapital) Ja Nej B 17

18 Baggrund i relation til Internetværkstedet Hvorfor deltagelse? (start med løs snak) C 1C 2C 3C Hvordan blev du bekendt med Internetværkstedet? Hvorfor valgte du at deltage i Internetværkstedet? Hvorfor valgte du ikke at tage på et aftenskolekursus i Internet? Lokalavis Biblioteket Mund til mund Dit arbejde evt. uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller private grunde? Frivilligt Tvungen Kendskab til Internet og IT (start med løs snak) 1D Vurdering fra vejledere Begynder Let øvet Øvet Superøvet 2D Hvad kan man anvende Internettet til? 3D Vidste du noget om computere før du deltog i Ja Nej Ved ikke værkstedet? 4D Vidste du noget om Internet før du deltog i værkstedet? Ja Nej Ved ikke 5D Vidste du noget om informationssøgning før du deltog i Ja Nej Ved ikke værkstedet? 6D Har du før været ude på Internettet? Ja Nej Ved ikke 7D Hvordan var din første oplevelse med Internettet? 8D Har du adgang til Internettet derhjemme? Ja Nej Ved ikke 9D Har du adgang til Internettet på din Ja Nej Ved ikke uddannelsesinstitution? 10D Har du adgang til Internettet på dit arbejde? Ja Nej Ved ikke 11D Anvender du Internettet på din uddannelse? Hvor mange Ja Nej Ved ikke timer om ugen? 12D Anvender du Internettet på dit arbejde? Hvor mange Ja Nej Ved ikke timer om ugen? 13D Anvender du Internettet privat? Hvor mange timer om ugen? Ja Nej Ved ikke D Holdninger til Internet og IT (start med løs snak) 1E Er Internettet vigtigt for dig? Ja Nej Ved ikke 2E Er det vigtigt for dig at kunne anvende en computer og Ja Nej Ved ikke finde information på nettet? 3E Er du dårlig til at lære nye ting f. eks. det at lære at Ja Nej Ved ikke anvende Internettet? 4E Regner du med engang at blive god til at anvende Ja Nej Ved ikke Internettet? 5E Hvad kan du selv anvende Internettet til? 6E Hvad har du anvendt Internettet til? 7E Hvilke muligheder ser du i fremtiden med Internettet? 8E Er det en god ide at biblioteket afholder sådanne Internetintroduktioner/værksteder? Ja Nej Ved ikke E 18

19 Selve værkstedet med henblik på at udvikle en ny undervisningsform Forventninger (start med løs snak) F 1F Hvad synes du om Internetværkstedet? Svarede det til dine Ja Nej Ved ikke forventninger? 2F Hvad havde du forventet? 3F Tror du de andre deltagers forventninger blev indfriet? Ja Nej Ved ikke 4F Hvad er bibliotekets og vejledernes mål med værkstedet? 5F Nåede de deres mål? Ja Nej Ved ikke 6F Lærte du noget nyt? Ja Nej Ved ikke 7F Fik du en spændende oplevelse? Ja Nej Ved ikke 8F Var det kedeligt? Ja Nej Ved ikke Selve forløbet (start med løs snak) 1G Havde du brug for mere hjælp fra vejlederne? Ja Nej Ved ikke 2G Var der for mange deltagere i værkstedet? Ja Nej Ved ikke 3G Sad du for meget alene med opgaverne? Ja Nej Ved ikke 4G Var opgaverne relevante noget du kender fra din hverdag? Ja Nej Ved ikke 5G Anvendte du de udleverede opgaver? Ja Nej 6G Lærte du noget af det? Ja Nej Ved ikke 7G Har du løst opgaverne selv? Ja Nej 8G Fik du vejledning af vejleder(ne)? Ja Nej 9G Var vejledningen tilfredsstillende Ja Nej Ved ikke 10G Hvordan virkede det med to vejledere (lærere) på del 1? Godt Dårligt Ved ikke 11G Var det den samme vejleder der gik igennem del 1 og del 2 Ja Nej 12G Vil du have foretrukket den samme vejleder? Hvorfor? Ja Nej Ved ikke 13G Var der sammenhæng mellem del 1, del 2 og del 3? Ja Nej Ved ikke 14G Kunne du forstå de ord og det sprog der blev anvendt i værkstedet? Ja Nej Ved ikke 15G Var det svært at koncentrere sig i det åbne lokale - var der for meget Ja Nej Ved ikke uro? 16G Var opholdet i værkstedet: Kort Tilfredsstilende For langt G Det sociale i værkstedet (start med løs snak) 1H Fik du hjælp og ideer fra de andre deltagere? Ja Nej 2H Har du selv givet hjælp og ideer til andre? Ja Nej 3H Hvem var de andre deltagere i værkstedet? 4H Hvordan vil du beskrive stemningen? God Dårlig Ved ikke 5H Kunne du finde på at gå hen og spørge vejlederne en anden gang om hjælp Ja Nej Ved ikke til Internettet? 6H Følte du dig udenfor? Ja Nej Ved ikke H 19

20 Materiale (start med løs snak) 1I Var stoffet og opgaverne for svære? Ja Nej Ved ikke 2I Var der for mange opgaver? Ja Nej Ved ikke 3I Hvad synes du om det undervisningsmateriale du fik adgang til - Godt Dårligt Ved ikke både de skriftlige opgaver og materialet på nettet? 4I Kunne du ønske dig noget andet materiale? Hvilket Ja Nej Ved ikke 5I Har du været inde på nettet og set på materialet efter du har Ja Nej deltaget i kurset? 6I Kan du finde stedet på nettet? Ja Nej Ved ikke 7I Har du besøgt værkstedets hjælpe- og debatforum? Ja Nej 8I Kan du finde den? Ja Nej Ved ikke 9I Vil du anvende værkstedets hjælpe- og debatforum i fremtiden? Ja Nej Ved ikke I Vurdering af værkstedet (start med løs snak) 1J Har du tidligere været på computerkurser? Ja Nej 2J Har du tidligere været på Internet kurser? Ja Nej 3J Var værkstedsformen dårligere end de kurser du tidligere har deltaget i? Ja Nej Hvorfor? 4J Hvad synes du om selve værkstedstankegangen? Godt Dårligt Ved ikke 5J Var undervisningen og vejledningen? Var der noget du savnede? God Dårlig Ved ikke 6J Var undervisningen bedre dengang du selv gik i skole? Ja Nej Ved ikke 7J Vil du foretrække at få mere undervisning og demonstration af Ja Nej Ved ikke programmerne? 8J Vil du foretrække at sidde i et rigtigt undervisningslokale (klasseværelse)? Ja Nej Ved ikke 9J Vil du gerne have mere tid i værkstedet sammen med vejlederne? Ja Nej Ved ikke 10J Har Internetværkstedet givet dig lyst til at arbejde videre med Internettet? Ja Nej Ved ikke 11J Kunne du have lyst til at deltage i andre arrangementer afholdt på Ja Nej Ved ikke Internetværkstedet? 12J Vil muligheden for at komme på Internettet fra biblioteket få dig til at Ja Nej Ved ikke komme noget oftere på biblioteket? 13J Vil du i så fald låne flere tidsskrifter og bøger Ja Nej Ved ikke 14J Beskriv de tre bedste og de tre dårligste ting du oplevede på Internetværkstedet? 15J Har du har fået en god oplevelse på værkstedet? Ja Nej Ved ikke 16J Hvordan vil du beskrive din oplevelse? Prøv at beskrive den som noget du har oplevet i din familie? 17J Har du forslag til hvordan det kunne gøres bedre J 20

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Informationskompetence hvorfor og hvordan?

Informationskompetence hvorfor og hvordan? Informationskompetence hvorfor og hvordan? Konference om gymnasiebibliotekerne, Nørresundby Gymnasium den 6. marts. 2003. ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet http://www.policy.dk/

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Kirps. computeranatomi. Overvejelser omkring hele forløbet. Pernille Ketscher, Renée Laursen, (Isabella Petersen) & Kasper Lassen

Kirps. computeranatomi. Overvejelser omkring hele forløbet. Pernille Ketscher, Renée Laursen, (Isabella Petersen) & Kasper Lassen Kirps computeranatomi Overvejelser omkring hele forløbet Pernille Ketscher, Renée Laursen, (Isabella Petersen) & Kasper Lassen 10 Case I Nysted på Lolland-Falster har kommunen bestemt at der skal være

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere