Køge Kyst P/S. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten indeholder 21 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider"

Transkript

1 CVR-nr Årsrapporten indeholder 21 sider

2 Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Køge, den 31. januar 2014 Direktion: Jes Møller Bestyrelse: Jørgen Holger Nue Møller Mette Lis Andersen Filip Zibrandtsen Formand Claus Jakob Bøving Ravn Flemming Christensen Palle Svendsen Marie Borghild Hesselberg Stærke Godkendt på generalforsamlingen, den 24. april Dirigent 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 31. januar 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian F. Jakobsen statsautoriseret revisor Claus Christensen statsautoriseret revisor 4

6 Selskabsoplysninger Havnen Køge CVR. nr Stiftet 29. januar 2009 Hjemsted Køge Regnskabsår 1. januar 31. december Ejerskab 50 % af aktierne ejes af Realdania By A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V 50 % af aktierne ejes af Køge Kommune Torvet 1, 4600 Køge Bestyrelse Jørgen Holger Nue Møller (formand) Mette Lis Andersen Filip Zibrandtsen Claus Jakob Bøving Ravn Flemming Christensen Palle Svendsen Marie Borghild Hesselberg Stærke Direktion Jes Møller Revision PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44, 2900 Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april

7 Hoved og nøgletal Mio. kr Årets nettoomsætning 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær primær drift -16,4-8,0-55,5-3,7-2,9 Resultat af finansielle poster 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 Årets resultat -16,5-8,0-55,4-3,7-2,7 Balancesum 323,4 265,2 236,3 272,6 258,8 Investeringer i materielle anlægsaktiver 1,8 0,9 3,1 1,1 0,0 Egenkapital 319,1 262,0 234,5 270,7 256,8 Egenkapitalandel af balancesum i % 98,7 % 98,8 % 99,2 % 99,3 % 99,2 % 6

8 Ledelsesberetning ejes af Realdania By A/S (50 %) og Køge Kommune (50 %). Selskabet blev stiftet 29. januar Selskabets formål er at forestå byudvikling af et 24 ha stort areal mellem Køges bymidte og vandet. Projektet omfatter planlægning, byggemodning, etablering af infrastruktur og derefter afhændelse af arealerne. Visionen for Køge Kyst er at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Byudviklingen finder sted på tre arealer, som alle ejes af : Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. Organisation Køge Kyst ledes af en bestyrelse med syv medlemmer, heraf en formand og tre repræsentanter for hhv. Køge Kommune og Realdania By A/S. Som følge af kommunalvalget i november 2013, er et bestyrelsesmedlem (Johnna Starck) pr. 10. januar 2014 trådt ud af bestyrelsen, og pr. 10. januar 2014 erstattet af et nyt (Palle Svendsen) I det daglige ledes Køge Kyst af en projektdirektør med et sekretariat bestående af seks faste medarbejdere. Investorkontakter og salgsaktiviteter Køge Kyst indgik i februar 2012 den første betingede købsaftale med en privat investor, TK Development. I marts 2013 offentliggjorde Køge Kyst et godkendt skitseprojekt for byggeriet, som også rummer et nyt indkøbsstrøg Strædet, taghaver mv. Aftalen er i 2013 etapeopdelt, og den først etape er gjort endelig, idet der kun udestår, at Køge Kommune efter endt udbud i februar 2014 træffer beslutning om opførelse af et genoptræningscenter og en udvidelse af Rådhuset. Det er forventningen, at anden etape gøres endelig, og at hele handlen gennemføres i Salgsarbejdet er blevet intensiveret i løbet af 2013 og der kan spores en stigende interesse for projektet. Køge Kyst offentliggjorde i oktober 2013 et prospekt for de første boligkvarterer på Søndre Havn. Der forhandles med interesserede købere om erhvervelse af 4 af 5 mulige byggefelter indenfor prospektet. Lokalplaner Køge Byråd vedtog i oktober 2012 det kommuneplantillæg, som gør den videre udvikling af Køge Kyst mulig. Den 25. juni 2013 blev den første lokalplan for Stationsområdet, der giver mulighed for TK Developments byggeri, vedtaget. Lokalplaner for de første etaper af Søndre Havn forventes vedtaget i sommeren Forberedelse af infrastruktur Flytning af Ivar Huitfeldtsvej er påbegyndt i november 2013 og forventes færdiggjort i slutningen af Samtidig arbejdes på etablering af en ny strand, som forventes anlagt i sommeren Museum Sydøstdanmark påbegyndte arkæologiske forundersøgelser i august Resultatet af forundersøgelserne danner baggrund for beslutninger om 7

9 omfanget af egentlige arkæologiske udgravninger. Beslutningerne vil især bero på valg af parkeringsløsninger. Værdiskabende midlertidige aktiviteter I 2013 har der fortsat været betydelig kulturel aktivitet i Køge Kyst-området. Der har bl.a. været en stor udendørs kunstudstilling, Mur Hæk Hegn, indvielse af et nyt byrum med udekøkken mv. Derudover har DR K vist en række programmer som omhandler Byens ildsjæle, hvoraf de tre omhandler kultur og byliv i Køge Kyst. Økonomi Årets resultat udgjorde t.kr Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013 t.kr Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, henset til den generelle markedsudvikling samt de afhændede arealer. Selskabets første salg er gennemført i slutningen af 2013, hvor Køge Kommune tilbagekøbte en række arealer til kulturelle formål. Salget er i resultatopgørelsen optaget til en værdi på 24 mio.kr. Det samlede projekt forventes at løbe frem mod Som det er sædvanligt for selskaber, der beskæftiger sig med byudvikling og byggeri, vil økonomien de første år være præget af en række investeringer i udvikling, salg og byggemodning. Fra og med 2014 forventes disse aktiviteter at generere indtægter gennem salg af byggeretter, hvorefter der på lidt længere sigt kan ske tilbageførsel af investeret kapital til ejerne i Køge Kommune og Realdania By A/S. Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning af arealernes værdi i selskabets balance anvendes kostprisen, dvs. købsprisen tillagt værdien af efterfølgende forbedringer. Dog anvendes nettorealisationsværdien, hvis denne vurderes at være lavere end kostprisen. Nettorealisationsværdien er den forventede salgspris vurderet på baggrund af et skøn over de fremtidige pengestrømme. Dette skøn strækker sig over de næste 22 år med den usikkerhed, der naturligt følger af en så lang tidshorisont. Særlige risici Selskabet opererer på ejendomsmarkedet med de dermed forbundne risici. Efterfølgende begivenheder Der er efter regnskabsårets afslutning ikke fremkommet oplysninger som påvirker årets resultat. 8

10 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 1. januar 31. december 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C- virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Der er foretaget mindre ændringer i sammenligningstallene i konsekvens af reklassifikation. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter solgte arealer, som indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering finder sted, når der foreligger bindende salgsaftale, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning måles eksklusiv afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets nettoomsætning. 9

11 Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder lejeindtægter vedrørende udlejning af grunde og bygninger til tredjemand. Andre eksterne omkostninger I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til administration, kontorlokaler, kontorhold, advokatomkostninger, salgsrelaterede omkostninger og ITomkostninger mv. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indregnes omkostninger til ledelsen, personale, pension samt øvrige sociale omkostninger. Omkostninger der kan henføres direkte til en værditilvækst på selskabets arealer aktiveres som en del af den regnskabsmæssige værdi af arealerne. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Selskabets indkomst beskattes hos ejerne ud fra ejerandel. Som følge heraf indregnes der ikke skat i selskabets resultatopgørelse og balance. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. 10

12 Den forventede brugstid er: Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år 3 5 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter eller andre driftsudgifter. Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender og deposita måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Beholdning af arealer Beholdning af arealer omfatter grunde, der er erhvervet til udvikling og videresalg. Arealer indregnes ved køb til kostpris inklusive transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til kostpris. Omkostninger, herunder de indkøbte konsulent- og entreprenørydelser samt de personaleomkostninger, der tilfører et areal blivende nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet, tillægges den regnskabsmæssige værdi. Der foretages løbende vurdering af, om kostprisen for arealerne overstiger nettorealisationsværdien. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives arealerne til denne lavere værdi. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende det efterfølgende regnskabsår, herunder forudbetalt løn, forsikringspræmier og abonnementer. 11

13 Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indestående hos kreditinstitutter. Egenkapital Egenkapital omfatter selskabskapital og andre reserver. Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt virksomhedens likvider primo og ultimo året. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres med udgangspunkt i årets resultat reguleret for ikkekontante finansielle driftsposter og ændringer i driftskapitalen. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse af aktiekapital samt afdrag på rentebærende gæld. 12

14 Likvider Likvider omfatter indestående i kreditinstitutter. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2010 Virksomhedens særlige aktivitet medfører, at det ikke giver mening at udregne sædvanlige nøgletal udover egenkapitalandelen. Det i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo 13

15 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Resultatopgørelse (Beløb i tkr.) Note Nettoomsætning Vareforbrug Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste/bruttotab Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført resultat

16 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Balance (Beløb i tkr.) AKTIVER Note Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler 0 57 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Beholdning af arealer Tilgodehavender Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

17 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 (Beløb i tkr.) PASSIVER Note Selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder 39 2 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9 Nærtstående parter 10 Ejerforhold 11 16

18 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Pengestrømsopgørelse (Beløb i tkr.) Årets resultat Afskrivninger Ændring i beholdning af arealer Ændring i øvrig driftskapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Ændring af finansielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

19 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Noter (Beløb i tkr.) Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Øvrige personaleomkostninger Aktiveret løn og gager mv Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltidsbeskæftigede 7 7 Vederlag til direktion og bestyrelse Med henvisning til Årsregnskabslovens 98b, stk. 3, er vederlag til Direktion og Bestyrelse slået sammen. 2 Finansielle omkostninger Øvrige finansielle omkostninger

20 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Noter (Beløb i tkr.) Materi 3 Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Kostpris primo Tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Afskrives over 3 5 år 3 år 4 Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Deposita Kostpris primo Afgang Regnskabsmæssig værdi ultimo Beholdning af arealer Selskabets arealer forventes afstået løbende frem til år

21 Årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Noter (Beløb i tkr.) 6 Egenkapital Selskabskapital resultat m.m. I alt Overført Egenkapital primo Kapitalforhøjelse Årets resultat Egenkapital ultimo Aktiekapital Aktiekapitalen udgør kr. fordelt i aktier á kr. og multipla heraf. Bevægelser på selskabskapitalen de seneste fire år: Aktiekapital 29. januar 2009, stiftelse Aktiekapital 28. april 2010, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 3. januar 2011, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 10. februar 2012, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 14. december 2012, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 25. april 2013, kontant kapitalforhøjelse Aktiekapital 10. december 2013, kontant kapitalforhøjelse Langfristet gældsforpligtelse Det forventes, at den langfristede gældsforpligtelse forfalder inden for 1-5 år. 8 Eventualforpligtelser Selskabet har ingen eventualforpligtigelser. 20

22 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 10 Nærtstående parter Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på. 11 Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejede mere end 5 % af stemmerne eller aktiekapitalen: Køge Kommune Realdania By A/S Torvet 1 Jarmers Plads Køge 1551 København V 21

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere