Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Udmøntning af besparelser i budget Skoler og Daginstitutioner...3 Bilagsliste...11

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Udmøntning af besparelser i budget Skoler og Daginstitutioner Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/16735 Børne- og Uddannelsesudvalget Referat fra C-MED for DS - møde C-MED vedr. APV - bilag til Referat fra C-MED for DS docx Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder skal udmøntes besparelser for 8,1 mio. kr. i 2014, 22,8 mio. kr. i 2015, 34,3 mio. kr. i 2016 og 45,7 mio. kr. i Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 2. juni anbefalingerne til den konkrete udmøntning af besparelserne på udvalgets område. Dog blev det besluttet, at udvalget ville få forelagt en sag i efteråret om udmøntningen af besparelserne i på budgetområde Skoler og budgetområde Daginstitutioner. I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne i på de to budgetområder. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling På budgetområde 513 (skoler) og 515 (daginstitutioner) har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet, at besparelsen i 2014 på hhv. 4,492 mio. kr. og 1,872 mio. kr. kan ske på de enkelte totalrammer (skoler og institutioner) ved en generel tilbageholdenhed i forbruget og en tilpasning til det lavere budget. Der udestår derfor fortsat en beslutning om hvordan besparelserne i 2015, 2016 og 2017 skal gennemføres, jf. tabel 1. Tabel 1. Samlet besparelse og ikke udmøntet besparelse kr Budgetområde skoler Akkumuleret besparelse Ikke udmøntet besparelse Budgetområde daginstitutioner Akkumuleret besparelse Ikke udmøntet besparelse niveau 1. Budgetområde Skoler På nuværende tidspunkt er besparelserne udmøntet ved en reduktion af skolernes budgetter og budgettet til Fælles Konti. Hvis den konkrete udmøntning sker på baggrund af nedenstående anbefalinger, vil skolerne i mindre grad holde for, mens en større del af besparelsen vil blive udmøntet på de tværgående Fælles Konti. På den baggrund er det

4 4 vurderingen, at den egentlige undervisning vil blive berørt så lidt som muligt. I forlængelse heraf vil der skulle ske en række budgetmæssige omposteringer på budgetområdet. På skoleområdet foreslår Center for Dagtilbud og Skoler, at besparelserne udmøntes indenfor følgende områder: Fælleskonti: 5,6 mio. kr. Reduktion i kørsel: 1,0 mio. kr. Reduktion i Svømmeundervisning: 0,4 mio. kr. Reduktion af morgenmadstilbud: 1,5 mio. kr. (kun i 2015) Allerede gennemført nedlæggelse af 3 SFO lederstillinger: 0,5 mio. kr. (1,0 mio. kr. fra 2016 og frem) Reduktion med 10 % af SFO rådighedsbeløb: 0,5 mio. kr Fælleskonti På fælleskonti på skolerne anbefales det at reducere budgettet med 5,6 mio. kr. på følgende områder: Cheflønspuljen på kr. fjernes. Konsekvensen vil være, at eventuelle lønforbedringer skal finansieres af den øvrige drift. Der har ikke været forbrug de sidste 3 år. Budgettet til Forældrebetaling vedr. efterskoler reduceres med kr. I 2014 og frem er der budgetteret med udgifter på kr., men det gennemsnitlige forbrug over de sidste 3 år har kun været på kr. Det er derfor vurderingen, at budgettet kan nedskrives, uden at det vil have nogle konsekvenser. Ungdomsskoler tilpasning til elevtallet reduceres med kr. På baggrund af de seneste 3 års gennemsnitlige tilpasning er det vurderingen, at budgettet kan reduceres, uden at det vil have konsekvenser. SFO fællesudgifter reduceres med 3,634 mio. kr., svarende til de seneste 3 års mindreforbrug. Budgettet anvendes til demografireguleringer, normeringsjusteringer mellem årene, Pengene Følger Barnet, økonomiske fripladser, søskendetilskud, socialpædagogiske fripladser og forældrebetaling.det er vurderingen, at budgettet kan nedskrives, uden at det vil have nogle konsekvenser. Pasning i SFO eleveri anden kommune. Kontoen dækker udgifter til fritidstilbud for specialskole- og behandlingsskoleelever i andre kommuner, f.eks. Harløse, Geelsgård, Egedammen og Sophieskolen. I 2014 og frem er der budgetteret med udgifter på 7,219 mio. kr., men det gennemsnitlige forbrug over de seneste 3 år har været væsentligt lavere. Det er derfor vurderingen, at budgettet kan nedskrives med 1,4 mio. kr., uden at det vil have nogle konsekvenser Reduktion i kørsel Center for Økonomi og Styring har sammen med Deloitte gennemført en kørselsanalyse på tværs af alle områder i Helsingør Kommune. Analysen vil blive fremlagt politisk i august/september. På skoleområdet viser analysen, at der kan spares 2,1 mio. kr. ved at tilpasse budgettet til det faktiske forbrug. I 2013 var budgettet til kørsel af specialskoleelever og specialklasseelever på 9,0 mio. kr., mens det faktiske forbrug kun var 6,9 mio. kr. I 2014 forventes et tilsvarende forbrug. I budgetforslaget for er kørselsbudgettet reduceret med 1,1 mio. kr., men det er forventningen, at det kan reduceres med yderligere 1,0 mio. kr., uden at det forringer serviceniveauet Reduktion i Svømmeundervisning

5 5 Undervisning af 5. klasse elever i skolesvømning varetages i dag af lærerpersonale, ved udelukkende at bruge pædagogisk personale kan udgiften reduceres med 0,4 mio. kr Reduktion i morgenmadstilbud på skolerne I budgetaftalen for 2014 blev der givet 2,0 mio. kr. i 2014 og 2015 til indførelse af et morgenmadstilbud på skolerne. Formålet var bl.a. at sikre et godt og nærende måltid til alle børn. Center for Dagtilbud og Skoler er i øjeblikket i gang med at evaluere ordningen og opgøre antallet af børn, som benytter sig af ordningen. Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive præsenteret for evalueringen på udvalgets møde i september. Umiddelbart er det dog vurderingen, at ordningen ikke bliver benyttet af særligt mange elever, og at det derfor vil være muligt at reducere budgettet med omkring 1,5 mio. kr. i 2015, uden at det vil have nogle konsekvenser ift. det nuværende antal brugere Nedlæggelse af 3 SFO lederstillinger Center for Dagtilbud og Skoler har i foråret gennemført en omstrukturering af ledelsesstrukturen på SFO-området og i den forbindelse reduceret antallet af SFO lederstillinger med 3. Samlet set vil centeret årligt spare 1,0 mio. kr. Opsigelserne vil først træde i kraft i midten af 2015, og der vil derfor kun kunne spares 0,5 mio. kr. i Reduktion af SFO rådighedsbeløb Rådighedsbeløbet er midler afsat til SFO erne til aktiviteter med børnene og indkøb af diverse materialer. I budget 2015 er der afsat 5,109 mio. kr. SFO-området har som følge af skolereformen fået reduceret deres ugentlige åbningstid med ti timer, hvilket for størstedelen af SFO erne betyder en nedgang fra 26,5 til 16,5 ugentlige timer. Trods de færre timer med børnene er budgettet til rådighedsbeløbet ikke blevet reguleret. En reduktion af rådighedsbeløbet på 10 % kr., vil dog kunne betyde forringede muligheder for opretholdelse af den ønskede børneaktivitet og den ønskede standard på området. Samlet set giver det en besparelse på 9,5 mio. kr. i 2015, og en permanent besparelse i 2016 og frem på 8,5 mio. kr., jf. tabel 2. I 2015 overstiger de foreslåede besparelsesforslag den ikke-udmøntede besparelse, og Børne- og Uddannelsesudvalget kan derfor vælge mellem forslagene. Tabel 2. Besparelsesforslag på skoleområdet kr Ikke udmøntet besparelse Besparelsesforslag Cheflønspuljen Forældrebetaling vedr. efterskoler Ungdomsskoler - tilpasning til elevtallet SFO - fællesudgifter Pasning i SFO elever Reduktion i svømmeundervisning Reduktion i kørsel Reduktion i morgenmadstilbud på skolerne Nedlæggelse af 3 SFO lederstillinger Reduktion af SFO rådighedsbeløb Samlet besparelsesforslag Overskud - besparelser

6 6 I 2016 og 2017 er der behov for yderligere besparelsesforlag for at kunne imødekomme den stigende besparelsesprofil. Center for Dagtilbud og Skoler anbefaler, at de resterende besparelser findes ved den allerede besluttede evaluering af skolestrukturen og ved en justering af antallet af klasser på skolerne Evaluering af skolestrukturen Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af skolestrukturen. Det vil ske i efteråret 2014, og i den forbindelse er det forventningen, at der vil kunne peges på tilpasninger af organiseringen af området, der vil kunne bidrage yderligere til en mere effektiv drift af området og dermed bidrage til at opnå de udmeldte besparelser i overslagsårene. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt nærmere at konkretisere et evt. besparelsespotentiale, da det må afvente evalueringen og evt. beslutning om tilpasninger på området Justering af antallet af skoleklasser I forbindelse med etableringen af de 3 nye store skoler i sommeren 2012 blev det besluttet at fastholde den gamle klassestruktur på de nye afdelinger. Det betød, at der ikke blev flyttet elever for at udjævne forskelle i klassestørrelser mellem afdelingerne. På baggrund af forventningen til antallet af elever i skoleåret 2014/15 vil den nuværende klassestruktur medføre, at en række afdelinger og klassetrin vil have relativt små klasser i forhold til det politisk fastsatte max. antal elever på 24 i 0. og 1. klasse og 28 på de resterende klassetrin (i skoleåret 2014/15). Hvis skolerne frit kunne placere elever på tværs af afdelinger, er det umiddelbart vurderingen, at det samlede forventede antal klasser på 290 ville kunne blive reduceret med op mod 30 klasser. En sådan reduktion i antallet af klasser vil medføre mindreudgifter på anslået mio. kr. En negativ konsekvens af færre klasser kan være, at der skal ske nye klassedannelser, og at elever kan blive rykket fra en afdeling til én anden afdeling indenfor den samme skole. Antallet af lærere pr. klasse vil dog være uændret. Det anbefales derfor, at Center for Dagtilbud og Skoler bemyndiges til at udarbejde en eller flere modeller for, hvordan skolerne kan tilpasse antallet af klasser og udjævne klassestørrelserne på tværs af afdelingerne under hensyntagen til at minimere generne for elever og forældre. Modellen/modellerne fremlægges for Børne- og Ungeudvalget primo 2015, så en evt. ny model kan træde i kraft ved starten af skoleåret 2015/ Budgetområde Dagpleje og daginstitutioner På nuværende tidspunkt er besparelserne udmøntet ved en reduktion af daginstitutionernes budgetter og budgettet til Fælles Konti. Hvis den konkrete udmøntning sker på baggrund af nedenstående anbefalinger, vil besparelsen primært blive fundet på de tværgående Fælles Konti og ved ændret organisering. På den måde vil kvaliteten i pasningsopgaven ikke blive berørt. I forlængelse heraf vil der skulle ske en række budgetmæssige omposteringer på budgetområdet. På daginstitutionsområdet foreslår Center for Dagtilbud og Skoler, at besparelserne udmøntes indenfor fælles kontiene på følgende måde: Fælleskonti: 3,6 mio. kr. i 2015 (4,6 mio. kr. fra 2016 og frem) Reduktion med 10 % af Klubbernes rådighedsbeløb: 0,5 mio. kr. Dagplejen For Særligt Sårbare Børn: 2,0 mio. kr. Nedsættelse af sygefraværet: 1,5 mio. kr. Ny struktur på dagtilbudsområdet: 0,5 mio. kr.

7 2.1. Fælleskonti 7 I forbindelse med Kapacitetstilpasningen i 2012 vil udgifterne på lidt længere sigt blive reduceret med 3,0 mio. kr. Det blev i den forbindelse besluttet at en del af de sparede midler de første år bl.a. skulle være med til at finansiere merudgifter til personaleopsigelser, samt bygningsændringer i forbindelse med de medfølgende omlægninger i nogle af de tilbageblevne institutioner. De sparede midler ligger fortsat på budgetområdet, og det er vurderingen, at budgettet i 2015 kan reduceres med 2,0 mio. kr. I 2016 og frem vurderes det, at budgettet kan reduceres med alle 3,0 mio. kr. Budgettet kan således fjernes uden konsekvenser. Cheflønspuljen på kr. Konsekvensen vil være at eventuelle lønforbedringer skal finansieres af den øvrige drift. Der har ikke været forbrug de sidste 3 år. Budgettet til Diverse er afsat til udgifter i forbindelse med mødevirksomhed, stillingsopslag med videre. Budgettet reduceres med kr. baseret på de sidste 3 års forbrug. Budgettet til Ledermøder vurderes ligeledes at kunne reduceres med kr. baseret på de sidste 3 års forbrug. Budgettet vedr. Børn med behov for ekstra hjælp er midler til børn, der har brug for hjælp i akutte situationer, som f.eks. et nyt barn som har svært ved at spise, et barn som reagerer voldsomt overfor de andre børn, eller et barn som er i akut krise på grund af eksempelvis forælders død. Midlerne administreres af områdelederen for dagtilbud. Baseret på de sidste 3 års forbrug vurderes det, at budgettet kan reduceres med kr. uden konsekvenser for de børn, der har behov for ekstra hjælp og omsorg. Budgettet til Legestue driftsudgifter på kr. fjernes, da midlerne her ikke har været udmøntet de seneste år Reduktion af budgettet til Klubbernes rådighedsbeløb Rådighedsbeløbet er midler afsat til klubberne til aktiviteter med børnene og indkøb af diverse materialer. I budget 2015 er der afsat 4,8 mio. kr. Klubberne har som følge af skolereformen fået reduceret deres ugentlige åbningstid med ti timer, hvilket for størstedelen af institutionerne betyder en nedgang fra 36 til 26 ugentlige timer. Trods de færre timer med børnene er budgettet til rådighedsbeløbet ikke blevet reguleret. En reduktion af rådighedsbeløbet på 10 % kr., vil dog kunne betyde forringede muligheder for opretholdelse af den ønskede børneaktivitet og den ønskede standard på området Dagplejen For Særligt Sårbare Børn Hvis det bliver besluttet, at Dagplejen til særligt sårbare børn skal lukkes og erstattes af et særligt tilbud i Børnehuset Abildvænget, forventes udgifterne reduceret med 1,8 mio. kr. i 2015 og minimum til 2,0 mio. kr. i 2016 og frem Nedsættelse af sygefraværet Der igangsættes inden længe et arbejde i hele kommunen med henblik på at nedbringe sygefraværet. På dagområdet forventes det, at arbejdet vil resultere i sparede personaleressourcer på minimum 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem Ny struktur på dagtilbudsområdet Der igangsættes snarest et arbejde med at udarbejde et forslag til en ny struktur på dagtilbudsområdet. Det er forventningen, at en ny struktur vil betyde en mere effektiv drift, og at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2016 og frem.

8 8 Samlet set giver det forslag til besparelser på 5,8 mio. kr. i 2015 og 9,1 mio. kr. i 2016 og frem, jf. tabel 3. Børne- og Uddannelsesudvalget kan derfor vælge mellem de foreslåede besparelsesforslag. Tabel 3. Besparelsesforslag på dagtilbudsområdet kr Ikke udmøntet besparelse Besparelsesforslag Kapacitetstilpasning Cheflønspuljen Diverse Ledermøder Børn med behov for ekstra hjælp Legestue Reduktion af Klubbernes rådighedsbeløb Dagplejen For Særligt Sårbare Børn Nedsættelse af sygefravær Ny struktur på dagtilbudsområdet Samlet besparelsesforslag Overskud - besparelser Herudover skal det bemærkes, at Byrådet den 24. juni 2014 besluttede, at mindreforbruget/det økonomiske råderum i forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2014 på dagområdet bliver indenfor budgetområde 515, og at der i forbindelse med forhandlingerne om budget fremlægges forslag til øget personalenormering, afskaffelse af fælles kommunale lukkedage og udvidet åbningstid på området. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvilke af besparelserne der skal udmøntes på skole- og daginstitutionsområdet. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Forslag til besparelser på skoleområdet (513): kr Ikke udmøntet besparelse Besparelsesforslag Cheflønspuljen Forældrebetaling vedr. efterskoler Ungdomsskoler - tilpasning til elevtallet SFO - fællesudgifter Pasning i SFO elever Reduktion i kørsel

9 9 Nedlæggelse af 3 SFO-lederstillinger Reduktion af SFO-rådighedsbeløb Samlet besparelsesforslag Overskud - besparelser Center for Dagtilbud og Skoler vender tilbage med yderligere besparelsesforslag for 2016 og For forslaget stemte 4: Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Imod forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø). Henrik Møller (A) og Thomas Horn (A) undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. 2. Forslag til besparelser på dagtilbudsområdet (515): kr Ikke udmøntet besparelse Besparelsesforslag Kapacitetstilpasning Cheflønspuljen Diverse Ledermøder Børn med behov for ekstra hjælp Legestue Reduktion af Klubbernes rådighedsbeløb 480 Dagplejen For Særligt Sårbare Børn Samlet besparelsesforslag Overskud - besparelser Besparelsen på dagplejen for særligt sårbare børn gennemføres, såfremt Byrådet godkender nedlæggelsen af dagpleje og oprettelse af det nye gruppetilbud i Børnehuset Abildvænget. For forslaget stemte 4: Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelboe Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Imod forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø). Henrik Møller (A) og Thomas Horn (A) undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. Supplerende sagsfremstilling Der er indkommet udtalelse fra C-MED på området til politisk drøftelse og orientering. Derudover foreslås det, at der på dagtilbudsområdet tilføjes en besparelse på forventet fald i sygefraværet på i alt 0,5 mio. kr. i 2017, så der sker en fuld udmøntning af de politisk besluttede besparelser i Center for Dagtilbud og Skoler vender tilbage med yderligere besparelsesforslag for 2016 og 2017 på skoleområdet. Forslagene udarbejdes i tæt samarbejde med skolerne. Indstilling Center for Dagilbud og Skoler indstiller,

10 10 1. at udtalelse fra C-MED forelægges til orientering. 2. at der tilføjes en besparelse på fald i sygefravær på i alt 0,5 mio. kr. i 2017 på dagtilbudsområdet. 3. at Center for Dagtilbud og Skoler vender tilbage med udmøntning af yderligere besparelsesforslag på i alt 10,882 mio. kr. i 2016 og 2017 på skoleområdet. Forslagene udarbejdes i tæt samarbejde med skolerne. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2 og 3: Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag: Socialdemokraterne anerkender beslutningerne, der er truffet i forbindelse med budget Vi foreslå derfor, at udmøntningen af de 2 % besparelser, der er lagt ind i 15, 16 og 17, udmøntes efter vedtagelse af det enkelte års budget. Således at de 2 % for 2015 udmøntes efter vedtagelse af budget At de 2 % i 2016 udmøntes efter vedtagelse af budget 2016 og 2 % i 2017 udmøntes efter vedtagelse af budget For forslaget stemte 3: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) Imod forslaget stemte 4: Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Forslaget blev ikke vedtaget. For indstilling 2 og 3 stemte Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Imod stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen. Indstillingerne blev godkendt.

11 11 Bilagsliste 2. Udmøntning af besparelser i budget Skoler og Daginstitutioner 1. Referat fra C-MED for DS - møde (83374/14) C-MED vedr. APV - bilag til Referat fra C-MED for DS docx (83378/14)

12 Bilag: 2.1. Referat fra C-MED for DS - møde Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget : 25. august Kl. 20:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83374/14

13 Referat fra mødet d i C-Med for DS Kl Prøvestenen, Orange 3 (Formøde for B-n 13-14) Deltagere: A-siden: formand f. Rikke Reiter, Lisbeth Robdrup Charlotte Norgren, afbud Benny Christiansen B-siden: Vera Sandby Hansen, næstformand Vibeke Stær Juul, Cristina Coppa Mona Westermann Liselotte Bak Referent: Jeannie Kisbye Emne Bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Effektiviseringsplan Forslag der har været drøftet i A-MED drøftes i C-MED jfr. tidsplan for effektiviseringsplanen Der blev afholdt møde 1.8 hvor C-Med var indbudt. Mona Westermann deltog. C-MED pointerer at de ikke været med til at udarbejde det endelige forslag. Forslaget kommer fra Centeret. B-n gør opmærksom på, at det ikke er alle A-MED der har haft mulighed for at komme med kommentarer b.la. har tidspresset været et problem. Tal og besparelser inden for DS: B-siden stiller spørgsmål ved om de kommende økonomiske beregningerne kan bruges til holdbare konsekvens beskrivelser. Sygdomspolitikken: C-MED anbefaler at kommunes sygdomspolitik fastholdes. C-Med ser frem til den overordnede kommunale indsats på området, hvor nærvær og trivsel er overskriften. Vikardækning: Det er vigtigt at undgå unødig vikarforbrug. b-siden gør i den sammenhæng opmærksom på, at der kan spares vikarforbrug i fald fællesmøder for TR lægges i et på forhånd planlagt forløb.

14 Kompetence: B-siden lægger sig tæt op af Hornbæk Skole og Snekkersten Skoles hørringsvar, hvor det fremgår at skolerne selv vælger efteruddannelsen for deres personale. Effektivisering: B-n anbefaler, at der ventes med evt. sammenlægning af Klubberne til udfaldet af evalueringen af skolestrukturen er kendt. 4. Regulering af budget for skolerne Efter faktisk elev indskrivning 5. APV-proces C-MED vedr. APV.docx Nedsættelse af arbejdsgruppe, der kan stå for planlægning og gennemførsel af APV-proces på Skoleområdet Bilag udarbejdet af Dagny Ørts, HR Det aftales at B-n modtager en kopi af den endelige opgørelse af budgettet, som der sendes til skolerne. Da der er sket væsentlige ændringer i måden arbejdet udføres på, skal APV en indenfor 3 måneder revideres. Der nedsættes en arbejdsgruppe og fra B-siden deltager Liselotte og Vibeke. Der skal udpeges en lederrepræsentant, som skal deltage i gruppen. Rikke Reiter udpeger. Det aftales, at arbejdsgruppen planlægger og beslutter, hvornår indenfor de 3 måneder, APV en skal gennemføres. Fra centeret deltager Bente Marker som indkalder arbejdsgruppen snarest muligt. B-siden gør centeret opmærksom på, at der allerede nu er et stort behov for at vise særlig opmærksomhed på de psykiske arbejdsforhold på skolerne. Centeret vil henstille til arbejdsmiljøudvalgene på skolerne om at være opmærksomme på den aktuelle situation.

15 6. Punkter BU møde d. 11. august 2014 Tak for god info fra centeret. Nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af gruppetilbud (kan være flere relevante punkter) BUPL udtaler at man er tilfreds med beslutningen i Børneog Uddannelsesudvalget og tilslutter sig fuldt ud b.la. set i lyset af inklusion 2016 samt deltagelse for alle. FOA udtaler, at man er uforstående over for den vedtagne beslutning og henholder sig til tidligere fremsendte høringssvar. Forslag til besparelser På mødet blev Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til besparelser udleveret. B-n udtaler at konsekvenserne for besparelser er uigennemskuelige. Der er pt. så store ændringer og nye tiltag på området at vi stærkt vil anbefale at områdets økonomi forbliver i ro. Eks. Byrådsbeslutningen om 24 elever i klassen var som udgangspunkt en positiv beslutning. Pt. oplever man nu pga. besparelser at medhjælpere og assistenter tages ud af børnehaveklassen. Hellere 28 elever i klassen med en assistent end alene med 24 elever. 7. Arbejdspladser på skolerne - Adgang til arbejdspladser og computere på skolerne. - Har alle medarbejdere adgang til en arbejdsplads? - Får alle medarbejdere udleveret computer? B-n udtaler, at der ikke er tænkt på faste arbejdspladser samt Pc er til alle på skolen. Der opleves forskelsbehandling til FOA medlemmerne. FOA forfølger sagen og tager kontakt til Centeret. B-SIDEN ønsker at der kommer en udmelding fra skolerne, så der kommer klare retningslinjer. B-siden gør opmærksom på at Skærmbekendtgørelsen ikke er overholdt. Det er B-sidens opfattelse at kommunen arbejder på at arbejdsmiljøloven overholdes. 8. Drøfte hvordan vi sikrer at undersøgelser og resultater af undersøgelser, der omfatter personalegrupper kommer til de faglige organisationers kendskab, før de offentliggøres i pressen. - Undersøgelsen om pædagogernes sygefravær var BUPL ikke orienteret/ oplyst om, Vibeke efterlyser et svar om, hvorfor det ikke var sket. B-n er godt klar over at pressen skriver hvad de lyster. Lisbeth redegjorde for hændelsesforløbet i forhold til udvalgssagerne. Alle er enige om at der fortsat er et tæt samarbejde ved undersøgelser m.v.

16 9. Opmærksomhedspunkter i øvrigt Hvad rør sig og hvad er det væsentligt at vi orienterer hindanden om? Der var en gennemgang af at der kommer nyt visitationsudvalg fra september B-n spørger til, om der er styrelsesvedtægter på området. Der blev informeret om, at der har været rettelser til den sammenhængende Børne- og ungepolitik. Den reviderede udgave sendes til C-MED. B-n oplyser at skolestart har været yderst problematisk. Det opleves, at skolerne kæmper for at skolebørnene får så god en skoledag som muligt. B-n gør opmærksom på, at der skal være mulighed for at holde 29 min rekreative pause samt toiletbesøg. Forhold organisationerne vil forfølge, ifald det viser sig at give problemer på området. B-siden opfordrer Centeret - så vel som de faglige organisationer vil det - at rette opmærksomheden på det psykiske arbejdsmiljø på skoler SFO og KLUB. Medarbejdere oplever, at de er blevet pålagt ledelsesbeføjelser der ikke har været drøftet. 10. Eventuelt 11. Emner til kommende C- MED: - Opfølgning på trivselsundersøgelsen - Ledelsesorganisering på dagområdet - Morgenmadsordning på skolerne evaluering - Styrelsesvedtægter på skoleområdet er den revideret i forbindelse af at der er lagt midler ud på skolerne? - Opmærksomhed på at en skole (ADHD) har modtaget en elev på 9 10 år der har behov for bleskift. Der bør være en politik på området (af hensyn til arbejdsstillinger m.m.). Kommende møde er den

17 Bilag: C-MED vedr. APV - bilag til Referat fra C-MED for DS docx Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget : 25. august Kl. 20:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83378/14

18 APV for skoleområdet Som ved enhver anden forandring er arbejdspladsvurderingen (APV en) omdrejningspunktet for vurdering af, hvad ændringerne i forbindelse med skolereformen betyder for arbejdsmiljøet og samt for at udarbejde handlingsplaner, som sikrer at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Med henvisning til At-vejledning D.1.1 Arbejdspladsvurdering (APV) skal APV en revideres - minimum hvert 3. år - når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på forudsat det har betydning for arbejdsmiljøet - hvis man får ny viden eller nye erfaringer - hvis der sker en arbejdsulykke eller en markant stigning i antallet af sygemeldinger og det viser sig, at dette skyldes forhold i arbejdsmiljøet Helsingør Kommune har besluttet, at den psykiske APV gennemføres som en del af den fælles trivselsundersøgelse. Det betyder, at kravet til den psykiske APV er, at den skal gennemføres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet udføres på, at ændringerne ikke umiddelbart er i tilknytning til den tidsperiode, hvor der bliver gennemført en fælles trivselsundersøgelse. Næste trivselsundersøgelse er ultimo C-MED skal tage stilling til: 1. hvorvidt der aktuelt er en eller flere af ovenstående forhold, som udløser krav om revidering Forudsat at det besluttes, at APV en aktuelt skal revidere, skal C-MED tage stilling til: 2. hvorvidt revideringen skal omfatte enten det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø eller både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø 3. hvornår APV en skal gennemføres Der vil være en afvejning af markante ændringer med betydning for arbejdsmiljøet på den ene side og oplevelser & erfaringer over lidt tid på den anden side 4. hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger gennemførelsen af APV en og i givet fald, hvem der skal være repræsenteret i arbejdsgruppen Toverholder: Bente Marken stiller sig til rådighed Repræsentant fra HR: Dagny Ørts stiller sig til rådighed Forudsat at det besluttes, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, kan C-MED komme med indstillinger til arbejdsgruppe i forhold til: 5. valg af metode i APV ens 1. fase: kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold. a. Kortlægning via basisspørgeskema i SaftyNet (Helsingør Kommunes elektroniske APv program)

19 b. Kortlægning via dialogmetode c. Valgfrihed i den enkelte enhed Helsingør Kommune har besluttet at APV en fase 4: Handlingsplan SKAL foregå i SaftyNet. 6. C-MED skal sikre at der er uddannet brugere af SaftyNet i alle enheder.

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014 Børnerådet Onsdag den 26. marts 2014 Børne- og Ungeudvalget: (I) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Claus Engskov ( O) Anne Marie Lyduch(V) Forældrebestyrelsesformænd: Leon Hoffbeck (Distrikt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen

DAGPLEJEN. MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00. - Sygefravær - APV - Børnetal i områderne - Projekt TAG - AMU uddannelsen MED-møde i Dagplejen mandag d. 4. maj 2015, kl. 8:30-13:00 Mødested: Mødelokalet ved døren, Grubbemøllevej 20-22 Mødeleder: Referent: Käthe/ Deltagere: Gitte W, Gitte O, Kristine, Susanne, og Käthe Afbud:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:25 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Referat bestyrelsesmøde den 27. oktober 2014 Tid og sted: Gult mødelokale, Solsikken, Gislinge Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Fraværende uden

Læs mere

REFERAT. Emne: Møde i skolebestyrelsen BREDAGERSKOLEN 19.00 27.10.11 21.30. konferencerum

REFERAT. Emne: Møde i skolebestyrelsen BREDAGERSKOLEN 19.00 27.10.11 21.30. konferencerum REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 27.10.11 konferencerum 19.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Hanne J, Tina, Kirsten, Mette

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere