Årsrapport Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr

2 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: (engelsk) CVR-nr.: Stiftet: 1989 Hjemsted: Gentofte Kommune Bestyrelse Jens Otto Veile, direktør (formand) Jens Kjærsgaard, direktør (næstformand) Walther V. Paulsen, direktør Michael Nellemann Pedersen, direktør Ole Berg Rasmussen, adm. direktør Direktion Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 13. april 2007, kl Indhold Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Året i hovedtræk 3 oversigt 4 Idégrundlag og mål 5 Hoved og nøgletal 6 Beretning 10 Aktionærinformation 12 Regnskabsberetning 13 Påtegninger og årsregnskab 15 Resultatopgørelse 16 Balance 18 Egenkapitalopgørelse 20 Pengestrømsopgørelse 21 Oversigt over noter 22 Noter

3 Ledelsesberetning 3 Året i hovedtræk Drift Dan-Ejendomme Holding koncernen realiserede i 2006 en omsætningsfremgang på ca. 5% fra 240 mio. kr. i 2005 til 252 mio. kr. i Resultatet af den primære drift blev forbedret fra 30 mio. kr. i 2005 til 32 mio. kr. i Resultat af primær drift er på niveau med det forventede. Årets resultat før skat udgør 42 mio. kr. I 2005 udgjorde resultat før skat 68 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. hidrørte fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Dagsværdiregulering af investeringsejendomme udgør i ,8 mio. kr. Investeringer Investeringer i driftsmidler, it-udstyr og lejemålsforbedringer har været på niveau med de foregående år. Forventninger til 2007 For regnskabsåret 2007 forventer koncernen en omsætning på niveau med 2006 og et resultat af primær drift på mio. kr. Årets resultat før skat forventes at udgøre mio. kr. under forudsætning af en positiv værdiregulering af investeringsejendommene med 10 mio. kr. Finansiering Dan-Ejendomme Holding koncernen har i 2006 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift. De likvide beholdninger udgør ultimo mio. kr. mod 15 mio. kr. ultimo oversigt Årsrapport 2006

4 4 Ledelsesberetning Idégrundlag og mål Idégrundlag ens idégrundlag er at tilbyde alle service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom. en er totalleverandør inden for fast ejendom. Vi tilbyder administration og drift af erhvervs- og boligejendomme samt butikscentre. Desuden tilbyder koncernen administration af andelsbolig- og ejerforeninger samt forretningsførelse og administration af almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggeadministration, udlejning af erhvervslokaler, udlejning af boligbyggerier, investeringsrådgivning, energiledelse og anden rådgivning i forhold til fast ejendom. Mål ens langsigtede mål er formuleret i visionen: Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Strategi Det er koncernens strategi de kommende år: at fastholde og udbygge markedspositionen inden for ejendomsforvaltning af investeringsejendomme, private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og butikscentre. at øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger. at styrke markedspositionen inden for administration af andelsbolig- og ejerforeninger. Strategien forventes primært realiseret gennem en aktiv salgs- og markedsføringsindsats målrettet de forskellige markeder samt ved opkøb af porteføljer og virksomheder. Økonomiske målsætninger en har fastsat følgende økonomiske målsætninger: at sikre væksten i koncernen og øge egenkapitalforrentningen at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40 50% af det primære resultat efter beregnet skat. Det er målsætningen at opnå et afkast til aktionærerne, der kan matche markedsniveauet. Værdigrundlag ens værdigrundlag bygger på fem kerneværdier: Dygtig betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden. Handlekraftig betyder, at vi tager aktivt ansvar for de opgaver, vi udfører. Det stiller krav om, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi også kan løse uforudsete udfordringer. Tilgængelig betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp. Visionær betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi. Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi til kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt både som økonomisk, informativ eller social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med kunderne gennem en målrettet produktudvikling og fokusering på kvalitet samt at søge nye samarbejdsformer. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage investeringer i fast ejendom.

5 Ledelsesberetning 5 Hoved og nøgletal for koncernen mio. kr ) ) ) ) ) Hovedtal Nettoomsætning 251,5 239,7 237,3 215,2 137,4 Resultat af primær drift (EBIT) 31,6 30,1 28,9 19,6 15,6 Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på goodwill (EBITA) 31,6 30,1 28,9 20,0 15,6 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 7,8 35,4 3,1 6,1 7,4 Resultat af finansielle poster 0,9 2,2 0,6 6,6 8,9 Årets resultat 30,2 50,9 23,7 18,5 18,2 Investeret kapital inklusive goodwill 180,6 229,6 177,3 143,7 133,2 Investeret kapital eksklusive goodwill 170,8 221,7 169,4 139,2 133,2 Balancesum 443,2 315,7 264,3 246,8 225,7 Egenkapital 256,8 236,8 191,7 175,3 162,5 Hensatte forpligtelser ,6 7,8 Langfristede forpligtelser 139,1 43,3 34,7 14,4 16,2 Kortfristede forpligtelser 47,3 35,6 37,9 45,5 47,0 Pengestrøm fra driften 46,8 22,7 26,1 25,2 8,8 Pengestrøm til investering, netto -114,0-15,3-23,4-17,3-11,2 Heraf investering i materielle aktiver 11,0 10,9 12,8 12,8 11,0 Pengestrøm fra finansiering 83,1-7,7-9,0-7,5-6,9 Pengestrøm i alt 15,9-0,4-6,3 0,4 4,9 Nøgletal Overskudsgrad 12,6% 12,6% 12,2% 9,1% 11,4% Afkast af investeret kapital inklusive goodwill 15,4% 14,8% 18,0% 13,6% 11,7% Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill 16,1% 15,4% 18,7% 14,4% 11,7% Egenkapitalforrentning 12,2% 23,8% 12,9% 10,9% 12,2% Gearing af driftsaktiver 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 Gennemsnitligt antal ansatte (omregnet til fuldtid) ) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet 'Anvendt regnskabspraksis'. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. De væsentligste forskelle mellem den i anvendte regnskabspraksis og IFRS hidrører fra goodwill, der ikke længere amortiseres og fra investeringsejendomme. Årets resultat (mio. kr.) Nettoomsætning / Omkostninger (mio. kr.) Net t ooms. Omk. Primær drift (mio. kr.) Egenkapital Årsrapport 2006

6 6 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat og forventninger til fremtiden Dan-Ejendomme Holding koncernen realiserede i 2006 et resultat efter skat på 30 mio. kr. mod 51 mio. kr. i Resultat før skat udgør 42 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. hidrører fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. I 2005 udgjorde resultat før skat 68 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. hidrørte fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. ens forretningsmæssige aktiviteter bliver udført i dattervirksomhederne. Årets resultat for koncernen er tilfredsstillende. Der har været stor interesse blandt investorer for fast ejendom såvel i Danmark som i udlandet. Flere af Dan- Ejendomme as' kunder har i den forbindelse gennemført porteføljetilpasninger, som har indebåret køb og salg af ejendomme. en har i løbet af 2006 udviklet produktsammensætningen, så denne løbende er tilpasset de aktuelle markedsbehov. For regnskabsåret 2007 forventer koncernen en omsætning på niveau med 2006 og et resultat af primær drift på mio. kr. en forventer et resultat før skat på mio. kr. under forudsætning af en positiv værdiregulering af investeringsejendommene med 10 mio. kr. Dan-Ejendomme as Aktiviteterne i Dan-Ejendomme as, der udfører serviceog rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom, har været på et tilfredsstillende niveau. Omsætningen blev forøget med ca. 5% til 233 mio. kr. i 2006 mod 222 mio. kr. i 2005, og resultatet af primær drift blev forbedret fra 24 mio. kr. i 2005 til 25 mio. kr. i Opgave- og kundetilgangen kommer både fra Dan- Ejendomme as investeringskunder og andelsbolig- og ejerforeninger. Som en naturlig del af investeringskundernes porteføljepleje er der også noteret opgaveafgang i forbindelse med kunders ejendomssalg. Med henblik på at imødekomme nye og ændrede behov fra såvel eksisterende som nye kunder har Dan- Ejendomme as i oktober 2006 oprettet en erhvervsafdeling og samtidig gennemført en ændring af organisationen. Dan-Ejendomme as internetløsninger har også i 2006 været et vigtigt element i den løbende dialog med kunder og kunders kunder. Der er noteret en pæn kundetilgang til det internetbaserede ventelistesystem FindBolig.nu, der bruges til at tildele og udleje såvel kollegie- og ungdomsboliger som private udlejningsboliger og andelsboliger. Dan-Ejendomme as har i en årrække med stor fordel anvendt elektronisk håndtering af kreditorfakturaer. Ved årsskiftet til 2007 blev der indført et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, der både understøtter den løbende kvalitetssikring og samtidig fremmer effektiviteten i den løbende sagsbehandling. Inden for området administration af andelsbolig- og ejerforeninger har der i 2006 været en pæn kundetilgang, der bl.a. kan henføres til de fire produktpakker, der blev lanceret i Den enkelte forening kan på en overskuelig måde vælge den ydelsessammensætning, der passer foreningen bedst. Med virkning fra 1. januar 2007 har Dan-Ejendomme as erhvervet en mindre portefølje af administrationsaftaler, primært inden for foreningssegmentet. Dan-Ejendomme as resultat før skat udgjorde i mio. kr. mod 35 mio. kr. i I resultatet for 2005 indgår dagsværdiregulering af ejendommen Kristineberg 3, København Ø, med 9,3 mio. kr. Ejendommen er afhændet i foråret 2006 til en pris, der overstiger den bogførte værdi med ca. 1,5 mio. kr. Selskabets ledelse finder resultatet tilfredsstillende. Resultatforventning Forventet 2007 Realiseret 2006 Forventet 2006 v/delårsrapport Forventet 2006 v/årsregnskab mio. kr. 3. kvt Omsætning Resultat af primær drift Resultat før skat

7 Ledelsesberetning 7 UngesBoligService.dk I/S Interessentskabet UngesBoligService.dk I/S blev stiftet i 2003 med henblik på at skabe en solid og fremtidssikret administration og drift af kollegie- og ungdomsboliger. Stifterne bag interessentskabet er DISfonden og Dan- Ejendomme as. I opbygningen af UngesBoligService.dk I/S er der taget hensyn til brugernes ønske om indsigt og indflydelse. Repræsentanter fra kundegruppen og andre interessegrupper er samlet i UngesBoligForum, der sikrer et stabilt netværk og en løbende dialog mellem UngesBoligService.dk I/S og brugerne. UngesBoligService.dk er forretningsfører for såvel selvejende kollegieinstitutioner som det almennyttige boligselskab DUAB. Herudover varetager interessentskabet CentralIndstillingsUdvalgets (CIU) indstilling til kollegie- og ungdomsboliger. OPP Vildbjerg Skole A/S OPP Vildbjerg Skole A/S er et projektkonsortium med deltagelse af MT Højgaard A/S (50%), Bank DnB NORD A/S (25%) og Dan-Ejendomme as (25%). Selskabet er etableret med en aktiekapital på 1,2 mio. kr. samt en ansvarlig indskudskapital fra aktionærerne på 11,0 mio. kr. Selskabet har i 2005 indgået aftale med Trehøje Kommune om opførelse og drift af en skole i Vildbjerg. Byggeriet er efter vanskeligheder som følge af en uafklaret situation vedrørende bl.a. momsforhold påbegyndt i Skolen er taget i brug i december Dan-Ejendomsinvestering as Selskabet beskæftiger sig med at drive investeringsvirksomhed i tilknytning til fast ejendom, herunder udlejning. Selskabet ejer otte ejendomme beliggende i Vanløse og på Frederiksberg. Ejendommene omfatter 473 beboelses- og 29 erhvervslejemål. Selskabets ejendomme er fuldt udlejede pr. 31. december Selskabet har i 2006 gennemført lejlighedsmoderniseringer for 7,3 mio. kr. (2005: 6,9 mio. kr.), der pr. 31. december 2006 har medført en fremtidig merleje, som sammen med andre lejeforhøjelser har betydet en stigning i de samlede lejeindtægter på 1,1 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 6% i forhold til Udbud og efterspørgsel af boligejendomme har i 2006 været på niveau med 2005, og afkastkravet er fastsat til 5%, hvilket er uændret i forhold til Den samlede dagsværdiregulering udgør 7,8 mio. kr. som følge af ejendommenes øgede driftsresultat. Med henblik på at etablere et yderligere kapitalberedskab til mulige fremtidige investeringer har selskabet i 2006 hjemtaget ca. 100 mio. kr. realkreditlån. Provenuet er foreløbigt placeret i obligationer. Selskabets resultat før skat udgjorde i mio. kr. mod 33 mio. kr. i 2005, Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme udgjorde i ,8 mio. kr. mod 26 mio. kr. i Selskabets ledelse finder resultatet tilfredsstillende. Selskabets ejendomme Regnskabsmæssimæssig Regnskabs- Offentlig Afkastkrav (m 2 ) værdi værdi Areal Beliggenhed Type Købsår vurdering 2006 mio. kr. 31/ / Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,5 43,2 44,9 Hanebred 4-10 m.fl. Vanløse 5,00% B ,3 15,3 12,7 Hanebred m.fl. Vanløse 5,00% B ,5 25,7 21,0 Hanebred m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,3 17,0 14,0 Jernbane Allé 5 m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,1 19,3 19,4 Sallingvej m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,5 29,4 26,1 Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,5 12,8 11,1 H.C. Østedsvej 42 m.fl. Frederiksberg 5,00% B/E ,9 17,4 15,8 I alt ,6 180,1 165,0 B: bolig E: erhverv B/E: primært bolig Årsrapport 2006

8 8 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Investeringsejendommene udgør ca. 41% af Dan- Ejendomme Holding koncernens samlede balance. Afkastkravet, som er anvendt ved måling af de enkelte ejendommes værdi, er fastsat med vægt på stand, beliggenhed og udviklingspotentiale samt det generelle renteniveau. Med den foretagne værdiansættelse er det ledelsens vurdering, at ejendommene er ansat til markedsværdi. Skemaet neden for illustrerer effekten af ændringer i afkastprocenten på boligejendommenes dagsværdiopgørelse. Kapital og aktiestruktur Ved behandling af delårsrapporter og årsrapporten har bestyrelsen vurderet, at selskabets kapital og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse. Særlige risici Forretningsmæssige risici ens væsentligste risiko er knyttet til evnen til at opfylde kundernes krav om kompetent rådgivning og god service. Det er væsentligt, at koncernen er parat til hurtigt at tilpasse omkostningsniveauet, hvis omsætningen ændrer sig. Finansielle risici en er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Renteniveauet har dog betydning for investeringsejendommenes værdi, jf. oven for om usikkerhed ved indregning og måling. ens værdipapirinvesteringer foretages inden for rammerne af en investeringsstrategi. Der anvendes ikke afledte finansielle instrumenter, og koncernen er kun begrænset eksponeret i andre valutaer end DKK. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. en har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner, og de samlede tilgodehavender udgør ca. 8% af egenkapitalen. Likviditet ens kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt, og der sikres løbende det fornødne likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet. Videnressourcer Medarbejderne - med deres viden og kompetencer - rummer sammen med satsningen på udvikling og øget anvendelse af informationsteknologi nøglen til at sikre koncernens fortsatte udvikling. Evnen til at dele viden, forstå og udnytte moderne teknologi bliver af stadig større betydning for koncernen, kunderne og medarbejderne. en udvikler til stadighed sin rådgivning til kunderne såvel i omfang som i faglig dybde. Det stiller krav om uddannelse og udvikling af medarbejderne, ligesom det stiller krav om, at medarbejderne generelt har et højt kompetenceniveau. Omkring en fjerdedel af koncernens administrative medarbejdere har en Usikkerhed ved indregning og måling af beboelsesejendomme Ændring i afkastprocent 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Afkastprocent 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% Teoretisk markedsværdi (mio. kr.) 139,7 150,9 164,2 180,1 199,5 223,8 255,0 Ændring i markedsværdi (mio. kr.) -40,4-29,2-15,9 0,0 19,4 43,7 74,9 Kalkuleret egenkapital (mio. kr.) 227,7 235,7 245,3 256,8 270,8 288,2 310,7 Indre værdi Bogført værdi (kr./m 2 )

9 Ledelsesberetning 9 videregående uddannelse. De senere års vækst har givet koncernen mulighed for at tiltrække nye kompetencer, som har tilført koncernen ny viden. en har fokus på udviklings- og uddannelsesaktiviteter. I 2006 er et større lederudviklingsprojekt blevet fuldført, og det sammen med en række faglige uddannelsesaktiviteter har øget fokus på videndeling og kvalitetssikring og bidraget til at integrere og dygtiggøre medarbejderne. en vil også de kommende år satse på at uddanne såvel ledere som øvrige medarbejdere. Med henblik på at styrke ejendomsfunktionærernes kompetencer er der i 2006 påbegyndt målrettede kursusaktiviteter, der er rettet mod ejendomsfunktionærernes særlige servicefunktioner. en beskæftigede i 2006 gennemsnitligt 424 medarbejdere (omregnet til fuldtid), heraf 215 administrative medarbejdere og 209 ejendomsfunktionærer. I 2005 beskæftigede koncernen gennemsnitligt 407 medarbejdere, heraf 207 administrative medarbejdere og 200 ejendomsfunktionærer. Ud over de medarbejdere, der er beskæftiget i koncernen, udøver koncernen på kundernes vegne arbejdsgiverfunktionen over for et større antal ejendomsfunktionærer, der er ansat af kunderne til opgaver på de ejendomme, koncernen administrerer. Miljø og sociale forhold en er ikke bekendt med miljøforurening på koncernens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der i den administrative del af koncernen til stadighed er fokus på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt, og at der, i det omfang det er muligt, anskaffes produkter, som kan genanvendes. Målet med disse tiltag er at påvirke det eksterne miljø mindst muligt. Forskning og udvikling en har ingen egentlige forsknings- eller udviklingsaktiviteter, udover sædvanlig løbende proces og produktudvikling. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Corporate Governance Selskabets bestyrelse har behandlet de anbefalinger, som Københavns Fondsbørs har implementeret, som en del af de oplysningsforpligtelser, danske børsnoterede selskaber skal overholde fra Selskabet følger anbefalingerne for god selskabsledelse, i det omfang anbefalingerne er relevante for selskabet. I årsrapporten er det beskrevet, hvilke anbefalinger der ikke følges helt eller delvist, og det er forklaret, hvorfor anbefalingerne ikke er fundet relevante. Langt den overvejende del af koncernens aktiviteter er nationale, og årsrapporten og andre informationer om koncernen udsendes som hovedregel på dansk. Som supplement er udgivet en kort engelsksproget brochure, ligesom der er etableret en engelsk-sproget hjemmeside - - med en kort præsentation af virksomheden. Det er vurderet, at det ikke er relevant at supplere årsrapporten med andre end de krævede internationale, anerkendte regnskabsstandarder, da hverken brancheforhold eller andre omstændigheder tilsiger dette. Det skønnes ikke relevant, at selskabet offentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. Bestyrelsen har i 2006 i henhold til den i forvejen fastlagte møde- og arbejdsplan afholdt fire bestyrelsesmøder. De administrative medarbejdere i Dan-Ejendomme as er repræsenteret ved to medlemmer i bestyrelsen i Dan-Ejendomme as. Der er ikke etableret koncernrepræsentation. Der er ikke behov for at anvende bestyrelsesudvalg eller revisionsudvalg. Der er ikke opstillet en formaliseret evalueringsprocedure for bestyrelsen. Der foregår en løbende drøftelse i bestyrelsen af indsats og samarbejde, ligesom der ved valg af medlemmer til bestyrelsen tages hensyn til virksomhedens behov for kompetencer. Bestyrelsen evaluerer løbende direktionens arbejde og resultater, og bestyrelsesformanden evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater ved en personlig samtale med direktionen. Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion drøftes på det årlige strategimøde i bestyrelsen. Rammerne herfor er indarbejdet i forretningsordenen. Vederlag til bestyrelse og direktion er tilpasset selskabets specifikke forhold og afspejler en rimelig aflønning i forhold til indsats og resultater. Der anvendes ikke incitamentsordninger eller lignende. Årsrapport 2006

10 10 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Dan-Ejendomme Holding as aktiekapital udgør nominelt 9 mio. kr. fordelt på aktier a 10 kr. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode DK Der har også i 2006 været interesse for ejendomsaktier generelt og således også for aktier i Dan-Ejendomme Holding as. Der er i 2006 blevet omsat cirka aktier mod cirka aktier i Selskabet må i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2006 købe og besidde op til 10% af aktiekapitalen. Generalforsamling Dan-Ejendomme Holding as afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. april 2007, kl på selskabets adresse Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Aktiekurs Dan-Ejendomme Holding as 2006 Forslag til generalforsamlingen Ud over de vedtægtsbestemte forslag stiller bestyrelsen forslag om, at selskabets bestyrelse i henhold til aktieselskabslovens 48 bemyndiges til indtil 1. juni 2008 at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af indtil 10% jan. apr. jul. okt. Selskabets aktier var primo 2006 noteret til kurs 572,50. Aktierne har i 2006 været noteret mellem kurs 500,00 og kurs 720,00 og sluttede året i kurs 565,00. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der til selskabets aktionærer bliver udbetalt 12,00 kr. pr. aktie, hvilket er uændret i forhold til sidste år. Udbyttet svarer til 47% af det primære resultat efter beregnet skat og ligger således inden for målsætningen om at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40-50% af det primære resultat efter beregnet skat. Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2006 Dan-Ejendomme Holding as har i 2006 udsendt følgende fondsbørs og pressemeddelelser: 14. mar Årsregnskabsmeddelelse for mar Indkaldelse til ordinær generalforsamling 3. apr Årsrapport apr Delårsrapport 1/2006: Januar marts 21. apr Forløb af ordinær generalforsamling 22. aug Delårsrapport 2/2006: Januar juni 28. nov Delårsrapport 3/2006: Januar september 4. dec Finanskalender 2007 Politik for egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør pr. 31. december 2006 nominelt 10 tkr., hvilket svarer til 0,1% af aktiekapitalen. Aktie- og udbyttenøgletal ) ) Antal aktier (a kr. 10) Indtjening pr. aktie (EPS), kr Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr Børskurs, ultimo, kr Udbytte pr. aktie, kr. 12,00 12,00 10,90 8,70 7,20 Price Earnings-kvote (PE) 16,84 10,10 11,19 11,90 7,90 Kurs-/indre værdi (KI) 2,0 2,2 1,4 1,3 0,9 1) Sammenligningstal er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, jf. note under 'Hoved- og nøgletal'.

11 Ledelsesberetning 11 Forventede fondsbørsmeddelelser i 2007 Dan-Ejendomme Holding as forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser mv. i 2007: 21. mar Årsregnskabsmeddelelse for mar Indkaldelse til ordinær generalforsamling 13. apr Delårsrapport 1/2007: Januar marts 13. apr Forløb af ordinær generalforsamling 20. aug Delårsrapport 2/2007: Januar juni På koncernens hjemmeside findes et særligt site med relevante aktionærinformationer, bl.a. beskrivelse af selskabets idégrundlag, udsendte fondsbørsmeddelelser, selskabets finanskalender og øvrige nyheder fra selskabet. Dan-Ejendomme Holding as seneste årsrapporter kan downloades fra koncernens hjemmeside. Kontaktperson Investor Relations I henhold til selskabets interne regler for investor relations kan henvendelse rettes til selskabets administrerende direktør Margit Birk Andersen, telefon nov Delårsrapport 3/2007: Januar september Aktionærsammensætningen Antal aktier stk. Kapital % Pensionskasen for Sygeplejersker, Hellerup ,9% Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige, Hellerup ,9% Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Hellerup ,4% Pensionskassen for Bioanalytikere, Hellerup ,1% Pensionskassen for Jordemødre, Hellerup ,8% Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup ,2% Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet mv., Hellerup ,0% Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup ,2% Pension Danske Noterede Aktier I/S, Hellerup ,5% Kommunernes Pensionsforsikring A/S ,0% A/S KFI Leasing, København Ø ,1% Øvrige aktionærer ,3% I alt ekskl. egne aktier ,9% Egne aktier ,1% Aktiekapital i alt ,0% Selskabets register over insidere udviser følgende: Beholdning antal Kursværdi tkr. Den samlede bestyrelses aktiebesiddelse 0 0 Den samlede direktions aktiebesiddelse Den samlede aktiebesiddelse for øvrige insidere Årsrapport 2006

12 12 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årsrapport 2006f or Dan-Ejendomme Holding as, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards - IFRS) som godkendt af EU og øvrige oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Dan-Ejendomme Holding as har frivilligt valgt at aflægge årsrapport for moderselskabet efter IFRS fra og med Resultatopgørelse Nettoomsætning Omsætningen steg med 4,9% til 252 mio. kr. i 2006 mod 240 mio. kr. i Af omsætningen udgjorde administrationsindtægter 238 mio. kr. mod 224 mio. kr. i Huslejeindtægterne udgjorde i mio. kr. mod 22 mio. kr. i Salget af ejendommen Kristineberg 3, København Ø, har reduceret huslejeindtægterne i 2006 med ca. 2,4 mio. kr. i forhold til Huslejeindtægterne fra koncernens øvrige ejendomme er øget med 1,1 mio. kr., svarende til 5,8%. Omkostninger De samlede omkostninger er øget fra 210 mio. kr. i 2005 til 220 mio. kr. i 2006, svarende til 4,9%. Personaleomkostningerne er øget fra 162 mio. kr. i 2005 til 170 mio. kr. i 2006 svarende til 4,5%. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er øget fra 407 i 2005 til 424 i Dagsværdiregulering investeringsejendomme ens beboelsesejendomme er i 2006 værdiansat ud fra et afkastkrav på 5%, hvilket er uændret i forhold til Afkastkravet er markedsbestemt og afspejler dels renteniveauet, dels de udviklingsmuligheder, der er i ejendommene. ens erhvervsejendom, Kristineberg 3, København Ø, er afhændet pr. 1. april 2006 med en avance i forhold til bogført værdi på 1,5 mio. kr. Dagsværdiregulering af investeringsejendommene udgør 7,8 mio. kr. i 2006 mod 35,4 mio. kr. i Finansielle poster De finansielle poster udviser samlet en tilbagegang fra 2,2 mio. kr. i 2005 til 0,9 mio. kr. i Resultatet er negativt påvirket af kapitaliseringen af omkostninger ved låneoptagelse af ca. 100 mio. kr. realkreditlån i koncernens investeringsejendomme samt af realiserede og urealiserede kurstab på værdipapirer som følge af det stigende renteniveau i løbet af Den gennemførte optagelse af 100 mio. kr. realkreditlån og placeringen af provenuet i realkreditobligationer med samme risikoprofil som lånet betyder, at koncernen ikke har en realøkonomisk risiko, så længe obligationerne holdes. Regnskabsmæssigt kan disponeringen dog medføre udsving i resultatopgørelsen. I henhold til IAS 39 er lånet optaget til amortiseret kostpris, og obligationerne er optaget til dagsværdi. Resultatopgørelsen påvirkes derfor af ændringer i dagsværdien af obligationerne, mens den tilsvarende ændring i kursværdien af gælden ikke kan resultatføres. Skat af årets resultat Skat af årets resultat er opgjort til 12 mio. kr. i 2006 mod 17 mio. kr. i I beregningen af årets skat for 2005 indgår en regulering med 1,0 mio. kr. af den udskudte skat som følge af den i 2005 gennemførte nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 30% til 28%. Årets resultat Årets resultat udgjorde i mio. kr. mod 51 mio. kr. i Balancen De samlede aktiver udgjorde ultimo mio. kr. mod 316 mio. kr. ultimo De væsentligste forskydninger stammer fra provenu af låneoptagelse og fra investeringsejendomme som følge af moderniseringer og opskrivninger. Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm udgør 16 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. i Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør 47 mio. kr. mod 23 mio. kr. i Fald i lejerdeposita, 1,3 mio. kr. hidrører fra afhændelsen af ejendommen Kristineberg 3, København Ø. Egenkapital Egenkapitalen er i 2006 forøget fra 237 mio. kr. primo år til 257 mio. kr. ultimo Egenkapitalen er positivt påvirket med 0,6 mio. kr. fra salg af egne aktier i 2006.

13 Ledelsesberetning 13 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Dan-Ejendomme Holding as. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 21. marts 2007 Direktion: Bestyrelse: Margit Birk Andersen (administrerende direktør) Henrik Dahl Jeppesen (direktør) Jens Otto Veile (formand) Jens Kjærsgaard (næstformand) Walther V. Paulsen Michael Nellemann Pedersen Ole Berg Rasmussen Årsrapport 2006

14 14 Ledelsesberetning Påtegninger (fortsat) Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Dan-Ejendomme Holding as Vi har revideret årsrapporten for Dan-Ejendomme Holding as for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 21. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow statsautoriseret revisor Torgny Pahle statsautoriseret revisor

15 og årsregnskab 1. januar december 15 og årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse Moderselskab tkr. Note Nettoomsætning 3, Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Avance ved salg af fast ejendom Dagsværdiregulering, investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, kr Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte: 12,00 kr. pr. aktie (2005: 12,00 kr. pr. aktie) Overført resultat Årsrapport 2006

16 16 og årsregnskab 1. januar december Balance Aktiver Moderselskab tkr. Note Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Materielle aktiver Investeringsejendomme Driftsmidler Andre langfristede aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig indskudskapital i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Bindingspligtige hens. i Grundejernes Inv.fond Huslejedeposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender hos kunder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Mellemregning med kunder Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 og årsregnskab 1. januar december 17 Passiver Moderselskab tkr. Note Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Lejedeposita Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Mellemregning med kunder Selskabsskat Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Forpligtelser i alt Passiver i alt Operationelle leasingforpligtelser 26 Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser 27 Noter uden henvisning 29, Årsrapport 2006

18 18 og årsregnskab 1. januar december Egenkapitalopgørelse tkr. Note Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital 31. december

19 og årsregnskab 1. januar december 19 Moderselskab tkr. Note Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital 31. december Årsrapport 2006

20 20 og årsregnskab 1. januar december Pengestrømsopgørelse Moderselskab tkr. Note Årets resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter: Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering, investeringsejendomme Årets skat Udbytte fra dattervirksomheder Hensatte forpligelser Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indtægter, betalte Finansielle omkostninger, betalte Betalt skat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af aktivitet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af associerede virksomheder Køb af værdipapirer Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Udbytte fra dattervirksomheder Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Stigning i lejedeposita Fald i lejedeposita Forøgelse af gæld til kreditinstitutter Afdrag på gæld til kreditinstitutter Aktionærerne: Udbetalt udbytte Køb / salg af egne aktier Skat af aktiesalg Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. Global Reports LLC. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. Global Reports LLC. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere