GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG. OLSENS EFTF. BOGTRYKKERI 1965

2 VEDTÆGT FOR BYPLAN 17 FOR ET OMRÅDE MELLEM JÆGERSBORG ALLÉ, KYSTBANEN, FREDENSVEJ, LILLE FREDENSVEJ OG LINDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE KOMMUNE

3 VEDTÆGT for BYPLAN 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej I medfør af byplanloven (jfr. lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget en byplan, der omfatter de nedenfor under i næynte områder. 1. Byplanens områder. O m r å d e i omfatter følgende ejendomme samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. Matr. nr. af Ordrup by, Ordrup sogn: 3 dr, ds, dt, du, dø, ea, eb, er, es, eø, fa, fb, fc, fm, fn, gf, gg, gs, gt, hi, hq, hs, ht, ib, ih, io, ip, iq, jr, is, it, iu, næ, oh, 4 er, by, ge, km. Områdets grænser er angivet med rod streg på vedhæftede plan. O m r å d e I I omfatter følgende ejendomme samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme. Matr. nr. af Ordrup by, Ordrup sogn: 3 m, cn, cp, cv, cx, cy, cæ, cø, da, db, de, df, fo, fp, hr, hx. Områdets grænser er angivet med rød stiplet streg på vedhæftede plan. O m r å d e III omfatter følgende ejendomme samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme; Matr. nr. af Ordrup by, Ordrup sogn: 3 cz, dl, dm. Områdets grænser er angivet med rød punkteret streg på vedhæftede plan.

4 2. Områdernes bebyggelse og benyttelse. 4 0 m r å d e I.*) A. a. Bebyggelse pä ejendommene skal opføres som etagebebyggelse i overenssiemmelse med de på vedhæftede plan angivne retningslinier med hensyn til bebyggelsens placering. Bebyggelsen skal opføres i de på planen angivne antal etager henholdsvis 1 og 3 og intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagfiader må være hævet mere end 10,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne herom i bygningslovgivningen. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,50. b. Der skal på ejendommene skabes parkeringsmuligheder og opholdsarealer i det omfang, det kræves i bygningslovgivningen, jfr. punkt B. b. B. a. I de på planen angivne etagebygninger må der kun indrettes selvstændige lejligheder, og disse må kun anvendes til beboelse. b. De til parkering udlagte arealer eller indiettede lokaler må kun udnyttes til henstillen af personautomobiler, motorcykler og scotere. Opholdsarealerne skal udlægges som grønne fællesområder, der til enhver tid skal fremtræde på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde. Placeringen af de 3 etages boligblokke langs sydsiden af Lille Fredensvej overholder ikke det i landsbyggelovens 34, stk. 1, fastsatte højdegrænseplan til modstående vejlinie. Boligministeriet kan imidlertid tiltræde, at ovennævnte høj degrænseplan for de 3 etages boligblokke langs sydsiden af Fredensvej regnes til modstående byggelinie under forudsætning af, at den nugældende byggelinieafstand på 10 m fra vejmidte ikke senere ophæves eller rykkes nærmere vejmidte. Boligministeriet har herefter godkendt bebyggelsesplanen under forudsætning af, at de omhandlede 3 etages boligblokke opføres, således at de ikke overskrider nævnte højdegrænseplan til byggelinien langs Lille Fredensvejs nordside.

5 0 m r åd e II. 5 A. a. bebyggelse på ejendommene bortset fra det under b nævnte mindst 1360 m 2 store areal skal opføres som etagebebyggelse i overensstemmelse med de på vedhæftede plan angivne retningslinier med hensyn til bebyggelsens placering. bebyggelse skal opføres i en husdybde af maksimalt 15 m og i 4 etager, og intet punkt af en bygningsydermure eller tagfiader må være hævet mere end 12,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne herom i bygningslovgivningen. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,80. b. Der kan på et nærmere af kommunalbestyrelsen afgrænset mindst 1360 m2 stort areal med facade til Fredensvejs vestside anlægges parkeringspladser og opføres det på planen viste benzinta~nkaniæg og servicestation, idet dette anlægs endelige placering og udseende dog forud skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Bebyggelsen, hvis bruttoetageareal ikke må overstige 300 m2, må kun opføres i 1 etage, og intet punkt af en bygnings ydermure eller tagflader må være hævet mere end 4 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne herom i bygningslovgivningen. c. Der skal på ejendommene skabes parkeringsmuligbeder og opholdsarealer i det omfang, det kræves i bygningslovgivningen, jfr. punkt B. c. B. a. I de på planen angivne etagebygninger må der kun indrettes selvstændige lejligheder, og disse må kun anvendes til beboelse og sådanne virksomheder i tilknytning til beboelse som almindelig kontorvirksomhed, læge-, tandlæge-, sagførervirksomhed eller lignende. Det er en betingelse, at virksomhederne ikke ved omfang eller udseende (herunder fremtrædende skiltning) eller ved røg, støj, lugt, støv, rystelser eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse kan genere de omboende.

6 6 Efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse vil der på nærmere i hvert enkelt tilfælde stillede betingelser kunne meddeles tilladelse til at indrette enkelte af de på planen viste etagebygninger eller nærmere afgrænsede dele af disse til selvstændige kontorlokaler uden tilknytning til beboelse. Sådanne kontorlokaler må dog kun anvendes til virksomheder, der ikke ved røg, støj, lugt, støv, rystelser, fremtrædende skiltning eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse kan genere de omboende. Endvidere vil der i bygningernes indrettes butikker. stueetage kunne b. Det under punkt A. b. nævnte areal med derpå opførte bygninger må kun anvendes til henzintankanlæg og servicestation, men ikke til egentlig reparationsværksted. Virksomheden skal indrettes og drives på en sådan måde, at der ikke ved til- og frakørsel, ved parkering på vejen, ved røg, støj, lugt, støv, rystelser eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse opstår gener for de omboende. Opsætning af skilte, standere, flagstænger og lignende må kun finde sted med kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af såvel udseendet som placeringen. c. De til parkering udlagte arealer og indrettede lokaler må kun udnyttes til henstillen af automobiler, motorcykler og scotere. Ejendommens friarealer herunder opholds-, færdsels- og parkeringsarealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og skal i øvrigt til enhver tid fremtræde på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde. Friarealerne må ikke under nogen forfn benyttes til opiagsplads eller lignende.

7 7 0 m r å d e II I. A. a. Bebyggelse på ejendommene skal opføres som etagebebyggelse i overensstemmelse med de på vedhæftede plan angivne retningslinier med hensyn til bebyggelsens placering. Bebyggelse skal opføres i de på planen angivne antal etager henholdsvis 2 og 6 og intet punkt af bygningernes ydermure eller tagflader må være højere beliggende end henholdsvis kote 20,00 og kote 31,00. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 1,00. b. Der skal på ejendommene skabes parkeringsmuligheder og opholdsarealer i det omfang, det kræves i bygningslovgivningen, jfr. punkt B. b. B. a. I de på planen angivne etagebygninger må kun indrettes kontorlokaler uden tilknyttet beboelse. Kontorlokalerne må dog kun anvendes til virksomheder, der ikke ved røg, støj, lugt, støv, rystelser, fremtrædende skiltning eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse kan genere de omboende. Endvidere vil der i bygningernes stueetage kunne indrettes butikker. Efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse vil der på nærmere i hvert enkelt tilfælde stillede betingelser kunne meddeles tilladelse til indretning af enkelte boliger,~fortrinsvis for de til virksomhederne knyttede personer som indehaver, bestyrer, portner eller lignende. b. De til parkering udlagte arealer og indrettede lokaler må kun udnyttes til henstillen af automobiler, motorcykler og scotere. Ejendommens friarealer herunder opholds-, færdsels- og parkeringsarealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og skal i øvrigt til enhver tid fremtræde på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde. Friarealerne må ikke under nogen form benyttes til oplagsplads eller lignende.

8 3. Godkendelse at bebyggelse m. v. 8 Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelsë, form og indretning. Tegningerne skal desuden angive udformningen af bygningernes facader optegnet i forbindelse med bebyggelsen på de omliggende grunde. Endvidere skal fremsendes plan over friarealernes udformning, og anvendelsen af bygningerne skal oplyses. 4. Eksisterende, bebyggelse. a. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af eksisterende, lovlig bebyggelse og benyttelse. b. Udvidelse ved om- og tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 5. Eksisterende servitutter. Enhver eksisterende servitutbestemmelse, som måtte være i strid med nærværende byplans bestemmelser, bortfalder herved, jfr. byplanlovens 10, stk Forhold til bygningsiovgivnin gen. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for bestemmelserne i den til enhver tid for kommunen gældende bygningslovgivrting. 7. Påtaleret., Påtaleret vedrørende overholdelse af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt har alene Gentofte Kommunalbestyrelse.

9 9 8. Lempelser. Mindre betydende lempelser i denne vedtægt kan indrømmes af Gentofte Kommunalbestyrelse. I øvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser. 9. Ændringer i byplanvedtægten. Ændringer i nærværende byplanvedtægt kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og efter godkendelse af boligministeriet i henhold til reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Gentofte Kommunalbestyrelse, den 10. februar A. L. østerberg. / P. Sevel. I medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Gentofte Kommunalbestyrelse. vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 17 for et område i Gentofte Kommune. Boligministeriet, den 3. februar P. M. V. E. B. Vagn Rud Nielsen. Tinglyst 5. marts 1965.

10

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere