Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2007-2008"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2007/2008

2 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret Generelt Bebyggelsen kan i det kommende år fejre 40-årsdagen for Grundejerforeningens stiftelse. Starten var problematisk på grund af kontroverser mellem de første beboere i bebyggelsen, repræsenteret ved kontaktudvalget, og Ejendomsselskabet. Beboerne forsøgte mod Ejendomsselskabets tilslutning at danne foreningen ved en stiftende generalforsamling den 4 december 1968, men først efter en ny stiftende generalforsamling den 30 april 1969, hvor ejendomsselskabet mod beboernes protest stiftede grundejerforeningen, fik denne formelt liv. Af respekt for det daværende kontaktudvalgs energiske indsats bør vi fastslå at foreningens fødselsdag er den 4 december. Aktivitetsniveauet i foreningen har gennem årene været højt, men har ændret karakter - fra at sikre at den oprindelige bygherre leverede de lovede huse og omgivelser til at spørgsmål om vedligeholdelse og ajourføring af de fælles installationer og goder er blevet dominerende. Som det vil være bekendt er alle ejendomme forpligtede til at følge deklarationen fra 1967, der siger at Udvendig vedligeholdelse skal ske med bibeholdelse af den karakter og de farver, derunder særlig f.s.v. angår træ og murværk, som ved ejendommens opførelse. For at sikre en systematisk holdning til klausulens fortolkning har bestyrelserne gennem mange år arbejdet på en standardisering af farvevalg, ligesom bestyrelsen anviser standardløsninger mht. valg af døre, vinduer, tagrender, mursten mv. som kan anvendes, efterhånden som der opstår behov for udskiftninger og renoveringer. Beboervejledning 2007 giver en kommentar til vedligeholdelsesdeklarationen, og det fremgår at bestyrelsen skal involveres når vedligeholdelsesarbejder mv strider mod deklarationens hensigt. Bestyrelsen lægger vægt på, at der er en høj grad af enighed blandt Grundejerforeningens medlemmer, om hvordan det fælles ansvar for den udvendige vedligeholdelse forvaltes, for på denne måde at bevare bebyggelsen, så den er attraktiv for nuværende såvel som nye beboere. På denne baggrund ønsker bestyrelsen at drøfte de generelle retningslinier og principper på den kommende generalforsamling for herved at begrænse og afbøde den usikkerhed, som af og til kan konstateres. Foruden de interne spørgsmål beskæftiger bestyrelsen sig også med de ydre rammer for vores dagligdag. Vi forholder os derfor til de kommunale initiativer der vil kunne få betydning for vores område. Et eksempel herpå er at Grundejerforeningen ved udgangen af marts måned 2008 kommenterede Hørsholm Kommunes forslag til lokalplan 136. Planen vedrører ændring af lokalplanen for Hørsholm Midtpunkt med det formål at udvide butiksområdet. Grundejerforeningen gjorde indsigelse mod at planen ikke indeholdt foranstaltninger til at imødegå de negative virkninger af den forventede forøgede trafik på Usserød Kongevej og Hørsholm Alle. Endvidere gjorde vi indsigelse mod at indførelse af betalingsparkering i Centret måtte forventes at medføre at langtidsparkering ( fx for ansatte i Centret) ville medføre at denne parkering ville flytte til vejene i naboområdet fx Mortenstrupvej med sideveje. Endeligt gjorde vi indsigelse mod at der ikke i planforslaget var indarbejdet foranstaltninger til at begrænse generne for trafikafviklingen i byggeperioden.

3 ved Mortenstrupvej Side 3 af 9 Hørsholm Kommune svarede den 1 juli 2008, at ingen af indsigelserne kunne efterkommes. Kommunen anerkender dog at der må forventes en forringelse af de trafikale forhold omkring Hørsholm Midtpunkt. Det fremgår af kommunens svar, at en række foreninger og enkelt personer, har indgivet indsigelser med samme indhold som vores indsigelse. Bestyrelsen På foreningens ordinære generalforsamling den 30. oktober 2007 blev Mette Lundberg, F 15 og Jens Kirkegaard, K 8, genvalgt. Jeanette Strandhøj, Ge 8 blev genvalgt og Stig Pålsson, F 3 nyvalgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Formand: Jens Kirkegaard, K Sekretær: Mette Lundberg, F Kasserer: Niels Bayer, F Varme- og vandforsyning: Erik Dohn, F Fællesarealer: Hans Jørgen Rasmusen, K Forsikringsforeningen: Jeanette Strandhøj, Ge 8 - suppleant Stig Pålsson, F 3 -suppleant Opgaver vedrørende kabel-tv er varetaget af Ole Steen Seiersen - Ge 2, der tidligere har været medlem af bestyrelsen med dette ansvarsområde. Som følge af fraflytning udtrådte Mette af bestyrelsen i januar måned og hendes opgaver som sekretær blev overtaget af Stig Pålsson, som dermed indtrådte som ordinært medlem af bestyrelsen for perioden frem til generalforsamlingen i Der har i beretningsåret været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 26. november 2007 og 21. februar, 7. maj, 20. august og 1. oktober Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år budt på opgaver inden for de sædvanlige områder, som refereret i de følgende afsnit: Varme- og vandforsyning Forbruget Energiforbruget i perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 til varme og varmt vand er baseret på en aktuel energiregistrering ved hjælp af måler. Forbruget blev 1.561,8 MWh mod budgetteret MWh. Antallet af graddage var mod normalårets (80,8 %), hvilket medfører et energiforbrug på 0,67 MWh/graddag mod 0,79 MWh/graddag i 2006/2007. Energiforbruget fordeler sig med 1.134,7 MWh (72,6 %) til varme og 427,1 MWh (27,4 %) til opvarmning af brugsvand. Af de 1.561,8 MWh udgør ca. 30% varmetab fra beholdere og fordelingsrør. Forbruget af brugsvand udgjorde m 3 - gennemsnitligt 123,7 m 3 pr hus eller ca. 160 l/døgn pr. beboer - fordelt med m 3 til koldt brugsvand og m 3 til varmt brugsvand. I forhold til sidste år er vandforbruget faldet med ca. 5,0%. Det gennemsnitlige vandforbrug i samfundet ligger på m 3 /år per husstand eller 128 l/døgnet pr. person, forbruget i vor bebyggelse ligger altså stadigt over normalen. Kubikmeterprisen for vand er ca. 40 kr.

4 ved Mortenstrupvej Side 4 af 9 Gennemsnitligt udgør regnskabets udgifter til drift af varmecentral mv. ca kr./hus, heraf kr./hus til indkøb af fjernvarme og kr./hus til indkøb af vand. Sidstnævnte to beløb kan anvendes til sammenligning med typisk oplyste forbrug i andre bebyggelser. Drift af anlægget: Der har ikke været nogen driftsmæssige problemer med varmeforsyningen. Det var igen i år nødvendigt at indsætte 2 ud af de 4 pumper til cirkulation af centralvarmevandet for at sikre tilstrækkelig varme til de nordlige huse på Krokusvej og Gardeniavej i den koldeste tid. For at forbedre cirkulationen af centralvarmevandet blev der sidste år installeret en ny variabel pumpe, som erstatning for en af de gamle fasttrykspumper. Der er i år blevet monteret en PMU-styring til disse 2 pumper med henblik på reduktion af elforbruget (arbejdet er blevet udført af Grundfos). Der er skiftet 1stk. 2-vejsventil/pakdåser på primærsiden ved varmeveksleren (arbejdet er blevet udført af t.a.c.). Der er foretaget en opgradering af elinstallationen i varmekælderen: Arbejdet er udført af DI-Teknik i sommer månederne 08 og har omfattet: Udskiftning af tavledele (låger, bundrammer, mm ). Udskiftning af eksisterende gruppeafgange for lys, kraft mm i tavle, samt gruppering af disse under nye HPFI relæer. Udskiftning af motorværn for eksisterende pumper og der etableres HPFI relæer for disse. Udskiftning af gamle kabler og installeret jordforbindelse til pumper. Denne opgradering af tavle type LK-NES og installationen, betyder at vi opfylder de nye krav i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B omkring beskyttelse med HPFI relæer. Rørsystemet for vand og varme Bestyrelsen indsamlede sidste år oplysninger om konstaterede skader på rørsystemerne i de enkelte ejendomme. Der er indkommet tilbagemeldinger fra 37 medlemmer. Af disse har 30 haft en eller flere skader, mens 2, der har boet her siden bebyggelsen blev taget i brug, rapporterer at de ingen skader har haft. De øvrige, der ingen skader har rapporteret, har boet her i ca 10 år eller derunder. Hovedparten af de rapporterede skader skyldes tærede og utætte radiatorer eller varmt-vandsrør typisk i badeværelser, mens der kun er rapporteret 3-4 tæringsskader på koldt-vandsledningerne. Der er kun kendskab til skader på de fælles forsyningsledninger i husene i 2-3 tilfælde. Der er i ovenstående ikke taget hensyn til rapporterede udskiftninger af fastgroede hovedventiler. De indkomne svar giver ikke nogen indikation på særligt udsatte installationsdele, bortset fra at fejl mest sandsynligt vil optræde i varmesystemet i selve husene, specielt i radiatorer og i varmt-vandsystemet. Under hensyn til installationernes alder er sandsynligheden for utætheder og lækager desværre stigende, hvilket man især bør være opmærksom på når der efter længere tids stilstand åbnes for en radiator. Ved bortrejse bør man ligeledes sikre, at huset jævnligt efterses for lækager. Fællesarealer: Veje, pladser og stier Vejbelægningerne Der har ikke været påtrængende behov for at foretage reparationer i det forløbne år.

5 ved Mortenstrupvej Side 5 af 9 Vejtræerne Der er udskiftet et vejtræ på Gardeniavej (mellem nr 3 og nr 5). Bagstierne Bestyrelsen har aftalt at der i forbindelse med St. havedag i 2009 skal udlægges nye perlesten på stien mellem Fresiavej og Gardeniavej. Bestyrelsen understreger i øvrigt at beboerne har pligt til at holde stierne rene og til at beskære hække og træer, så der er fri passage. Snerydning Der har ikke været behov for assistance til snerydning i den forgangne milde vinter. (Snerydningsaftalen med gartneren har følgende omfang: Fortovet langs Mortenstrupvej fejes ved alle snefald større end ca. 3-5 cm. De 4 veje ryddes i et bredt spor ved snefald større end ca. 10 cm. Fortovene og parkeringsarealerne på de 4 veje ryddes af respektive grundejere. Saltning kun i specielle situationer og efter særlig aftale.) Fællesarealer: Grønne friområder Gartnerarbejdet Vedligeholdelsesaftalen med ISS Ejendomsservice om gartnerarbejde er fortsat. Bestyrelsen har i det forløbne år foranlediget en større oprydning af bevoksningen langs hegnet på Nordstien, således at stien nu fremstår åben og renere. Oprydningsdag 2008 Der deltog 33 beboere repræsenterende ca. 1/3 af husstandene i årets oprydningsdag, søndag den 27. april. Det var noget mindre end tidligere, hvorfor bestyrelsen opfordrer til et større fremmøde i de kommende aktiviteter omkring fællesarealerne. I år var der bl.a. en stor indsats omkring udtynding og træfældning i det vestvendte hegn, med efterfølgende opbygning af St. Hansbålet. Flisekanterne på fortorvet langs Mortenstrupvej er rettet til, ligesom den traditionelle oprydning på fællesarealet blev gennemført. Projekter under forberedelse / overvejelse. Bestyrelsen minder om at årets beskæringsdag er fastsat til søndag den 26 oktober. Vi kan allerede nu oplyse, at der forestår en større opgave med at fjerne et væltet træ mellem Gardeniavej og Fresiavej. Der er endvidere en del udgåede træer i Nordhegnet, som bør fjernes. Oprydningsdag 2009 Næste års oprydningsdag er fastsat til søndag den 26. april 2009, hvor der traditionen tro også vil være 2 containere til haveaffald. Programforsyningen Grundejerforeningen er tilsluttet YouSee's hybridnet og abonnerer på den såkaldte "Fuldpakke". Dette abonnement inkluderer både TV-signalerne i den traditionelle analoge form, samt et digitalt spejl af samtlige kanaler plus nogle ekstra. Der sker INGEN ændring af vores analoge signaler, når de analoge sendemaster lukkes ned i 2009, YouSee fortsætter med at forsyne os med analoge signaler i endnu en årrække. Vi får altså ikke sorte skærme i 2009.

6 ved Mortenstrupvej Side 6 af 9 For de beboere, som kunne ønske sig at se digitalt TV, så er alt hvad kræves anskaffelse af en digital TV-tuner, idet vi allerede har de digitale signaler i vores antennestik. Det har vi iøvrigt haft de sidste 10 år, men det er først nu at interessen - så småt - begynder at melde sig. Det er de ægte digitale signaler vi har i vores kabler og ikke noget, der bliver erstattet af noget andet i 2009, det er der allerede. De digitale TV-tunere findes i flere former, de kan være indbyggede i nye TV-apparater (fladskærme) eller kan anskaffes som bokse fra YouSee. Står man foran anskaffelse af en ny fladskærm, og gerne vil have én med indbygget digital tuner, så skal tuneren være mærket: DVB-C (Digital Video Broadcast - Cable). Man skal yderligere være opmærksom på, hvilke kodeformer tuneren kan behandle. De fleste kanaler sendes i dag i SD (Standard Definition) opløsning og er kodede i MPEG2 (Motion Picture Expert Group), i øvrigt samme kodning, som anvendes i DVD-afspillere. De nye HD (High Definition) kanaler anvender MPEG4, som er en nyere og mere effektiv kodningsform. Vil man altså anskaffe en ny fladskærm med indbygget tuner, og vil man også gerne kunne se de nye HDkanaler, så skal tuneren være mærket: DVB-C med MPEG4. Her slutter festen så ikke endnu, idet den nye fladskærm stadig skal forsynes med en kortlæser, et såkaldt CAmodul til YouSee's programkort, der så stikkes ind i kortlæseren. (CA-modulet er af Viaccess-typen, men det ved forhandleren blot I oplyser, at I har YouSee kabel-tv) YouSee har fordoblet gebyret for det individuelle programkort fra kr.199,- årligt til kr.199,- halvårligt. Man kan dog se nogle få digitale kanaler uden programkort, nemlig: DR1, DR2, Infokanalen, TV2 og Tegnsprogskanalen. YouSee's bokse benytter samme programkort, og findes i 3 varianter, nemlig en "Standard Boks" (SD-kvalitet) samt 2 modeller af HD-bokse, én med Hard-Disk optager og én uden. Boksene kan købes eller lejes, men priser og kampagnetilbud ændres løbende, så der må henvises til for seneste opdateringer. Er man allerede i besiddelse af en DVD-optager med Hard-Disk og mener sig dækket ind, og altså derfor ikke behøver anskaffe YouSee HD-boksen med Hard-Disk, så vær lige opmærksom på, at man ikke kan optage fra HD-kanalerne, de er jo MPEG4 kodede, og DVD-optageren anvender MPEG2. YouSee boksen kan, men man kan kun se optagelsen på sit TV, ikke brænde den på en DVD-skive. Man kan også høre DIGITAL RADIO med en YouSee boks. Vi har altså næsten alt hvad hjertet kan begære i vores TV-fordelingsanlæg, men dog ikke "Bredbånd". Det skyldes at vort aldrende anlæg kun har envejskommunikation. Det kan fordele signaler ud til beboerne, men ikke den anden vej, Vi har altså ingen returvej, som kræves for at kunne anvende YouSee "Bredbånd". I betragtning af, at en ombygning af anlægget vil blive omkostningskrævende, svarede til etablering af et nyt anlæg, besluttede bestyrelsen - for år tilbage - at se tiden an (da vi sidst indhentede pris på dette blev den anslået til kr 250,000 og den er næppe lavere i dag). Ligesom tidligere skal det understreges, at signalerne (både de analoge og de digitale) svækkes ved flere tilkoblinger i hver husstand - uanset om TV'et er tændt eller slukket. Signalstyrken er sat til at kunne "trække" 2 stk. fjernsyn. Bruges en YouSee boks, så forbindes antennesignalet til boksen, og signalet sløjfes videre fra boksens antenneudgang til TV'et. Herved undgås et T-led, som dæmper signalet unødigt meget. Det samme gælder ved brug af DVD eller VHS optagere. Anvendes begge dele, så forbindes antennesignalet til YouSee boksen og der sløjfes videre til DVD eller VHS optageren, som så igen sløjfes videre til TV'et. Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte grundejerforeningens "antennemand" Ole Steen Seiersen - Ge 2 for assistance med "digitaliseringen". ( eller

7 ved Mortenstrupvej Side 7 af 9 Øvrig beboerservice Containerservice Containerdage i det kommende år (2008 / 2009) er planlagt som følger: Anden weekend i november (8-9/11) Placering: Georginevej + Krokusvej Sidste weekend i marts (28-29/3) Placering: Fresiavej + Gardeniavej Store havedag ((25-26 /4) Placering: Fresiavej + Krokusvej Rabatordninger Jævnfør Beboervejledning Mursten Jævnfør Beboervejledning Forsikringsforeningen Der er 58 medlemmer af forsikringsforeningen ud af 64 mulige. Mønstret er stadig, at nye boligejere overtager forsikringen ved indflytning. Proceduren er at forsikringspræmien trækkes per PBS 1. juni. Den samlede forsikringspræmie skal være indbetalt til forsikringsselskabet TRYG den 1. juni. Ved ændring i policen, uddeles en kopi til alle medlemmer, idet vi kun får tilsendt en fælles police. Så vidt vi er informeret fungerer skadesbehandlingen meget tilfredsstillende. Husk at tilmeldelse og udmeldelse af forsikringsforeningen sker ved direkte kontakt til TRYG. Det gælder også for skadesanmeldelse. Tilmeldelse og udmeldelse bedes dog også meddelt det bestyrelsesmedlem, der varetager administrationen af forsikringsforeningen, idet medlemsændringer medfører en revideret police, der skal kontrolleres med hensyn til korrektheden af medlemsfortegnelsen. Ønskes mere information: Se beboervejledningen. Til oplysning for de som påtænker at blive medlem af forsikringsforeningen, kan nævnes, at forsikringspræmien for Gardeniavej og Krokusvej i år har beløbet sig til kr pr. hus og for Fresiavej og Georginevej tilsvarende kr Forsikringen dækker følgende emner: Bygningsbrandforsikring. Hus- og grundejerforsikring inkl. glas og kumme. Insekt- og svampeforsikring. Udvidet rørskadeforsikring for skjulte rør. Telefonnummeret til TRYG er: Policenr:

8 ved Mortenstrupvej Side 8 af 9 Økonomi Regnskab og budget for grundejerforeningen: Der henvises til det omdelte årsregnskab 2007/08. På efterfølgende side vises regnskabet sammenlignet med budget og forrige års regnskab. Desuden fremgår budgetforslaget for 2008/09 af yderste venstre kolonne. Noter til regnskabet: note 1: Renter og ekstraordinære indtægter henlægges til foreningens formue og indgår således ikke i driftsresultatet. note 2: Det forhøjede vedligeholdelses udgifter i 2007/08 skyldes udskiftning af en cirkulationspumpe i varmecentralen med en ny frekvensstyret pumpe. Det forhøjede budget for vedligeholdelse i varmecentralen i 2008/09 skyldes renovering af el-instalationer i varmecentral (lovkrav nyt Stærkstrømsreglement) og renovering af varmevekslere i varmecentral. note 3: Budgettet er fastholdt på de tidligere kr. efter at det har vist sig, at en effektiv opfølgning af ISS gav det ønskede resultat. Note 4: Beløbet vedrører færdiggørelse af skitseprojekt vedrørende individuel varmeforsyning. For budgettet 2008/2009 foreslås to rater á 7500 kr./kvartal (juli + oktober) og to rater á 8.000/kr. Kvartal (januar + april). For 2009/2010 budgetteres med fire rater á kr.

9 ved Mortenstrupvej Side 9 af 9 Regnskab for perioden til og budget for 2008/09 for Grundejerforeningen. budget regnskab budget regnskab 2008/09 kr 2007/08 kr 2007/08 tkr 2006/07 tkr 1.1 kontingenter 1,984,000 1,920, ,920 1, renter 20,000 19, ekstraordinære indtægter 1, Indtægter ( ) note 1 2,005,000 1,940, ,930 1, Fjernvarme 820, , vand 325, , antenneafgifter 200, , Drift af fællesinstall. 5.1 tilsyn 5.2 elforbrug 28,000 26, vedl. Varmec.+antenne) note 2 145,000 91, afskrivning på restance Subtotal ( ) 173, , affald 10,000 16, Administration 6.1 Porto og gebyrer 6,000 4, Revision Clorius 48,000 44, Trykning 3,000 1, Forsikringer 6,000 5, Møder mv. 6,000 6, Arrangementer 5, Advokatbistand mv Administration ( ) 74,000 62, Drift af fællesareal 7.1 Veje fortove stier note 3 90,000 66, Grønne friområder 130, , Vejfond 180, , Subtotal ( ) 400, , Undersøgelse note 4 45,000 49, varmeforsyning Udgifter 2,047,000 1,914, ,960 1,680.8 Driftsresultat - 42,000 25, Overført til formue 20, Til ford. blandt medl. 5,

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2005/2006 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2005-2006 Generelt At vi bor i et naturskønt område er hævet over enhver

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2008/2009 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008-2009 Generelt I det forløbne år har bestyrelsen hovedsageligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2014/2015 ved Mortenstrupvej Side 2 af 9 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 Indledning Foreningsåret 2014/2015 er afsluttet og Grundejerforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2003/2004 ved Mortenstrupvej Side 1 af 7 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2003-2004 Generelt Det forløbne år er forløbet uden exceptionelle opgaver

Læs mere

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003

Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Grundejerforeningenved Mortenstrupvej Årsberetning 2002/2003 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2002-2003 Generelt Endnu et år er gået og denne gang med en kold vinter og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2009/2010 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 20092010 Generelt Anlæggets homogene karakter bør fortsat bevares,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret

Bestyrelsens beretning for foreningsåret Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Årsberetning 2011/2012 ved Mortenstrupvej Side 2 af 8 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2011-2012 Indledning Tanken om at henlægge forskellige opgaver i bebyggelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Årsberetning 2001/2002 Ved Mortenstrupvej side 1 Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2001-2002 I løbet af året har vi set tre nye indflytninger i bebyggelsen.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Deltagere Sted: Dato/tid: Grundejerne I Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Ugelbølle Friskole 30. marts 2016 Kl. 19.00 ca. 21.30 Generalforsamling den 30. marts 2016, Referat af

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Herlev, 26. februar 2016 Herlev Højgård Indkaldelse til ordinær generalforsamling I henhold til grundejerforeningens vedtægter 5 indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling,

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Indkaldelse til generalforsamling Den 18. Juni kl. 20.00 Vallensbæk Bibliotek Dagsorden er: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING 1 Foreningens navn Foreningens navn er Ansager Antenneforening 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Praktiske informationer fra antenneforeningen Generalforsamling Som det vil kunne ses af oplæg til pakkepriser, så har

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 Formanden Frank Høg bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2010. 1. Valg af dirigent. Thomas

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDDELEV ANTENNELAUG. 3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden.

VEDDELEV ANTENNELAUG. 3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer tor 2OL7 v/ formanden. Referat af den ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug Torsdag d. 23 mafts 2OL7 kl. 19.30 ivsb klubhus på havnen. 13 deltagere incl. bestyrelsen Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro 1 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Velkommen til foreningens årlige generalforsamling 16. juni 2016 2 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Dagsorden pkt.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere