Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse"

Transkript

1 Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 7. marts 2008 FS og FS Notat Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder Færdselsstyrelsen har udarbejdet forslag til nye bekendtgørelser om synsvirksomheder og om omsynsvirksomheder. Høring udsendt: 21. september 2007 Svarfrist: 22. oktober 2007 Følgende er anmodet om en udtalelse over forslagene: 3F, Amtsrådsforeningen i Danmark, A- Inspektion A/S, Applus Bilsyn Danmark, Autobranchens Udviklingscenter, AUTIG (Automobilbranchens Handels- og Industriforening), Automobilteknisk Institut, Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Brancheforeningen af leverandører af aksler og bremsekomponenter i Danmark, Brancheforeningen for Dansk Lokalsyn, BVQI Denmark A/S, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.), CO II, CEUS, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks Knallertunion, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Camping Union, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Metal, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Taxi Råd, Danske Busvognmænd, Danske Motorcyklisters Råd, De Danske Bilimportører, De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI Hovedkontoret, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK), Det Centrale Handicapråd, DKsyn, Danske Synsvirksomheder, Industrivej 23, 4050 Skibby, Forbrugerrådet, Force-Instituttet, Forenede Danske Motorejere, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen af Vognimportører i Danmark, Forsikring og Pension, Frederiksberg Kommune, Handels, Transport og Serviceerhvervene (HTS), HK/Stat Danmark, HMK, Træn- og Bilteknisk Sektion, Ingeniørforeningen i Danmark, Justitsministeriet (Foreningen af Politimestre i Danmark, Politidirektøren i København, Rigspolitiet), Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Københavns Kommune, Landbrugsmaskin-Importørernes Brancheforening af 1919, Landsforeningen af Danske Maskinstationer, Landsorganisationen i Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Motorcykelbranchens Landsforbund, Movia, Pava Bilsyn A/S, Politidirektøren i København, Rigspolitiet, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Sammenslutningen af s:\høringsportalen\høringsnotat syn omsyn.doc

2 - 2 - Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark, Storkøbenhavns Taxinævn, Teknisk Erhvervsskole Center, Teknologisk Institut, TÜV Nord Danmark, Vejdirektoratet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Leif Jørgensen, Løgumkloster (repræsentant for omsynsvirksomheder). Færdselsstyrelsens bemærkninger er angivet med kursiv. Følgende har svaret med bemærkninger: Generelle bemærkninger: Rigspolitiet har meddelt, at der bør ske en nøje afvejning af, hvilke regler, der ønskes en straf for. Rigspolitiet har også påpeget, at reparationskontrolordninger bør defineres/introduceres nærmere i 18 i omsynsbekendtgørelsen Færdselsstyrelsen har noteret sig Rigspolitiets bemærkninger. I medfør af 13, stk. 3 i lov om godkendelse og syn af køretøjer kan der i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler. Styrelsen har gennemgået reglerne, der ønskes straf for og har på denne baggrund ændret henholdsvis 40 i bekendtgørelsen vedrørende synsvirksomheder og 31 i bekendtgørelsen vedrørende omsynsvirksomheder. Endvidere er reparationskontrolordninger nu beskrevet nærmere i bekendtgørelsen om omsyn. Økonomi- og Erhvervsministeriet anbefaler Færdselsstyrelsen at overveje at sammenskrive de to bekendtgørelser. Center for kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) anbefaler, at Færdselsstyrelsen udformer standarderklæringer, som virksomhederne alene kan signere. Erklæringerne bør kunne signeres med digitalt signatur. Herudover anbefaler Økonomi- og Erhvervsministeriet, at det kun er nødvendige oplysninger, Færdselsstyrelsen kan indhente i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indhente oplysninger fra andre myndigheder. CKR vurderer ikke, at justeringerne i bekendtgørelserne for synsvirksomhed og omsynsvirksomhed er af en sådan størrelse, at bestemmelserne skal gøres til genstand for en fornyet AMVAB måling af området. Færdselsstyrelsen kan oplyse vedrørende sammenskrivning af bekendtgørelserne, at vi finder dette uhensigtsmæssigt. Baggrunden herfor er følgende: 1. En sammenskrivning af de to bekendtgørelser synes umiddelbart at indeholde mange ligheder, således at en sammenskrivning kunne være en fordel. Der er imidlertid tale om to forskellige virksomhedsformer med forskellige målgrupper. Synsvirksomheder udfører syn og omsyn, herunder vurdering af brugt indførte køretøjer (Toldsyn) til brug for SKAT s værdiansættelse samt kontrol med ihugning eller

3 - 3 - genihugning af chassisnumre eller stelmærkning af køretøjer. Hertil kommer, at synsvirksomheder kan udføre flådesyn. Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er uddannet( køretøjs)mekaniker og har bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus. Der er desuden krav om, at alle synsmedarbejdere har bestået samme kursus. Endelig må en synsvirksomhed ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer. Omsynsvirksomheder er typisk reparationsværksteder, der som bibeskæftigelse udfører omsyn. Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er uddannet (køretøjs)mekaniker og som har bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus. Uddannelseskravet for teknisk ansvarlig person og for synsmedarbejdere er således betydeligt mere omfattende for så vidt angår en synsvirksomhed set i forhold til uddannelseskravene for så vidt angår medarbejderne i en omsynsvirksomhed. Der er endvidere færre krav til såvel kommunikationsudstyr som produktionsudstyr i omsynsvirksomheder. Der er tale om forskellige kontrolsystemer i virksomhederne med hver deres regelsæt, synsvirksomheder har et kvalitetsstyringssystem, og omsynsvirksomheder har en reparationskontrolordning. Der er stor forskel på definitionen af de køretøjskategorier, virksomhederne har tilladelse til at syne. Hertil kommer, at både synsvirksomheder og omsynsvirksomheder er vant til at anvende deres egne bekendtgørelser netop rettet mod deres virksomhedsaktivitet. Der er ganske få nytilkomne virksomheder, og det vil derfor ikke være den store gevinst for erhvervet at sammenskrive bekendtgørelserne. Færdselsstyrelsen finder på denne baggrund, at en sammenskrivning ikke medfører væsentlige fordele for borgere eller erhvervsliv, men i begrænset omfang alene administrative fordele. 2. Standarderklæringer, indhentelse af oplysninger, flådesyn Færdselsstyrelsen har noteret ønskerne. Som udgangspunkt sendes ansøgninger digitalt, og med digital signatur. Færdselsstyrelsen indhenter alene de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde den administrative tilsynsforpligtelse. Bemærkninger til de enkelte i bekendtgørelsen om syn: 1. Applus+ Bilsyn, A-Inspektion, FDM og Pava Bilsyn, (de landsdækkende synsvirksomheder) (A+, A-I, FDM, PAVA) oplyser, at bestemmelserne om at kunne opnå en tilladelse bør skærpes væsentligt således, at det undgås, at synsvirksomheder har tætte relationer til en reparationsvirksomhed, eller at synsvirksomheden baserer forretningen på én enkelt meget stor kunde. Begge dele vil skabe en afhængighed, der er problematisk for kvaliteten af de syn, der udføres. Det foreslås, at alle synsvirksomheder pålægges løbende indberetningspligt i denne forbindelse.

4 - 4 - Ifølge 17, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 968 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer, skal en synsvirksomhed overholde forvaltningslovens kapitel 2, 4, 5, 6 og 7 samt offentlighedslovens kapitel 2, 3 og 4. I 17, stk. 2, i bekendtgørelsen er det bestemt, at en synsvirksomhed ikke må syne eller omsyne køretøjer, som virksomheden selv er ejer eller bruger af eller på anden måde råder over eller har væsentlig økonomisk interesse i. Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke foreligger inhabilitet i forvaltningslovens forstand, blot fordi en synsvirksomhed overvejende er afhængig af én kunde. I sådanne tilfælde kan synsvirksomheden være økonomisk afhængig af kunden, men dette er ikke en situation, som vil være væsentligt forskellig fra den, som andre virksomheder, som ligeledes er afhængig af enkelte kunder, befinder sig i. Det er naturligvis en afgørende forudsætning, at der er tale om juridisk adskilte virksomheder, således at der ikke kan opstå nogen mistanke om, at synsvirksomheden er oprettet med det ene formål at syne kundens køretøjer. Såfremt Færdselsstyrelsen i forbindelse med tilsyn konstaterer tegn på inhabilitet, vil der blive taget de nødvendige skridt til at imødegå dette. Såfremt en synsvirksomhed ejes af en reparatør, er det Færdselsstyrelsens opfattelse, at virksomhederne er så tæt forbundne, at der er tale om en overtrædelse af 6 i ovennævnte lov. (A+, A-I, FDM, PAVA) ønsker endvidere, at bestemmelserne om at kunne opnå en tilladelse bør skærpes væsentligt, således at meget små eller useriøse aktører på markedet undgås af hensyn til at kunne opnå en homogen og målbar synskvalitet. Der kunne bl.a. stilles krav om en vis egenkapital, og at der efter et vist tidsrum foretages et min. antal syn om året. Det synes rimeligt, at alle synsvirksomheder forpligter sig til et minimumsvolumen som tilsikrer, at de kan følges statistisk for eksempel mindst 100 syn i kvartalet senest et år efter virksomhedens opstart. Undtaget herfra er naturligvis filialer af en synsvirksomhed, hvor virksomhedens samlede synsvolumen er tilstrækkeligt til at sikre en ensartet kvalitet og statistisk signifikans, for eksempel tre filialer der hver leverer 40 syn i kvartalet som en del af den samme forretning. Ifølge 2 i bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer er stillet en række betingelser for at drive synsvirksomhed, herunder at virksomheden eller den teknisk ansvarlige ikke må have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, at der skal være det nødvendige udstyr mm. Der er ikke i loven krav om egenkapital, eller at der skal foretages et minimum antal syn om året. I bemærkningerne til loven fremgår det, at kravene bl.a. er udformet således, at de er så enkle som mulige for kunderne og virksomhederne, så den frie konkurrence får så gode vækstmuligheder som muligt, samtidig med, at sikkerhed for synenes kvalitet og synsvirksomhedernes faglighed og vandel sikres. Færdselsstyrelsen kan derfor ikke imødekomme dette forslag, da det vil stride mod intensionerne i lovforslaget.

5 - 5-1, stk. 2 Dansk Lokal Syn (som er en sammenslutning af mindre synsvirksomheder med ca. 43 medlemmer) oplyser, at det er udmærket at få defineret, hvad der i bekendtgørelsessammenhæng forstås ved et syn. Det kunne tillige være hensigtsmæssigt at præcisere hvilke andre opgaver end syn, der kun må foretages på et godkendt synssted. Bekendtgørelsens 8 omfatter to opgaver, der ikke er syn (vurdering af brugte køretøjer til brug for værdiansættelse, samt identitetskontrol mhp. udstedelse af genihugningstilladelser på blanket FS 083 til en genihugning af stelmærkning). Færdselsstyrelsen har indsat et nyt stk. 2 i 1, hvor syn defineres. Styrelsen finder ikke herudover, at der som udgangspunkt skal anføres yderligere om synsopgaver i bekendtgørelsen end det, der også allerede fremgår af 8. Detailregulering finder sted i Vejledning om syn af køretøjer. Med hensyn til Toldsyn kan vi oplyse, at Færdselsstyrelsen løbende sammen med SKAT vurderer, om der er synsvirksomheder, som ikke gennemfører Toldsyn efter gældende bestemmelser. 1, stk. 4 Det fremgår af bekendtgørelsen, at kategori 1 omfatter tilladelse til periodisk syn af almindelige person- og varebiler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg. Dansk Lokal Syn oplyser i den forbindelse, at de ønsker en nærmere definition af dette begreb, idet "almindelige" kan forstås som "ingen særlig anvendelse eller særlig transport eller supplerende attester er udskrevet (udelukker fx synsfri sammenkobling), og kun i betydningen privat personkørsel (udelukker fx beboelse). Færdselsstyrelsen har i bekendtgørelsen nu indsat en definition af begrebet almindelig person- og varebil. 2, stk. 1, nr. 8. Dansk Lokal Syn meddeler vedr. krav til kørekort, at det er glædeligt, at dette indskrives i selve bekendtgørelsen, da der har været mange misforståelser omkring dette. Det bør dog samtidigt præciseres, i hvilket omfang synsmedarbejdere må eller ikke må - deltage i syn, som de ikke har kørekort til at kunne færdiggøre selvstændigt. Færdselsstyrelsen finder ikke dette umiddelbart nødvendigt, da medarbejderen selvsagt ikke må føre køretøjet. 3, stk. 2, nr. 12 Dansk Lokal Syn efterlyser en afklaring af, om det fortsat er tilstrækkeligt at nøjes med en almindelig værkstedsforsikring, uanset den uændrede og mere krævende ordlyd. Færdselsstyrelsen finder ikke, at der et behov for at kræve en udvidelse af forsikringsomfanget for synsvirksomheder. 3, stk. 5.

6 - 6 - Vejdirektoratet ønsker, at der for ansøgning om synsvirksomhed, der omfatter syn af særtransporter, tilføjes et punkt om, at der skal vedlægges dokumentation for en klassificeret adgangsrute fra Tungvogns-Vejnettet til virksomhedens adresse efter aftale med berørte vej- og broforvaltninger. Færdselsstyrelsen finder, at dette forslag ligger uden for styrelsens område. Det er ikke relevant for ansøgere at skaffe en sådan dokumentation. Den enkelte synsvirksomhed må om nødvendigt selv få oplyst, om der vil være mulighed for at tillade kørsel til og fra synsstedet med særtransporter. 14 og 15 (A+, A-I, FDM, PAVA) meddeler, at bestemmelserne om efteruddannelse i 14 og 15 er for upræcise, idet formuleringen i det omfang det er nødvendigt kan tolkes meget bredt. Synsvirksomhederne foreslår, at Færdselsstyrelsen etablerer en løbende certificeringsordning, efter hvilken hver synsmedarbejder med jævne mellemrum testes, for eksempel en gang årligt. Testresultatet definerer om/i hvilket omfang efteruddannelse er påkrævet, inden testen kan tages igen. Certificeringsordningen kunne være web baseret. Danmarks Automobilforhandler Forening ønsker, at det præciseres nærmere, hvilke kriterier, der skal være afgørende for, hvornår efteruddannelse er påkrævet. I tilknytning hertil ønskes ligeledes, at der bør suppleres med retningslinjer for, hvornår en sådan nødvendig uddannelse skal være gennemført. Dansk Lokal Syn meddeler, at kravet om efteruddannelse er yderst relevant, men den af den teknisk ansvarlige gennemførte efteruddannelse hører ikke hjemme under overskriften godkendt uddannelse, da den teknisk ansvarlige bør kunne gennemføre den således nødvendige efteruddannelse både internt og eksternt på vidt forskellige måder afhængigt af synsvirksomhedernes størrelser m.v., med mindre kravet om godkendt uddannelsesvirksomhed i 16, stk. 1 får lov at stå uændret, og også tolkes som gældende for efteruddannelse. I så fald må det blive Færdselsstyrelsens opgave løbende at definere og udsende meddelelser om efteruddannelsesbehovene på mindst samme beskrivelsesniveau som denne bekendtgørelses bilag 1. Efteruddannelseskravet kunne evt. i stedet anføres i forbindelse med opfyldelsen af 25 om indsendelse af intern kvalitetsrapport (ledelsesevaluering) med præcisering af, at denne skal indeholde Gennemgang og opfølgning af uddannelsesplaner, herunder synsvirksomhedens opfyldelse af kravet om nødvendig efteruddannelse. Færdselsstyrelsen finder, at efteruddannelsen af den teknisk ansvarlige person er vigtig set i relation til dennes opgaver og ansvar i virksomheden. Efteruddannelse bør efter styrelsens opfattelse defineres efter et konkret behov hos den teknisk ansvarlige person, og opgaven med at kortlægge evt. efteruddannelsesbehov bør bl. a. søges gennemført i forbindelse med kontrolinstansernes årlige auditbesøg. Kontrolinstanserne kontrollerer allerede under årlig audit på kompetence, bevidsthed og uddannelse i virksomheden. Det er endvidere styrelsens ønske, at efteruddannelsesområder planlægges i samarbejde med synsvirksomhedernes organisationer, de tekniske skoler, der gennemfører efteruddannel-

7 - 7 - se, efter styrelsens egne registreringer af behov afdækket i forbindelse med praktisk- og administrativt tilsyn hos virksomhederne, samt efter analyse af de indkomne klager over synsvirksomheder. På dette grundlag finder vi ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for en obligatorisk efteruddannelse. 18, stk. 2 Dansk Lokal Syn meddeler, at denne skærpelse af krav til udstyr til flådesyn nødvendiggør en nærmere præcisering. Færdselsstyrelsen har udarbejdet en oversigt Flådesyn krav til udstyr. Styrelsen vil lægge denne på hjemmesiden og indføje oversigten i Vejledning om syn af køretøjer. 20. Økonomi- og Erhvervsministeriet mener, at det bør overvejes, hvorvidt det i nogle tilfælde bør være muligt at give generelle tilladelser til at foretage flådesyn. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at med 5-min. reglen er det netop blevet generelt tilladt at foretage flådesyn. Det er frit for synsvirksomhederne at gennemføre flådesyn på forud godkendte værksteder. Danske Busvognmænd savner en præcisering af begreberne ensartede køretøjer. Endvidere ønsker foreningen, at det gøres muligt, at f.eks. 2 eller flere flådeejere kan indgå aftale om flådesyn med en synsvirksomhed, hvorefter alle flådeejeres køretøjer kan synes hos én af flådeejerne, hvor det nødvendige udstyr er til rådighed. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at det har været intensionen, at flådeejere indbyrdes kan aftale at samle synene ét sted, ligesom det er tilladt flådeejeren at stille andre end sine egne køretøjer til syn, forudsat køretøjerne er stillet til rådighed for flådeejeren med det formål at blive solgt eller repareret og efterfølgende synet. Som eksempler på ensartede køretøjer kan anføres tre-akslede sættevogne O4 hos en operatør, campingvogne samlet hos en forhandler, eller bybusser hos en af operatørerne. (A+, A-I, FDM, PAVA) har følgende bemærkninger: Ifølge 20 stk. 2 må der i fremtiden ikke foretages flådesyn af almindelige person- og varebiler samt motorcykler. Synsvirksomhederne gør opmærksom på, at flere virksomheder har gyldige flådesynsaftaler, hvor der synes personbiler. Færdselsstyrelsen bedes kommentere, hvorledes disse aftaler påvirkes af den reviderede bekendtgørelse. Endvidere bør bekendtgørelsen tage stilling til den specielle problematik, der er i for eksempel lufthavne og generelt klarlægge retningslinierne for ansøgning om dispensation i sådanne tilfælde. Det skal foreslås, at forbudet mod flådesyn af almindelige person- og varebiler samt motorcykler afgrænses til den situation, hvor flådesynet udgør en væsentlig andel af synsvirksomhedens samlede omsætning og hvor der derfor kunne opstå en interessekonflikt, der kunne påvirke synsresultaterne.

8 - 8 - Færdselsstyrelsen kan oplyse, at det af hensyn til forbrugernes muligheder er valgt ikke at tillade flådesyn for almindelige person- og varebiler og motorcykler. Hensynet er taget for at undgå, at en synsvirksomhed opretter aftaler med fx alle byens bilforhandlere og dermed i praksis ikke er hjemme i synshallen og til rådighed for den almindelige borger, der ønsker syn. Endvidere ville frigivelse af alle syn som flådesyn vanskeliggøre Færdselsstyrelsens tilsynsmuligheder betydeligt. Styrelsen er dog indstillet på at overveje evt. ansøgninger om flådesyn hos bilimportører, deciderede opbyggere og lignende. 20, stk. 2 Dansk Lokal Syn meddeler, at betegnelsen almindelig antageligt ikke er den samme som der sigtes til i 1, stk. 5 om køretøjer til kat. 1. Færdselsstyrelsen kan bekræfte, at det er den samme definition af ordet almindelig. 22 ff. Synsvirksomhederne (A+, A-I, FDM, PAVA) ønsker, at Færdselsstyrelsen redegør for, hvorledes der følges op på de lovpligtige kvalitetsstyringssystemers implementering og vedligeholdelse. Det foreslås, at dette gøres til en fast bestanddel af Færdselsstyrelsens tilsyn. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at styrelsens inspektører ved et uanmeldt tilsyn kan gennemføre en kontrol af en virksomheds kvalitetsstyringssystem, herunder afdække af medarbejdernes nødvendige kendskab til systemet. Kontrol af kvalitetsstyringssystemer er således allerede en del af Færdselsstyrelsens tilsyn. Der er eksempler på, at Færdselsstyrelsen har iværksat sanktioner i forbindelse med, at regler om kvalitetsstyring ikke er overholdt. 25 Dansk Lokal Syn meddeler, at perioden er usædvanligt kort i kvalitetsstyringssammenhæng, og for især små synsvirksomheder resulterer det let i en triviel affære af gentagelser. Når der er krav om helårlig ekstern audit, kunne kravet om intern kvalitetsrapport også passende være helårlig, men forskudt, så den skulle indsendes 5-7 måneder efter kontrolinstansens indberetning fra seneste periodiske kontrolbesøg for ekstern audit. Færdselsstyrelsen finder, at det er vigtigt, at kvalitetsstyring bliver en naturlig del af hverdagen i en synsvirksomhed, og at der løbende foretages registrering af kundetilbagemeldinger, registrering af virksomhedens omsynsprocent og fejlindeks, registrering af Færdselsstyrelsens tilsynsresultater samt registrering af opståede afvigelser/skader i forbindelse med gennemførte syn. Hermed kan en synsvirksomhed, med den rette opfølgning, igangsætte korrigerende handlinger og dermed opnå væsentlige kvalitetsforbedringer. Det er derfor styrelsens opfattelse, at halvårlig ledelsesrapportering fortsat er nødvendig.

9 ff. (A+, A-I, FDM, PAVA) oplyser, at 29, stk. 3 om Færdselsstyrelsens udarbejdelse af statistik på baggrund af administrative tilsyn i den gældende Bekendtgørelse af 14. oktober 2005 er fjernet i den nye, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt. Bestemmelsen bør bevares og Færdselsstyrelsen bør fremover overholde forpligtigelsen til at udarbejde en statistik, der belyser den enkelte synsvirksomheds kvalitet. Dansk Lokal Syn er enig i dette synspunkt. Færdselsstyrelsen har indsat et nyt stk. 2 i 30 til nærmere forklaring af intensionen bag det oprindelige stk. 3 i 29. Da landstallene og de enkelte virksomheders tal offentliggøres på hjemmesiden i anonymiseret form, kan synsvirksomhederne hver især identificere sig med de øvrige virksomheder, og synsvirksomhederne kender dermed deres egen placering. Resultaterne vil efter behov blive gennemgået på dialogmøder med branchen. Såfremt synsvirksomhederne ønsker det, kan styrelsen oplyse enkelte virksomheders egne tal. I lighed med de praktiske tilsyn vil virksomhederne derfor kun blive kontaktet af styrelsen ved utilfredsstillende statistiske resultater. (A+, A-I, FDM, PAVA) mener, at det bør præciseres fra Færdselsstyrelsens side, at nye fejl/følgefejl, som opdages af en syns/omsynsvirksomhed i forbindelse med omsyn, skal føre til at omsynet afvises og køretøjet indstilles til fornyet syn. De landsdækkende synsvirksomheder ønsker generelt flere tilsyn, i særdeleshed hos de synsforretninger som har en utilfredsstillende tilsynsprocent. Færdselsstyrelsens tilsynsstrategi indeholder netop en beskrivelse af, at utilfredsstillende tilsyn eller statistik kan medføre, at en virksomhed sættes under skærpet tilsyn, og som medfører hyppigere kontrolbesøg. Tilsynsstrategien vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Dansk Lokal Syn meddeler, at begrænsningen, af de praktiske tilsyn, som kun omfatter kontrolbesøg hos synsvirksomheden, giver alt for utilstrækkelige muligheder til at afsløre virkeligt grove tilsidesættelser, hvilket uundgåeligt resulterer i, at det praktiske tilsyn i overdreven grad kommer til at fokusere på formelle afvigelser, der er helt uvedkommende for kvaliteten af synsafgørelserne. Virkeligt grove tilsidesættelser, hvor der pga. ond vilje eller ligegyldighed systematisk godkendes køretøjer, der er trafikusikre, miljøskadelige eller afgiftsunddragende, har derimod uforholdsmæssigt dårlige muligheder for at blive afsløret i forhold til de anvendte ressourcer på praktiske tilsyn. Der burde gives stærke beføjelser til at gennemføre praktiske tilsyn med godkendte køretøjer, efter at de har forladt synsvirksomheden, uden først at skulle indkalde disse til kontrolsyn. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at der gennemføres kontrol af køretøjer, der af den ene eller anden grund anmeldes til styrelsen, fx via samarbejdet med politi og SKAT, men også fra borgere i almindelighed. Alle henvendelser undersøges og vurderes, og de direkte berørte parter vil blive hørt, såfremt styrelsen vurderer, at sagen retfærdiggør en nærmere undersøgelse.

10 Dansk Lokal Syn meddeler, at den beskrevne praksis gør det alt for bekvemt, at kunne nøjes med at vælge sin kundemålgruppe, så der opnås en tilpasning til landsgennemsnittet, selv om man reelt burde afvige væsentligt fra landsgennemsnittet pga. den valgte målgruppe. Omsynsprocent og fejlrate kan desuden nedbringes ved fx at tilbyde forberedende køretøjseftersyn eller øges ved fx at tilbyde billige omsyn, uden at disse tiltag siger noget om kvaliteten af synsafgørelserne. Færdselsstyrelsen er opmærksom på, at statistikken kan afvige fra landsgennemsnittet ved enkelte synsvirksomheder som funktion af bl.a. bilparkens tilstand, kundekreds og beliggenhed. Væsentlige afvigelser undersøges altid ved at anmode den enkelte virksomhed om oplysninger, der kan belyse forholdene. Derfor forekommer der tilfælde, hvor synsvirksomheder ved tilsyn har bevist at have en tilfredsstillende kvalitet af synene, på trods af en afvigende statistik. Alt andet lige vil fx tilbud om forudgående teknisk gennemgang af kundens køretøj kunne påpege fejl af betydning for sikkerheden og ad den vej medvirke til at forbedre færdselssikkerheden, som er styrelsens overordnede mål med tilsynene. Færdselsstyrelsen finder derfor, at kombinationen af administrative og praktiske tilsyn afdækker betydende afvigelser og opfanger de væsentlige fejl, der måtte opstå. 35 og 36 (A+, A-I, FDM, PAVA) oplyser, at bestemmelserne i kapitel 4 om bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser bør skærpes væsentligt, idet det øjensynligt er mere eller mindre uproblematisk at genåbne en synsvirksomhed, der en eller flere gange har været lukket af Færdselsstyrelsen. Her tænkes bl.a. på synsvirksomhederne yy og xx. Der bør etableres sanktionsmuligheder der går fra virksomhedsnavnet og helt ned til medarbejderniveau. Færdselsstyrelsen vil overveje forslaget i lyset af de erfaringer, vi får i forbindelse med tilbagekaldelse/bortfald af tilladelser. Den nuværende lovgivning på området forbyder ikke andres overtagelse af en synsvirksomhed, der har fået tilbagekaldt sin tilladelse. Det er Færdselsstyrelsen, der i medfør af 5 i lov om godkendelse og syn af køretøjer fastsætter regler om betingelser og vilkår for at opnå tilladelse til at drive synsvirksomhed. Bilag 1, Uddannelse af synsmedarbejdere og teknisk ansvarlige personer. Dansk Lokal Syn bemærker, at efter Tempo 100 godkendelser skal tilføjes: samt dyretransport uanset at dyretransportattesten bevares uændret ved periodesyn. (I overensstemmelse med meddelt fortolkning.) Ønsket er noteret og tilføjet i bilaget. Bilag 2, Udstyr, pkt. 1

11 DANAK gør opmærksom på, at udstyr til måling af udstødningsgas er omfattet af EUdirektiv 2004/22/EU, og at dette direktiv fastlægger krav til måleudstyret, herunder til dets nøjagtighed. Færdselsstyrelsen har noteret sig bemærkningen. Bemærkninger til de enkelte i bekendtgørelsen om omsyn: 14, stk. 1. Danmarks Automobilforhandler Forening ønsker, at det bør præciseres nærmere, hvilke kriterier, der skal være afgørende for, hvornår efteruddannelse er påkrævet. I tilknytning hertil ønskes ligeledes, at der suppleres med retningslinjer for, hvornår en sådan nødvendig uddannelse skal være gennemført. Færdselsstyrelsen henviser til ovenstående bemærkninger til 14 og 15 i bekendtgørelsen om synsvirksomheder.. Bilag 2, Udstyr, pkt. 1 DANAK gør opmærksom på, at udstyr til måling af udstødningsgas er omfattet af EUdirektiv 2004/22/EU, og at dette direktiv fastlægger krav til måleudstyret, herunder til dets nøjagtighed. Færdselsstyrelsen har noteret sig bemærkningen. Bilag 2, Udstyr, pkt. 2 Kravet om opacitetsmåler for omsynsvirksomheder, der alene har tilladelse til Kategori 2 er fjernet, da der ikke er krav om forureningsmåling ved syn af traktorer."

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Privatisering af bilsynsvirksomhed gælder der regler om myndighedsinhabilitet?

Privatisering af bilsynsvirksomhed gælder der regler om myndighedsinhabilitet? Privatisering af bilsynsvirksomhed gælder der regler om myndighedsinhabilitet? En advokat klagede til ombudsmanden over at Færdselsstyrelsen havde givet tilladelse til at virksomheder som fungerede som

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 April 2009 BERETNING OM BILSYN EFTER LIBERALISERINGEN I 2005 i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere