DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT"

Transkript

1 DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES 1

2 Copenhagen 2011, the authors and DIIS Danish Institute for International Studies, DIIS Strandgade 56, DK-1401 Copenhagen, Denmark Ph: Fax: Web: Cover photo: Statsminister Anders Fogh Rasmussen på besøg hos den amerikanske præsident George W. Bush på Camp David i AP/Polfoto Layout: Allan Lind Jørgensen Printed in Denmark by Vesterkopi AS ISBN Price: DKK (VAT included) DIIS publications can be downloaded free of charge from Hardcopies can be ordered at Denne publikation indgår i DIIS s Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier, som foretages på en bevilling fra Forsvarsministeriet. Anders Henriksen er lektor ved Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Jens Ringsmose er lektor ved Centre for War Studies / Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 2

3 Indhold Resumé 5 Introduktion 7 USA i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 9/11 den eksisterende forskning 11 Omdømme, adgang og konkrete gevinster som konsekvens af Danmarks krigsdeltagelse 16 Indledning 16 Goodwill / Prestige / Renommé 17 Adgang 20 Konkrete gevinster 24 Adgang kan i sig selv være en konkret gevinst 24 Politisk indflydelse i USA 24 Militær assistance 28 Efterretningsområde 28 Erhvervspolitiske gevinster 28 USA s støtte til Foghs kandidatur som generalsekretær for Nato 30 Muhammedkrisen 31 Vi kunne formentlig have fået flere konkrete gevinster ud af amerikanerne 32 Konklusion 34 Perspektivering 35 Litteraturliste 39 DIIS s Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier 41 3

4 4 DIIS REPORT 2011:14

5 Resumé Den danske deltagelse i krigsindsatsen i Afghanistan og navnlig Irak bidrog til at styrke det danske renommé og omdømme i Washington. Danmark gik fra at tilhøre den store gruppe af nære europæiske allierede til at være i den absolutte top. Det forbedrede danske omdømme i USA betød bl.a., at danske politikere, diplomater, embedsfolk og officerer fik forbedret deres i forvejen gode adgang til de amerikanske beslutningstagere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen var en hyppig gæst hos præsident George W. Bush, og på stort set alle niveauer blev det nemmere for Danmark at få præsenteret danske synspunkter for amerikanerne. Og adgang var i sig selv af positiv betydning for Danmark. Danmark forsøgte herudover at omsætte den øgede adgang til at påvirke amerikansk politisk tænkning i en retning, der var forenelig med danske interesser. Det er vanskeligt at fastslå, i hvor høj grad disse bestræbelser har båret frugt. Danmark kan dog meget vel have været i stand til at udnytte den øgede adgang til at få noget, som vi ikke ellers ville have kunnet få, for så vidt angår i hvert fald Arktis og Grønland. Det samme kan have været tilfældet i forhold til andre politikområder. Den øgede adgang til amerikanske beslutningstagere har herudover utvivlsomt givet danske politikere og diplomater værdifuld viden om aktuelle amerikanske overvejelser, og det lader også til, at forsvaret har nydt godt af det gode danske forhold til USA. Forsvaret har i hvert fald fået noget udstyr, som det måske ikke ellers ville have fået. Det gode danske omdømme synes også at have bidraget til, at enkelte danske virksomheder har fået lettere ved at byde tidligere og mere kvalificeret ind på kontrakter i USA. Det er til gengæld mere tvivlsomt, om den amerikanske støtte til Anders Foghs Rasmussens kandidatur til posten som generalsekretær i NATO skyldes et ønske om at belønne Danmark og Fogh for krigsdeltagelsen i Irak og Afghanistan. Og selvom man i sagens natur ikke kan vide, om USA ville have været endnu mere tilbageholdende i sin støtte til Danmark under Muhammedkrisen, end tilfældet var, så ser det heller ikke ud til, at det forbedrede danske omdømme var nok til at sikre en utvetydig officiel amerikansk opbakning, da danske ambassader stod i brand i februar Endelig er det muligt, at Danmark kunne have fået endnu mere ud af det gode omdømme i USA, hvis man fra dansk side havde anlagt en mere instrumentel tilgang. 5

6 6 DIIS REPORT 2011:14

7 Introduktion Terroranslagene i New York og Washington i september 2001 førte til en markant justering af Danmarks overordnede udenrigs- og sikkerhedspolitiske kurs. Med troppebidragene til de amerikanskledede interventioner i Irak og Afghanistan fik den militære aktivisme, som også var ledetråden i 1990 ernes danske sikkerhedspolitik, nemlig et nyt og mere hårdtslående udtryk. Danske soldater blev på en mere umiddelbar facon end tidligere part i væbnede konfrontationer, og hvor forrige årtis militære indsatser på Balkan primært skulle afhjælpe humanitære katastrofer og bringe andres væbnede konflikter til ophør, så handlede 00 ernes operationer i langt større grad om at nedkæmpe og om nødvendigt eliminere en direkte modstander. Eller anderledes formuleret: Danmark bevægede sig i retning af at være en strategisk aktør (Rynning 2003). Det var imidlertid ikke kun den militære aktivismes karakter, som ændrede sig i kølvandet på de tragiske begivenheder den 11. september Også Danmarks politiske stillingtagen til enesupermagten, USA, blev kursjusteret. Det hang i stort omfang sammen med den nye og mere potente militære aktivisme. Mens allerede Poul Schlüters og Poul Nyrup Rasmussens regeringer havde lagt sig tæt op ad USA s udenrigspolitiske prioriteringer i 1990 erne (Villaume 1999: 56-57; Petersen 2004), så blev den proamerikanske linje i dansk udenrigspolitik yderligere forstærket under Anders Fogh Rasmussen (Wivel 2005). Den atlantiske orientering der i så udstrakt omfang har kendetegnet dansk udenrigspolitisk tænkning i årene efter afslutningen på Anden Verdenskrig blev dermed afløst af en form for superatlantisme (Mouritzen 2007). Forholdet til Washington gik således fra at have været varmt i 1990 erne til at blive historisk godt i det nye århundredes første årti. Sammen med Storbritannien blev Danmark USA s foretrukne partner i Europa. I den politiske argumentation for det seneste årtis hårdtslående militære aktivisme er krigsindsatsen imidlertid kun sjældent blevet koblet direkte til Danmarks relationer til Washington. Kun undtagelsesvist har interventionstilhængerne slået til lyd for, at Danmark skulle tage del i de amerikanskledede missioner, fordi en sådan indsats kunne bidrage til at styrke Danmarks anseelse og indflydelsesmuligheder i USA. Centralt i argumentationen for deployeringen af styrker har i stedet været hensynet til dansk sikkerhed i en snæver / direkte forstand ( Vi skal bekæmpe terroristerne i Helmand for ikke at møde dem på Nørreport Station ), til dansk sikkerhed i en bred / indirekte forstand ( Et vægtigt dansk bidrag vil styrke NATO 7

8 og det transatlantiske forhold ), værdipolitiske rationaler ( Vi må være solidariske med vore allierede og bære vores del af byrden ) samt et mere idealistisk ønske om at eksportere demokrati og liberale retsstatsprincipper til andre dele af verden. Endelig er det også fra tid til anden blevet argumenteret, at krigsdeltagelsen kan bidrage til at styrke FN (Rasmussen 2003). Overfladisk betragtet har de politiske beslutningstagere således kun i meget begrænset omfang været drevet af hensynet til de dansk-amerikanske relationer. 1 En del tyder imidlertid på, at netop sådanne realpolitiske argumenter har spillet en rolle i overvejelserne om at tage aktiv del i missionerne i Irak og Afghanistan. Baggrundsinterviews med flere centralt placerede danske og amerikanske diplomater og embedsmænd indikerer, at hensynet til Danmarks prestige og påvirkningspotentiale i Washington rent faktisk indgik med nogen vægt i beslutningerne om at udsende danske styrker i det første tiår efter 9/11. Denne læsning af bevæggrundene bag 00 ernes militære aktivisme er også udbredt blandt danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske eksperter (se f.eks. Petersen 2004: 575ff ). Som formuleret af seniorforsker Hans Mouritzen: Vi skal imidlertid huske baggrunden for vore engagementer: dansk renommépolitik, primært møntet på Washington og sekundært på London (glem Saddam Hussein!) (Mouritzen 2011). Eller i lektor Peter Viggo Jakobsens skarptskårne udlægning: Vi går i krig for at være med. Og hvis USA og England er glade, når vi tager hjem, har vi vundet ( Jensen 2010). Hvor meget således taler for, at hensynet til den transatlantiske forbindelse var en præmis for 00 ernes offensive aktivisme, så er der blandt praktikere og eksperter langtfra nogen enighed om, i hvilken udstrækning Danmark rent faktisk opnåede den efterstræbte prestige og indflydelse i Washington. 2 Og endnu er spørgsmålet ikke gjort til genstand for en systematisk empirisk undersøgelse. Den primære ambition med nærværende rapport er at tage et første spadestik i retning af at råde bod herpå. Hovedformålet med rapporten er med andre ord at afdække, i hvilket omfang Danmark rent faktisk blev honoreret af Bush-administrationerne for den militære indsats 1 For en interessant undtagelse se Ryborg & Redington. Her citeres statsminister Anders Fogh Rasmussen for følgende udtalelse: Aktuelt vil jeg sige, at Danmark har en enestående stærk placering i international og europæisk politik. Internationalt har vi direkte adgang til den øverste politiske ledelse i USA, verdens eneste supermagt og den eneste nation, som har global rækkevidde. Derfor skal man selvfølgelig ikke bilde sig ind, at man kan styre sådan et lands udenrigs- og sikkerhedspolitik Men alt andet lige har man da en større indflydelse, og det gør også Danmark til en mere interessant forhandlings- og samtalepartner. Både blandt allierede og partnere i de fællesskaber, hvor vi nu er med, og blandt de lande, som måske ikke har den samme lydhørhed hos ledelsen i USA. De kan bruge Danmark som formidler af budskaber (2006: 8). 2 For forskellige syn på det spørgsmål, se Erslev Andersen 2009; Jensen 2010; Aagaard 2011; Brøndum 2011; Ritzau 2011; Jakobsen 2011a/b; Mouritzen 2011; Petersen

9 i Irak og Afghanistan. Eller anderledes firkantet formuleret: Hvad fik Danmark fra amerikansk side ud af krigsdeltagelsen i årene ? I hvilken udstrækning blev Danmarks renommé og adgang til centrale amerikanske beslutningstagere styrket? Og i hvor høj grad udmøntede en eventuel forøget adgang sig i reel indflydelse og konkrete gevinster? Hermed også sagt, hvad rapporten ikke handler om. Vi nøjes med at konstatere, at der under Anders Fogh Rasmussen blandt andre hensyn var et ønske om at få udbytte af et godt forhold til USA, men vi forholder os ikke til, om dette ønske er en legitim eller tilstrækkelig begrundelse for krigsdeltagelsen. Vi tager heller ikke stilling til, om det, Danmark opnåede, stod mål med eller oversteg de meget håndgribelige menneskelige og økonomiske omkostninger ved krigene i Irak og Afghanistan. Svaret på det spørgsmål afhænger selvsagt af øjnene, der ser. Vi afholder os endvidere fra at vurdere, hvordan den danske krigsdeltagelse har påvirket vores relationer til NATO, FN, EU eller andre organisationer og stater. 3 Endelig forholder vi os ikke til, hvilken betydning om nogen det danske regeringsskifte må antages at få for det dansk-amerikanske forhold, herunder for Danmarks renommé og indflydelse i Washington. Vort ærinde er med andre ord begrænset til at kaste lys over de mulige gevinster, som Danmark høstede i Washington i kraft af vores krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan. Rapportens hovedkonklusion er, at det danske militære bidrag til krigene i Irak og Afghanistan forbedrede Danmarks renommé i Washington i et ganske betragteligt omfang, og at dette blandt andet førte til, at adgangen til de amerikanske beslutningstagere blev mærkbart forbedret. Det blev lettere for danske ministre, diplomater og embedsmænd at få deres amerikanske kolleger i tale. Samtidig høstede Danmark i et vist omfang konkrete fordele i USA. Det er imidlertid vanskeligt at sige noget håndfast om, hvor store disse gevinster rent faktisk var. Vi konkluderer dog, at Danmark under alle omstændigheder formentlig kunne have fået mere ud af amerikanerne, hvis man havde anlagt en mindre ad hoc-præget og mere strategisk tilgang. Det er vores opfattelse, at danske beslutningstagere med fordel kan skele til Storbritannien og den større strategiske modenhed, der karakteriserer den britiske tilgang til enesupermagten. I kildemæssig forstand baserer rapporten sig i stort omfang på interviews med diplomater, embedsmænd og repræsentanter for danske virksomheder, som på den ene eller 3 For en vurdering af, hvordan Danmarks militære aktivisme og forsvarsmæssige omstillinger har påvirket det danske omdømme i NATO, se Ringsmose Se også Jakobsen 2011a/b. 9

10 anden måde var involverede i håndteringen af den dansk-amerikanske forbindelse i årene I det omfang det har været relevant, har vi suppleret med skriftligt kildemateriale. Det har af indlysende årsager ikke været muligt at anvende udenrigseller forsvarsministerielt arkivmateriale, og rapporten kan derfor også kun betragtes som et første skridt i retning af en større og mere grundig undersøgelse af emnet. Vi er endvidere opmærksomme på, at det betydelige fokus på danske og amerikanske aktører rummer en risiko for bias i den forstand, at flere af de interviewede personer kan have en interesse i at fremstille gevinsterne forbundet med krigsdeltagelsen i Irak og Afghanistan som betydelige. Vi har forsøgt at imødegå denne fejlkilde ved at interviewe flere norske og svenske diplomater med erfaring fra Washington og et nært kendskab til Danmarks forhold til USA. Det ændrer dog ikke på, at vores metode og vort kildemæssige grundlag langt fra er uangribeligt. Vi har imidlertid valgt den ikkeperfekte men trods alt realiserbare samtidshistoriske undersøgelse frem for den perfekte men umulige analyse. Rapporten er struktureret på følgende vis: Vi indleder med et kort signalement af den forskningsbaserede litteratur om den militære aktivisme og de dansk-amerikanske relationer i årene efter I rapportens anden del kaster vi os over fremstillingens kerneelement: den empiriske analyse af de gevinster, Danmark høstede som en konsekvens af de militære bidrag til amerikanskledede operationer i Irak og Afghanistan. Vi lægger ud med en vurdering af, hvordan de danske styrkebidrag påvirkede Danmarks prestige og renommé i Washington. I de efterfølgende afsnit ser vi nærmere på, i hvilken udstrækning renommépolitiske fordele blev omsat til adgang og eventuelle, mere konkrete fordele. Vi afslutter rapporten med en konklusion samt et perspektiverende afsnit om, hvordan Danmark inspireret af Storbritannien kan blive bedre til at få udbytte af et godt omdømme og en udstrakt adgang til amerikanske beslutningstagere. 4 Vi har i alt interviewet godt og vel 30 personer til rapporten. 10

11 USA i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 9/11 den eksisterende forskning Indtil nu er de dansk-amerikanske forbindelser i perioden fra 2001 til 2009 kun blev viet en begrænset forskningsmæssig opmærksomhed. Det hænger naturligvis først og fremmest sammen med, at de mest relevante arkiver endnu ikke er blevet gjort tilgængelige for offentligheden, og at perioden fortsat er præget af en vis openendedness (Petersen 2010: 340). Det er imidlertid allerede på nuværende tidspunkt muligt at identificere nogle rudimentære forskningsmæssige positioner i det endnu spirende felt. De overordnede positioner eller fortolkninger adskiller sig først og fremmest i svarene på to vigtige spørgsmål. For det første: Af hvilke årsager valgte Danmark en kurs så tæt på den amerikanske i Bush-Fogh-æraen? Og for det andet: Hvilke gevinster om nogen høstede Danmark som en følge af det tætte parløb med enesupermagten? Hvad der forener praktisk talt samtlige forskningsmæssige behandlinger af emnet, er, at de beskriver forholdet mellem USA og Danmark som varmere i årene fra 2001 til 2009 end nogensinde tidligere. Hvad angår motiverne bag den meget proamerikanske danske udenrigspolitik og styrkebidragene til krigene i Afghanistan og Irak, er der for det første de forskere, der som Nikolaj Petersen (2004: ; 2010) finder dem i en blanding af forskellige ide- og realpolitiske faktorer. Ifølge Nikolaj Petersen havde den stærke orientering mod USA nemlig rødder i i hvert fald fire forhold: 1) Det værdimæssige fællesskab mellem regeringerne Fogh og Bush, 2) statsministerens opfattelse af, at Danmark stod i taknemmelighedsgæld til USA for indsatsen under de to verdenskrige og Den Kolde Krig, 3) et dansk ønske om at fastholde USA s sikkerhedspolitiske engagement i Europa og Danmarks nærområde, samt 4) ønsket om indflydelse således at [unipolen] i videst muligt omfang blev holdt på et multilateralt samarbejdsspor, FN-sporet (2004: 576). Samtidig peger Petersen på, at Fogh med den hårdtslående, internationale aktivisme tilstræbte at fuldende Danmarks rolleskift fra småstat til mellemstat (2007). I denne optik var Fogh-regeringens opslutning om USA nærmest instinktiv, hvilket fører ham til at beskrive den nu forhenværende statsministers verdensbillede som kendetegnet ved en Rebildrefleks (Petersen 2007). Også Torsten Borring Olesen finder årsagerne til Fogh-regeringens proamerikanske udenrigspolitik i en blanding af realpolitiske og værdimæssige overvejelser. I Weekendavisen argumenterede han således i 2007, at [a]nalysen, som sjældent tilgår offentligheden, er så derudover, at det tjener vores nationale interesser at følge USA, fordi det er en fordel for Danmark, mere 11

12 end det er en fordel for Irak. Perspektivet i loyalitetshensynet er jo ud over det moralske argument at det tjener Danmark bedst at holde sig tæt til USA (Dørge 2007). Samme betoning af såvel værdipolitiske som strategiske faktorer findes hos Ringsmose & Rynning (2008: 61) samt Rynning (2008). Det er dog ikke alle, der betoner en flerhed af årsager. Nogle betoner enten de idemæssige / moralske eller realpolitiske / utilitaristiske motiver bag krigsindsatserne. I Mikkel Vedby Rasmussens tolkning spillede det idealistiske element den største rolle i udformningen af dansk udenrigspolitik i 00 erne. I bogen Den gode krig (2011) om Danmarks væbnede indsats i Afghanistan anfører Rasmussen således, at aktivismens grundsætning var, at Danmark burde kæmpe ved USA s og Storbritanniens side, fordi det var det rigtige at gøre (137). Andetsteds hedder det: I Afghanistan blev denne aktivisme knyttet uløseligt sammen med værdikampen, således at fronten mod Taleban blev set som værdikampens yderste frontlinje (137). Denne tolkning af årsagerne til de danske styrkebidrag finder nogen genklang i Lars Erslev Andersens analyse af Danmarks mellemøstlige aktivisme i begyndelsen af det 21. århundrede (Erslev Andersen 2009). Ifølge Erslev Andersen baserede Fogh-regeringens offensive udenrigspolitik sig nemlig først og fremmest på et stærkt neokonservativt inspireret ønske om at udbrede vestlige værdier til alle regioner i verden (Erslev Andersen 2009: 4). I den optik førte den borgerlige regering overordnet betragtet en værdibaseret, aktivistisk udenrigspolitik (5). Heroverfor står de samtidshistorikere og politologer, der primært anskuer 00 enes aktivisme som resultatet af utilitaristiske overvejelser. Det er navnlig forskere med teoretiske rødder i det realistiske paradigme. I stedet for værdimæssige faktorer og den neokonservative impuls i Foghs verdensbillede betoner disse med andre ord de snævre nationale interesser bag den førte politik. Denne tolkning kommer tydeligst til udtryk hos Peter Viggo Jakobsen, der i en analyse af aktivismens konsekvenser for Danmarks udenrigspolitiske muligheder argumenterer på følgende vis: Forsvarets internationale engagement handler derfor ikke kun om at gøre en forskel på slagmarken og indføre demokrati og menneskerettigheder i operationsområdet. Faktisk er det kun en lille del af regnestykket. Det handler i endnu højere grad om at bakke op om de organisationer og lande, som beder om danske bidrag, fordi Danmarks egen sikkerhed i sidste ende garanteres af deres goodwill og levedygtighed ( Jakobsen 2011). 12

13 I et interview med Weekendavisen gør Jakobsen det klart, at USA er den primære garant for den liberale verdensorden og at Danmark derfor har en klar interesse i at lægge sig tæt på supermagten: Når briterne og amerikanerne går i krig, går de ind for at vinde. Stormagter går i krig for at vinde. Det er anderledes med os. Vi går i krig for at være med. Og hvis USA og England er glade, når vi tager hjem, har vi vundet. Vi er ikke i Afghanistan for at vinde, men for at score point i forhold til vores strategisk vigtige allierede i NATO. Især drejer det sig om at have et godt forhold til USA. Og hvis det lykkes, er det en succes ( Jensen 2010; se også Jakobsen 2011). 5 Hvad angår spørgsmålet om, i hvilken udstrækning Danmark rent faktisk profiterede af det nære forhold til USA i 00 erne, er der på den ene side de forskere, der vurderer, at Danmark praktisk talt intet har fået. De fleste af dem anerkender, at Fogh-regeringens udenrigspolitiske linje kan have givet Danmark et bedre omdømme i Washington og muligvis også større adgang til amerikanske beslutninger men at det var endog meget småt med de konkrete gevinster. Ifølge Ole Wæver havde det formentlig tjent danske interesser bedre, om man i stedet havde investeret i en mere europæisk kurs. 6 Ikke mindst fordi Danmark på grund af en historisk gunstig sikkerhedspolitisk situation for indeværende ikke har behov for amerikanske sikkerhedsgarantier. I den udlægning kan det godt være, at Fogh, regeringen og det danske forsvar fik udbytte af forholdet til Washington men ikke Danmark i en bredere forstand: Der er selvfølgelig en egeninteresse i regeringen og blandt generalerne. De får respekt, og man lytter. Men jeg tvivler på, at det også tjener Danmarks sikkerhedspolitiske interesser. Hvis det nu foregik i EU-regi, kunne vi måske få større indflydelse på direktiver og handelspolitik ved at være forrest, men det gør det jo ikke (Halskov & Svendsen 2011). Også Hans Mouritzen sætter spørgsmålstegn ved, om Danmark formåede at få udbytte af det tætte forhold til USA (om end i mindre udstrækning end Wæver). Han anerkender ganske vist, at en tæt kontakt til enesupermagten giver visse fordele: 5 Samme betoning af de realpolitiske motiver om end i en mindre prægnant form kommer til udtryk i Hans Mouritzens analyse af de dansk-amerikanske relationer i årene efter Den Kolde Krig: Danish atlanticism can be explained by the wish to prevent influence marginalisation in the shadow of a German-French condominium. After the Cold War, it has also been essential to prevent influence marginalisation vis-à-vis the faraway superpower (Mouritzen 2007: 159; se også Mouritzen 2011). 6 For et lignende synspunkt, se Henrik Breitenbauch i Petersen (2011). 13

14 closeness to the superpower administration entails an information advantage and a status in relation to most European powers that seems to be valuable (Mouritzen 2007: 161). Og videre: Closeness to the US administration enables a more offensive and pro-active course than would otherwise be possible (Mouritzen 2007: 162). Men samtidig betragter han det som omstridt, hvad vi fik til gengæld for bidragene til krigene i Irak og Afghanistan (Mouritzen 2011). I det hele taget er hans fortolkning af Danmarks meget nære forhold til Washington præget af en vis portion skepsis. Over for denne læsning står først og fremmest Peter Viggo Jakobsen, der fastslår, at den potente aktivisme har givet fuld valuta: Danmark er i meget vid udstrækning blevet belønnet for krigsdeltagelsen. I en artikel i Weekendavisen citeres Jakobsen således for følgende udsagn: Lidt kynisk betragtet vil jeg sige, at vores internationale engagement primært handler om at få skulderklap fra USA. Og hvis du spørger mig ud fra den kalkule, om Irakkrigen var en god idé, så er svaret: Ja. Fantastisk! Nu skal vi bare sørge for, at vi ikke tager hurtigere hjem fra Afghanistan end amerikanerne så har det også været en succes ( Jensen, 2010). I den udlægning er det netop de militære bidrag, der spiller hovedrollen. Og de lader sig ikke erstatte af mindre hårdtslående engagementer, uden at det får konsekvenser for Danmarks internationale prestige og indflydelsesmuligheder: Hvis Danmark fremover vælger at sige nej til henvendelser fra FN og NATO om bidrag til farlige operationer, vil vi miste den prestige og indflydelse, som de militære indsatser har givet os. Det militære engagement giver prestige og indflydelse, fordi det er en knap og efterspurgt ressource ( Jakobsen 2011). Denne vurdering af krigsdeltagelsens konsekvenser for Danmarks mulighed for at høste konkrete gevinster med amerikansk opbakning finder tilsyneladende ikke megen genklang blandt forskerkolleger. 7 I hvert fald er synspunktet stort set fraværende i debatten og i forskningsbaserede publikationer. Det kan undre, al den stund synspunktet ifølge vores interviews med en række nuværende og tidligere topembedsmænd har en stor udbredelse blandt praktikere og diplomater i administrationen. 7 For en undtagelse, se Ole Kværnø i Ritzau

15 Afslutningsvis er der grund til at bemærke, at ingen af de ovennævnte positioner og fortolkninger har afsæt i systematiske empiriske undersøgelser af, hvordan Danmarks krigsdeltagelse påvirkede indflydelsesmuligheder i Washington. Det er som allerede nævnt vores håb, at vi med denne fremstilling kan grave et spadestik dybere. 15

16 Omdømme, adgang og konkrete gevinster som konsekvens af Danmarks krigsdeltagelse Indledning I det følgende skal vi se på, om Danmark har opnået gevinster som følge af deltagelsen i krigene i Irak og Afghanistan. Vi har i den forbindelse valgt at sondre mellem omdømme, adgang og konkrete gevinster. Opdelingen er langtfra problemløs, men tjener udmærket som struktureringsprincip for, hvad der i hovedsagen har karakter af at være en samtidshistorisk undersøgelse. I en vis forstand indgår kategorierne nemlig i et hierarkisk forhold: et godt omdømme vil i reglen være med til at lette adgangen til de toneangivende amerikanske beslutningstagere, mens adgang ofte er en afgørende forudsætning for at få indflydelse på den endelige policyformulering og supermagtens udenrigspolitiske prioriteringer. Samtidig tjener adgang til Det Hvide Hus, Pentagon og State Department også som en væsentlig platform for at få indsigt i den dominerende udenrigs- og sikkerhedspolitiske tænkning hos den til enhver tid siddende administration. Som nævnt i introduktionen er hovedambitionen med analysen at identificere de mulige gevinster, Danmark har høstet i Washington for de militære bidrag til krigene i Irak og Afghanistan. Vi er meget bevidste om, at det langtfra er nogen let øvelse, for mens det i sig selv kan være svært at skabe et bare nogenlunde overblik over, hvordan Danmark blev betænkt af Bush-administrationen i årene , er det endnu mere vanskeligt at udsondre og isolere effekterne af krigsdeltagelsen. Det er således åbenlyst, at mange andre forhold end 00 ernes militære aktivisme bidrog til at styrke båndene mellem København og Washington. Væsentlig i den sammenhæng er den proamerikanske tone i Fogh-regeringens udenrigspolitik, de varme personlige relationer mellem George W. Bush og Anders Fogh Rasmussen, omlægningen af det danske forsvar og investeringen i deployerbare militære kapabiliteter, Danmarks solide forankring i EU samt den generelt meget positive vurdering af den danske udenrigstjeneste i Washington. Alle disse faktorer bidrog utvivlsomt til at give Danmark et godt omdømme hos den store allierede. Samtidig peger langt størstedelen af vore interviewpersoner imidlertid på, at den afgørende forklaring på Danmarks styrkede position i USA var deltagelsen i krigene i Irak og Afghanistan. Så ja forholdet til USA ville også have været venskabeligt uden de danske militære bidrag, men de ekstraordinært gode relationer hang uløseligt sammen med deployeringen af danske soldater. Vi mener således, at der er vægtige grunde til at antage, at de mulige ekstra gevinster, Danmark høstede i Fogh-Bush- 16

17 æraen, for en meget stor dels vedkommende kan tilskrives troppebidragene til de amerikansk-ledede missioner. Goodwill / Prestige / Renommé Der hersker næppe tvivl om, at de danske troppebidrag til krigene i Irak og Afghanistan påvirkede Danmarks omdømme i USA i en entydig positiv retning. Danmark fik i den udenrigsministerielle sprogbrug et anseeligt plus på kontoen. Eller som en højtstående dansk embedsmand formulerede det for os: Den danske markedsværdi i Washington steg i et betragteligt omfang som et resultat af Irak og Afghanistan. Dette indtryk bekræftes af en norsk diplomat i Washington, der mente, at Danmark (i modsætning til Norge) var medlem af den eksklusive inderste cirkel i Washington. Danmark var allerede inden 2001 at anse som en nær, troværdig og seriøs allieret, men den resolutte danske deltagelse i først Operation Enduring Freedom i Afghanistan og senere Operation Iraqi Freedom i Irak og ISAF i Afghanistan forbedrede det danske renommé i Washington mærkbart. I én interviewpersons udlægning førte styrkebidragene således til, at Danmark trådte helt ud af fodnotepolitikkens skygge. Eller som skildret af en tidligere medarbejder i Det Hvide Hus: Anything that was labelled Denmark was wonderful. Danmark gik fra at have været en nær allieret til at blive en nøgleallieret (se også Mouritzen 2007: 160). Af størst betydning var deltagelsen i Irakkrigen. Det relativt store og robuste militære bidrag til krigen i Afghanistan vandt (og vinder) ganske vist stor anerkendelse i Pentagon og Det Hvide Hus, men det var alligevel Danmarks forholdsvis langvarige deltagelse i Operation Iraqi Freedom, der havde den største politiske værdi set med Bush-administrationens briller. I en situation, hvor visdommen i den amerikanske beslutning om at gennemtvinge et regimeskifte i Irak blev draget kraftigt i tvivl i flere europæiske hovedstæder, blev Fogh-regeringens militære og måske i særlig grad politiske støtte til missionen hilst særdeles velkommen i Washington. Det spillede tilsyneladende også en væsentlig rolle, at Danmark var med i Irak fra starten, da de relativt få europæiske lande, der støttede op om kursen i Irak fra første færd ifølge en tidligere embedsmand i Det Hvide Hus nød særlig anseelse i Bush-administrationen (se også Mouritzen 2007: 160). Det samme gjorde de regeringer, der på trods af et stigende hjemligt pres og tiltagende sekterisk vold i Irak fastholdt deres engagement i Irak. Også i det perspektiv leverede Fogh-regeringen. Fra amerikansk side var man helt på det rene med, at Fogh-regeringens beslutning om at lægge sig tæt op ad det amerikanske spor affødte megen kritik såvel indenrigspolitisk som i en europæisk sammenhæng, men det 17

18 betød blot, at Danmarks anseelse steg yderligere. Med den førnævnte amerikanske embedsmands formulering: Fogh Rasmussen took tough decisions and stood by them. Denmark did not run from the decisions it took. What Fogh did was noticed Despite our mistakes in the first term, Denmark stood by the US and by the tough decisions. In the second Bush-term we made it easier to be our friend, but Fogh was a friend when it was most difficult for Denmark. That was noticed. Som renommépolitisk investering blev den danske krigsdeltagelse i Irak dermed mere og mere værd i takt med, at andre koalitionslande trak sig ud. Det Hvide Hus bed også mærke i, at Danmark i den analyserede periode altid fremførte sin kritik af USA s udenrigspolitiske ageren i almindelighed og håndteringen af Irakkrigen i særdeleshed på en facon, der af amerikanerne blev betragtet som pragmatic and mature. Som en tidligere civil chef i Pentagon pointerede: Denmark did not take cheap shots at America. Den generelle opfattelse synes således at have været, at den danske regering måske nok var uenig med Bush-administrationen i enkelte spørgsmål, men kritikken var altid diskret og afdæmpet (se også Wivel 2005: 417), og den blev altid formuleret på en måde, som tog hensyn til, at dele af den amerikanske udenrigspolitik i Det Hvide Hus optik umuligt lod sig ændre. Det skete eksempelvis i relation til Den Internationale Straffedomstol (ICC), hvor danske beslutningstagere og diplomater var helt på det rene med, at Washington under ingen omstændigheder kunne bringes til at tiltræde den såkaldte Romstatut og dermed underkaste sig ICC s jurisdiktion. Man arbejdede derfor fra dansk side på at opnå en mere begrænset men sandsynligvis også mere realistisk bevægelse i den amerikanske stillingtagen i spørgsmålet. Den danske regering nøjedes således med relativt lavmælt at kritisere Bush-administrationen for på forskellig vis at forsøge at obstruere ICC s virke. En svensk diplomat med erfaring fra Washington forklarede os, at den manglende danske lyst til at kritisere amerikanerne offentligt skabte stor frustration blandt andre europæiske stater, der ofte måtte opgive at få Danmark til at bakke op om en kritisk fælleseuropæisk linje i forhold til dele af Bush-regeringens udenrigspolitik. Det var ifølge diplomaten ret tydeligt, at Danmark ikke ønskede at kritisere amerikanerne eller på anden vis lægge sig ud med Det Hvide Hus. Det styrkede også det danske omdømme i Washington, at den danske regering ikke som en række andre europæiske lande åbenlyst forsøgte få udbytte af den ameri- 18

19 kanske velvilje og en forøget goodwill. I modsætning til eksempelvis Polen og Tjekkiet blev Danmark ikke betragtet som en allieret, der udelukkende gik i krig med USA for at få noget for det. Som en tidligere diplomat i Bush-administrationen udlagde det for os: It is wrong to do something because it will be perceived as good in Washington. You should do it because it is the right thing to do. And that is what Fogh did. Amerikanerne så med skepsis på de stater, der søgte at indgå i et transactional relationship med USA. Som en anden tidligere Bush-diplomat udtrykte det: The Poles thought they were in a bazaar. We do not get enough out of it. We want this and that. That approach was frowned upon in The White House and that was never the Danish approach. Denmark never wanted anything specific in return You expect hackling with the Pakistanis, but not with the Danes. En tidligere chef i det amerikanske udenrigsministerium beskrev det på denne måde: Denmark did not push very hard for rewards but for good reasons. Too much aggressiveness can backfire. På en lidt paradoksal vis styrkede det dermed Danmarks omdømme i Washington, at danske politikere og diplomater ikke åbenlyst søgte at slå mønt på det gode renommé. Logikken synes således umiddelbart at være, at et godt omdømme kan blive endnu bedre, hvis man ikke alt for oplagt forsøger at omsætte det til konkrete modydelser. Samtidig peger alle vore interviews med tidligere ansatte i Bush-administrationen i retning af, at det gav større anerkendelse i Washington, såfremt de militære bidrag til amerikanskledede operationer i stort omfang var motiveret af værdipolitiske overvejelser om at gøre det rigtige. Den omdømmemæssige gevinst var dermed knyttet til de tilsyneladende motiver. Flere af de amerikanske diplomater giver endvidere udtryk for, at den særlige danske status i Washington også skal ses i lyset af Danmarks mere generelle omdømme som et land med en overordnet betragtet idealistisk og principbaseret udenrigspolitisk profil. Danmarks almindelige internationale omdømme var med andre ord et aktiv i de renommépolitiske bestræbelser over for USA. For Bush-administrationen var bidraget fra en lille vesteuropæisk allieret med en stærk tradition for støtte til retslig regulering af den internationale sfære samt for robust opbakning til FN og andre multilaterale samarbejdsformer således af større politisk og strategisk værdi end de mere omfattende militære kontingenter fra eksempelvis Ukraine og Georgien. Set fra Det Hvide Hus var tilstedeværelsen af danske styrker i Afghanistan og i særlig udstrækning i Irak nemlig særligt legitimitetsskabende. Det gjaldt såvel i relationerne til de internationale omgivelser som over for den indenrigspolitiske opinion. 19

20 Den fortolkning finder i øvrigt genklang hos norske diplomater med erfaringer fra USA. Ifølge en tidligere norsk diplomat i Washington var det vigtigt for amerikanerne at have repræsentanter for det, som Donald Rumsfeld en smule nedladende kaldte old Europe, med i Irak. For når dele af old Europe var med, så var det lettere for Bush-regeringen at påstå, at de europæiske regeringer, der var meget kritiske over for krigen i Irak, var motiveret af en indenrigspolitisk dagsorden. Adgang Der er næppe nogen tvivl om, at et godt omdømme i USA på det helt generelle plan fører til bedre adgang ( access ) til amerikanske beslutningstagere. Det måske tydeligste tegn herpå er den måde, hvorpå amerikanerne anvender officielle statsbesøg og facetime med den amerikanske præsident. Tid med præsidenten er nemlig noget, som statsledere skal gøre sig fortjent til. Som en tidligere embedsmand med indgående kendskab til det dansk-amerikanske forhold under George W. Bush forklarer, så anvendes tid med præsidenten til at belønne de statsledere, der træffer beslutninger, som USA værdsætter. Som han formulerede det, så er time with the President a reward for good behaviour. Kvaliteten af en stats omdømme i USA kan herved i høj grad aflæses af hyppigheden og karakteren af eventuelle statsbesøg. Jo flere statsbesøg og jo mere alenetid med præsidenten, jo bedre omdømme i USA. Danmark har historisk haft et ry som en nær amerikansk allieret, og vores interviews efterlader da også det klare indtryk, at danske politikere og diplomater traditionelt har haft ganske god adgang til amerikanske beslutningstagere. Der er dog ingen tvivl om, at Danmarks adgang blev endnu bedre i kraft af det særlig gode danske renommé under Anders Fogh Rasmussen. Den danske statsministers evne til at tage tough decisions, der var forenelige med amerikansk politik, åbnede døre i Washington, og ifølge en centralt placeret person i Det Hvide Hus under Bush-administrationen fik Danmark i perioden under Fogh ganske usædvanlig behandling i Washington. Det tydeligste bevis herpå er antallet og karakteren af statsbesøg mellem Fogh og Bush. Anders Fogh Rasmussen var hverken den første eller sidste danske statsminister, der har været på officielle besøg i USA, og George W. Bush er ikke den eneste amerikanske præsident, der har været på officielt besøg i Danmark. Faktisk har både Bushs forgænger, Bill Clinton, og hans efterfølger, Barack Obama, været på officielle statsbesøg i Danmark. Det særlige ved forholdet mellem Fogh og Bush var hyppigheden og karakteren af statsbesøgene. Der blev under Fogh arrangeret årlige møder med Bush, og som noget ganske ekstraordinært for en dansk statsminister blev Fogh Rasmussen ikke bare inviteret i Det Hvide Hus og til den amerikanske præsidents officielle feriebolig i Camp 20

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres 19. august, 2012 Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres I stedet for at ofre danske soldaters liv på umulige opgaver bør Danmark føre en ny udenrigspolitik. En udenrigspolitik,

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

STREGER I ET FORVIRRET BILLEDE

STREGER I ET FORVIRRET BILLEDE STREGER I ET FORVIRRET BILLEDE Strejflys over udvalgte sider af tegningekrisen i 2005-06 DEN NY VERDEN 2006:2 Streger i et forvirret billede 1 Hans Branner Muhammed-krisen og den nye dobbelthed i dansk

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus Paper præsenteret på Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 24. 25. Oktober 2013 Work in progress please do not

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET. Manager PR & PA Martin Vith Ankerstjerne

KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET. Manager PR & PA Martin Vith Ankerstjerne KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET Manager PR & PA Martin Vith Ankerstjerne 1 Copyright 14-05-2014 Martin Vith Ankerstjerne Cand.polit og Master i Professionel Kommunikation 20 års erfaring indenfor politik og

Læs mere

Fra aktiv internationalisme til international aktivisme: Udvikling og tendenser i dansk udenrigspolitisk aktivisme

Fra aktiv internationalisme til international aktivisme: Udvikling og tendenser i dansk udenrigspolitisk aktivisme politica, 44. årg. nr. 1 2012, 111-130 Rasmus Brun Pedersen Fra aktiv internationalisme til international aktivisme: Udvikling og tendenser i dansk udenrigspolitisk aktivisme Dansk udenrigspolitik er under

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005

Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005 Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005 1. Indledning Denne eksamensopgave vil diskutere og vurdere Danmarks udenrigspolitik i perioden fra 1949 til ca. 2004. Dette vil især ske på baggrund af Carsten

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Interview med Jens Hald Madsen, formand for Udenrigspolitisk Nævn: Ud af Den Kolde Krigs koma

Interview med Jens Hald Madsen, formand for Udenrigspolitisk Nævn: Ud af Den Kolde Krigs koma Interview med Jens Hald Madsen, formand for Udenrigspolitisk Nævn: En udenrigspolitik, vi aldrig har set før Ud af Den Kolde Krigs koma 1. Ud af Den kolde Krigs koma 2. Visioner på andres bekostning 3.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DEN GLOBALE UDFORDRING FN MELLEM RELEVANS, CARSTEN STAUR LEGITIMITET OG HANDLEKRAFT

DEN GLOBALE UDFORDRING FN MELLEM RELEVANS, CARSTEN STAUR LEGITIMITET OG HANDLEKRAFT STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED DEN GLOBALE UDFORDRING FN MELLEM RELEVANS, CARSTEN STAUR LEGITIMITET OG HANDLEKRAFT J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Den globale udfordring

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november

Læs mere

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis

Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Kampen om Arktis De strategiske interesser i Arktis Jacob Petersen Atlantsammenslutningen, Svanemøllens Kaserne, den 15. november 2012 Hvem er jeg? Jacob Petersen Cand. scient. pol. Speciale om Kongeriget

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere