Årsrapport Fjernvarme A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Egedal Fjernvarme A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets finansielle stilling pr og aktiviteterne i Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Egedal, den Direktion Hessellund Madsen Eskegaard Nielsen Erhard Bo Vesth

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Egedal Fjernvarme A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Egedal Fjernvarme A/S for regnskabsåret 1. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, og anvendt Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. noter Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revision og yderligere krav ifølge dansk Dette kræver, at overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingenovervejer revisor den interne kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den Per Timmermann Michael Bak Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

6 Selskabsoplysninger Selskabet Egedal Fjernvarme A/S c/o Egedal Kommune Rådhus Allé Ølstykke CVR-nr.:35 38 Regnskabsperiode: 1. Hjemstedskommune: Egedal 31. december Bestyrelse Jens Peter Eskegaard Nielsen, formand Erhard Filtenborg Elisa Bode Ib Børge Sørensen Direktion Revision Jacob Christian Hessellund Madsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup

7 Hovedaktivitet Selskabets aktivitet er salg, produktion og distribution af varme og el til forbrugerne i Egedal og omegn. Indtægtsregulering Selskabets virksomhed er underlagt om Varmeforsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi hviie i sig selv, at forbrugernes betaling svarer til medgåede omkostninger i forbindelse med fremskaffelse og transport af varme tillagt en rimelig forrentning af en eventuel indskudskapital. Udvikling året Nettoomsætningen udgør DKK 8,5 Årets er DKK 0. Egenkapitalen udgør DKK henhold til Lov om Varmeforsyning, skal årets resultat svare en rimelig forrentning af indskudskapitalen. En sådan rimelig forrentning er for 2013 udregnet til 0 For at komme frem til dette resultat er nettoomsætningen korrigeret med den overdækning, som har været årsag til i Takstmæssig Den takstmæssige underdækning for 2013 TDKK 343. Den foreløbige opgørelse af den akkumulerede underdækning vil blive anmeldt til Energitilsynet. Driftsrisici Selskabet er ikke berørt af særlige driftsmæssige risici udover almindeligt forekomne risici indenfor branchen som selskabet opererer i. Usikkerhed ved indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2013 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter balancedagen forbindelse med Egedal Kommunens overtagelse af varmeforsyningsvirksomhed pr. 1/3 2011, blev det efter handelens indgåelse konstateret, at der i seneste priseftervisning pr. 31/ er en netto overdækning på kr Egedal Kommune har over for den tidligere anmodet oplyst størrelsen af over-/underdækning pr. 1/ og har samtidig gjort gældende, at den tidligere varmeleverandør skal dække den opgjorte overdækning pr. 1/ Sagen har ikke kunnet forliges, og den tidligere varmeleverandør er derfor stævnet for kravet. Overdækningen

8 tilhører varmekunderne. Da der som nævnt ikke foreligger af overdækningen pr. 1/3 er der derfor i stedet afsat tilsvarende gældsforpligtelse på kr baseret på opgørelse pr. 31/ Sagen afgjort i foråret 2014 og Egedal Fjernvarme A/S forventer at modtage det fulde tilgodehavende hos den tidligere varmeleverandør i løbet af maj eller juni 2014.

9 Resultatopgørelse Note DKK Nettoomsætning Distributionsomkostninger Personaleomkostninger Andre Andre driftsomkostninger Resultat fer finansielle poster indtægter Finansielle omkostninger J Resultat 0 af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat

10 Balance Aktiver Note 31. december 1 januar 2013 DKK DKK Produktionsanlæg Under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver underdækning tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

11 Balance Passiver Note DKK DKK Aktiekapital Overført resultat Egenkapital o Gæld til Langfristede gældsforpligtelser Regutatorisk overdækning Gæld til leverandører Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser « Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Medarbejderforhold Nærtstående og ejerforhold

12 Egenkapitalopgørelse Overkurs ved Aktiekapital emission Overført resultat DKK DKK DKK DKK ved stiftelse Overført resultat il. december

13 Noter til regnskabet Finansielle indtægter Andrefinansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle 43.03! Andrefinansielleonftosininger

14 Noter til regnskabet 3 Materielle liver og distributionsanlæg Fælles anlæg Sten e Syd Nord DKK DKK DKK DKK Saldo pr. 1. Tilgang i årets lob i årets lob løb Kostpris Saldo pr. januar Årets afskrivninger afskrivninger 31. december værdi Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er under følgende DKK 2012 DKK Produktionsomkostninger

15 Noter regnskabet 4 Andre tilgodehavender I andre DKK vedrørende tilgodehavende hos varmeleverandør. Som beskrevet i (edelsesberetnmgen er sagen afgjort i foråret indbetalt og beløbet er å nominelt DKK 100. er særlige rettigheder Selskabets er underlagt lov om varmeforsyning. loven skal selskabets hvile sig selv, således at eventuel kapitaldannelse (overskud gennem effektivisering) ikke kan udloddes til ejerne, men at forblive i Som følge afresinktionemei lov om varmeforsyning, kan ejeren således ikke frit råde den regnskabsmæssigt opgjorte 1 forbindelse med Kommunens overtagelse pr. 1 '3 blev det efter handelens indgåelse konstateret, at deri seneste priseftervisning pr. 31/12 netto overdækning på Egedal Kommune har over for den tidligere anmodet oplyst størrelsen af overpr, og har samtidig gjort gældende, den tidligere varmeleverandør skal dække den opgjorte overdækning pr. 1/ Sagen har ikke kunnet forliges, og den tidligere derfor stævnet for kravet. Overdækningen tilhører Da der som nævnt ikkeforeligger opgørelse af overdækningen pr. er der derfor i stedet afsat gældsforpligtelse på kr baseret på 31/ Se beskrivelse i om sagens tforåret og økonomiske forpligtelser forpligtelser Der påvirker selskabet væsentlige øvrige økonomiske Medarbejderforhold Selskabet har ingen Der er ikke udbetalt vederlagt til direktion og bestyrelse.

16 Noter regnskabet Nærtstående parter eg ejerforhold Bestemmende Indflydelse Grundlag Egedal Kommune Moderselskab doner Bortsetftakoncerninterne transaktioner, der ikke været transaktioner med bestyrelse, direktion, væsentlige aktionærer, v irksomheder eter andre nærtstående parter. Ejerforhold Følgende aktionærer er noteret i selskabets som ejende minimum af eller minimum 5% aktiekapitalen: Egedal kommune 16

17 Regnskabspraksis Årsrapporten for Egedal Fjernvarme A/S for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapport for 2013 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes t balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valuta positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. der er købt i fremmed valuta, måles kursen på transaktionsdagen.

18 Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indeholder opkrævninger for abonnementer samt årets leverancer af varme samt reguleringer, der overføres afregning i det kommende år. Indtægter årets leveringer opgøres på grundlag af kundernes herunder en vurdering af, hvorvidt betaling herfor er eller forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Ved regnskabsperiodens udgang sammenholdes årets opkrævninger med den mulige opkrævning i henhold til lovgivningen. Såfremt de opkrævede beløb indebærer en forpligtelse efterfølgende i et omfang, der bevirker negativt dækningsbidrag på fremtidige leverancer, hensættes et hertil svarende beløb i balancen. Omkostninger til køb af produktion af varme Omkostninger til køb og produktion af varme indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning, herunder omkostninger til vedligeholdelse af varmeledningsnettet samt det forbrug af hjælpematerialer, der er anvendt til at opnå årets nettoomsætning. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administrative ydelser, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Andre driftsindtægter/- omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder gevinst/tab i forbindelse med salg af anlægsaktiver. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i med den der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egen 18

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere