Årsrapport Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr

2 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: (engelsk) CVR-nr.: Stiftet: 1989 Hjemsted: Gentofte Kommune Bestyrelse Jens Otto Veile, direktør (formand) Jens Kjærsgaard, direktør (næstformand) Walther V. Paulsen, direktør Michael Nellemann Pedersen, direktør Ole Berg Rasmussen, adm. direktør Direktion Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 13. april 2007, kl Indhold Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Året i hovedtræk 3 oversigt 4 Idégrundlag og mål 5 Hoved og nøgletal 6 Beretning 10 Aktionærinformation 12 Regnskabsberetning 13 Påtegninger og årsregnskab 15 Resultatopgørelse 16 Balance 18 Egenkapitalopgørelse 20 Pengestrømsopgørelse 21 Oversigt over noter 22 Noter

3 Ledelsesberetning 3 Året i hovedtræk Drift Dan-Ejendomme Holding koncernen realiserede i 2006 en omsætningsfremgang på ca. 5% fra 240 mio. kr. i 2005 til 252 mio. kr. i Resultatet af den primære drift blev forbedret fra 30 mio. kr. i 2005 til 32 mio. kr. i Resultat af primær drift er på niveau med det forventede. Årets resultat før skat udgør 42 mio. kr. I 2005 udgjorde resultat før skat 68 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. hidrørte fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Dagsværdiregulering af investeringsejendomme udgør i ,8 mio. kr. Investeringer Investeringer i driftsmidler, it-udstyr og lejemålsforbedringer har været på niveau med de foregående år. Forventninger til 2007 For regnskabsåret 2007 forventer koncernen en omsætning på niveau med 2006 og et resultat af primær drift på mio. kr. Årets resultat før skat forventes at udgøre mio. kr. under forudsætning af en positiv værdiregulering af investeringsejendommene med 10 mio. kr. Finansiering Dan-Ejendomme Holding koncernen har i 2006 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift. De likvide beholdninger udgør ultimo mio. kr. mod 15 mio. kr. ultimo oversigt Årsrapport 2006

4 4 Ledelsesberetning Idégrundlag og mål Idégrundlag ens idégrundlag er at tilbyde alle service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom. en er totalleverandør inden for fast ejendom. Vi tilbyder administration og drift af erhvervs- og boligejendomme samt butikscentre. Desuden tilbyder koncernen administration af andelsbolig- og ejerforeninger samt forretningsførelse og administration af almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggeadministration, udlejning af erhvervslokaler, udlejning af boligbyggerier, investeringsrådgivning, energiledelse og anden rådgivning i forhold til fast ejendom. Mål ens langsigtede mål er formuleret i visionen: Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Strategi Det er koncernens strategi de kommende år: at fastholde og udbygge markedspositionen inden for ejendomsforvaltning af investeringsejendomme, private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og butikscentre. at øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger. at styrke markedspositionen inden for administration af andelsbolig- og ejerforeninger. Strategien forventes primært realiseret gennem en aktiv salgs- og markedsføringsindsats målrettet de forskellige markeder samt ved opkøb af porteføljer og virksomheder. Økonomiske målsætninger en har fastsat følgende økonomiske målsætninger: at sikre væksten i koncernen og øge egenkapitalforrentningen at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40 50% af det primære resultat efter beregnet skat. Det er målsætningen at opnå et afkast til aktionærerne, der kan matche markedsniveauet. Værdigrundlag ens værdigrundlag bygger på fem kerneværdier: Dygtig betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden. Handlekraftig betyder, at vi tager aktivt ansvar for de opgaver, vi udfører. Det stiller krav om, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi også kan løse uforudsete udfordringer. Tilgængelig betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp. Visionær betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi. Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi til kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt både som økonomisk, informativ eller social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med kunderne gennem en målrettet produktudvikling og fokusering på kvalitet samt at søge nye samarbejdsformer. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage investeringer i fast ejendom.

5 Ledelsesberetning 5 Hoved og nøgletal for koncernen mio. kr ) ) ) ) ) Hovedtal Nettoomsætning 251,5 239,7 237,3 215,2 137,4 Resultat af primær drift (EBIT) 31,6 30,1 28,9 19,6 15,6 Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på goodwill (EBITA) 31,6 30,1 28,9 20,0 15,6 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 7,8 35,4 3,1 6,1 7,4 Resultat af finansielle poster 0,9 2,2 0,6 6,6 8,9 Årets resultat 30,2 50,9 23,7 18,5 18,2 Investeret kapital inklusive goodwill 180,6 229,6 177,3 143,7 133,2 Investeret kapital eksklusive goodwill 170,8 221,7 169,4 139,2 133,2 Balancesum 443,2 315,7 264,3 246,8 225,7 Egenkapital 256,8 236,8 191,7 175,3 162,5 Hensatte forpligtelser ,6 7,8 Langfristede forpligtelser 139,1 43,3 34,7 14,4 16,2 Kortfristede forpligtelser 47,3 35,6 37,9 45,5 47,0 Pengestrøm fra driften 46,8 22,7 26,1 25,2 8,8 Pengestrøm til investering, netto -114,0-15,3-23,4-17,3-11,2 Heraf investering i materielle aktiver 11,0 10,9 12,8 12,8 11,0 Pengestrøm fra finansiering 83,1-7,7-9,0-7,5-6,9 Pengestrøm i alt 15,9-0,4-6,3 0,4 4,9 Nøgletal Overskudsgrad 12,6% 12,6% 12,2% 9,1% 11,4% Afkast af investeret kapital inklusive goodwill 15,4% 14,8% 18,0% 13,6% 11,7% Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill 16,1% 15,4% 18,7% 14,4% 11,7% Egenkapitalforrentning 12,2% 23,8% 12,9% 10,9% 12,2% Gearing af driftsaktiver 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 Gennemsnitligt antal ansatte (omregnet til fuldtid) ) Hoved- og nøgletal for 2004, 2005 og 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet 'Anvendt regnskabspraksis'. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. De væsentligste forskelle mellem den i anvendte regnskabspraksis og IFRS hidrører fra goodwill, der ikke længere amortiseres og fra investeringsejendomme. Årets resultat (mio. kr.) Nettoomsætning / Omkostninger (mio. kr.) Net t ooms. Omk. Primær drift (mio. kr.) Egenkapital Årsrapport 2006

6 6 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat og forventninger til fremtiden Dan-Ejendomme Holding koncernen realiserede i 2006 et resultat efter skat på 30 mio. kr. mod 51 mio. kr. i Resultat før skat udgør 42 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. hidrører fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. I 2005 udgjorde resultat før skat 68 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. hidrørte fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. ens forretningsmæssige aktiviteter bliver udført i dattervirksomhederne. Årets resultat for koncernen er tilfredsstillende. Der har været stor interesse blandt investorer for fast ejendom såvel i Danmark som i udlandet. Flere af Dan- Ejendomme as' kunder har i den forbindelse gennemført porteføljetilpasninger, som har indebåret køb og salg af ejendomme. en har i løbet af 2006 udviklet produktsammensætningen, så denne løbende er tilpasset de aktuelle markedsbehov. For regnskabsåret 2007 forventer koncernen en omsætning på niveau med 2006 og et resultat af primær drift på mio. kr. en forventer et resultat før skat på mio. kr. under forudsætning af en positiv værdiregulering af investeringsejendommene med 10 mio. kr. Dan-Ejendomme as Aktiviteterne i Dan-Ejendomme as, der udfører serviceog rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom, har været på et tilfredsstillende niveau. Omsætningen blev forøget med ca. 5% til 233 mio. kr. i 2006 mod 222 mio. kr. i 2005, og resultatet af primær drift blev forbedret fra 24 mio. kr. i 2005 til 25 mio. kr. i Opgave- og kundetilgangen kommer både fra Dan- Ejendomme as investeringskunder og andelsbolig- og ejerforeninger. Som en naturlig del af investeringskundernes porteføljepleje er der også noteret opgaveafgang i forbindelse med kunders ejendomssalg. Med henblik på at imødekomme nye og ændrede behov fra såvel eksisterende som nye kunder har Dan- Ejendomme as i oktober 2006 oprettet en erhvervsafdeling og samtidig gennemført en ændring af organisationen. Dan-Ejendomme as internetløsninger har også i 2006 været et vigtigt element i den løbende dialog med kunder og kunders kunder. Der er noteret en pæn kundetilgang til det internetbaserede ventelistesystem FindBolig.nu, der bruges til at tildele og udleje såvel kollegie- og ungdomsboliger som private udlejningsboliger og andelsboliger. Dan-Ejendomme as har i en årrække med stor fordel anvendt elektronisk håndtering af kreditorfakturaer. Ved årsskiftet til 2007 blev der indført et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, der både understøtter den løbende kvalitetssikring og samtidig fremmer effektiviteten i den løbende sagsbehandling. Inden for området administration af andelsbolig- og ejerforeninger har der i 2006 været en pæn kundetilgang, der bl.a. kan henføres til de fire produktpakker, der blev lanceret i Den enkelte forening kan på en overskuelig måde vælge den ydelsessammensætning, der passer foreningen bedst. Med virkning fra 1. januar 2007 har Dan-Ejendomme as erhvervet en mindre portefølje af administrationsaftaler, primært inden for foreningssegmentet. Dan-Ejendomme as resultat før skat udgjorde i mio. kr. mod 35 mio. kr. i I resultatet for 2005 indgår dagsværdiregulering af ejendommen Kristineberg 3, København Ø, med 9,3 mio. kr. Ejendommen er afhændet i foråret 2006 til en pris, der overstiger den bogførte værdi med ca. 1,5 mio. kr. Selskabets ledelse finder resultatet tilfredsstillende. Resultatforventning Forventet 2007 Realiseret 2006 Forventet 2006 v/delårsrapport Forventet 2006 v/årsregnskab mio. kr. 3. kvt Omsætning Resultat af primær drift Resultat før skat

7 Ledelsesberetning 7 UngesBoligService.dk I/S Interessentskabet UngesBoligService.dk I/S blev stiftet i 2003 med henblik på at skabe en solid og fremtidssikret administration og drift af kollegie- og ungdomsboliger. Stifterne bag interessentskabet er DISfonden og Dan- Ejendomme as. I opbygningen af UngesBoligService.dk I/S er der taget hensyn til brugernes ønske om indsigt og indflydelse. Repræsentanter fra kundegruppen og andre interessegrupper er samlet i UngesBoligForum, der sikrer et stabilt netværk og en løbende dialog mellem UngesBoligService.dk I/S og brugerne. UngesBoligService.dk er forretningsfører for såvel selvejende kollegieinstitutioner som det almennyttige boligselskab DUAB. Herudover varetager interessentskabet CentralIndstillingsUdvalgets (CIU) indstilling til kollegie- og ungdomsboliger. OPP Vildbjerg Skole A/S OPP Vildbjerg Skole A/S er et projektkonsortium med deltagelse af MT Højgaard A/S (50%), Bank DnB NORD A/S (25%) og Dan-Ejendomme as (25%). Selskabet er etableret med en aktiekapital på 1,2 mio. kr. samt en ansvarlig indskudskapital fra aktionærerne på 11,0 mio. kr. Selskabet har i 2005 indgået aftale med Trehøje Kommune om opførelse og drift af en skole i Vildbjerg. Byggeriet er efter vanskeligheder som følge af en uafklaret situation vedrørende bl.a. momsforhold påbegyndt i Skolen er taget i brug i december Dan-Ejendomsinvestering as Selskabet beskæftiger sig med at drive investeringsvirksomhed i tilknytning til fast ejendom, herunder udlejning. Selskabet ejer otte ejendomme beliggende i Vanløse og på Frederiksberg. Ejendommene omfatter 473 beboelses- og 29 erhvervslejemål. Selskabets ejendomme er fuldt udlejede pr. 31. december Selskabet har i 2006 gennemført lejlighedsmoderniseringer for 7,3 mio. kr. (2005: 6,9 mio. kr.), der pr. 31. december 2006 har medført en fremtidig merleje, som sammen med andre lejeforhøjelser har betydet en stigning i de samlede lejeindtægter på 1,1 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 6% i forhold til Udbud og efterspørgsel af boligejendomme har i 2006 været på niveau med 2005, og afkastkravet er fastsat til 5%, hvilket er uændret i forhold til Den samlede dagsværdiregulering udgør 7,8 mio. kr. som følge af ejendommenes øgede driftsresultat. Med henblik på at etablere et yderligere kapitalberedskab til mulige fremtidige investeringer har selskabet i 2006 hjemtaget ca. 100 mio. kr. realkreditlån. Provenuet er foreløbigt placeret i obligationer. Selskabets resultat før skat udgjorde i mio. kr. mod 33 mio. kr. i 2005, Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme udgjorde i ,8 mio. kr. mod 26 mio. kr. i Selskabets ledelse finder resultatet tilfredsstillende. Selskabets ejendomme Regnskabsmæssimæssig Regnskabs- Offentlig Afkastkrav (m 2 ) værdi værdi Areal Beliggenhed Type Købsår vurdering 2006 mio. kr. 31/ / Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,5 43,2 44,9 Hanebred 4-10 m.fl. Vanløse 5,00% B ,3 15,3 12,7 Hanebred m.fl. Vanløse 5,00% B ,5 25,7 21,0 Hanebred m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,3 17,0 14,0 Jernbane Allé 5 m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,1 19,3 19,4 Sallingvej m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,5 29,4 26,1 Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,00% B/E ,5 12,8 11,1 H.C. Østedsvej 42 m.fl. Frederiksberg 5,00% B/E ,9 17,4 15,8 I alt ,6 180,1 165,0 B: bolig E: erhverv B/E: primært bolig Årsrapport 2006

8 8 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Investeringsejendommene udgør ca. 41% af Dan- Ejendomme Holding koncernens samlede balance. Afkastkravet, som er anvendt ved måling af de enkelte ejendommes værdi, er fastsat med vægt på stand, beliggenhed og udviklingspotentiale samt det generelle renteniveau. Med den foretagne værdiansættelse er det ledelsens vurdering, at ejendommene er ansat til markedsværdi. Skemaet neden for illustrerer effekten af ændringer i afkastprocenten på boligejendommenes dagsværdiopgørelse. Kapital og aktiestruktur Ved behandling af delårsrapporter og årsrapporten har bestyrelsen vurderet, at selskabets kapital og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse. Særlige risici Forretningsmæssige risici ens væsentligste risiko er knyttet til evnen til at opfylde kundernes krav om kompetent rådgivning og god service. Det er væsentligt, at koncernen er parat til hurtigt at tilpasse omkostningsniveauet, hvis omsætningen ændrer sig. Finansielle risici en er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Renteniveauet har dog betydning for investeringsejendommenes værdi, jf. oven for om usikkerhed ved indregning og måling. ens værdipapirinvesteringer foretages inden for rammerne af en investeringsstrategi. Der anvendes ikke afledte finansielle instrumenter, og koncernen er kun begrænset eksponeret i andre valutaer end DKK. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. en har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner, og de samlede tilgodehavender udgør ca. 8% af egenkapitalen. Likviditet ens kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt, og der sikres løbende det fornødne likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet. Videnressourcer Medarbejderne - med deres viden og kompetencer - rummer sammen med satsningen på udvikling og øget anvendelse af informationsteknologi nøglen til at sikre koncernens fortsatte udvikling. Evnen til at dele viden, forstå og udnytte moderne teknologi bliver af stadig større betydning for koncernen, kunderne og medarbejderne. en udvikler til stadighed sin rådgivning til kunderne såvel i omfang som i faglig dybde. Det stiller krav om uddannelse og udvikling af medarbejderne, ligesom det stiller krav om, at medarbejderne generelt har et højt kompetenceniveau. Omkring en fjerdedel af koncernens administrative medarbejdere har en Usikkerhed ved indregning og måling af beboelsesejendomme Ændring i afkastprocent 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Afkastprocent 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% Teoretisk markedsværdi (mio. kr.) 139,7 150,9 164,2 180,1 199,5 223,8 255,0 Ændring i markedsværdi (mio. kr.) -40,4-29,2-15,9 0,0 19,4 43,7 74,9 Kalkuleret egenkapital (mio. kr.) 227,7 235,7 245,3 256,8 270,8 288,2 310,7 Indre værdi Bogført værdi (kr./m 2 )

9 Ledelsesberetning 9 videregående uddannelse. De senere års vækst har givet koncernen mulighed for at tiltrække nye kompetencer, som har tilført koncernen ny viden. en har fokus på udviklings- og uddannelsesaktiviteter. I 2006 er et større lederudviklingsprojekt blevet fuldført, og det sammen med en række faglige uddannelsesaktiviteter har øget fokus på videndeling og kvalitetssikring og bidraget til at integrere og dygtiggøre medarbejderne. en vil også de kommende år satse på at uddanne såvel ledere som øvrige medarbejdere. Med henblik på at styrke ejendomsfunktionærernes kompetencer er der i 2006 påbegyndt målrettede kursusaktiviteter, der er rettet mod ejendomsfunktionærernes særlige servicefunktioner. en beskæftigede i 2006 gennemsnitligt 424 medarbejdere (omregnet til fuldtid), heraf 215 administrative medarbejdere og 209 ejendomsfunktionærer. I 2005 beskæftigede koncernen gennemsnitligt 407 medarbejdere, heraf 207 administrative medarbejdere og 200 ejendomsfunktionærer. Ud over de medarbejdere, der er beskæftiget i koncernen, udøver koncernen på kundernes vegne arbejdsgiverfunktionen over for et større antal ejendomsfunktionærer, der er ansat af kunderne til opgaver på de ejendomme, koncernen administrerer. Miljø og sociale forhold en er ikke bekendt med miljøforurening på koncernens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der i den administrative del af koncernen til stadighed er fokus på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt, og at der, i det omfang det er muligt, anskaffes produkter, som kan genanvendes. Målet med disse tiltag er at påvirke det eksterne miljø mindst muligt. Forskning og udvikling en har ingen egentlige forsknings- eller udviklingsaktiviteter, udover sædvanlig løbende proces og produktudvikling. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Corporate Governance Selskabets bestyrelse har behandlet de anbefalinger, som Københavns Fondsbørs har implementeret, som en del af de oplysningsforpligtelser, danske børsnoterede selskaber skal overholde fra Selskabet følger anbefalingerne for god selskabsledelse, i det omfang anbefalingerne er relevante for selskabet. I årsrapporten er det beskrevet, hvilke anbefalinger der ikke følges helt eller delvist, og det er forklaret, hvorfor anbefalingerne ikke er fundet relevante. Langt den overvejende del af koncernens aktiviteter er nationale, og årsrapporten og andre informationer om koncernen udsendes som hovedregel på dansk. Som supplement er udgivet en kort engelsksproget brochure, ligesom der er etableret en engelsk-sproget hjemmeside - - med en kort præsentation af virksomheden. Det er vurderet, at det ikke er relevant at supplere årsrapporten med andre end de krævede internationale, anerkendte regnskabsstandarder, da hverken brancheforhold eller andre omstændigheder tilsiger dette. Det skønnes ikke relevant, at selskabet offentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. Bestyrelsen har i 2006 i henhold til den i forvejen fastlagte møde- og arbejdsplan afholdt fire bestyrelsesmøder. De administrative medarbejdere i Dan-Ejendomme as er repræsenteret ved to medlemmer i bestyrelsen i Dan-Ejendomme as. Der er ikke etableret koncernrepræsentation. Der er ikke behov for at anvende bestyrelsesudvalg eller revisionsudvalg. Der er ikke opstillet en formaliseret evalueringsprocedure for bestyrelsen. Der foregår en løbende drøftelse i bestyrelsen af indsats og samarbejde, ligesom der ved valg af medlemmer til bestyrelsen tages hensyn til virksomhedens behov for kompetencer. Bestyrelsen evaluerer løbende direktionens arbejde og resultater, og bestyrelsesformanden evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater ved en personlig samtale med direktionen. Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion drøftes på det årlige strategimøde i bestyrelsen. Rammerne herfor er indarbejdet i forretningsordenen. Vederlag til bestyrelse og direktion er tilpasset selskabets specifikke forhold og afspejler en rimelig aflønning i forhold til indsats og resultater. Der anvendes ikke incitamentsordninger eller lignende. Årsrapport 2006

10 10 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Dan-Ejendomme Holding as aktiekapital udgør nominelt 9 mio. kr. fordelt på aktier a 10 kr. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode DK Der har også i 2006 været interesse for ejendomsaktier generelt og således også for aktier i Dan-Ejendomme Holding as. Der er i 2006 blevet omsat cirka aktier mod cirka aktier i Selskabet må i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2006 købe og besidde op til 10% af aktiekapitalen. Generalforsamling Dan-Ejendomme Holding as afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. april 2007, kl på selskabets adresse Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Aktiekurs Dan-Ejendomme Holding as 2006 Forslag til generalforsamlingen Ud over de vedtægtsbestemte forslag stiller bestyrelsen forslag om, at selskabets bestyrelse i henhold til aktieselskabslovens 48 bemyndiges til indtil 1. juni 2008 at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med tillæg eller fradrag af indtil 10% jan. apr. jul. okt. Selskabets aktier var primo 2006 noteret til kurs 572,50. Aktierne har i 2006 været noteret mellem kurs 500,00 og kurs 720,00 og sluttede året i kurs 565,00. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der til selskabets aktionærer bliver udbetalt 12,00 kr. pr. aktie, hvilket er uændret i forhold til sidste år. Udbyttet svarer til 47% af det primære resultat efter beregnet skat og ligger således inden for målsætningen om at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40-50% af det primære resultat efter beregnet skat. Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2006 Dan-Ejendomme Holding as har i 2006 udsendt følgende fondsbørs og pressemeddelelser: 14. mar Årsregnskabsmeddelelse for mar Indkaldelse til ordinær generalforsamling 3. apr Årsrapport apr Delårsrapport 1/2006: Januar marts 21. apr Forløb af ordinær generalforsamling 22. aug Delårsrapport 2/2006: Januar juni 28. nov Delårsrapport 3/2006: Januar september 4. dec Finanskalender 2007 Politik for egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør pr. 31. december 2006 nominelt 10 tkr., hvilket svarer til 0,1% af aktiekapitalen. Aktie- og udbyttenøgletal ) ) Antal aktier (a kr. 10) Indtjening pr. aktie (EPS), kr Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr Børskurs, ultimo, kr Udbytte pr. aktie, kr. 12,00 12,00 10,90 8,70 7,20 Price Earnings-kvote (PE) 16,84 10,10 11,19 11,90 7,90 Kurs-/indre værdi (KI) 2,0 2,2 1,4 1,3 0,9 1) Sammenligningstal er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, jf. note under 'Hoved- og nøgletal'.

11 Ledelsesberetning 11 Forventede fondsbørsmeddelelser i 2007 Dan-Ejendomme Holding as forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser mv. i 2007: 21. mar Årsregnskabsmeddelelse for mar Indkaldelse til ordinær generalforsamling 13. apr Delårsrapport 1/2007: Januar marts 13. apr Forløb af ordinær generalforsamling 20. aug Delårsrapport 2/2007: Januar juni På koncernens hjemmeside findes et særligt site med relevante aktionærinformationer, bl.a. beskrivelse af selskabets idégrundlag, udsendte fondsbørsmeddelelser, selskabets finanskalender og øvrige nyheder fra selskabet. Dan-Ejendomme Holding as seneste årsrapporter kan downloades fra koncernens hjemmeside. Kontaktperson Investor Relations I henhold til selskabets interne regler for investor relations kan henvendelse rettes til selskabets administrerende direktør Margit Birk Andersen, telefon nov Delårsrapport 3/2007: Januar september Aktionærsammensætningen Antal aktier stk. Kapital % Pensionskasen for Sygeplejersker, Hellerup ,9% Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige, Hellerup ,9% Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Hellerup ,4% Pensionskassen for Bioanalytikere, Hellerup ,1% Pensionskassen for Jordemødre, Hellerup ,8% Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup ,2% Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet mv., Hellerup ,0% Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup ,2% Pension Danske Noterede Aktier I/S, Hellerup ,5% Kommunernes Pensionsforsikring A/S ,0% A/S KFI Leasing, København Ø ,1% Øvrige aktionærer ,3% I alt ekskl. egne aktier ,9% Egne aktier ,1% Aktiekapital i alt ,0% Selskabets register over insidere udviser følgende: Beholdning antal Kursværdi tkr. Den samlede bestyrelses aktiebesiddelse 0 0 Den samlede direktions aktiebesiddelse Den samlede aktiebesiddelse for øvrige insidere Årsrapport 2006

12 12 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årsrapport 2006f or Dan-Ejendomme Holding as, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards - IFRS) som godkendt af EU og øvrige oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Dan-Ejendomme Holding as har frivilligt valgt at aflægge årsrapport for moderselskabet efter IFRS fra og med Resultatopgørelse Nettoomsætning Omsætningen steg med 4,9% til 252 mio. kr. i 2006 mod 240 mio. kr. i Af omsætningen udgjorde administrationsindtægter 238 mio. kr. mod 224 mio. kr. i Huslejeindtægterne udgjorde i mio. kr. mod 22 mio. kr. i Salget af ejendommen Kristineberg 3, København Ø, har reduceret huslejeindtægterne i 2006 med ca. 2,4 mio. kr. i forhold til Huslejeindtægterne fra koncernens øvrige ejendomme er øget med 1,1 mio. kr., svarende til 5,8%. Omkostninger De samlede omkostninger er øget fra 210 mio. kr. i 2005 til 220 mio. kr. i 2006, svarende til 4,9%. Personaleomkostningerne er øget fra 162 mio. kr. i 2005 til 170 mio. kr. i 2006 svarende til 4,5%. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er øget fra 407 i 2005 til 424 i Dagsværdiregulering investeringsejendomme ens beboelsesejendomme er i 2006 værdiansat ud fra et afkastkrav på 5%, hvilket er uændret i forhold til Afkastkravet er markedsbestemt og afspejler dels renteniveauet, dels de udviklingsmuligheder, der er i ejendommene. ens erhvervsejendom, Kristineberg 3, København Ø, er afhændet pr. 1. april 2006 med en avance i forhold til bogført værdi på 1,5 mio. kr. Dagsværdiregulering af investeringsejendommene udgør 7,8 mio. kr. i 2006 mod 35,4 mio. kr. i Finansielle poster De finansielle poster udviser samlet en tilbagegang fra 2,2 mio. kr. i 2005 til 0,9 mio. kr. i Resultatet er negativt påvirket af kapitaliseringen af omkostninger ved låneoptagelse af ca. 100 mio. kr. realkreditlån i koncernens investeringsejendomme samt af realiserede og urealiserede kurstab på værdipapirer som følge af det stigende renteniveau i løbet af Den gennemførte optagelse af 100 mio. kr. realkreditlån og placeringen af provenuet i realkreditobligationer med samme risikoprofil som lånet betyder, at koncernen ikke har en realøkonomisk risiko, så længe obligationerne holdes. Regnskabsmæssigt kan disponeringen dog medføre udsving i resultatopgørelsen. I henhold til IAS 39 er lånet optaget til amortiseret kostpris, og obligationerne er optaget til dagsværdi. Resultatopgørelsen påvirkes derfor af ændringer i dagsværdien af obligationerne, mens den tilsvarende ændring i kursværdien af gælden ikke kan resultatføres. Skat af årets resultat Skat af årets resultat er opgjort til 12 mio. kr. i 2006 mod 17 mio. kr. i I beregningen af årets skat for 2005 indgår en regulering med 1,0 mio. kr. af den udskudte skat som følge af den i 2005 gennemførte nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 30% til 28%. Årets resultat Årets resultat udgjorde i mio. kr. mod 51 mio. kr. i Balancen De samlede aktiver udgjorde ultimo mio. kr. mod 316 mio. kr. ultimo De væsentligste forskydninger stammer fra provenu af låneoptagelse og fra investeringsejendomme som følge af moderniseringer og opskrivninger. Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm udgør 16 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. i Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør 47 mio. kr. mod 23 mio. kr. i Fald i lejerdeposita, 1,3 mio. kr. hidrører fra afhændelsen af ejendommen Kristineberg 3, København Ø. Egenkapital Egenkapitalen er i 2006 forøget fra 237 mio. kr. primo år til 257 mio. kr. ultimo Egenkapitalen er positivt påvirket med 0,6 mio. kr. fra salg af egne aktier i 2006.

13 Ledelsesberetning 13 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Dan-Ejendomme Holding as. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 21. marts 2007 Direktion: Bestyrelse: Margit Birk Andersen (administrerende direktør) Henrik Dahl Jeppesen (direktør) Jens Otto Veile (formand) Jens Kjærsgaard (næstformand) Walther V. Paulsen Michael Nellemann Pedersen Ole Berg Rasmussen Årsrapport 2006

14 14 Ledelsesberetning Påtegninger (fortsat) Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Dan-Ejendomme Holding as Vi har revideret årsrapporten for Dan-Ejendomme Holding as for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 21. marts 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow statsautoriseret revisor Torgny Pahle statsautoriseret revisor

15 og årsregnskab 1. januar december 15 og årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse Moderselskab tkr. Note Nettoomsætning 3, Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Avance ved salg af fast ejendom Dagsværdiregulering, investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, kr Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte: 12,00 kr. pr. aktie (2005: 12,00 kr. pr. aktie) Overført resultat Årsrapport 2006

16 16 og årsregnskab 1. januar december Balance Aktiver Moderselskab tkr. Note Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Materielle aktiver Investeringsejendomme Driftsmidler Andre langfristede aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig indskudskapital i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Bindingspligtige hens. i Grundejernes Inv.fond Huslejedeposita Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender hos kunder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Mellemregning med kunder Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 og årsregnskab 1. januar december 17 Passiver Moderselskab tkr. Note Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Lejedeposita Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Mellemregning med kunder Selskabsskat Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Forpligtelser i alt Passiver i alt Operationelle leasingforpligtelser 26 Eventualaktiver, -forpligtelser og sikkerhedsstillelser 27 Noter uden henvisning 29, Årsrapport 2006

18 18 og årsregnskab 1. januar december Egenkapitalopgørelse tkr. Note Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital 31. december

19 og årsregnskab 1. januar december 19 Moderselskab tkr. Note Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte, egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Beregnet skat af aktiesalg Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt Egenkapital 31. december Årsrapport 2006

20 20 og årsregnskab 1. januar december Pengestrømsopgørelse Moderselskab tkr. Note Årets resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter: Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering, investeringsejendomme Årets skat Udbytte fra dattervirksomheder Hensatte forpligelser Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indtægter, betalte Finansielle omkostninger, betalte Betalt skat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af aktivitet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af associerede virksomheder Køb af værdipapirer Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Udbytte fra dattervirksomheder Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Stigning i lejedeposita Fald i lejedeposita Forøgelse af gæld til kreditinstitutter Afdrag på gæld til kreditinstitutter Aktionærerne: Udbetalt udbytte Køb / salg af egne aktier Skat af aktiesalg Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2011. Dan-Ejendomme as. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 26.

Årsrapport 2011. Dan-Ejendomme as. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 26. Årsrapport 2011 Dan-Ejendomme as CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. april 2012 Morten Østrup Møller dirigent 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere