Emil Niragira Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emil Niragira Rasmussen"

Transkript

1 Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 17. juni :16 Til: Sophus Garfiel Emne: VS: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Vedhæftede filer: kap7-dsi[1].pdf Fra: Søren Lindemann Aagesen Sendt: 17. juni :21 Til: Svend Særkjær; Vagn Nielsen; John Erik Pedersen Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen Emne: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Samlede erfaringer med det udvidede frie valg Generelt må det konkluderes, at en række af de grundlæggende forundsætninger for i højere grad at involvere de private aktører på linie med de offentlige er til stede. Således er det muligt at definere både ydelserne og priserne for de relevante ydelser. Modsat er den eksisterende kapacitet i det private sygehusvæsen i Danmark stadig meget begrænset, hvorfor der ikke er basis for at antage, at der med det nuværende udbud vil finde nogen egentlig priskonkurrence sted. Potentialet for priskonkurrencen hæmmes endvidere ved, at efterspørgslen er meget lidt mobil, hvorfor der er risiko for etablering af geografiske monopoler. Aftaler om honorering af private aktører vil formodentlig også i en overskuelig fremtiden tage udgangspunkt i DRG taksterne, hvilket i en dansk kontekst betyder, at der på kort sigt næppe kan realiseres gevinster i form af lavere enhedsomkostninger, opnået gennem en skærpet konkurrence mellem de private aktører eller mellem de offentlige og de private aktører. Endvidere peger de hidtidige erfaringer med indragelse af private aktører i retning af, at det særligt er for de relativt simple planlagte kirurgiske indgreb, at de private aktører har ønsket og evnet at bidrage. Eftersom denne type operationer kun udgør en meget lille andel af den samlede produktion i sygehusvæsenet, har den hidtidige påvirkning af den offentlige sundhedssektor formodentlig været begrænset. En realisering af de potentielle gevinster, der er forbundet med et velfungerende marked, vil formentlig kræve, at den private sektor vokser sig relativt større i forhold til den offentlige sektor, hvilket bl.a. igen vil kræve, at befolkningen i højere grad vil efterspørge de ydelser, den private sektor producerer. Historisk set har efterspørgslen efter sundhedsydelser i en geografisk afstand, der overstiger bopælsamtet eller til nøds naboamtet, været meget begrænset, hvorfor mulighederne for en væsentlig udbygning af den private sektor som et parallelt alternativ til den offentlige sektor, på kort sigt må betragtes som værende forholdsvist begrænsede. 1

2 Konkurrenceudsætning i sundhedssektoren Teori og empiri fra udvalgte lande Louise Herbild Hans Keiding Jakob Kjellberg Jes Søgaard April 2003 Københavns Universitet DSI Institut for Sundhedsvæsen 1

3 Indhold INDHOLD KONKURRENCEUDSÆTNING PÅ SUNDHEDSOMRÅDET INTRODUKTION OG OPBYGNING MARKEDSSVIGT PÅ SUNDHEDSMARKEDET I FORHOLD TIL FULDKOMMEN KONKURRENCE TRE KLASSISKE MODELLER FOR SUNDHEDSVÆSENET SUNDHEDSREFORMER I 90 ERNE KORT OVERSIGT DET UDVIDEDE KONKURRENCEBEGREB OG KONKURRENCETYPER AMERIKANSKE REFORMER MANAGED CARE ELLER INTEGRATED HEALTH PLANS EUROPÆISKE ERFARINGER MED VÆGT PÅ REFORMER I OFFENTLIGE, INTEGREREDE SYSTEMER KONKURRENCEUDSÆTNING I FORBINDELSE MED UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG KONKURRENCE OG/ELLER KOORDINERING AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER DISPOSITION FOR RESTEN AF RAPPORTEN BIDRAG FRA DEN ØKONOMISKE TEORI INDLEDNING BAGGRUND: DET FRIE MARKED SOM AUTOMATISK SIKRING AF EFFICIENS MARKEDSSVIGT: EKSTERNE EFFEKTER MARKEDSSVIGT: OFFENTLIGE GODER SKALAAFKAST/FASTE OMKOSTNINGER ASYMMETRISK INFORMATION MORAL HAZARD ADVERSE SELECTION SECOND-BEST PROBLEMER: KVALITETSVALG OG KONKURRENCE OUTSOURCING EN CASE: KONKURRENCE PÅ MARKEDET FOR LÆGEMIDLER KØBER-SÆLGER MARKEDER SVERIGE ENGLAND NEW ZEALAND ERFARINGER FRA DE TRE LANDES IMPLEMENTERING AF KØBER-SÆLGER MODELLER EMPIRI SAMMENHOLDT MED TEORI: KØBER-SÆLGER MODELLER MARKEDSSVIGT I FORBINDELSE MED SKALAAFKAST/FASTE OMKOSTNINGER MARKEDSSVIGT I FORBINDELSE MED INFORMATIONS ASYMMETRI DELKONKLUSION SYGEKASSESYSTEMER FINANSIERING AF SUNDHEDSYDELSERNE EMPIRI SAMMENHOLDT MED TEORI: SYGEKASSESYSTEMER HVORFOR KONKURRENCEUDSÆTNING? MORAL HAZARD SKALAAFKAST/FASTE OMKOSTNINGER DELKONKLUSION ADVERSE SELECTION SAMT FRI OG LIGE ADGANG TIL SUNDHEDSYDELSERNE KONSEKVENS VED KONKURRENCEUDSÆTNING AF FINANSIERINGSANSVARET KONSEKVENSER VED KONKURRENCEUDSÆTNING AF DE PRIMÆRE SUNDHEDSYDELSER KONSEKVENSER VED KONKURRENCEUDSÆTNING AF SYGEHUSYDELSER FORUDSÆTNINGER FOR KONKURRENCE FORUDSÆTNINGER FOR LEVERANDØRKONKURRENCE

4 6.2 FORUDSÆTNINGER FOR UDBUDSKONKURRENCE FORUDSÆTNINGER FOR SAMMENLIGNINGSKONKURRENCE BUDGETSIKKERHED UNDER KONKURRENCE YDELSER OG DELOMRÅDER UDSAT TIL KONKURRENCE LEVERANDØRKONKURRENCE UDBUDSKONKURRENCE SAMMENLIGNINGSKONKURRENCE KONSEKVENSER FOR SAMSPIL ML. PRIMÆR- OG SEKUNDÆR SEKTOR FRI PRISFASTSÆTTELSE ANVENDT LITTERATUR: APPENDIKS: LANDEBESKRIVELSER BELGIEN HOLLAND TYSKLAND FRANKRIG ENGLAND SVERIGE SPANIEN NEW ZEALAND

5 1. Konkurrenceudsætning på Sundhedsområdet 1.1 Introduktion og opbygning Konkurrence fremhæves undertiden som virkemidlet, der kan effektivisere sygehusvæsenet, øge kvaliteten og reducere omkostningerne. Andre fremhæver konkurrence som roden til alt ondt - dvs. spild, overbehandling, mangel på samordning, ensidig fokus på pris fremfor kvalitet, samt at det er ulighedsfremmende. Som altid ligger sandheden nok et sted midt imellem. Måske vi kan komme sandheden lidt nærmere ud fra en gennemgang af økonomiske teorier om konkurrence og empiriske analyser af samme, samt erfaringer fra markedsorganiserede sundhedsvæsener og typer af konkurrenceudsætning og markedsorienterede reformer i forskellige landes sundhedssystemer? Og lade os inspirere? Det er formålet med dette notat, udarbejdet efter aftale med Konkurrencestyrelsen, at beskrive dels relevant økonomisk teori om, empiriske analyser af og reformerfaringer med konkurrenceudsætning i sundhedsvæsenet. Økonomiske teorier og analyser om konkurrenceudsætning i sundhedsvæsenet fokuserer på sammenhængen mellem konkurrence og effektivitet i sundhedsvæsenet, adgang samt fordelings- og lighedshensyn. Effektivitet omfatter dels omkostningsproduktivitet, - at sundhedsydelserne produceres til de lavest mulige omkostninger, samt allokativ effektivitet, - at fordeling, omfang og kvalitet stemmer overens med befolkningens præferencer. Den økonomiske teori giver intet entydigt svar på, hvorvidt konkurrence forbedrer effektiviteten i sundhedsmarkedet. Udgangspunktet for sundhedsøkonomiske analyser er nærmest det modsatte (Arrow, 1963), nemlig at sundhedsmarkedet på en række områder afviger fra et marked, der er karakteriseret ved mange nyttemaksimerende købere og profithungrende sælgere, perfekt information, homogene goder, fri etableringsret og lave transaktionsomkostninger. Disse afvigelser betegnes som markedssvigt og beskrives nærmere i afsnit 1.2. Sundhedsvæsenets organisering kan ikke forstås uden kendskab til disse markedskarakteristika, - uanset om sundhedsvæsenet er markedsorganiseret eller ej. Det er 4

6 især nødvendigt at kende og forstå dem, hvis man ønsker at omlægge sundhedsvæsenet til en markedsorganisering, hvilket der i forskelligt omfang og på forskellig vis er påbegyndt i Europa de sidste år. En stor del af de analyser, der er gennemført på området, er amerikanske og med reference til det amerikanske sundhedsvæsen. Der kan argumenteres for, at disse ikke har relevans for det danske - ikke særligt markedsorienterede - sundhedsvæsen. På den anden side så er det indenfor det amerikanske sundhedsmarked, at de forskellige erfaringer er høstet, og det er derfor også her, at der har været mulighed for at udforske potentialerne ved markedsløsninger. Den stigende markedsorientering i forskellige europæiske lande siden slutningen af 80 erne har dog medført, at der i stigende grad er både inspiration, og efterhånden også analyser, at hente herfra. Det er datagrundlaget for dette notat. Efter en beskrivelse af sundhedsmarkedssvigt i listeform i afsnit 1.2, beskrives tre klassiske modeller for organisering af sundhedsvæsener i afsnit 1.3. Selv om beskrivelserne er stiliserede, så kan der sættes landenavne på. Der foreligger ikke direkte internationalt sammenlignelige efficiensopgørelser, men der findes udgiftsdata samt data for equity. Disse sammenligninger synes at vise, at de lande, der i deres målsætningsretorik prioriterer fri og lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser, faktisk også har det. Dette er i hvert fald tendensen i forhold til de lande, hvor det ikke er så entydigt prioriteret. I afsnit 1.4 gives et overblik over reformtendenser hhv. i USA og i Europa. Afsnit 1.5 er et mindre definitorisk afsnit om konkurrencebegrebet, hvorefter afsnit 1.6 beskriver nogle innovative organisatoriske ændringer i det amerikanske sundhedsvæsen, der også indeholder lidt teori (kapitel 2 er forbeholdt en mere detaljeret teoretisk gennemgang om sundhedsmarkedet). Afsnit 1.7 indeholder dels en gennemgang af erfaringer med konkurrenceudsætning i det engelske sundhedsvæsen i 90 erne samt - og på en lidt mere kvalitativ måde en gennemgang af betydningen af det frie sygehusvalg i Danmark. Afsnittet sluttes af med nogle betragtninger om Frankrig, der har nogle interessante institutionelle særtræk, men hvis effektivitet der vides meget lidt om. 5

7 Det private marked er i Frankrig forholdsvis stort, og erfaringerne herfra kan anvendes til en eksemplificering af det forholdsvis oplagte: Er der et politisk ønske om større grad af konkurrenceudsætning i Danmark, så forekommer det oplagt at starte med det den del af sundhedsmarkedet, der omhandler (mindre) elektiv kirurgi. Dette delmarked er formentligt mindre kompliceret end andre delmarkeder, og det kræver ikke så store etableringsomkostninger, hvis ønsket om at øve sig med mindre aktører skal realiseres. Det burde ligeledes ikke være en uoverkommelig opgave at opbygge et informationsstøttesystem til dette relativt mindre marked. Afsnit 1.8 er en nærmere beskrivelse af de danske erfaringer med frit sygehusvalg med udgangspunkt i lovforordninger, prisaftaler og patientstrømme. Afsnit 1.9 er måske lidt malplaceret, det er dog interessant, at der somme tider tales varmt for planlægning, store enheder, samordning og funktionsbærende enheder. Andre gange om konkurrenceudsætning og markedsløsninger. Det er ikke altid de samme personer, der siger disse to ting, men sommetider. Er det muligt at forene de to ting? Og hvad findes der af teorier om det? Noget er der skrevet. Det vil dog i hvert fald være problemstillinger der dukker op igen og igen, hvis et konkurrenceparadigme skal fungere side om side med et planparadigme. Afsnit 1.10 sammenfatter - uden at komme bare i nærheden af noget hverken normativt eller positivt konkluderende, om vi skal have mere konkurrenceudsætning i dansk sundhedsvæsen eller ej. 1.2 Markedssvigt på sundhedsmarkedet i forhold til fuldkommen konkurrence. Ovenfor er det indledende beskrevet, at sundhedsmarkedet er karakteriseret af særlige forhold, der medfører markedssvigt. Nedenfor er disse forskellige former for markedssvigt opridset og beskrevet mere indgående. Usikkerhed Usikkerhed omkring sygdomsforekomst - og dermed behovet for sundhedsydelser og udgifterne forbundet hermed, foranlediger en efterspørgsel efter sygeforsikring for at fordele de (ikke forudsigelige) økonomiske risici mellem personer og for den enkelte person over tid. 6

8 Problemet løses ved etablering af et sygeforsikringsmarked. Sundhedsmarkedets forbrugerog udbyderaktører suppleres hermed med en tredje aktør også kaldet tredjepartsbetaleren (se figur 1, side 13). Sygeforsikring reducerer forbrugerens/patientens udgifter i forbrugsøjeblikket, hvilket er hensigten. Samtidigt udhuler sygeforsikringen dog prisernes virkning som rationeringsinstrument på sundhedsmarkedet med risiko for overforbrug til følge. Overforbrug er her defineret som forbrug udover punktet, hvor forbrugerens/patientens marginale betalingsvilje er lig prisen. Udover ovennævnte imperfektion er sygeforsikringsmarkedet karakteriseret ved informationsasymmetrier mellem de tre aktører på markedet: forbrugeren, udbyderen og tredjepartsbetaleren. Informationsasymmetrier mellem de tre aktører Forbrugeren besidder ikke de samme informationer om sygdom og deraf følgende korrekte sundhedsydelse som producenten, der i denne sammenhæng typisk er lægen. Forbrugeren indgår derfor i et principal-agent forhold med lægen, hvorved forbrugeren bliver patient. Principal-agent relationen fungerer imidlertid ikke nødvendigvis perfekt, idet agenten (lægen) kan være tilbøjelig til at lade sine egne præferencer dominere principalens præferencer (producenten har i denne relation en dobbeltrolle som hhv. læge, der har et ansvar overfor patienten og en rolle som udbyder, der søger at øge sine indtægter). Resultatet er udbudsinduceret (over)efterspørgsel. De økonomiske følger heraf pålægges i forbrugsøjeblikket tredjepartsbetaleren, som imidlertid vil overdrage den til forbrugeren/patienten i form af højere betaling for sygeforsikringen eller øget egenrisiko i form af brugerbetaling. Udover ovennævnte form for informationsasymmetri har tredjepartsbetaleren ikke de samme informationer som forbrugeren om dennes forsikringsstatusbetingede sundhedsadfærd (moralsk hazard) og ej heller om forbrugens forventede sundhedsudgifter. Forbrugere med forventede høje sundhedsudgifter (højrisikoforbrugere) vil nedtone dette for at få en lavere præmie end den aktuarisk korrekte (adverse selection). Dette medfører, at de øvrige lavrisikoforbrugere betaler for meget for deres præmie. 7

9 På et marked med flere forsikringsselskaber vil et andet forsikringsselskab tilbyde de utilfredse lavrisikoforbrugere en forsikring til en lavere præmie. Det forsikringsselskab, som de utilfredse lavrisikoforbrugere forlader, får dermed finansielle problemer, hvis ikke præmierne sættes op for de resterende kunder. Forsikringsmarkedet vil således segmenteres mere og mere 1, og det vil enten medføre et ustabilt marked, eller en situation hvor visse usikkerhedselementer ikke kan forsikres på markedet, fx visse højrisikoforbrugere eller bestemte sygdomme/sundhedsproblemer (Rothschild and Stiglitz 1976). Tredjepartsbetalernes (forsikringsselskabernes) reaktion på denne problematik har været brugerbetaling samt forskellige strategier til risikoudvælgelse (cream skimming). Nogle af ovennævnte informationsproblemer er søgt løst og/eller modificeret ved integration af de to delmarkeders ydelser. Dette sker gennem (delvist selvforsynende) indkøbsforeninger kendt som Managed Care Organisationer eller Integrated Health Plans (Glied 2000). Disse organisationer resulterer i en mere direkte økonomisk relation mellem tredjepartsbetaleren og producenten, hvor informationsasymmetrier også kan forekomme, hvilket foranlediger problemet contract failure blandt andet grundet ikke-verificerbare kontraktvilkår 2. Managed Care og Integrated Health Plans vil blive nærmere beskrevet i afsnit 1.6. Eksternaliteter i forbrug Ved forbrugseksternaliteter påvirkes den enkelte forbrugers behovstilfredsstillelse også af andres forbrug af sundhedsydelser. Behandling af smitsomme sygdomme er et eksempel, men der tænkes her mere på eksternalitet i betydningen omsorg for medmennesket og dennes muligheder for behandling (Petersen, 1996:102). En markedsløsning er uklar, og internalisering af denne eksternalitet synes at forudsætte en myndighedsbaseret intervention omkring tredjepartsbetalingen. Inden for rammerne af et eksklusivt efficienskriterium er det således et spørgsmål om, hvorvidt velfærdstabet ved en sådan omfordeling er større eller mindre end velfærdsgevinsten ved eksternalitetens internalisering. 1 Van de Ven og Ellis(2000) citerer forsikringspræmier på det amerikanske marked med variation på noget over faktor Verificerbarhed i en kontrakt kræver udover valid ex post observerbarhed også ex ante specificerbarhed, og på en juridisk håndhævelig måde. 8

10 Sundhedsydelser er hverken homogene eller uniforme Det faktum, at sundhedsydelser hverken er homogene eller uniforme, omfatter både de producerede ydelser i forhold til f.eks. kvalitetsforskelle og skræddersyethed til den enkelte patient samt heterogenitet i patienternes præferencer for (tilsyneladende ens) ydelser fra forskellige udbydere. Markedet bliver derved karakteriseret ved monopolistisk konkurrence eller oligopol. Jo højere produktdifferentiering, des stejlere er udbyders afsætningskurve og dermed prissættende indflydelse. Økonomisk teori giver ikke noget entydigt svar på, om konkurrencehåndhævelse på et sådan marked er en fordel (Gaynor & Vogt 2000). På et marked, hvor priselasticiteten i forbrugsøjeblikket er svag grundet tredjepartsbetaling, kan der i stedet komme konkurrence på kvalitet, high-tech behandlinger eller andre forhold, der vil tiltrække patienterne, men samtidig afstedkomme en opadgående prisspiral, og det har ledt til fænomenet Medical Arms Race (Robinson & Luft 1985). Skalaafkast og høje transaktionsomkostninger Forskellige forhold i sygehusdrift betinger voksende skalaafkast op til et vist punkt. Dette omfatter forhold som vagtberedskaber, dyrt udstyr og især lægernes stigende specialisering. Sidstnævnte betyder, at der i forhold til tidligere skal flere læger til at varetage et bredere diagnostisk eller behandlingsmæssigt område, da den enkelte læge kan mere om mindre. Dette vil give relativt få udbydere på sygehusområdet og geografiske monopoler i tyndt befolkede områder. Tekniske etablerings- og markedsadgangsbarrierer Tekniske etablerings- og markedsadgangsbarrierer er forhold af teknisk-juridisk karakter, der ikke vil blive beskrevet nærmere her. Ikke kun profitmotiv som drivkraft på udbudssiden Det er et empirisk faktum, at de fleste sygehuse - også i markedsorienterede sundhedsvæsener drives som not-for-profit virksomheder. Kun procent af sygehuskapaciteten i USA drives som for-profit virksomheder, hvilket er noget under andelen i Frankrig og især i 9

11 Tyskland. I nogle lande, f.eks. Holland, er for-profit sygehuse ganske enkelt forbudt (se også Socialministeriet 2002). Betydningen er måske mere akademisk end real, idet forekomsten af andre drivkræfter end profit kan sløre økonomiteoriernes forudsigelseskraft. Sloan (2000) konkluderer dog, at desto stærkere konkurrenceudsætningen er for begge typer sygehuse (for-profit og not-for-profit), desto mindre vil adfærdsforskellene mellem de to være. Måske skyldes det relevante markedssvigt i virkeligheden transaktionsomkostningerne tilknyttet netop det private ejerskab (Arrow 1963, Hart 1995). Kontrakter mellem et sygehus og aktører i et lokalsamfund vil (næsten) altid være ukomplette, dvs. der vil være en række ikke-verificerbare forhold i kontrakten. Kontraktindgåelsen forudsætter derfor en tillid mellem de to parter. For-profit sygehuses ejendomsret til eventuelt overskud kan forøge for-profit sygehusets motiv til at bryde kontrakten på de uklare punkter, der er i kontrakten. Desto mindre tillid lokalsamfundet har til sygehuset, (og den kan være omvendt proportional med sygehusets økonomiske motiv til at snyde ), desto højere er transaktionsomkostningerne ved kontraktindgåelse. Vigtige, men dyrt verificerbare kontraktforhold for et lokalsamfund, kan fx være behandlingskvalitet og forsyningssikkerhed. Sundhed er noget helt specielt (extra-welfarism) Listen over årsager til markedssvigt kan sluttes af med en lidt kontroversiel markedsimperfektion - at sundhed og sundhedsydelser er noget helt specielt. Det mener flere ikke-økonomer fx filosoffer (Daniels 1985, Daniels, Kennedy & Kawachi 2000). Også mange økonomer har kritiseret anvendelsen af den traditionelle velfærdsøkonomi på sundhedsområdet (dvs. anlæggelse af Pareto efficienskriteriet og separationen af efficiens- og equitykriterierne) (Sen 1987, Culyer 1989, Reinhardt 1992 & 1996, Evans 1997, Williams og Cookson 2000). Økonomen Rice (1997, 1998) lægger sig tæt op ad dette udgangspunkt og stiller spørgsmålstegn ved forbrugerteorien og forbrugersuverænitetsbegrebet, når det drejer sig om sundhed og sundhedsydelser. Lidt populært kan det siges, at løsningen på denne markedsimperfektion er, at fri og lige adgang som målsætning skal spille en så stor rolle i sundhedsvæsenet som muligt, og at 10

12 efficienshensyn om nødvendigt må underkastes denne målsætning. Resultatet af dette bliver dog, at der kommer en række andre elementer ind i billedet som fx et eller andet element af skattefinansiering og dermed andre målsætninger eller bindinger, fx budgetoverholdelse og politisk involvering 3. Hensigten med ovenstående gennemgang har været at beskrive de vigtigste former for markedssvigt på sundhedsmarkedet. Der kan formentlig findes andre og flere i de forskellige lærebøger. Kigges der nærmere på de enkelte typer af markedssvigt, så vil det let kunne hævdes, at disse også findes på andre markeder, der fungerer udmærket. Det særegne ved sundhedsmarkedet er imidlertid også kombinationen af så mange. Effekten af markedet som organisations- og allokeringsmekanisme Befolkninger og politikere har draget forskellige konklusioner om effektiviteten af markedet som organisations- og allokeringsstruktur på sundhedsområdet set i lyset af den netop gennemgåede otte karakteristika eller markedssvigt. I Europa har det indtil for nogle år siden været traditionen at markedet var erstattet med offentlig intervention, finansiering - og i flere lande også - produktion på sundhedsområdet. Dette har ikke været tilfældet i fx USA, og forskellen må formentlig tilskrives forskelle i præferencerne for lighed og frihed, fx den store betydning af fri og lige adgang i Europa og den ligeså store betydning af valgfrihed i USA. Økonomer har også draget forskellige konklusioner omkring markedets effekt. Nogle økonomer har meget bastant afvist markedsløsninger (Evans 1997). Andre økonomer mener, at markedet kan bringes til at fungere med minimal politisk myndighedsudøvelse 4, og at der gennem nøje analyser kan tilrettelægges en effektiv markedsstruktur, der i videst muligt omfang tager hensyn til de ovenstående karakteristika ved sundhedsmarkedet og samtidigt minimerer følgerne af dem. Der er sket store ændringer i 1990 erne i både USA og Europa. Amerikanerne har indtil videre udelukkende på markedets egne vilkår forsøgt at effektivisere sundheds- og 3 Det bliver teoretisk utroligt komplekst (messy models), og det gør det måske også i virkeligheden. 4 Hvilket skal forstås som at velfærdstabet ved politisk indgriben og ikke-markedsløsninger er større end velfærdstabet ved de markedssvigt og second best løsninger uden politisk indgriben. Men ingen økonomer ved det selvfølgelig, 11

13 forsikringsmarkedet (primært ved at integrere de to markeder) og tilsyneladende ikke helt uden held. I Europa har man forsøgt at indføre markedsløsninger på en række områder. Går man i detaljen er der store forskelle fra land til land. På et overordnet plan kan man finde to fællesnævnere: de (vest)europæiske markedsreformer har taget udgangspunkt i det enkelte lands historiske forudsætninger og eksisterende institutioner, og hensynet til markedsreformer (og nogle vil dermed så også automatisk tilføje efficiens) er blevet underordnet hensynet til fri og lige adgang. Det er nogle af erfaringerne fra både USA og Europa, der er søgt sammenfattet i denne rapport, og i de følgende afsnit vil disse blive nærmere beskrevet. 1.3 Tre klassiske modeller for sundhedsvæsenet. På trods af endog meget store forskelle i den organisatoriske og institutionelle opbygning af sundhedsvæsener i de forskellige vestlige lande, sammenfattes nogle, i nærværende sammenhæng relevante fællestræk, i den simple trekantmodel (figur 1, side 13). Der er tre aktører: borgerne/forbrugerne/patienter en række udbydere af forskellige typer af sundhedsydelser, og tredjepartsbetalere. Disse tre aktører er involveret i tre sæt økonomiske transaktioner: A. den direkte betaling til udbyder i forbrugsøjeblikket B. forbruger/borgers betaling til tredjepartsbetaler C. tredjepartsbetaling til udbyder. 12

14 Figur 1: Sundhedsmarkedets trekant Brugerbetaling Borger/forbruger - Patienter Udbydere Præmie Obligatorisk bidrag Skat (B) tredjepartsbetaler - Forsikringsselskaber - Sygekasser - Offentlig myndighed (A) Sundhedsydelser (C) - Alm. Læger - Praktiserende speciallæger - Tandlæger - Sygehuse - mfl. Budgetter Takster - retrospektive - prospektive Kilde: Reinhardt (1989) Der kan udledes tre klassiske modeller for sundhedsvæsenet af modellen i form af forskelle i de tre økonomiske transaktioner A, B og C. Disse forskellige typer for økonomiske transaktioner kunne i mere eller mindre rendyrket form iagttages i forskellige lande frem til midten/slutningen af 80 rne eller senere. Den simple markedsmodel med almindelig (men ofte delvist arbejdsgiverfinansieret) sygeforsikring med høj valgfrihed for forbrugeren både omkring relation A (valg af udbyder) og B (valg af forsikring). Relation C er domineret af retrospektive takster (pr. diem og listepriser), dvs. omkostningsdækning plus en markup vis størrelse er afhængig af hældningen på sygehusets afsætningskurve, hvilket er et udtryk for hvor dygtigt sygehuset er til at differentiere sine ydelser fra andre sygehuses 5. Modellen er primært dominerende i USA og delvist i Schweiz dog er det i Schweiz obligatorisk med sygeforsikring for en stor del af befolkningen. Den solidariske og obligatoriske socialforsikringsmodel med fravær af valgfrihed i relation B. sygekassemedlemsskab er obligatorisk for hele befolkningen, dog med enkelte undtagelser som fx for højindkomstgrupper i Holland og Tyskland, og medlemsskabet er 5 Og tilsyneladende ikke så meget af markedskoncentrationen i det område, hvor sygehuset ligger, da der frem til ca. midten af 80 erne ikke konstateredes prisforskelle afhængig af markedskoncentration på det amerikanske sygehusmarked, Dranove and White(1994). 13

15 bestemt af bosted eller erhverv. Modellen er desuden karakteriseret ved lille valgfrihed i relation A (denne varierer dog landene imellem). Sygekasse- eller socialforsikringsbidrag er indkomstafhængigt og ofte arrangeret med arbejdsgiver- og arbejdstagerbidrag ligesom arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Relation C er domineret af budgetter, retrospektive takster eller en blanding. Myndighederne styrer gennem regler (statutter) og kapacitetsstyring. Modellen bruges i en eller anden afskygning i Tyskland, Holland, Østrig, Belgien og Frankrig. Det integrerede og skattefinansierede offentlige sundhedsvæsen og dermed pr. definition uden valgfrihed i relation B og med begrænset (og mellem landene varieret) valgfrihed i relation A. Relation C udgøres af budgetter til de offentlige sygehuse og til de praktiserende læger, fx i form af blandet capitation- og ydelsesbetaling til almenlæger i Danmark. Centrale eller decentrale myndighederne styrer gennem instruktionsbeføjelser. Denne type af sundhedsvæsen eksisterer i de skandinaviske lande, i England, Italien, Spanien og New Zealand. De tre modeller repræsenterer forskellige tilpasninger til de i afsnit 1.2 beskrevne sundhedsmarkedskarakteristika. Fælles for alle de vestlige lande er, at direkte brugerbetalinger udgør en forholdsvis lille andel af de totale sundhedsudgifter. I den ene ende af spektret ligger Holland, hvor brugerbetalingsandelen udgjorde 8 pct. i 1992, mens andelen i Portugal, som ligger i den anden ende af spektret, udgjorde 37 pct.(i 1990). I USA er andelen på 22 pct.(1987) og i Danmark på 14 pct.(1987) (Wagstaff & Doorslaer 2000:1821). Finansieringsbidrag ved privat forsikring ligger derimod væsentligt højere i Schweiz (40 pct.) og USA (29 pct.) end i de øvrige vesteuropæiske lande, hvor det udgør mellem 0-16 pct. i hhv. Finland og Holland. I Holland afspejler den relativt høje procentandel også højindkomstgruppernes mulighed for at melde sig ud af den solidariske sociale forsikringsordning og tegne privatforsikring. I USA (og Schweiz) accepteres en relativ ineffektiv markedsstruktur med høje priser, et højt omkostningsniveau og i USA et stort antal borgere uden forsikring (ca. 25 millioner borgere). Dette kan både ses som et udslag af forsikringsmarkedets ustabilitet, men også af at arbejdsgivere har været mindre tilbøjelige til at subsidiere deres ansattes 14

16 sundhedsforsikringer. Forholdene accepteres for at opretholde høj kvalitet (eller i hvert fald et højt teknologisk niveau) samt bevarelse af borgerens valgfrihed. En valgfrihed, der omfatter både sygeforsikring og sundhedsydelser. Der er dog skattefinansierede sygeforsikringer til de ældre og kronisk syge samt et offentligt forsikringssystem til de fattigste, der skal sikre minimal betjening af disse grupper. I Europa lægges der derimod megen vægt på solidaritetsprincippet, og målsætningen om fri og lige adgang indgår som et væsentligt element i sundhedsvæsenerne i alle vesteuropæiske lande. Til gengæld lægges der mindre vægt på borgerens valgfrihed i alle henseender. Omkostningsniveauet målt i sundhedsudgifter pr. indbygger ligger noget under niveauet i USA og Schweiz, men det afspejler ikke nødvendigvis høj efficiens og slet ikke høj allokativ efficiens. Er der mere fri og lige adgang i ikke-markedsbaserede sundhedsvæsener? Vertikal equity fri adgang til sundhedsvæsenet uafhængig af økonomisk formåen. Solidaritetsprincippets betydning i Europa kan i nogen grad ses i omfordelingskonsekvenser af finansieringen af sundhedsudgifter (vertikal ligelighed) (Wagstaff & Doorslaer 2000:1825). Måling af vertikal ligelighed kan siges at være en indikator på, hvorvidt målet om fri - og af økonomisk formåen uafhængig - adgang til sundhedsvæsenet er nået. I USA og Schweiz var omfordelingen stærkt regressiv med progressivitetsindeksværdier (Kakwani) på omkring 0,15 (Kak). Til sammenligning er der målt moderat regressiv til moderat progressiv omfordelingseffekt i de andre europæiske lande. Der er forholdsvis høj regressivitet i Holland (-0,07) og Tyskland (-0,05), hvilket afspejler højindkomstgruppernes mulighed for at undgå den solidariske finansiering. Danmark har som Sverige svag regressivitet (Kak i Danmark er 0,004 og i Sverige 0.02) på grund af den decentrale (og proportionale) amtsskattefinansiering. England har med en Kak på 0,05 den højeste progressivitet. 15

17 Horisontal equity lige adgang til sundhedsvæsenet, behovsbestemt og uafhængig af økonomisk formåen Hvorvidt en tilsvarende forskel i lighed i adgangen til sundhedsvæsenet eksisterer kan vurderes ved, at måle om forbruget af sundhedsydelser (justeret for behov) er ens fordelt over indkomstintervaller, altså ved en til ovenstående tilsvarende progressivitetsanalyse. Måleparameteren er en progressivitetsværdi (HI værdier), som skal være nul, hvis adgangen til sundhedsvæsenet er rent behovsbestemt. Hvis den er negativ, er der ulighed til fordel for lavindkomstgrupperne og omvendt, hvis den er positiv, er der ulighed til fordel for højindkomstgrupperne. Sundhedsøkonomerne Adam Wagstaff og Eddy van Doorslaer har som ledere af et større internationalt forskningsprojekt fra 1987 til 1996 estimeret disse HI-værdier for otte lande med data over et 10 års interval. Der er observeret negative HI-værdier (ulighed til fordel for lavindkomstgrupperne) for det samlede sundhedsvæsen i hhv. Belgien, Danmark, Finland, Holland, Sverige og England, dvs. lande uden væsentlige markedselementer på det tidspunktet, hvor data er indsamlet. For USA og Schweiz observeres positive HI-værdier, dvs. ulighed til fordel for højindkomstgrupperne. Billedet er mindre klart, hvis der skelnes mellem praksis- og sygehussektor. I alle lande observeres ulighed til fordel for højindkomstgrupperne i adgangen til praktiserende speciallæger, men ikke nødvendigvis til de almen praktiserende læger. Schweiz udgør en undtagelse, men har så til gengæld markant ulighed til fordel for højindkomstgrupperne i adgang til sygehusene. Samlet er der grundlag for at konkludere, at der faktisk forekommer højere grad af fri og lige adgang til sundhedsvæsenet i de lande, der også giver udtryk for dette som en vigtig målsætning. Det er ikke ren retorik. 16

18 1.4 Sundhedsreformer i 90 erne kort oversigt. I USA er der siden midten af 80 erne sket en række ændringer i markedet, der har haft til formål at effektivisere sundhedsmarkedet - og dermed sundhedsvæsenet. Disse reformer har fortrinsvis fundet sted i relationen B og C i figur 1 (side 12). I 70 erne søgte man at imødekomme stærkt stigende sundhedsudgifter og deraf følgende finansielle problemer i både den private og offentlige forsikringssektor ved at øge brugerbetalingen. Dette havde dog ikke særlig stor effekt. De to mere principielle ændringer i 80 erne har dels været betalingsformen i relationen mellem tredjepartsbetaler og producent, der blev ændret fra retrospektiv til prospektiv betaling (DRG-baserede takster pr. indlæggelse i en given DRG-gruppe) og dels en voldsom vækst i antallet af såkaldt Managed Care Institutions eller Integrated Health Plans 6. I de fleste europæiske lande har der været en række sundhedsreformer med klare markedselementer, herunder konkurrenceudsætning, og i det hele taget forsøg på at introducere og udnytte økonomiske incitamenter i de forskellige landes sundhedsvæsener. I lande med socialforsikringsfinansiering af sundhedsvæsenet har dereguleringen og markedsorienteringen fortrinsvist været rettet mod finansieringssystemet (relation B mellem borger og tredjepartsbetaler), idet der er indført valgfrihed omkring og dermed konkurrenceudsætning af de forskellige socialforsikringsordninger. Disse reformer vil blive nærmere beskrevet i kapitlerne 4-6. Sådanne reformer ville være betydeligt vanskeligere at indføre i lande med offentligt integrerede sundhedsvæsener - herunder i Danmark, da de forudsætter tilstedeværelsen af forsikringsinstitutioner. Reformerne vil derfor ikke blive nærmere berørt i dette kapitel, da de ikke skønnes politisk eller praktisk relevante på kort sigt. Ikke desto mindre skal det påpeges, at ud fra et hensyn til allokativ efficiens er der et betydeligt teoretisk potentiale i deregulering af og valgfrihed på finansieringssiden og med udvikling af Integrated Health Plans (se afsnit 1.8), som befolkningen kan vælge imellem og dermed få mulighed for at prioritere, hvor mange sundhedsydelser de vil have og betale for. 6 Det er vanskeligere at tidsfastsætte reformer som opstår i selve markedet. Omlægningen fra retrospektiv til prospektiv betaling kom i 1983 og blev fortrinsvis top-down initieret af Medicare (den offentlige forsikring til ældre og kronisk syge). Den anden reform med Managed Care er derimod opstået decentralt som en markedstilpasning til en række af de i afsnit 1.2 gennemgåede markedssvigt især 2 og 4. De første Managed Care organisationer (Health Maintenance Organisationer) kom allerede i 1930 erne i Californien, men dækkede i 1985 fortsat kun ca. 20% af den forsikrede befolkning i USA mod 70% i 1993, Glied, 2000, p

19 Potentialets teoretiske karakter bør dog understreges, da det kan være vanskeligt at forene med hensynet til fri og lige adgang. Dette er da også erfaringen fra dereguleringen i lande som Tyskland og Holland, hvor reformerne har været meget forsigtige og endnu ikke har haft den store gennemslagskraft. Et lignende Health Plan-element kunne indføres i lande uden eksisterende sygeforsikringsinstitutioner (sygekasser) ved at give budgetansvar til lægekonsultationer eller sammenslutninger heraf. Det har bl.a. været forsøgt i England under det såkaldte interne marked. De praktiserende læger i England var ikke dårlige indkøbere og budgetforvaltere, men ordningen indebar ikke valgfrihed af sygehus for borgeren, hvilket bude integreres i en sådan en ordning. Reformer i lande med integrerede offentlige sundhedsvæsener, dvs. blandt andet i Skandinavien og England har omfattet følgende: Etablering af interne markeder med adskillelse af bestiller- og udførerfunktioner inden for rammerne af et overvejende offentligt sygehusvæsen. Bestiller-udfører modellerne er implementeret i forskellige landsting/regioner i Sverige, i England og New Zealand. I England og New Zealand var ordningen suppleret med lægepraksis med budgetansvar for deres patienters praksisforbrug og visse undersøgelser og planlagte sygehusbehandlinger (Pedersen & Tang 2000, Engberg 2003). Dette kunne sandsynligvis også blive tilfældet i Stockholm. Reformtiltagene er nærmere gennemgået i kapitlerne 2 og 3. Indførelse af delvist frit sygehusvalg også på tværs af territoriale-administrative grænser. Fx mellem amterne i Danmark og med mulighed for at patienterne på det offentliges regning kan søge behandling på private sygehuse. Frit sygehusvalg for basisbehandlinger i Danmark 7 indførtes i 1993 og udvidet til flere behandlinger i 2002 samt adgang til private sygehuse og sygehuse i udlandet. I Norge blev der indført frit sygehusvalg i 2001 (Vrangbæk 1999, Mathiesen 2002). 7 I praksissektor har der været frit valg i mange år, og restriktionerne er gradvist blevet lempet. Herudover er der i Danmark i modsætning til de fleste andre europæiske lande muligheder for to typer medlemskab af sygesikringen hvor Gruppe II medlemskab mod en betaling medfører yderligere valgfriheder og fri adgang til specialpraktiserende læger. Det har vi haft siden sygesikringens etablering i 1973, men antallet af gruppe II medlemmer falder tilsyneladende i takt med at de, der valgte den gruppe ved overgangen fra sygekasserne i 1973, uddør. 18

20 Indførelse af DRG-baseret prospektiv takstbetaling og styring af sygehusene (Arbejdsgruppe 2003). Prospektiv takstbetaling med takster baseret på et gennemsnit af sygehuse kan teoretisk opfattes som en form for målestokskonkurrence (Shleifer 1985). I afsnit 1.6 gennemgås hovedelementerne i disse forskellige sundhedsreformer. De amerikanske reformer har inspireret senere reformer i Europa og kan udgøre et nyttigt sammenligningsgrundlag som mere rendyrkede markedsformer end de europæiske tiltag, der så at sige er underkastet/tilpasset en lige og fri adgang binding. Prospektiv takststyring eller egentlig takstbetaling baseret på DRG-systemet er i dag enten indført eller under indførelse i de fleste europæiske lande (Arbejdsgruppe 2003). Forinden kan det være praktisk at introducere et konkurrencebegreb, der netop er udviklet til konkurrenceudsættelse af offentligt finansierede men ikke nødvendigvis offentligt producerede tjenesteydelser. 1.5 Det udvidede konkurrencebegreb og konkurrencetyper. Det er her valgt at benytte den definition af konkurrencebegrebet, der citeres af Det Rådgivende Udvalg (2003:63), det såkaldte udvidede konkurrencebegreb: En virksomhed er konkurrenceudsat, hvis den konkurrerer mod nogen om noget. Virksomheden konkurrerer mod andre virksomheder og de konkurrerer om at tilfredsstille en eller flere kunder. For at virksomhederne skal kunne ønske at konkurrere om kunderne må der være knyttet en belønning til det at konkurrere. Belønningen til en virksomhed vil helt eller delvist ske på bekostning af belønningen til en anden virksomhed. Belønningssystemet har mulighed for at bortvælge virksomheder, som ikke yder tilfredsstillende produkter (varer eller tjenesteydelser) (Oversættelse red.). Med dette udvidede begreb kan der sondres mellem følgende former for konkurrence 8 : 8 Sondringen mellem de to første konkurrencetyper bruges ikke så meget i kapitel 1 da jeg ikke helt har forstået pointen med mindre termen udbudskonkurrence er identisk med termen selective contracting, og termen leverandørkonkurrence er knyttet til køberorganisationer indkøb på spotmarkedet og de enkelte patienters shopping. 19

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Standardisering i Økonomisk Perspektiv

Standardisering i Økonomisk Perspektiv Alexander Øst Kasper Edwards Standardisering i Økonomisk Perspektiv Resume: Denne rapport handler om konkurrencen mellem inkompatible standarder. Rapporten lægger ud med at beskrive de økonomiske vilkår

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere