LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013"

Transkript

1 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv

2 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader omkring frysepunktet. Må tilstå at jeg begynder at længes efter varmen! Men der er da heldigvis tegn på at foråret er på vej, som billedet på forsiden af bladet vidner om. Stor tak til Jørgen Jensen for at fange disse forårstegn til os!! Marts måned kom og gik, og nu er det allerede tid til min anden udgivelse som redaktør af Lundexpressen. Det er spændende men også tidskrævende. Jeg vil derfor gentage min opfordring til alle i Lunden om at kontakte mig via redaktionsmailen, hvis de har noget interessant at fortælle om, eller gerne vil hjælpe med at skrive indlæg. Dansens dag nærmer sig. Det er den 29. april. Jeg har sat nogle begivenheder i bladet. Hvis der er nogen der deltager i dansen på dagen, vil jeg meget gerne have indlæg til næste blad om det! Rigtig god fornøjelse med dette nummer. Det er vigtigt, at I sender indlæg m.m. inden deadline som normalt er den sidste fredag i hver måned kl med mindre andet er aftalt. Ellers kan I ikke regne med, at det når at komme med i bladet. Er indlægget noget, der skal svares på, så send det gerne i god tid, så svaret kan nå at komme med. Indlæg afleveres på kontoret senest D. 30.april, eller sendes på mail til denne adresse: Med venlig hilsen Sanne Bentsen Redaktør

3 3 Nu er det nok! Jeg indrømmer blankt, at jeg er frygtelig træt af vinteren. Nu er det på tide at få noget varme ind over Danmark og Lunden, og det kan ikke gå hurtigt nok! Vores udearealer ligger kedelige og halvfærdige og venter på varmegrader, så anlægsgartnerne kan gå i gang, og som MC er har jeg en helt personlig holdning til sne, frost og salt på vejene: Det skal væk, ja det skal. Mediehuset Som I har kunnet læse i Esplanaden, er der etableret et Mediehus for De 9. Et af de meget fine tiltag, er at man kan få hjælp om alt, og specielt vores ældre medborgere har brug for en håndsrækning i disse tider, hvor vi alle mere og mere skal bruge den digitale form for registrering, og også Brøndby Kommune har taget den digitale registrering i brug. Hver torsdag i lige uger fra kl kan du få hjælp i Mediehuset. Har du spørgsmål om NemID eller har du generelt et PC problem, så kig ind i Tranumparken 3A.

4 4 Varme- og vandmålere Vi er stadig i gang med at evaluere tilbuddene fra 3 leverandører af varme- og vandmålere. På bestyrelsesmødet den 2. april blev tilbuddene fra leverandørerne gennemgået. Der var spørgsmål til materialet, som efterfølgende blev afklaret, og vi har nu en anbefaling klar til Lejerbo. Vi satser på at starte den individuelle afregning med den nye varmeår, der starter den 1. juni. Hermed sparer vi penge til en ekstra varmeopgørelse senere på året. Vi skal i øvrigt også have synkroniseret vandaflæsning med varmeaflæsning, men det er et rent administrativt problem. Mange hilsner, Tommy Rex Mortensen, Afdelingsformand

5 5 Månedens foto Af Jørgen Jensen

6 6 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling Lunden Daruplund 29 (Altansiden) 2660 Brøndby Strand Mail: 20. februar 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 12. februar 2013 Referat. Tommy Rex Mortensen indledte mødet og bød velkommen til beboerne fra de 61 husstande, der var mødt op. Han bød herefter velkommen til borgmester Ib Terp, varmemester Jens Hammer og lokalinspektør Mogens Nielsen. Pkt. 1. Valg af dirigent. Ib Terp blev udpeget som dirigent. Han takkede for valget og erklærede mødet for lovligt indvarslet. Alle tidsfrister var overholdt. Pkt. 2. Valg af stemmeudvalg. Bent Ryesgaard Madsen og Bianca Steiness Vennervald blev udpeget. Pkt. 3. Fremlæggelse af Afdelingsbestyrelsens beretning. Beretningen var udsendt sammen med dagsordenen. Formanden fremhævede følgende fra beretningen: Renoveringen Renoveringen startede i december Der var fra starten mange fejl i lejlighederne, men det er blevet mindre og mindre. Beboerne i blok 1, 15 og 16 blev tilbudt kr. pr. lejemål i huslejenedsættelse for de mange fejl og mangler der var i opstartsfasen. Tilbuddet var afhængigt af, om man beboede lejligheden i en bestemt periode. Lundeborg er væk, et sikkert tegn på, at renoveringen nærmer sig sin afslutning. Vi afventer at få godkendt skema C, hvornår vides ikke præcist. Efter godkendelse kan vi se det endelige budget og hermed den endelige husleje. Der vil komme mere information omkring skema C, når vi ved mere.

7 7 Der er opsat vandmåler i toiletskab, som senere vil blive sat i drift. Der vil blive opsat varmemålere til fjernaflæsning, men udgiften er i første omgang ikke medtaget i projektet. Vores underskud for det indeværende regnskabsår på ca kr. skal tilbagebetales over 3 år. Huslejen er faldet, da vandafregningen vil blive foretaget individuelt, og derfor er taget ud af regnskabet. Der har kun været 24 fraflytninger i 2012, en fraflytningsprocent på kun 7,8. Fratager vi interne flytninger, er procenten kun 5,8 %, og det er historisk lavt, og endda midt i en renoveringsperiode. Komfurudvalget har afsluttet deres arbejde, og Tommy takkede for samarbejdet, specielt til Jørgen Gramm for hans store arbejde med registrering og opfølgning. Projektet med at få flyttet parkeringspladserne ved blok 12, 13 og 14 over i den modsatte side er godkendt af Brøndby Kommune. Vi afventer flytning til renoveringen er afsluttet, og vi skal have lagt ny asfalt på Lundens parkeringspladser. Det har indtil nu ikke været muligt at finde en ny redaktør til udarbejdelse af Lundexpressen. Bestyrelsen vil foreslå, at redaktøren bliver aflønnet, for på den måde at få nogen til at påtage sig rollen. Vi har droppet opsætning af parabolmaster i samtlige blokke, da det vil blive meget dyrt, og i mange tilfælde vil masterne måske slet ikke blive brugt. Ældrecafeen er nedlagt pga. manglende udlevering af bilag til Afdelingsbestyrelsen og i stedet for er Lundens Seniorklub oprettet med Gert Andersson som ansvarshavende. Klubben drives på lige fod med andre klubber i Lunden. Den boligsociale helhedsplan fungerer som Brøndby Strand for fremtiden. Der arbejdes videre på at give Brøndby Strand et bedre image. Vi har ansat Helle Borel på kontoret, og Martin Tesdorph Silkjær Nielsen som ejendomsserviceteknikerelev for alle 4 afdelinger i organisationen. Der er et unikt samarbejde i De 9 med en masse arrangementer, men man kunne godt bruge nogle flere beboere fra Lunden til hjælp ved diverse arrangementer. Herefter var der tid til at stille spørgsmål fra salen: Beboer kunne godt tænke sig, at klubberne blev røgfri, hvilket ville kunne øge medlemstallet. Tommy svarede, at Klubberne selv bestemmer, om de vil være røgfri. Tidligere formand i Ældrecafeen mente, at de penge, der kom ind her, var deres private penge, som bestyrelsen ingen indflydelse har på. Klubben yder et stort socialt arbejde og har lagt mange kræfter og penge i lokalerne. Beboer mente, at tilskuddet til Ældre Cafeen fra Brøndby kommune også kræver regnskab. Beboer mente, at Ældrecafeen var blevet prioriteret højere end andre klubber, og at det var OK at sidestille klubberne. Beboer påtalte, at der mangler P-pladser ved blok 6, og at erhvervsbilerne bør parkere andre steder, samt at P-pladserne er for smalle. Tommy svarede, hvis vi gør P-pladserne bredere, vil der jo blive færre pladser. P-pladserne overholder de lovmæssige krav, også hvad det angår bredden. Beboer ønsker afregningssystem for de gamle komfurer samt salget af gryder til induktion. Herefter var der beboere, der klagede over ridsede gulve, dårlig standard på lejlighed, sjusk med nedløbsrør samt meget mere.

8 8 En beboer forlangte skriftlig afstemning for beretningen. Dirigenten bad om håndsoprækning for, om der skulle være skriftlig afstemning. Der var klart flertal mod skriftlig afstemning, og beretningen blev herefter med stort flertal godkendt ved håndsoprækning. Orientering om årsregnskabet for 1. oktober 2011 til 30. september Vort regnskab for 1. oktober september 2012 viser et underskud på ca. kr Regnskabet var uddelt sammen med dagsordenen med anmodning om at indsende eventuelle spørgsmål til regnskabet skriftligt i god tid inden mødet. En beboer havde indsendt adskillige spørgsmål og fået skriftlig svar, som blev uddelt inden mødet til de interesserede. Årets underskud skyldes hovedsageligt flere udgifter end forventet til ejendomsskat, forsikring og EL. Underskuddet begrænses af færre udgifter end budgetteret til renovation, almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Regnskabet for alle 4 afdelinger godkendes af Boligorganisationen Lejerbo senere på februar måned. Vores husleje udgør pr. 1. januar 2012 et gennemsnit på 623 kr./m 2 pr. år for familieboliger. Ifølge opgørelse blandt boligselskaberne i Brøndby Strand med etagebyggeri, er vi stadig dem, der har den billigste husleje. Gennemsnittet for de andre afdelinger er 759 kr./m 2 pr. år. Beboer bad om pris på BL s udsendte blad. Det undersøges. (Efter mødet: Kontingentet til BL er ikke specificeret, det er ikke muligt at se udgiften for bladet alene.) En anden beboer nævnte muligheden for at lave en vedtægtsændring, således at der afholdes to afdelingsmøder årligt, det ene kun omkring regnskab. En sådan vedtægtsændring skal stilles som forslag ved næste afdelingsmøde. Regnskabet blev herefter taget til efterretning. Pkt. 5. Godkendelse af budget for 1. oktober 2013 til 30. september Tommy gennemgik kort budgettet. Huslejenedsættelsen skyldes, at vandforbruget trækkes ud af huslejen og faktureres særskilt. Beboer anførte, at 3. sals lejlighederne stadig har et højere forbrug end de andre lejligheder, da vandet skal løbe længe, inden det bliver varmt. Budget blev herefter enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag 1. (Indgivet af Glenda Jensen) Skal Afdelingsbestyrelsen bestemme navn og aktivitet i klubber (ændringer hen ad vejen) samt godkende den ansvarlige. Er det de 3 familier, som er ansvarlige for klubben eller er det Afdelingsbestyrelsen? Det blev vedtaget ved håndsoprækning, at Afdelingsbestyrelsen bestemmer aktiviteten.

9 9 Forslag 2: (Indgivet af Glenda Jensen) Det foreslås, at Afdelingsbestyrelsen udvides fra nuværende 5 personer til 7. Forslaget blev nedstemt. Forslag 3: (Indgivet af Gunnar Jensen) Det foreslås, at ændring af regler og priser for hobbyrum og EL kun kan ske ved indkaldelse af ansvarlige for klubber/hobbyrum. Forslaget blev nedstemt. Forslag 4. (Indgivet af Teddy Jensen) Det foreslås, at bladet Esplanaden afmeldes. Forslaget blev nedstemt. Forslag 5 (Indgivet af Allan Boe Petersen) Den i Lundexpressen nævnte folder, der beskriver den forventede påvirkning på vores husleje skal indeholde en specificeret opgørelse af de samlede omkostninger ved entreprisen fordelt på vedligeholdelse og forbedringer. Efter uddeling af denne opgørelse men i god tid inden underskrivelse af skema C eller andre dokumenter, der binder afdelingen afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde i henhold til 1 stk. 3 i afdelingens forretningsorden, hvor opgørelsen og renoveringens konsekvenser for huslejen drøftes. Det indkomne forslag vil ikke kunne lade sig gøre, da skema C, i tilfælde af budgettet holdes, ikke skal sættes til afstemning. Dirigenten bad stiller om at trække forslaget, hvilket han ikke ønskede. Dirigenten udformede et ændringsforslag, som gik ud på, at der indkaldes til orienteringsmøde omkring skema C, hvis det ikke overstiger budgettet. (Der vil under alle omstændigheder blive indkaldt til møde, hvis budgettet ikke holder). Dette blev vedtaget. Herefter indkomne forslag fra Afdelingsbestyrelsen: Forslag 1: Ændring af Husordenens 21 omhandlende antenner og paraboler. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2: Ændring af Husordenens 25 omhandlende husdyr. Husdyrafgiften bortfalder. Forslaget blev vedtaget. Forslag 3: Redaktøren af Lundexpressen aflønnes med kr. pr. udgivelse (10 gange årligt) Forslaget blev vedtaget. Forslag 4: Bomme på hovedstien. Forslaget blev vedtaget. Forslag 5: Foranalyse om eventuel projektering af beboerhus. Højeste udgift kr. til analyse af projektet. Forslaget blev vedtaget.

10 10 Forslag 6: Kørsel langs blokkene. Forslaget gik ud på, at de nye belægninger ikke er beregnet til tunge køretøjer. Det foreslås derfor, at 23 i Husordenen ændres til: Al kørsel ej heller af- og pålæsning på gangstierne langs blokkene er ikke tilladt. Undtaget er udrykningskøretøjer og biler med invalideskilt. Forslaget blev vedtaget. 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år: a. Bestyrelsesmedlem: Birthe Ketterle Blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen Bestyrelsesmedlem: Blev genvalgt. Verner Pedersen Blev valgt for 1 år. b. 1. Bestyrelsessuppleant, valgt for 1 år: Jørn Gramm 2. Bestyrelsessuppleant, valgt for 1 år: Brian Taudahl Børgesen Kandidat ønskede afstemning om de to suppleantposter. Afstemning blev: Jørn Gramm: 98 stemmer, Brian Børgesen: 77 stemmer og Ludvig Blomberg: 40 stemmer. 8. Valg af revisorer for 1 år og revisorsuppleant for 1 år samt redaktør for 2 år: a. Revisorer: Martin Saabye Jensen ønskede ikke genvalg. Jette Truesen Blev genvalgt. b. Revisorsuppleant: Per Mantzius Blev genvalgt. c. Redaktør, Lundexpressen: Sanne Bentsen Blev valgt. Kandidat til bestyrelsen ønskede afstemning til de to suppleantposter. Afstemning blev: Jørn Gramm 98 stemmer. Brian Børgesen: 77 stemmer. Ludvig Blomberg: 40 stemmer. 9. Eventuelt. Herefter takkede formanden de fremmødte, samt dirigenten for god ro og orden. Ib Terp Tommy Rex Mortensen Birthe Ketterle Dirigent Formand Referent

11 11 Lejerbo afdeling marts 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. marts Til stede: Tommy Rex Mortensen, Søren Jensen, Verner Pedersen, Lilian Andersen, Brian Taudahl Børgesen, Jørn Gramm og Birthe Ketterle. Afbud fra:mogens Nielsen Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. Pkt. 2 Løbende aktioner Komfurstatus. De sidste komfurer er udleveret. Få ombytninger p.g.a. misforståelser af komfurtyper. Brev udsendes til de beboere, der har indbygningsovn samt komfurplade Lilian forespurgte om opretning af lamper samt andre ikke-færdige opgaver i området. Tommy sagde, at man ikke kunne komme i jorden p.g.a. frost, og at MTH og Dong vil samarbejde om projektet på lamperne Elektroniske målere på radiatorer og vandmålere. Afventer tilbud fra leverandører Asfaltering. Der afventes tilbud fra leverandører. Sneen gør at man ikke kan gennemgå terrænet. Pkt. 3. Renovering. Generelt. Der har været afholdt byggemøde i marts.

12 12 Der er stadig store revner i enkelte gulve. Der er tjekket altaner 18 steder. Yderligere 30 altaner vil blive tjekket. Udfaldet af denne undersøgelse vil afgøre, hvordan altanproblemer skal angribes, eventuelt en gennemgang af alle altaner. Der udformes rottesikring på indfaldsveje. Dørpumper er nogle steder ikke i orden. Der er ikke på nuværende tidspunkt penge til nye armeringssten under projektet. Der arbejdes hermed. Selskabslokalerne: Der skal laves niveaufri adgang fra altansiden, så der kan køres ind med sækkevogn. Det er ikke tilladt at køre med biler på fliserne. Vejskilte efterses. Ødelagte skilte udskiftes. Brian mente, at der skal opsættes skilte med forbudskørsel langs blokkene eller i hvert fald opslag i opgangene. Folk udefra kender jo ikke Husordenen, hvor det fremgår, at kørsel med biler på stierne er forbudt. Der er planlagt endelig afleveringsforretning den 18. juni 2013, afhængig af vintervejret. 4. Kontorvagter. 4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 18. februar af Lilian og Verner. 4.2 Vagtskema fra den 4. marts blev gennemgået af Søren. 5. Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr. Ny klub: Lundens Seniorklub. Forløbet blev gennemgået. 6. Møder, referater og meddelelser Referat af de 9 møde i februar Her blev bl.a. nævnt det nye Mediehus, som skal huse bl.a. Esplanaden Lejerbo HB. Januar 2013 blev taget til efterretning Børnenes rejsebureau. Søren refererede fra mødet Brøndby Strand for fremtiden. Månedsstatus til efterretning Afdelingsmødet. Opfølgning. Udvalgsposter blev gennemgået.

13 13 Ny kasserer: Brian. Ny redaktør af Lundexpressen: Sanne Bentsen. Beboer TV og Tekst TV droppes. Klub/Hobbyrum: Lilian, Verner og Tommy. Miljørepræsentantskab: Birthe med Lilian som suppleant. Nyt udvalg: Velfærdsudvalg: Hele bestyrelsen. De øvrige poster er besat som hidtil. 7. Regnskab. Forsikring, forhøjelse af selvrisiko. Selvrisiko er forhøjet til kr. Forsikringsselskaberne har vist tænder, Lejerbo valgte at sætte selvrisikoen op i stedet for at forhøje præmierne. Tommy har rejst betænkeligheder ved dette på seneste bestyrelsesmøder i organisationen og repræsentantskabet. Det kan betyde ekstra store omkostninger. Organisationen kan dog dække dele af summen. Lejerbo laver en konsekvensanalyse. 8. Varmemestersager/bestyrelsen. Der er desværre malet graffiti på endegavlene af blokkene langs banen. Vi forsøger en målsætning på at få graffiti fjerne hurtigst muligt. 9. Klager (fortrolige) 9.1. Urin fra kat (klage modtaget fra kontorvagten). Søren og Verner har besøgt begge parter i sagen. Desværre uden væsentlig resultat, så sagen er sendt til Lejerbo. Der var også 2 katte Rod i ældrebolig. Udeareal. Sagen er stillet i bero i nogle dage, da lejer skal have mulighed for oprydning. Efter mødet: Der er kommet endnu en klage, lejer er tilskrevet. 10. Ansøgninger. Ingen.

14 Diverse Nyt forslag fra Verner Lille knude stor hjælp) til eventuel opsætning på skaktlågerne og i opgangene. Sagen ligger hos Tommy. Der holdes afslutningsfest for beboerne den 25. maj Nærmere meddelelse følger. Besked til Søren om 2 hunde i blok 6. Næste møde tirsdag den 2. april 2013, kl Refereret ved Birthe Ketterle

15 Kun for beboere i Lunden. 15 Voksenopgaven Løs opgaven og deltag i lodtrækningen om 1 eller 2 flasker vin 1. Hvor mange procent stemte nej til folkeafstemmningen i Danmark i 1992 om Maastricht traktaten? 50.7% 51.7% 52.7% 2. I år 2005 åbnede denne kæde 13 butikker på én gang i 13 forskellige byer Superbrugsen Lidl Superbest 3. Fra hvilket land stammer virksomheden Samsung? Kina Japan Sydkorea 4. Hvad hedder Sveriges næststørste by? Malmö Uppsala Göteborg 5. Hvilket mellemnavn havde John Lennon oprindeligt? Winston Paul Alan 6. Hvem vandt sølv ved VM i fodbold i Tyskland i 2006? Italien Brasilien Frankrig Afkryds dine svar, udfyld navn og adresse og aflever opgaven i postkassen ved kontoret, Daruplund 29, altansiden, senest den sidste fredag i måneden kl. 16 Navn: Adresse:

16 16 Børneopgave Kun for Lundens børn under 15 år Kan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningen om: 1. præmie: 100 kr., 2. præmie: 60 kr., 3. præmie: 40 kr. 1. Hvad er klokken, når den er en halv time senere end et kvarter efter kl. halv 9? Et kvarter over 9 Et kvarter i 10 Et kvarter i 9 2. Hvem ligger stemme i til Æslet i Shrek-filmene i den danske version? Anders Matthesen Casper Christensen Jan Gintberg 3. I hvilket land ligger byen Liverpool, der bl.a har et kendt fodboldhold? USA Irland Storbritannien 4. I hvilken film møder vi hovedpersonerne Jack Dawson og Rose DeWitt Bukater Star Wars Titanic Grease 5. Hvem vandt det danske melodi grand prix i 2012? Soluna Samay Emmelie de Forest A Friend in London Afkryds dine svar, udfyld navn og adresse og aflever opgaven i postkassen ved kontoret, Daruplund 29, altansiden, senest den sidste fredag i måneden kl. 16 Navn: Adresse:

17 17 Læserbreve Jeg har lige holdt dåb i vores selskabslokaler i påsken. Jeg syntes det er enormt ærgeligt at man modtager lokaler som tidliger bruger har efterlad biskidte. Der lå madrester ved bestikket og tallerknerne var snavset, ja jeg kunne blive ved. Jeg var simpelthen ude og købe engangs service da jeg ikke gad og vaske alt af før brug. Nu når vi har den mulighed at vi kan leje lokaler her i lunden, så syntes jeg at det er på sin plads at man aflevære dem i samme stand, som man forventer at modtaget dem! Og det er jo kun os i Lunden som kan leje dem!! Jeg ved Tina lægger en masse timer der ovre og syntes ikke det kan være rigtig at hun skal gå og tjekke "os" efter i alle sømme. Vi er vel voksne mennesker. Mvh Maria Henriksen D.47 1 tv Redaktørens kommentar: Jeg har været i kontakt med Tina Lundquist som står for udlejningen af lokalerne. Både Tina og jeg støtter op om Marias læserbrev og støtter opfordringen til at passe bedre på vores selskabslokaler, sådan at næste lejer også kan modtage pæne og rengjorte lokaler!

18 18

19 19 Spørg Først! Så kort kan det siges. Vi opfordrer alle hundeejere til at følge dette korte råd som gælder alle - overalt. Hav altid din hund under kontrol I loven står der, at hunde enten skal føres i bånd eller være i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En ansvarlig hundeejer overholder dette og sørger for, at ens hund ikke løber ukontrolleret rundt, hvor den kan skade, genere eller skræmme andre. Undgå at din hund hilser på andre, uden at have fået lov Ikke alle hunde eller mennesker har lyst til at hilse på din hund. Grundene hertil kan være mange. Måske er hunden du møder usikker, i løbetid, under træning, arts- eller kønsagressiv eller den har smerter som ikke umiddelbart er synlige. Menneskene du møder kan have en frygt for hunde, være usikre, på vej et sted hvor hundehår eller lugt fra hund er uhensigtsmæssig. Nej tak, skal altid respekteres Uanset, så har alle en ret til at sige nej tak til at hilse på din hund og et nej tak bør altid respekteres. Også selvom en grund hertil ikke altid oplyses. Alle har ret til at sige nej tak. Din hund - dit ansvar Som hundeejere har vi ansvaret for, at vores hunde opdrages, trænes til og håndteres ansvarsfuldt i det offentlige rum. Det er os der fejler hvis hunden forulemper andre mennesker eller dyr. F.eks ved at hoppe op af andre når de ikke ønsker det eller ved at springe ud foran dem og opmuntre til leg uden at modparten er med på idéen. Det er ALDRIG hundens skyld at episoder sker. Men derimod

20 20 dit ansvar og dermed også skyld. Såfremt uheldet er ude. Den "nye" hundelov Siden hundeloven blev skærpet, fik vi ikke kun forhøjede bødestraffe men også en ekstrem aflivningspolitik. Hunde der "skambider" kan i dag forlanges aflivet af det lokale politi. Skambidning defineres i dag som et bid der skal syes. Der tages ikke hensyn til hvorfor der skal syes eller om syningen foretages med et eller hundrede sting. Skambidning defineres ikke om det sker mod mennesker eller andre hunde. Hunde der leger eller siger fra overfor hinanden bruger ofte deres tænder. En tand kan enten bevidst eller ved et uheld give en rift. Skal denne rift syes, risikererer du en anmeldelse og dermed en aflivning af din hund. Uanset episodens detaljer. Det samme er gældende over mennesker. Kådhed der resulterer i en rift som skal syes, kan anmeldes og føre til aflivning af din hund. Denne plakat fortæller meget tydeligt vores budskab. Deler du disse synspunkter er du velkommen til at downloade og printe plakaten og dele den hvor du lyster. Husk, at hunden er menneskets bedste ven. Ansvarlige hundeejere er også hundens bedste ven. Kilde: Kampagne-Sp%F8rg-F%F8rst Det en kampagne der kører så materialet må gerne bruges :) Mvh Charlotte Torp Martinus, D. 63, 2.th

21 21 Vores lokale kiosk Her er et rigtig godt udbud af dagligvarer. Dagens aviser, ugeblade og lignende er allerede en del af sortimentet. Det er brød fra bageren også. Det kommer fra vores egen lokale bager i centret, og har i øvrigt samme pris. Som en ekstra service bringer Kiosk 17 varer ud! Hvis du ringer eller mailer inden kl. 18, vil varerne blive bragt ud efter butikkens lukketid kl. 20. Du kan selvfølgelig også bestille til en anden dag. Telefonnummeret er , er

22 22 Indbrud i kiosken BilledBilled: Jørgen Jensen Ikke bare en men hele to gange har der, inden for et par uger, været indbrud i kiosken. Det er selvfølgelig ekstremt ubehageligt for Babar og hans familie, men det har også en økonomisk konsekvens, og det kan i sidste ende betyde at vi ikke længere har en kiosk i Lunden. Vi er mange der benytter kiosken, og hilser på Babar, som er en meget fin person, der brænder for sit projekt. Han vil være ked af at være tvunget til at lukke, og det er vi mange der vil. Hermed en opfordring til alle om at holde øjne og ører åbne. Lad os etablere Nabohjælp, ikke kun i forbindelse med kiosken, men helt generelt. Lad os passe på hinanden! Tommy Rex Mortensen

23 23 Dansens Dag 2013 Tekst og foto: Dansens Dag 29. april Hvert år d. 29. april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret i hele verden. Også i Danmark samler Dansens Dag alle slags dans for at fejre kunstformen. Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser og forene folk i fred og venskab gennem et fælles sprog: DANS! Alle kan være med Dansens Dag er en deltagerdrevet begivenhed. Alle kan være med. Foreninger, skoler, virksomheder og privatpersoner kan arrangere alt fra tre dansetrin efter frokost, en svingom i gågaden og til en festlig danseaften. Man kan også lave optaktsbegivenheder, der leder op til den internationale mærkedag. Her er et lille udvalg af allerede offentliggjorte arrangementer. Marinera Flash Mob Copenhagen. Dato: Lør. d. 27. april 2013, kl. 15. Sted: Rådhuspladsen The Political Tour. Copenhagen Dance Arts drager på Dansens Dag på The Political Tour. Med et væld af duetter og soloer besøges Københavns centrum... Arrangeret af: Copenhagen Dance Arts. Dato: Man. d. 29. april 2013, kl Sted: Strøget

24 24 Global Kidz flashmob. Global Kidz som er kendt for deres verdensdans byder på Dansens Dag alle velkommen til at nyde en alsidig danse flashmob, udført af børn og... Arrangeret af: Global Kidz. Dato: Man. d. 29. april 2013, kl. 16. Sted: Nyhavn, Mindeankeret Glabal Kidz flashmob. Danseforeningen Global Kidz vil til Dansens Dag den 29. april gerne bidrage til fejringen af denne med en børnedanse event. Dette vil ske med... Arrangeret af: Global Kidz. Dato: Man. d. 29. april 2013, kl Sted: Kongens Nytorv metrostation Dansens Dag i Ishøj. Flere hundrede børn fra Ishøj Kulturskole og Ishøj kommunes skoler og SFO'er vil være sammen om at sprede danseglæde og godt humør, når de... Arrangeret af: Ishøj Kulturskole. Dato: Man. d. 29. april 2013, kl. 16. Sted: Ishøj Bycenter Dansens Dag hos HTH Køkkenforum. Personalet bliver undervist i dansen, og danser flere gange i løbet af dagen i butikken. Arrangeret af: HTH Øst A/S. Dato: Man. d. 29. april 2013, kl Sted: HTH Køkkenforum i Glostrup Se også om dansens dag her: e

25 25 Vaskeriet Grundet underskud på driften af vaskeriet, er priserne blevet reguleret. Pr. 1. februar 2013 er vaskeriets priser som følger: Forvask Maskine 6 kg. Maskine 10 kg. Tørretumbler Strygerulle Centrifuge 5 kr. 17 kr. 22 kr. 10 kr. pr. 10 minutter 12 kr. pr. 25 minutter Gratis Normale åbningstider: Mandag fredag 7:00 22:00 Lørdag, søn- og helligdage 7:00 17:00 Vaskeriet er lukket følgende dage: Påskedag, 2. Påskedag 2. pinsedag Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

26 26 Generel info Vaskeriets normale åbningstider Mandag - fredag: Kl. 07:00 22:00 Lørdag, søndag og helligdage Kl. 07:00 17:00 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Bore- og banketider Der må kun bores og bankes på følgende tidspunkter: Mandag fredag: Kl. 09:00 19:00 Lørdag: Kl. 09:00 14:00 Man må ikke bore og banke på søn- og helligdage. Vis hensyn over for din nabo! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ved fraflytning af lejemål Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan, såfremt dette ønskes, deltage i forbindelse med syn af lejligheden. Henvendelse til Afdelingsbestyrelsen, se bagsiden.

27 27 Hold opgangene pæne! Cykler, barnevogne og klapvogne m.m. må ikke anbringes i indgangspartier og i opgange. Det er ikke tilladt beboerne at sætte deres fodtøj og andet uden for lejemålets hoveddør. Fjern gamle reklamer og opslag. Rygning er ikke tilladt i opgangene. Der skal så lidt til, at det er en fornøjelse at komme hjem. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Lejerbo Udlejning Gl. Køge Landevej Valby Lejerbo har ændrede telefontider frem til 1.juni Kontortid: Telefontid: Mandag torsdag: Telefon: Kl. 10:00 15:00 Mandag torsdag: 10:00 14:00 Fredag 10:00 12:00 Ændringen sker, fordi man er ved at indføre et nyt IT-system i Lejerbo. Det nye IT-system vil give endnu bedre muligheder for at servicere både kommende og nuværende lejere.

28 28 Via huslejen betaler vi for YouSee s grundpakke. Det er muligt at opdatere med andre pakker, det skal man selv sørge for. Fejl på tv-signalerne Hvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler eller apparater, så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde på telefon Mail: Regninger Problemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservice mellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: Ændring af programpakker Ønsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte: YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København C Mail: Fax: Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax.

29 29 Lundens Klubber Lunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende og med mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her nogle af dem, og opfordrer andre klubledere til at gøre opmærksom på deres klub. Klubberne er til for beboernes skyld, og har dermed et socialt ansvar i Lunden. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: GØR DET SELV KLUBBEN Åbningstider: Onsdag kl. 15:00-18:00 Gør det Selv-klubben er klubben for alle i Lunden. Du kan komme og ordne cykel - male, slibe osv. Har du ikke selv værktøjet, kan vi måske hjælpe dig. Vi har også et lokale, hvor du kan klippe mønstre - et stort bord i den rigtige højde - og du kan få lidt professionel hjælp, hvis snitmønstret ikke passer, eller hjælp til, hvordan du syr dit tøj ind eller ud samt oplægning af bukser m.m. KOM IND og kik til os, eller ring hvis der er noget du vil spørge os om på telefon: Venlig hilsen Gør Det Selv-klubben Daruplund 45

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på.

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på. 1 2 Redaktørens klumme Godt nytår til jer alle. Nu er vores renovering så godt som slut. Pavillonerne er væk og MTH er begyndt at fjerne asfalten, hvor de har stået! Lidt vemodigt men også dejligt. Vores

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 5 Maj 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Så kom der lidt varme og med

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 5 Maj 2014 Lejerbo skaber rum for liv Forårsfornemmelser Det er forår, og alting klippes ned, sang Poul Dissing

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 6 Juni 2014 Lejerbo skaber rum for liv Så er det sommer Foråret og sommeren er lige mig. Solskin, blomstrende

Læs mere

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 5 Maj 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv esværre er bladet lidt forsinket i denne måned. Det beklager vi. Renoveringen

Læs mere

40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv

40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN. BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. skaber rum for liv 40. årgang Nr. 4 April 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand skaber rum for liv oråret er på vej ingen tvivl om det mere, selvom det pludseligt er blevet lidt

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 4 April 2014 Lejerbo skaber rum for liv Det kribler og krabler Hvilken fantastisk marts måned! Sidste år var

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

39. årgang Nr. 1 Januar 2010

39. årgang Nr. 1 Januar 2010 39. årgang Nr. 1 Januar 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Godt Nytår til alle og velkommen til en ny udgave af Lundexpressen, nu

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 15 Stavnsvej Torsdag, den 15. september 2011 Til stede: 16 husstande Afdelingsbestyrelsen William Pham (WP) Tina Slot Schmidt (TS) Bestyrelsen Klaus Djernes (KD) Administration

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 05/05/09 Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Til stede: Karen, Sanne, Ejvind, John, Jon, Anders, Preben og Jan. Desuden deltog 2 gæster i mødet. Ad

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

39. årgang Nr. 9 November 2011. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. Lejerbo skaber rum for liv

39. årgang Nr. 9 November 2011. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand. Lejerbo skaber rum for liv 39. årgang Nr. 9 November 2011 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Endnu en måned er gået det er blevet efterår, rigtigt godt efterårsvejr

Læs mere